BIZONIA VRAAGT VOEDSEL' In Sas van Gent geen kaartjes meer voor reizen in België Rijkste Duitse eet droog brood De ontmanteling in Duitsland weeks v erw a cm i n g DONDERDAG 5 FEBRUARI 1948 De Koninklijke radiorede Besprekingen over reorganisatie Bizonia Teiegram aan Generaal Spoor De rondetafelconferentie De verkiezingen infEire Voldoening vermogensheffing ineens België overweegt geen devaluatie Proces tegen wijlerfHitler en echtgenote STAKING IN DUITSLAND De oppositie in Portugal «Trsnkarmg by Ab*az«m«at - Tarneuze^ medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Iets meer zon. Wisselende bewolking met lange opklaringen. Ongeveer dezelfde temperatuur als gis teren. Geleidelijk verder afne mende wind uit Westelijke richtingen. 4de Jaargang No- 724. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 et.; minimum per advertentie 1,S0. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur, Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 et.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwart*».i De corr. van het A.N.P. seint: De minister-president van Noordry ji-Westf alen, Dr. Karl Arnold, heeft Dinsdag verklaard, dat hij de hervatting van de levensmiddelen-import uit Ne derland naar het Ruhrgebied van het hoogste belang acht. Hij be- IO treurde het, dat de daartoe ge voerde onderhandelingen met de m. beeettingsautoriteiten tot dus- verre niet tot resultaat hebben geleid. De minister-president sprak de iooop uit, dat de thans van par- ticuliere zijde nog lopende onder- 2 handelingen uiteindelijk toch nog zullen leiden tot importen uit ro Nederland. De Duitse autoritei- I ten hebben er in de afgelopen weken herhaaldelijk hun misnoe gen oiver te kennen gegeven, dat 7 de talrijke voedselaanlbiedingen, die uit gen groot aantal landen voor Duitsland worden gedaan, »daor de bezetting werden gewei gerd. In het bijzonder, aldus werd ons Dinsdag in vakbond kringen medegedeeld, is er onder A de mijnwerkers van het Ruhr- gelbied grote ontstemming over de wjjze, waarop de aansporings- g, plannen tot verhoging der kolen- productie worden uitgevoerd, izen Duitse autoriteiten uitten scherpe critiek op het feit, dat de aam <je mijnwerkers toegestane j deviezenbfmus in hoofdzaak UB wordt besteed voor aankoop van I Amerikaanse carepakkctten. Zij menen, dat het voor Duitsland [erf veel voordeliger zou zijn deze f dollars te bestedpn «voor aankoop van levensmiddelen, die door an- dere landen, o.m. door Nederland, zijn aangeboden. De militaire gouverneur der Britse zóne, Generaal Robertson, *tnr heeft thans, zoals reeds gemeld, jlCl de afdeling voor voedselvoorzie ning van het Duitse bestuur te adel Frankfort voorgesteld, speciale ize« oommissies te benoemen, die de aanbiedingen van levensmiddelen uit het buitenland kunnen onder roeken. Generaal Robertson heeft geadviseerd in deze commissie ook vertegenwoordigers der vak bonden op te nemen. In de economische raad te FrankfoVt heeft verder, zoals ook eerder bericht, de leider van de buitenlandse handel Dr. Von Malbzan, medegedeeld, dat de Duitse autoriteiten aan de bezet ting der Brits-Amerikaanse zó nen een plan hebben voorgelegd voor !het onmiddellijk aangaan van importcontracten met Neder land, Denemarken, Zweden, Ita lië en Turkije. De contracten zou den moeten voorzien in de leve- Mening in Amerika. Aneta stelde aan een vertegen woordiger van het Amerikaanse Departement van Buitenlandse Zaken de vraag, wat op dat depar tement de indruk was van de radiorede van H. M. de Koningin. Het antwoord luidde,,Ten depar- temente is van de rede met be langstelling kennis genomen; zij I werd gunstig ontvangen als een belangrijke, vooruitziende verkla- I ring van het beleid en de