Korte vergadering der Eerste Kamer Vragen aan de Minister Overtreding Coloradokeverbesluj gestraft De Siamese Tweeling WVSrdBSESW BINNENLANDS NIEUWS HET BELGISCH LEGER Zweden voelt niet voor Westeuropese unie Zandstrooien en gladde wegen Gaan [Belgische geneesheren staken? „Europa is lui!1 U«i Jr ^oHisvcrtegenniccrJiging* In een gisteren gehouden korte vergadering der Eerste Kamer ls het nieuwe lid, Mr, Th. Wijers (K.V.P.) beëdigd, waarop hij" na felukwens van de voorzitter, de eer Kranenburg, zijn plaats in nam. Vervolgens zijn zonder beraad slaging of stemming goedgekeurd de begrotingen van het algemeen burgerlijk pensioenfonds en van het Staatsdrukkerij- en uitgevers bedrijf voor 1948. Eveneens zonder bespreking of stemming zijn daarna goedge keurd het wetsontwerp tot wij ziging van de artikelen 9 en 11 van het toesluit der ondernemings belasting 1942 en van de vermel ding van verordening 1945-1944 in Gjst C gevoegd bij het besluit bezettingsmaatregelen en dat tot wijziging van het vijfde hoofd stuk der Rijksbegroting voor 1946. Op gelijke wijze zijn de begro tingen van het scheepvaartfonds voor 1948 en van het Staatsvis- sershavenbedrijf te Umuiden voor 1948 goedgekeurd, zomede een wetsontwerp tot wijiziging van het twaalfde hoofdstuk der Rijks begroting voor 1946. Een viertal ■aturalisatieontwerpen, waar door 84 personen het Nederlan derschap verwerven, ging even eens zonder debat of stemming onder de hamer door. De Voorzitter deelde tenslotte mede. dat het zijn voornemen is de Kamer tegen Dinsdag 10 Fe bruari des avonds te 8" uur bij- I •en te roepen ter behandeling j van het wetsontwerp tot intrek king van het besluit Staatstoe- Het Tweede Kamerlid Schijt huis heeft aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Ver keer en Waterstaat schriftelijk de volgende vragen gesteld: 1. Hebben de Ministers ken- *is genomen van een in de dag bladen verschenen bericht van het A. N. P., waarin als resultaten van de te Luxemburg gehouden Benelux-conferentie vermeld wor den het bereiken van de opheffing van verscheidene beperkingen met betrekking tot de Schelde- Rijn-verbinding via de haven van Dordrecht, alsmede een regeling om te voorkomen, dat het ge bruik van de sluis van Terneuzen een belemmering is voor de ver binding? 2. Zijn de Ministers bereid mede te delen, of inderdaad op de in dit bericht besproken punten besluiten zijn genomen of over eenstemming is bereikt, alsmede a. of daarop tevens gedoeld wordt in de zinsnede in het offi- «iële perscommuniqué, luidende ,,van Nederlandse zijde zijn ver zekeringen gegeven voor de oplos- ging van verschillende problemen betreffende het vervoer en de openbare werken"; to. welke verzekeringen of toe zeggingen van Nederlandse zijde lijn gegeven; e. of ook van Belgische zijde toezeggingen zijn gedaan en waaruit die dan bestaan; d. welke de beperkingen der Sehelde-Rijn-verbinding zijn, wel ker opheffing, indien het A. N. P.- bericht juist is, verkregen is? 3. Zijn de Ministers niet van mening, dat het, gezien de grote waarde, welke overeenstemming ten aanzien van het vraagstuk der waterwegen voor het welsla gen van Benelux zou hebben, aan beveling verdient, bekendheid te geven aan hetgeen daaromtrent in de Luxemburgse bijeenkomst is bereikt en zijni de Ministers dan bereid om daarover meer mede te delen dan hetgeen tot nog toe is gepubliceerd en dat slechts kan doen gissen naar wat er eigenlijk is bereikt? Door ELLERY QUEEN. 