npf jj De ACHTERGROND van de Griekse tragedie. De UITVOERING van het Bestand. DEVALUATIE van Franse tranc in StaatsiMgepublicmü DINSDAG 27 JANUARI 1948. Verklaring der Surinaamse delegatie Min, Jonkman ontvangt de delegatie van Curacao Prins Bernhard naar Londen. Spaak over Koningskwestie AANVANG Rijksconferentie franke ring bi) AtMumitni - Tcineuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. OVERWEGEND DROOG. Overdrijvende wolkenvelden en vrijwel overal droog weer. Matige, tijdelijk krachtige Zuid-Oostelijke wind, later uit Zuidelijke richtingen. Weinig verandering van temperatuur. 4de Jaargang No. 716. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Advertentieprijs per mm 10 ct.; mlmmiui per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Iedere dag krijgt men weer be richten onder ogen van een Euro pees oorlogstoneel, en er is werke lijk geen bijzonder politiek inzicht o£ uitgebreide geschiedkundige kennis voor nodig, om de droe vige analogie te onderkennen, met hetgeen zich twaalf jaar ge leden aan het Westelijk einde van de Middellandse Zee, in Spanje, heelt afgespeeld. De strijd tussen rechts en Unks biedt twee wed ijverende groepen van grote mo gendheden een slagveld, waarop hun -krachten meten. In beide gevallen is het bloe dige manoevreterrein een gebied, dat sedert mensenheugenis door burgeroorlogen, zo niet voortdu rend, dan toch periodiek, werd geteisterd. Nog voor er socialis ten en fascisten waren, toen men zich niet overal van de tegenstel ling tussen communisten en ka pitalisten bewust was, vlogen de Iberiërs en de Hellenen elkaar al om de paar jaar in de haren. Voor de Grieken komt daar nog bij, dat zij in twee volkomen tegengestelde groepen uiteenvie len. De mensen uit de bergen en de bewoners van de handelsste den, alsmede die van de kleine eilanden. De eersten waren ruw, oorlogszuchtig, wreed, openhar tig en fanatiek. De laatsten hiel den van luxe en rijkdom; zij wa ren, zo niet humaan, dan toch sentimenteel, gaven zich over aan het genot van kunst en littera tuur, zij waren listig en sluw, be wegelijk en handig, zij hielden hun individualiteit, zij namen het met de waarheid niet altijd even ïauw en waren wel voor een compromis te vinden. De natuurlijke, traditionele tegenstellingen boden steeds een gerede aanleiding voor de partij strijd. Het slot van de geschie denis was altijd, dat de bergbe woners en de boeren, de handel drijvende stedelingen voor luie, bedorven uitbuiters uitmaakten, terwijl deze in hun tegenstanders ruwe vijanden van de 'beschaving zagen. Nu gaat het er alleen maar om in de burgeroorlog van 1945 tot 1948 de rollen te verde len. Het lijdt geen twijfel, dat zich achter generaal Markos de mannen uit de bergen, van Epi- rus en de Parnassus, van de Olympus en uit de Peloponnesus scharen; dat voor zijn volksrepu bliek het overgrote deel der ar beiders gewonnen is, daar deze psychologisch en volgens hun her komst veeleer tot de eerste van de bovenomschreven types beho ren. Bij de andere partij ligt de zaak •chter veel gecompliceerder. En daarin vindt men tevens een der oorzaken voor de verdeeldheid in het kamp van de Atheense rege ring. De liberalen van alle scha keringen vinden steun in het ele ment van de Griekse grote ste den, in de leringen van handel en industrie. Maar bij de royalisten zijn zo wel rustige conservatieve als ook fanatieke strijdlustig? landjon kers, officieren, maar ook boeren te vinden, welke laatsten om ve lerlei persoonlijke of familierede nen spinnijdig op de communisten zijn, terwijl zij feitelijk, volgens hun denkwijze, zeden en gebrui ken veel meer met de troepen van Markos gemeen hebben. Daarop berust nu weer de woestheid van de strijd, die de on bevangen West-Europese toe schouwer