De ontwikkeling In Frankrijk Debat over Britse Buitenlandse Politiek De verklaringen van de Commissie van Goede Diensten De devaluatie van de Franse franc DE REDE VAN BEVIN. Demobilisatiespeldje ZATERDAG 24 JANUARI 1948. Militair overleg begonnen PAARDENMIDDEL Kabinet Sjarifoeddin afgetreden Volksvertegenwoordiging Besluit op de ondernemingsbelasting 1942 Trygve Lie in ons land. Nazi-plan om Tito te vermoorden. De internationale Walvisvangst. Spaak was toch te Pregny De betrekkingen tussen Duitsland en de S. U. van 1939 tot 1941 bij Kou, Griep, Pijn Dimitrof over een s toekomstige Balkan-Unie De verkoop van het Dampiantsoen gaat vlot. De Duitse krijgsgevangenen in Nederland. Vlees vrij in België. Explosie in munitiefabriek te Savanna Frankering- bij Abonnere n;T. WEEKS VERWACHTING medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Eaterdaig avond. Oostenwind. Matige, tijdelijk krachtige Oostel. wind. Zwaar bewolkt rrfet voornamelijk in het Z. van het land hier en daar enige sneeuw of regen. Aan vankelijk plaatselijk nevel of mist. Temperatuur om het vriespunt. Onder Redactionele leiding van P. L. D. J. van Ooveren. Rcd&ctie-adrM: Noords tr. 55-57, Terneuzen. Tel. 2510 - Na 6 uur 2072 Hoofdagentschap voor West Zeeuwach-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondjjke Telefoon ifl. Uitgave Stichting „De Vrqe Zeeuw" DE VRIJ. Verschijnt dagelijks 4de Jaargang No- 714- Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct. per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad, 10 ct, meer. ZON EN HAAN. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. 1948 Zon Maan Jan. Opk. Ond. Opk. Oud. 24 8.33 17.11 14.29 7.31 25 8.32 17.13 15.46 8.31 26 8.31 17.15 17.17 9.15 27 8.29 17.17 18.52 9.44 28 8.28 17.18 20.24 10.06 29 8.27 17.20 2153 10.23 30 8.25 17.22 23.17 10.38 31 8.24 17.24 0.38 10.51 Al weer enige maanden is het ge leden, dat de regering .Scftuman in Frankrijk het beleid in handen kiraeg. En tevens zijn al weer verscheidene weken verlopen sinds het communistische Sta- kingsoffensief is weggeëbt. Er is in de tussentijd al weer het een en ander gebeurd.. Op 10 December is het werk overal hervat en daar mede behaalde de regering een doorslaand succes, daar zij de orde herstelde zonder grote ongeluk ken te veroorzaken. Van leger en politie werd een minimaal ge bruik gemaakt. Leek het toen dus even of het Franse volk hetere tijden tegemoet zou gaan, al spoe dig zou men ervaren, dat andere even dringende moeilijkheden niet zo voorspoedig zouden worden opgelost. Het grootste en belangrijkste vraagstuk was het stuiten van de steeds verder om zich heen grij pende inflatie. Door het voort durende stijgen van de prijzen van practisch alle artikelen en het geen gelijke tred hiermee hou dende, dus te lage loonpeil, zitten vele arbeidersgezinnen en gezin nen van kleine ambtenaren, neringdoenden en renteniers voor onoplosbare puzzles. En wel hoe in leven te blijven van een maan delijks of wekelijks inkomen, dat te klein is om de eerste levensbe hoeften te lappen. Deze moeilijk heid doet zich vooral voor in de grote steden en industriecentra. Dat in een dergelijke toestand ge varen zitten zal iedere lezer be grijpen. Dat de onrust onder deze categorie van de bevolking stijgt en tenslotte moet leiden tot nieuwe stakingen- en ordeversto ringen eveneens. £>e regering Schuman zag dit ook duidelijk in en diende reeds zeer snel na de hervatting van het wenk een aantal anti-inflatie- maatregelen in. Deze konden echter niet worden uitgevoerd, daar het Franse parlement zo weinig eensgezind was en de ver schillende partijen elkander weer ouderwets in de haren vlogen, dat goedkeuring aan de oorspron kelijke plannen niet werd gegeven. De regering besloot toen om een nieuwe poging te ondernemen~om de franc te redden. En thans weet men vrij algemeen en vrij zeker, dat