Politieke grondslagen aanvaard Spoorwee Mechelen-Terneuzen Proi. Van den Brink Min. van Economische Zaken De Christelijke partijen in Duitsland DINSDAG 20 JANUARI 1948. Min. Jonkman spreekt met de Surinaamse delegatie 0e strijd in Griekenland De stop-watch en de koe Verklaring van generaal Clay Noodtoestand afgekondigd. Bewapening van de Joodse staat Ned.-Indische regering lost ereschuld in Engels vliegtuig door Egyptisch vliegtuig beschoten Treedt Mackenzie King af? Turner mg ütj AbOKB*m«nt - Terneuzen WEERSVERWACHTING, medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dins dagavond. Weinig verandering. Matige, later tijdelijk krach tige wind tussen. Zuid en West. Wisselend bewolkt met enkele buien. Weinig verandering in temperatuur. Verschijnt dagelijks 4de Jaargang No. 710. Drukkerij N.V. Firma P. .1. van de Sande Terneuzen Advertentleprse per mm 10 ct.inlntota'S® per advertentie l,iH Inzending ^dverteströ» tot des namiddags 4 »*4, Rubriek kl. advertent!*® 5 regels 60 ct.; Humt regel" meer 12 cent. T®r- meldingBrieven om#»' nr. Bureau ran 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. DE BESPREKINGEN IN INDONESIË. Maandagmiddag om kwart voor- vijf plaatselijke tijd hebben de Nederlandse en de Republikeinse delegaties aan boord van de „Renville" de zes punten van de commissie voor goede diensten, welke gevoegd 2ijn bij de politie ke grondslagen van de overeen komst, officieel aanvaard. Het betreft de volgende punten; a. Kwestie van de souvereini- tedt. to. De representatie van de voorlopige federale regering. c. Het continueren van het gebruik, maken van de goede diensten der commissie van de Veiligheidsraad. <3. Het plebisciet. e. de conventie voor het sa menstellen van de grondwet. f. De speciale verhouding tot de verenigde staten van Indone sië. In de openbare vergadering van Maandagmiddag werd een brief overhandigd van de Neder landse delegatie, waarin wordt verklaard, dat de Nederlandse delegatie van de Nederlandse regering toestemming heeft ont vangen deze zes punten te accep teren met de toevoeging, dat de Nederlandse delegatie op deze zes punten commentaar zal geven in een later te zenden brief, zodra instructies van de Nederlandse Regering zullen zijn binnengeko men, hergeen zeer binnenkort per telegram wordt verwacht. De Republikeinse delegatie aan vaardde de zes punten. Ln een desbetreffende brief wordt ge zegd, dat de Republikeinse dele gatie de punten accepteert op basis van de concepties en de ver duidelijking welke de commissie van goede diensten tijdens de for mele bijeenkomst van 13 Januari te Kanroeang aan de Republi keinse delegatie heeft gegeven, alsmede op basis van de verkla- rijng der commissie van goede diensten, toegevoegd aan de docu menten, welke Zaterdag j.l. op de „Renville" zijn voorgelegd {(bedoeld is de verklaring van de «ommissie van goede diensten, bestaande uit vijf punten). In de vergadering van Maan dagmiddag werd besloten sub commissies in te stellen ter be- «tudering van de diverse onder delen der politieke grondslagen en voor het uitbrengen van rap port. Hierna kunnen t.z.t. op basis van de rapporten der plenaire vergadering besluiten worden genomen. De voorzitter van de week, de heer Herremans, stelde daarna voor de plenaire zitting Van bevoegde zijde verneemt het A.N.P., dat de Minister van Overzeese gebiedsdelen, Mr. J. A. Jonkman, hoewel hij wegens het onzekere tijdstip van aankomst der Surinaamse delegatie op het vliegveld Schiphol niet persoonlijk tegenwoordig kon zijn, zich na aankomst van de delegatie in het kasteel Oud-Wassenaar gedurende ongeveer anderhalf uur