iWAPENSTILSTAND GETEKEND DE GEVECHTEN IN PALESTINA Sowjet-Unie beschuldigt Engeland en Amerika te Wenen MAANDAG 19 JANUARI 1948. Noodwet ouderdomsvoorziening Dr. Beei dankt de commissie van goede diensten fr&n&ering bö AöOBJMWJssat - T«meuzeo WEEKS VERWACHTIN G medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Buiig. Matige tot krachtige wind t&rasen Z.-W. en West. Wisse lend bewolkt met voornamelijk in de kuststreken enkele regen- hagel- of natte sneeuwbuien. Weinig verandering in tempe ratuur. 4de Jaargang No. 709- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. .1. van de Sande Terneuzen Advertemtieprtj» per mm 10 Ct.; per advertentie i i Inzending adverteutV®? tot des namiddags 4 Rubriek kl. adverteotSMS 5 regels 60 ct.; regel meer 12 cent. Y« melding: Brieven O nr. Bureau van <Bt 1 10 cent meer. Abonnementsprijs f 3.25 per kwartaal. Aan boord van d© „Renville" is Zaterdagmorgen het wapen stilstandsverdrag tUssen de Ne derlands*» Regering en de Indo nesische Regering getekend. Het juiste tijdstip van de onder tekening wgs acht uur vijf en twintig (Nederlandse tijd). Zaterdag verzamelden zich aan boord van de „Renville" alle auto riteiten van Batavia voor het bij wonen van de ondertekening der bestandsovereenkomst en de ac- coordverklaring der politieke grondslagen als basis voor de be sprekingen. Rond dezelfde tafel, waar op 8 December de eerste plenaire zitting op de „Renville" werd gehouden, zaten beide, dele gaties en de Commissie van goede diensten, met dit verschil, dat Abdoelkadir en Sjarifoeddin ieder aan een uiteinde van de tafel der commissie hadden plaats geno men. Het Australische lid Kirby opende ais voorzitter van de week de bijeenkomst en kondigde als eerste punt aan de ondertekening van het bestand. Deze bestands overeenkomst bestaat uit 10 pun ten, waaraan als aanhangsel drie punten zijn toegevoegd. Tevens werd kennisgenomen van de rege lingen der bestandsovereenkomst, E(jnde de uitvoeringsbepalingen der overeenkomst. Hierin wordt ondermeer gezegd: ,,De gelijklui dende o .1 gelijktijdig- worden uitgegeven door de Nederlandse es de Republikeinse autoriteiten aan hun ondergeschikten en com mandanten en via deze aan hun troepen". Deze order luidt: „Heden, 17 Januari 1948, is een wapenstilstandsovereenkomst ge slopen tussen de Republiek en Nederland. Dit betekent, dat zo ■poedig mogelijk alle maatregelen zullen worden genomen om op de ■geest effectieve wijze een einde te maken aan alle vijandelijk heden. In afwachting van gede tailleerde orders en instructies be veel ik u ala volgt (met „ik" wordt bedoeld de betreffende autoriteit) 1. Vermijdt alle provocaties in welke vorm ook; 2. Gaat door met uw taak tot handhaving van rust en orde in de gebieden, die u zijn toe bedeeld; 3 Verdedigt u, indien u wordt aangevallen 4. Vermijdt alle incidenten; Beseft, dat u verantwoordelijk blijft voor de veiligheid van leven en goed. Ik verwacht, dat u deze voorlo pige orders zult uitvoeren in de geest, waarin deze wapenstil standsovereenkomst thans is ge tekend". Deze' bepalingen en de wapen stilstandsovereenkomst worden uitgegeven Zaterdagavond 21 uur Java-tijd en worden effectief voor beide partijen 14 dagen later, dus on 31 Januari om 24 uur Javatijd. De overeenkomst zelf, welke als termijn van inwerkingtreden noemt: 48 uur na de onderteke ning, liet tevens de mogelijkheid open tot het verlengen van deze termijn tot 14 dagen na de t>n- dertekening, indien een van beide partijen aan de andere partij het verzoek hiertoe zou doen. Sjari foeddin heeft per brief aan de Nederlandse delegatie zijn wens te 'kennen gegeven deze termijn te verlengen, zodat thans de ter mijn van 14 dagen geldt. Deze brief