met afgrijzen vervult. De beide tegenstanders in de bur geroorlog slingeren elkaar be schuldigingen over begane gru weldaden in het gezicht. Helaas is het overgrote deel daarvan maar al te waar. Het vermoor den van gevangenen, het triom fantelijk meevoeren van afgehou wen hoofden, behoorde tot de ge bruikelijke zeden. Tot dezelfde, zowel Oud-Helleense ais ook Oos terse overlevering behoort de fewoonte, (je hogere morele woor- en van de eigen zaak naar voren te brengen door geringe eigen verliescijfers en door massa's doden aan de zijde der vijanden op te geven, want de overwinning is in Griekenland de goden wel gevallig. De ondersteuning, die de tegen over elkaar staande Griekse le gers ten deel valt van de zijde hunner geestverwanten in het buitenland, is ondubbelzinnig. Zij wekt verontwaardiging bij de daardoor getroffen tegenstander zii wordt intussen slechts nauwe lijks of in het gehel niet gede menteerd. Dat Amerikaanse of ficieren en instructeurs het koninklijke leger tot goede strijd bare militairen hebben opgeleid, dat er onophoudelijk Amerikaanse munitie en Amer kaanse wapens voor het koninklijke leger worden aangevoerd, is al even algemeen bekend als de officieel verleende Amerikaanse credieten, aan de huidige regering in Athene. Al leen het optreden van gesloten Angel-Saksische hulplegers wordt betwist. Men vermoedt, dat aan de zijde van Generaal Markos honderden of zelfs duizenden Albanezen Boelgaren en Joego-Slaven mee strijden. De ondersteuning door de volksdemocratieën, van de Bal kan, behalve door Bulgarije, Jos- go-Slavië en Albanië ook door Roemenië en Hongarije, is voor de Griekse linkse legers onont beerlijk. In al deze landen zijn commissies aan het werk tot hulpverlening aan de Helleense opstandelingen. Steeds opnieuw wijst men er op, dat deze Griekse burgeroorlog niet slechts een ge bruikelijke episode in de bloedige geschiedenis van één zwaarbe proefd land is, maar iets, waarbij twee wereldbeschouwingen over de gehele wereld voelen, dat hun zaak op het spel staat. De com munisten op de gehele aardbol zijn zonder enlng voorbehoud er van overtuigd, dat het recht aan de zijde van Markos en de zijnen staat- In Engeland en de Ver enigde Staten koestert men ten aanzien van vele zwakheden van de regeringspartij en zijn promi nenten geen illusies. Toch, bij de keuze tussen de Griekse opstan delingen en de bankiers, reders en industriëlen, die zich om So- phoulis en Tsakiar s scharen, wei felt men geenszins hij de Angei- Saksien. Omdat echter de monarchie nu eenmaal tot symbool van de ant- eommunistische partij in Grieken land is verheven, stellen de libe ralen, zowel van de groep Veni- zelos, als ook van de fractie So- phoulis, hun republikeinse neigin gen ter zijde, en om dezelfde reden doen de Westelijke mogend heden beiden de oger. toe voor het feit, dat hij de regeringscoali tie goede oude bekenden uit de eollaboratietijd van de Duitse be zetting opduiken, en dat de eigen lijke royalistenleiders weliswaar geen voormalige nazi-vrienden, maar evenmin aanhangers van de entente uit de tijd van de eerste wereldoorlog zijn geweest. Voor pen „derde macht" is hij de toespitsing van de strijd in Griekenland geen plaats. (Unlcos Press.) De TOESTAND in Indonesië, Voor Oost-Java hadden Zater dag de reeds eerder aangekon digde militaire besprekingen tot uitvoering der bestandovereen komst plaats, na bij een kampong Zuidwestelijk van Modjokerto. Deze besprekingen werden gehou den tussen de hoogste territoriale Nederlandse en Republikeinse bevelhebbers in Oost-Java en hun staven, en wel van Nederlandse zijde door de commandant der A- divisie, (je Generaal-Majoor W. J. K. Baay en van Republikeinse zijde door de commandanten van de 5e, 6e en 7e divisie de T.N.I. De