bet Franse betaalmid del opnieuw gedevalueerd zal wor den. (Het percentage wordt ge schat op ongeveer 45 Ook schijnt men nu met twee waarden te willen gaan werken; een franc voor het buitenland en een "voor het binnenland. Iets wat ook .het Duitsland van Hitier kende. Tn dezelfde periode werd het Amerikaanse plan om Frankrijk te helpen vóór het Plan-Marshall tot uitvoering wordt gebracht, dus de zgn. tussentijdse hulp, tot werkelijkheid. Dit brengt ons als vanzelf op het vraagstuk van de Amerikaan se hulp, maar meer nog op de wijze waarop deze gebruikt moet wórden. Reeds beeft men kunnen lezen van de enorme hoeveelheid goederen, die naar West-Europa eal vloeien. Maar daarnaast ver wacht Amerika, dat de landen, die gesteund zullen worden deze goederen zullen gebruiken om zich Het Republikeinse persbureau „Antara" meldt uit Djokja. dat heden op vijf pleatsen op West en Oost-Java en Midden-Java be sprekingen tussen Nederlandse en Republikeinse militaire comman danten zullen aanvangen. Vier stafofficieren van de Com missie voor goede diensten, zo mede Sjahboeddin Latif, Mr. Nasroen en de kolonels Simbolon en Dahlan Djambek arriveerden voorts op het vliegveld Pakan Baroe op Sumatra. economisch weer op te richten. Dit geldt zeker ook voor Frank rijk. Maar dit land heeft hier voor heel wat nodig. Hoewel de^ Fransen in de twee laatste grote'oorlogen tot de over winnende volkeren behoorden, en uit dien hoofde dus vrijgoed er voor zouden moeten staan, is het reeds lang duidelijk, dat de over winnaar van een moderne oorlog er weinig beter aan toe is dan de verliezer. En al zijn de toestanden in Frankrijk, natuurlijk beter dan in Duitsland, toch zijn de oorlogen en de langdurige economische crisis der dertiger jaren oorzaak van de huidige moeilijkheden- Een Zeer groot deel van 's lands reserves zijn uitgeput. Daarbij komt dat Frankrijk jarenlang boven zijn star.d heeft geleefd. Dit is een euvel, dat zeer wel te verklaren valt, want het is voor een regering altijd vëel lastiger het levenspeil van een volk om laag te drukken, dan dit levens peil ongemoeid te laten of te ver hogen. Wij herinneren ons nog allen de „aanpassingspolitiek" van Colijn in ons land en de Hevige tegenkanting, die daarbij ondervonden werd. Niemand iwil immers gaarne achteruit en de regering, d'e dit voorschrijft kan er van verzekerd zijn, dat zij verre van populair is. Een niet populaire regering verliest zijn kiezers-en daarom is in een democratische samenleving achteruitgang slechts mogelijk met een volk dat een sterke zelf discipline heeft. Getuige Engeland. Frankrijk nu heeft in de laat ste 25 jaren geleefd van de spaar penningen van vorige generaties. Dat is een zeer verontrustend ver schijnsel, dat tot consequentie heeft, -dat als de bijeen gezamel de schatten op zijn, de boel spaak loopt. Ook in ons eigen land zien wij dit thans gebeuren en het wachten is slechts op hem, die de kat de bel durft om te doen. Maar thans zijn de reserves op. Ben groot deel van het Franse kapitaal is vermeld of geplunderd en bezit aan goud en deviezen is verdwenen. Eén ding is slechts over en dat is de arbeidskracht. Deze zal Frankrijk er weer boven op moeten helpen. Er zal zeer hard gewerkt moeten worden. De industrie moet hoog nodjj: gemoderniseerd worden én de* landbouw eveneens en gemecba niseerd. Het land beschikt over alle natuurlijke middelen om èn industrie èn agrarische producten legen lage prijzen voort te bren gen. In Januari 1947 is op last van de regering een rapport versche nen, waarin de gehele economi sche situatie bestudeerd is en de liddelen worden aangegeven om de toestand te verbeteren. Dit plan staat bekend onder de naam „Plan-Monnet". Het *ou hier te ver voeren de vele cijfers te be spreken, maar één conclusie moet genoemd worden. Frankrijk staat voor de keuze: of langzaan ver- va of dget blikkelijk