van Sjarifoeddin werd in de openbare zitting van Zaterdag overhandigd. Daarna las het Australische lid van de Commissie van goede diensten, rechter Kirby, de twaalf punten van de politieke basis voor besprekingen voor, waarop door de voorzitters van beide delega ties, Aibdoelkadir en Sjarifoeddin de accoordverklaring gegeven werd. Punt 1 zegt, dat de partijen de hulp van de Commissie van goede diensten verder aanvaarden voor uitwerking en ondertekening van een overeenkomst tot oplossing van het politiek geschil op Java, Madoera en Sumatra, gebaseerd op de principes van Linggad»ati Punt 2 behandelt de vrijheid van meningsuiting en zegt, dat geen der partijen recht heeft de vrije uiting van populaire bewe gingen te verhinderen, die uit gaan naar politieke organisaties, welke in overeenstemming zijn met Linggadjati. Punt 3 houdt in, dat beslissin gen ten aanzien van verandering in administratie van een gebied uitsluitend bewerkstelligd kunnen worden na volledige en vrije toe stemming der bevolking' van zulk een gebied en op het ogenblik, dat die bevolking geheel bevei ligd en vrij is van enige pressie. Punt 4 zegt, dat na tekening van de politieke overeenkomst maatregelen genomen zullen wor den tot geleidelijke vermindering van de gewapende macht van beide partijen. Punt 5 vraagje herstel van eco nomische activiteit, handel en verbindingen, zo spoedig mogelijk na de ondertekening van de wa penstilstandsovereenkomst. Punt 6 bepaalt, dat maatrege len moeten worden genomen, op dat in een periode, niet min der dan zes maanden en niet meer dan een jaar na onderteke ning van de politike overeen komst vrije bespreking zonder pressie kan plaatsvinden van vitale zaken, terwijl aan bet ein de van deze periode vrije verkie zingen zullen worden gehouden, waarin de bevolking kan vaststel len, welke haar politieke verhou ding zal zijn tot de Verenigde Staten van Indonesië. Punt 7 zegt, dat op democrati sche wijze een staatkundige con ventie dient te worden gekozen voor opstelling van de grondwet der Verenigde Staten van Indo nesië. Punt 8 houdt in, dat, indien een van beide partijen aan de Verenigde Naties zou verzoeken om bemiddeling oirf de toestand waar te nemen (observe condi tions), totdat de souvereiniteit van Nederland overgaat op de Verenigde Staten van Indonesië, de andere partij zulk een verzoek in ernstige 'overweging moet nemen. De volgende vier punten zijn genomen uit de overeenkomst van Linggadjati, t.w.: Punt 9 betreft de onafhanke lijkheid voor het Indonesische volk. Punt 10 behandelt de samen werking tussen de volkeren van Nederland en Indonesië. Punt 11 handelt over de souve- reine staat op federale basis on der een op democratische wijze tot standgekomen grondwet. Punt 12 heeft betrekking op de Unie tussen de Verenigde Staten van Indonesië en de andere delen van het Nederlandse Koninkrijk. Al deze punten werden voor accoord ondertekend. Na oplezing van deze twaalf punten las de heer Kirby zes toe voegende punten, afkomstig van de Commissie van drie. voor: 1. De Nederlandse souvereini teit blijft gehandhaafd, totdat deze aan de Verenigde Staten van Indonesië wordt overgedragen. Het recht van Nederland om de rechten en verantwoordelijkheden over te dragen aan de voorlopige federale raad der gebieden van de toekomstige Verenigde Staten van Indonesië duurt voort, totdat de savereiniteit is overgedragen. De Heden viert Prinses Margriet haar vijfde verjaardag. Bij de vele gelukwensen welke Haar en Haar Ouders deze dag zullen hereiken, bieden ook wij de onze aan en spreken daarbij de hoop uit, dat Zjj nog vele ge lukkige jaren temidden van ons volk zal mogen beleten. status van de Republiek zal die van een staat binnen de Verenig de Staten van Indonesië zijn. De Verenigde Staten van Indonesië zullen souverein zijn in gelijk waardig deelgenootschap (part nership) met het Koninkrijk der Nederlanden in een Nederlands- Indonesische Unie, aan het hoofd waarvan de Koning der Neder landen staat. 