DE OPENING DER RONDETAFEL-CONFERENTIE Sowjet-Russische tegenvoorstellen irzake Duitse activa ie Oostenrijk WOENSDAG 28 JANUARI 1948. Redevoeringen Ministers BEEL en JONKMAN De herstelleveranties uit West'Duitsland aan de Sowjet-Unie Rede Minister Jonkm.ii Eerste besprekingen tussen Nederl. en Republikeinse commandanten Nederlands-Belgische samenwerking op militair gebied fraakerlng by Atxumwmaat - Tsrneuren WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Weinig verandering. Overdrijvende wolkenvelden «n overwegend droog weer. Bwakke tot matige wind uit Oostelijke richtingen. Hier en daar vorming van ochtendmist. Overdag ongeveer dezelfde temperatuur als Dinsdag. Verschjjnt dagelijks 4de Jaargang No. 717. Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 et.; minimum per advertentie 1,80. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ot.; iedere regel meer 12 eent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. De vergaderzaal van, de Eerste Kamer bood gisterenmorgen een gans ander beeld dan dat, wat Nederland van zijn Senaatsverga deringen gewend is. Want het gehele middengedeelte van de aaal wag tihans gevuld met zit plaatsen voor de zeer v,ele ge nodigden, terwijl ook de doorgan gen achter de banken, waarop de Senatoren plegen te zijn gezeten, wet zitplaatsen voor verdere ge- •odigden waren ingericht. Reeds geruime tijd voor het vastgestelde uur van de opening der conferentie, vulde de verga derzaal zich geleidelijk met ge delegeerden en gasten. En lang zaam ontstond er de sfeer, die buiten, op het aloude Binnenhof, reeds sedert het ontwaken van de Hofstad zo sterk waarneembaar was geweest. Nederland en zijn residentie stonden op de drempel van historische daden en ontwik kelingen. Naarmate het uur van opening ■aderbij kwam, kwam er meer tekening in de vergaderzaal. Te linker zijde van de presidents zetel verzamelden zich de gedele geerden van het gebiedsdeel Cu rasao, te rechter zijde die van het gebiedsdeel Suriname. De Neder landse 'gedelegeerden verdeelden zich over de zetels aan weers zijden van de zaal links en rechts van de regeringstafel. Bij hen ook schaarden zich de bij zondere deelnemers aan de con ferentie: de regeringsadviseurs. Het was 9 minuten over 11, toen de hamerslag van de voor zitter, de Minister van Overzeese Gebiedsdelen, Mr. J. A. Jonk man, plotseling een doodse stilte over de zaal deed vallen. Enkele ogenblikken later werd de Regering binnengeleid door de commissie van ontvangst, welke was samengesteld uit enkele leden der drie delegaties. Niet aan wezig bleken te zijn de Ministers Drees, Lieftinck en Vos. Zo na men negen leden van de Regering achter de regeringstafel plaats. Een ogenblik later nam de Mi nister-President, Dr. L: J. M. Beel, het woord: „Mijnheer de voorzitter en mijne dames en heren leden en advi seurs van, waarnemers hij en medewerkers aan deze conferen tie. Geroepen deze conferentie na, mens de Nederlandse Regering te openen, moge ik, alvorens daartoe over te gaan, uw aandacht vra gen voor wat in hoofdzaak haar wording heeft bepaald en voor wat voornamelijk haar taak zal zjjn. Het was op 16 Juni 1941," dus ruim een jaar na de bezetting van Nederland door de Duitsers, dat de landvoogden in Indonesië. Suriname en de Nederlandse An tillen in de vertegenwoordigende lichamen aldaar met Koninklijke machtiging het voornemen van het opperbestuur hebben bekend gemaakt om aldus hun woor- „Terstond na de bevrijding „van het moederland de aan lassing van de structuur „van het Koninkrijk aan de „eis der tijden tot een pro- „gramma-punt te maken, „waarbij de status van Ne- „derlands-Indië en West-Indië ,jn overeenstemming zal zijn „te brengen met de betekenis „dezer gebiedsdelen in de „Rijkseenheid. Ook het inwen- „dig staalkundig bestel der „overzeese gebiedsdelen zal „een integrerend deel van dit „programma uitmaken. De „gelegenheid zal worden ge schapen om wensen en op vattingen terzake ter kennis „van de Kroon, te brengen, „opdat deze aandachtig kun- „nen overwogen worden. Het „opperbestuur is voornemens „na de bevrijding van het „moederland een conferentie „van vooraanstaande perso- „nen uit verschillend© delen „van het Koninkrijk bijeen te „roepen, die de Kroon in, deze „van advies zal dienen." Op 7 Dec. 1942 vervolgens heeft H. M. de Koningin haar bekende radiorede gehouden. Hierin be vestigde H. M., dat het in haar bedoeling lag na de bevrijding de gelegenheid te scheppen om ge zamenlijk te overleggen over een voor de veranderde omstandig heden passende bouw van het Koninkrijk en zijn delen. In deze rijksconferentie zouden vooraan staande vertegenwoordigers van de drie overzeese delen van het Koninkrijk met die van Nederland aan een ronde tafel samenkomen. Verder heeft de Koningin in die rede de noodzaak en het karakter van de staatkundige hervorminr gen, die op die Rijksconferentie aan de orde zouden zijn te stellen, nader belicht. Zonder vooruit te lopen op de adviezen der Rijksconferentie stel de zjj zich voor, dat die zich zul len richten op een Rijksverband, waarin Nederland, Indonesië, Su riname en Curagao tezamen deel zullen hebben, terwijl zij ieder op zichzelf de eigen inwendige aan gelegenheden in zelfstandigheid en steunend op eigen kracht, doch met de wil elkander by te staan, zullen behartigen. In de citaten dezer rede zult u duidelijk weder hebben beluis terd de grondslagen, door H. M. voor de staatkundige hervormin gen aangewezen: de vernieuwing van het Koninkrijk in een staats gebouw, waarin de verschillende volkeren gelijkwaardig en vrij willig samenwonen. H. M. verklaarde echter na drukkelijk, dat het niet juist en ook niet mogelijk was om de vorm van de nieuwe bouw, waar in die zelfstandigheid en samen werking zouden heersen, te be palen. In de troonrede van 23 Juli 1946 werd ten aanzien van West- Indië verklaard, dat wat reeds zonder grondwetswijziging ter be vrediging van de drang naar ver nieuwing der staatsinstellingen zou kunnen geschieden, ten spoe digste zou worden bevorderd. De Commissie-Generaal, uitge zonden om in Indonesië de voor bereiding der nieuwe rechtsorde te bevorderen, leverde daartoe een belangrijke bijdrage door het staatkundige beginselprogram op te stellen. Dat programma be helst o.m. de omzetting van het Koninkrijk der Nederlanden in een Nederlands-Indonesische Unie onder het Huis van Oranje, sa mengesteld uit twee leden: een Indonesische federatie, genaamd de Verenigde Staten van Indone sië, en een federatie, waarin men Suriname en de Nederlandse An tillen, met Nederland verenigd dacht. Hoewei je 25e Maart 1947 over eenstemming met de Republiek ten aanzien van dit programma scheen bereikt, bleek samenwer king met haar toch vooralsnog tot uitvoering van dat program ma niet wel mogelyk. De ondertekening, nu onlangs, op 17 dezer,'van bestand en van een basis voor politieke bespre kingen, verschafte opnieuw de hoop, dat samenwerking met de Republiek alsnog zal worden in gezet. Niet alleen tengevolge van de moeilijkheden in Indonesië, heeft het proces der staatkundige her vormingen ten aanzien van de West-Indische staatsdelen tot mijn spyt vertraging ondervon den. De Regering besloot echter, niet langer te wachten op een zodanige ontwikkeling in Indone sië, dat het bijeenroepen van een algeimene