a i a I Het verband tussen de Bestandsovereenkomst en de twaalf punten Verklaring Paul van Zeeland Uitbreiding van bei i] verdrag van uuinkerbén BEVIN over Engel mds buitenlandse politiek i seen op het OUDE peil 3 1 Hl 'r VRIJDAG 23 JANUARI 1948. Kaasrantsoen iets ruimer Republikeinse kabinetscriis? Hertog van Gloucester gast vdn Prinselijk Paar Volledige overeenstemming over Duitsland?. r< (vl I n,| 4 Ij 4l r- üiK«nrig b!J A'wutnjm*. - Tarneuzen WEEKST ExCWao-j medegedeeld (joor het K.N.MJ. te Be Bilt, geldig tot Vrijdag avond. BEWOLKT. Meest ïw. bewolkt mot nu en dan enige regeii of sneeuw en pl. nevel of mist. Aanv. zw. en verand. wind, late,r toenn. en draaiend naar O.-richtingen. Enige daling van temp. Later op de dag zal de temp. in het Z. en midden weer enige gra den oplopen. 4de Jaargang No. 713. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. firma J. van de Sande Advertentieprijs per mm 10 ct. mimirram per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 cti; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Terneuzen Abonnemeutsprii'. 3.2."< per kwartaal. U® BESPREKINGEN IN INDONESIË. 1. Met betrekking tot de rela tie tussen de Nederlandse be- standsvoorstellen en ds verklaring «net betrekking tot de politieke beginselen, is de commissie voor de goede diensten ervan op de hoogte gesteld, dat partijen, hoe wel zij haar juridische interpreta tie van de inhoud der resoluties van de Veiligheidsraad geheel voorbehouden, op het ogenblik dat de bestandsovereenkomst is getekend, zich binden aan de twaalf politieke beginselen, zodat in feite het tekenen van de be- atandso.vereenkomst de facto een verbindende schakel zal hebben geschapen tussen de bestands overeenkomst en deze politieke beginselen. 2. De commissie is ervan op de hoogte gesteld dat het uitein delijk aanvaarden van deze poli tieke beginselen, voorgelegd door de commissie, door partijen, op geen enkele wijze veranderingen kan brengen in de status van par tijen, in het bijzonder ten aan zien. van de Veilighe.dsraad. S. De commissie voor de goede diensten, met voor ogen de nood zaak yan het scheppen en toewa ren van een goede atmosfeer voor het voortzetten van vruchtbare besprekingen, en met tevens voor ogen de noodzaak dat de Indone sische volken volledig de stappen begrijpen, welke door beide par tijen en de commissie zijn geno men, stelt partijen het volgende voor: Dat de commissie voor de goe de diensten partijen en volken van Indonesië steun verleent door het gebruiken van alle beschikbare middelen, zoals radio, dagbladen, redevoeringen e.d. om deze vol ken, hetzij in de door de Repu bliek en door de Nederlanders gecontroleerde gebieden, hetzij in de gedemilitainseerde zones, op de hoogte te stellea en te houden van alle zaken, welke betrekking bobben op een gunstige regeling van het Indonesische geschil, en in het bijzonder van: a. de voorwaarden en strek king van de bestandsovereen komst; Ib. de politieke beginselen, waarover nu, of later, overeen stemming is bereikt. 4. De commissie is ervan op de hoogte gesteld dat art. 7 van de bestandsovereenkomst voor beide partijen fundamenteel is. Dit artikel behoort daarom 'niet slechts betrekking te hebben op de periode der politieke discus sies, doch behoort tevens deel uit te maken van de politieke over eenkomst. Als zodanig behoort het te voorzien in een algemene' politieke amnestie, betrekking hebbende op alle burgers, en in het bijzonder op militairen en qx- militairen, of ambtenaren en ex- ambtenaren van beide partijen. 