Wetsontwerp op de materiële oorlogsschaden 1947. De 6 punten door beide partijen onvoor waardelijk aanvaard De VOEDSELPOSITIE in de Sowjet-zöne van Duitsland. BEVIN'S rede. Gratie verleend. MAANDAG 26 JANUARI 1948. Bijzondere Ambassade naar Venezuela. Waarnemers uil Indonesië op de Rijksconferentie Zeeoost naar'lndië Frans Kabinet neemt monitair wetsontwerp taan. rrBXüserln^ ou Ayni/i«nmii i uroeuypii WEERSVERW ACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. TOENEMENDE WIND. Toenemende Z.-Oostel. wind. Meer bewolking met hier en daar nevel of mist en later eni ge regen. Weinig verandering van temperatuur. Verschijnt dagelijks 4de Jaargang No- 715- Drukkerjj N.V. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct.: minmauai per advertentie 6,50. Inzending advertentie» tot des namiddags 4 aar. Rubriek kl. advertentie»: 5 regels 60 ct.; leden regel meer 12 eent. Ver melding: Brieven suder nr. Bureau van dit Bïad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Economisch zwakkeren zullen een integrale vergoeding van de geleden schade ontvangen. Oorlogsslachtoffers zullen vol gens de nieuwe regeling in totaal 2 milliard gulden meer ont vangen, dan volgens de geldende maatstaven. Totaal der verplichtingen we gens oorlog en defensieschade wordt geraamd op 7,7 milliard gulden. Nieuwe schaderegeling zal nieuwe belastingheffingen nood zakelijk maken tot een bedrag van 250 millioen gulden per jaar. tot heden 150 per gezinslid beneden 6 jaar en voor elk ouder gezinslid ƒ250. Thans is deze regeling ge bracht op onderscheidenlijk 300 en 500; hierbij is rekening ge houden met de behoeften van de grote gezinnen. (Brj de Tweede Kametr der Sta- tee-Gencraal is ingediend het wetsontwerp op de materiële oeriogssohaden. Bij aanvaarding van. dit ontwerp zullen alle tot dusver in verschillende besluiten verspreide bepalingen op het ge bied van de door particulieren ge loden oorlogsschade komen te ver vallen en zal van het oorlogs- sohaderecht een overzichtelijk ge- keel zijn verkregen. Het ontwerp kent geheel nieu we grondslagen, welke tot uit komsten leiden die voor de ge troffenen belangrijke verbeterin gen betekenen. Het wetsontwerp komt tot een totaalcijfer van ƒ5.132.000.000, De geldende maatstaven bleven hier ruim 2 milliard onder en ■ouden tot een totale verplichting hebben geleid van ƒ3.104.000.000. Ondanks deze haast astronomi sche bedragen verstrekt het wets ontwerp toch nog niet over de gehele Ijjn een integrale vergoe ding van de geleden schade. Ben •plossing van het vraagstuk van de materiële oorlogsschade in dese zin, welke nog een ƒ2 mil liard meer zou hebben gevraagd, heeft de Regering niet kunnen sa»vaarden. Verdeling van hetgeen meer ter beschikking is gesteld vol gens de nieuwe maatstaven. De verdeling van de 2 milliard •elke het ontwerp meer aan schadevergoeding toekent dan volgens de geldende maatstaven eou worden uitgekeerd, geschiedt saar geheel nieuwe maatstaven. Ingevolge het ontwerp zal bjj de verdeling van voormelde 2 milliard ook in zeer ernstige mate rekening worden gehouden «et de draagkracht van de ge troffene. Het ontwerp leidt er toe, dat de schadevergoeding aan de eco nomisch zwakkeren vollediger zal worden gemaakt dan die aan de economisch sterkeren. Dit is vooral van belang voor de arbei ders en de kleine middenstanders. Integrale vergoeding voor de kleine eigen woning en het kleine eigen bedrijf- Bij de toepassing van het be ginsel, dat bij de vergoeding van de geleden oorlogsschade mede rekening wordt gehouden met de draagkracht, is er in de eerste plaats van uitgegaan dat als de zwaarst getroffenen kunnen worden aangemerkt zij, die