19) Nadruk verboden. „Dat is helemaal niet nodig," haastte Ellery zich te antwoor den, „we weten de weg, dokter. Wel te rusten, mrs. Xavier „Ik ga ook naar bed," ver klaarde de doktersvrouw, terwijl ze opstond. Ze was nog groter dan Ellery dacht. Ze haalde diep adem en stond zo kaarsrecht stil. „Als u nog iets wilt hebben voor u gaat „O, neen, niets, dank u wel, mrs. Xavier," zei de inspecteur. „Maar Sarah, ik dacht be gon dr. Xavier. Hij hield op en haalde zijn schouders op, op een eigenaardige, moedeloze manier. ,,Ga jij nog niet mee, John?" vroeg ze scherp. zicht op de bossen 1943. De algemene beschouwingen over de Rijksbegroting voor 1948 zullen aanvangen in de vergade ring, welke Woensdag 11 Fébru ari des voormiddags te 11 uur aanvangt. Naar uit de begroting voor het dienstjaar 1948 van het Ministe rie van Landsverdediging blijkt, zal het effectief van het Belgi sche leger dit jaar tot 62.626 manschappen worden terugge bracht. In 1947 was dit getal 70.555, in 1945 114.500. In het rapport, dat de begro ting vergezelt, wordt erop gewe zen dat er niet naar gestreefd wordt, een grote legermacht op te richten, wel wordt getracht een doelmatige verdediging van het Belgische grondgebied voor te bereiden. Oesten Unden, de Zweedse Mi nister van Buitenlandse Zaken, heeft in een redevoering voor beide kamers van het parlement verklaard, dat Zweden niet zal toetreden tot de door Bevin voor gestelde West-Europese Unie, daar het zich de kans niet wil laten ontnemen, dat het in een volgende oorlog weer neutraal kan blijven. „De regering is er zeker van", aldus Unden, „dat de overgrote meerderheid van 't Zweedse volk zich niet wenst aan te sluiten bij een of ander statenblok". Unden pleitte voor nauwere' betrekkingen met Denemarken en Noorwegen en zeide, dat men ook in de toekomst veel zou kun nen bereiken door een breedop- gezette en weloverlegde Scandi navische samenwerking. Hij noemde het plan-Marshall „een edelmoedig Amerikaans ini tiatief en zeide het te betreuren, dat de Qost-Europese landen ge weigerd hadden er profijt van te trekken". Het niet tijdig strooien van zand op gladde wegen is naar de Directeur-Generaal van de Rijks waterstaat mededeelt te wijten aan klimatologische omstandig heden. Gladheidsverschijnselen openbaren zich meestal plaatse lijk. Wjanneer een weggebruiker zich beweegt in de richting waar in de golf der gladheidsversehijn- selen zich voortbeweegt kan het voorkomen, dat deze weggebrui ker op zijn tocht overal gladde wegen tegenkomt waaraan nog niets is gedaan. Het met de zorgen van de glad- hejdsbestrijding belaste rijksper soneel spant zijn uiterste krach ten in om zijn taak zo goed en zo vlug mogelijk te vervullen. Het is echter onvermijdelijk dat het verkeer gedurende be paalde tijd na het optreden van de gladheid van een niet bestrooi de weg gebruik moet maken, om dat gerekend moet worden op enig tijdverlies veroorzaakt door het mobiliseren van de nodige vrachtauto's, zandstrooiers en personeel. De Belgische regering is er enige tijd geleden toe over gegaan de Belgische artsen het gebruik vau een speciaal kwitantieboekje voor te schrijven teneinde belasting ontduiking onmogelijk te maken. „Nog niet, lieve," antwoordde hij, terwijl hij haar blik trachtte te ontwijken. „Ik denk, dat ik nog wat in het laboratorium zal werken voor ik naar boven ga. Ik moet nog een chemische reac tie doen met dat preparaat, dat ik gemaakt heb..." „I'k begrijp 'f' zei ze en weer lachte ze met dat akelig lachje. Ze keerde, zich nu tot de Queens. „Deze kant uit, alstu blieft," en schreed de kamer uit. De Queens mompelden een onder drukt „wel te rusten" tot hun gastheer en volgden. Toen ze de gang inbogen zagen ze de dokter nog even. Hij stond nog op de zelfde plaats v/aar ze hem achter gelaten hadden, in een houding van de grootste neerslachtigheid, op zijn onderlip bijtend en spe lend met een tamelijk opzichtige dasspeld, waarmee zijn das vast- gestoken was aan zijn grof-gewe- ven overhemd. Hij zag er ouder uit dan eerst en totaal óp. Daar na hoorden ze hem de kamer doorlopen, in de richting van het laboratorium. Zo gauw de deur van de slaap kamer achter hen in het slot viel en Ellery de schakelaar van het Hoe groot deze belastingontdui king door de Belgische genees heren is, blijkt wel uit een uitla ting van de Minister van F.nan- ciën, Dinsdag in de kamer van volksvertegenwoordigers gedaan, volgens welke 42 procent van de artsen tegenover de