besprekingen werden bijge woond door de militaire assisten ten der commissie voor goede diensten, de Amerikaanse Kolonel Malloran en de Belgische Majoor Deckers. Het verloop dezer be sprekingen, die zonder bijzondere moeilijkheden plaats vonden, was zeer bevredigend. In de komende dagen zullen de besprekingen worden voortgezet tussen de bei- derzijde ondercommandanten, ter regeling van detailpunten. Maandagmiddag kwam de com mandant van de 5e divisie der T.NX, Djatikoesoemo, met een Amerikaans vliegtuig uit Djokja op het vliegveld te Soerabaja' aan. Hij zal,kraichtens de bestands- overeenkomst, een regeling tref fen voor de evacuatie van de Re publikeinse eenheden uit de door de Nederlanders in Oost-Java bezette gebieden. Volksstemming over status Madoera. Op geheel Madoera en bij de Madoera behorende omliggende eilanden, heeft op 24 Januari een volksstemming plaats gevonden ter vaststelling van de status van Madoera. Ruim 95 »/o van de op gekomen kiezers stemde voor de vorming ener negara Madoera. Opgekomen waren 290..464 kies gerechtigden, zijnde ongeveer 75 o/o der kiesgerechtigden. 107.278 Kiezers stemden voor de instelling- der negara, 9853 stem den tegen, terwijl 9447 stemmen blanco werden ingeleverd. In een met betrekking tot deze volksstemming opgestelde resolu tie wordt overwogen, dat de be volking van Madoera thans, con form de bepalingen van de over eenkomst van Linggadjati, het recht heeft, over zijn eigen lot te beslissen en dat de politieke si tuatie in Indonesië thans zodanig is, dat kan worden overgegaan tot vaststelling van de status van Madoera. Ingevolge een in deze resolutie aan de bevolking van Madoera gestelde vraag, zal de verantwoordelijkheid voor het regeringsbeleid van de staat Ma doera berusten bij R. A. Tjakra- ningrat. De heer Tjakraningrat, die beoepati van Bangkalan is, zal worden aangewezen als afge vaardigde van Madoera in de „voorlopige Senaat der Interim- regering'*!. De resolutie verzoekt tevens aan de Nederlandse rege ring, de status van Madoera als negara te erkennen. Het hoofd van de staat Madoera zal onder andere gemachtigd zijn, een regeringsvorm vast te stellen, welke is gebaseerd op de demo cratische beginselen van Linggad jati en om het aantal afgevaar digden in de Senaat van de inte rim-regering te brengen op drie leden. Hij zal tevens het aantal comité's voor de vaststelling van de status van Madoera, voorzover nodig, kunnen opvoeren. Het Franse persbureau A.F.P. meldt over deze volkssteming het vol gende Het bericht van deze volksstem ming kwam als een volkomen verrassing te Batavia, waar nie mand op de hoogte was, dat zij zou worden gehouden. Een en an der zou zijn geschied op initia tief van de Recomba voor Oost- Java, de heer Van der Plas en van pro-Nederlandse pk Indonesische autoriteiten. Aan de vooravond der Ronde tafelconferentie had een redac teur van het ANP gelegenheid, aan de vertegenwoordiger van Suriname in Nederland, tevens lid der Surinaamse delegatie ter conferentie, Mr. R. H. Pos, te vragen naar zijn verwachtingen omtrent het verloop der bespre kingen. Mr. Pos antwoordde hier op als volgt: „Ook hier geldt ,,11 faut être d'accord pour se discuter". Daar van Nederlandse zijde herhaalde lijk bereidheid is te kennen ge geven, de consequenties van de zelfstandigheid, gelijkberechtigd heid en het zelfbeschikkingsrecht der ovenzeese gebiedsdelen te aan vaarden, kan ik niet anders ver wachten, dan dat de besprekin gen ten aanzien van de practi- sche uitvoering dezer beginselen zich uitsluitend op zakelijk ter rein zullen bewegen. De Suri naamse delegatie wacht rustig de ontwikkeling der conferentie af. Zij is eensgezind en weet in hoofdtrekken, wat zij wenst ten aanzien van de toekomstige ver houding van