schade hebben geleden aan een door hen zelf bewoonde of gebruikte wo ning of bedrijfspand (mitsgaders schip). Aan deze categorie van getroffenen kent het ontwerp een integrale vergoeding toe, althans voor zover het betreft kleinere woningen en kleinere bedrijfspan den (alsmede schepen). Voor woningen is aangehouden een grens van bouwkosten Mei 1940 ƒ5000, voor de bedrijfspan den bedraagt deze grens even eens ƒ5000, voor woningen annex bedrijfspand ƒ8000 en voor sche pen ƒ9000. Aanzienlijke verbetering in de vergoeding van tauis- raadschade- In dezelfde richting vergoeding naar draagkracht werkt voorts de In het ontwerp opge nomen huisraadschade-regeling. Boven de bijdrage welke krachtens de oude regeling is toegekend, wordt op de bijdrage wielke in 1943 of later is vast gesteld, een aanvullende bijdra ge verleend, welke het mogelijk zal maken «lat het oorlogsslacht offer zich in de meest voorko mende gevallen weer in zijn oude staat zal kunnen inrichten. Oude bijdrage plus aanvullende bijdrage wordt in deze regeling gebonden aan het maximum van 2 maal de oude bijdrage en bovendien aan het bedrag van 11-250, vermeerderd met een toeslag wegens inwonende ge- rinsleden. Deze toeslag bedroeg Mogelijkheid van aanvullende financiering voor alle ande re gevallen|. In alle andere gevallen dan de hjervoren besprokene, kunnnen de getroffenen bij de benbouw van hun pand of de wederinrichtiag van hun bedrijf, worden gesteund met Overtheidscredieten of al thans met een periodieke bijdrage om de vorm van een rentevergoe ding welke het de getroffenen mogelijk zal maken op de parti culiere markt een creciiet op te nemen. De omvang dier credie- ten en de faciliteiten, weike daar bij zullen worden verleend zullen zoveel mogelijk met objectieve maatstaven worden bepaald. Iedere getroffene die zijn bij drage wil besteden voor de houw van een woning of de aankoop van een na de bevrijding gebouw de woning, niet groter dan 500 hub. meter, zal steeds op zoda nige faciliteiten kunnen rekenen, •,at het pand op zichzelf genomen •voor hem een rendabele beleg ging wordt. Er zal daarbij wor den uitgegaan van een bouwsom welke ten tijde dat met de bouw zal wordt begonnen, redelijk ic te achten. Het bei rag waaroor de getroffene de hou v zal weten te gunnen, zal mtsdien buiten Deschouv.ing blijver De uitgaven, welke in de eerste plaats betreffen de vergoeding van oorlogsschade van publiek rechtelijke lichapren, en voorts uitgaven verhand houdende met de uitvoering van de zee- en luchtvaartverzekeringswet en van het zeeschepenbesluit, alsmede vergoeding van defensieschade, worden in totaal geraamd op ƒ2.601.000,—. Het behoeft geen betoog dat het totaal van deze verplichtingen t.w. 7.733.000.000, gedurende een lange reeks van jaren een zware belasting zal vormen voor 's Rijks schatkist. De Regering heeft het daarom noodzakelijk geoordeeld een sche ma te ontwerpen voor belasting verhoging en belastingherziening, welke per jaar een bate van 250 millioen zullen moeten afwerpen. Langs deze weg zal in 50 jaar de* oorlogsschadeschuld zijn afge wikkeld. Als nieuwe belastingen zijn gedacht in de eerste plaats een huurbelasting en voorts een belasting op onroerende goederen met uitzondering van kerk- en schoolgebouwen -toebehorende aan instellingen van de dode hand, het registratie- en zegel recht, de personele belasting, de inkomstenbelasting, de. vermo gensbelasting en de omzetbelas ting. De Regering stelt zich voor het bedrag van 250.000.000 's jaars te vinden in de opbrengsten van nog nader bij de wet aan te wij zen (hierboven genoemde) nieu we belastingen of verhogingen van bestaande belastingen. Zij achten