De Koningin spreekt tot bondgenoten uit de wereldoorlog De moordaanslag op GANDHI De herziening der salarissen van leraren Dc serviesgoed-situatie in Nederland tk Het nieuwe republikeinse kabinet Buiten gebruik gestelde postzegels Stalins gezondheidstoestand uitmuntend Protest tecen de straatcarnaval N.V.V. vraagt naar consumentcreoietbonnen De soepbeenderen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Aanhoudend zacht ween. Meest zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen. Voor al aan de kust tijdelijk krach tige Zuid-Westelijke wind. Zacht voor de tijd van het jaar. Frankering bij AMwmmcH - Twneuxer MAANDAG 2 FEBRUARI 1948. 4de Jaargang No. 721. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Ternenzen Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs ƒ3,25 per hwar' H. M. de Koningin is voorne mens op Dinsdag 3 Februari a.s. te 1.30 uur Nederlandse tijd over de zender van de Nederlandse wereldomroep het woord te rich ten tot de bondgenoten van Ne derland uit de wereldoorlog. Het is de bedoèling van de Koningin voor Haar toehoorders over de gehele wereld in enkele woorden een duidelijk beeld te schetsen van de verhouding tus sen Nederland en Indonesië. Behalve over de zender van de wereldomroep (25 m, 31 m en 49 m) zal de toespraak, welke H. M. de Koningin op Dinsdag 3 Februari a.s. zal richten tot Nederland's hondgenoten uit de laatste oorlog, tevens voor luis teraars in ons land, worden uit gezonden over de beide zenders Hilversum 1 en n (301 en 415 m). Het tijdstip der uitzending is half zeven des avonds. Een her haling van de toespraak door de wereldomroep voor de luisteraars overzee en in het buitenland vindt plaats cxm half acht des avonds, half één des nachts en half vier des nachts en des Woensdags om 12 uur des och- Naar Radio-Djogja meldt, heeft president Soekarno Zaterdag in het werkcomité van het K.N.I.P. het nieuwe Republikeinse Kabi net bekend gemaakt. De samen stelling is als volgt: Munster-President: Drs. Mo hammed Hatta. Binnenlandse ZakenDr. Soe- klman. Buitenlandse ZakenHadji Agoes Salim. WelvaartSjarifoeddin Prawi- ranegara. Onderwijs: Dr. Ali Sastroamid- jojo. Financiën: Mr. Maramis. Voorlichting: Mohammed Nat- sir. Openibare werken: Ir. Djoe- anda. Gezondheid.: Dr. Leimena. Justitie: Mr. Soesanto. Godsdienstzaken: Kiaji Masj- koer. Voedselvoorziening: Kasimo. Wederopbouw en jeugdaange- legenhedenSoepeno De Minister-President beheert tevens de portefeuille van Defen sie. De verdeling over de verschil lende partijen is dus als volgt: Dr. Soekiman, Sjariffoeddin, Prawiranegara, Mohammad Nat- sir en Kiaja Masjkoer leden van de Masjoemi-partij. Dr. Ali Sas- troamidjojo, Mr. Maraimis en Mr. Soesanto leden van de P.N.I. (Nationalistische Partij). Hadji Agoes Salim van de P. S. I. I. (Partai Sarikat Islaim Indonesia). Dr. Leimena van de Christelijke partij. Kasimo van de Katholieke partij. De overige ministers te weten: Mohammed Hatta. Ir. Djoeanda en Soepeno zijn partijloos. Met ingang van 1 Juli 1948 worden de volgende postzegels en postwaarden buiten gebruik ge steld, waardoor zij hun waarde voor de frankering verliezen: a. alle postzegels van het type ..Lebeau" (het zgn. duifjes-type) benevens de briefkaarten, post- bladen, briefomslagen, postbe- wijsformulieren, voorzien van een aegelafdruk van dit type; eveneens de briefkaarten met het duifjes-type met de vermel ding „nooduitgifte"; to. de briefkaarten met een Ned. Indische zegelafdruk van 3% cent met opdruk ,,5 cent'; c. de geïllustreerde .briefkaar ten voorzien van