De aanstaande onderhandelingen Radiorede Generaal Spoor Het Arabische Hoge Comité over Communistische infiltratie 06 uitvoering van het bestand DE BENELUX-CONFERENTIE De aanspraken van Hamburg DINSDAG 3 FEBRUARI 1948. H. M. most haar kamer houden Geen nieuw Belgisch crediet voor Nederland Sovjetnota aan Perzische regering Nieuwe Republikeinse delegatie De plechtige overbrenging van Gandhi's as ifraakarlng fe£J ADwiuecaMBi - ïttneuiw WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. TÜdel- opklaringen en zacht- Zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen en enkele buien. Weer wat afnemende, maar langs die Wadden-eilanden nu en dan nog harde Z.W.-wind. Zacht voor de tijd van 't jaar. 4de Jaargang No- 722- Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1JJ0. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 rlgels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven oader nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. INDONESIA. Naar namens het Republikein se Ministerie van Voorlichting via Radio Djogja wend medegedeeld zal een der punten van bespre king bij verder politiek overleg met de Nederlanders zijn de po sitie der Republikeinse ambtena ren in de bezette gebieden. Deze ambtenaren moeten zich voor- lopig van hun taak blijven kwij- tea als ./Republikeins ambte naar'?, en zij wondien gewaar schuwd niet eigendunkelijk te handelen. OORDEEL OVER NIEUW REPUBLIKEINS KABINET De „Nieuwsgier" schrijft, dat de samenstelling van het nieuwe Republikeinse kabinet, van Ne derlandse zijde bezien, geen reden tot juichen geeft, aangezien deze negering teveel onberekenbare elementen bevat. Het blad schrijft verder, dat het aanwijzen van enige porte feuilles ad interim een open deur zou kunnen betekenen om later eventueel nog de halstarrige lin kervleugel in het kabinet op te nemen. De benoeming van Hadji Agoes Saltm is op zijn minst een aanduiding, hoe stevig dit kabi net zich zal vastklampen aan een politiek, welke wordt weerge geven door het aan Graham toe geschreven toverwoord: ,,You are what you are". Onbekend is Koesnan (porte feuille van Arbeid) waarvoor Hatta wel een zo neutraal moge lijke figuur moest nemen, aldus de „Nieusgier". LOF VOOR PAUL VAN ZEELAND. De Semarangse „Locomotief" vain 30 Januari zwaait lof toe aan Van Zeeland voor hetgeen „een van België's beste zonen" als lid van de Commissie voor goede diensten tot stand beeft ge bracht. „Het is immers volkomen dui delijk, dat Van Zeeland als be roepsdiplomaat en dus tenslotte als enige werkelijk deskundige in dit gezelschap uitmuntend werk heeft verricht, zowel voor Neder land als voor Indonesië. Nog slechts kort in deze landen zng Van Zeeland scherper dan iemand anders de noodzaak om af te zien van sabotage en terreur, van moord en zinloze vernietiging. Nederland heeft een uitsteken de keus gedaan door aan België te vragen zitting te nemen in de H. M. de Koningin, die dit weekend op Paleis Soestdijk ver toefde, zal tengevolge van een lichte verkoudheid één twee dagen haar kamer moeten hou den. Naar aanleiding van het be richt van „De Nieuwe Gids", in zake besprekingen over een nieuw Belgisch crediet aan Nederland, vernemen wij van bevoegde zijde, dat deze besprekingen niet het aanvragen van een nieuw Belgisch crediet ten gunste van Nederland betreffen. De besprekingen heb ben betrekking op de tweede tranche ad 250 millioen frs van het totale credietbedrag van 500 milioen frs, dat vorig jaar door België ter beschikking van Neder land werd gesteld, waarvan de eerste tranche reeds werd opge nomen. Indertijd was overeenge komen dat naar gelang van de stand van zaken in het betalings