Volledige tekst van de zes aanvullende politieke punten Het lot van de Franse franc „Johan van Oldebarnevelt Brits-Amerik. zóne van Duitsland De Minister antwoordt WOENSDAG 21 JANUARI 1948. Begin van overeenstemming De toestand in het Ruhrgebied Debat over de regeringsver- klarirg wordt eerst heden hervat Sleepboot in de lucht gevlogen met 2000 demobiliserenden vertrokken HANDVEST voor de Geschil tussen Chili en Sowjet-Unie Trygye üe naar Nederland Ministeriële bijeenkomst* over de Benelux^ De strijd in Griekenland^ Petitionnement afscheiding Aruba Frankerlng bJJ Abo*s«m«nt - Twmeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te Ge Bilt, geldig tot Woens dagavond. Nog vrö koud. Bwaar bewolkt met opkla ringen. H er en daar nog eni- fe neerslag. Geleidelijk wat oenemende wind uit Zuide lijke richtingen. Ongeveer dezelfde tempera tuur als Dinsdag. Verschijnt dagelijks 4de Jaargang No. 711- Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Adv ertenüeprjja per mm 10 ct.; mlniaLSQi per advertentie 1£$. Inzending adverteaït© tot des namiddags tuu» Rubriek kl. adverteatU* 5 regels 60 ct.; i*Amn regel meer 12 cent. T«r- melding; Brieven oaftw nr. Bureau van dit BUS 10 cent meer Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. DE BESPREKINGEN IN INDONESIË, Door de Nederlandse en de Re publikeinse delegaties zijn de vol gende zes punten, toegevoegd aan de reeds gepubliceerde twaalf punten als basis voor de verdere politieke besprekingen, aanvaard en, ondertekend: 1. De souvereiniteit over ge heel Nederlands-Indië is en zal blijven bij het Koninkrijk der Nederlanden tot op het tijdstip, dat het Koninkrijk der Neder landen zijn souvereiniteit aan de verenigde staten van Indonesië overdraagt. Gedurende de perio de, voorafgaand aan dit tijdstip, kan het Koninkrijk der Nederlan den bepaalde rechten, verplich- tingeh en verantwoordelijkheden overdragen aan een voorlopige federale regering voor het terri torium der toekomstige verenigde staten van Indonesië. De ver enigde staten van. Indonesië, een maal tot stand gekomen zullen zijn een gouVereine en onafhankelijke staat in gelijkwaard;g deelgenoot schap met het Koninkrijk der Ne derlanden verbonden in een Ne derlands-Indonesische Unie, aan welker hoofd de Koning der Ne derlanden zal staan. De status der Republiek Indonesia zal zijn die van een staat binnen de ver enigde staten van Indonesië. 2. In elke voorlopige federale regering, tot stand gekomen vóór de ratificatie van de constituttie der toekomstige verenigde sta ten van Indonesië, zal aan alle staten een passende vertegen woordiging worden aangeboden. 8. Voor de ontbinding van de commissie van goede diensten zal elk der beide partijen kunnen verzoeken dat de commissie haar diensten voortzet om behulpzaam Volgeng inlichting uit goéde bron zjjn de vertegenwoordigers van India en Pakistan, na tussen komst van de voorzitter van de Veiligheidsraad, de Belgische ge delegeerde Van Langenhove, tot overeenstemming gekomen over instelling van een commissie van drie leden tot beslechting van het geschil tussen de twee staten. Men meent te weten, dat India en Pakistan ieder een lid van die commissie zullen kiezen en dat de twee aldus aangewezen leden het derde lid zullen kiezen. De derde man zal dan als voorzitter van de commissie fungeren. (Van de A.N.P.