bedoe- j hngen der Nederlanders". De „New York Times" neemt tefi aanzien van de Koninklijke rede een tamelijk sceptische hou- I ding aan met het oog op de Ne derlandse bedoelingen, welke zul- 1 len moeten blijken uit de toekom stige feiten. Na een deel van de rede te heb ben geciteerd, zegt het blad: ,,De goede bedoelingen der Nederlan- f ders zijn nog wel voor discussie vatbaar, met name gezien in het I licht van de militaire actie, die in Juli werd ingezet en waaraan door het ingrijpen van de Veilig heidsraad een halt werd toegeroe pen. Ook de politiek, om als leden der interim regering lieden te er- kennen, die voorgeven de verte- genwoordigers te zijn van gebie den, waarvan de Republiek de souvereiniteit opeist welke sou- vereiniteit door de Nederlanders is erkend in de overeenkomst van Linggadjati stelt de vraag van de Nederlandse bedoelingen aan de orde. Het is daarom te hopen, dat de rede van de Koningin een, nieuwe basis zal leggen, waarop een wederzijds vertrouwen tussen de onderhandelingsdelegaties kan worden gegrondvest en elke nieuwe eenzijdige handeling, om een overeenkomst door geweld af te dwingen, bij voorbaat de pas ■al afsnijden". ring van vis, visconserven, groen ten in blik en zuid-vruchten, waarvoor de zones speelgoed, lederwaren, porcelein, ijzerwaren, textiel, pharmaceutische artike len en machines zouden expor teren. Von Maltzan rekent erop, dat dit plan spoedig zal worden aangenomen. Het Franse departement var Buitenlandse Zaken heeft offi cieel bevestigd, dat 19 Februari te Londen Brits-Frans-Ameri kaanse besprekingen zullen be ginnen over de voorgestelde re organisatie van de geeo-mbineci- de zones van Duitsland. Frank rijk en de Verenigde Staten zui len vertegenwoordigd worden door de ambassadeurs te Londen. (Van de A.N.P.-correspondent.) De Minister van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen, prof. No-elting, heeft Dinsdag verklaard, dat de practlsche uit voering Van het ontmantelings plan voor de Duitse industrie veel meer tijd zal eisen dan door de bezetting is voorzien. Hij voegde eraan toe, dat het mede werken aan de uitvoering der demontage door vele Duitsers als Quisling-arbeid wiordt opgevat. Niettemin aebtte hij die mede werking noodzakelijk „omdat ae economische operaties heter door Duitsers konden worden Uitge voerd". „Als wij volhouden in ons verzet" aldus Noelting, „dan is dit, omdat wij geloven, dat m dit geval de rede aan onze zijde is. Ik hen ervan overtuigd, dat wij steeds nader komen tot het punt, waar politieke hartstocht en verbetenheid door de economi sche ratio worden verdrongen." De gemeenschappelijke actie van Nederlandse vrouwen heeft gisteravond aan Generaal Spoor het volgende telegram gezonden: „Ontelbare vrouwen juichen de door U aangekondigde geëigende maatregelen toe ter bescherming soldaten tegen voortdurende be- standschendingen. Bravo Gene raal moge de geest van Van Heutz u inspireren." Naar wij vernemen is men thans binnen de Curagaose dele gatie tot volledige overeenstem ming gekomen. De Curagaose delegatie is intens bezig met detailstudies zowel betreffende de inwendige structuur als de bovenbouw van het Koninkrijk. Vermoedelijk zal de volgende week een openbare vergadering worden gehouden. Binnen de Curagaosi delegatie zijn drie commissies gevormd, respectievelijk ter bestudering van problemen betreffende de nationale en internationale poli tiek, de methoden om te komen tot feitelijke democratisering van het bestuur op Curagao en de staatsrechtelijke reconstructie van het Koninkrijk. Van Neder landse zijde wordt hierbij grote medewerking ondervonden. De conferentie, die aanvankelijk op drie weken was beraamd, zal thans vermoedelijk. in