„MODEL 1948 Gemeenteraad van Terneuzen DE SPORT VOOR ZONDAG Evangelie Prediking Inenting tegen pekken GROTE PRIJSKAARTING v.v. TERNEUZEN Terrein Molendl)k Terneuzen 1 R.8.C. 1 fl. 5.50 Kantoorbediende ean net Meisje - medereizigers SEMPER-AVANTI Tc koop aange&oden Dokte Durf cn Je SSlaargecsl 20.000 aanvragen voor bestelauto's Oe Dominicaanse Republiek in gevaar? Eerste Klasse B, LUCHTBEVRACHTING Protest van Sokoiofsky Truman tegen verlaging bedrag plan-Mjrshaii Frankrijk wenst een riouane-unie met de Benelux Dansleraar als „REINHEIDSAPOSTEl" BOONSTOKKEN en AFMAAK ZONDAG A.S. AANVANG 2 UUR tegen n Dit moderne corset met 2 panden elas tiek en zij-slüiting wordt uitsluitend NAAR MAAT gemaakt en heeft- geen VETERS. Jarretelle- Gordels Model 12 I. DIELEMAN Donderdagavond vergaderde de raad der gemeente Terneuzen, on der voorzitterschap van Burge meester Tellegen. tn zijn openingswoord wenste de Voorzitter de raadsleden geluk bij de intrede van 1948 en belicht te hi) enige acute problemen van het hedendaagse Terneuzen, waarbij hij aanspoorde tot grote activiteit en eensgezinde samen werking. Na een korte opmerking van de heer Lindenberg (P. v. d. V.) over de gewijzigde positie van de spoorwegmaatschappij Mechelen- Terneuzen en de haventarieven, werd overgegaan tot de behande ling van de jaarwedde verordening der gemeente-ambtenaren. De heer Henry (P. v. d. A.) be treurde het dat het Departement de in de vorige raadszitting aan genomen herzieningen niet heeft goedgekeurd. Ook nu kan hij zich niet neerleggen bij het voorstel van Burg. en Weth. de salarissen voor de beide ambtenaren van de dienst voor maatschappelijke zorg op het lagere niveau vast te stel len. Hij deed het voorstel dit punt uit de salarisverordening te lichten en de regeling zoals aan genomen in de vorige raadszit ting te handhaven. Ten sterkste ontraadde de Voorzitter dit voorstel. Volgens het gehele college was dit slechts een slag in de lucht aangezien het Departement dit stellig niet zal goedkeuren. De heer Henry handhaafde ech ter zijn voorstel. Het werd ver worpen met 8 tegen 7 stemmen (voor stemden de heren Henry, Dieleman en Hemelsoet (allen MA), Colsen (vrij R.K.) De Waal (K.V.P.l, Dekker en Olie- bek (C.H.). Tegen stemden de heren Van Alfen (K.V.P.), Diele man (S.G.), Van Strien en Den Hamer (beiden A.R.), Lindenberg en Verhage (beiden P.v.d.V.), De Vos en De Vries (beiden P.v.d.A.) De overige punten van de agen da werden vlot afgewerkt. Aan de orde kwam daarna het vaststellen van de gemeentebe groting, dienst 1948. Aan de al- gemene beschouwingen werd deel genomen door de heren Henry en Col=^ n. Henry bracht hulde aan de samenstellers der begro ting en verklaarde dat het- door Burg. en Weth. gevoerde beleid getuigt van een vooruitstrevende frisse geest. Spr. had echter gaarne een en ander vernomen over de werkzaamheden van de Vereniging Havenbelangen Ter neuzen" en over de verwachtin gen in verband met de gewijzigde positie van de Spoorweg Mij HechelenTerneuzen. Met blijd schap is het nieuws vernomen, dat binnen afzienbare tijd een modern ziekenhuis zal worden gebouwd» Voorzieningen voor een behoorlijke gasverstrekking voor onze streek worden met belang stelling tegemoet gezien, terwijl ook noodzakelijke verbeteringen aan de riolering alle aandacht en steun verdienen. De heer Henry' bracht lof