Radiorede van H.M. de Koningin DC REGERINGSVERKLARING inzake Indonesië REDE VAN DIMITROF WOENSDAG 4 FEBRUARI 1948. Rijden met auto's op Zondag beperkt De guerilla-activiteit in Spanje De aanhouding van Pritse trein doorSowjetautoriteiten H. M. de Koningin verlaat Donderdag de hoofdstad Amerikaanse nota aan Roemenië HET REIZEN NAAR JAPAN Weer moeilijkheden met Australische havenarbeiders Voor 180.000 aan goud gesmokkeld uK z f j.y 1 I nI jYsnkering ai} Ahnmuavmt - Ttamatma WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Iets minder zacht. Vooral langs de Waddeneilan den tijdelijk harde, geleidelijk naar West ruimende wind. Zwaar bewolkt met enige buien. Later enkele opklarin gen. Iets minder zacht. DE VRIJE ZEEUW 4de Jaargang No. 723. Advertentieprijs: per mm 10 et.; minimum per advertentie 1,80. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 et.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Btad 10 cent meer. Verschijnt dagelijks - Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande - Terneuzen - Abonnementsprijs 3,25 per kwarto Dinsdagavond te 18.30 uur hield H. Mi. de Koningin haar aange kondigde radio-rede tot de bond genoten van ons land uit de jongste oor leg. Deze rede werd Uitgesproken over de zender van de Nederlandse Wereldomroep en Hilversum I en H. Tevens werd zij har-uitgeizonden door alle zen ders van de National Broadcas ting Company in de Verenigde Staten, de Radiodiffusion Fran- caise, het British Forces Net work en het American Forces Network in Duitsland, Radio Ba tavia en de aangesloten zenders in Indonesië, de Curom in Cura sao en de Avros in Suriname. Har» Majesteit sprak als volgt: Tot hen die in de oorlog onze bondgenoten waren wil ik enkele woorden richten. Ik gil uw aandacht vestigen op een belangrijk ogenlblik in het leven van de volken van ons ge menebest. Een vrij, federatief Indonesië zal spoedig zijn plaats tussen de democratische volkeren der we reld innemen. Zeven jaar geleden, toen Ne derland in de macht was van de Duitse dwingeland, heb ik mijn landgenoten het voornemen aan gekondigd van het scheppen ener nieuwe staatkundige verhouding tussen Nederland en de andere delen des rijks. Een jaar later, in het hevigst van de oorlog, gaf ik de lijnen aan waarlangs de ontwikkeling rich zou moeten voltrekken. Thans is deze ontwikkeling een levende werkelijkheid, die snel haar uiteindelijk doel nadert: de Verenigde Staten van Indonesië in een Unie verenigd met het Koninkrijk der Nederlanden, Su riname en de Antillen. In de donkerste dagen van de •orlog vond Noord-Amerika s grote President, mijn onvergete- mke vriend, tezamen met Groot- Brittannië's onverschrokken strij der voor de vrijheid, blijvende woorden voor ons gemeenschap- De chef van de verkeerspolitie te Amsterdam heeft gisteren morgen medegedeeld, dat Zb Januari jJ. de wet houdende tij delijke regeling personenverkeer met motorrijtuigen in werking is getreden. Dit houdt in, dat een juridische basis is gevormd voor het verbod van rijden op Zondag met motorrijtuigen. Van nu af aal door het gehele land de po litie een strenge contröle toepas sen. Tevens deelde hij mede, da. indien een automobilist op Zon dag rijdt zonder de daarvoor vereiste vergunning hij de kans loopt niet alleen een bekeuring te krijgen, doch dat bovendien het motorvoertuig zo nodig in he- waring wordt gesteld, dus tijde lijk in beslag wordt genomen. Op 1 April 1948 zullen alle versrunnintTen om op Zoftdag" tf? rijden hun geldigheid verhezen. De R.V.I. zal nieuwe vergunnin gen uitreiken, welke tevoren schriftelijk moeten worden aan gevraagd. Uit Oviedo wordt geméld, dat 13 verzetslieden hij een zuive