rondetafelconferentie mogelijk zal worden. Het Koninklijk besluit uwer bij eenroeping nodigt U uit ten eer ste de beginselen te formuleren voor de wenselijk geachte her vormingen in de tussen Suriname, Curagao en Nederland bestaande staatkundige betrekkingen als deel van de staatkundige her bouw van het gehele Koninkryk en ten tweede deze beginselen uit te werken in een of meer ontwer pen tot nadere regeling van de verhouding tussen deze staats delen en tot verwezenlijking van de nieuwe rechtsorde. Grondslag voor uw arbeid zal naar het oordeel der Regering moeten zyn de Koninklijke rede van 7 December 1942, welke ik U zo even in herinnering heb ge bracht. De toegezegde zelfstandig heid der Rijksdelen en de van hen verlangde duurzame sa menwerking zullen dus hebben te rusten op de drie zuilen van vrijheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid. Dit betekent thans in het bijzonder voor U, dat Neder land zelfstandig zal blijven en Suriname en de Nederlandse Antillen zelfstandig zullen worden, allen in liet genot van de rechten en verplichtingen, welke het kenmerk zijn der zelfstandigheid, en allen zo danig, geordend, dat de toe wijzing van het Huis van Oranje, en onderlinge samen werking, en goede internatio nale betrekkingen tot hun recht zullen komen. De Regering geeft zich reken schap ervan, dat zij U heeft ge roepen tot een zware taak. Bij uw arbeid, uitgaande van de Koninklijke rede van 7 December 1942 zal de eerste vraag welke U onder ogen zult hebben te zien, naar het mij voorkomt, deze zijn, of de vierdelige opzet van het Koninkrijk, in de grondwet van 1922 aangegeven en waarop de Koninklijke rede uiteraard steun de, als zodanig nog te volgen is. U ziet ons Koninkrijk voor U over vier werelddelen uitge- Volgens welingelichte kringen in Wenen zouden de Sowjet-Rus- sische tegenvoorstellen betreffen de Duitse activa in Oostenrijk die beloofd berden na de misluk king van de vier Ministerconfe rentie 'van 15 December een vermindering van ongeveer 400 millioen dollar betekenen van het totaalbedrag, dat oorspronkelijk geëist werd. De Sowjet-regering maakt aanspraak op twee derde van de exploitatie, exploratie en productierechten voor de Oosten rijkse olie voor een periode van Christopher Mayhew, onder- Minister van Buitenlandse Zaken, heeft in het Lagerhuis op een hem door een communistisch parlementslid gestelde vraag ge antwoord, dat tot nog toe geen voorstellen zijn gedaan om de ver zending van Duitse installaties als herstelbetalingen naar de Sow jet-Unie stop te zetten. Een woordvoerder van het Mi nisterie verklaarde, dat in feite 'geen officiële voorstellen ooit van Amerikaanse zijde ter tafel ge bracht zijn. Wel wordt in Was hington door deskundigen van gedachten gewisseld ever deze kwestie. 50 jaar. Verder wordt 25 van de douanescheepvaart in Oosten rijk opgeëist alsmede het toezicht op het scheepvaartverkeer stroomafwaarts. Ook wordt vol gens welingelichte kringen een som van 200 millioen dollar ge- eist ter dekking van de rest van de Duitse activa in Oostenrijk. Deze zou in twee jaar in contan ten uitbetaad moeten worden, het geen door waarnemers beschouwd wordt als een aanwijzing, dat de Sowjet-Unie bereid is haar aan delen in de Osiwa ondernemingen (het Russisch-Oostenrijkse bureau voor industrie en economie) prijs te geven. De Russische voorstel len, die nu naar de Oostenrijkse plaatsvervangers zullen gaan, zijn gebaseerd op zuiver economische overwegingen. In Oostenrijkse kringen is men er zeer verheugd over en hoopt men, dat zij aan leiding zijn voor het bereiken van een overeenkomst en het sluiten van het vredesverdrag. Terwijl de