een zegeloudrvk met de beeltenis van H. M. de Koningin, uitgifte 1923, met op druk 5. Tot en met 31 Maart a.s. zullen de zegels, voor zover voorradig, nog op de postkantoren worden verkocht, na die datum t/m 1 Juli zullen ze, ook voor zover voorradig, nog aan de philatelis- tenloketten worden verkocht. tends en half drie des middags (Ned. tijd). Voorts zal de toespraak wor den her-uitgezonden door alle zenders van de National Broad casting Company in de Verenig de Staten, de Radlodiffusion Fan- eaise, het British Forces Net work en het American Forces Network in Duitsland; radio Ba tavia en aangesloten zenders in Indonesië; de Curom in Curasao en de Avros in Suriname. De Poolse premier, Joseph Cyranklewlcz, heeft te kennen gegeven, dat de gezondheidstoe stand van Maarschalk Stalin bij de besprekingen te Moskou uit stekend was en dat hij in een zeer goede lichamelijke conditie verkeerde. Hij voegde er aan toe, dat het economisch verdrag tussen Po len en de Sowjet-Uinie geen in vloed kan hebben op de souverei- niteit van Polen. Er zijn geen politieke voorwaarden gesteld, zei htj. Hij verzekerde voorts, dat er géén sprake was van een Balkan-entente INDIA ROUWT. Het bericht van Gandhi's dood heeft India m diepe rouw en stil te gedompeld. Te New Delhi wa ren de winkels en bioscopen ge sloten. Door de donkere straten reed* slechts het noodzakelijke ver keer en mannen en vrouwen ston den buiiten hun huizen en ween den zonder zich te schamen. Ook in andere steden in geheel India deden zich dergelijke tafe relen voor. Gandhi's lijk, bedekt met een wit kleed, dat zijn hoofd vrijliet, werd in de avond naar het terras van het Birla huis gedragen en daar onder het licht van een schijnwerper opgebaard. Rondom de verlichte baar was ales donker. Later op de avond, toen Gandhi's familie, vrienden en volgelingen zijn stoffelijk overschot naar bin nen droegen om de laatste riten te beginnen, verbraken honderden het politiecordon om een laatste blik op de Mahatma te werpen. Door het bureau van de Minister- President werd aangekondigd, dat geheel India 13 dagen in staat van rouw zal zijn. De vlaggen zullen- halfstok waaien en er zul len geen publieke vermakelijkhe den worden gehouden. CREMATIE VAN GANDHI. Het stoffelijk overschot van Gandhi is Zaterdagmiddag aan de oever van de rivier de Djoemna te New Delhi gecremeerd. De stoet vertrok uit het huis van de millionnair Birla, waar Gandhi de laatste drie maanden een kamertje bewoonde, in de richting van de rivier. Er was een geweldige menigte verzameld, waaronder zich Hindoes, Moham medanen, Sikhs, Christenen, Boed dhisten, gelovigen en niet-gelovi- gen bevonden. Een massa bloe men en bloesems werd over de stoet uitgestort. Vijf uur voor het vertrek van de stoet werden de poorten van het huis van Birla voor een queue van ongeveer 1% km lang, die zich reeds sinds middernacht had verzameld, geopend. Er waren speciale voorzorgs maatregelen genomen om even- tuële ongeregeldheden te verhin deren. Honderduizenden personen, velen van hen openlijk wenend, stonden lano-s de acht km lange route, die de rouwstoet volgde. Gandhi's lichaam werd op een met bloemen overdekt legervoer tuig gelegd. Zijn gezicht was on bedekt, zijn lichaam gehuld in een wit kleed. Er waren meer dan 100 kransen. De rouwwagen werd getrokken door eenheden van het leger, de marine en luchtmacht; Pandit Nehroe, Sardar Patel en Baldef Singh hadden plaats geno men naast Gandhi's lichaam. Ook aan de oever van de Heili ge rivier, waar de crematie plaats vond, hadden zich honderduizen den