-correspondent.) Zoals te verwachten was, heb ben Maandag in het Ruhrgebied nog slechts stakingen van kleine omvang plaats gehad. In Keulen hebben 1500 man trampersoneel het werk neergelegd en uit enkele kleinere plaatsen werden nog sta kingen van dezelfde omvang ge meld. In Essen, Duisburg, Mühlheim en Oberhausen, de centra der sta kingsactie van vorige week, werd Maandag normaal gewerkt De vakbond voor de Britse zóne heeft zich uitgesproken tegen een sta king, die door de bond van amb tenaren in overweging genomen is. De voorz:tter der vakbonden, Boeekler, heeft Maandag mede gedeeld, dat hij voorlopig geen demonstraties van grote omvang vërwacht. Ofschoon hij de voed- selconferentie, die vorige week te Düsseldorf gehouden is, als mislukt beschouwt, gelooft hij, dat de toestand gered kan wor den, indien de landen hun toe zeggingen tot leveringen aan Noord RijnlandWestfalen ge stand doen. Boeekler zeide, dat bepaalde elementen nog steeds een gevaar lijke actie voeren, doch hij achtte deze niet v^n zodanige omvang, .dat reeds van een voorbereidmg van een algemene staking kan worden rresproken. De vakbon den te Hamburg hebben in een telegram aan het voedselbureau te Frankfurt de eis gesteld, dat voor Hamburg dezelfde noodvoor zieningen getroffen zullen worden als voor het Ruhrgebied. Terwijl de begroting voor 1946'47, in Hongarije een te kort van 375 millicen forint aan wees, is thans door de Minister van Financiën een begroting voor 1947'48 ingediend, die een over schot van 22 millioen forint laat zien. te zijn hij het beslechten van ge schillen tussen de partijen, welke betrekking hebben op het politie ke accoord en welke kunnen rij zen gedurende de interim-periode. De andere partij zal aan zulk een v.erzoek geen enkel bezwaar in de weg leggen. Een zodanig verzoek zal door de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden onder de aandacht van de Veilig heidsraad worden gebracht. 4. Binnen een periode van niet minder dan zes maanden en niet langer dan een jaar na de onder tekening van deze overeenkomst zal een volksstemming worden gehouden om te bepalen of de bevolkingen van de verschillende gebieden van Java, Sumatra en Madoera wensen, dat hun gebied deel uitmaakt van de Republiek Indonesia of een afzonderlijke staat binnen de verenigde staten van Indonesië. Zulk ee.n volsstemming zal wor den gehouden onder toezicht van de commissie van goede diensten, indien een der partijen, in over eenstemming met de procedure in punt 3 uiteengezet, hiervoor de diensten der commissie zou ver zoeken. De partijen kunnen ech- De Tweede Kamer zou giste renmiddag de beraadslaging over de Regeringsverklaring nopens de ontwikkeling der gebeurtenissen in Indonesië voortzetten. In verband met de inmiddels ontvangen teksten van de op de .Renville" tot stand gekomen wapenstilstand en politieke over eenkomsten v/erd dit debat ech ter uitgesteld tot heden, Woens dagmiddag, 3 uur. ter met elkander overeenkomen om een andere methode te volgen bij het vaststellen van de wens der bevolkingen. 5. Na de vaststelling der sta ten volgens de procedure uiteen gezet in punt 4 zal op democra tische wijze een conventie worden bijeengebracht voor het opstellen van een grondwet der verenigde staten van Indonesië. De vertegenwoordiging der on derscheidene staten in deze con ventie zal in verhouding zijn tot het aantal inwoners van die sta ten. 6. Zal enige staat besluiten de constitutie niet te ratificeren en verlangen om in overeenstemming met de beginselen, vervat in art. 3 en 4 van de overeenkomst van Linggadjati, een speciale verhou ding tot de verenigde staten van Indonesië en het Koninkrijk der Nederlanden aan te gaan, dan zal geen der partijen zich hiertegen verzetten. Van gezaghebbende Ameri kaanse zijde is tegenover de cor respondent van Agence France Presse verklaard, dat de heer Mendes-France, die namens de Franse regering te Washington besprekingen voert, binnen 24 of 48 uur een beslissing zou wensen inzake de besprekingen met het Internationale Monetaire Fonds Nabij Felixstone is een sleep boot van een scheepswerf in de lucht gevlogen en daarna gezon ken. Vermoedelijk is de gehele bemanning van 16 koppen omge komen. Er is nog geen officiële verklaring voor het ongeluk ge geven. 