fiscus ver klaard heeft jaarlijks minder dan fr. 50.000 te verdienen, een in komen, dat dan ongeveer overeen zou komen met dat van een ar beider. Het algemeen Belgisch verbond van geneesheren is over het in voeren van dit kwitantieboekje in het geheel niet te spreken en Maandag heeft het dan ook een persconferentie belegd, waarop het zijn grieven uiteenzette. Volgens Dr. Titeca, de voorzit ter van het verbond, voelen de ge neesheren zich gekwetst in hun prestige en zien zij in dit nieu we kwitantieboekje een schen ding van het beroepsgeheim, daar van elke kwitantie een afschrift aan de fiscus moet borden ge zonden. Uit een ingesteld referendum over 7000 artsen is gebleken, dat van de 5439 artsen er 5200 zijn, die het kwitantieboekje niet gebruiken en bereid zijn aan elke actie tot afschaffing er van deel te nemen. Naar de Titeca tenslotte mede deelde, zullen de artsen, indien het nieuwe systeem gehandhaafd blijft en de overheid bij niet-toe- passing tot lijfsdwang overgaat, het werk, behalve voor dringen de gevallen, neerleggen. Tien boeren, waarvan zes af komstig uit Abbenbroek en de rest uit Oudenhoorn, Rockanje, Heenvliet en Capelle a/d IJssel hadden zich Dinsdagmorgen voor de Rotterdamse rechtbank, we gens overtreding van het 'Oolo- radokeverbesluit 1941 te verant woorden. Van het vonnis door het kan tongerecht dat hen had ver oordeeld tot boeten variërend van 60 tot 100 gulden waren zij in hoger beroep gekomen bij de arrondissementsrechtbank. De Officier van Justitie eiste Dinsdagmorgen tegen negen van hen boeten van 100 en tegen P. van D. uit Capelle a/d Ussel 14 dagen hechtenis. Uit verklaringen van verschil lende controleurs van de Planten- kundigedienst bleek, dat deze boeren, ondanks de bekende affiches en circulaires, die wezen op het grote gevaar van de colo radokever voor de aardappel planten, nagelaten hadden op de daarvoor aangegeven data in Juni en in Juli n.l. dan wan neer de kevers de eieren leggen hun gewas te besproeien. Unaniem gaven zij als redenen van hun nalatigheid op: gebrek aan personeel, het 'moeilijk ver krijgen van sproeiers of zo deze te krijgen waren, de hoe. w, daarvan; of de schaarste «7 bespuitingsvloeistof. Een <f» tuigen-deskundigen verkil,' dat de boeren d.kwijls geenï werking velenen, terwijl t sproeiers., en vloeistof genJ l!Jk.te „krlJj?en zün en een <2 bediend door één man, ven lende boeren kan helpen Bij een andere boer te nJ a/d Ussel waren 0p een tpï van 3 hectaren aartapS verschillends haarden den larven bevattend /i stateerd. Om deze te verS moest op last van de p3 kosten daaraan verbonden wa: vele malen hoger, dan die i bonden aan de normale besp. De president Mr. J. van V( enhove wees op het eminent lang van een goede bestrM van de coloradokever, nb l voor bet behoud van ZZ appelteelt, maar ook X MENU: „VORK MET KNOPEN" De Hilversumse recherche hoeft door de arrestatie van 2 Hilver summers de 22-jarige J. de W. en de 21-jarige J- B., een serie inbraken, welke de laatste tijd te Hilversum werden gepleegd, op gelost. J. de W. trachtte zich, na zijn arrestatie, in zijn cel aan zijn straf te onttrekken, door enige knopen van zijn vest, alsmede een vork, welke hij tevoren in tweeën brak, in te slikken. Hij moest daarop naar een zieken huis worden overgebracht voor het ondergaan van een maag operatie. JASSEN GESTOLEN. De politie te Delft heeft de 17- jarige Rotterdammer J. gearres teerd, die klit gebouwen der Tech nische Hogeschool vijftien jassen van studeiiten had gestolen. Uit het verhoor bleek, dat J. graag van huis weg wilde en dat een schipper -had beloofd hem voor .een bedrag van ƒ100 mee naar het buitenland te nemen. Om aam dit geld te komen, had J„ op aanraden van de schipper, diefstal gepleegd. J., de schip per en een 21-jarige vrouw, die bij de schipper inwoonde, zullen voor de Officier van Justitie wor den geleid. Negen van de 15 ge stolen jassen konden worden op gespoord. COMPLOT SPOORYVEGDIEVEN OP HET