verkeer tussen beide landen, ook de tweede tranche van 250 mil lioen frs zou kunnen worden op genomen. Volgens radio Moskou heeft de Russische gezant in Perzië een nota aan de Perzische rege ring overhandigd betreffende de activiteit van de Amerikaanse militaire missie in Perzië. Een bericht van een speciale correspondent van de Prawda te Teheran aanhalend zegt radio Moskou, dat de nota feiten noemt, die kunnen worden uitge legd als een bedreiging van de grenzen van de Sovjet-Unie. Oommissie der V. N. Wij hebben alle reden hen dankbaar te zijn voor het werk dat hij voor Ne derland en Indonesië heeft ver richt en de schaduw van de Kali- oerang-affaire die over het werk van de Commissie is gevallen, vermindert niet de waardering voor het werk van deze Belgi sche staatsman". De besprekingen over de uit voering van het bestand voor Oost-Java zijn. nog niet beëin digd. Zowel te Djemher als te Loemadjang worden zij nog voortgezet, aangezien er ophelde ring nodig is inzake een aantal punten, welke zijn gerezen door onjuiste inlichting uit Djocja aan de Republikeinse officieren. Het is de bedoeling, dat de Republi keinse troepen in dit gebied, zich ter evacuatie melden te Djem her en Loemadjang, waarna zij via Bangil zullen worden ver voerd naar een plaatsje in de om geving van Malang. Intussen is reeds een aanvang gemaakt met demilitarisatie van de zöne langs de status-quo-lijn. In het gebied rondom Cheribon zijn de besprekingen in goede ver standhouding tussen beide par tijen beëindigd. Op 6 Februari zullen hier 2000 man van de T.R.I. benevens 13 vrouwen, via Koeningen naar Cheribon worden overgebracht, vanwaar zij per schip naar Rembang zullen wor den vervoerd. Aldus melden de correspondenten van Aneta in de betrokken gebieden. Naar radio Djogja bekend maakt, is bij decreet 'van de Pre sident de nieuwe Republikeinse delegatie als volgt samengesteld: Voorz'tter: Moh. Roem. Vice-Voorzitter: Dr. Ali Sas- troamidjojo. Leden: Latuharhari, Tjoeasi- kin, Prof. Soepomo, Mr. Soena- rio Kolopaking, Mr. Nasroen. Hiermede is de vorige delega tie opgeheven. Over de Benelux-conferentie te Luxemburg is het volgende com muniqué uitgegeven De besprekingen der Neder landse, Belgische en Luxemburg se Ministers, die zo juist te Luxemburg beëindigd zijn en welke drie dagen hebben geduurd, hebben plaats gevonden in een geest van vertrouwen en samen werking. Concrete beslissingen werden genomen met betrekking tot ver schillende vraagstukken betref fende de werking der douane unie, de handels- en financiële betrekkingen tussen de leden der unie alsmede de coördinatie van de economische bedrijvigheid der drie landen. Wat betreft de wer king van de douane-unie zijn enerzijds maategelen genomen om de leden der regeringen nau wer en meer rechtstreeks te doen deelnemen aan het werk der or ganen der douane-unie, terwijl anderzijds werd besloten dat door de regeringen aangewezen des kundigen, gekozen uit belangheb bende economische kringen en uit de werkgevers- en werknemers organisaties, zullen kunnen wor den uitgenodigd deel te nemen aan de werkzaamheden der raden en commissies. Wat betreft de verhoudingen op handels- en financieel gebied tussen Nederland en de Belgisch- Luxemburgse economische unie zijn maatregelen getroffen om hét verbroken evenwicht in het handels- en dienstverkeer te her stellen terwijl tevens een oplos sing gevonden is voor de finan ciële problemen op korte termijn. De kwestie van de inwisseling der vervallen Nederlandse bank biljetten, toebehorend aan Belgen, is eveneens behandeld. Richtlijnen zijn te dezer zake verstrekt aan de nationale banken der beide landen. De coördinatie van