verband met de talrijke detailpunten, wel ke behandeld moeten worden, wel langer dan een maand duren. Van de zijde van de Curagaose delegatie is het verzoek gericht tot Minister Jonkman om nog deze week in bespreking te tre den over de onmiddellijke feite lijke en noodzakelijke verande ringen betreffende de democrati sering van het bestuur en de zelfstandigheid van Aruba. Mr. J. Schreuder is benoemd tot secretaris van de Curagaose delegatie. De eerste maatregel, die de Nederlandse Spoorwegen voor wat betreft het reizigersvervoer vanuit Sas van Gent en omge ving naar België heeft getroffen, getuigt jammer genoeg niet van veel inzicht in de omstandigheden van veel Zeeuws-Vlamingen, die regelmatig naar en van België moeten reizen. Zoals iedere Zeeuws-Vlaming weet, kon men, toen Mechelen Terneuzen nog het station Sas van Gent beheerde, aldaar spoor kaartjes kopen enkel en re tour naar alle bestemmingen in België en deze met Nederlands geld betalen. Wel waren deze kaartjes slechts geldig vanaf het station Zelzate, maar dit was geen bezwaar, omdat ook op de bussen van de Z.V.T.M. met Ne derlands geld tot Zelzate kon worden betaald. Gedurende het jaar, dat deze mogelijkheid bestond, hebben veel Zeeuws-Vlamingen deze service van de Belgische maatschap*^ weten te waarderen en velen heb ben, dank zij deze service, familie- of zakenrelaties in België kunnen bezoeken, ofschoon hun bezit aan Belgische franken vrijwel nihil was. Het is dan ook, op zijn zachtst uitgedrukt, verwonderlijk, dat de N S. vanaf de 'dag, dat de exploi tatie van dit station door haar werd overgenomen een eind aan deze verkoop heeft gemaakt, want hieruit volgt, dat de Nederlandse Spoorwegen minder oog hebben voor de belangen van Nederland se onderdanen, dan een particu liere Belgische maatschappij. Maar omdat elke zaak twee kanten heeft, zullen wij eerlijk heidshalve ook de zienswijze der N. S. weergeven! Deze motiveert de staking van deze verkoop met twee op het eerste gezicht zeer aannemelijk klinkende argumen ten en wel: Ten eerste: Deviezen- hesparing, omdat alle in Sas van Gent met Nederlands geld betaal de spoorkaartjes aan de Belgi sche spoorwegen in franken moe ten worden voldaan en ten tweede het wegnemen van een mogelijk heid tot het op oneerlijke wijze verkrijgen van franken, omdat iemand, die b.v. een kaartje re tour Luik had genomen, dit in Gent aan het station kon inwisse len, waar na enige tijd de kost prijs, verminderd met het bedrag dat een kaartje ZelzateGent kost, kon worden opgehaald. Beide factoren zouden inder daad van belang zijn, als door de genomen maatregel aan het rei zen naar België over Sas van Gent werkelijk een eind zou wor den gemaakt, maar, aan dit laat ste twijfelen wij ten zeerste! Het zal wel zó worden, dat iemand, die nu de grens over wil, zal trachten de nodige guldens mee te smokkelen deze in Zel zate zwart zal omwisselen, om daarmee zijn reis te kunnen beta len. Aangezien nu de zwarte koers ongeveer het dubbele van de officiële is, kan een kind bere kenen, dat deze reizen nu nog meer zullen gaan kosten dan voorheen, want alle gesmokkelde guldens komen natuurlijk naar Nederland terug met alle gevol gen van dien! Of dit nii mag, of niet mag, zal maar weinig grens bewoners imponeren, wijl deze nu eenmaal hun eigen kijk op dit soort zaakjes hebben! Bovendien komt een gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen door deze maatregel wel heel erg achteraan te staan, want in Holland levert elk reisbureau eveneens tegen betaling in Nederlands geld wèl spoorkaartjes voor buitenlandse bestemmingen af, terwijl ook b.v. Roosendaal en zelfs Terneuzen dit doen. Waarom kan nu voor Ter neuzen wèl, wat voor Sas van Gent niet