zijn indu strie en landcouw te modernise ren en her uit te fusten. De huidige regering staat dan ook voor een practisch onmoge lijke taak, want zelf een partijen regering met veel innerlijke on enigheid, heeft zij bovendien te kampen met de twee machtige politieke stromingen, d;e op de loer kggen, het communisme en het Gauliisme. Beiden doen al het mogelijke om aan de macht te komen. Bei dén zullen vermoedelijk uitlopen op een dictatuur. Het arme, oude Frankrijk wordt wel met vele plagen bezocht. In hoeverre- de Amerikaanse hulp tijdig komt en op welke wijize zij zal worden gebruikt, zal de toekomst moeten leren. De communistische aanval is voor lopig afgeslagen. Zal een volgend offensief door De Gaulle worden ingezet? Het zijn alles vragen die voor de toekomst van geheel West-Europa van veel belang zijn. Twee politie-agenten te Detroit zijn er achter geko men wat de beste behande ling is voor een bevroren eend. Zij troffen er namelijk een aan in de Detroit en hakten hem los uit het ijs. Het beest gaf geen teken van leven meer. Een van de agenten wrong echter de snavel van het beest open en goot er een scheut whisky in. De eend begon terstond te kwaken, klapte met zijn vleugels er vloog er vandoor.^ President Soekarno maakte in een radio-redevoering bekend, dat het kabinet-Sjarifoeddin is afgetreden;. Aan Mohammed Hatta is de vorming van een nieuw kabinet opgedragen. UIT DE In de Tweede Kamer is Vrijdag middag aan de orde gekomen een wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 9 en 11 van het besluit op de ondernemingsbelasting '42 en van de opgave van verordening 45/1944 in lijst C gevoegd bij het besluit bezettingsmaatregelen. De regeling ter voorkoming van dubbele heff'ng in het te- sluit op de ondernemingsbelasting 1942 wordt hierdoor uitgebreid en de bepaling van art. 31 van dat besluit, zoals deze tot de be vrijding luidde, hersteld. Het ontwerp is zonder beraad slaging of stemming goedge keurd. De secretaris-generaal der V. N. Trygve Lie, is Donderdag- avond tegen half zeven in gezel schap van onze landgenoot Adria- nus Pelt, adjunct-secretaris-gene- raai der V. N. en Dr. H. j>1. Fonck (België), directeur van de afdeling materieelvoorzienmg van het secretariaat der V. N. per auto uit Brussel op kasteel Oud- Wassenaar aangekomen. Zij werden ontvangen door m?i Dr. A. F. W. Lunsingh Meyer, hoofdcommies titulair van de af deling politieke zaken van het Departement van Buitenlandse Zaken, momenteel plaatsvervan gende chef van de onderafdeling der V. N. Zij bood de heer Lie een album met foto's van ons land aan na mens de economische voorlich tingsdienst. Het gezelschap had een goede reis gehad. Het gaf zich even over aan een aanval van ver schillende fotografen, waarbij de heer Lie er desgevraagd in toe stemde, zijn overjas uit te trek ken. In dit stadium wilden de beren nog niets mededelen over hun bezoek: dit zal wellicht heden het geval zijn, als zij een indruk van ons land hebben opgedaan. Bij bet proces tegen de vroe gere generaal Lothar Rendulic en elf andere hoge officieren is ko men vast te staan, dat er een merkwaardig plan bestaan beeft om generaal Tito te vermoorden. Men zou namelijk aan parachutes twee dode mannen in Britse uni formen boven het hoofdkwartier van de leider der verzetsstrijd- krachten neerlaten. Zij zouden speciaal geadresseerde pakjes bij zich dragen met bet opschrift „gift parcel" Deze pakjes zou den met springstoffen gevuld zijn. Het is niet ibekend of het plan ooit, ten uitvoer is gelegd. Tijdens het debat over de Britse buitenlandse politiek in het La gerhuis heeftde linkse Labour-, vertegenwoordiger Rièhard Cross man, tot nu toe een der felste cri- tici van Bevin's beleid, verklaard, dat zijn visie op de Verenigde Staten' vooral veranderd was sinds de voorstellen van Marshall. „Een half jaar geleden zou ik niet geloofd