voor de ikrachtige activiteit betoond voor wat betreft de bouw van nieuwe woningen en bracht de wenselijkheid naar voren de buurt verenigingen te stimuleren en de aanleg van plantsoenen en speel plaatsen niet te vergeten. Voort3 vroeg spr. aandacht voer de bestaande woningnood te Sluiskil en achtte hij de aanleg van een kunstmatig strand zeer in het belang van de gemeente. Na nog gewezen te hebben op het grote belang van de inpolde ring van de Braakman en inlich-- tingen te hebben gevraagd over de vestiging van een vliegveld, wijdde spr. nog enkele opmerkin gen aan de financiële toestand der gemeente, waarbij hij ver klaarde ondanks de moeilijkheden, met gerustheid het financiële scheepje der gemeente in handen van dit college te geven, in de hoop dat het voor een nieuwe stranding zal worden behoed. De heer Henry zag met ver trouwen de toekomst van de groeiende stad tegemoet. Ook de heer Colsen, die hierna het woord nam, had woorden van lof aan het adres van het college van Burg. en Weth. voor de maatregelen t.a.v. Sluiskil geno men. Hij keerde zich tegen de critieki van de heer Henry op de vroegere raad geuit. Wij wensten niet noodlijdend te worden, aldus de heer Colsen. Hij becritiseerde de toestand pan het z.g. Dwars- plein en de Nieuwe Kerkstraat te Sluiskil en was van mening dat de Dienst van Gemeentewerken de toestand in Sluiskil met goed ziet. Hij vroeg zich, in verband met het feit dat er over deze dienst zo vreemd wordt gespro ken, af, hoe deze dienst werkt en of zij niet overbezet is. Krachtig pleitte de heer Colsen voor de be langen van de middenstand. HO achtte in dit verband het ln dienst nemen van een schilder niet Zeer heftig uitte de heer Colsen zich tegen de heer De Waal in verband met diens optreden bi] de verkiezingen. In de ooor de heer De Waal toen gehouden redevoering heeft deze niets an ders uitgebraakt dan hatelijk heden. Hij had eens moeten zeg gen waarom ik, aldus de heer Colsen, uit de Staatspartij ben ge gaan. Omdat ik opkwam voor het „gebouw" van de Openbare school en 0mdat ik geen voorstel wilde doen tot afschaffing van de kermis. Waar blijft de K.V.P. nu met haar voorstel Zolang God mij het leven geeft, zal de heer De Waal in Sluiskil geen kans hebben. Hij zal mij niet uit de raad krijgen, zolang ik met een vrije lijst kom. De heer De Waal geeft toe, dat hij politiek onervaren is. Het was beter geweest indertijd niet te spreken over privézaken van de heer Colsen. Hij drukt hierover ziin spijt uit en schrijft het voor gevallene toe aan jeugdige over moed. De heer Van Alphen dankt het college voor de voortvarendheid bij de bouw van nieuwe woningen. In antwoord op de algemene beschouwingen deelde de voorzit ter o.m. het volgende mede: In derdaad ligt het in het voor nemen de „Vereniging Havenbe langen Terneuzen" te reorgani seren en hierin ook de werk nemers oip te nemen. Wel had hij in de rede van de heer Henry meer waardering verwacht voor het werk der huis vestingscommissie. Ook hij acht te de aanleg van een kunstmatig strand van groot belang voor Terneuzen. Hij hoopte dat ook het particulier initiatief zich zou laten horen. Het vliegveld wordt momenteel gedacht ten Oosten van de Braakman in de Wuyck- huisepolder. Ten aanzien van een kweek school zal opnieuw overleg wor den gepleegd. De voorzitter on derschrijft de woorden van de heer Colsen