De besprekingen in Indonesië De V. S. en een nieuwe oorlog Begroting van Wederopbouw en Volkshuisvesting in de Tweede Kamer. DONDERDAG 29 JANUARI 1948. Geruchten over opstand in de Oekraïne Benelux en Bevin's voorstel tot een West-Europese Unie Communiqué commissie voor goede uensun V.V.O. In de Tweede Kamer. H.M DE KONINGEN verlaat Amsterdam. PRAWDA critlseert plan van Oimitrof Anti-Godsdienstige betogingen in Italië ICovfc flitsen WEERSVERWACHTING Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Weinig verandering. Wisselende bewolking met een enkel verspreid buitje. Meest matige wind uit Zuidelijke richtingen. Weinig verande- van temperatauur. /voo&ja amant rameuzen 4de Jaargang No. 718- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct.. minnraum per advertentie 11,60. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties 5 regels 60 et.; iedere regel meer 12 eent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartuL In een gisterenmiddag aan boord van de „Renville" gehou den vergadering van de Neder landse en Republikeinse delega ties werden twee subcommissies ingesteld: één om te onderzoeken, waar het best een nieuwe verga derplaats voor de onderbande.in gen kan worden gevestigd, opdat de „(Renville" vrijhe'd heeft om te vertrekken, en voorts een or ganisatorische subcommissie voor de werkverdeling. Beide sub commissies moeben zo spoedig mogelijk haar rapporten uitbren gen. Na afloop dér vergadering ver nam Aneta uit gezaghebbende bron, dat waarschijnlijk zal wor den uitgegaan van de mogelijk heid van aanwijzing van alterna tieve vergaderplaatsen, in dier voege dat, als er een vergadering is gehouden in de ene plaats, de volgende vergadering zal plaats bebiben in de andere, gelijk dit voor de aankomst der „Renville" geschiedde te Batavia en te Kali- Oerang. Aneta vernam voorts, dat voor de Amerikaanse delegatie een plaatsvervanger voor de heer Graham is benoemd, daar de heer Graham hoogstwaarschijnlijk niet meer terugkomt. Van gezaghebbende zijde werd aan Aneta verklaard, dat deze plaatsvervanger een „hoogge plaatst persoon" in de Verenigde Staten van Amerika zou zijn. De aankomst van deze plaatsvervan ger. wiens naam niet werd ont huld, zou reeds in de loop van de volgende week kunnen worden verwacht. De heer Graham vertrekt, ge lijk in de bedoeling lag, Donder dagochtend per Constellation naar Neueriand, ondanks het feit, dat het Australische lid Kirby niet te Batavia is aangekomen, daar het vliegtuig, waarmede luj reisde, wegen® slecht weer niet uit Sin- Naar verluidt, zouden officieren van het Amerikaanse opperbevel, onde wie de Generaals Eisenho wer en Omar Bradley, voor de senaatscommissie voor de strijd krachten verklaard hebben, uat indien de wrijving met de Sovjet- Unie zou voortduren, het congres het volgende jaar misschien om een „geweldige verhoging" van gelden verzocht kon worden voor de modernisering van het leger, de marine en de luchtmacht. - Senatoren zouden gezegd héb ben, dat het hoofd van het leger, Generaal-Majoor Alfred Gruen- ther, verklaard had, dat de grond troepen sinds het eind van de oor log geen nieuwe wapens met in begrip van tanks, gekregen had den. Generaal Eisenhower zou de commissie gezegd hebben, dat 4e V. S. een opleidingsthema moesten hebben voor eep nieuw soort oorlog. (Hij en anderen,.,die de vergadering bijwoonden, welke werd voorgezeten door de Minis- te van Defensie, Forrestal, zouden het erover eens zijn, dat in geval van oorlog de v. S. waarschijnlijk het eerst aangevallen zouden worden met atoombommen en andere luchtwapenen en opge leide manschappen nodig zouden zijn om in verwoeste steden orde te scheppen. Voorts verluidt: dat volgens