de politiek op lange termijn der drie regerin gen op financieel, economisch en sociaal terrein is eveneens lang durig bestudeerd en zal in de naaste toekomst worden voorge legd aan een beperkte bijeen komst van de bevoegde Ministers der drie regeringen. In het raam van de unificatie der accijnsrechten is besloten sommige daarvan op te heffen. Wat betreft de unificatie der overige accijnsrechten en van de omzetbelasting is men tot een oplossing gekomen, welke het mogelijk maakt zo spoedig mo gelijk te geraken tot een goede renverkeer tussen de drie landen, dat niet wordt belemmerd door deze rechten en belastingen met dien verstande dat deze oplossing rekening zal moeten houden enerzijds met de noodzakelijk heid de hoogte van de inkomsten van de schatkist niet ernstig te beïnvloeden. Van Nederlandse zijde is in principe besloten tot de opheffing van het statistiekrecht, welke opheffing- in de Belgisch-Luxem burgse economische unie reeds tot stand werd gebracht. De be langrijke kwestie van de coördi natie van de industriële ontwik-- keling heeft aanleiding gegeven tot diepgaande besprekingen en studjes tene'nde zoveel mogelijk profijt te trekken van de voor delen van een vruchtbare ge meenschappelijke politiek der Benelux-landen. De Ministers hebben overeen stemming bereikt inzake een lijst van industrieën waarvan een uit breiding of nieuwe vestiging het onderwerp van voorafgaand overleg zal uitmaken. Voorts zijn richtlijnen vastgesteld in het kader van een economische ont wikkeling, rekening houdend met de technische, economische en sociale zijde van deze aangelegen heid. Erkend wordt evenwel dat deze richtlijnen zullen moeten worden uitgebreid en zich zullen moeten uitstrekken tot de eco nomische ontwikkeling van de douane-unie in haar geheel, in het bijzonder ten aanzien van de landbouw. Hiertoe zal de bevoeg de commissie het agrarisch as pect van de economische politiek op lange temijn In studie nemen. Pogingen zullen worden aange- wend om het wetenschappelijk onderzoek tot verbetering van de industriële productie doelmatiger te doen verlopen. Van Nederlandse zijde zijn ver zekeringen gegeven voor de op lossing van verschillende proble men betreffende het vervoer en de openbare werken. Verschei dene kwesties, welke nog niet worden aangeroerd zullen bin nenkort worden behandeld door de commissie voor verkeerswezen en havenwerken. Wat betreft de andere nog hangende kwesties heeft de Belgische regering zich voorbehouden deze te gelegener tijd naar voren te brengen. De- Luitenant-Generaal S. H. Spoor heeft zich Zaterdag in een radiorede tot de troepen gericht ter gelegenheid van het feit, dat Zaterdagavond te 24 uur alle maatregelen en voorschriften van het bestand in werking treden; een uitzondering hierop vormt de evacuatie uit de zgn. zakken, waarvoor een termijn van drie vreken gesteld is, zodat op 7 Fe bruari alle Republikeinse troepen aan de andere zijde van de status quolijn moeten zijn gebracht. Ten aanzien van de besprekin gen tussen de locale commandan ten, welke de laatste dagen plaatsvonden, zeide Generaal .Spoor, dat deze besprekingen in verschillende gebieden bevredi gend verliepen, doch dat in an dere gebieden, in het bijzonder in Oost-Java, de nadere uitwer king van de bepalingen van het bestand moeilijkheden ondervond. Het gebeurde, aldus de Gene- Max Brauer, burgemeester van Hamburg, heeft tot Generaal Clay, ae Amerikaanse militaire gouverneur, het verzoek gericht om Hamburg te maken tot de aanvoer haven voor de Brits- Amerikaanse zóne en tevens de voorgestelde nieuwe centrale bank voor de Brits-Amerikaanse zöne in Hamburg te vestigen. Brauer verklaarde