hebhen, dat zulk een plan uitgewerkt zou kunnen wor den". Engeland kon Marshall helpen door West-Europa te or ganiseren, niaar als het plan- Marshall en de West-Europese Unie onderdeel z°u worden var. een militaire politiek, dan zou In de gisteren gehouden zitting van het Belgische kaïbinet heeft Eerste-Minister Spaak verklaard, dat bij op uitnod'ginj van K ning Leopold het afgelopen week einde een bezoek heeft gebracht aan Pregny, -teneinde met de Vorst contact op te nemen en hem een uiteenzetting te geven over do huidige stand van de Konings kwestie. Na terugkomst van Ko ning Leopold van de reis, die hii od het ogenblik onderneemt, zal Spaak opnieuw een onderhoud met hem hebben. De Regeringsvoorlichtingsdienst te Batavia heeft gisteren het volgende communiqué uitgegeven: „Naar aanleiding van de mededeling van de heer Paul van Zeeland te Brussel, als zouden beide partijen aan de Commissie voor Goede Diensten vragen hebben gesteld, op grond waarvan de Commissie tot haar plicht achtte op eigen verantwoorde lijkheid haar mening over zekere punten tot uitdrukking te brengen, wordt van officiële zijde het volgende opgemerkt. De opvatting, dat de Nederlandse delegatie behoefte zou heb ben gevoeld aan verklaringen van de Commissie omtrent haar opvatting over bedoelde punten, moet op een misverstand be rusten. De Nederlandse delegatie had haar zienswijze over de nes politieke beginselen te goeder tijd schriftelijk aan de Com missie kenbaar gemaakt. Op grond hiervan kon het de Commissie duidelijk zijn, dat de Nederlandse delegatie in dit stadium geen verdere interpre tatie wenste en uiteraard niet bereid zou zijn interpretatieve verklaringen te aanvaarden, welke de betekenis van die begin selen aanmerkelijk zouden veranderen. Omtrent hetgeen na de ondertekening van het best and ter kennis van de Neder landse delegatie is gekomen met betrekking tot de zes begin selen zal, ter voorkoming van mogelijk verder misverstand, nader overleg met de Commissie plaats vinden." GESLAAGDE BEROVING. Donderdagavond omstreeks 8 uur kwam een 55-jarige biiiten- man,W. G., tot de ontdekking, dat een 23-jarige vrouw met wie hij in contact was gekomen, na dat deze de kamer die zij geza menlijk hadden gehuurd, had ver laten, hem had beroofd van een portemonnaie met een inhoud van 180,een gouden horloge ketting, enige rjjwielbonnen en een gouden dasspeld met diamant ter waarde van c.a. 300, Het Amerikaanse Departement van Buitenlandse Zaken heeft ge gevens gepubliceerd over de be trekkingen tussen Du tsland en de Sovjct-Un'e in het tijdvak van 1939 tot de Duitse invasie in de Sovjet-Unie in 1941. Deze ge gevens zijn afkomstig van het voormalige Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken. De gegevens hebben betrekking op een conferentie van. Hitier en Molotof over de verdeling van de wereld in Russische, Duitse, Ita liaanse en Japanse invloedssferen en een bespreking over „de ver deling van het Britse imperium". In een desbetreffende ontwero- overeenkomst werd vastgesteld, dat de territoriale aspiraties van de Sovjet-Unie „ten Zuiden van de Sovjet-Unie in de richting van de Indische Oceaan" lagen. Ofschoon er nimmer een overeenkomst <s getekend eiste Molotof later, dat 'bovendien het gebied 'ten Zuiden van Batoem en Bakoe, „in de richting van de Perzische Golf" werd erkend als een centrum van de Russische aspiraties. Het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken heeft geen verklaring voor het publi ceren van deze documenten go- geven. Met het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken Is over eengekomen gezamenlijk alle uit Duitse archieven ontleende docu menten in chronologische volgor de en in de historische vorm te publiceren. Waarnemers te Washington zien in het tijdstip van deze pu- bl catie, dat niet in samenwer king met Engeland is geschied, een feit