SPOOR. De recherche te Deventer is een complot spoorwegdieven op het spoor gekomen, dat over het hele land opereerde met het ro ven van goederen uit de goede rentreinen. Gisterennacht ar resteerde zij te Deventer twee Amsterdammers, Van L. en R., die in het bezit waren van niet minder dan 250 meter costuum- stoffen en een pak overhemden, welke stoffen even te voren wa ren gestolen uit een wagon op het spoorweg-emplacement te Deventer. Een der dieven had een instrument bij zich, waar mede de wagons konden worden geopend zonder het verbreken van zegels. Naar aanleiding van haar in handen gevallen gegevens, kon de recherche eveneens nog gisterennacht drie andere leden van dit complot te Amsterdam arresteren, die in het bezit waren van eveneens uit spoorwagons gestolen goederen. Het oriderzoek Wordt voortgezet. licht aangedraaid had, keerde hij zich naar zijn vader om en fluis terde: „Papa! Wat was in Gods naam dat verschrikkelijke ding, dat u buiten op de gang zag, net vóór Xavier ons overviel straks?" De inspecteur zakte heel lang zaam in een luie stoel en begon zijn das los te maken. Hij ont week de blik die Ellery hem toe wierp. „Tja," mompelde hij, „dat weetik ook niet precies. Ik denk dat ik een beetje zenuwachtig ge weest ben." „U zenuwachtig?" zei Ellery minachtend. „U bent net zo min zenuwachtig als een inktvis. Voor uit, zeg op. Ik had u de hele avond al willen vragen, maar die vervloekte kerel liet ons geen ogenblik alleen. „Nou," mompelde de oude heer, terwijl hij zijn das afdeed en zijn boord losmaakte, „ik zeg je dat het iets geheimzinnigs was." „Zo, maar wat was 't dan toch?" „Om je de waarheid te zeggen, dat weet ik ook niet." De inspec teur zag er slaperig uit. „Als jij of iemand anders me dat dat ding zou beschrijven, dan zou ik, geloof ik, denken, dat je gek waart. God!" barstte hij uit, „het ONTPLOFFING TE HAARLEM. Gisterenmorgen werd de om geving van drukkerij „De Spaar- nestad" aan het Nassauplein te Haarlem opgeschrikt door een ontploffing in de inktmakerij van dit bedrijf, waar zich brandende dampen hadden opgehoopt, die vlam vatten. Als gevolg van de ontploffing werden 4 arbeiders gewond; het plafond en«de ruiten werden vernield. De Haarlemse brandweer rukte uit^doch behoefde geen dienst te doen>, aangezien de bedrijfsbrand weer de brand reeds had geblust. De 4 gewonde arbeiders werden naar een ziekenhuis vervoerd en konden na verbonden te zijn naar huis terugkeren. BONNENVERVALSING OPGESPOORD. De valse bankbiljettenaffaire, welke de recherche van het district Amsterdam der Rijks politie in samenwerking met de groep der Rijkspolitie in de Haar lemmermeer tot een oplossing heeft gebracht, heeft nog een nasleep gehad. De Rijkspolitie onder leiding van Majoor Van Stedum kwam bij de voortzeting van het onder zoek namelijk nog een belang rijke bonnenivervalsing op het spoor. Het vermoeden bestond, dat er nog een derde hoofdschul dige was jn het complot der valse zilverbonnen van 2,50. In de loop van Dinsdag ontdekte de Rijkspolitie het adres van deze man,een perceel in de Bosboom Toussaintstraat. Men besloot er een inval te doen en vond er be halve de man zelf een complete drukinstallatie voor valse distri butiebonnen handpers, papier, fotocopieën etc. etc. stonden keu- rig opgesteld en men stond op het punt boterbon 188 te gaan drukken. Deze bon, welke in tegenstelling met de andere een tweekleurendiuk vereist en geen drie kleurendruk, heeft een lange geldigheidsduur. Bovendien is de prijs „goed" n.l. ƒ3,50 per bon. De installatie was ingericht voor het drukken van vellen elk bevat tende 100 bonnen nlo. 188. De capaciteit was 30 van dergelijke vellen per uur. Zou de vlieger zijn opgegaan, dan was de vrees gerechtvaardigd, dat weldra een groot aantal valse boterbonnen in omloop was gebracht. De man, die de politie zocht, bleek te zqn de 50-jarige kunst was niets menselijks, daar durf ik wel om te wedden!" Ellery staarde hem ongelovig aan. En