met de leden heeft onderhouden. „De vrije Griekse radio" ver klaart, aldus meldt Tanjoeng, het Joego-Slavische persbureau, dat een escadron cavallerie en andere guerilla-eenheden stellingen der Griekse regering in de dorpen Stelio en Soerti, in Thessalië heb ben aangevallen en de regerings troepen hebben verspreid na een strijd van verscheidene uren. De guerillastrijders maakten oorlogsmateriaal en voedsel buit en 15 jongelieden van de dorpen voegden zich bij hen, aldus de radio. Eenheden van het „Oost-Mace- donisch corps" deden een nachte lijke aanval op Xanthi, ongeveer 20 km van de Bulgaarse grens, en Kimzija. Uit Athene wordt gemeld, dat manschappen van het Griekse leger, gebruik makend van ge pantserde auto's de verzetsstrij ders ten N. van Plantano terug drijven. Deze tegenactie volgt op de aanval op Arachova in de vorige week. Het Griekse leger zuivert mo menteel het gebied, waar, vol gens berichten uit Patras, van de verzetsstrijders 300 zouden zijn gedood en 100 gewond. enige minuten te schorsen, waar na ieder der delegaties één of twee leden 2ou aanwijzen om te samen met de commissie van goede diensten voorbereidingen te treffen tot het vaststellen van de hoofdlijnen der verdere procedure. De zitting werd na 20 minuten verdaagd. DE POLITIEKE SITUATIE IN DJOGJA. Volgens het Republikeinse persbureau Antara verwerpt de „Sajap Kiri" (concentratie van linkse partijen) de wens van som migen om het huidige verant woordelijke kabinet te vervangen door een presidentieel kabinet. Antara meldt voorts dat de P. N. I. (nationalistische partij) Zondag te Djogja in plenaire ver gadering besloot in te stemmen met het standpunt van het hoofd bestuur dezer partij, de Ren- ville-overeenkomst verwerpt. Voorts is de partijraad van mening, dat de Republiek met het huidige kabinet de moeilijk heden en de strijd van het Indo nesische volk niet zal kunnen te boven komen. In verband hier mede kan de P. N. I. geen ver dere verantwoordelijkheid dragen voor het kabinet in de huidige samenstelling en eist een spoedige vervanging van het tegenwoor dige kabinet door een aantal mi nisters, dat aan de eisen van de strijd voor de vrijheid voor het vaderland voldoet. KOORWERK AAN DE KONINGIN OPGEDRAGEN. H. M. de Koningin heeft de com poniste Jo BordewijkRoepman Haar toestemming gegeven om het op verzoek van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond ge componeerde koorwerk ter gele genheid van H. M.'s 50-jarig Re geringsjubileum aan Haar op te dragen. Voor de koe is het leven een ongecompliceerde zaak. Daarom zal de koe met een uitdrukking van: „Wat kan het mij schelen" naar de man met de stop-watch gekeken hebben. Deze man echter, een student in Engeland, heeft het een en ander geconstateerd, dat van belang zou kunnen blijken voor de veeteelt: Gemiddeld graast een koe zeven en een halfuur bij daglicht en twee en een half uur in het donker. Voor het herkauwen gebruikt zij per etmaal bijna zeven uur. Voor het uitzoeken van het over en voor het herkauwen is gemiddeld bijna vijf uur nodig. De koe brengt elf en een half uur liggend door. Per dag legt een koe-in-de- wei ongeveer vier kilometer af. Met ingang van 21 Januari is bij K. B. benoemd tot Minister van Economische Zaken Prof. Dr. J. R, M. van den Brink te Laren (N.