2. In genoemde voorlopige fe derale raad zullen alle staten een billijke vertegenwoordiging moe ten hébben. 3. De mogelijkheid wordt ge opend de Commissie van goede diensten te verzoeken aan te blij ven om haar diensten te verlenen in de interim-periode. Dit ver-, zoek mag door de niet-verzoeken- de partij niet geweigerd worden. De Nederlandse regering moet zulk een verzoek aan de Veilig heidsraad bekendmaken. 4. De Commissie van goede diensten kan verzocht worden het plebisciet onder haar toezicht te doen houden. 5. De vertegenwoordiging dei- verschillende staten, die deel nemen in de conventie voor sa menstelling der Grondwet, zal ge schieden volgens het bevolkings tal van de betreffende staten. 6. Geen van beide partijen mag verhinderen dat, indien een staat de grondwet niet wil rati ficeren, deze, indien gewenst, vol gens de artikelen drie en vier van Linggadjati een speciale verhou ding tot de Verenigde Staten van Indonesië of het Koninkrijk der Nederlanden kan kiezen. Vervolgens las de heer Kirby een verklaring der Commissie voor, waarin deze zegt, dat be grepen wordt, (jat door onderteke ning van de wapenstilstandsover eenkomst een de facto verhouding is ingetreden tussen deze over- In de heuvels van He-bron heb ben nieuwe gevechten tussen Joden en Arabieren plaats gehad. Volgens Arabische berichten is in de nabijheid van de Joodse neder zettingen Kfar en Zion een Jood se colonne in een hinderlaag ge vallen. In Joodse kringen is men ongerust over deze colonne. Volgens Jöodse bron is een ver sterking van 800 man van Jeru zalem tot de nederzettingen door gedrongen en een tweede groep van 200 man sterkte zou op hevige Arabische tegenstand gestoten en teruggeworpen zijn. Van Jood se zijde is niet bevestigd, dat zij daarbij 40 man aan doden en ge wonden verloren zouden hebben, zoals uit Arabische bron ver luidde. In de Sjeikh Djarrah-wijk te Jeruzalem werden Vrijdag deto naties gehoord. Volgens Arabische berichten zouden deze afkomstig zijn van Joods mortiervuur. Drie dagen geleden werden in die wijk drie Arabische huizen in de lucht geblazen. In de oude wijk van Jeruzalem weerklonk Vrijdagavond een he vige ontplofing waarop een brand volgde. Men meent, dat een zware mijn ontploft is bij de poort van Zion, die toegang geeft tot de Joodse wijk van het oude Jeruzalem. Men herinnert in verband hiermee aan de uitspraak van een Joodse woordvoerder, dat de Joden een bres zouden kunnen slaan in de oude stadsmuur, om een verbinding tot stand te bren gen met het belegerde Joodse kwartier. Nader wordt gemeld, dat de ontploffing plaats had in de Jood se wijk van de oude stad op het dak van een Joods voèdselmaga- zijn, dat zware schade opliep. Artillerie en machinegeweren van de Britse troepen in Palestina hebben een aanzienlijke troepen macht van Syrische Arabieren te gengehouden, die Palestina Zater dag trachtte binnen te komen, klaarblijkelijk om twee afgelegen Joodse nederzettingen aan te val len. De Arabieren hadden niet op zoveel tegenstand gerekend en trokken zich over de Syrische grens terug. Uit Britse bron verluidt, dat de drieduizend man sterke Transjor- daanse grenswacht, die dienst deed aan de grenzen van Libanon en Syrië met Palestina, door Britse troepen is vervangen. Uit dezelfde bron verluidt voorts, dat een aantal Arabieren uit Irak, die in Palestina waren binnengedron gen, tijdens gevechten te Haifa zijn gedood. Britse troepen