zoiets beweerde zijn va der! De prozaïsche inspecteur, die meer lijken onderzocht, en meer mensenbloed, dat op misda dige wijze gevloeid was, onder handen had gehad, dan iemand anders van de New-Yorkse poli- tie-mannen! „Het het zag er net uit als als een krab", ging de inspec teur verder met een zwak grijns lachje, dat niet prettig was om te Zien. „Een krab!" Ellery gaapte zijn vader aan. Dan puilden zijn wangen uit en hij hield zijn hand voor zijn mond, terwijl h.j haast dubbel sloeg, zó moest hij lachen. Hij schudde eenvoudig van 't lachen en de tranen sprongen ervan in zijn ogen. „Een krab!" hijgde hij. „Ha, I ha, ha! een krab!" en weer barst- j te hij los. „Schei uit!" zei de oude heer kribbig. „Een krab," grinnikte Ellery j weer, terwijl hij de tranen uit zijn ogen wreef. De oude man haalde de schou- ders op. „Ik beweer niet, dat 't schilder-lithograaf Knip. Tem trof men in het huis een P<v aan, die reeds geruime tijd wok gezocht, verdacht van handel verdovende middelen. Efefc? werden gearresteerd, evenals hoofdbewoner van het pen» Deze laatste onder verdenk» van medeplichtigheid. Naar k joor Van Stedum mededeelde i de zaak thans geheel „rond" s zijn in totaal zes arrestanten In de woning van eeu dana- leraar te Darmstadt, Y oude meesters ontdekt termarè van meer dan 125.t)00 pond. D. kunstexperts van het GeaEwrt militaire bestuur zijn van meiiBj dat deze doeken, waaronder 2 werken van Frans Hals, is Steen en Watteau bevinden, t dens de oorlog uit Franse par culiere en publieke collecties p stolen werden. De „Chicago Tribune" schrj onder de kop „Het luie Europs o.m„ dat het verzoek van Eun pa om Amerikaanse hulp a woonlijk wordt verklaard do te zeggen, dat de oogsten op 1, continent tengevolge" van droop te zijn mislukt. De Europeam zouden zich echter ook voor voed sel tot ons hebben gewend al de weersomstandigheden 'bijzo: zonder gunstig waren geweer want zjj spannen zich minder t om in hun eigen behoeften t kunnen voorzien. Als voorbeeld haalt het bit Frankrijk aan. waar vóór de ooi log 50 millioen ha tarwe en millioen ha rogge werden ve> toouwd. Voor 1947 waren de: cijfers resp. 37 en 4j/3 mlllioe ha. Deze vermindering kan, a uus de „Chicago Tribune", nlt <"an de oorlog of aan gebrek aa arbeidskrachten toegeschrevei Er zijn meer arbeidskrachten da vóór de oorlog. Het blad merkt op, dat ook ii Oostenrijk, België, Deneimarkei Italië, Nederland en Zweden 4 met graan bebouwde oppervlak! in 1947 kleiner was dan vóór 4 oorlog en voegt daaraan toe „Zo lang mensen anderen knnnw vmden om het werk gratis voo hen te doen, zullen 2ij het nie' zelf doen De Europeanen warei in ae oorlog* voor hun voedse van de V. S. afhankelijk en heb! ben daar een gewoonte van ge maakt. Zij mochten de leen- er pachtwet wel. Uiteraard is he plan-Marshall een leen- en pacht wet met een nieuw etiket. He Amerikaanse volk schijnt he recht te hebben verloren te hoe den en te gebruiken wat he geproduceerd heeft". krab was. 't Kunnen ook »e een paar gekke acrobaten ofa- iets geweest zijn die een partijt)» aan het oefenen waren op 4 vloer van de gang. Maar het led net een krab een reusachtig krab. Zo groot als een man nog oroter, El." Hij stond zenuwachtig op ei pakte Ellery's arm beet. „Ze; wees nou niet zo flauw. Ik zie t toch gewoon uit, niet? Ui he toch geen geestverschijningen c zoiets, wel?" „Ui ben een boon, als ik wet wat u hebt," grinnikte Ellery, ta wijl hij languit op zijn bed vie „Een krab! Als ik u niet zo goe kende, zou ik bijna gaan denkei dat u een beetje te veel op ha: 'n krab!" Hij schudde ongelovij zijn hoofd. „Luister nu eens, li ten we die kwestie nu eens bek: ken als verstandige mensen e niet als jochies in een spookhui Ik stond met mijn gezicht naar toe en ik maakte net een oprae: king. U keek recht vooruit i gang in. En waar zag je nu prt cies dat fantastische beest van ji inspecteurtje?" (Wordt vervolgd

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 2