-H.), hoogleraar te Nijmegen en lid van de Eerste Kamer. Prof. Van den Brink zal de jongste Minister zijn in het hui dige kabinet. Hij is tevens de meest jeugdige Minister, die ooit een Nederlandse regering gesierd heeft. Dr. C. Lely, die in 1801 Minister van Waterstaat, Han del en Nijverheid werd in het Ministerie-Tienhoven, had toen de leeftijd van 36 jaren bereikt, het geen reeds een uitzondering ge noemd kan worden. Later, in 1934, trad Mr. M. P. L. Steen- berghe op 35-jarige leeftijd in het derde Ministerie-Colijn als Minister van Economische Zaken op. Ook Mr. Dr. J. Donner, die in 1926 Minister van Justitie werd, had toen de leeftijd van 35 jaar. Wat de jeugdige leeftijd be treft worden allen overtroffen door de thans benoemde function- naris, die 12 April 1915 te Laren (Utrecht) geboren werd en dus pa.s 32 jaar is. Hij bezocht de R.K. hogere bur gerschool te Hilversum en stu deerde vervolgens aan de Kath. Economische Hogeschool te Til burg, waar hij cum laude het can- didaatsexamen in de Economie aflegde en in 1940 cum laude het doctoraal examen, In datzelfde jaar volgde zijn benoeming tot ad viseur bij het directoraat voor handel en nijverheid aan het de partement van handel, nijverheid en scheepvaart, in 1941 die tot adviseur bij de dienst tot regeling van de prijzen en kort daarop'die tot chef der afdeling prijzenpoli tiek. Generaal Clay, bevelhebber van de Amerikaanse troepen jn Duits land, heeft tegenover het Duitse Nieuwsbureau Dena verklaard, dat de Franse regering in ver trouwen op de hoogte was gesteld van de voorstellen, die te Frank fort waren gedaan. Hij zag niet in, waarom Frankrijk officieel van de besluiten betreffende een zaak, waarmede het zich nog niet had ingelaten, op de hoogte ge steld moest worden. „De Fransen zijn herhaalde malen uitgenodigd om hun zóne bij de Br'ts-Amerikaanse aan te sluiten. De V. S. hopen., dat zij het zullen doen." Clay bevestigde nogmaals, dat de toestand in psrlijn geen wijzi ging zou ondergaan. „Wij zijn op alle eventualiteiten voorbereid". Wat de propaganda betrof wa ren de communisten in de ver dediging gedrongen, doordat de Sowjet-Unie Duits grondgebied aan de Polen had geschonken en „de terreur van de polit'e-staat" in de Sowjet-izöne heerste. Tijdens de bezetting nam hij als zodanig ontslag. In December 1942 promoveerde hij aan de hoge school te Tilburg cum laude tot doctor in de economische weten schappen op proefschrift: „Maat schappelijke structuur en werkge legenheid". In 1945 werd Dr. Van den Brink benoemd tot hoogleraar in de economische wetenschappen aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. De heer Van den Brink is lid der Eerste Kamer, sociaal advi seur van de Katholieke arbeiders- bewging en economisch adviseur van verscheidene ondernemingen. In Nijmeegse universiteitskringen zowel bij professoren als bij stu denten staat hij in hoog aanzien. De politie te Cairo en Alexan- drië heeft de noodtoestand afge kondigd en de toegang tot de universiteiten en middelbare scho len afgezet om demonstraties te voorkomen, nadat studenten en scholieren in staking waren ge gaan ter viering van de 49ste verjaardag van de ondertekening van de Soedanconventie van 1899. Volgens deze overeenkomst wordt de Soedan door een gouverneur- generaal namens Engeland en Egypte bestuurd. De N.V. Nederlandsche Spoor wegen te Utrecht en de S. A. In ternationale Spoorwegmaatschap pij MechelenTerneuzen te Sint- Niklaas maken bekend, dat in af wachting van een definitieve re geling ingaande 21 Januari 1948 eerstgenoemde vennootschap de op Nederlands gebied gelegen spoorwegen van Terneuzen over Sluiskil en Hulst tot de Belgische grens en van Terneuzen over Sluiskil en Sas van Gent naar de Belgische 'grens van laatstge noemde maatschappij krachtens een tijdelijke overeenkomst voor lopig zal huren en exploiteren. Ingaande diezelfde datum zal de Nationale Maatschappij def Belgische Spoorwegen de op Bel gisch