Suriname tot Neder land". WOORDVOERDER CURAQAOSE DELEGATIE. In de kring van de delegatie van Curagao vernam het A.N.P., dat de delegatie in onderling overleg besloten heeft ,,Dr. M. F. da Costa Gomez onder zeer be paalde destricties aan te wijzen als woordvoerder van de delega tie". Omtrent de aard der restric ties was men niet bereid nadere mededelingen te doen. LadislaS Tarr, vertegenwoor diger in Zwitserland van het semi- offieieuze Hongaarse nieuwsbu reau, is beschuldigd van „syste matische spionnage, in het bij zonder inzake de politieke hou ding van Hongaren in Zwitser land". Volgens de politieberichten staat deze spionnage geheel los van zijn journalistiek optreden. In het Graafschap Lanark (Schotland) zijn 1000 chauffeurs en conducteurs in staking gegaan uit protest tegen het dienstsche- ma. De arbeiders in de staal fabrieken konden dientengevolge niet naar hun werk gaan. Trygve Lie, algemeen secre taris dec- V. N., is Maandagmid dag te Praag aangekomen. Lie is de gast van Masaryk, de Tsjecho- Slowaakse Minister van Buiten landse Zaken. Het Amerikaanse stoom schip „Iberville", die ter hoogte van Valkenisse aan de grond is gelopen, is door vijf sleepboten vlot gesleept. Het schip heeft zijn reis naar Mobile (USA) voortge zet. In het zakencentrum van Ma nilla, de hoofdstad der Philippij- nen heeft een brand gewoed. Ver scheidene warenhuizen zijn door de vlammen ten prooi gevallen. De „Exceller", een Ameri kaans schip van 6535 ton. is hij Napels op een rots gestoten en heeft zware averij opgelopen. De Berlijnse politie heeft meegedeeld, dat In de laatste twee maanden 1042 personen, on der wie 392 kinderen, vermist werden. Hiermee is het getal van vermisten te Berlijn tot 6455 ge stegen. In aansluiting- op de berichten, dat de delegatie van Curagao nog voor het begin der Rijksconferen tie bepaalde verlangens bij de Ne derlandse Regering klemmend naar voren zou willen brengen zonder inwilliging van welke ver langens de delegatie niet bereid zou zijn, aan de Rijksconferentie deei te nemen verneemt het A.N.P. dat de leden der delegatie Maandagmorgen door de Minister van Overzeese Gebiedsdelen eijn ontvangen. Het onderhoud duurde ruim 2 uur. Na afloop was de delegatie niet bereid, een verklaring af te leggen, doch wel deelde men des gevraagd mede, dat men „Dins dag hoogst waarschijnlijk ibij de opening van de Rijkscanferentie aanwezig zal zijn." Voor privé-aangelegenheden, zo meldt Reuter, is Prins Bernhard der Nederlanden te Londen aan gekomen. Hij arriveerde op het vliegveld Northolt in Zijn eigen vliegtuig. In het Londehse restaurant. „Le bon viveur" in Hertford Street, Mayfair, waar Prins Bernhard Maandag de lunch ge bruikte, is brand uitgebroken Verschillende gasten verlieten de tafel, doch de Prins bleef zitten De brandweer was spoedig ter plaatse. Tijdens een vergadering van de algemene raad van de Belgische Socialistische oartij, verklaarde de Belgische eerste Minister Spaak gisterenmorgen: „Ik ben geen voorstander van een onmid dellijk aftreden van die Koning. Een dergelijk aftreden zou name lijk in September van dit jaar Prins Boudewijn op de troon bren gen, hetgeen een on/geluk voor hem zelf zou zijn, yoor de dynas tie en voor België". „Men vraagt mij", zo vevoigde Spaak, ,,of ik er goed aan heb ge daan mij naar de Koning te be geven. Ik kan h'erop volmondig: ja antwoorden. Indien wij tot een oplossing van dit probleem willen komen, zulen wij vroeg of laat toch met de Koning in contact moeten treden. Een linkse noch een rechtse meerderheid kan tot een oplossing komen en daarom dringt persoonlijk contact met de vorst zich op. Verder is het goed geweest, dat de Koning ook eens gesproken heeft met iemand, die nu rret juist behoorde tot de Katholieke Volkspartij