en politie hebben 10 km ten Noorden van Hebror. de lijken van 35 Joden en 4 Ara bieren gevonden, zo wordt offici eel meegedeeld. De Joden zijn Vrijdag in een hinderlaag geval len. eenkomst en de twaalf politieke grondslagen. (De Commissie van drie geeft beide partijen ernstig in overwe ging door middel van radio, cou ranten, speeches e.d., met mede werking van de Commissie, de bewoners van Indonesië van het belang en de bedoeling enz. van de politieke grondslagen en wa penstilstandsovereenkomst op de hoogte te stellen om hierdoor een goede sfeer te scheppen. In de verklaring wordt tevens ernstig aangedrongen op politieke am nestie voor militairen en burgers. Hierna volgden officiële rede voeringen van Abdoelkadir, Sja rifoeddin en de leden der Com missie van goede diensten. Ab doelkadir bracht hulde aan de commissie voor haar „onverstoor bare welwillendheid" en zeide, dat de commissie haar „eerste overwinning" had behaald, „een overwinning van de rede en het gezond verstand". Abdoelkadir zeide voorts, dat de moeilijkheden weliswaar nog lang niet ten ein de zijn, doch dat met de onder tekening van dit bestand de eer ste mijlpaal is bereikt. ,.Waar het nu on aan komt is, dat aan de bepalingen van dit bestand uitvoering worde gegeven, snel, eerlijk en te goeder trouw". Ook Sjariffoeddin bracht hulde aan de commissie en zeide: „Wij zijn vanzelfsprekend teleurgesteld dat de Nederlandse voorstellen, waarop uiteindelijk de overeen komst is bereikt, zo ver af liggen van wat wij gehoopt en verwacht hebben van de voorstellen van de Oommissie van goede diensten. Niettemin hébben wij deze wa penstilstandsovereenkomst geac cepteerd, omdat wij 'verzekerd zijn van de toenemende samen werking met de Nederlandse Re gering. Wij zijn voornemens het bestand oprecht uit te voeren en toe te zien op de volledige effec tieve uitvoering. Wij doen dit, volledig aannemend, dat politieke besprekingen ogenblikkelijk zul len beginnen". Sjarifoeddin zeide, dat do ver zekering van Republikeinse sa menwerking het vinden van een oplossing stilzwijgend besloten ligt in de concessies, welke de Repiibliek deed t.a.v. de overeen komst van heden. Hij zeide, dat aan aanhangers van de Republiek duidelijk zou worden gemaakt, dat het in het belang van vredelievende bespre kingen is, dat de beslissing met consideratie wordt beoordeeld. De heer Kirby zeide in een redevoering, dat wellicht de met hode van selectie der leden van de Commissie voor goede diens ten de verwachting heeft gege ven, dat tussen deze drie leden constant een ernstige controverse zou bestaan. De commissie heeft echter steeds in de geest van on partijdigheid gewerkt en getracht haar taak te verrichten met toe wijding aan de principes van de Verenigde Naties. Wij vorderen langzaam en de macht van de commissie was zeer beperkt, doch heden is gebleken, dat het werk niet voor niets is verricht. Zoals de heer Kirby ook op 8 December bij de eerstp bespreking naar vo ren bracht, zeide hij wederom, dat de goodwill van het grootste belang was voor de totstandko ming van een algehele overeen komst. Hij zeide, dat dit de eer ste stap was en dat de commissie thans pas begint met datgene, waarvoor de commissie eigenlijk naar Indonesië gekomen is n l- het verlenen van goede dientsen bii de tot standkoming van een politieke oplossing, waarvoor heden ,de beginselen zijn vastge- leed. De volgende spreker, Prof. Gra ham zeide, dat het thans een morele noodzaak voor iedereen was om mee te werken het be stand effectief te maken door overal het bericht te verspreiden, dat er thans vrede gekomen is en dat thans patriotten de plicht hebben 't bestand te bestendigen en aller leven en goed te beveili gen. Dit