De situatie in Frankrijk De export der Brits-Am. bezettingszone in 1947 Begroting van Wederopbouw en Volkshuisvesting, VRIJDAG 30 JANUARI 1948. De toestand in Griekenland V. N.-vergadering te Parijs? Massamoord op niet-Mohammedanen' Voor-Indië in Z.K. H. Prins Bernhard bezocht het „Boschkamp". De BENELUX-conferentie. DEBAT OVER DE REGERINGSVERKLARING INZAKE INDONESIË. OPVOLGER VAN GRAHAM Gaat het conqre* de uitgaven van het plan Marshall verlagen Y Het geding tegen Sanches. WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Aanhoudend zacht weer. Aanhoudend zacht weer met aanvankelijk enige tijdelijke op klaringen en later, weer toe nemende bewolking. Nu en den harde wind uit Zuidelijke rich tingen, later tijdelijk naar Z.- W. of W. ruimend. I'r ank «ring btj Abwu&Mnant - Tnmeuzen ZEEÜ W 4de Jaargang No- 719. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande - Advertentieprijs: per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. De socialistische fractie van het Franse parlement, welke Woens dag besloot zich te onthouden van stemming over het wetsontwerp van de regering tot financiële hervorming in zijn geheel en haar stem uit te brengen tegen het voorstel tot uitvoering van een vrije goudmarltt, zou, naar men verwachtte, voor de bijeenkomst van de nationale vergadering op nieuw zich heraden over een defi nitieve beslissing. Na een dag van k.abinetsbespre- kingen en individuële onderhande lingen tussen Schaman, de Minis ter-President, en de zeven socia listische Ministers, scheen de ■panning ietwat afgenomen te zijn. Tevoren had men reeds openlijk gesproken over de moge lijkheid van aftreden van de rege ring ingeval haar voorstellen af gestemd zouden worden. Voordat de nationale vergade ring Woensdagavond laat werd verdaagd, verklaarde René Mayer de radicale Minister van Finan- oiën, ter verdediging van zijn wetsontwerp, dat't verschil van inzicht bij de Britse en de Franse regering omtrent de op financieel gebied te nemen maatregelen niet van invloed was op het karakter van de algemene betrekkingen tussen beide landen. De Communistische Humanité ■chrijft in commentaar op de si tuatie: ,,De gehele wereld weet, dat de Franse socialisten optre den als bewakers van het pond sterling; het gaat niet om de de valuatie, doch om het pond ster ling. Uit Washington wordt ons bevestigd, dat achter al deze mo netaire intriges Amerika staat." Volgens een door het Joego- Slavisch persbureau Tanjoeg aan gehaald bericht van radio „Vrij Griekenland: hebben eenheden van het „vrije Griekenland" Ara- chova ingenomen en twee rege ringsbataljons benevens een deta chement gendarmerie vernietigd. Deze eenheden zouden bovendien een aanval hebben uitgevoerd tegen de stad Platanos, waar zich regeringsstrijdkrachten bevonden. Volgens het radiobericht schen den de „Monarchistische fascis ten" en de Amerikanen de bepa lingen van het verdrag over de démilitarisatie van de Dodekane- sos, gebruikt de regering van Athene het eiland Samos als ope ratiebasis voor de strijd van de luchtmacht tegen de Griekse ver zetslieden en zouden Amerikaan se commissies zich naar dat eiland begeven om „naar alle waarschijnlijkheid de mogelijk heid van het vestigen van Ameri kaanse militaire bases te bestu deren." In kringen van de V. N. wordt van vele zijden niet-officieel ver klaard, dat door de devaluatie van de Franse franc de uitverkie zing van Parijs voor het houden van de aanstaande algemene ver gadering van de V. N. waar schijnlijk is geworden. Door de devaluatie zou voor minstens een- half miljoen dollar worden be spaard op de kosten voor de V. N., terwijl ook de verschillende delegaties goedkoper uit