HET -ILEVEN IN OOSTEN RUK L Kerkdiensten Vragen aan de Minister UIT DE PROVINCIE Binnenlands nieuws i; Distributienienws Voor de Zondag De Siamese Tweeling HET PROCES-SANCHES Rattenkruid voor meel aangezien? v De regeringsverklaring inzake Indonesië Heft l»efs>s>ucvlïstre WeerJ R la op deze wereld een be spreekt daarover in Tim. 1 15. Dit ia een getrouw Woord ën alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. In een wereld die vol is van valse geruchten en orabe- trouwbare woorden is er éér, Woord dat nooit teleurstelt, het Woord des Evangelies. INDIEN er echter één Woord een ongelooflijk woord is. *an is het wel dit Woord, dat ons, door Paulus, als betrouw baar wordt voorgesteld. God zou mens geworden zijn? God zon gekomen zijn, hier, waar wij zijn? God zou onze nood en onze schuld op zich hebben genomen. Dat is toch alles klank zonder Inhoud. God is immers God en de mens is mens. D.w.z. God is in de Hemel in Zijn Heerlijkheid en de mens is op aarde in zijn ellende. En God weet niet van de ellende van de mens en de ZATERDAG 31 JANUARI. Ned. Herv. Gemeente. Temeuzen: 7.3Ö u. Avondgebed ZONDAG 1 FEBRUARI. Ned- Herv. Kerk. Axel: 10 u. Leesdienst; 2.30 u. Ds. P. J. Pennings. Hoek: 10 en 2.30 u. Ds. A. J Kromhout. Hontenisse: 10 u. Ds. Soetekour Hulst: 10.30 u. Ds. G. van Moor- sel, van Sluiskil. Sas van Gent: 10 u. Ds. J. van der Graaff. Philippine: 2.30 u. Ds. J. veil der Graaff. Suiskil: 10 u. Ds. W. L. Herma- nides, van Hulst; 2.30 u. Ds. G. van Moorsel. Temeuzen: 10 u. Ds. P. J. Pen nings, van Axel; 2.30 u. Ds. J. C. Sickesz, bed. H. Doop Zaamslag: 10.45 en 1.45 u. Ds. J. A. Talma. Othene: 7 u. Ds. J. A Talma. Aardenburg: 14.30 u.. Ds. Schrale. Bed. H. Doop. Biervliet: 10 u., Ds. Wiebosch. Bed. H. Doop. Breskens: 10 u. en 18.30 Ds. Van Vliet. Cadzaüd: 10 u. en- 18 u. Ds. iF.nker, Groede: 17.30 u., Ds. Derksen. Hoofdplaat: 10 u„ Ds. Winckel Slijkplaat: 15.30 u„ Ds. Winckel St. Kruis: 9 u., Ds. Nolthenius. Nieuwvliet: 10 u., Ds. Derksen. Qostlburg: 10 u.. Dis. Fournier. Retranchement: 10 u., Ds. Bar- nouw. «choondrjke: 10.45 u., Ds. Srtio- penhauer. Sluis: 9.30 u., Ds. Schrale. Schrale. Waterlandkerkje: 10 u., Ds. Van Uperen. Uzendijke: 10 u., Ds. Dóorn. Zuidzande: 10 u., Ds. Ter Beek bed. H. Avondmaal, Doopsgezinde Gemeente. Aardensburg: 10.15 ju., Ds. Nol thenius. Gereformeerde Kerk- Axel: 10 en 2.30 u, Ds. D. J. Couvé. femeuzen; 10 u. Ds. F. M. Ver veen, van Hoek; 6 u. Ds. D. J. Couvée, van Axel. Gereformeerde Kerk- (Vrijgemaakt Art. 31 D.K.O.) Roek: 10 en 2.30 u. Ds van Til. Temeuzen: 9 en 5 u. Ds. P Lok, van Zaamslag. Schoondijke: (tot nader bericht in de Openbare school)10 u., Ds. D. Zemel van Axel. Chr. Geref. Kerk. Zaamslag: 9.30 en 2.30 Ds. van Ravenswaay. Gereformeerde Gemeente- Koek: 9.30 en 2 u. leesdienst Terneuzen: 9.30, 2 en 6 u. lees dienst. Oud-Geref. Gemeente- Terneuzen: 9.30, 2 en 6 u. lees dienst. Rooms-Katholieke Kerk. Clinge: 7. 8 30 en 10 u. H. Missen Hulst: 6.30, 7,45, 9 en 10 u. H.H Missen. St. Jarsteen: 7.30, 9 en 10.30 u H. Missen. Terneuzen: 7. 8.30 en 10 u. H.H. Missen; 2.30 u. Lof. Leger des Heils- Terneuzen: 10 u. Heiligingsdienst. 7 u. Openluchtsamenkomst in de Nieuwstraat. 8 u. Openbare bijeenkomst, 121 en 4.30— 5.30 voor de Jeugd. -mens weet niet van de heerlijk heid van God. Niet betrouwbaar, maar ongelooflijk is dit woord. Alsof God hier op onae wereld, in ons leven te vinden zou zijn. Als -we deze wereld zouden kunnen ontvluchten, zouden we Hem misschien kunnen vinden. Maar daar dit onmogelijk is vinden we hier misschien wel de duivel maar God immere nooit! TOOH zegt Paulus dat het l Woord des Evangelies een betrouwbaar Woord is. Wilt ge het bewijs? zo vraagt hij. Wel zie dan naar mij. Als er één zich verzet heeft tegen God, als één zich schrap gezet heeft tegen alles wat Gou voor de mensen wilde doen, was ik het. En toch aan mrj is barmhartigheid ge schied. Ik was, neen ik ben de voor naamste zondaar zegt. Paulus. Hij is het nu, terwijl hij reed-: vele jaren apostel is. Nu, nu hij bekeerd is. is hij niet beter, moet hij niet minder van dit Woord leven dan vroeger. Daarom ipl voor. hem dit betrouwbaar Woord altijd nieuw. In de versleten volse geruchten is voor de mens geen vrede te vinden. Deze is alleen in het, rader alle omstan digheden, ook in nood en