mensen verzameld, waarvan velen openlijk uiting gaven aan hun droefheid. De baar met het stoffelijk overschot van de Mahat ma werd neergezet op een brand stapel van sandelhout. Dakota's van de Koninklijke Indische Luchtmacht scheerden duikend over de plaats heen en strooiden bloemen uit over de ontslapene. Volaens een verslaggever van de Indische Radio-omroep kwam Pandit Nehroe, de Minister-Pre sident van India, voor het aan steken van de brandstapel naar voren, viel op zijn knieën en kuste Gandhis voeten. Devadas, de zoon van Gandhi, stond bij het hoofdeinde van de baar. Nadat de brandstapel was aangestoken, wierp (pi er steeds vers hout op. Er werd wierook, kamfer en cocos aan toegevoegd en de zich vormende rookwolk onttrok tenslotte de brandstapel aan het gezicht. Manoe Gandhi, een van de klein dochters van de( Mahatma, die z'ch vlak bij hem bevond toen de moord plaats had, heeft een oog- getuigeverslag gegeven van het geen er gebeurd is, aldus schrijft de „Daily Herald." „Toen Gandhi de trappen van het gebedspodium opging," aldus Manoe, „baande plotseling een man zich een weg door de rijen gelovigen en hukte voor hem alsof hij boog. Daar ik veronderstelde, dat hij het stof van zrjn voeten wilde afvegen, wilde ik hem daar van af bren gen, hang, dat Gandhi zou strui kelen, en greep zijn linkerhand. De nian duwde mij echter opzij en begon plotseling te schieten. De eerste kogel trof Gandhi in de buik. Hij riep uit: „Ram, Ram" (O God, o God.), Daarna volgden nog twee schoten. Hij viel neer, terwijl zijn bril afgleed en zijn sandalen van zijn voeten vielen. Misschien had hij eer voorgevoelen. Gisteravond zeide hij, alvorens „ich voor de nacht terug te trekken: „Dit is een vreemde wereld. Hoe lang kan men aan de beurt zijn?" Hedenmorgen vroeg na zijn ge bed zeide hij tot Bisjwan, die hem zijn leven lang verzorgd heeft: „Breng mij al mijn belang rijke brieven. Ik moet die van daag beantwoorden, want ik kan er morgen wel niet meer zijn." ARRESTATIES. Te Bombay zijn ongeveer twin tig personen gearresteerd, die er van verdacht worden in een com plot te zijn betrokken, dat wellicht niet slechts tot doel had Gandhi te doden, maar ook andere nationale leiders van India uit de weg te ruimen. De politie is, naar ver luidt, een samenzwering op het spoor, waarvan de vertakkingen zich bevinden te New-Delhi, in West-Bengalen en in de Oostelijke Pendsjaab. De politie te Poena heeft huis zoeking gedaan in de woning van de móordenaar, Nathoeram Vi- nayak Gode, en verscheidene an dere leden van de Hindoese poli tieke organisatie Mahasabha. Code's huis en de gebouwen van het plaatselijk blad, waarvan Gode hoofdredacteur is, zijn on der zware politiebewaking ge steld. Zowel te Bombay alp Poena zrjn verscheidene aanvallen van woedende menigten op de huizen van leden van de Mahasabha ge daan. Te Bombay hebben nog enkele steekpartijen plaats gevonden. Ongereldheden in Koljapcer- In Koljapoer, de hoofdstad van de gelijknamige Indische Staat, ten Zuiden van Poena, heeft een grote menigte Zaterdag aanval len gedaan op huizen en winkels van leidende leden d'er Hindoese Mahasabha en and,ere vooraan staande orthodoxe Hindoes. De as van Gandhi- De as van Mahatma Gandhi wordt heden in een aarden kom gedaan, die in- de loop van de volgende dagen te Allahabad, waar de rivieren de Ganges en Djoemma tezamen komen, aan het water zal worden toever trouwd. De moordenaar heeft geen berouw. Volgens mededeling van de po litie, heeft de moordenaar van Gandhi, Natoeran Vinajak Godce, bij zijn ondervraging verklaard