zouden zijn. Bij een aanval van volksstam men op het vluchtelingenkamp Paratsjinar in de Noordwestelijke grensprovincie (die tot Pakistan behoort. Red. A.N.P.), zijn onge veer 130 niet-Mohammedaanse vluchtelingen gedood, 50 gewond en 50 ontvoerd, aldus heeft de regering van Ind'a Dinsdagavond meegedeeld. In de regeringsverklaring wordt voorts gezegd, dat de vluchtelin gen naar een tentenkamp waren overgebracht, van wapenen waren beroofd en dat zij hun voedsel tegen „exorbitante prijzen" moes ten kopen, terwijl hun huizen Werden geplunderd. De rtegering van India had stappen ondernomen hij de Minis ter-President van Pakistan om te bewerken, dat de vluchtelingen van het ingesneeuwde kamp Pa ratsjinar naar een veilige plaats r.ouaen worden overgebracht, doch flit verzoek had geen resultaat, aldus de regeringsverklaring. Het socialistische blad Le Popu laire verklaart in een hoofdarti kel, dat de socialistische oppositie tegen het instellen van een vrije goudmarkt wordt gemotiveerd door de vrees, dat de inflatie er door zou aangemoedigd worden. Het blad voegt er aan toe, dat de houding der socialisten niet bete kent dat de partij het verdwijnen van de regering voorstaat, doch slechts een wijziging in haar fi nanciële. politiek. Gisteren bezocht Z. K. H. Prins Bernhard in zijn kwaliteit van Inspecteur-Generaal van de Land macht, het demobilisatie-centrum der Kon. Landmacht te Huis ter Heide. Prins Bernhard werd uit voerig door de Inspecteur der demobilisatie in Nederland, Kol. Goedewaagen oo de hoogte ge bracht van de gang van zaken bi; de demobilisatie en van de be langrijke functie, die het demobi- lisatiecentrum hierbij vervult. Vervolgens werd het gebouwen complex bezichtigd, waarbij de diverse functionarissen aan Z. K. H. werden voorgesteld. Tegelijk met de Prins werden verschillen de hoofden van dienst van de Departementen van Sociale Za ken en Economische Zaken als mede enige leger-autoriteiten rondgeleid. De Paus heeft Jhr. Mr. M. van der Goes van Naters, voor zitter van de Tweede Kamer fractie van de Partij van de Ar beid, Zondag in audiëntie ont vangen. Nadat de morgenuren besteed waren aan het opstellen van het werkprogramma en de samen stelling der verschillende commis sies, is gistermiddag te 15 uur een aanvang gemaakt met de be sprekingen tussen de Nederland se, Belgische en Luxemburgse Ministers en ambtenaren betref fende de economische samenwer king tussen de drie landen. Hoewel in dit stadium der on derhandelingen nog- geen be paalde mededelingen konden wor den gedaan, meende de Luxem burgse Minister van Buitenlandse Zaken, Bech, tegenover enkele journalisten toch reeds te mogen verklaren, dat tijdens deze con ferentie belangrijke vorderingen gemaakt zullen worden en defi nitieve resultaten verwacht mo gen worden. Waarschijnlijk zal heden vanwege de conferentie een communiqué worden uitgegeven. Hierin zal, naar verluidt ook een verklaring worden afgelegd met betrekking tot de rede van Bevin. Alg punt op de agenda zou voorts zijn geplaatst het verzoek van Frankrijk tot de Benelux-overeen- komst te mogen toetreden. In tegenstelling met wat werd ver wacht zullen de besprekingen ook Zaterdag worden gevoerd. TWEEDE KAMER De Tweede Kamer heeft giste renmiddag de behandeling van de begroting van het departement van wederopbouw en volkshuis vesting voortgezet. Nadat Woensdag de afdelingen „Ministerie" en Volkshuisves ting" waren goedgekeurd, k(Vam thans aan de orde de beraadsla ging over de afdeling „Rijks dienst voor het nationale plan". De heer Posthuimus (Arb.) vraagt inlichtingen over inrich ting en werkwjjze van de Rijks dienst. De heer Algera (A.