5. Onder de overige punten, welke besproken zullen worden in de politieke discussies na het uitvoeren van bestandsovereen komst, wenst de commissie de aandacht van partijen te vestigen op twee punten, welke naar haar mening nader onderzocht moeten worden: a. voorzieningen met betrek king tot de status en uiteindelijke tewerkstelling van ambtenaren van bei.ie partijen, die op het ogenblik in of buiten dienst zijn, en die verblijven in de gebieden, waarvan de organisatie door par tijen besproken zal worden; b. voorzieningen van een prak tisch karakter, welke de uitvoe ring bedoelen van art. 6 van de bestandsovereenkomst en art. 5 van de politieke beginselen, han delende over het herstel van nor male economische betrekkingen. Aanvullende verklaring. Voorts is toegevoegd een aan vullende verklaring van de com missie voor goede diensten. Deze luidt: 1. Nu komst is de toestandsovereen- getekend vestigt de Commissie voor de goede cue .9- ten de aandacht van de Neder landse autoriteiten op de wense lijkheid het Republikeinse ver tegenwoordigers toe te staan de militaire assistenten van de Com missie te vergezellen, niet slechts binnen de gedemilitairiseerde zones, doch ook hierbuiten, onder dezelfde voorwaarden, teneinde sneller en gemakkelijker de be wegingen van troepen en uitrus tingstukken, bedoeld in art. 8 en 9 van de bestandsovereenkomst uit te kunnen doen voeren. 2. De Commissie is ervan op de hoogte gesteld, dat in eerste instantie en voorlopig de Neder lands-Indische regering bereid is, onder voorbehoud, drie Republi keinse officieren toe te laten tot gebieden, gecontroleerd door de Nederlandse troepen met als uit sluitend doel het vergezellen van de militaire assistenten van de Commissie. De taak van deze Republikein se officieren zal uitsluitend be staan in het assisteren van de militaire assistenten en de ver antwoordelijke Nederlandse offi cieren bij het evacuëren van die elementen der Republikeinse strijdkrachten die voortgaan met het bieden van weerstand achter Tijdens een onderhoud, dat de correspondent van het A.N.P. te Brussel gisterenmorgen met de heer Van Zeeland had, heeft deze zich als volgt uitgelaten over de laatste ontwikkelingen met be trekking tot de Indonesische kwestie „Ik ben enigszins verwonderd over de vragen, die men mij stelt in verband met de ontwikkeling, die zich sedert mijn vertrek uit Batavia voorgedaan zou hebben. Deze vragen schijnen mij niiet over een te komen met de feiten, zoals deze mij bekend zijn. Wat heeft zich eigenlijk aan boord van de „Renville" afge speeld op Zaterdag 17 Januari Zaterdag 17 Januari, hebben beide partijen allereerst de wa- penstilstandsovereenkomt gete kend. Vervolgens hebben zij hun goed keuring en hun handtekening ge hecht aan een document bevat tende 12 punten van algemeen karakter, die aangenomen zijn als basis voor de politieke discussies in de toekomst. Dit zijn de beide voornaamste documenten van de bijeenkomst. Zij werden door beide partijen zonder enige reserve getekend. In de loop van de bedoelde bij eenkomst op de „Renville" is nog een derde document ter tafel ge bracht door de Commissie van goede diensten. In dit document De langdurige droogteper'ode, welke in de zomer van 1947 West- Europa heeft geteisterd, weer- SDiegelde zich in de rantsoenrver- lagingen voor melk en kaas, waartoe de Nederlandse regering in October moest besluiten. De slechte groei van het gras deed de melkproductie sterk teruglopen en was er oorzaak van,, dat voor raden veevoeder moesten worden aangesproken, die beter bewaard hadden kunnen blijven. Uiteraard geschiedde dit laatste slechts mondjesmaat en menige boer zag zich genoodzaakt een deel van zijn vee op te ruimen. Als gevolg van een en ander zag het er voor de wintermaanden zeer somber uit. Tot betrekkelijk kort geleden waren nog geen tekenen aan wijsbaar, die voldoende houvast boden voor een optimistischer kijk, al viel het dan ook op, dat in