het namelijk hij de huidige zorgwekkende toestand van 's Rijks financiën niet verantwoord uitgaven tot een bedrag van ƒ250.000.000 aan de Staten-G-ene- raal ter goedkeuring voor te leg gen, zonder tevens nieuwe mid delen aan te wijzen ter dekking dezer uitgaven. Omtrent een huurbelasting wordt in de memorie van toelich ting verklaard, dat de Regering voornemens is, zodra dit in het raam van hun prijs- en loonpoli tiek mogelijk is, een verhoging van de huurprijzen van onroerende goederen toe te staan. Zij achten het gerechtvaardigd om, zodra 't hcurpeil aldus kan worden ver hoogd, een huurbelasting in te voeren, te heffen naar de maat staf van de huurwaarde vau hier te 'ande gelegen gehouwen, zowei woningen als bedrijfspanden en on*grschillg of zij al dan nie: zijn erfiuurd. Molestverzekering. De praktijk kent twee groepen van molestverzekering. De eerste betreft de z.g. premieverzekering, de tweede de z.g. molestverzeke ring op onderlinge grondslag. Voor de schaden, welke door de z.g. premieverzekering niet op onderlinge grondslag waren gedekt, is nimmer een bijdrage in uitzicht gesteld. Dit brengt dus mede dat de verzekeraar, die de schade heeft betaald, geen aan spraak tegen het rijk verkrijgt. Veel omvangrijker en voor de oorlogsgetroffenen belangrijker, is de molestverzekering op onder linge grondslag. Bij de molestverzekering op on derlinge grondslag zonder aan vullende clausule ligt de zaak al dus: De maatschappij fcegint met aan de hand van het totaal der erkende schaden vast te stellen welk bedrag moet worden uitge keerd. Verder stelt zij vast het bedrag van haar maximum-capa citeit, d.w.z. het bedrag dat zij uit de voorschotpremies en uit de na- heffing ten hoogste tot uitkering kan brengen. Door deling wordt dan het percentage vastgesteld dat afgezien van de Rijksbij drage aan de getroffen deel nemers kan worden uitgekeerd. Deze „verbintenis" van de verze keraar wordt nu verminderd met hetgeen de deelnemer als Rijks bijdrage ontvangt. Waar deze opzet is gevolgd en veel schade is geleden, zal weinig tot uitkering komen en in het al gemeen geen omslagheffing plaats hebben. Bij de molestverzekering op onderlinge grondslag met aan vullende clausule ligt de zaak ge heel anders. De aanvullende clau sule maakt het mogelijk in rui mere mate een omslag te heffen omdat de verzekerden afstand hebben gedaan van de bevrijdende werking, voor zover er erkende schade is die niet door de Rijks bijdrage wordt gedekt. De voorkeur wordt gegeven aan een systeem waarbij alle verze kerden een gelijk percentage van hun zuivere schade verkrijgen, d.w.z. van de schade n.a aftrek vau Rijksbijdrage. Het ontwerp bepaalt nu dat de verdeling vol gens deze algemeen beter geachte methode zal plaats vinden. Naar het A.N.P. verneemt, zal ht lid van de Raad van State Jhr. Dr. A. Loudon, oud-amibassadeur te Washington, aan het hoofd van een bijzondere ambassade naar Venezuela vertrekken. Deze ambassade heeft tot taak H. M. de Koningin en het kabinet te vertegenwoordigen bij de aan staande ambtsaanvaarding van de nieuwe gekozen President van Venezuela. Voorts zullen als leden dezer bijzondere ambassade optreden Dr. P. Kasteel, gouverneur van Curagao en de heer F. W. Kraan- dijk Nederlands gezant te Cara cas. In een Zondag uitgegeven com muniqué verklaart de Commissie voor Goede Diensten, dat zij dui delijk wenst te maken, dat zowel de Nederlandse als de Republi keinse Delegatie de zes punten van de (Commissie onvoorwaarde lijk als basis voor de politieke besprekingen aanvaardden. Het communiqué zegt voorts, dat vanwege het misverstand, dat gerezen is naar aanleiding van de brief der