van grote diplomatieke betekenis, daar een en ander tot dusver geheim Is gehouden omdat het stotend voor de Sovjet-Unie zou kunnen zijn. (Ingez. Med.) Volgens Radio-Moskou heeft Dimitrof, minister-president van Bulgarije, verklaard, dat de op richting van een Balkan-Unie. hoewel nog niet onmiddellijk te verwachten, in de naaste toe komst aanzienlijk wordt verge makkelijkt door hetgeen de vol ken van de Balkanlanden thans verrichten. Wanneer deze kwestie rijp is. hetgeen ongetwijfeld het geval zal worden, aldus Dimitrof, zullen de volken van Oost-Europa moe ten beslissen, of het een federatie of een confederatie en wanneer en hoe deze gevormd zal worden. Dimitrof noemde een tolunie tussen de Oost-Europese landen een dringende noodzakelijkheid. Hij voegde er aan toe: „Wij wen sen economische en ihandelstoe- trekkingen aan te knopen met Engeland, Frankrijk, de V. S. en ook met vele andere West-Euro pese landen, doch op basis van ge lijkheid. Wij zullen niet gedogen, dat kartels en concerns in deze landen hun wil aan ons zullen op leggen. Wanneer de Balkanlan den economisch gaan samenwer ken, sluit dit geenszins de moge lijkheid van economische betrek kingen met West-Eurooa en an dere delen van ue wereld uit." In officiële kringen in Den Haag is de rede van Bevin met sympathie ontvangen. Men is van oordeel dat de daarin aangekon digde voorstellen van z.o. ver strekkende aard zijn, dat zij een uitgebreide studie vereisen. De voorstellen kunnen immers alleen v/orden gezien in het kader van geheel West-Europa. Met name de kwestie Duitsland mag bij de nauwere samenwerking, zoals deze door Engeland en Frankrijk wordt betoogd, niet uit het oog worden verloren. Hiervoor is nauw contact met België en Luxemburg vereist. Bijzonder de aandacht getrok ken heeft de passage over het be trekken der Overzeese Gebieds delen in de voorgestelde consoli datie. Overigens is man van oor deel, dat het van beslissende be tekenis is hoe de Verenigde Sta ten tegenover het project zullen staan. CHURCHILL'S REACTIE. Op de tweede dag van het de bat over de buitenlandse politiek in het Britse Lagerhuis heeft oud- Premier Winston Churchill, leider van de oppositie (cons.), te ken nen gegeven, dat de denkbeelden uit zijn rede te Fulton thans de politiek vormen van de Engelse sprekende wereld. Hij zei, dat de beste manier om een oorlctg te voorkomen was: de d.ngen scherp te stellen en te trachten tot een overeenkomst met de Sovjet- Regering te geraken voordat het te laat zou zijn. De tegenwoor dige toestand kan niet voortdu ren. De Westerse democratieën moeten onderling tot eenheid ko men en wel zo spoedig mogelijk en het initiatief nemen tot een De Nederlandsche Bank heeft aan de Nat. Monumentencom missie bericht doen toekomen, dat zij twintig vierkantq metei Dampiantsoen zal kopen. Bit i; wederom een gift van 10.000 die voor de monumenten en de nage laten betrekkingen van de oor logsslachtoffers is binnengeko men. De actie zal, zoals nier. weet, nog slechts korte tijd duren. De Nederlandse gezant te Stockholm heeft doen weten, dat de weinige Nederlanders aldaar 1000 cm2 grond hetlben gekocht. Het gehele personeel van de Nederlandsche Bank, ongeveer 1500 man, heeft certificaten van kleine waarden gekocht. De bond van gepasporteerd marinepersoneel (oud-Lombok en Atjehstrijders) te Haarlem heeft zich nu reeds verzekerd van de laatste 25 cm2 van het Dampiant soen, die t.z.t. verkocht zullen worden. Voorts hebben de militairen van het garnizoen Breda 818,70 bij elkaar gebracht voor de aankoop van vierkante centimeters. In venband met de kolenbon- nen-actie, die de Nationale Mo- numentencommissie tezamen met de N.I.W.I.N. voert, komen dui zenden kolenibonen onder „Mach tiging 1947, Den Haag" binnen Als bijzonderheid kan worden vermeld, dat tientallen inzenders, die niet over kolenbonnen be schikken, bedragen