-R.) acht incidentele wijzigingen in de nood voorziening van het nationale plan nodig. Elke doublure dient voorkomen te worden. De Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, de heer Vos, constateert, dat de noodzakelijk heid van een Rijksdienst voor het nationale plan algemeen erkend wordt. 'Spr. deelt mede, dat er richt lijnen in voorbereiding zijn. De betrokken afdeling wordt daarna z.h.s. goedgekeurd. Aan de orde is daarop de afde ling Rijksgebouwendienst. Deze afdeling wordt z.h.s. goed gekeurd. Bij de afdeling „Rijksdienst voor de uitvoering van werken" brengt de heer Suurhoff (Arb.) -bezwaren tegen de regeling voor arbeiders in de D.U.W. werkzaam naar voren. Regenverzuim en lichtverlet worden onvoldoende vergoed. Hij bepleit verhoging van het bassisuurloon tot 64 cent- Hij klaagt over de veelheid van instanties, z.i. bestaat er gebrek aan coördinatie en samenwerking. De heer Koenen (C.P.N.) be toogt, dat deze Minister ontkent, dat de D.U.W.-werken gewone werken zijn. De toezeggingen van verleden jaar dienen te worden nagekomen. M'nister Vos verklaart, dat de laatste weken de toestand hij de D.U.W.-werken onbevredigend is geweest door een samenloop van omstandigheden. De tarie ven zullen worden aangepast aan de weersomstandigheden. Er is overleg gaande met de vakbewe ging om te trachten de klachten weg te nemen. De kwestie van de lonen hangt samen met de tariefionen voor de landarbeiders en de vraag of deize losgelaten moeten worden. Verschillende der opmerkingen zegt de Minister nader te zullen overwegen. Hij zegt verder toe, dat alle contrac ten een vergoeding voor regenver let zullen moeten bevatten. Bij de replieken vraagt de heer Suurhoff (Arb.) nog over de laatste weken een aanvuling te geven tot het bedrag dor over- bruggingsregel'ng. De Minister verklaart eerst de gegevens nader te moeten be kijken. De overige artikelen geven geen aanleiding tot opmerkingen. De begroting wordt z-h.s. goed gekeurd. Begroting van de P.T.T. In de Tweede Kamer is voorts de begroting van het Staats bedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie voor 1948 aan de orde gekomen. De heer Smeenk (A.-R.) dringt aan op het toegezegde wetsont werp ter regeling van de vergoe ding voor de overgenomen radio- distributiecentrales. De heer Krol (C.-H.) sluit zich daarbij aan. De heer Teulings (K.V.P.) be spreekt het probleem der reserve ringen. Het P.T.T.-(bedrijf mag z.i. geen uitzondering maken bij het alge mene streven naar versobering. De heer Lucas (K.V.P.) vraagt inlichtingen over de positie der Rijkspostspaarbank. De heer De Wilde (A.-R.) ver klaart niet tevreden te zijn over de wijze waarop gehandeld is ten aanzien van de hogere personeels leden dte door de zuiveringscom missie zijn gedisculpeerd. Hij vraagt de Minister op te treden i tegen geïntrigeer in het bedrijf. De heer Hacke (V.V.D.) maakt opmerkingen over het verdwijnen - van waarden uit postpakketten. Het is nodig, dat het vroegere onbeperkte vertrouwen in de pos terijen terugkeert. Hij vraagt of het, ter ontlasting van het dag- verkeer, niet mogelijk is telefoon gesprekken tussen zes uur 's avonds en acht uur 's morgens tegen een lager tarief te doen afwikkelen. De heer Koenen (C.P.N,) is oordeel, dat het bezoldigings besluit voor burgerlijke rijksamb tenaren dringend herziening be hoeft. Verder wil hij o.m. her ziening van de uniformverstrek king. Minister Vos deelt mede, dat het wetsontwerp inzake de rad;o- distributiecentrales de Raad van State gepasseerd is en dus binnen een paar weken ingediend zal kunnen worden. De opmerkingen van de heer Lucas kunnen z.i. beter behandeld worden bij de komende P.T.T.