ringsoperatie van de Spaanse politie in de bergen tag Infiestö (prov. Oviedo) gedood zijn. ver klaard wordt, dat de verzets activiteit, die slechts tot enkele delen van Spanje was .beperkt, reeds maandenlang aanzienlijk is verminderd. Slechts plaatselijke bladen mochten gewag maken van de bovenvermelde zuiverings operatie. (Het met Sovjet-Russische goedkeuring verschijnende blad ,3erliner Zeitung" schrijft, dat de Sovjet-autoriteiten de vorige maand de Britse militaire inter zonale trein nabij de Brits-Sov- jet-Russische zönegrens hadden aangehouden en de Duitse perso nenrijtuigen naar Berlijn hadden teruggezonden, omdat zg uu nazitechnici, ingenieurs en andere deskundigen bevatten, die niet in het bezit waren van een inter zonale pas. De Britse off'cieren slaagden er evenwel in 30 hunner heimelijk over de grens te smok kelen, aldus de Berliner Zeitung. pelijk streven, dat ver uitging boven ons onmiddellijk doel: het herwinnen van onze onafhanke lijkheid. Wij zouden de wereld vrij ma ken van angst en vrij van ge brek; wij zouden haar maken tot een plaats waar de mens vrij is God te dienen op zijn wijk e en waar hij vrij zijn mening uiten kan Het stemt mij gelukkig, dat mannen in Indonesië en hier de wijsheid en de bekwaamheid tale ken te bezitten om staatkundige vormen te vinden, die aan vele millioenen mensen de vrijheden en rechten zullen waarborgen waarvoor gij, onze hondgenoten, met ons tezamen hebt gestreden. Zij hebben neg veel werk te doen. In die delen van Indonesië waar terroristen ook thans nog moorden, plunderen en brand stichten is de gewone man nog lang niet vrij van angst en ge brek. Daar, zoals ook elders in de wereld, moeten de machten van anarchie en wan/orde, die het her stel der volkeren trachten te ver hinderen, wordien overwonnen. Ik vertrouw, dat deze hinder nissen zullen worden overwonnen. De volken van Indonesië zijn vastbesloten de verantwoorde lijkheden en de plichten op zich te nemen, welke verbonden zijn aan een tlemocratisch bestel, zo als gjj en wij dat kennen. Wij weten, dat in onze dagen geen betrekkingen tussen volken kunnen standhouden tenzij zij ge grondvest zijn op wederzijdse in stemming en op de wil tot sa menwerking. Daarom moedigen wij hen aan en helpen wij hen hij hun streven. De koloniale gedachte heeft afgedaan. Wij verloocherfen ons verleden niet, noch het grote werk dat daar is verricht. Maar een volk moet de kracht hebben om een nieuw begin te maken. Wij hebben die kracht Wat de volken der wereld thans nodig hebben is een nieuwe samenleving op de grondslag van gelijkheid en wederzijds vertrou- wen. Wellicht zal de oplossing, die in Indonesië wordt tot stand ge bracht, als voorbeeld kunnen die nen in andere gebieden van Azie. Een volikerengroep van met minder den zeventig millioen men sen heeft zich geschaard aan de zijde der democratie, zoals wij die kennen. Dat is een grote gebeur tenis. Een verenigd Indonesië, geze gend als het is met vele rijkdom men der aarde, kan een groot aan deel nemen in de gemeenschappe lijke strijd tegen honger en ge brek. In vrije samenwerking met Ne derland, Suriname en de Antillen, zal een souverein Indonesië voort kunnen werken aan zijn economi sche ontwikkeling, die reeds vóór de oorlog in Azië haar weerga niet vond. Door Europa en Amerika te voorzien van zijn producten en grondstoffen zal Indonesië een aanzienlijke bijdrage kunnen leve ren tot de geweldige krachtsin spanning, die thans onder liet plan-Marshall, van het Ameri kaanse volk wordt gevraagd. Reeds herrijst het land uit de verwarring, waarin de Japanse bezetting het heeft gebracht. Hartstochten komen tot rust, het wantrouwen neemt af. De verheven