Republikeinse Delegatie betreffende de zes punten, welke brief op 19 Januari is bekendge maakt, de Commissie deze kwes tie te Djogja besproken heeft met de leden van de Republikeinse Regering. Na deze bespreking, al dus bet communiqué, adresseerde president Soekarno een brief aan de Commissi, waarin wordt ve— klaard, dat de Republikeinse Re- gering de zes punten van de Oom missie onvoorwaardelijk aanvaard de. De Commissie verwacht, dat de Volgens de speciale correspon dent van Reuter te Leipzig is de reactie van Sovjet-Russische funetionnarissen in de Sovjet- Russische bezettingszone van Duitsland' op de berichten over de voedselmoeilijkheden in West- Duitsland over het algemeen ver ontwaardigd. Vo'gens hun mede delingen aan correspondenten der Geallieerden, die deze zóne rond geleid zijn, heerst er in hun zóne ook wel -enige ontevredenheid onder de hoeren, doch is er geen sprake van het terughouden van voedsel of van wanorde. In deze zone wordt voedsel als een poli tiek wanen b^schourwd en als zo danig gebruikt. Volgens de militaire bevelheb ber van een stad in Thuringen kan het normale rantsoen var. 1700 calorieën per dag geheel ge honoreerd worden. De waarne mende militaire gouverneur van Saksen deelt mede, dat de Duit sers wel niet tevreden zijn met" het voedsel, dat zij krijgen, doch dat de Russen alles doen wat in hun vermogen ligt om alle bonnen te honoreren. In tegenstelling met Thuringen is de toestand in Saksen tengevolge van de huiten- gewone droogte van de' vorige herfst zeer slecht. De Duitsers hebben hier de helft van hun aardappelrantsoen ontvangen, aldus deze woordvoerder. Vol gens de Minister-President van Saksen wordt cje provincie met een tekort door andere provincies in "deze zóne geholpen. De rant soenen in Saksen variëren van 1300 calorieën voor de gewone consument tot 3400 voor mijnwer kers. In beginsel hebben geen demonstraties plaats gehad, daar de Duitsers weten, dat het Sov- ietbestuur alle beschikbare hulp bronnen heeft uitgebuit, aldus deze Minister-President. AMERIKAAN SE REACTIE* De goedkeuring van het Anae- rikaanse Ministerie van Buiten landse Zaken van de voorstellen van Ernest Bevin aanga&wle hechtere vereniging van de landen van West-Europa werd Vrijdag avond in een officiële verklaring tot uitdrukking gébracht. De verklaring luidt o;m.: BUmw» stelde maatregelen voor, die ér vrije landen van West-Europa i» staat zullen stellen verder een drachtig samen te werkei: toot hun eigen welzijn en veil güieèd. Wat het herstelprogram betreft juichen de V. S. het Europe** initiatief in dit opzicht van harte toe. Ieder voorstel, dat de hech tere materiële en geestelijke ver bondenheid van de West-Hnro- pese landen beoogt, zal de pogin gen van onze heide landen tot iet leggen van de basis voor een duurzame vrede kracht bijzetten. ZWITSERSE REACTIE. Bevin's rede, die in Bern be schouwd wordt als de uiteinde lijke Britse erkenning van de ver deling van Europa, heeft Zwitser se funetionnarissen nogmaals de bevestiging ontlokt, dat Zwitser land vast besloten is neutraal te blijven. Zwitserland's houding, se wordt verklaard, komt tot uit drukking in het feit, dat enerzijes de eerste Zwitserse economische missie op weg is naar Moskou om de economische banden met de Sowjet-Unie strakker aan te halen en anderzijds voorbereidin gen worden getroffen om D'nai- dag te Bern de Brits-Franse dele gatie voor het plan-Marshall w ontvangen. De Zwitserse deel neming aan het plan, zo wordt van Zwitserse zijde nadrukkelijk verklaard, is zuiver economisch onderhandelingen tussen de beide Delegaties Woensdag 28 Januari zullen worden voortgezet. Een communiqué van de Repu