99 Op 16 Januari vertrok het m.s. „Johan van Oldebarnevelt", van Priok, met het eerste grote con tingent demobiliserenden naar Nederland. De inscheping van de militairen van het K.N.I.L. met voor een groot deel hun vrouwen en kinderen, het O.V.W.-Bataljon „Zeeland" (2-14-R.I.) en een kleine groep mariniers begon vroeg in de ochtend en had dank zij de uitstekende organisatie een vlot verloop. Om half één gingen de laatsten aan boord en enige minuten later arriveerde geheel onverwacht voor de militairen de legercom mandant, de Dt.-Gen. S. H. Spoor die persoonlijk afscheid kwam nemen van hen, die het eerste onder zijn hevel kwamen en nu na jaren van grote moeilijkheden en volmaakte plichtsvervulling de eersten zijn, die huiswaarts keren. Het Britse en Amerikaanse mi litaire bestuur in Duitsland heeft te Berlijn de bepalingen van een handvest hekend gemaakt, dat tot doel heeft de ontwikkeling van de Britse en Amerikaanse zóne tot een zelfstandige econo mische eenheid te bevorderen, die niet langer financieel door Engeland en Amerika behoeft te worden gesteund. Volgens het handvest worden het Brits-Amerikaanse bureau voor in- en export en het gemeen schappelijke deviezenbureau tot een eenheid, die volledige be voegdheid bezit om de export van de dubbele zóne tot een zo hoog mogelijk peil op te voeren. Directeur-Generaal van het ge reorganiseerde bureau wordt Wil liam John Logan, een Amerikaan se bankier, die zich uit zaken heeft teruggetrokken. J. H. Ca- han van het Britse M-inisterie van Financiën wordt onder-direc teur. Het handvest is opgesteld over eenkomstig de herziene bizonale fusieovereenkomst, die de vorige maand te Washington is geslo ten Het nieuwe bureau, dat zal worden geleid door een raad van commissarissen, bestaande uit de financiële en economische advi seurs van het Britse en Ameri kaanse bestuur, zal onmiddellijk stappen doen om het bestaande apparaat voor de controle van de buitenlandse handel der beide zones efficiënter te doen function- neren. Volgens de herziene bizonale overeenkomst zal Amerika, uit hoofde van zijn grotere finan ciële deelneming, de meeste zeg genschap in het nieuwe bureau hebben. Het ligt in de bedoeling, dat de taak van het bureau zo spoedig mogelijk door het Duitse bestuur wordt overgenomen. Er zal Duits personeel worden ongeleid om te zijner tijd het Geallieerde Dersoneel te vervangen. De ter beschikking van het bureau ge stelde deviezenbronnen zullen aan gesproken worden, opdat de voor de staatshuishouding en de ont wikkeling van de export der dub bele zóne benodigde grondstoffen kunen worden aangeschaft. Het bureau is bevoegd ten behoeve van im- en export overeenkomsten te sluiten voor de levering van goederen en diensten en voorts om alle maatregelen te treffen die nodig ziin in het belang van handel en industrie. De verklaring zegt voorts, dat het gemeenschappelijk deviezen- bureau de taak blijft vervullen van controle en belastingafde ling van het bureau voor im- en export, totdat een nieuwe bank kan functionneren. Het bureau zal de voornaamste clientèle van de bank vormen. Na het verbreken van de diplo matieke betrekkingen tussen Chili en de Sowjet-Unie zijn moei lijkheden gerezen omtrent de schoondochter van de Chileense ambassadeur te Moskou, die van Russische nationaliteit, geen toe stemming verkreeg de Sowjet- Unie te verlaten. De 'Chileense regering besloot daarop het ver trek van de Sowjet-Russische missie uit Chili te verhinderen en in antwoord daarop werd van Sowjet-Russische zijde eenzelfde maatregel genomen ten aanzien van de Chileense missie in de Sowjet-Unie. De Chileense rege ring' heeft thans de Sowjet-Rus- sische medegedeeld, dat zij de kwestie voor het Internationaal Gerechtshof wil brengen. De secr.