woordenvrijheid en vaderlandsliefde herkrijgen hun ware zin, nu Indonesische natio nalisten de handen ineen slaan om een federatie op te bouwen over de gehele uitgestrektheid van het eilandenrijk. Door deze gemeenschappelijke krachtsinspanning, gegrond op dezelfde beginselen als het At lantisch Handvest, verrijst een nieuw Indonesië. Zowel Nderlanders als Indone- siërs zien uit naar de dag dat de Verenigde Staten van Indonesië, op voordracht van Nederland, de hun toekomende plaats zullen in nemen temidden van de Verenigde Volken. Op die dag zal weer een stap zijn gezet op de moeizame weg naar de vrijheid. UIT DE VOIJISVERTEGENW O ORDIGING H M de Koningin zal Donder dag a.s. Haar verblijf in de hoofdstad beëindigen. Om drie uur des middags verlaat de Vorstin het Paleis op de Dam waar zij sedert 1 December 1941 heeft vertoefd. Zij gaat enige dagen rust nemen op Het t-*?0 oni vervolgens Haar intrek te nemen in Huis tën Bosch in de Residentie. De Amerikaanse regering heeft een nota aan Roemenië gezonden, waarin wordt verklaard, da.t de onder communistische leiding staande Roemeense regering de clausules van het vredesverdrag, die vrijheid van spreken, pers, godsdienst, politieke mening en van vergadering garanderen, heeft geschonden. Naar verluidt, zal Groot-Brit- tannië een dergelijke nota zen den. De Amerikaanse nota zou betrekking hebben op de veroor deling van de Roemeense oppo sitieleider Dr. Julius Maniu. De Bulgaarse Minister-Presi dent, Dimitrof, heeft op een con gres van het Vaderlandse Front' een uiteenzetting gegeven over de internationale positie van Bulgarije en de binnenlandse situatie. j De buitenlandse politiek van het „Vaderlandse Front", aldus verklaarde Dimitrof, is geen ra dicale en poogt niet Europa in vijandelijke blokken te verdelen. Het is een democratische en vooruitstrevende politiek met als einddoel samenwerking met alle democratische volkeren, die de vrijheid aanhangen. Dimitrof", op het gebied van de eventuele agressie, alsmede het buitenlandse nolitiek is en blijft de kwestie van de gemeenschap pelijke verdediging tegen een eventuele agressie alsmede het waarborgen van onze nationale onafhankelijkheid, onze territo riale integriteit en onze souve- reiniteit. Het zij welverstaan: het is verre van ons, de gedachte te koesteren aan het scheppen van een of ander Oostelijk blok, in welke vorm dan ook, zoals ver keerd is ongevat door hen, die het initiatief hebben genomen tot oprichting van een Westelijk blok". Hij noemde de Truman-doctri- ne een voortdurende peging tot inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van andere lan- De Balkan-commissie van de V. N. had volgens Dimitrof per slot van rekening slechts tot effect, dat „hij voortdurende pro- vocaties van de regering te Athene .ten opzichte van Bulga rije, Joego-Slavië en Albanië" werden „aangemoedigd en goed gepraat." Voorts zeide Dimitrof dat „de Amerikaanse imperialisten in de rechtse socialisten, zoals Èlum in Frankrijk en Schumacher in Duitsland, volgzame werktuigen voor hun politiek" gevonden had den. Dimitrof verklaarde: „Het kamp van de vrede van de de mocratie en het socialisme, dat van dag tot dag machtiger wordt met fian het hoofd de grote en onoverwinnelijke Sowjet-Ume, verheft zich tegen het imperia lisme." Generaal MacArthur, de Geal lieerde opperbevelhebber in Ja pan, heeft een verruiming aange kondigd van de voorzieningen betreffende de toelating van vreemdelingen in Japan. Volgens dit besluit zullen par ticuliere zakenlieden in plaats van 21, 60 dagen in Japan mogen verblijven. Ook personen, die ka pitalen in Japan wensen te be leggen of 'n restitutie van eigen dommen