Generaal Eisenhower en Generaal Spaauz, chef van de luchtmacht, 1 millioen man no dig zal zijn voor de bezetting en verdediging van ververwijaerde bases, vanwaar uit tegenaanval len kunnen worden ondernomen, terwijl nog grondtroepen nodig zijn voor het gevangen nemen en -houden van de vijand. Dr. Tsjen Li Foe, Minister van Organisatie van de Kwomintang, heeft verklaard dat, ondanks de tegenspraak van vroegere persbe richten, in het Zuiden van de Oekraïne een opstand tegen de Sovjetregering is uitgebroken. Hij eeide dat de aanwezigneid van Molotof in de Oekraïne de oerich- ten kracht bijzet. Volgens ver klaringen van de Chinese inlich tingendienst verleent de bevolking steun aan een grote macht gue- rillastrijders, die de Sovjet-troe pen niet hebben kunnen onder- Drukken. Er zouden massa-depor taties naar Siberië zijn uitge voerd. De guerillastrijders zou den zich in de bossen schuil nou- den en de Sovjet-troepen dikwijls aanvallen. gapore kon vertrekken. De be doeling is thans, dat de heer Kirby onderweg, waarschijnlijk te Bangkok, het toestel van Graham zal inhalen. Glenn. Abbey blijft inmiddels voorzitter der Commissie tot sta king van het vuren van de Com missie voor goede diensten en neemt tijdelijk de functie van de heer Graham waar. Voorlopig staan er geen verga deringen der delegatie op het program. Reuter's diplomatieke corres pondent te Londen meldt, dat Pierre Dupong, de Luxemburgse Minister van Buitenlandse Za ken, met zijn ambtsgenoten van België en Nederland besprekingen heeft gevoerd over Bevin's voor stel, het bondgenootschapsverdrag tussen Engeland en Frankrijk tot andere landen van West-Europa uit te breiden. De beide Minis ters van België en Nederland zouden volgens deze correspon dent uiting gegeven hebben aan hun sympathie met de Engels Franse voorastellen. Men verwacht in betrouwbare kringen dat Dupong's houding dezelfde zal zijn als welke men reeds te Brussel en 's-Gravenhage heeft ingenomen. Engeland en Frankrijk zouden reeds met el kaar in overleg getreden zijn over Italië's wens, bij de uitbrei ding van het verdrag betrokken te worden. Op onze administratie ligt voor belanghebbenden ter inzage de passagierslijst van de m.s. „Kota Inten" en „Jcttian van Oldenibarne- veldt". De oommissie yoor goede diens ten heeft gisteren een com muniqué uitgegeven, waarin ge zegd wordt, dat de Nederlandse delegatie op 12 Januari de zes punten van de commissie heeft aanvaard met inachtneming van de volgende punten: 1. Punt 2 gaat in na onder tekening van de politieke over eenkomst. (Dit punt betreft de eerlijke vertegenwoordiging van de staten in de toekomstige ver- emg'ue staten van Indonesië in een voorlopige federale-interim- regering) b. Onder verwijzing naar art. 4 van Linggadjati doet punt zes geen afbreuk aan het aantal deel nemende staten in de toekomstige verenigde staten van Indonesië. c. De zes punten- zullen na on dertekening van de wapenstil standsovereenkomst en de uit vaardiging van de eerste vereiste orders hiervan formeel aan beide partijen worden voorgelegd. d. Op je zes punten zal binnen 48 uur door de partijen worden geantwoord. Het communiqué zegt vervol gens dat de Republiek op dezelfde basis als de Nederlanders de zes punten van de commissie heeft aanvaard. Dinsdagavond heeft de Tweede Kamer de algemene beschouwin gen over de begroting van weder opbouw en volkshuisvesting voortgezet. De heer Hacke (V. V. D.) be toogt, dat bij de wederopbouw te veel langs elkaar heen gewerkt wordt, hetgeen voorkomen kan worden door interdepartementaal overleg. Te veel ruimte wordt nog ge bruikt als kantoor. Slechts in bijzondere gevallen dienen ambte naren een afzonderlijke kamer te