de tweede helft van December de aanvankelijk inderdaad onrust barend gedaalde melkproductie zich enigermate scheen te willen gaan herstellen. Deze tendenz heeft zich buitengewoon voor spoedig voortgezet. Als factoren, d'e hiertoe het hunne bijdroegen komen allereerst in aanmerking de zeer zachte winter en het feit, dat de melk-veestapel er 'verhou dingsgewijs gunstig afkwam bij de aantasting van de veestapel en tenslotte een ontwikkeling ten goede in de veevoederpositie. Dientengevolge kant thans wor den overgegaan tot een herziening van de rantsoenering voor melk en kaas. Met ingang van 1 Februari zal het melkrantsoen op het oude peil van vóór October 1947 wor den gebracht. Het melkrantsoen zal dan be dragen voor: volwassenen van 21, jaar en ouder: 2 liter per week, de jeugd van 5 t/m 20 jaar 312 liter per week en de kinderen van 0 t/'m 4 jaar: 6 liter per week. Naast dit herstel van het oude melkrantsoen is eveneens een ruimere verstrekking van kaas mogelijk geworden, zij het dan dat het oude kaasrantsoen van vóór October 1947 nog niet kan worden hersteld. Met ingang van 15 Februari zullen de volwassenen van 21 jaar en ouder en kinderen van 5 t/m 14 jaar 75 gram kaas en de zgn. rijpere jeugd van 15 t/m 20 jaar 125 gram kaas per week ontvan gen. De rantsoener'ng voor de allerjongsten blijft dezelfde als in October 1947, n.l kinderen van 1 t/m 4 jaar ontvangen 50 gram kaas, terwijl de kinderen va# 0 t/m 1 jaar geen kaas krijgen. waren 6 punten vervat van alge meen karakter, die nastreven de 12 vorige, punteh te verduidelij ken, te preciseren of te comple menteren. Deze 6 punten had de Commissie opgesteld in het kadei van haar missie van goede diens ten, in het belang van beide par tijen. De Commissie heeft heide partijen voorgesteld ook deze punten te accepteren als verdere basis voor de politieke discussies, welke tot een definitief accoord moeten leiden. Bovendien heeft de Commissie van goede diensten, antwoordend op door van de partijen binnen gekomen vragen, het haar plicht geacht op eigen verantwoordelijk heid haar mening op zekere pun ten tot uitdrukking te brengen. Dit is geschied in de vorm van twee declaraties. De eerste be vatte 5, de tweede 2 paragrafen „Voorzover mij bekend", aldus de heer Van Zeeland, „bestaan er geen andere documenten dan die waarover ik het thans gehad heb". Van één zaak ben ik zeker, n.l. dat de Commissie nooit positie heeft gekozen of zal kiezen in kwesties, die niet tot haar com petentie behoren. De Commissie heeft er steeds voor gewaakt binnen de nauwe lijnen te blijven van wat zij is: een Commissie van goede diens ten. Het spreekt vanzelf, dat ik geen enkel commentaar kan geven op een ontwikkeling, waar ik zelf niet bij ben geweest en waaromtrent ik officieel niet in kennis ben gesteld. Ik voeg hieraan toe, dat de Commissie als zodanig slechts ge bonden is door haar officiële be slissingen. De individuële verkla ringen van onverschillig welk van haar drie leden, kan, dat spreekt vanzelf, de Commissie als zodanig niet binden. Het spreekt vanzelf, dat> wan neer de Commissie een bepaalde opinie uitspreekt, zij slechts zich zelf bindt. Zij heeft geen enkele macht, op welk gebied dan ook, een van beide partijen vast te leggen. Aan het einde van zijn mede delingen verklaarde de heer Van Zeeland nog, dat hij de principes van rechtvaardigheid, van ge matigdheid en van verstandig rea lisme, waarop de huidige pogin gen om tot een opioss.ng te komen, berusten, zonder reserves onderschrijft. De heer Van Zeeland was ver heugd te vernemen, dat de Ne derlandse regering, volgens be richten van Donderdagmorgen, al deze principes zonder voorbehoud en in hun geheel, aangenomen heeft. De heer Van Zeeland merkte nog op enigszins