blikeinse Regering zegt eveneens, dat de Republikeinse Regering de betrokken zes punten „geheel en onvoorwaardelijk aanvaardt." Dit deelt de Regering der Re publiek Indonesia mede zowel aan de Nederlandse Regering als aan de Commissie van Drie. Deze aanvaarding, zo voegt het communiqué er aan toe, is na tuurlijk verenigbaar met de voor waarden, waaromtenjt men het met de Nedelandse Delegatie eens was geworden en die vervat zijn in de brief der Republikeinse Re gering van 15 Januari. t Evenals Nederland behoudt de Republiek zich het recht voor op enig punt commentaar te leveren of enigerlei kwestie op te werpen, die met de punten samenhangt. Als waarnemers uit Indone sië op de conferentie tussen de vertegenwoordigers van Neder land, Suriname en Curagao. zul len optreden: 1. Dr. P. J. Iden- burg, laatstelijk directeur-gene raal van algemene zaken in Ne- derlands-Indië. 2. Abdoel Malik, inspecteur lager onderwijs op Sumatra, juist teruggekeerd van de Unesco- conferentie in Mexico als lid der Nederlandse delegatie. 3. Mr. K. Ranti, oud-lid van het „Comité Indonesia Serikat". tijdens de onderhandelingen op de „Renville" toegevoegd aan de Nederlandse delegatie. SS Op 28 Januari a.s. vertrekt het s.s. Grote Beer" en op 30 Januari a.s. het s.s. „Nieuw-Holland" naar Indië. Met heide schepen zal men zeepost kunnen meegeven. Aangeraden wordt de corres pondentie uiterlijk 26 en 28 Janu ari a.s. ter post te bezorgen. Het Franse kabinet heeft Sa terdag een wet aangenomen „die betrekking heeft op de regeling van de markt in buitenlandss deviezen en in goud", aldus mekït een officieel communiqué. Pierre Abelin, secretaris van het kabinet, deelde mede, dat het wetsontwerp voldoet aan de be staande deviezenbepalingen en «Is instelling van een vrije markt se goud en bepaalde buitenlands» valuta beoogt. Het ontwerp zal Maandag aan de nationale ver gadering worden voorgelegd Abelin ontkende nadrukkelijk dat er enige verschil van mening zeu bestaan onder de Franse Ministers over de financiële poli tiek of de onderhandelingen die met buitenlandse regeringen wor den gevoerd. Hij verklaarde, dal 't internationale monetaire fond» nog geen enkele beslissing wer het Franse financiële schema* heeft genomen. Zodra dit ge beurt zal te Parijs een officiee; communiqué worden uitgegeven. Een Franse woordvoerder zeïdfc dat d'e beslissing van de regering inzake de devaluat e zou worden bekend gemaakt gelijktijdig met het besluit van het internatio nale monetaire fonds. Waame- mers nemen aan, dat dit betekent dat de Ministerraad heeft beslo ten dadelijk met het devaluatie- schema te beginnen. Mogelijk wordt een desbetref fende Frans communiqué later op de dag of Zondagochtend vroeg gepubliceerd. Abehn deelde nog mee, dat oe Britse Minister van Finanoien. Sir Stafford Cripps, Zaterdagmid dag nog een«bespreking met zijt Franse collega, René Mayer zou hebben. Sir Stafford had zeer veel begrip voor de Franse zaak getoond. Zowel in kringen van de Britse als van de Franse delegatie neemt men de grootste geheim houding in acht ten aanzien van het resultaat van de besprekingen van Zaterdagochtend tussen de beide Ministers van Financiën, zo meldt een correspondent van Reuter. Bij Kon. Besluit is gratie ver leend aan Geessien Bleeker die tweemaal tot de doodstraf was veroordeeld door resp. de Gro ningse Kamer en door de Drentse Kamer van 't Bijzonder Gerechts hof te Leeuwarden en aan J. J. C. Baas tot de' doodstraf veroor- deeld door het Bijzondere Ge rechtshof te 's-Gravenhage. Ten aanzien van beiden is de dood straf veranderd in levenslange gevangenisstraf.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1