van tien en vijf en twintig gulden in aange tekende brieven sluiten voor cer tificaten. Zoals men weet krijgt men, wanneer men de restitutie kolenbonnen 78 BV en 81 BV inzendt, certificaten voor twee, drie of vijf cm2 Dampiantsoen toegezonden. regeling met de -Sovjet-Unie. Het brengt zeer grote gevaren mee, de dingen op hun beloop te laten, aldus Churchill. Churchill zei nog: „Wij juichen alles toe wat gezegd is door onze Minister van ljuitenlandse Zaken, Bevin, over nauwere relaties met Frankrijk, de Benelux en ik ver moed met Zwitserland, als dit land het zou wensen, alsmede met Italië. Wij ondersteunen deze politiek ureheel en al. Churchill verklaarde, dat het geen zin had te redeneren of ru zie te maken met communisten, maar dat het mogelijk was op een reëele basis mét hen tot zaken te komen. Hij kon niet inzien, dat het verstandig zou zijn te wach ten op „gunstige afloop" van een discussie met de Sowjet-regering, „totdat zij óók atoombommen hebben." „Wie kan geloven, dat er in Europa of in de wereld ooft duur zame vrede zal zijn, als de gren zen van Azië bij de Elbe liggen?" Maar nu, ging Churchill voort, loopt „deze Sowjet-grens" langs de Adriatische Zee en in Grieken land wordt uitgevochten, of ze niet zal doorlopen tot Athene en aldus tot de Dardanellen en Tur kije. Volgens een recent bericht uit Kaapstad ach i een der leiders van dp Noorse walvis-expedities bet twijfelachtig of voor April a.s. de geraamde „16 millioen barrels" walvistraan door alle aan de vangst deelnemende expedities za] worden bereikt. Volgens hem zouden de walvissen dreigen uit te sterven en zouden veel expedi ties, die thans in de Zuid poo, wateren opereren, vóór April weer huiswaarts keren. Naar aanleiding van d't bericht deelt de Nederlandse Maatschap pij voor de Walvischvaart N het volgende mede: ,,De uitlatingen in dit persbe richt moeten wij geheel voor rekening van de Noorse .zegsman laten. Onzerzijds geloven wij ze ker, dat de voorschriften van de Internationale Whaling Conferen ce het walv'sbestand zo effectief mogelijk beschermen. Dit seizoen nemen 17 expedities aan de vangst deel tegen 15 in het vorig seizoen, maar 34 in het laatste seizoen vóór de oorlog. Dat er expedities zouden zijn.,die wegens slechte' resultaten de vangst ontijdig zouden opgeven, zou ons gezien in het 1 cht van de tot nu toe behaalde resultaten ten zeerste verwonderen. Tenslotte merken wij nog op dat in plaats van 16.000.000 bar rels kennelijk bedoeld zal ziin het door de eerder genoemde Confe rence vastgestelde en door de ge zamenlijke expedit'es te vangen totale quantum van 16.000 w'il- visernheden, welke een opbrengst van circa 1,8 millioen barrels traan vertegenwoordigen." oorlog onvermijdelijk zijn. Als En geland nu weifelde, zou Frankrijk en Duitsland dit jaar een ramp treffen. Crossman was wan oordeel, dat het „offensief" van de commu nisten afgeslagen moest worden. Francis Noel-Baker (de zoon va» de Minister) verklaarde, dat Griekenland „bet eerste grote na oorlogse experiment van commu nistische agressie' was. Hij wist dit „uit de eerste hand." De conse'rvatieve afgevaardig de Teeling critiseerde de vermin dering van de Britse troepen in Japan. De labour afgevaardigde majoor Vernon maakte de aanmerking, dat Bevin slechts had gesproken over uitbreiding van de' Sowjet- invloed. Bevin had gezwegen over de uitbreiding van de invloed der Verenigde Staten, speciaal in Chi na. Engeland en de Sowjet-Unie hadden zich van inmenging in de Chinese binnenlandse aangelegen heid onthouden, zo zeide hij, doch Amerika had „krachtig en met volkomen schaamteloosheid" inge grepen. Tenminste een derde ge deelte van het Ch'nese volk, al dus Vernon, bevindt zicb in op stand tegen de Chinese Regering en van alle politie-staten op de wereld, is „d e der Chinese Rege ring de meest wrede en genade loze." Ex-Koning Michaël