of het Na tionale Koningscongres". De Belgische socialistische pre mier, Paul Henri Spaak, heeft zich voor de algemene raad van zijn partij uitgesproken tegen onmiddellijk aftreden van Koning Leopold van België. Spaaks partij is tegen de terug keer van Leopold op de troon, maar abdicatie, aldus Spaak, zou „ongunstig zijn voor Kroonprins Boudewijn en voor het land". In tegenstelling tot eerdere berichten vernemen wij thans van bevoegde zijde, dat de ope ning der Rijksconferentie defini- tief is vastgesteld op Dinsdag 27 Januari om 11 uur. Het ronds drukte er zijn spijt over uit, dat Frankrijk niettemin de beslissing in kwestie genomen had. Het fonds blijft samenwer ken met Frankrijk teneinde te trachten een oplossing te vinden voor de Franse moeilijkheden op het gebied der valuta binnen het kader van de voor het internatio nale fonds geldende regelingen. Het fonds is van mening, dat de verkoop van enig gedeelte van de opbrengst van de Franse export op een markt met fluctuerende wisselkoersen het gevaar met zich zou brengen van hoogst ongun stige gevolgen voor andere leden van het fonds, terwijl het daaren tegen niet noodzakelijk is, dat de Franse regering haar doel zou bereiken. Er zou gevaar ontstaan vo'or devaluatie uit concurrentie- overwegingen en het svsteem zou stoornissen op handelsgebied in de hand werken en zou onge gronde twijfel kunnen doen rijzen omtrent de werkelijke kracht van menig valuta tengevolge van de klaarblijkelijke mindere waarde ring, die er in het Franse systeem aan toegekend wordt. Reuter meldt nader, dat de Franse regering bekend heeft ge maakt, dat van 26 Jan. af de ver- koopkoers voor alle buitenlandse valuta, vergeleken met de huidige wisselkoersen, tachtig procent zal stijgen. De dcllarnotering wordt 214,392 fr. De notering voor het pond sterling wordt 846 franc. In het orgaan van de Franse staat, het Journal Officiri is de devaluatie van de Franse franc tot een koers van 214,392 ten op zichte van de dollar en 864 ten opzichte van het pond sterling bekend gemaakt, zodat de deva luatie nu van kracht is geworden. Reactie in Frankrijk op op devaluatie. Reuter meldt, dat het Franse publiek „de nieuwe devaluatie van de frank door de Franse re gering met gemengde gevoelens" heeft ontvangen. Men bleek in het algemeen nogal onthutst door de term „Devaluatie" en ver wachtte „terecht of ten onrechte een verdere sterke stijging dei- prijzen op de binnenlandse markt." De regeringsbesluiten, zo gaat Reuter voort, vormden voor de bevolking geen verrassing. Hoe wel, aldus de correspondent, offi cieel is meegedeeld, dat de leden der regering het unaniem eens waren over dit plan, hebben lei dende socialisten, enige radicalen en een aantal Franse economen hun twijfel uitgedrukt over de technische doeltreffendheid van het plan. Somnr gen zijn van opinie, dat de politieke nadelen zoals die tot uiting komen in het meningsverschil met Engeland, zwaarder wegen dan de economi sche voordelen, waarvan het be wijs nog niet geleverd is. Standpunt van int- mono- t;aire fonds. In een communiqué heeft het internationale monetaire fonds te Washington te kennen gegeven dat de devaluatie van de Franse frank noodzakelijk was, maar dat het fonds het Franse voorstel tot een vrije markt in harde va luta's van de hand wees. (De Britse regering onderschrijft dit standpunt) Een reusachtige brand heeft in het afgelopen week-end de grootste zakkenfabriek van Ant werpen geheel in de as gelegd. Millioenen jutezakken gingen hierbij in vlammen op. T,e Manchester In Iowa zijn 37 goederenwagons ontspoord. Vijf wagons met een lading vlees, spek en groente vlogtn in brand. Een waarde van ongeveer 500.090 dollar is verloren gegaan.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1