-gen. der Verenigde Nat'es, Trygve Lie, die momen teel in Brussel vertoeft, wordt Donderdagavond 5.47 uur met de „Etoile du Nord" aan het Hol landse-Spoorstation te 's Graven- hage verwacht. Het gezelschap zal bestaan uit zeven personen, onder wie' de heer Peit, adjunct secretaris-generaal, en de dochter van de heer Lie, en zal zijn in trek nemen in kasteel Oud-Was senaar. Zondagavond vertrekt de secre taris-generaal naar Praag. Het programma van zijn ver blijf hier te lande is reg niet vastgesteld, omdat men dit eerst met de heer Lie wil bespreken. In een korte toespraak wees Z. E. op het grote belang van de taak, die deze mannen van K.N.I.L. en K.L. zij aan zij heb ben vervuld. De leger-comman- dant dankte zijn mannen voor hun zo zware werk en wenste hun een voorspoedige reis en een behouden aankomst. Vervolgens inspecteerde hij de verblijven voor de militairen en hun gezinnen. Overal sprak Z. E. even met verschillende mannen en wenste hun nogmaals per soonlijk een goede reis. Voor de militairen van het K.N.I.L. en hun gezinnen, die na zeven harde, bittere jaren einde lijk een welverdiende rust gaan genieten in het moederland, was het afscheid van dit land, waar aan zij gedurende zo lange tijd hun (beste krachten in voor- en tegenspoed hebben gegeven en dat hun tweede vaderland werd, vanzelfsprekend moeilijker dan voor de Zeeuwen en mariniers. Maar toch heerste ook bij de laat sten niet die uitbundige feest stemming, die de buitenstaander zou verwachten. Ruim twee jaar geleden gingen zij vrijwillig naar de onbekende Oost en viak onder de grootste ontberingen hebben zij de spits afgebeten voor hen, die later kwamen, maar daar in de een zaamheid van de buitenposten hebben zij dit land ook anders leren kennen dan alleen maar als een rimboe vol gevaren. Er groeide daar een hechte kame raadschap. „Ook al zien we elkaar in Holland nooit meer terug, toch blijven wij kamera den", aldus drukte één van hen het uit. Zij leerden elkaar waar deren en menige O.V.W.-er laat zijn beste vriend hier achter. Zij rusten op de kerkhoven op Java en Sumatra en het deed de man nen goed, dat de legercomman dant op deze dag, nu de „Cease fire" voorstellen zijn geaccep teerd, heeft bevestigd, dat hun offer niét vergeefs is geweest. de zijn over de nieuwe pariteit va» franc tegenover de dollar. Amerikaanse deskundigen echter van mening, dat het moei lijk zal zijn een defin.tieve oplos sing te vinden vóór Donderdag of Vrijdag a.s. Maandagmiddag heeft Mendes- France het standpunt en de offi ciële plannen van de Franse rege ring in een bijeenkomst van het Int. Monetaire Fonds uiteengezet. Alle persoonlijkheden van het Monetaire Fonds nemen echter het strengste stilzwijgen in acht. In welingelichte kringen wordt er echter op gewezen, dat er aan vankelijk sprake is geweest van het vaststellen van twee franc noteringen. De ene franc-note ring zou gelden met 'behoud van de huidige pariteit, terwijl de an dere franc-notering zou worden vastgesteld op ongeveer 200 tot 250 frs. per dollar, teneinde een middel te vinden tot uitbreiding van de Franse export. Op grond