dood, betrouwbare Woord des Evan gelies. Nationaal Reveil. Het Tweede Kamerlid de heer Van dei Goes van Naters heeft aan de Minister van Justitie de volgende vragen schriftelijk ge steld 1. Is het de Minister bekend, dat er in Nederland een politieke organisatie bestaat, genaamd „Nationaal Reveil", welke zich tot taak stelt behalve o.a. het protesteren tegen wanbeleid der Regering" ,,'t verzamelen van inlichtingen door middel van een particuliere inlichtingen dienst" 2. Is het de Minister bekend, dat als voorzitter -dezer órgani- satie optreedt een hoofdambte naar van zijn departement, en acht hij deze combinatie met een nauwgezette vervulling ener functie bij het departement van Just'tie verenigbaar en, zo neen, is hij dan bereid, deze combinatie te doen eindigen? Op de vierde dag van het pro ces tegen Sanches Donderdag j.l., keerde beklaagde zich tegen sla vernij en onderdrukking. Een der getuigen verklaarde, dat Sanches in een zijner redevoeringen had gewezen op de welstand van de Hindoes en Chinezen in Suri name; naar zijn mening konden deze groepen niet als Surinamers worden beschouwd. Volgens een andere getuige werden sommige bijeenkomsten van de samenzweerders door Ja vanen bijgewoond. Op een vraag van de rechter, waarom Sanches wel de Javanen, maar niet de overige Aziatische volken als Su rinamers beschouwde, sloeg San ches met zijn vuist op het hekje van de beklaagdenbank en riep uit: ,yze leven onder hetzelfde juk". De getuige Siegfried de Vries had gemeend, dat het de bedoe ling was, het militaire apparaat onder supervisie van een derde groep te stellen, opdat noch de rebellen, noch de overheid er tij dens de onderhandelingen gebruik van zouden kunnen maken. Iwan Dompig legde enige voo Sanches bezwarende verklaringen af, maar getuigde, dat hij bereid was, voor zijn land alles te doen: hij gaf zijn spijt te kennen, dat de beweging geen succes heeft gehad. Het bleek, dat de meeste getuigen ter rechtzitting vele punten ontkenden, die zij voor de politie hadden toegegeven, reden, waarom de rechtbank het onge wone besluit nam, gisteren de met het vooronderzoek belaste politie-teamlbten te horen. Uit het vrachtstation van Keu len is een partij van 30 ton rat tenkruid in poedervorm gestolen. Het schijnt dat de dieven het poe der voor meel hebben aangezien en van plan waren de partij in de zwarte handel te brengen. Men heeft een waarschuwing doen uit- gaan, geen meel op de zwarte markt te kopen. Nog steeds, nu reeds sedert ruim twee jaren, moet de justitie van de nieuw gevormde Oosten rijkse staat processen tegen zijn eigen burgers voeren, die in dienst van het Nationaal-Socia- lisme verschrikkelijke misdaden gepleegd hebben. Zo werden bij voorbeeld de voormalige ambte naren en bewakers van een straf gevangenis veroordeeld: zij had den in de dagen der ineenstor ting van Duitsland onder het voorwendsel, dat er een oproer onder de gevangenen was uitge- srrangeren en - enige van hun eigen zich teweerstellende collega's, allen volkomen weer loos, met machinepistolen neerge- maaid, ofschoon van hogerhand reeds een bevel tot vrijlating was gegeven. In een landelijke bergachtige streek hadden gevolmachtigden van de ineenstortende mogend heid alle zogenaamde deserteurs en dienstweigeraars gevangenge nomen, voor een krijgsraad ge daagd, ter dood veroordeeld en terechtgesteld; welk een afgrijzen wekte het proces) toen de gebeur tenissen bij de genadeloze terecht stelling van een zestienjarige be kend werden. Een menselijke justitie moet nu dagelijks over daden oordelen, d'e elk menselijk begrip te boven gaan. en zo afschuwelijk zijn, dat zij met elk aards gerecht en oor deel spotten. In deze atmosfeer van afgrij zen ontstond en groeit de nieuwe staat; deze atmosfeer dringt bij elke burger binnen, zij omgeeft en beheerst hem onontkoombaar en werpt een schaduw op zijn leven. Temidden van deze ver schrikking ontwikkelt zich de grauwe alledaagsheid van een vreugdeloos, een donker en van haat vervuld bestaan. Zelfs recht en wet brengen door hun toepas sing op de enkelingen duizend voudig leed en onrecht teweeg. Er ontstaan tegenstellingen tus sen de mensen, die hun krachten te boven gaan.' Hoe zou men de tragische ver- b ttering kunnen weergeven, zich de strijd kunnen voorstellen, die dagelijks in enorme omvang