hebben. De heer Ten Hagen (Anb.) be toogt, dat er een groeiend verzet is tegen centralisatie en bureau cratie. De heer Ten Hagen merkt voorts op, dat in brede kring de indruk heerst, dat overdracht van bepaalde taken op het gebied der volkshuisvesting en wederopbouw wenselijk en mogelijk is. Ten aanzien van de financiering heeft het Rijk zware verplichtin gen op zich genomen; het is niet aanvaardbaar, dat dit is geschied v zonder wettelijke basis. Opmerkende, dat de bouwplan nen der vorige jaren niet uitge voerd konden worden, vraagt spr. zich af, of het wel gerechtvaar digd is geweest in Mei de sluis der aanbestedingen open te zet ten. O.m. betoogt de heer Ten Ha gen vervolgens, dat het aantal aannemers te groot is; kan dit beroep niet gebonden worden aan een bedrijfsvergunning De heer Van der Feltz (C.-H. ontwikkelt bezwaren tegen het feit, dat het departement zo lang stuurloos blijft. Ten aanzien van de wederop bouw merkt hij op, dat allerlei moeilijkheden naar de commissie verwezen worden, waardoor het hele werk onoverzichtelijk is gé worden. Spr. verklaart geen on verdeelde bewondering te hebben voor de wederopbouw in de prac- tjjk. Ten aanzien van het bouwplan 1948 vraagt hij zich af of dit vol bracht zal worden. Voorts be- tooft hij. dat bouwen voor de noodgebieden een kwestie van leven en dood is. Dat de huurprijzen nog het zelfde zijn als voor de oorlcg kan iz.i. niemand rechtvaardigen. Voorts wi:st hij op de bezwaren van het eedwongen samenwonen. Hij verklaart zich te verbazen over de voorlichting in de memo rie van antwoord voor wat de toestanden in Zeeuws-Vlaanderen petyeff; rn -f. de daar bestaande ellende wordt weinig rekning ge- h n De heer Kikkert (C.-H.) be toogt O-Lu., dat er onder de boe renbevolking ontevredenheid be staat omdat men niet gekomen is tot het aantal boerderijen, dat men zich had voorgesteld te bouwen. De heer Usselmuiden (K.V.P.) bespreekt eveneens de financie ring van de wederopbouw. Aan de geldelijke verplichtingen van het departement schijnt niet steeds op passende wqze te wor den voldaan. De heer Van Dis (S. G.) be toogt, dat de getroffen gebieden ln het bouwplan 1948, wat het bouwvolume aangaat, verre ach ter gesteld worden bij de niet- geteisterde gebieden. In het bij zonder geldt dat voor Zeeland. De heer Droesen (K.V.P.) be spreekt de wederopbouw van boerderijen. O.a. vraagt hij, of het nu wel zeker is, of de aan bestede of in aanbouw zijnde boerderijen in 1948 gereed zullen komen. De heer Droesen meent, dat het wel mogelijk is, dat het bu reau wederopbouw boerderijen niet wettelijk gefundeerd is. Hij is van oordeel, dat er van radicale wijziging van het B.W.B. tot stand moet komen. Een grondig onderzoek naar de tekortkomin gen van dit bureau is gewenst De heer Algera A.-R.zegt zich niet te verwonderen over de critiek inzake de wederopbouw. Z.i. dient de provinciale overheid ingeschakeld te worden bij de wederopbouw. Hierna werd de vergadering ge schorst tot Woensdagmiddag. In de Woensdagmiddag gehou den vergadering werd de algeme ne beraadslaging over de begro ting 1948 van het Departement van Wederopbouw en Volkshuis vesting voortgezet. De heer Haken (C.P.N.) criti- seert het Regeringsbeleid ten aanzien van de wederopbouw, dat z.i. geheel onvoldoende is ge weest. Spr. betoogt, dat er meer aan dacht besteed moet worden aan de opleiding en omscholing van arbeiders tot bouwvakarbeiders. Er zullen 10.000 landarbeiders emigreren. Wat heeft de Rege ring gedaan vraagt spr. om deze landarbeiders de mogelijk heid te geven in de bouwvakken als geschoold arbeider werkzaam te zijn? In de brede bespreekt de heer Haken vervolgens de kwestie der Ionen in de bouwvakken. De