ten opzichte van de oude raad. Er waren toen geheel andere omstandigheden. Op ver kiezingskwesties wenste de voor zitter verder niet in te gaan. Hi; meende dat in de eerste plaats het gemeentebelang in het oog moest worden gehouden. De mid denstand zal door de voorstellen van het college zeker niet wor den benadeeld. Men dient met gelden uit de puiblieke kas zui nig om te gaan. Wethouder De Vos verdedigde de dienst der gemeentewerken. Op Sluiskil zullen de moeilijk heden worden opgelost. Wethouder Den Hamer wees er nog op, dat zuinigheid moet worden, betracht. De belangen van de middenstand hebben steeds de aandacht van het col lege. De behandeling der begroting verliep daarna zeer vlot. De heer Colsen wees nog op het feit, dat naar zijn mening het politiecorps te uitgebreid wordt hetgeen de voorzitter ten stelligste ontkende. Verder uitte de heer Colsen critiek op de Z.V.T.M.. De reis TerneuzenSluiskil kost retour 0,70. De reis MiddelburgGoes retour kost 1,—, In drukke tijden is de vervoerscapaciteit veel te gering. Dit is zeer ge vaarlijk. Dit zijn geen middelen van vervoer, aldus de heer Colsen. Ook de heer Lindeniberg acht de tarieven te hoog. Na enkele kleine wijzigingen werd de begroting z. h. s. goed gekeurd. Bij de rondvraag deelde de heer Lindenberg mede. dat de Partij van de Vrijheid is opgegaan in de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en dat hij zelf en de heer Verhage van deze partij thans deel uitmaken. Op de Ganadeae tankboot „Pamchito", die zich ter hoogte van de kust van Bretagne be vond, heeft zich een explosie voorgedaan. Twaalf overleven den zijn door een vaartuig uit Loriënt opgepikt. Achttien der opvarenden worden echter nog vermist. ,,Je hebt ons doorgehad en wij gaan de kast in, maar jij zal er weinig pleizier van hebben, Dokie Durf" dreigde Terpstra terwijl hij, geholpen door de baardman, de detective langs de kronkelige wenteltrap naar boven droeg. Dokie was nu bijgeko men. maar hij was zó zwaar ge- De heer Colsen herinnert er aap dat indertijd als Directeur van het Rijksarbeidsbureau werd benoemd de heer J. Brinckman. Deze benoeming is niet juist ge weest. De heer Brinckman was èn als persoon èn als directeur niet geschikt voor Terneuzen. Een ieder weet hoe Brinckman in de bezetting tegenover het publiek stond en hoe het publiek tegenover Bl-inckman -stond. Heel Zeeuws-Vlaanderen is dan ook geschrokken van het bericht dat Brinckman weer op zijn post zou terugkeren. Hij stelt een motie voor waarin wordt uitgesproken dat de raad deze herbenoeming betreurt en dit noodlottig acht voor de arbeidsbemiddeling. Bru taal en arrogant optreden ver draagt zich niet met de gemoe delijkheid van de bevolking. Met klem wordt verzocht Brinckman niet te benoemen. Deze motie, met algemene stemmen aangenomen, zal ter kennis worden gebracht van de Minister van Sociale Zaken. Na het afwerken van deze be langrijke en lijvige agenda sloot de voorzitter de vergadering. De algemene verladers- en eigen vervoerders organisatie (E.v.C.) heeft er in een adres aan de Mi- lister van Verkeer en Waterstaat op gewezen, dat in totaal in Ne derland ruim 20.000 aanvragen zijn*ingediend voor toewijzing van een bestel- of vrachtauto voor eigen vervoer, welke aanvragen door de bevoegde instant'en ge acht worden urgent te zijn. Naar aanleiding hiervan dringt de