voorstellen de basis zouden kun nen vormen voor verdere bespre kingen, heeft men in Westerse Geallieerde kringen het idee, dat bepalingen als extraterritoriale rechten voor Sowjetbezittingen en ahdere verstrekkende bevoegdhe den, die de voorstellen der Sov jet-Unie in het Oostenrijkse eco nomische leven zouden verlenen, hen voor de Westerse mogend heden onaannemelijk zouden kun nen maken. strekt: Nederland in Europa, In donesië in Az-ë, de Nederlandse Antillen heneden de wind in het Amerikaanse werelddeel, allen gelegen in centra van wereldver keer; Suriname in Zuid-Amerika, de Nederlandse Antillen boven de wind meer naar Noord-Amerika gericht en Nedgrlands-Nieuw-Gui- nea in het Australische wereld deel, deze allen minder centraal gelegen. Elk staatsdeel op zichzelf is be trekkelijk klein, maar verenied .en samenwerkend zijn wij groot. Het is thans niet aan mij uit te maken of en in hoeverre Sur.i- namers, Curagaonaars, -Arubanen en andere bevolkingsgroepen der 'Nederlandse Antillen ieder op zichzelf of in enig verband een natie zijn of willen worden. Voor mij staat echter vast. dat in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ge zamenlijk sterk het bewustzijn leeft om als geordende groep tezamen te behoren, en dit spreekt voor ons te sterker waar wij allen opzien naar het Huis van Oranje, dat on partijdig tronend boven de staatsdelen zich wijdt aan het welzijn van ons allen en waar wy allen steeds de toe wijding mogen ervaren van H. M. Koningin Wihelmina, wie de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle harer onderdanen zo zeer ter harte gaat. Onder de bede, dat het U met Gods hulp moge worden gegeven uw taak voorspoedig te volbrengen, open ik deize conferentie." De redevoering van de Minister- President duurde tot 11.39 uur en terstond hierop volgde de red' van Minister Jonkman: In antwoord op dé rede van de Minister-President sprak de Mi nister van Overzeese Gebieds delen, Mr. J. A. Jonkman een rede uit, waarby hij o.m. het vol gende zeide: Aan het voorzitterschap, aan de Minister van Overzeese Ge biedsdelen opgedragen, werd niet het lidmaatschap dezer conferen tie verbonden, slechts een raad gevende stem werd hem gegeven. Aldus werd aan de Minister, die in het bijzonder voor de zaken, op deze conferentie te behandelen, verantwoordelijk is. gelegenheid gegeven enerzijds de conferentie te dienen, anderzijds de Regering zo innig mogelijk in het werk dei conferentie te betrekken. 'Het past mij dus niet. Mijnheer de Minister-President, thans na mens de conferentie op te treden. Te minder nu zy haar werk nog beginnen moet en mij haar wen sen niet heeft kunnen kenbaar maken. Terecht hebt u ons voorgehou den, dat een zware taak ons wacht. In dit verband moge ik van de zijde der Curagaosche dele gatie die mij zulks heeft ver zocht, mededelen, dat zij met de meeste klem onder de aan dacht der Nederlandse Rege ring heeft gebracht, dat naar haar oordeel reeds vóór de staatkundige hervormingen uit, waarmede deze confe rentie zich heeft bezig te houden, ten spoedigste tot i n feite hervormingen nood zakelijk zijn, welke volgens haar woorden in de eerste plaats, als in de Koninklijke rede in het vooruitzicht ge steld, de gelijkstandigheid van de Nederlandse Antillen en Nederland erkennen en welke in de tweede plaats Aruba tot een zelfstandig ge lijkgerechtigd staatsdeel ma ken, onafhankelijk van de andere Nederlandse Antillen. Het spreekt vanzelf, mijnheer de Minister-President, dat deze door mij gedane mededeling op geen enkele wijze andere ver tegenwoordigers 'bindt of te kort doet. Als voorzitter dezer conferen tie moge ik een beroep doen op