om de meest elementaire menselijke behoefte, de woning, ontbrandt! In de dagen voor de ineenstor ting van Duitsland vluchtten tal- loze mensen uit Wenen naar het Westen: vooral vroegere ,iartij- iders, maar ook wel velen, die bang geworden waren,en zo doende dé verschrikkingen van de oorlog trachtten te. ontgaan. Door ELLERY QUEEN, 10) (Nadruk verboden.) De vrouwen verrieden bun ze nuwachtigheid niet zo, dank zij de vrouwelijke eigenschap, om zich aan de omstandigheden aan te passen. De ene was jong en de andere vhn geen bepaalde leef tijd. De jonge vrouw zag er flink en bij de hand uit; zo rond de vijf en twintig, dacht Ellery en wel in staat voor zich zelf te zor gen; een kalm, verstandig schep seltje met levendige bruine ogen, knap, innemend en een soort in gehouden kracht d:e duidde op 'n onvervaard handelen als dat nodig mocht zijn. Ze zat volkomen stil, met haar handen In de schoot en ze glim lachte zelfs. Alleen haar ogen _verrieden haar: ze glinsterden van de spanning, waaronder ze ver Anderen betrokken nu deze on bewoonde huizen, voor een deel waarschijnlijk mensen, die door het ten val gebrachte regime waren benadeeld of vervolgd, die wellicht zelf vroeger onder druk en dwang hun huis hadden moe ten verlaten en nu dakloos uit concentratiekampen en gevan genissen terugkeerden, of mis schien wel afzwaaiden uit het ontbonden leger. Met elementair geweld voltrok zich een omwenteling, die de staat als een feit moest erken- oav ~-iiiw*gwwiHt"friïur"ö ontnam daarom voormalige leden van de partij de mogelijkheid langs juridische weg de hun ont nomen woning terug te krijgen. Maar niet alle vluchtelingen uit die tijd waren schuldig en niet alle nieuwe huiseigenaars waren voormalige gedupeerden. Slechts een enkel voorbeeld uit de prac- tijk van deze rechtskwestie: Een ambtenaar, die in de peri pheric van de stad woont, zoekt in een ander district een huis, dat dichter hij zijn bureau ligt; hij wendt zich volgens de regels tot de bevoegde instantie en biedt zijn huis en dat van zijn schoon moeder aan In ruil voor één an dere woning in het gewenste district. De man krijgt een leeg staande woning toegewezen, ter wijl over de heide andere elders beschikt wordt. Niet lang daar na keert de vroegere eigenares terug ,een zeventigjarige dame, die in het kader van de evacua tiemaatregelen Wenen moest ver laten en die niets met de partij te maken uad. Met recht eist.Izij 'de teruggave van haar huis met evenveel recht weigert de nieuwe eigenaar <je ontruiming. Het pro ces zal 'waarschijnlijk jaren du ren, de nieuwe huurder zal ten slotte tot ontruiming worden ver oordeeld, maar hij zal de ten uitvoerlegging van het vonnis door steeds opnieuw - hoger be roep aan te tekenen tot in" het oneindige trachten uit te stellen misschien maakt intussen de dood een einde aan deze ver schrikkelijke onenigheid. Zelfs de steeds en overal aan wezige tegenstelling der genera ties is in Oostenrijk door de dwang en de logica van 't nood lot tót een striid zonder erbar men en zonder uitweg geworden. Het Nationaal-Socialisme had met ijzeren bezem door alle stan den en beroepen geveegd en allen v: "wijderd, die het niet geheel en al ter wille waren. De jongere generatie, die destijds ambten en guur van de groep. Zoals ze daar in haar stoel zat, groot, gezet, met rose donkere ogen en raven zwart haar, met hier qn daar grijze strepen erin, en haar olijf kleurige huid die licht gepoederd was, was het een vrouw, die In elk gezelschap zou domineren. Ze kon evengoed -t>f en dertig als "ijftig zijn en er stak iets var. een Franqalse in haar, iets onde finieerbaars, dat Ellery niet kon ontleden. Een vrouw met een hartstochtelijk temperament voel de hij instinctief; een gevaarlijk* vrouw, gevaarlijk als ze haatte en levensgevaarlijk als Zé liefhad Ze had een type om kleine, snelle bewegingen te maken, onnodige gestes, tengevolge van haar tem peramentvolle persoonlijkheid Maar in plaats daarvan zat ze zo stil, alsof ze gehypnotiseerd was en haar donkere, doordrin gende ogen waren ergens op een plek midden tussen de inspecteur en Ellery gericht Ellery sloeg zijn ogen neer her- stelde zich weer en glimlachte. Heel veel beleefdheden werden er niet gewisseld. Het was geen prettige kennlsmak'nff- „Lieve," zei dr. Xavier tot d e buitengewone vrruw mét ae don kere ogen, „dit zijn de.