E.V.C. aan op ruime import van bestel- en vrachtauto's, die zij een „noodzakelijk stuk gereedschap ♦oor het bedrijfsleven acht. Het officiële voorlichtingsbu reau van de Dominicaanse repu- VOETBAL. EERSTE KLASSE. DISTRICT 1.1 Volewijckers'tGooi; Zeeburgia Neptunus; XerxesAjax; HBS —RFC; HaarlemKermes DVS. DISTRICT II. ExcelsiorDHC; ADOFeije- noord; DFCDOSEDO—DWS. DISTRICT IIL WageningenHeracl'esQuick Vitesse; AGOVVEnsohed. Boys; Zwolse Boys-Be Quick; Go Ahead —NEC. DISTRICT IV. Baronie DNLWillem H; Sit- tardse BoysJuliana; LONGA TSC; HelmondMaurita; BW- Eindhoven. DISTRICT V. Velocita3Frisia; Achilles GVAV; VeendamLeeuwarden; HSC—Be Quick. DISTRICT VI- NO ADNAC; MVVVlissin- gen; Bleijerhelde—Limburgia; Bra- bantia- VW; Sp.cl. EmmaPSV DISTRICT IV. Tweede Klasse A. DOSKO—Goes; Middelburg Bres kens; TerneuzenRBC; De ZeeuwenHero. Derde Klasse F. BiervlietAxel; Corn Boys Steen; AardenburgHulst; Clin- geSluiskil; Hoofdplaat- -Honte- nisse; OostburgLJzendijke. Onderafdeling Zeeland K.N.V.B. RIAKoewacht; Vogelwaarde Groede; RapenburgSchoon - dijke; ZuidzandeDSW. Reserve Eerste Klasse R. Biervliet 2-Axel 2; Aardenburg 2Hulst 2; Clinge 2Sluiskil 2; bliek te New-York heeft een verklaring uitgegeven, waarin gezegd wordt, dat Generalissimus Rafael Trujillo, de President der Dominicaanse republiek, zijn volk voorbereid op het verijdelen van een poging van een invasieleger van revolutlonhairen, dat in Ve nezuela wordt opgeleid, om zijn regiem omver te werpen. Deze expeditionnaire legermacht zou gesteund worden door Cuba, Venezuela en Guatemala en onder aanvoering staan van leiders van de z.g. internationale brigade, die zich de vorige zomer op Cubaans gebied voorbereiding op de om verwerping van de Dominicaanse republiek, aldus de veklarlng. Er wordt aan toegevoegd, dat Pre sident Trujillo stappen onder neemt om de kwestie onder de aandacht te brengen van de inter- Amerikaanse conferentie en In dien deze hierop niet zou ingaan «.xiw.,, v.uugc onder de aandacht van de Veilig- I Hoofdplaat 2—Hontenisse 2; Oost- heidsraad. burg 2—IJzendijke 2. Tweede Klasse B. RIA 2—Koewacht 2; Terneuzen 3—Graauw; Axel 3PSK 2. Derde Klasse B. VUssingen 4Breskens 3; Groe de 2EMM 4; Uzendrjke 3 DSW 2. Derde Klasse C. Rapenburg 3Corn Boys 3; Hulst 3Terneuzen 4; Hulst 4 Kruiningen 4; Sluiskil 3—Graauw 2; Hontenisse 3Steen 3. honden, dat hij niets tegen de twee mannen kon uitrichten. De politie, die begreep dat Dokie in levensgevaar verkeerde, probeerde uit alle macht de deur te forceren, maar het wilde nog niet erg vlotten. Terpstra en zijn helper ston den voor niets. Zij honden Dokie bij de overwinning behaalt, staat betrekkelijk veilig. In Breskens behaalde Middelburg destijds de overwinning en nu zij op eigen Irerrein speelt, geven we haar de beste kansen. Nog bestaat er, zij het dan een heel» kleine, kans voor Terneuzen om de laatste plaats aan een an der oyer te dragen, doch om dit te bmeiken zullen de roodbaadjes moeten beginnen om het bezoe kende RBC zönder punten naar Brabant terug te zenden, hetgeen toch niet zo'n zware opgave is. Het is voor Terneuzen er op of er onder. Zij kan geen enkele ader lating meer missen. We vermoeden, dat in de ont moeting tussen De Zeeuwen en Hero voor de conservenmensen wel iets te verdienen zal zijn. Derde Klasse F. Nog slechts een korte weg scheidt Axel van het kampioen