gebied gelegen spoorweg van de grens af over De Klinge naar Sint-Niklaas en verder voor lopig huren en exploiteren. De bestaande tarieven blijven van kracht. Echter zal voor goederenzen dingen van bovengenoemde Ne- Coliiiité in de V. S. opgericht. Er is een comité opgericht „tot bewapening van de joodse staat", met als voorzitter deken Aflange en ere-voorzitter senator Robert F. Wagner. Het comité heeft Truman een telegram gezonden waarin wordt gevraagd om ver zachting van het embargo op wapenzendingen naar het Midden- Oosten, zodat verscheping van militaire uitrusting in het kader van de leen-en-pacht mogelijk zal worden naar de landen, die het besluit van de V. N. tot verdeling van Palestina ondersteunen. Het comité stelt zich niet voor gelden in te zamelen, doch de publieke opinie attent te maken op „de noodzaak van bewapening van een joodse strijdmacht". Voorts is nog een brief gezon den aan Truman door het „comité voor politieke actie voor Palesti na" onder voorzitterschap van rabbijn Baruch Korff, in welke brief er op wordt aangedrongen „een nieuwe oorlog te voorkomen door het embargo op verscheping van wapenen naar "de Arabische landen te handhaven", het verkrij gen van wapenen door de Pales tijnse joden voor zelfverdediging toe te staan, vorming door de V. N. van een internationale po litiemacht en toestemnrng yoor het oprichten in de Verenigde Staten van een vrijwilligersleger voor Palestina. (Van de A.N.P.-correspondent.) Naar in C. D. U. kringen ver luidt, heeft het militaire Sowj et- bestuur aan de C. D. U. dei- Oostelijke zóne niet toegestaan deze maand een partijcongres bij een te roepen. Het houden van een dergelijk congres werd door Jakob Kaiser en de Berlijnse af deling der partij gevorderd, ten einde te bewijzen in hoeverre men thans nog het vertrouwen der partij in de Sowjet-zóne bezit. Het militaire Sowjet-bestuur heeft volgens dezelfde kringen het hou den van een partijdag vóór Mei 1948 verboden. In een rede, welke Kaiser te Berlijn gehouden heeft, heeft hij dit verbod het bewijs ge noemd voor het feit, dat ook de Russen weten, dat de partijleden in de zóne nog voor 90 procent achter Kaiser staan. Hij beschul digde de Russen ervan in de vol- fende maanden door voortgezette ruk te willen trachten de partij- functionnarissen verder van hen te vervreemden. Deze laatste twee weken zijn, naar men ons mededeelde, veer tien vooraanstaande leden der partij uit de Sowjet-zóne verdwe nen, waarvan er vier naar het We- ten zijn gevlucht,. Ook de functionnarissen uit de Sowjet-sector van Berlijn zijn on der druk gezet. De fractieleider Het Britse departement van buitenlandse zaken heeft Vrijdag avond bekend gemaakt, dat En geland versterkingen zal zenden naar Mogadisjoe in voormalig Italiaans Somaliland, waar on lusten hebben plaats gehad, die vijftig Italianen het leven hebben gekost. der partij in het Berlijnse stads- parlement heeft deze week slechts aan de zitting van dit college willen deelnemen, nadat hem een vrijbrief werd verstrekt. In C. D. U. kringen hoopt men, dat het werk van de door de Sowjet-auto- riteiten aangewezen partijleiding zal stranden op passieve tegen stand. Men legt er de nadruk op, dat aan een opheffing der partij in de zóne niet gedacht wordt daar verwacht wordt, dat bij db dit jaar te houden verkiezingen 60 procent zich uit protest tegen de S. E. D. achter de christelijRe partij zal scharen. Kaiser zelf zal in Berlijn blijven en hier een functie in het verbond der Chris telijke partijen in Duitsland aan vaarden, In Brazilië is een aantal communisten gearresteerd. Zij worden er van beschuldigd