- wet. De klachten over de uniformen zal hij doen onderzoeken om na te gaan of het P.T.T.-personeel bij andere categorieën wordt ach tergesteld. De heer Teulings (K.V.P.) ver dedigt een amendement om arti kel 1 van de staat van las ten en haten, ten belope van 181.022.000, te verminderen met 100.000. De heer Ten Hagen (Arb.) be strijdt het amendement-Teul'ngs. Minister Vos verklaart zich bereid ieder jaar achteraf over verdeling der subsidie opening van zaken te geven. Hij waar schuwt tegen schrapping van de post en ontraadt het amende ment. Het wordt aangenomen met 42 tegen 26 stemmen. De begroting wordt z.h.s. goed gekeurd. Debat over de Regerings verklaring inzake Indonesië De heer Schouten (A.R.) had gerekend op een aanvullende Re geringsverklaring en hri verwon dert zich erover, dat deze niet is gegeven. De consequentie daar van is z.i., dat men niet met een gedachtenwisseling in tweede ter mijn toe kan. Hij dringt andermaal aan op het treffen van voorzieningen in de positie der Indische Neder landers. Ten aanzien van het instellen van het Collegiaal Orgaan meent spr. de heer Romme en de heer Joekes geen geweld aan te doen, als hij uit hun redevoeringen con cludeert, dat zij verre de voor keur zouden geven aan regeling bij de wet. De urgentie is, naar sprekers oordeel, niet zodanig, dat er geen tijd zou zijn voor het bij de wet tot stand brengen van de ver eiste organen. De Kamer is be reid snel te werken. Het Kabinet moge zijn beleid herzien en zich stellen op de grondwettelijke basis. De levens belangen van het Koninkrijk en zijn delen zijn ten nauwste met deze zaken betrokken. Nogmaals wettelijke regeling bepleitende, kondigt hij een mo tie aan, welke mede zal worden ingediend door de heren Tilanu3 (C.H.), Bierema (V.V.D.) en Zandt (;S.G.). Tot de Unie' komende conclu deert de heer Schouten uit ver schillende redevoeringen, dat men de Unie zó moet zien, dat ze niet over souvereiniteit zal beschik ken. Maai- dan is dat wezenlijk een gans ander karakter dan de Unie waarover vroeger gespro ken is. Hiermede zou een funda mentele wijziging tot stand geko men zijn. Dan zou dat met z;ch brengen, dat men formeel nog wel kan spreken van een omzet ting van het Koninkrijk-oude stijl, maar dat de feitelijke betekenis is de liquidatie van het Konink rijk. Z.i. kan van politieke bespre kingen met de Republiek geen sprake zijn, zolang de vijandelijk heden niet gestaakt zijn. Uit de zes aanvullende punten' concludeert de heer Schouten, dat de commissie van goede diensten als het ware een permanent ka rakter krijgt en een soort com missie van bemiddeling wordt Van hetgeen in „de 5 punten" is vastgelegd vreest spr. veel ellende. De 5 punten waren op 15 Januari aan de Republiek be kend, aan Nederland niet. De notulen zijn aan de Kamer nog niet bekend. De Republiek heeft er in een officieel stuk een beroep op gedaan. Ze hadden toen bekend gemaakt moeten worden. De geest van het beleid der Re gering is, naar sprekers mening, zó, dat het 'economisch en finan cieel evenzo zal misgaan. Tenslotte stelt hij vast, dat we nu oP de verkeerde weg zijn. De Voorzitter doet mededeling van de motie-Schouten, waarin de Kamer als haar oordeel uit spreekt, dat de instelling van het Collegiaal Orgaan en de centrale organen bü de wet behoort te geschieden en waarin de Rege ring" wordt uitgenodigd een daai- toe strekkend wetsontwerp aan hangig te maken. Tegen kwart vóór zes wordt de vergadering gesèhorst tot de« avonds acht uur. Naar A.N.P.