op een pers conferentie, dat het militaire bestuur de eis tot het vestigen van de bank in Hamburg krach tig gesteund had, daar Hamburg niet alleen de grootste in dustriële en handelsstad van de gecombineerde zöne was, doch ook de grootste haven van Duits land. De Amerikanen echter hadden zich volgens zijn zeggen tegen de Britse voorstellen ver zet. Brauer verklaarde zich voor stander van de tijdelijke toepas sing van het nieuwe economische handvest voor de beide zónes. Hij zou het echter „onduldbaar" vinden, indien gepoogd werd het een permanent karakter te geven. [De Hamburgse senaat heeft een protest gepubliceerd tegen het ontmantelingsplan voorzover dit Hamburg betreft. Hierbij is bepaald, dat de ontmantelingen in Hamburg tegen eind Februari moeten zijn uitgevoerd. Het totaal aantal machines, dat uit Hamburg verwijderd moet wor den, bedraagt 7 a 8 duizend. De voornaamste hierjbij betrokken maatschappij is die van Blohm en Voss, de bekende scheepsbou wers. De gehele ontmantelings kwestie zal op 11 Februari door de Hamburgse Tweede Kamer besproken worden. De delegatie bij de V. N. van het Arabische Hoge Comité heeft naar aanleiding van het artikel over communistische infiltratie in Palestina, dat in de New-York Times wag gepubliceerd, ver klaart dat dit bericht slechts een deel van de werkelijkheid weer geeft. „Op grond van de meest be trouwbare inlichtingen. kunnen wij categorisch verklaren", aldus het comité, „dat de U.S.S.R. voornemens is 1% millioen com munistische agenten in West- Europa en het Nabije Oosten te doen infiltreren." De delegatie beweert, dat de Zionisten een geheim verbond met de U.S.S.R. hebben gesloten en dat de Sovjet-Unie daarom in 1946 haar politiek ten opzichte van het Zionisme heeft veran derd, „ofschoon zij te voren het Zionisme als een instrument van Brits imperialisme beschouwde". „Toen echter het nieuws over deze geheime overeenkomst was uitgelekt' aldus het comité, „vreesden de Zionisten, dat zij door deze dubbelzinnige houding de sympathie van de Amerikaan se openbare mening zouden ver spelen. Daarom brachten zij kunstmatig een splitsing in het Joods bureau te weeg en trad Mosje Sneh, de leider van de Ha- ganah, uit het bureau. Thans organiseert hij alle communisten en linkse groepen in Palestina." Over de Sovjet-Russische steun aan het verdelingsplan verklaar de het Arabische hoge comité, dat de U.S.S.R. dit niet gedaan j heeft uit vriendschap voor de V. S., doch omdat zij op .deze wijze i door gebruik te maken van de Joodse immigratie en indien het verdelingsplan met geweld zou moeten worden uitgevoerd, door het zenden van troepen de barrière, die de Amerikanen in Griekenland en Turkije tegen het communisme hebben opge worpen,, wil omsluipen. JÖndanks deze Sowjet-Russi- sche' bedoelingen zijn de V. S. nog steeds voorstander van een krachtdadige verdeling van Pa lestina, waardoor zij de U.S.S.R. indirect de kaarten in handen spelen", aldus verklaarde de delegatie. Bij het station Corquille, in de buurt van Sao Paulo (Brazi lië), is een treinwagon, met dy namiet geladen, in de lucht ge vlogen. Het stationsgebouw wérd geheel vernield evenals verschil lende in de nabijheid staande hui zen. Er vielen enige doden en een honderdtal personen werd ge wond. - Te Lemer, een afgelegen plaats in de V. S„ heeft een man met een geweer van zwaar kali ber crie leden van de gemeente raad tijdens een raadszitting "neergeschoten, daar men hem geen vergunning voor een bier huis wilde verlenen. raai, dat de Republikeinse uófa- cieren niet met witte, doch met roodwitte vlag, en niet ongewa pend, doch bewapend, aankwa men. Soortgelijke gevallen die in strijd