^jren,'. wij voor bandieten h'elden. en hij lachte luchtig. ..MJ- Qu*enn' betrekkingen innam, werd tijdens de oorlog gedecimeerd of is z gecompromitteerd, dat zn voor lopig op de achtergrond blijft Nu geeft de Oostenrijkse staa* de toenmalige gedupeerden en vervolgden de leiderde pos'ties in het ambtenarencorps: daar door ligt de leeftnd van degenen, die hogere functies hekleden ho ven het gemiddelde. Men zal onder .de hoge ambtenaren er nauwelijks één vinden, die niet reeds de zestig gepasseerd is, universiteitsprofessoren boven de zeventig zijn geen zeldzaam heid. Tussen de leeftiid !n do leidende functies en de jongeren die daar achteraan konden en moesten komen, ontbreekt het begrip, dat anders door de on derbroken continuïteit ontstaat en zich natuurlijk ontwikkelt. Een voorbeeld: Het bureau van een landsregering heeft een chef nodig voor ziin jurjdische afdeling; er meldt zich een jonge advocaat, die zelf in zijn carrière door het Nazi-regime zeer werd gedupeerd. Ondanks de dringen de behoefte rijzen er bezwaren: De man behoort tot de jongere generatie; men stelt hem voor, toch liever zijn loophaan te be ginnen van onder op, alsof hij vijfentwintig en niet achtender tig jaar was; hij wijst erop, dat er toch juist een hoofd van dc juridische afdeling wordt ge zocht. en dat hij overigens voor een kle'ne ambtenarenbetrekking geen belangstelling heeft. Men antwoordt hem, dat door ziin be noeming een oudere ambtenaar zich ten achtergesteld zou kun nen gevoelen; hii brengt in het midden, dat de betrekking toch niet bezet was hii gebrek aan een geschikte sollicitant het is evenwel alles tevergeefs: De „jonge" krijgt de "betrekking niet, omdat hij niet oud genoc is, een oudere staat evenwel niet ter beschikking, dus blijft de functie vacant. Wij hebben bijzonderheden er enkele gevallen 'naar voren ge bracht, maar het ziin symptoms r voor het geheel. Uit hun veel vuldig voorkomen en duizend voudige herhaling bestaat het leven van alledag in Oostenrijk Men moet dit leven meemaken om al het treurige, ja verschrik kelijke uit het gezicht van het tegenwoordige Oostenrijk te kun nen, lezen: Die trekken, die door verbittering en haat kleinmoe digheid en afgunst, nood en wan hoop, honger en gierigheid onher kenbaar vertrokken zijn. (Unicos Press.) keerde. Maar (je dame die naast haar zat, was de dominerende fi- mrs Xavier. U En& dit is de zoon van mr. Queen^ lieve." Nu zelfs keek ze hen nog niet openlijk aan; 'n snelle zijdelingse blik uit haar merkwaardige cgen, een beleefd lachje... mr. Queen, miss Forrest; mr. Queen, misg Forrest is de gast waarover ik het daarstraks had." „Aangenaam," zei die jonge dame direct. Vloog er geen waar- schuwende blik naar haar toe uit die diepliggende ogen van de dok ter? Ze glimlachte. ,,U moet onze slechte manier maar ver geven. 't Is zö'n akelige avond en u verraste ons eigenlijk wel 'n beetje. Ze rilde en ze meende het. „Daar kan ik u geen verwijt van maken, miss Forrest," zei de inspecteur hartelijk. „Ik geloof niet, dat wij beseften, wat ver standige mensen er wel van zou den denken, als er midden in de nacht op de voordeur gebonsd wordt en dan bij een huis, dat zo eenzaam gelegen is! Maar dat was 't idee van mijn zoon, dat is zo'n impulsieve handiet. ziet u." „Dat is nu zijn methode om rnï aan u voor te stellen," lachte Ellery. Ze begonnen allemaal even te lachen en dan werd 't weer stil. „O ja, mijn broer, Mark Xavier," zei de dokter haastig, •■erwijl hij op de grote, blonde man wees met de intelligente STRANDSCHAP VOOR DE STRANDEN IN WEST ZEEUWS-VLA ANDEREN. In West Zeeuws-Vlaanderen is een commissie gevormd in ver band met de plannen om te ko men tot een strandschap voor het beheer en de exploitatie van de stranden in deze streek. In deze commissie hebben zitting geno men de heren C. Hameiink en Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, lid van Ged. Staten, Ir. M. de Vink. direc teur van de Provinciale Planolo gische Dienst, H. D. M. Glerum, hoofd-ingenieur-directeur Volks huisvesting in Zeeland en de heer -Smit, directeur van de Prov. Vereniging voor Vreemdelingen verkeer, de burgemeesters van Breskens, Groede en Nieuwvliet, Cadzand, Retranchement. .JHR. DE CASEMBROOT NEEMT AFSCHEID VAN WKSTKAl'EI.LK. Donderdagmiddag nam