is geen utopie, aldus Graham, doch er is hard, moei lijk en geduld vereisend werk no dig om het besta r.d te bewaren en om de vrijheid, de onafhanke lijkheid en de samenwerking van het Indonesische volk met het Nederlandse volk te organiseren. De Sowjet-gedelegeerden in de Geallieerde Bestuursraad te We nen hebben de Westelijke Geal lieerden tijdens de zitting van Vrijdag ervan beschuldigd Oos tenrijk te maken tot een „mili taire basis voor het Brits-Ameri kaanse imperialisme". De Hoge Sowjet-commissaris, luitenant-generaal Koerassof, ver klaarde in het Russisch, dat, ter wijl de Sowjet-autoriteiten hun zóne geheel gedemilitariseerd hadden, in de Westelijke zóne de vroegere gigantische onderne mingen, die door de Duitsers ge bouwd waren om Hitiers legers te voorzien van grondstoffen en uit rustingen ten koste van de Oos tenrijkse vredesindustrie uitge breid en weder uitgerust werden. Geweldige ondernemingen, zoals de gecombineerde bedrijven te Linz zouden niet slechts behou den worden, doch gemoderniseerd en opnieuw voorzien worden van machines en gereedschappen, aan gekocht in Amerika. Het bestuur der Rijksverzeke ringsbank deelt mede:. De uitvoering van de noodwet vordert goed. Óp 1 Januari 1948 waren bij de Raden van Arbeid 330 000 aanvragen binnengeko men, waarvan ongeveer een tien de gedeelte afgewezen werd. Door de Raden van Arbeid gezamen lijk waren tot op die datum ruim 90.000 uitkeringen betaalbaar ge steld. Voor aanvragers, die reeds een rente van de Rijksverzeke ringsbank trekken, geschiedt, na voorbehandeling door de Raden, de betaalbaarstelling door de Rijksverzekeringsbank, waarbij eventuele op aie renten rustende toeslagen moeten worden stop gezet of, in enkele gevallen, ver minderd. Het aantal dezer be taalbaarstellingen beeft thans de 100.000 overschreden, terwijl er gemiddeld per dag 1500 gevallen gereed kom eb. Er wordt hard- gewerkt om ook de resterende gevallen zo spoedig mogelijk af te handelen. Militaire eenheden van de le gers van Hitier zouden nog steeds voortbestaan onder het mom van werkgemeenschappen. Er zouden nog een aantal fascistische Joego slavische manschappen met offi cieren, en overblijfselen van Hon gaarse, Tsjecho-Slowaakse, Roe meense, Bulgaarse en Poolse regi menten, die voor Hitier hadden gevochten, aanwezig zijn. De Britse plaatsvervangende Commissaris, generaal-majoor Winterton, voegde de Sowjet-ge delegeerden toe: „Ik vraag mij af wien de Sowjet-Unie gebruikt om haar sprookjes te schrijven". Op het eerste gezicht zou de ver klaring, aldus Winterton, lijken op iets uit Jules Verne of H. G. Wells. DE LEDEN DER COMMISSIE VOOR GOEDE DIENSTEN KEREN HUISWAARTS. Een Zaterdagavond door de commissie voor goede diensten uitgegeven communiqué ibreirgt de bevestiging van het Aneta-be- richt omtrent de reizen der leden van de commissie voor goede diensten. Het lid Kirby is Zater dag naar Australië vertrokken en de heer Van Zeeland begaf zich gister naar Brussel. Hun plaatsen in de commissie zullen worden in genomen door de heren Critchley en Herremans. In het communi qué wordt verder medegedeeld, dat de drie leden der commissie over ongeveer 2 weken te Lake Suc cess zullen aankomen. Te dien einde zal de heer Kirby over een week te Batavia terugkeren om. de heer Graham op te halen. De Minister-President heeft aan de voorzitter van de com missie voor goede diensten te Batavia Zaterdag het volgende telegram gezonden: Namens de Nederlandse Regering betuig ik de commissie gaarne mijn dank voor het belangrijke resultaat door Uwe goede diensten in het belang van Nederland er. Indo nesië en van de internationale gemeenschap bereikt.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1