teleurgesteld te zijn over het feit. dat zich reeds zo spoedig weer moeilijkheden voordoen. Hij sprak evenwel de hoop uit, dat de verduidelijkirgen, d'e hij hierboven heeft gegeven in staat zullen zdjn een duidelijker beeld te geven, van hetgeen zich heeft afgespeeld. de huidige frontlijnen der Neder landse troepen. Van welingelichte zijde ver neemt het A.N.P. echter nog, dat de tweede paragraaf van de ver klaring van 5 punten aldus luidt: Door de Commissie wordt ver staan, dat het uiteindelijk aan vaarden door de partijen van de 6 politieke beginselen, aangebo den door de Commissie, in geen enkel opzicht de status van par tijen kan veranderen of wijzigen, in het bijzonder met betrekking tot de verhouding tot de Veilig heidsraad. De „Nieuwsgier" verklaart, dat de geruchten over een Republi keinse kabinetscrisis aanhouden. De Republikeinen te Batavia zijn overtuigd van de onvermijdelijk heid ener kabinetsreorganisatie. Hoewel in dat verband de naam van Hatta genoemd wordt, is „Soemher" van mening, dat door zijn terugkeer naar Sumatra alle verwachtingen dienaangaande verdwenen zijn. Het verwerpen door Masjoemi en P.N.I. van de ,,Renville"-over- eenkomst wordt geen verrassing geacht, daar deze partijen ook Linggadjati hebben verworpen. De „Star Weekly" echter acht dit besluit in wezen belangrijker en gevaarlijker door de parlemen taire status van de oppositie, waardoor de mogelijkheid wordt geschapen, dat in de Republiek twee groepen vijandig tegenover elkaar komen te staan. Onder de candidaten, die voor het premierschap worden gesug gereerd, behoort ook Sjafiroeddin Prawiranegara, die door de Mas joemi wordt gepasseerd. Politieke kringen te Djokja noemen Moh. Hatta als de „sterke man", terwijl men Sjahrir gaarne in de rege ring der V.S.I. zou zien. De „Sajap Kiri" sprak zich inmid dels reeds uit tegen de vorming van een z.g. presidentieel kabi net, waarvoor de „Masjoemi" veel blijkt te voelen. AANKOMST „VOLENl^AM." Onvoorziene omstandigheden voorbehouden wordt het s.s. ,,Vo- lendam", dat met ruim 1100 mi litairen uit Nederlands-Indië aan boord op de thuisreis is, Zaterdag in de vroege morgen te Rotter dam verwacht. De ontscheping zal Zaterdagmorgen om 10 uur een aanipang nemen. Z. K. H. Prins Bernhard. die Dinsdagmiddag naar Engeland vloog, keerde Woensdagavond met de Hertog jan Gloucester de broer van de Engelse Koning, die enkele dagen de gast van het Prinselijk Paar zal zijn, naar Nederland terug. Het toestel van de Prins, de Dakota-P.B.A., werd bestuurd door kapitein G. Sonder- man. Per auto reed de Prins met zijn gast van Schiphol naar Paleis Soestdijk. Gisteren nam de Hertog van Gloucester deel aan een jachtpartij, welke in de oip- geving van Apeldoorn werd ge houden. Heden keert hrj per vliegtuig naar Engeland terug. „Ik geloof tot volledige over eenstemming over de kwestie- Duitsland te zijn gekomen tijdens een onderhoud, dat ik Dinsdag met de ambassadeur van Frank rijk te Washington heb gehad", zo heeft Marshall, de Amerikaan se Minister van Buitenlandse Zaken, aan de pers verklaard. Men verneemt in welingelichte Engelse kringen, dat de regerin gen van Engeland en Frankrijk het er over eens zijn geworden Nederland, België en Luxemburg uit te nodigen tot een politiek verdrag, dat zou kunnen worden •beschouwd als een uitbreiding van het indertijd te Duinkerken tussen Frankrijk en Engeland ge sloten verdrag. Bevin, de Britse Minister van Buitenlandse Zaken, zal heden in het Lagerhuis een toespeling op dit voorstel maken en men ver wacht te Londen, dat Bidault te Parijs gelijktijdig een mededeling in deizejfde geest zal doen. Naar het A.N.P. verneemt, zijn de Ministeries van Buitenlandse Zaken van Nederland, België en Luxemburg gisterochtend door