van Roe menië en Prinses Anne de Bour bonPanna hebben elkaar Vrij dag op het station te Davos voor het eerst sinds Michael's abdicatie, ontimoet. Naar het Zwitserse telegraaf- agentschap meldt, kwam Prinses Anne uit Luxemburg. Zij zal ge ruime tijd met ex-Koning Michaël te Davos verblijven. Imand uit Michael's omgeving heeft bevestigd, dat de ex-Koning met Prinses Anne verloofd is. De verloving zal echter niet officieel bekend gemaakt worden. Wat de plannen voor de toekomst zullen zijn, is nog niet vastgesteld. Op een klei no groep na zijn alle Duitse krijgsgevangenen in Ne derland naar Duitsland terugge zonden. De Duitse krijgsgevan genen. die zich nog in Nederland bevinden, verblijven in bet kamp Vught. Het zijn personen, die door de bijzondere rechtspleging zolang vastgehouden worden, om dat zij verdacht werden van oorlogsmisdaden of als getuigen gehoord moesten worden in ver schillende processen. Verder is er nog een aantal dat, in Rusland krijgsgevangen gemaakt is. Deze gevangenen vertelden de Russen, dat zij Nedrlanders waren; zij zijn toen aan ons land uitgeleverd. Naar wij vernemen zullen zij, voor zover de bijzondere rechts pleging hen niet meer nodig heeft geleidelijk afgevoerd worden. De eerste groep van 40 personen ver trekt aan het e'nde van deze maand via Hoek van Holland per I „Leave-trein' naar Duitsland. Od voorstel van de Kolonel Goedewaagen, hoofd van het bu reau inspectie demobilisatie, heeft de Minister van Oorlog bepaald, dat aan militairen van de Konink lijke Landmacht (ook aan het per soneel van de Luchtstrijdkrach ten) bij hun demobilisatie een demobilisatiespeld zal worden uit gereikt, indien zij minstens drie maanden in Indië zijn geweest en daar hun plicht naar behoren hebben vervuld. De militairen ontvangen dit embleem, dat alleen op burger kleding gedragen mag worden, bi' hun aankomst in Nederland in het demobilisatiecentrum Huis tei Heide. De speld gaat vergezeld van een op naam gestelde en doo Naar „La Libre Belgique" be richt zal het vlees in België van 1 Februari 1948 af, n:et langer tot de gerantsoeneerde levensmid delen behoren. Slechts ossen vlees zal nog aan zekere beper kingen zijn gebonden wat de prij zen betreft. In welingelichte kringen heeft men verklaard, dat het voorstel, dat door de Franse regering aan het internationale monetaire fonds is voorgelegd, aan geen enkele wiiziging onderhevig is geweest. Alle andere formulieren, die ter vervanging ervan werden voor gesteld, bleken niet overeen te stemmen met de Ftanse behoef ten van het ogénblik. Onder deze omstandigheden kan aan be richten, dat de Franse regering, wegens de bezwaren waarop zij stuitte, een nieuw v#orstel zou willen doen, geen waarde worden gehecht. De Franse Minister van Finan ciën heeft in een interview ver klaard, dat de onderhandelingen met het internationale monetaire fonds geen enkel ogenblik zijn on derbroken. Het door de regering ingediende voorstel is volgens de Minister noch ingetrokken, noch gewijzigd. „Het is trouwens noodzakelijk", zo vervolgde de Minister, „dat In een fabriek van zwaar ge schut te Savanna in Illinois heeft zich een hevige ontploffing voor gedaan, die over een afstand van meer dan 150 kilometer schijnt te zijn gehoord. Legerautoriteiten van het depót, dat op 16 km van de fabriek ligt, weigerden nadere details oyer de ontploffing mee te delen, doch wel verklaarden zij, dat er geen slachtoffers zijn ge vallen. Te Savanna is een groot aantai ruiten gebroken. Het hoofdkwartier van het vijf de leger te Chicago verklaarde, dat de ontploffing werd veroor zaakt door de explosie van een 105 mm granaat, die de andere munitie deed exploderen. er vóór het einde van de week een beslissing wordt genomen. In elk geval dwihgen de omstandig heden ons daartoe." Volgens de Minister voldoet het voorstel aan twee hoofdvereisten: 1. het vast stellen