van de voorlopige besprekingen^ welke Mendes- France gedurende 3 dagen reeds met de deskundigen van het Int. Monetaire Fonds heeft gevoerd, meent men te weten, dat wordt vastgehouden aan de invoering van een exportfranc op een nieuw niveau, doch dat anderzijds nog niet vaststaat, dat de huidige pa- fiteit zou worden gehandhaafd voor andere doeleinden. Teneinde de resultaten te on derzoeken van de werkzaamheden der commissie, die belast zijn met de uitvoering van de Belgisch- Nedeiiands-Luxemburgse douane unie, zullen de betrokken Minis ters van Nederland, België en Luxemburg op 29 en 30 Januari a.s. te Luxemburg bijeenkomen. Op deze bijeenkomst zullen tevens de richtlijnen worden vastgesteld, die de commissies te volgen heb ben bij de verdere wekzaam- heden. Volgens het Atheense Nieuws agentschap hebben de Griekse guerillastrijders, die Platanos, 20 km ten Noorden van Lepanto aan de Golf van Corinthe hebben aan gevallen, een „verpletterende nederlaag"' geleden. Honderd guerillastrijders zouden gevangen genomen zijn tijdens de aanval op Platanos en de aftocht van de aanvallers. Het garnizoen van de plaats heeft 30 uur standgehou den tot Zondagochtend Griekse legereenheden met artillerie en tanks arriveerden, die de aanval lers terugdreven. In Oost-Macedonië, dat aan Bulgarije grenst, verdreven Griek se regeringstroepen guerillastrij ders uit hun stellingen tussen de rivier de Nestos en de Boz Dugh bergketen van het Rhodope ge bergte, aldus meldt het Atheense Nieuwsbureau. Op vragen van het Eerste Ka merlid Molenaar inzake de ver koop van vergunningen, verleend op grond van het bedrijfsvergun- ningenbesluit 1941, heeft de Mi nister van Economische Zaken het volgende geantwoord: Concrete gevallen van verkoop of te koop aanbieden van vergun ningen verleend op grond van het bedrijf svergunningenbesluit 1941, zijn de Minister niet bekend. De tot dusverre gehouden controles, o.a. naar aanleiding van aanbie dingen ter zake in dag- of vak bladen, hebben uitgewezen, dat steeds sprake was van de overne ming van reeds, gevestigde bedrij ven en dat ten onrechte de be grippen „bedrijfsvergunning en bedrijf" met elkander verward werden. De vraag of het juist is dat de instanties, waaronder deze mate rie valt, haar bemiddeling ver lenen bij de overdracht van de oorspronkelijke houder der ver gunning op de nieuwe verkrijger, moet in ontkennende zin worden j beantwoord. Op de vraag of de Minister be- j reid is te doen onderzoeken, of I het juist is, dat zulke vergunnin- i gen tegen exorbitante prijzen i worden aangeboden, antwoordt de Minister: Deze aangelegenheid heeft de voortdurende aandacht van de Minister. Géén der tot dusverre onderzochte gevallen houdt een bevestiging in van de aan onder havige vragen ten grondslag lig gende vermoedens. Ten einde de mogelijkheden, dat derden onbevoegd van ver leende vergunningen gebruik ma ken, te beperken, worden deze vergunningen zoveel mogelijk ten nairne van natuurlijke personen gesteld. Naar het A.N.P. verneemt, heeft een groot deel van de be volking van Aruba in verband met de komende rijksconferentie te Den Haag uitdrukking gegeven aan de wens tot afscheicLng van Curagao en opneming van Aruba als aparte zelfstandige eerheid in het Koninkrijk der Nederlanden. De heer C. A. Enan, afgevaar digde ter Rijksconferentie en zoon vande leider van de Arubaanse volkspartij Hemy Bman, heeft het plan dit verlangen, dat is uit gedrukt in een notarieel opge maakt petitionnement, na zijn aankomst Vrijdag a.s. op Schip hol aan te bieden aan H. M. de Koningin.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1