kan? Enkel en alleen omdat kaartjes, die in Sas van Gent worden verkocht pas in Zel zate geldig warden? Ais nu de reizigers hiertegen geen bezwaar hebben, waarom kan dan de N. S. die hebben? Bovendien kan dit bezwaar worden ondervangen door het inleggen van treinen TerneuzenZelzate of Sas van GentZelzate! Maar, hoe dan ook, het is te hopen, dat onze spoorwegen alsnog bereid zullen zijn deze onsympathieke maat regel ongedaan te maken. Hoe goed ook bedoeld, de resultaten zullen toch averechts uitvallen! Ook in Berlijn kan het nog wel eens gebeuren, dat sprookjes waar worden. In deze stad, waar een paar dollarbriefjes een fortuin betekenen, kan men nog erfge naam worden van een vermogen van Amerikaanse afmetingen. De 23-jarige Ursula Bauer en haar in Hamburg wonende broer hebben samen een slordige 19 mihoen dollar geërfd. Niet eens van een rijke oom uit Amerika, doch van een nicht van hun groot moeder, die een pianofabriek in Philadelphia bezat en in 1930 ge storven is. Sindsdien heeft men acht jaar gezocht tot de erfgena men gevonden waren. In 1938 kregen de Bauers het fortuinlijke telegram met de boodschap zo spoedig mogelijk over de oceaan te komen om de buit op te strijken. Sindsdien ver keren zij in de grootste narigheid. Hitier gaf de jongelui geen uit reisvisum en het Amerikaanse consulaat heeft Ursula thans nog geen andere raad kunnen geven dan een Amerikaan te trouwen omdat dit de enige manier is naar de States te komen. Maar dat kan niet, want het meisje is verloofd en de verloofde heeft de zaken nog gecompliceerder gemaakt dan nodig was door te verklaren, dat hij haar niet trouwen wil als zij de erfenis aanneemt. Intussen leeft de Berlijnse dol- larmillionnaire net als alle ande re Berlijnsen. Zij 'verdient het Woensdag heeft de bevolking van Eire voor de zevende maal, sinds in 1932 Eamon de Valera en zijn Fianna Fail Partij het be wind in handen namen, de Dail (het Ierse parlement) gekozen. De voornaamste strijd had plaats tussen de Valera's partij die 76 van de 183 zetels bezet, en de nieuwe republikeinse partij van Sean Macbridge, die de regering „het gros v^n de arbeidersklasse afhandig dreigt te maken". De Valera heeft 74 zetels in de nieuwe Dail van 147 nodig. Zestien jaar lang heeft hij elke algemene verkiezing gewonnen en behoefde nimmer een coalitie aan te gaan. In tussentijdse ver kiezingen heeft de republikeinse partij echter twee van de drie zetels verworven. Er zijn voorts nog candidate:: van Generaal Richard Mulcany's „Fine Gael". De nieuwe repu blikeinse partij beweert meer dan de tegenwoordige regering te kunnen doen voor productie en welvaart. Madbridge - dringt aan op ver breking van elke onmiddellijke hand met het Britse gemenebest, terwijl De Valera niet wil, dat Eire uit het gemenebest treedt. equivalent van twee pakjes Ches terfield per maand, hakt elke morgen de houtjes voor haar kachel en eet op haar kantoor het hartle, bruine, boterloze brood. Haar leven wordt gekweld door de vraag: Hoe kom ik naar Phi ladelphia? Maar dat is, zoals zij ons vertelde, nog niet het ergste. Erger nog zijn de Amerikaanse correspondenten, die haar bestor men met vragen, en die wille» weten of zij haar haren verft e» hoe dik haar grootmoeder wel was. Onderwijl blijft Ursula ho pen, dat zij nog ooit naar de Sta tes zal komen en dat de dollar- dromen werkelijkheid zullen war den. „Ik geloof dat ik dan eerst een paar nieuwe schoenen zal kopen" zegt zij. Het Ministerie van Financife» deelt mede, dat ter uitvoering van art. 33, eerste lid, van de wet op de vermogensheffing in eens. bij Ministeriële beschikking van 28 Januari 1948, no. 194, op genomen in de Nederlandse Staatscourant van 4 Februari 1948, de koers, waartegen