u, mijne dames en heren leden en adviseurs van, waarnemers hij en medewerkers aan deze cönferen- j tie, om met vereende krachten s het welslagen dezer conferentie te bevorderen en naar de verwezen- lijk'ng harer doelstelling te stre ven. Wrj worden (jaartoe geroepen in de aanvang van 1948, gedenk waardig jaar in de geschi&denis onzer landen, gedenkwaardig zo wel vanwege de herdenkingen, waartoe dit jaar opoept als van wege de eisen, die het jaar adf ons stelt. De grondwetsherziening van lftO jaren geleden heeft niet alleen onze constitutionele monarchie een parlementair-democratische vorm gegeven, doch heeft ook, door de Staten-Generaai en het Nederlandse volk mede verant woordelijk te maken voor de za ken overzee, de handen tussen Nederland en de beide Indien ver sterkt en de emancipatie dei- volkeren overzee ingeluid. Aan ons de taak ertoe bij te dragen het eeuwenoud» staatsverband te vernieuwen, aangepast aan de eisen van deze tijd, ertoe bij te dra gen: voor Suriname en de Nederlandse Antillen beter bereikbaar te maken, wat mei Thorbecke in 1848 Nederland heeft geschonken: door de burgerij tot zelfregering te roepen, de publieke geest te ontplooien, èn ertoe bij te dragen, onze landen in de wereld de vrede te doen die nen zoals Stj. Maarten ons sinds 1648 heeft geleerd. En wij zullen, ona werkstuk hebben af te leveren in 1948 het jaar, waarin wij ook en vóór alles mogen herdenken, dat vijf tig jaren geleden Koningin Wil- helmina tot de Regering geroe pen werd. Haar wijsheid en toe wijding, moge oös bezielen, au moge 't ons worden geigeven, dat ons werk voor Haar als een ge schenk zal zijn. Mijnheer de Minister-President, ten slotte moge ik U verzoeken goed te vinden, dat wij thans ons terugtrekken in onze eerste be sloten vergadering onder dank- zegging aan allen hier aanwezig voor de belangstelling, aan de opening dezer conferentie be wezen." Na het uitspreken van de rede van Minister Jonkman werd de zaal ontruimd en hieven alleen de delegaties met de secretarissen over voor een besloten bijeen komst onder voorzitterschap van de heer Jonkman. Gisteren heeft het eerste con tact tussen de plaatselijke Neder landse en de Republikeinse com mandanten plaats gehad. In de grensgebieden is echter reeds en kele dagen geleden zulk een oon- tact tot stand gekomen. De dienst Legercontactem meldt, dat op Sumatra 0P 23 Januari en op Java op 24 Januari reeds besprekin gen plaats vonden. De punten van bespreking waren: a. Het markeren van de status- quo-lyn. b. het totstandbrengen van de directe verbinding tussen de wederzijdse commandanten. c. Het terugtrekken van <je Re publikeinse militaire posten en troepen, voorzover nog binnen het te demilitairiseren gebied aanwezig. Het verloop van de eerste be sprekingen was over het algemeen gunstig, aldus de dienst leger- contacten. Naar het A.N.P. verneemt heb ben de besprekingen, die de Ne derlandse en Belgische Ministers van Landverdediging het afgelo pen weekeinde te Brussel met el kander hadden, aangesloten op die, welke de beide Ministers in 1946 en 1947 hebben gehouden en die de samenwerking on militair terein ten doel hadden. Deze sa menwerking heeft in de loop van 1947 een bevredigend begin ge kregen, en zal mede op grond van de thans gehouden besprekingen, verder worden ontwikkeld. Naar van betrouwbare zijde te Brussel wordt vernomen, zal Generaal Von Falkenhausen, tij dens de Duitse bezetting gouver neur van Bslgië en Noord-Frank rijk. begin Februari door de Ge allieerde autoriteiten aan België uitgeleverd worden. Hij bevindt zich thans in de Amerikaanss zóne.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1