be trokken te zijn geweest bij een complot, dat geleid heeft tot de verwoesting van de infanterie- kazemes in de stad Joao Passoa op 15 Januari j.l. Door het hoge water van de Rijn zijn enige schepen verloren gegaan. Het water is thans weer begonnen te zakken, aldus de Duitse nieuwsdienst in de Britse zóne. derlandse lijnen naar België en omgekeerd voortaan gebruik ge maakt moeten worden van vrachtbrieven voorgeschreven bij de Internationale overeenkomst omtrent het goederenvervoer per spoorweg. Voorshands blijft de dienstrege ling van de reizigerstreinen onge wijzigd, in de dienstregeling van de goederentreinen komt een kleine wijziging, die verder geen invloed heeft. De N.V. Nederlandsche Spoor wegen en de S.A. Internationale Spoorwegmaatschappij Mechelen- Terneuzen regelen de overneming van de exploitatie van de op Ne derlands gebied gelegen spoor wegen in onderlinge overeenstem ming. De N.V. Nederlandsche Spoor wegen zal haar uiterste best doen om de belangen van het publiek te behartigen, zij zal met genoe gen de relaties van de Spoorweg maatschappij MechelenTerneu zen met haar cliëntèle overnemen. Zij benoemt ingaande 21 Januari 1948 als haar algemeen vertegen woordiger de heer J. A van Oortmerssen, Inspecteur, ter standplaats Terneuzen, die de lei ding van de exploitatie van de bovengenoemde spoorwegen in Zeeuws-Vlaanderen zal hebben Op kosten van de Nederlands- Indische Regering is e«n Siamees student uit Bangkok naar Bata via vervoerd, waar hij in het Tjikinihospitaal behandeld wordt door de hersenspecialist Dr. Lens hoek. Deze student, Ophet, werd in Siam dicht bij een Nederlands kamp van militairen aangereden door een truck. Het is nooit uit gemaakt of het een auto van Engelse of Nederlandse militairen was. De gevolgen voor de student Ophet waren zeer ernstig. Hij bleef ongeveer twee maanden be wusteloos. Door een verkeerde diagnose kreeg hij niet de juiste behandeling. Later bleek, dat de patiënt een zware schedelbasis fractuur had opgelopen. Hij lijdt thans nog aan evenwichts- en ge heugenstoornissen en heeft nog enige geestelijke afwijkingen. In Bangkok was geen hersen specialist aanwezig, die hem kon behandelen. De Ned.-Indische Regering heeft behalve een som van 20.000 tikals ook de over komst van de student naar Bata via en de verdere behandeling van de patiënt v<>°r haar reke ning genomen. De patiënt is met een Siamese verpleegster per Constellation naar Batavia ge vlogen. Uit betrouwbare bron te Cairo wordt bevestigd, daf enkele dagen geleden een vliegtuig van de R.A.F. door een Egyptisch vlieg tuig hoven de rens van Eypte en (Palestina hij Al- Arisj is bescho ten. Het Engelse vliegtuig bleek bij de landing 30 kogelgaten te hebben. Volgens het Arabisch blad „Al Misri" loste de Egypti sche piloot, die een vreemd vlieg tuig boven de Egyptische leger- barakken in het gebied van ES Arosj zag, eerst waarschuwings schoten, doch zette hij vervolgens een achtervolging in, waarbij het vuur opniew geopend werd. Vol gens het blad heeft de Britse ge zant te Cairo bij de Egyptische regering een protest ingediend. Volgens politieke kringen te Ottawa verwacht men, dat W. L. MaoKenzie, Minister-President van Canada, die in 1945 verklaard heeft, dat hij niet van plan is het volgend jaar bij de algemene ver kiezingen aan het hoofd van zijn. partij te staan, hedenavond zijn aftreden bekend zal maken. Als opvolger van de 73-jarige Pre mier wordt genoemd Louis St. Laurent, die in 1941 Minister van Justitie werd en thans het ambt van Minister van Buitenlandse Zaken bekleedt.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1