schap en deze week wordt dit weer meer benaderd door een overwinning op Biervliet. Het lijkt tenminste niet aannemelijk, dat de ex tweede klassers het Axel moeilijk zullen kunnen maken. De Corn Boys krijgen deze week een zware kluif te verwerken en enig succes voor het bezoekende Steen is allerminst uitgesloten. Ook Hontenisse heeft goede kan - sen in Hoofdplaat puntenwinst te behalen en hetzelfde geldt voor IJzendijke, dat zich -met Oostburg gaat meten. Bij AardenburgHulst en Clin ge—Sluiskil hebben de thuisclubs de beste papieren. vast aan een sterke lijn die over een inspringende hoek van het gebouw was gespannen. De detective begreep, dat men hem wilde gebruiken als middel om de politie te chanteren, maar vertrouwde, dat het niet zover zou komen dat men hem werke lijk zou laten vallen. drastische verlagingen in de voor het plan-Marshall uitgetrokken bedragen aanbrengt: ..Een der gelijke maatregel zou het her stelprogramma meer tot een hulpprogramma maken, en in dien wij geen herstelprogramma kunnen hebben, kunnen wij even goed in het geheel niet begin nen". Truman was blijkbaar zeer be wogen, aldus meldt Reuter, en zeide: „Het welzijn van dit land en het welzijn van de wereld staat bjj deze kwestie op het spel. Ik kan het niet sterker zeggen". Volgens Truman hangt de wereldvrede af van het succes van dit programma, daar de vrede afhangt van het al of niet wederopstaan van Europa. ,,17 Milliard dollar lijkt mij een zeer geringe prijs voor de vrede" zei- de Truman ernstig. Truman pleitte voor het aannemen door het Congres van het programma voor de. gehele periode van 4V> jaar. tegelijk. DISTRICT IV. Eerste Klasse. Baronie DNL, dat Zondag j.l. een slechte beurt maakte, door met 81 in Den Bosch te verlie zen, krijgt weinig gelegenheid zich te herstellen, daar moeilijk valt aan te nemen, dat er voor Willem II ip Breda één of meer punten verlóren gaan. Sittardse Boys moet wederom tegen een „zware" ploeg in het veld treden. Ditmaal zullen de Boys het echter wel tot een over winning brengen. TSC gaat op bezoek bij LONGA en zal hoogstwaarschijnlijk de punten in Tilburg moeten laten, waarbij Helmond garen zou kun nen spinnen indien zij, thuis spe lend, Maurits versloeg, waardoor zij in puntental weer met TSC gelijk zou komen. BWEindhoven is de belang rijkste wedstrijd in dit District- Daar beide ploegen aan elkaar gewaagd zijn, zal de uitslag wel om en nabij het gelijke spel lig gen. Tweede Klasse A. DOSKO krijgt in haar voorlaat ste wedstrijd nog een geducht tegenstander, n.l. Goes. Hoewel de Bevelanders aan kracht hebben ingeboet, kunnen ze het de kam- pioenscandidaat gevaarlijk ma ken, al geloven we wel, dat de overwinning ln Bergen op Zoom blijft. Van groot belang is de wedstrijd Middelburg—Breskens. Wie hier- Maarschalk Sokoiofsky heeft in een open brief aan Generaal Lucius Clay, gepubliceerd in de .Tagliche Rundschau", verklaard, dat in Beieren 206 Sowjet-Rus- sische burgers tegen hun wil wor den vastgehouden door de Ame rikanen. De betrokkenen zouden gevangen gezet zijn in Straubing, ten Noorden van München, na Veroordeling door Amerikaanse krijgsgerechten. Van de 203 zou den er dertig ter dood veroor deeld zijn, 68 tot levenslange ge vangenisstraf en de overigen tot gevangenisstraffen van 10 tot 50 jaar. - Volgens Sokoiofsky zouden alle veroordeelden naar de