pogen te verkrijgen, zullen toestemming krijgen, zich naar Japan te hegeven. De ver blijfkosten zullen voortaan n:et met yens, maar met dollars en andere aanvaardbare valuta be taald kunnen worden. De nieuwe maatregelen maken deel uit van een program, dat ten doel heeft de economische betrekkingen van Japan te normaliseren. De Tweede Kamer heeft giste ren de beraadslaging over de Regeringsverklaring nopens de ontwikkeling der gebeurtenissen in Indonesië voortgezet. Thans kwam de Minister van Overzeese Gebiedsdelen, de heer Jonkman, aan het woord. Spr. merkt op, dat er enig mis verstand hij de Republikeinse de legatie was ontstaan. Het „sta tement" en de notulen van Ka- lioeran konden niet aan de over eenkomst worden toegevoegd. De wenselijkheid van een aan vullende Regeringsverklaring er kent sp., maar de Regering was niet voldoende op de hoogte. Hij merkt vervolgens op, dat de partijen alleen gebonden zijn, door de door haar aanvaarde documenten. Het „statement" van 17 Jan. komt alleen voor rekening van de commissie van goede diensten zelf. Het is niet mogelijk de notulen aan de Kame over te leggen. Vervolgens deelt de Minister o.a. mede, dat onder gevangenen en in hun beweging beperkte personen. De Kroon der Unie wordt ge acht te worden opgedragen aan Koningin Wilhelmina en Haar Huis. De jongste volksstemming op Madoera besprekende, zegt spr., dat deze niet beslissend is voor wat op grond der additionele artikelen zal worden aanvaard. Wanneer men vraagt: „Wat hebt gij bereikt?" dient men ou de voorgeschiedenis te bezinnen. Gewelddadige oplegging van haar wil mocht het beleid der Regering niet beheersen; zij heeft naar vreedzaam overleg ge streefd. Wat daardoor is be reikt zet de Minister uiteen. De Minister verzekert, dat de Regering onverkort vasthoudt aan vroegere uitspraken ter zake van de Unie. Men kan inderdaad spreken van drie aouvereiniteiten. De Unie is souverein in eigen kring, zoals ook in lagere rang de deel staten souverein zijn. Het probleem der reorganisatie van de gehele staat overziende zegt spr. niet de indruk te heb ben, dat de Kamer zich gereed maakt een locaal parlement te worden. De Regering betreurt, dat de heren Vonk en Zandt scherpe aanvallen hebben gedaan op de Duit.HGouvemeurt(Generaal. Wat bereikt is, is voor een groot deel aan deze te danken. Strekking en doel van het col-, legiaal orgaan moeten in het oog worden gehouden als men erover beslist hoe het moet worden in gesteld. De Minister ontraadt de motie- Schouten ten sterkste; evenals de van de heer Hoogcarsel, de mo- tie-Romme Is voor de Regering aannemelijk. Vervolgens beantwoordt de Minister nog een aantal min of meer losstaande vragen, welke in het debat naar voren zijn ge komen. De verklaring, welke gewonde militairen zou worden voorgelegd, besprekende, zegt de Minister, dat het wel mogelijk is, dat de door de heer Hoogcarspel be doelde verklaring in enkele ge vallen is getekend, om spoediger m de burger maatschappij terug te kunnen keren. Van pressie is geen sprake. Aan het uitoefenen van press.'1 op ambtenaren om naar Indië te gaan, wordt niet gedacht. Na het antwoord van Minister Jonkman wordt getripliceerd. De heer Schouten (A.R.) zegt dit antwoord niet geheel onbe vredigend te achten.