er van overtuigd te zijn dat hij goed gehandeld had, omdat „Gandhi's uitlatingen en handelwijze tegen de belangen van de Hindoes in druisten." Directeuren en rectoren van Rilks Hogere Burgerscholen, de R.K. Hogere Burgerschool, ,de Middelbare Handelsschool, Open bare, Christelijke en R.K. lycea in Zeeland, elf in totaal, schrijven ons naar aanleiding van de her ziening de salarissen van de lera ren bij het voorbereidend hoger en' middelbaar onderwijs o.m. „wij geloven niet, dat de verbeteringen van die aard zijn, dat zij nu een grote toeloop tot het leraarshmbt waarborgen, integendeel, de per soneelsvoorziening der scholen zal nog jaren lang moeilijkheden blij ven opleveren, ,met alle nadelige gevolgen, waarvóór reeds maan den gewaarschuwd is. Wij zijn het geheel eens met de bekende verklaring der Amster damse rectoren en directeuren van October 194,7, waarin zij waar schuwen tegen de gevaren, die de Nederlandse beschaving bedrei gen, als de leraren niet worden gelijkgesteld met de personen, die een gelijkwaardige positie inne men. Wanneer wij nu in het bijzonder letten op de Zeeuwse toestanden, dan menen wij met de meeste na druk, te moeten wijzen op de gro te nadelen, die voortvloeien uit de standplaatsaftrek. Een leraar ver bonden aan een plattelandsschool. ziet zijn* salaris verminderd met 4 of 8 procent al naar de gemeente in de 2e of 3e klasse gerangschikt is, terwijl voor hem de kosten, die voortvloeien uit het laten studeren zijner kinderen, veel hoger zijn, dan die van een collega, ,die in het Westen des lands les geeft. Het gevolg is, dat alle leraren met op groeiende kinderen trachten weg te komen naar een standplaats, die ligt binnen het bereik van een universiteit of hogeschool. Naar onze mening zal door de Zeeuwse bevolking geijverd moe ten worden voor de vervanging van de classificatie-aftrek voor 'n isolements-toelage. Tenslotte constateren wij, dat het voorkomt, dat bekwame lera ren onzer scholen na het eind examen niet kunnen gaan stude ren wegens financiële reden en wij vragen ons af, of het niet op il de weg van 't provinciaal bestuur of het particulier initiatief zou lig gen hierin tegemoet te komen door het verstrekken van beurzen, of door het exploiteren van een goedkoop studententehuds in een der universiteitssteden, te Delft en te Wageningen. Nu B. en W. van Bergen op Zoom besloten hebben de straat carnaval dit jaar voor het eerst weer doorgang te doen vinden, hebben zowel de Katholieke als de Protestantse geestelijkheid van de stad zich met een schrij ven tot het gemeentebestuur ge wend met verzoek dit besluit als nog in te trekken en de straat carnaval niet te doen doorgaan. De Protestantse geestelijkheid vooral protesteert tegen het be sluit van B. en W. en waar schuwt voor de geestelijke, mo rele en sociale gevaren van deaie wijze van feestvieren. Het bestuur van het N.V.V deelt mede aan de Ministers van Sociale Zaken en van Financiën het volgende telegram te hebben gezonden „Uit alle delen van het land hereiken ons ernstige klachten over uitblijven van aanwijzing nieuwe bonnen oonsumentencre- diet. Door ruime aanvoer van textiel-utility en dlaarmede ge paard gaande prijsdaling wenst bet publiek de aangewezen tex tielpunten te benutten. Veront waardiging ontstaat doordat beter gesitueerden thans van de koopjes profiteren en consumen- tencrediet-deelnemers niet de zo hoog nodige textielvoorzieningen kunnen treffen. Herhalen daarom met klam ons verzoek in telegram van 22 Januari omgaand nieuwe bonnen consumentencrediet aan te wij zen. Naar