Sowjet- Unie hebben willen terugkeren, »en zouden de gevelde vonnissen niet in verhouding staan tot de begane feiten. Sokoiofsky eist in zijn brief onmiddellijke opschor ting van de uitvoering der von nissen en opgave van de in Ame rikaanse gevangenissen vertoe vende Sowjet-Russische burgers. Deze publicatie van een open brief van de ene militaire gou verneur tegen de andere in de pers is zonder precedent, aldus tekent Reuter aan. Er is in liet bjjzonder commentaar door uit gelokt in verband met het feit, dat Vrijdagmiddag de Geallieer de Bestuursraad, door welke der gelijke geschillen meestal behan deld worden, hijeen zou komen. President Truman heeft Don derdag op een persconferentie verklaard, dat het absoluut nood zakelijk is, dat het congres geen Zeer binnenkort zullen over het gehele land luchtbevrachtings- kantoren worden geopend. Deze kantoren zullen goederen aan nemen ter verzending door de lucht naar allé delen van 4e wereld. Speciaal opgeleide mede werkers zullen het publiek op deskundige wijze voorlichten over de verzending der aangeboden goederen. Door een nauwe samenwerking van het particulier beroepsgoede- renvervoer zullen de goederen met speciale autodiensten naar de vliegvelden worden vervoerd. De ENWO (Eerste Nederland se Wegtrein Onderneming te Haarlem), die reeds enige tijd werkzaam is op het gebied van de luchtbevrachting, heeft een belangengemeenschap aangegaan met de.BONEX (de Organisator van Bonafide Expediteurs). In ENWO-RONEX-venband zullen de plannen verder worden uitge werkt. De Herald Tribune -meldt uit Parijs, dat Frankrijkofficiële besprekingen heeft voorgesteld met België, Nederland en Luxem burg over de vorming van een douane-unie. Een woordvoerder van het Franse Ministerie van Buiten landse Zaken heeft verklaard, dat het onderzoek naar de moge lijkheden van een douane-unie met Italië een gunstig rapport hebben opgeleverd en dat Frank rijk thans uitziet naar een uit breiding van het gemeenschappe lijke tariefsstelsel tot de landen van de Benelux, die zelf de eerste waren om een "dergelijke na-oor- logse organisatie te vormen. Naar verklaard werd zijn reeds bepaalde aspecten van dit vraag stuk aan een beschouwing; onder worpen en Frankrijk wacht thans het antwoord (van zijn Noorder buren af, alvorens het initiatief te nemen tot officiële onderhan delingen. liVaft brengl Je Aadic ZONDAG 1 FEBRUARI HILVERSUM I: 8.00 Nieuws; 8.30 Kerkdienst; 9.30 Nws; 9.55 Trio; 10.30 Hoogmis; 12.15 Apo logie; 12.30 Orkest zonder naam; 13.00 Nieuws; 13.15 Verv. Ork. zonder naam; 13.35 Radiofeuille ton; 14.05 Harmonie; 14.35 Con- certgebouwork.15.40 Muzikale tombola; 16.10 „In 't Boeck- huys"; 16.25 Vespers; 17.00 Kerkdienst; 18.30 Ned. Strijdkr.; 19.00 Ned. Kamerkoor; 19.15 Kent gij uw Bijbel?; 19.30 Nws.; 19.50 Sportflitsen; 20.05 De ge wone man; 20.12 Viool en orgel; 20.45 Hoorspel; 21.35 De Zilver vloot; 22.15 Avondgebed; 22.30 Nieuws; 22.55 Alma Musiqua; 23.30 Gram. De Parijse politie heeft de „magiër Ivanhoff", „hogerpiester van een spiritualistische sectie", tevens dansleraar, gearresteerd wegeens zedenmisdrijf Ivanhoff, Bulgaar van geboor te, leefde sinds 1937 in Frankrijk, hij beweerde over een magisch geheim te beschikken en had een sectegesticht, die zich volgens zijn zeggen het streven naar reinheid ten doel stelde en waarbij zich reeds 150 personen