Jhr. Mr. A. F. de Casembroot afscheid van de gemeente Westkapelle wegens zijn benoeming tot Com missaris der Koningin in de pro vincie Zeeland. Tijdens een bij zondere raadszitting zei Jhr. De Casembroot dat hij diep was ge troffen, toen hij die morgen over de dijk en door de straten van Westkapelle ging. „De laatste twee jaren hebben wij hier -moe ten ploeteren en zwoegen. Wij hebben moeten trachten huizen te bouwen. Er waren onenigheden, doch het is alles toch wel weer goed gegaan. Het valt zwaar voor mij om afscheid te nemen van het dorp, dat mrj zo lief is. Ik hoop flat hét Westkapelle goed moge gaan. Gii kunt ervan overtuigd zijn", aldus Jhr. De (jjrsombroot. ..dat mijn vrouw en schapsbanden hullen bewaren met dit dorp. dat ons zo zeer ter harte gaat." Hierna voerden nog tal van per sonen in deze 'bijzondere raadszit ting, die werd gehouden in de cantine bij de dijk, waar in 1944 de Geallieerd^ troepen landden, het woerd. Wethouder W. Ga- briëlse dankte namens de bevol king voor het vele, dat Jhr. De Casembroot voor het verwoeste Westkapelle heeft gedaan. „Gij hebt", aldus wethouder Gabriëlse, .hemel en aarde bewogen om Westkapelle weer enigszins be woonbaar te maken. Eten, drin ken en slapen deed u maar wan neer er tijd voor was en met de betrokken instanties, waarvan niet altijd de nodige medewerking werd ondervonden, hebt gij veel moeten confereren, doch het was alles voor Westkapelle. en dit was voor u reeds voldoende". Ten slotte dankte hij ook mevrouw De Casembroot speciaal voor haar sociaal wèrlt en bood een fraaie symbolische voorstelling aan van Westkapelle, waarin dé diepste nood van dit dorp is weergegeven. Namens de raadsleden sprak de heer H. Cljsouw en verder werd het woord gevoerd door de ge meente-secretaris, de heer W. J. K. Dielemarr. „Wij verliezen in u", aldus spreker, „een man, die niet is te vervangen. Wij hopen, dat u ook als Commissaris der Koningin veel kunt doen voce Westkapelle, doch dit is slechts een schrale troost, want Westka pelle is geen gewone gemeente en wij zien U slechts node gaan". NEDERLANDS VOLKS HERSTEL IN ZEELAND. Het Provinciale Bestuur in Zee land van Nederlands Volksher stel heeft zijn laatste vergadering gehouden in verband met de li quidatie, die 1 Januari j.l. inging. ogen. „En mijn collega, dr. Hol mes." De jonge man glimlachte-, maar !t ging niet van harte. „Ziezo! Nu we elkaar allemaal kennen, wilt u zeker wel een stoel, niet?" Ze gingen zitten. „Mr. Queen en zijn zoon," z&i dr. Xavier terloops, „zijn hier eigen lijk meer door toevallige omstan digheden aangekomen dan met opzet." „Was u de weg kwijt?" vroeg mrs. Xavier langzaam en nu keek ze voor 't eerst Ellery recht in 't gezicht. Hij had een gevoel of hij een schok kreeg; zo vlammend keken die ogen. Én haar stem klonk gesluierd en hees, maar was even gepassionneerd als haar ogen. „Nee, dat niet lieve", zei dr. Xavier. „Je hoeft niet te schrik ken, maar er schijnt beneden bos brand te zijn en deze heren, die van een vacant'e-reis door Cana da komen, werden, om zichzelf te redden, gedwongen de Arrow- berg te beklimmen."' „Brand!" riepen ze allemaal en Ellery zag dat hun verrass'ng echt was. D:t wis ongetwijfeld de eerste mededeling, die ze van de brand kregen. En zodoende werd de afstand tussen hen over brugd en werden de Queens ge heel in beslag genomen door het h°ontwoordori opgewonden vragen 'en het verhalen van hun In samenwerking met de Stich ting Herstel Zeeland werden gel den aan oorlogsslachtoffers ver strekt en werd de extra textiel- voorziening gefinancierd," Van de 126.000, die voor dit doel beschikbaar waren gesteld, is een bedrag van 71.078 aan ge zinnen in de noodgebieden uitge keerd. Het resterende bedrag zal worden bestemd voor' doeleinden zoals die voor de besteding van gelden uit het Fonds Nood gebie den zijn vastgesteld. Naast vele uitlatingen van tevredenheid en dankbaarheid kreeg ook Neder lands Volksherstel in Zeeland critiek te horen. Aan het over zicht van de gedane uitgaven ont lenen wij, dat in totaal is uitge keerd voor verschillende objecten in de noodgqbieden van Zeeland 776.371. VEiRGOEDLNG MATERIËLE OORLOGSSCHADE. Voordat de Wet vergoeding materiële oorlogsschade in de Tweede Kamer wordt behandeld, zal een kleine commissie worden gevormd voor alle herstelstieh- tingen