de onderscheidene vertegenwoordi gers van Engeland en Frankrijk van het voornemen der laatstge noemde landen in kennis gesteld. Bij het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken kon nog geen commentaar worden gege ven. De Britse Minister van Buiten landse Zaken, Ernest Bevin, heeft in het Lagerhuis een verklaring over de buitenlandse politiek af gelegd. Bevin gaf o.m. te ken nen, dat de tijd voor de „conso lidatie van West-Europa" aange broken is. Weliswaar stelde hij géén officiële politieke eenheid met Frankrijk voor op dit ogen blik. De tijd is gekomen om weg^n en middelen te vinden, zo zei hij, om „onize betrekkingen met de Benelux (België, Luxem burg en Nederland) te ontwikke len. Met deze landen zullen wij de besprekingen aanvangen in nauwe overeenstemming met onze Franse bondgenoot. Ik hoop, dat met de Benelux-landen verdragen getekend zullen worden. Teza men met ons verdrag met Frank rijk kan dit leiden tot een be langrijke kern in West-Europa. We zullen andere Europese lan den van historische betekenis in dit grote plan moeten opnemen, onder meer het nieurwe Italië. Het is de politiek van de Sow- jet-Unie geweest, aldus Bevin, om met alle middelen communis tische controle in Oost-Europa te bewerkstelligen en het blijkt, dal in het Westen hetzelfde doel wordt nagestreefd. Wij hebben deze methode kunnen opmerker, in Polen, Bulgarije en Hongarije en onlangs in Roemenië en vol gens onze informaties worden elders soortgelijke pogingen aan gewend. De naburen van Griekenland in de Balkan hebben de spot gedre ven met de Verenigde Naties. Er bestaat zeer groot gevaar, dat zij en hun Sowjet-mentors hier een grote misslag begaart. Ik zon hier plechtig tot de grootste voor zicht gheid willen adviseren. Provocaties van deze soort lei den soms tot ernstige verwikke- l'ncen, waarvan wij en ik hopen, dat zij vermeden zullen worden. Als men voortgaat met een politiek, waarbij getracht wordt Europa direct of indirect te doen beheersen door één macht, waarbij van elk middel gebruik wordt gemaakt, zijn wij genood zaakt de conclusie te trekken, dat dit zal leiden tot een nieuwe wereldoorlog. Ik hoop, dat dit denkbeeld ooor niemand van ons zal worden aangemoedigd. De Britse regering zal kleine mogendheden niet als politiek instrument gebruiken om moei lijkheden tussen de grote mogend heden te veroorzaken maar de Britse regering kan geen samen werking tussen vier mogendheden aanvaarden, als één van die vier blijft voortgaan zijn politiek en economisch systeem aan kleinere landen op te leggen. Ik heb, zo ging Bevin voort, altijd de ruimste voorstelling aan gaande Europa gehad met inbe grip natuurlijk van de Sowjet- Unie. Niets van hetgeen onze re gering gaat ondernemen zal ge richt zijn tegen de Sowjet-Unie of tegen enig ander land, maar wij hebben het recht de ver wante zielen in het Westen te organiseren zoals de Sowjet-Unie de verwante zielen in het Oosten georganiseerd heeft. De regering is altijd van me ning geweest, dat de verbrokke ling van Duitsland onvermijdelijk het ontstaan van een soort irre- dentisten-toeweging tot gevolg zou hebben, die niet de herrij zenis van een vredelievend Duits land maar van een oorlogzuch tige geest met zich zou brengen. Daarom zijn we tegen die ver brokkeling". Over de West-Europese landen, met inbegrip van Italië, zei Bevin nog, dat zij hun overzeese ge biedsdelen zouden kunnen ontwik kelen op een wijze, die de beste en blijvendste resultaten voor de gehele wereld zou opleveren. Deze samenwerking op ontzaglijke schaal zou zich uitstrekken over Europa, het Nabije Oosten, Afri ka en het Verre Oosten. LI 'l V nil 3 es! n\ ei all jen 1 1 el •3? ri d o V II

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1