van beiderlei kunne had aangesloten, Ivanhoff had in het bijzonder belangstelling voor jonge meisjes Onder het teken van de god Pan werden in het huis van een zijner vriendinnen, voormalig ballerina, van de opera Comtque, rhytmi- sche dansen uitgevoerd. Enkele- uitverkorenen onder de jonge danseressen, wier leeftijd va rieerde van 12 tot 18 jaar, nodig de hij uit in zijn vil^i te Seevres voor een hogere inwijding. De politie, die op de hoogte kwam van de zeer speciale aard dezer „inwijdingen", heeft Ivanhoff ge vangen genomen. HILVERSUM I: 8.00 Nieuws; 8.18 Zingende torens; 8.40 Bar carole; 9.15 Men vraagt; 9.45 Geestelijk leven; 10.00 Zondags halfuur; 10.30 Kerkdienst; 11.45 Toespraak; 12.00 Harmon.; 12.40 Mannenkoor; 13.00 Nieuws; 13.15 Les gara de Paris; 13.50 N. S.; 14.06 Boekbespr.; 14.30 Requiem van Fauré; 15.25 Viool, orgel en piano; 16.00 The Skymasters; 16.30 Sportflitsen; 17.00 Gespr. met luisteraars; 17.30 Ome Kees je; 17.50 Sport; 18.00 Nieuws; 18.25 Metropole orkest; 19.00 Radiolympus; 19.30 Stradiva- sextet; 20.00 Nieuws; 20.15 Ope ra; 21.35 Hoorspel; 22.20 Bandi Balogh; 22.40 Woorden en mu ziek; 23.00 Nieuws; 23.15 Grain MAANDAG 2 FEBRUARI. HILVERSUM I. 8.00 Nieuws; 8.15 Gram.; 9.15 Ochtendbezoek hij jonge zieken; 9.30 Vragen aan voorbijgangers; 10.00 Orgel; 10.30 Morgendienst; 11.15 Van oude en nieuwe schrijvers; 11.35 Sop.raan en piano; 12.05 Orgel; 12.33 Gram.; 13.00 Nieuws; 13.15 Viool en piano; 13.40 Gram.; 14.00 Voor de scholen; 14.30 Ens. Lachman; 15.00 Gram.; 15.30 Pianoduo; 16.00 Bijbellezing; 16.45 Gram.; 17.15 Kamerorkest; 18.30 Ned. Strijdkr.19.00 Nws.; 19.15 Onder de leeslamp; 20.00 Nieuws; 20.15 Busch Strijkork.; 20.40 Vraaggesprek; 21.00 Koor; 21.30 Sweelinck-kwarteb; 22.00 Kerkelijk orgelspel; 22.30 Nws.,* 22.45 Avondoverdenking; 23.00 Mandoünata; 23.30 Gram. HILVERSUM II: 8.0Ü Nieuws; 8.15 Gram.; 9.15 Morgenwijding; 9.35 Arbeidsvit.; 10.35 Gram.; 11.00 Op de uitkijk; 11.15 UïS», bariton ei> piano j 11 SB Jêtty Cantor; 12.20 Gram.; 13.00 Nws.; 13.15 The Avroleans; 14.00 Or gel; 14.35 Viool cn piano; 15.00 Bonbonnière; 16.15Hoogtepunt ten uit de opera; 17.15 The Sky masters; 18.00 Nieuws; 18.15 Gerard van Krevelen; 19.15 Mu- sica Antiqua; 20.00 Nieuws; 20.05 Radioscoop; 22.30 De we reld spreekt tot u; 23.00 Nws.; 23.15 ^kid Candrlx; 23.30 Gram. Heden overleed zacht en kalm, na een langdurig, doch geduldig gedragen lijden onze geliefde Echtgenote, Moeder, Be huwd- en Grootmoeder PIETERNELLA VINKE- in de ouderdom van 62 jaar- Mede namens de Familie, G- MEERTENS- Hoek, 30 Januari 1948.N Noordstraat 42- Heden behaagde het de Here van onze zijde weg te nemen, zacht en kalm, onze geliefde Man, Va der, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, de Heer JACOBUS BAREMAN, in de ouderdom van ruim 80 jaar. Wed. A- BAREMAN— VAN DER HOOFT Kinderen, Klein- en Achterkleinkinderen. Schoondijke, 29 Jan- '48- Willemsweg 49. TE KOOP: voor jonge bomen. F- A- DEN DOELDER Magrette No- 80 - Axel Met grote vreugde en dank baarheid berichten wij U de geboorte van onze Dochter EVA- P. v. d. BERG J- G- v. d. BERGDEES Vlissingen, 28 Jan- 1948- Badhuisstraat 55. Tijdelijk adres: Ziekenhuis „Bethesda", Vlissingen. Met grote vreugde geven wij kennis van de geboorte van ons Dochtertje ELLIE. F. P. OELE H- L. OELE— OVERDULVE Terneuzen, 29 Jan- 1948- le