in Zeeland, waarin'dan ook zitting zal nemen een afge vaardigde van de Stichting voor de Landbouw. Deze commissie zal onderhandelen met verschillende Kamerfracties. De agrarische za ken zullen vertegenwoordigd wor den door de heer C. Zwagerman. -Rijkszuivelconsulent voer Zeeland. AXEL. Optreden van het Rotterdams Toneel. Met de opvoering van het Ame rikaanse toneelstuk „Mijn Zoons" heeft de Z.V.U, ditmaal een gro ter succes geboekt dan ooit tevo- m dit gebied. Voor ongeveer bezet en het ditmaal talrijke ge hoor zoals steeds hij toneelop voeringen onder de auspiciën van de Z.V.U. heeft kunnen genie ten van superieur spel van de hoogste klasse. Het stuk domineert om het idee-fixe van „Mijn zoon leeft, hij zal terugkomen!" in het brein van Mrs. Kate Keller en de fami lievete, ontstaan door het proces, waarin de Deevers en de Keilers als compagnons betrokken waren wegens de levering van defecte vliegtuigonderdelen, waardoor 21 vliegers van jhet Amerikaanse leger het leven hadden verloren. In weerwil van deze vete vatten Chris Keiler, de overgebleven zoon: van de vrijgesproken compagnon en Ann Deever, de vroegere ge liefde van de verongelukte Larry Keller hartstochtelijke liefde voor elkaar op. Kate verzet zich ech ter als de moeder van Larry, die niet gelooft in de dood van haar zoon, tot het uiterste, terwijl de zoon van Deever, die in de ge vangenis zijn vader ging opzoe ken, na zijn terugkeer uit de oor log, volledig op de hoogte komt omtrent de oorzaak vans zijn straf. Als de jonge advocaat George Deever zijn zuster bij de Keilers gaat' opzoeken om haar te bewegen van haar liefde met Chris Keiler af te zien, valt dè ouwe heer, die langs zijn neus weg vertelt dat hij in geen 15 jaar ziek was, door de mand. Tijdens het proces had hij n.l. griep voor gewend tijdens de fabricatie der defecte vliegtuigonderdelen. Geor ge Deever voelt zich een wreker van zijn vader en zijn hdat keeirt zich tegen zijn vader's vroegere compagnon. Doch ook Chris Kei ler voelt wroeging en schaamte en ks>mt in een heftig conflict met zijn vader. De maat loopt over als in de 3de acte blijkt, dat Larry, dé officier-vlieger, die de smaad ontsnapping aan het vuur. Dr. Xavier bleef rustig zitten luiste ren en glimlachte hoffelijk, alsof bet voor hem ook pas de eerste keer was. dat hij de geschiedenis vernam. Dan verflauwde het ge sprek en Mark Xavier liep plot seling op een Van de ramen toe en staarde de duisternis in. Op nieuw deed dat akelige „Iets", dat ergens op de achtergrond lag te loeren, zich gelden. Mrs. Xa vier heet op haar lippen en rhrs. Forrest bestudeerde haar rose vingertjes. „Kom, kom," zei de dokter plotseling, „daarom behoeven we nog geen lijkbiddersgezicht te trekken." Dus hij had 't ook ge zien. ,,'t Is misschien niet zo erg. De verbinding met de buiten wereld is voor een tijdje afgeslo ten, da's alles. Qsquewa en de dorpen in de huurt zijn er goed op ingericht om bosbranden te bestrijden. Die zijn er bijna elk Jaar. Herinner je je die van ver leden jaar niet meer, Sarah?" ,.,Ta zeker." De blik die mrs. Xavier op haar man wierp, was raadselachtig. „Ik stel voor," zei Ellerv en hij stak een sigaret op. „dat we over prettiger dingen praten. Over dr. Xavier bijvoorbeeld." „Kom nou," zei de dokter blo zend. (Wordt vervolgd.) van het proces niet kon verdra gen, zich in China met zijn,vlieg tuig te pletter had gevlogen en in vertwijfeling pleegt de oude Keller met een revofverschot zelf moord. Het slot is tragisch, maar toch blijkt de liefde voor de echtgenoot bij Mrs Keller sterker dan haar /eerzin aanvankelijk en deze overwint tenslotte alle andere ge voelens. Het is zeer moeilijk een uitzon derlijke pluim uit te reiken na een door het gehele ensemble op 'o eminente wijze ten uitvoer ge brachte stuk. Het spel van het echtpaar Keiler zo heftig con trasterend vaak maakte een zeer diepe indruk. Dit kon echter van de onbelangrijkst schijnende rol in het stuk worden gezegd, dat waarschijnlijk dank_ zij de regie van de acteur Jóan* Rem- melts ooik de details op uit zonderlijke manier tot hun recht kwamen. Na tal van open doekjes volg den aan het slot bloemen, die wee-den uitgereikt aan Willy Haak, de vertolkster van de boeiende moederrol. Ten bate van het Instrumen- tenfonds. Op 24.Februari a.s. zal de har monie „Concordia", evenals vorig jaar, wederom een extra uitvoe ring geven voor bovenstaand doel Opgevoerd zal worden het kluchtspel „Nicodemus en zijn schaduw". BIERVLIET. Gemeenteraad. In de Donderdag gehouden raadsvergadering, waarvan een uitvoerig verslag in ons volgend nummer zal volgen, heeft de bur gemeester, de heer Kostense een overzicht gegeven over het afge lopen jaar. Jn de raadsvacature, ontstaan door het vertrek van de heer Claeiissen, werd voorzien door 't als raadslid zitting nemen van de heer I. G. de Lijser. Mededeling werd gedaan dat dat de Openbare Lagere School te Driewegen in stand blijft. Tot onderwijzer aan de O.L. School A werd benoemd de heer A. Ba- vinck te Amsterdam. GOES. Zeeuwse Agrarische raad. In de middagvergadering van de Zeeuwse Agrarische Raad te Goes werd allereerst het woord gevoerd door Ir. D. in 't Veld uit Rotterdam over het onderwerp' „Aan- en verkoopcoöperatie". Na een korte inleiding, waarin hij de coöperatieve gedachte in het algemeen hesprak, gaf spre ker een overzicht van het ont staan en de opkomst van de aan- en verkoopcoöperatie. Ook het probleem van de coö peratieve landbouwfoanken had sprekers aandacht. Hij behan delde in het algemeen de vel schillende combinaties van coö peraties, die in de loop der tijden waren onstaan, haar werkwjjs» en in het bijzonder het ontstaan en de werkwijze van het centraal aan- en verkoopbureau te Rot terdam. Hij besprak vervolgens de aan koop-vereniging voor landbouw werktuigen en zaden en behan delde eveneens enkele punten van ademen e betekenis, waarvan hii de prijsbepaling" een zeer voor- naam punt noemde. Vervolgens belichtte spreker de verkoop- eoóperatie en de problemen die zich hierbij voordoen waarna hij zijn betoog sloot met enkele al gemene opmerkingen. MIDDELBURG. Knoeierij met levensmiddelen Bij een grossiersfirma alhier hebben drie leden van het perso neel gedurende twee jaar een De- langrlijke hoeveelheid suiker en andere voedings-, genots- en ge- bnriksartikelen ontvreemd. Van tijd tot tijd werden kleinere ef grotere partijen ontvreemd, zon der dat dit in de zaak die een dergelijke omvang heeft, dat da gelijks grote hoeveelheden voe dingsmiddelen moeten worden verzonden, opviel. De dieven zijn toch' tegen de lamp gelopen. Bi' kon bewezen worden, dat duizend kilogram suiker was ontvreemd. Verder had het drietal zich ver grepen aan stookolie, koffie, thee zeep. Het is ter beschikking ran de justitie gesteld. VLISSLNGEN. Amerikaans stooknschip aan de grond. Het Amerikaanse schip „Was hington Irving', groot 7176 ton, komende van Antwerpen niet be stemming Norfolk, Is ter hoogte van Vlissingen aan de grond ge lopen. Ht schip is eigendom van de rederij „Eastern gas and fuel Association" en behoort thuis te Boston. De sleepboten „Adriën Letzer" en „Blankenburg" verle nen assistentie. Nog meer sleep boothulp is onderweg. Verwacht wordt, dat het schip hedenmorgen vlot zal komen. UZENDIJKE. Eerlijke vinder beloond. Woensdagavond vond de chauf feur van de Z.V.T.M., de heer G. N„ in de door hem bestuurde autobus een portefeuille, die hij onderzoek het eigendom bleek te zijn van een ingezetene van IJzen- dijke. De inhoud van de 'porte feuille bestond uit geld en gelds waardige papieren ter waarde van ongeveer 2000, paspoort, distributiebescheiden enz. De eerlijke vinder haastte zich om de verliezer persoonlijk zijn eigendommen terug te bezorgen en ontving als beloningtwee kwartjes Il*ft Je Vdksverftegenraeev iJalnq, TWEEDE KAMER. De beraadslaging over de Re- «ai: üu-ymrWoi-ino- nnnptif; de ont wikkeling aer gebeurtenissen :ir Indonesië is gisterenmiddag in de Tweede Kamer voortgezet. De heer Stokvis ('C.P.N.) be toogt, dat met alle mogelijke middelen gepoogd wordt de sou- vereiniteit van de Republiek te ontkennen. De heer Bruins Slot (A.