obliga ties ten laste van de Staat en in schrijving in het Grootboek der nationale werkelijke schuld in betaling kunnen worden gegeven ter voldoening van aanslagen in de vermogensheffing ineens, is bepaald op: a. 83 voor wat betreft in schrijvingen in het 2,5 Groot boek der nationale werkelijke schuld. b. 100 voor wat betreft obligatiën ten laste van de Staat en niet onder a. vallende inschrij vingen in de Grootboeken der nationale werkelijke schuld. Bovenbedoelde beschikking treedt in werking met ingang van 6 Februari 1948. Ernest Selliers, directeur voor België van het Internationale Mo netaire Fonds, heeft Dinsdag ten stelligste ontkend, dat België 'n devaluatie van de Belgische franc zou overwegen. Hvi verklaarde, dat België niet tot invoering van het systeem der uiteenlopende wisselkoersen zou overgaan, en verklaarde tevens, dat België niet verwachtte, dat een wijziging in de pariteit van de Franse franc een aanzienlijke verandering zou betekenen voor de gunstige beta lingsbalans van België tegenover Frankrijk. De heer Selliers legde zijn ver klaringen af naar aanleiding van een radiobericht uit Parijs, waar in melding werd gemaakt van geruchten uit 'Washington, om trent devaluatieplannen der Bel gische regering. Te Berlijn is hekend gemaakt, dat binnenkort door een zuive- ringsrechtbank te Muenchen een proces aanhangig zal worden ge maakt tegen wijlen Hitier en zijn echtgenote Eva Braun. Volgens een rechtskundige van het Ame rikaanse militair bestuur kan het tribunaal bevelen, dat al hun eigendommen voor herstelbetalin gen aan de staat worden toege wezen, indien de tegen hen in te brengen beschuldigingen van kracht blijken te zijn. In de Brits-Amerikaanse zóne van Duitsland hebben Maandag ongeveer anderhalf millioen hoofd- arpeiders de arbeid gedurende één dag de arbeid neergelegd als protest tegen de lage rantsoenen. De Duitse hond van hoofd arbeiders verklaart dat naar batting 90 procent van zijn leden aan de oproep tot een pro teststaking van 24 uur gevolg heeft gegeven. De Duitsers in dienst van het militaire bestuur en het Britse leger zjjn aan het werk gebleven. Volgens door Reuter ontvan gen berichten functionneerden de meeste openbare diensten in de Westelijke zones normaal. Bij de verschillende diensten, waaronder ook de electriciteitsbedrijven, staakt het administratieve per- j soneel over het algemeen wel, doch dit heeft grote invloed op de gang van zaken. Het was over- i al rustig. Te Hannover hebben ongeveer 75.000 arbeiders van diverse in dustriële bedrijven eveneens voor 24 uur het werk neergelegd als protest tegen de voedselschaar ste. Het militaire bestuur be- beschouwde de stakingen als een Duitse aangelegenheid. Zolang de openbare veiligheid niet in gevaar kwam, werden geen mili taire maatregelen genomen. De politie in Portugal heeft de laatste dagen talrijke arrestaties verricht, vooral te Lissabon, Porto en verschillende provin ciale hoofdsteden als Baja, in verband met pogingen van oppo sitionele elementen op 31 Jan. de verjaardag van de eerste republikeinse revolutie in 1891 betogingen op touw te zetten. Naar verluidt, zou reeds een duizendtal arrestaties zijn ver richt, doch slechts enkele hon derden personen, waaronder lei ders van de democratische, een heidsbeweging, voorlopig vastge houden worden. Aan de andere kant wordt vernomen, lat deze beweging, wier streven voorna melijk gericht is op een herz'e- ning van de verkiezingsproce dure in Portugal en wier leden voornamelijk onder die intellec- tuëlen en mensen met vrije be roepen te vinden zjjn, binnenkort een verklaring wil uitgeven over haar betrekkingen met het com munisme.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1