Verbindingstraat 15. Hartelijk dank, mede na mens mijn moeder, aan al len, die blijk van belang stelling hebben gegeven ter gelegenheid van m'n jaardag en jubileum- In 't bijzonder de fam- Jurrij, voor het vele goede mij geboden- M. BAKKER. Terneuzen, Januari 1948 Donze-Visserstraat 105- Voor de Cursus COSTUUMNAAIEN (opleiding Coupeuse) kunnen nog enige leerlin gen geplaatst worden. Inlichtingen en opgave bij: Mej. J. KOSTER Buitenweg 19 - Axel Op Woensdagmiddag in Terneuzen, Walstraat 1- Op Woensdag 4 Febr- a-s- hoopt onze geliefde Opa JOHANNES D- 'T GILDE zijn 50ste Geboortedag te herdenken. Dat hij nog lang voor ons gespaard mag blijven is de wens van zijn Kleinkinderen LEVIENTJE en ANNIE. Axel, 31 Jan- 1948- Schapenbout O 36- te HOEK, in de Gehoorzaal, op Don derdag 5 Februari a.s-, des avonds half acht- Sprekers: de heren OSKAM en POELMAN- Komt allen! Komt allen! De a.s. Zondagavondsamen komst kan niet doorgaan- Burgemeester en Wethou ders van Zaamslag maken bekend, dat op Woensdag 4 Februari a.s-, des namid- dags te 4 "uur, ten gemeen tehuize gelegenheid zal worden gegeven tot kosteloze inenting en herinentipg. Zaamslag, 27 Jan- 1948. Burg. en Weth- voornoemd. S- VAN HOEVE Jzn. Burgemeester J. W- KUZEE, Secretaris- ZONDAG 1 FEBR. a-s. Café „KOLKZICHT" JAC- VAN DAMME. Prijzen in natura- Aanvang 6-30 uur. COMPETITIE TWEEDE £LASSE A K-N.V B. Vooraf om 12 uur: TERNEUZEN 3GRAAUW 1 Entrée 50 cent. Kinderen 25 cent. Leden en Donateurs toegang op vertoon nieuwe kaart. Gelieve, geen Honden op het terrein mede te nemen- Corsetfère Mevr. J. Klamer, Koning JWillem II straat £8, Bergen op Zoom, ia iedere Woensdag van 1C-5 uur te TERNEUZEN in Hotel „Rotterdam'' aanwezig. gevraagd, tevens voor ma gazijn. Garage S. DIELEMAN Markt - Terneuzen Herplaatsing wegens misstelling- Gevraagd te Zaamslag: boven 25 jaar van pos- Chr- Beg., om alle voorkomende werkzaamheden in winkel en huishouding te verrich ten. Loon de helft van de gemaakte zuivere winst. De zaak kan t-z-t- na overleg overgenomen worden- Brieven onder No- 825, Bu reau van dit blad- GEEVRAAGD: richting Den HaagAm sterdam, tussen 1 en 5 Februari. Reisbureau „EXPRESSE" VerL v. Steenbergenlaan 27 Terneuzen, Tel- 2035 VERLOTING. Trekking Zaterdag 31 Jan. a-s-, om 7 uur n-m-, in het „Wapen van Zeeland" te Zaamslag- Gevraagd: bekwame Schil ders en Schildersleerling, uitsluitend burgerwerk- Firma GEBRS- DE ZEEUW Terneuzen- Moogsfam FruitTorrièfi alle prima kwaliteit, in ten- Struikgewas in soorten Laan- en Sierbomen Eiken, Beuken, Liemtmm Spoedige opgave gewenst, daar het nu nog tijd is. Geereosoteerde Palen voor weilanden af ta maken in alle lengten en doorsnee- Zware Palen 2—2.50 m lang 10—17 cm doorsnee, midden-omvang 5055 cm. Uit voorraad leverbaar: alle soorten 5 eni Buizen alle grote soorten Betonnen Buizen 8-10-12 cm, dezelfde als Draineerbuizen. Grote B 47 Waterlandkerkje Wie heeft gouden Schakel armband gevonden? Ver loren Zaterdag j-1. in Ter neuzen. Gaarne terugbe zorgen bij K- PELS, Axel- sestraat 37, Terneuzen- Verloren: op 22 Januari, des avonds 11 uur, in tram van Terneuzen naar Zaamslag: doublé Damespolshorloge. Tegen beloning 'terug te bezorgen: Plein Zuid A 95, Zaamslag. Gevraagd: Werkster, voor 1 of 2 dagen per week- Mevr. WISKERKE, Grenu- laan 10, Terneuzen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 3