zijn met de bepalingen ra» het bestand, kwamen voor. Toch bestaan er gegronde re denen, dat in algemene zin de bepalingen en regelingen van het bestand zijn nagekomen. De over tuiging, dat aan Republikeinse zijde met ernst aan de strikte na leving van de bepalingen woröt gearbeid, is gerechtvaardigd. Slechter staat het daarentegen met het werkelijk staken van te* vuren en het beëindigen van de vijandelijkheden gedurende de af gelopen veertien dagen na de on dertekening. |Ik moet tot m^n spijt bekennen, dat bjj bestude ring van de dagelijkse rapporten "vuit de verschillende gebieden geen belangrijke vermindering van het aantal schietpartijen bleek. Beschietingen van cotwooieu, intimidatie der bevolking, ont voeringen en zelfs moord hebben plaatsgehad. Generaal 'Spoor aei- de, dat het aantal ernstige inci denten hem ernstig verontruste. Hjj wilde niet nalaten er op te wijzen, dat indien de toestand niet zeer snel en grondig ver betert en het aantal inbreuken op de bepalingen van het bestand niet zeer snel tot een minimum wordt teruggebracht, hij niet zal schromen de geëigende maatrege len te nemen om hieraan ec spoedig mogelijk een einde te maken. Hjj zeide tot de troepen, dat zij niet bang behoefden te zq'n in bepaalde stellingen opge sloten te worden, waar zij het mikpunt van misdadige elemen ten zouden zijn. „Ik beloof u, dat, waar onverhoopt deze toe stand zal ontstaan, geen maat regelen zullen worden nagelaten om naleving van de overeen komst af te dwingen." Generaal Spoor zeidie, dat de soldaten weten, wat van hen ver wacht wordt. Hjj deed nogmaals een beroep op hen: „Gedraagt u stipt naar mijn aanwijzingen en instructies". De overblijfselen van Gandhi's beenderen zijn bij een plechtig heid, die meer dan een uur duur de en gepaard ging met het uit gebreide ritueel van de Hindoe godsdienst, in het heilige water van de Ganges gedompeld en daarna in een eenvoudige koperen urn geplaatst, te midden van rozeibladeren, melk, boterolie en andere ingrediënten. Vier pant serwagens stonden enkele bon- derden meters van de plaats der plechtigheid opgesteld. Politie- troepen en militairen hielden toe zicht op de menigte van enkele duizenden, waaronder verschei dene provinciale gouverneurs, premiers en honderden militairen. Toen de stoffelijke resten van de fecremeerde apostel van de vre- e in de urn werden gedaan, zong de menigte gewijde liederen. De woorden „ram ram", (God, mijn God) waren in saffraan- kleurige klei aan de buitenkant van de urn uitgestreken. Om de hals hingen kleine kransen van rode en witte bloemen. De plechtigheid had plaats enige uren, nadat nieuwe onge regeldheden te New Delhi en an dere plaatsen waren uitgebroken in verband met Gandhi's dood. Zij vielen samen met een onder zoek van de politie door het ge hele land naar een samenzwe ring, die ten doel zou hebben, be halve Gandhi, andere leiders te vermoorden. Te Hyderabad (overmeesterde de menigte de leider van de Ma- hasabhaibeweging, nadat hg leden van de congrespartg, die geëist hadden dat hij de vlag der beweging, die boven zijn huis ivoei, zou neerhalen, met een re viver gedreigd zou hebben. De revolver werd hem ontrukt en de vlag neergehaald. Te Bangalore ontplofte een slecht vervaardigde bom achter het huis van de voorzitter van de afdeling der Mahasabha in Mysore. De politie belette woe dende menigten de wqningen van plaatselijke extremistische Hin doe-leiders Ibinnen té, dringen. Heden om 19 uur (Ned. tijd) zal de R.A.F. met het bom barderen van Helgoland begin nen. Wegens slecht weer heeft men het bombardement reeds twee maal moeten uitstellen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1