-Aneta verneem i is tot opvolger van Graham in de Commissie van goede diensten benoemd C-oert Dubois, die van 1927 tot 1930 consul-generaal is geweest. Volgens een bericht 'van de „New York Times" uit Washing ton gaat men flldaar meer en meer voelen voor een compromis plan van Republikeinse aanhan gers van het plan-Marshall, om tegen 1 April door het congres de toegestane uitgaven voor het plan-Marshall te doen verminde ren van 6,8 milliard dollar voor de eerste 15 maanden, zoals voor gesteld door President Truman, tot 5% milliard dollar. Volgens het bericht is de bedoeling van dit voorstel, te voorkomen, dat er nog grotere besnoeiingen op de door de regering voorgestelde uitgaven zullen worden toegepast, die door sommige republikeinen gewenst worden. Miaandag, de eerste dag van bet geding te Paramaribo tegen de van poging tot staatsgreep be schuldigde beklaagde Sanches, verliep zonder de verwachte sen satie. De aanklacht beperkt zich voornamelijk tot de poging tot afscheiding van Suriname van het Koninkrijk. Hoewel Sanches de beschuldi gingen als „mythen" qualificeer- de, ontkende hij niettemin slechts weinig van de belangrijkste pun ten der aanklacht. Op de meeste punten was zijn antwoord vaag en uitte hij zich in deze geest: „Dit- behoorde niet tot het plan", of dat dit of dat wel mogelijk was. Hij verklaarde, niet het voornemen te hebben gehad, de gouverneur te interneren; <Je gou verneur zou vrij zijn geweest om in zijn huis te blijven of uit te gaan. Ook ontkende Sanches het om een schip in de Suriname- rivier tot zinken te brengen, ten einde de toegang tot Paramaribo te blokkeren. Het was evenmin zijn bedoeling, Suriname van het rijk af te scheiden, hij wilde alleen het contact tussen Suriname en de afdeling West-Indische zaken van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen verbreken, eulks met het doel, de aandacht te ves tigen op het verwaarlozen der Surinaamse belangen door Neder land. Geweld zou alleen worden gebruikt als er weerstand zou worden geboden. Sancbes wees er nog op, dat de mun'tie-opslag- plaats slechts werd bewaakt door een oude, met een pistool bewa pende man en dat hij het grote militaire kampement slechts twee wachtposten stonden. Het Joint Export Imp. Agency I maakte bekend, dat de goederen en diensten, die de gecombineerde I Brits-Amerikaanse bezettingszone van Duitsland in 1947 aan 75 lan den heeft geleverd, een waarde hadden van 222.032.860 dollar. Van d't totaal werd een bedrag van 36.376.354 doPar ontvangen voor industrieuroducten en het restant voor kolen en hout en voor haven- en andere diensten. in 1946, voor de comb natie van de zones een feit werd. be droeg de waarde van de export van beide zones 153 millioen dol lar. Do BHtsp exporteerde in 1947 voor 2e.081.664 dollar aan industrieproducten en de Ameri kaanse zóne voor 16.293.690 d al ia r. Het rannort van het JEIA. maakt onderscheid tussen (Je uit gevoerde exportcontracten en de icetekende exoortco.ntracten, aan gezien er in sommige gevallen verscheidene maanden tussen het tekenen en het uitvoeren van een contract verlopen. In totaal zijn het vorige jaar voor de duibbel- zöne nieuwe export contracten ter waarde van ongeveer 204 millioen dollar getekend. De voornaamste afzetgebieden voor de export van de dubbelzöne waren in 1947de V. S„ België, Tsjecho-Slowakije, Denemarken, Frankrijk, Nederland, Noorwegen. Zweden en Zwitserland. Met 19 Euopese landen werden in het afgelopen jaar handels- en financiële overeenkomsten be reikt. waarmede de grondslag werd gelegd voor een belangrijke uitbreiding van de exporthandel der dubbelzone. Het Britse en het Amerikaanse mil.'taire bestuur hebben een ge zamenlijk werkkapitaal van 151 millioen dollar u'tstaan bij de banken van de landen, waarmede de dubbelzone handel drijft.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1