van een juiste pariteit voor de nieuwe franckoers over eenkomstig de werkelijke moge lijkheden van de nationale econo mie; 2. stimulering van de ex port. Tegenover deze noodzak e- lilkheden kan de regering slechts eep krachtige houding aannemen. Over de modaliteiten van een eventuele vrije wisselmarkt te Parijs verklaarde de Minister, dat alle landen vrij waren daaraan deel te nemen, wanneer" zij erin toestemden, dat hun valuta er genoteerd wordt. Na de belangrijke ontwikke ling, die de met het Internatio nale Monetaire Fonds gevoerde onderhandelingen over de herzie ning van de Franse wisselkoers ten" opzichte van de dollar Don derdag hebben genomen, welke ontwikkeling in bevoegde krin gen als gunstig wordt gekwalifi ceerd, heeft de Franse vertegen woordiger bij het fonds, de heer Mendes-France, besloten Vrijdag avond naar Parijs te vertrekken. In welingelichte kingen legt men er de nadruk op, dat deze reis waarschijnlijk niet ten doel heeft overleg te plegen met de Franse regering. Men neemt aan, dat Mendes-JFrance Washington niet zal verlaten, dan nadat hij het probleem van de devaluatie van de franc in grote lijnen zal hebben geregeld en de n'euwe verhouding tussen de Franse franc en de Amerikaanse dollar zal zijn vastgesteld. Men verwacht, dat de Franse regering op zijn laatst Vrijdag middag een verklaring zal afleg gen omtrent de nieuwe wissel koers van de franc t.o.v. de dol lar. de Minister van Oorlog onderte kende oorkonde. Bij de Konink lijke Begeer te Voorschoten wordt deze speld geslagen van wit me taal. Zij is ongeveer 12 mm groot en stelt voor een helm zoals die gedragen wordt door de K. L. met daarachter gekruist een kort zwaard en een palmtak. Voor dit herinneringsteken komen ook die soldaten in aanmerking, die, reeds uit Indië teruggekeerd, in Nederland gedemobiliseerd wer den. Zij kunnen dit insigne via hun Regimentscommandant aan vragen. Het bureau demobilisatie van het Ministerie van Marine geeft een demobiligatiespeldje en een demobilisatie-insigne D. N. I. (Dienst Nederlands-Indië) aan demobiliserende militairen van onze Zeemacht. Beide mogen alleen op burgerkleren gedragen werden. Het demobilisatiespeldje, uit- beeldend een onklaar anker met kroon, gedragen door twee palm takken (een ontwerp van de teke naar Jo Spier), is vervaardigd in venguld metaal. Alleen zij, die.in het tijdvak 10 Mei 1940—1 Nov. 1945. gedurende tenminste 6 maanden werkelijke dienst heb ben' verricht bij de Koninklijke Marine en kunnen terugzien op een goede staat van dienst, krij gen dit speldje bij hun demobili satie tezamen met een fraai cer tificaat. Dit laatste alleen, wan neer zij actief aan de tweede wereldoorlog hebben deelgeno- 4 men. Onder dezelfde voorwaar den wordt dit speldje aan het per soneel van de Gouvernements- Marine uitgemikt. Het demobilisatie-insigne D. N. I. yan verguld metaal vervaardigd en uitbeeldende een onklaar an ker, geflankeerd door bwee palm bomen, wordt met een certificaat bij demobilisatie uitgereikt aan die militairen van de Koninklijke Marine, die in het tijdvak, ge legen tussen 14 Augustus 1945 tot een nader te bepalen datum, gedurende 6 maanden op goede wijze hun plicht hebben vervuld in Nederlands-Indië. Indien een militair in aanmerking komt voor een demobilisatiesDeldje zal hem het demobilisatie-insigne D. N. I. niet worden uitgereikt, tenzij hij er de voorkeur aan geeft dit laat ste inplaats van het eerste te ont vangen. Generaal Dwlght Eisenhower heeft Vrijdag medegedeeld, dat hij zich niet beschikbaar zal stel len als candidaat voor het Presi dentschap van de Verenigde Sta ten. Bij een onlangs gehouden on derzoek van de openbare mening, werd Eisenhower aangewezen als degene, die de meeste kans zou hebben de a.s. Presidents-verkie- zingen als Republikeins candidaat te winnen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1