wij vernemen is in Ameri ka aangekocht een zgn. automa tische bordenmachine. Er worden met deze machine, die een produc tiecapaciteit heeft van 30.000 borden per dag nog enkele proe ven genomen. Binnenkort zal zij bij de productie worden ingescha keld. Waarschijnlijk in de Sphinx- fabriek te Maastricht. Over de servies-situatie vernam een redacteur van het A. N. P. van de vakgroep huishoudelijk aardewerk- en porceleinindustrie nog dat men in die kringen een gunstige ontwikkeling verwacht voor 1948. Reeds was de produc tie van huishoudelijk aardewerk in 1947 belangrijk groter dan in 1946. Na de oorlog, zo werd ons medegedeeld, waren er aanvan kelijk tal van moeilijkheden te overwinnen. De voornaamste was wel het grote gebrek aan ge schoolde arbeidskrachten. Vóór de oorlog heerste er namelijk in de Nederlandse keramische in dustrie aanzienlijke werkloosheid: deze werd voor een goed deel veroorzaakt door de dumpirigs- prijzen van Japanse, Poolse en Duitse importartikelen. Als ge volg daarvan gingen vele arbei ders uit de aardewerk-industrie elders werk zoeken. Dit verloop van arbeidskrachten velen gingen naar de mijnen, anderen gingen om de vele ver lokkende mogelijkheden in Bal Tic werken vond na de bevrijding nog- enige tijd voortgang, maar is nu tot staan gekomen. Ook de rationalisatie en de mo dernisering der industrie zullen op korte termijn tot stand geko men zijn. Van de zijde van de vakgroep wordt er oo gewezen dat deze gunstige ontwikkeling alleen dan aan het publiek ten goede zal komen wanneer de d's- tributiebepalingen worden opge heven. Het komt nu veelvuldig voor, dat, tengevolge van de hui dige distributievoorschriften, in vele zaken dringend benodigde artikelen onverkocht blijven lig gen. De winkeliers klagen er over dat het publiek, wanneer er punten voor serviesgoed worden toegewezen, niet de zgn. utility- goederen koopt (borden, kommen e.d.), maar er de voorkeur aan geeft de punten aan mooie kopjes of ander serviesgoed te besteden, terwijl de fabrieken van de Re gering opdracht hejrben gekregen i 70 tot 80 o/o van hun productie aan utility-goederen te besteden. De daardoor ontstane overproductie is, zo werd medegedeeld, alleen door opheffing van de distributie bepalingen op te vangen. Zou de Regering aan deze wens van de aardewerkindustrie tegemoet ko men, dan zal het publiek er toch rekening mee moeten houden, dat in 1948 nog niet aan al zqn wensen op het gebied van huis houdelijk aardewerk en porcelein zal kunnen wordén voldaan. De zeer grote achterstand, die moet worden ingehaald alsmede het ex portkwantum overigens een gering deel van de productie verhinderen dat onmiddellijk j ieders wensen vervuld kunnen worden. Zoals bekend moeten de slagers de platte beenderen rechtstreeks afleveren aan de lijm- en gelatine industrie. 1 Voor de huisvrouwen betekent dit een ernstig nadeel. Het aan tal merghoudende beenderen is zo gering dat geen slager elk van zijn klanten .wekelijks een mini male hoeveelheid merghoudende soepbeenderen kan leveren. Kon hij dit rantsoen voorheen enigs zins aanvullen met platte been deren, dit is nu strafbaar. Van de zijde van het slagersbedrijf verzoekt men het publiek hierin dus geen onwelwillendheid van de slagers te zien. De enige moge lijkheid voor de slager om de huisvrouw een rantsoen soepbeen deren te blijven bezorgen is, dat de huisvrouw alle uitgekookte soepbeenderen weer aan de slager teruggeeft, zodat hij beter aan zijn inleveringsplicht aan de in dustrie kan voldoen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1