^ Gaarne zov. hij meer gehoord hebben over de notulen van Kalioerang. Z.i. zal de Republiek ieder ogenblik weer een beroep doen op die bespre kingen en hij vreest daar moei lijkheden van. Het heeft spr. teleurgesteld, dat de Minister niets heeft mede gedeeld over de ervaringen met betrekking tot het staken der vijandelijkheden na 17 Jan. De heer Schouten is van me ning, dat de Minister nader had behoren in te gaan op het beleid, dat verder gevolgd zal worden ten aanzien van het collegiaal orgaan en de centrale organi satie. Spr. bestrijdt de motie-Rommp. Op zakelijke gronden acht hij een uitspraak als bedoeld in zijn eigen motie noodzakelijk. De heer Tilanus (C.H.) ver klaart in het antwoord van de Minister delen te hebben beluis terd die zijn instemming hebben. iSpr. vraagt publicatie, telkens als er geïnterneerden worden vrijgelaten. Ten opzichte van de moties handhaaft hij zijn standpunt. De heer Romme (K.V.P.) be veelt nader zijn motie aan. De heer Zandt (S.G.) merkt op, dat verschillende van zijn vragen niet zijn beantwoord, 's Ministers rede heeft hem niet overtuigd. De heer Joekes (Arb.) betreurt het, dat de Kamer nog niet in het bezit is van de Nederlandse tekst der Engelse stukken. De besprekingen te Kalioerang heb ben het karakter van een tussen spel gehad. Verder maakt hij melding van een prentbriefkaart met een pro- fanerend karakter, welke onder de troepen In Indonesië wordt verspreid. Gezegd wordt, dat deze afkomstig zou zijn van het kabinet van Generaal Spoor. De heer De Groot (C.P.N.) wil o.a. meer inlichtingen over het ctrdcen der vijandelijkheden. De motie-Romme heeft r,.i. geen reden van bestaan. Minister Jonkman meent, dat het misschien niet vast staat, dat de notulen van de Commis sie van goede diensten juist weer geven wat de leden hebban be doeld. Het bestand is pas ingegaan: het zou z.i. voorbarig zjjn als de Regering daar nu al een oordeel over zou willen geven. Aan hetgeen over de moties is gezegd, heeft de Minister «iets toe te voegen. De vier plaatsen in de p<re- fedérale raad zijn bestemd voor de gehel© Republiek; dat boude men in het oog. Omtrent de diaor de heer Joe kes in het geding gebrachte prentbriefkaart zal de Minister inlichtingen inwinnen. Daarna worden de moties in stemming gebracht. De motie-Schouten wordt ver worpen met 60 tegen 24 stem men (AIR., C-H., S.G. en V.VD.). De motie-Hoogcarspel wordt eveneens verworpen en wel met 51 tegen 32 stemmen (die der C.P.N., CIH., A.R., S.G. en V.V.D.). De motie-Romme wordt aange- nooffen met 52 (K.V.P. en Arta.) tegen 31 stemmen. Naar aanleiding van het be sluit van de federatie van haven arbeiders om te voorkomen, dat door de K. P. M. een directe dienst tussen Australië en Sin gapore wordt ingesteld, schrijft hlet Dahour-gezinde dagblad „Age" o.a.: De verklaring, dat aan Neder landse vrachtschepen niet zal worden toegestaan, een dienst in te stellen tussen Australische havens en Singapore, een Britse kolonie, is niet afgelegd door de gekozen vertegenwoordiger^ van het volk, doch door de assistent- secretaris der federatie van ha venarbeiders Roach. De. meerderheid van het Aus tralische volk, met inbegrip van de verantwoordelijke meerderheid der vakverenigingsleden, zal dit onduldbare verbod van de hand wijzen. Het volk zal van de re gering van het Australische ge menebest verlangen, dat Zij haar verantwoordelijkheid zal aan- vaarden en erop zal staan, dat aan de betrokken schepen zal worden vergund, vrijelijk gebruik te maken van Australischs ha vens, een recht, dat toe komt aan de schepen van alle ons vriendschappelijk gezinde naties. De douane te Soerabaja trof op 26 Januari tussen de bagage van twee Arabische passagiers van een prauw 9 kilo onbewerkt goud ln staven aan. De prauw kwam van Pamakasan. Het goud Is door de douaneambtenaren in be slag genomen en de passagiers zijn aan de politie uitgeleverd, schuldig aan een poging tot smok kelen. Op de zwarte markt ver tegenwoordigt 9 kilo goud een waarde van 180.000 gulden. 1 ,'nll s '11 t3j| 10

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1