Regering moedigt de mon- tagebouw aan, maar de heer Ha ken stelt vast dat in de drie jaar na de bevrijding meer had kun nen eebeuren dan het geval is. De Regering had z.i. meer initia tief moeten tonen. Samenvattend verklaart spr., dat om te komen tot een verbete ring van de wederopbouw het noodzakelijk is, dat het loonpro- bleem door de Regering wordt opgelost. L>e heer Borst (C.P.N,) be spreekt de kwestie van herbouw van (boerderijen. Weigerachtige verpachters moeten z.i. tot her bouw gedwongen worden. De Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting ad er de heer Vos, de sprekers beant woordend, karakteriseert 1945 als het jaar yan puinruimen en nood- herstel. Is het wel billijk te zeg gen, dat er in 1946 slechts 3003 huizen gereed zijn gekomen? In 1946 kwamen 300.000 gevallen van licht herstel gereed en wer den de grondslagen voor het zware herstel gelegd. Dat heeft zeer veel betekend. In 1947 is het lichte herstel voltooid; dat waren 400.000 gevallen. Voortge- werkt werd aan het zwaar her stel; van de 40.000 gevallen zijn er 35.000 afgedaan en bovendien kwamen 10.000 normale woningen gereed. Dat wil spr. beschouwen als de aanloop voor de normale bouw. Dit alles is z.i. een ander resultaat dan wanneer men het alleen stelt in het licht van het nieuw gebouwde. Voor 1948 zullen er 40.000 wo ningen in aanbouw zijn, maar het is niet zeker, dat deze klaar zul len komen. De kwestie van samenwoning is naar de gemeenten overgegaan. De Minister hoopt, dat deze een zodanig gebruik van haar be voegdheden zullen maken, dat de ergste gevallen het eerst behan deld worden. Wat de leiding van het depar tement betreft verklaart spr., dat als Minister Neher in India blijft, met spoed voorzieningen zullen worden getroffen. De kwestie van centralisatie en de centralisatie besprekend zegt de heer Vos, dat hij verschillende opmerkingen van de heer Ten Hagen inzake overdracht van bevoegdheden in nadere beschou wing zal nemen. Komende tot het (bouwplan voor 1948 verklaart de Minister, dat het tempo van het gereed komen van woningen snel is op gelopen; de lijn blijft stijgen. Een getal van 2000 per maand kan zi.i worden gehandhaafd. De Minister waarschuwt tegen verlaging van het gemiddelde woningpeil. Versobering acht hij goed, maar men moet niet terug naar een peil, dat voor de oorlog niet aanvaard werd. De wonin gen zullen 50 a 75 jaar dienst moeten doen. De verdeling van de bouw over de verschillende provincies is getroffen op grond van de be hoefte, zoals die kon worden af geleid uit de cijfers, welke het departement ter beschikking stonden. Wat Zeeland betreft, de ge schiedenis heeft geleerd, dat 'de volksontwikkeling daar geringer is dan elders. Intussen is spr. bereid de zaak nog eens te bekijken voor Zee land, waar zoveel noodwoningen staan; hij zal onderzoeken of er nog nadere mogelijkheden zijn. Men vindt, dat de boerderij- bouw onbevredigend is ver lopen. Geheel bevredigend acht spr. deze ook niet. Men blijft hier steeds iets achter bij de geswont woningbouw door twee oorzaken, n.l. de financiering en de grote materialenhoeveelheid welke er in één boerderij g;aat. Thans zijn 1000' boerderijen in bewerking. ■Het aantal woningbouwvereni gingen in een gemeente moet niet groter zijn dan persé noodzake lijk is. Hij heeft geen bezwaar dat er nieuwe woningbouwvereni gingen worden opgericht, maar wel tegen te kleine verenigingen. Tenslotte betoogt Minister Vos, dat men een goede dienst zou bewijzen aan de wederopbouw, in dien het vertrouwen tussen het ambtelijk apparaat en de maat schappij zou worden hersteld of gewekt. Daarna wordt gerepliceerd, waarop de vergadering te half zeven tot hedenmiddag