-R.is van oordeel, dat het beroep van de heer Romme op sprekers rede van 19 December 1946 onjuist is, gelijk hij nader uiteenzet. De heer Hoogcarspel (C.P.N.) merkt op, dat hij op enige vragen geen antwoord heeft gekregen, o.a. op deze of het juist is, dat militairen, die gewond naar lichaam of geest naar het vader land terugkeren, een verklaring voorgelegd krijgen dat zij hun iVHSDRIJF OF ONGEVAL.. Donderdagavond is'het lichaam van de 60-jarige Bunschoter vis ser H. de Graaf aangetroffen tussen de kade van de haven van Medemblik en een schip. De man bad even te voren het geld voor zijn vangst bij de visafslag, on geveer 1000,in ontvangst ge nomen. Toen zijn knecht enkele minuten later naar zijn baas kwam informeren, werd eeq on derzoek ingesteld en vond rn^n het lichaam van de visser drijven de met het hoofd onder water. Het geld werd niet gevonden, maar de mogelijkheid bestaat dat het nog op de bodem van de ha ven ligt. Er werden geen teke nen van geweldpleging' 0p het lichaam aangetroffen. De Rijks politie van Medemblik stelt een onderzoek in, daar misdrijf niet uitgesloten Wordt geaeht. AUTOBUS DOOK LOCOMO TIEF GERAMD. Woensdagmiddag omstreeks 5 uur reed een autobus van de reiscentrale H. van Dijk uit Hel mond, door de nog open 'oomen van de overweg hij de Gagel straat te Strijp, toen er juist een rangerende trein passeerde, waarvan de locomotief de auto bus, die uitgenomen twee chauf feurs geheel ledig was, ramde en meesleurde. De bus werd geheel vernield. De chauffeurs A. v. B. ait Mierlo en W. r\ uit Eln<3- hoven kwamen, met enkele ont vellingen en de schrik vrij. De autojms vervoerde geregeld Phi- lipspersoneel van de fabriek naar huis. De politie stelde een onder zoek naar de schuldige in. ACTIE VOOR ASTHMA- PATIËNTJES. Een landelijk actie-comité heeft enige tijd geleden een oproep doen uitgaan om financiële steun te verlenen voor twintig in Zwit serland vertoevende asthma- pat ëntjes, die naar Nederland zouden moeten worden terugge zonden omdat de verplegings- kosten niet meer kunnen worden betaald. De eerste giften zijn reeds binnengekomen. Van vele zijden kwamen voorts bij de secretaresse-penningm. mevr. v. Weenv. d. Waall, Schoonder- beek!aan 4 te Naarden. adhaesie- hetuigingen binnen, veelal verge zeld van kleine ën grotere gelds bedragen. verminkingen, verwondingen of invaliditeit niet hebben opgelopen In en door de dienst, m» hoor Unngearspel verklaart niet te kunnen meegaan met de motie-Behouten. Ook tegen de motie-Rommne heeft hij bezwaar De heer Zandt (S. G.) betoogt o.m„ dat de geheime notulen van Kalioeran nog erger zijn dan die van Linggadjati en hij maakt er bezwaar tegen, dat ze niet ajj« overgelegd. De heer De Groot (C.P.N.) merkt op, dat de Kamer in twee de instantie debatten moet voe ren zonder over de belangrijkste gegevens te beschikken. Over de kabinetscrisis in Indonesië weet men niets. De heer De Groot wijst oo de berichten omtrent de besprekin gen - ook geheime van de heer Graham. Gezegd wordt, dat de commu nisten de leuze „Indië los van Holland" verkondigen, maar spr merkt op, dat deze leuze reeds lang voor de oorlog door de com munistische partij is losgelaten. Daarna wordt het woord ver leend aan de Minister van Over zeese Gebiedsdelen, de heer Jonk man. Hij verzoekt hem voor aijs: antwoordenige tijd ter voorbe reiding te willen geven. In ver hand daarmede verdaagt Voorzitter tegen drie uur d« »»r gadering tot a.s. Dinsdag. VOORINLEVEKINGSBON VOOR BANANEN. In de bonnenlijst van Donder dag a.s. zal voor kinderen tot 5 jaar opnieuw een bon voor 500 gram bananen bekend worden ge maakt. Aangezien de verstrek king van bananen afhankelijk is van allerlei factoren, die met de transitohandel in dit product sa menhangen, is het noodzakelijk, dat ook de nieuwe bon voor een lange periode wordt aangewezen, waarop 'dan naar mogelijkheid zal worden afgeleverd. Uiteraard zal, zodra bananen beschikbaar komen, de afwikke ling van de begin October aange wezen bon voorgaan, l«v EIEREN VOOR RESTAURANTS De eierenproductie laat evenals het vorige jaar toe, dat omstreeks half Februari aan restaurants in bescheiden mate eieren of eiproducten worden toe gewezen. De toewijzing zal tel kens voor een bepaalde periode geschieden en het zal van de omstandigheden afhangen of de verstrekking ononderbroken en in gelijke mate wordt voortgezet. Uiteraard blijft tot genoemde datum het bestaande z.g. serve- ringsverbod onverminderd van kracht. PRUZEN LINNEN GOEDEREN VERLAAGD De prijzen van linnen goederen zijn in een nieuwe calculatie schema geregeld, waarbij de tot op heden bestaande bewerkings- kosten zodanig zijn verminderd, dat de inmiddels gestegen grond- stoffenprijzen voor het publiek geen prijsverhoging ten gevolge zullen hebben.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 2