wordt verdaagd. De voorzitter der Tweede Ka mer heeft in de vergadering van Woensdagmiddag mededeling ge daan van een schrijven van de voorzitter der fractie van de Par tij van de Vrijheid, de heer Bie- rema, waarin deze melding maakt van de oprichting van de Volks partij voor vrijheid en democra tie, waarbij zijn fractie zich heeft aangesloten. De Koningin is voom«me*6 Donderdag 5 Februari uit Am sterdam te vertrekken. Zij zal enige dagen rust gaa* nemen op Het Loo, waarna Haar intrek zal nemen op het Huis Ten Bosch. De Prawda, het blad van de Sowjet-Russische communistische partij, heeft verklaard, géén steun te verlenen aan de ideeën omtrent een federatie en ee® douane-unie van de Balkenlanden met Polen, Tsjeeho-Slowakije en Griekenland, zoals door de Bul gaarse Minister-President Georgi Dimitrof, op een persconferentie te Sofia naar voren is gebracht. Dimitrof zeide, dat een dergelijke federatie gevormd zou worden wanneer de tijd rijp was en legde er de nadruk op. dat een douane unie van de Obst-Europese lan den een „vitale noodzaak" bete kende. De Prawda schrijft; „Wij gelo ven, dat deze landen geen behoef te hebben aan een problematische en kunstmatige federatie of douane-unie. Wat zij wel nodig hebben is een consolidatie en be scherming van hun onafhankelijk heid en souvereiniteit door mobi lisering en organisering van hun binnenlandse democratische krachten, zoals precies omschre ven staat in de verklaring van de negen communistische partijen die de Kominform vormen". Uit' Rome wordt gemeld, dat zich op een tweetal plaatsen anti godsdienstige betogingen hebben voorgedaan. In Vicenoe werd een érnstige kerkschennis ge- picegd, toen een troep onbeken den, tot grote ergernis van de gelovigen, de St. Ba^tholomeus- kerk binnendrong en zich meester maakten van een beeld vn de H. Maagd, dat door hen op bijzor- deze waijze werd vereerd, omdat het hen tegen luchtaanvallen had beschermd. De onverlaten sloe gen het hoofd van het beeld af en sleurden het door het slijk. Ook in Gravina hadden ongeregeld heden plaats toen, na afloop van een conferentie door een profes sor van de universiteit te Brige houden, de 73-jarige Bisschop der stad, Mgr. Giovanni Sanna, zich in de pastorie moest terug trekken om aan de gewelddaden van een deel van de toehoorders te ontkomen. volgens een woordvoerder van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het Joego-tSilavisehe Ministerie van Buitenlandse Zaken beloofd een onderzoek in te stellen naar de zaak van de 32-jarige uit Ameika geboortige mevr. Emma Debeljak, die ter dood veroor deeld zou zijn omdat zij van de Amerikaanse ambassade te Bel grado een paspoort zou hebben gekregen om naar de V. S. terug te keren. Het secretariaat van de V. N. heeft vier telegrammen ont vangen van de Albanese regering waarin deze zich beklaagt over „Griekse provocaties tegen Alba nië". De telegrammen zijn naar de Balkancommissie te Saioniki opgestuurd. Argentinië en Italië hebben een nieuwe immigratieovereen- komst ondertekend, waarbij de Italiaanse regering arbeiders en intellectuelen zal toestaan naai Argentinië te emigreren. De nieu we overeenkomst dient ter ver vanging van de vorige, die ver leden jaar werd getekend en door Italië als ontoereikend werd be schouwd. De Italianen zullen krachtens de nieuwe overeen komst dezelfde rechten genieten als de Argentijnse burgers. Ook zal Argentin'ë de kosten van overtocht betalen. Voor het bureau van de Ita- l'aanse socialistische partii van Neirn; in de Noordelijke stadswijk van Rome heeft zich een explosie voorgedaan. Er is geen melding gemaakt van slachtoffers, doch wel van schade.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1