BENELUX ONDERLING contact Marshall-landen I de Commissie van Goede Diensten Verklaring van Sjabrir Een heerlijk leven in het jaar 2000! DE REGERINGSVERKLARING Poststukken verduisterd ZATERDAG 17 JANUARI 1948. COMMUNIQUÉ van De Amerik. strijdkrachten in de Middellandse Zee Vrijstelling broederdienst wordt niet uitgebreid SnuiFen wrijf voorgesteld Franke rins bij AbonnementTorn WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N. MX te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. NEVEL OF MIST. Zwaar bewolkt met op vele plaatsen nevel of mist Vrij wel overal droog weer en wei nig wind. Later in het W. v/h land n. 0, richtingen draaien de en gel. toen. wind. Weinig verandering in temperatuur. DE VRIJE ■A Onder Redactionele leiding van P.L.D.J. van Oeveren. Redactle-adrea Noordstr. 65-57, Temeuzen. Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoof dagen tachap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondijke Telefoon 49. Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" Verschijnt dagelijks 4de Jaargang No- 708- Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Advertentieprijs: per mm 10 et.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. V er- melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad, ïo' ct. meer. Terneuzen Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal. ZON EN MAAN 1948 Zon Maan Jan. Opk. Ond. Opk. Oni 18 8 40 17.01 11.38 23.40 19 8.39 17.03 11.50 0.50 20 8.38 17.04 12 03 2.06 21. 8.37 17.06 12.23 3.26 22 8.38 17.08 12.52 4.50 23 8 35 17.09 13.31 6.14 24 8.33 17.11 14.29 7.31 25 8.32 17.13 15.40 8.31 26 8.31 17.15 17.17 9.15 De afgelopen week staat in het teken van de Unies. Daar is aller eerst de Nederlands-Indonesische Unie en in <je tweede plaats de Boigisch-Nederl.-Luxemburgse Tolunie, die moet uitgroenen tot een Economische TJnie. Over de eerste willen wij he(t hier niet hebben, maar aan de tweede moet enige aandacht besteed worden. De Benelux, zoals de reeds overal ingeburgerde naam is van de Tolunie, stond namelijk weer eens volop in het teken van de belangstelling. En wel voorname lijk door het bezoek, dat de Bel gische Minister-President, de heer Paul Henri Spaak, aan ons land bracht. De heer Spaak, die ook op in ternationaal gebied een. hoge waardering geniet, heeft o.a. een bezoek gebracht aan Rotterdam en Den Haag. In beide steden voerde hij het woord en wel op Maandag in de grote havenstad ter gelegenheid van de Belgische dag, die aldaar werd gehouden en op dezelfde dag in de residentie. Op zijn woorden komen wij hierna nog terug, maar eerst is het gewenst iets te zeggen over de Benelux-overeenkomst op Blcfczelf. Er zijn diie phasen te onderscheiden in de ontwikkeling. In de eerste plaats Is per 1 Januari 1948 een gemeenschappe lijk tarief van invoerrechten voor de drie landen in werking getre den. Dit wil alleen zeggen dat dUk drie landen in de toekomst tegenover het buitenland dezelfde rechten zullen heffen, terwijl zij onderling geen invoerrechten zul len heffen. Dit nu moet gezien worden als een eerste stap op de weg, die afgelegd moet worden op de lange en moeilijke weg, die moet voeren naar hst einddoel, de Economische Unie. Het wil nog geenszins zeggen, dat nu het handelsverkeer tus.'en de drie landen vrij wordt. Vooreerst blij ven In- en uitvoervergunningen, deviezencontróle, accijnzen, in- voerbelasting bestaan. Voor Nederland heeft deze eerste stap consequenties, daar ons land na de ooTlog geen in voerrechten meer h'ef en dus thans voor die goederen, die uit andere landen dan België en Lu xemburg komën, dit wel zal moe ten gaan doen. Toch hoeft men zich vooreerst hierover niet al te ongerust te maken, daar het tarief, dat zal gelden, voor ruwe grondstoffer nul, voor meer bewerkte grond stoffen en halffabrikaten laag en voor eindproducten hoger zal zijn. Het bedrijfsleven zal over het algemeen de hogere kosten, ver oorzaakt door verwerking van aan het nieuwe invoerrecht on derworpen producten in eigen product, mogen doorberekenen. De consument, het grote publiek dus, zal, zo is door het Ministe rie van Financiën medegedeeld, van prijsverhogingen, die het ge volg van het voorgaande kunnen zjjn, niet al te veel merken, daar niet veel gewone gebruiksgoede ren eronder zullen vallen en bo vendien enkele invoerrechten zijn opgeschort teneinde bepaalde on gewenste verhogingen tegen te houden en uit te stellen. De tweede stap zal een veel verder gaande strekking hebben. Het streven zal er nu opgericht worden de douanegrens geheel te laten verdwijnen, waardoor een geheel vrij goederenverkeer mo gelijk zal worden. Hiervoor zal men op economisch, op agrarisch, op fiscaal en sociaal gebied een eenheid moeten gaan vormen Slechts dan is een Economische Unie werkelijkheid geworden. Maar een ieder, die de drie lan den kent, zal begrijpen, dat om tot dit ideaal te geraken een berg van moeilijkheden en weerstanden overwonnen zal moeten worden. En toch zullen, nu de eerste stap gezet is, de overigen volgen. Want meestal geldt het In deze wereld, dat de eerste stap de moeilijkste is. Deze eerste heeft ^^M*l#it»«Atoond, dat de wil tot ■Bpfienwerking-, de wil om tot TfKaar te komen hij allen aan- ^■rezig is en men kan zich vleien ^^net het spreekwoord: waar een wil is, is een weg. En thans kan zeker de vraag gesteld worden, waarom is er die wil? Waarom willen de leidende fig-uren der Benelux-landen deze verregaande samenwerking Er moeten dan toch zeker grote voordelen verbonden zijn aan een q^mengaan. Welke zijn die voor delen? Er zijn er verschillende. Als eerste mag hier genoemd worden, dat elke opheffing van barrières, die het internationaal handelsverkeer belemmeren in be ginsel in hoge mate is toe te juichen, daar dit als een poging gezien moet worden om een ver ruiming van dit handelsverkeer mogelijk te maken. En een ver ruiming betekent zeker een hoger welvaartspeil. Als tweede voordeer mag ge- Eien worden» de bundeling van krachten, die het gevolg zal zijn van het samengaan van twee hoog ontwikkelde volkeren, aan elkaar grenzende, die tezamen 18 millioen inwoners tellen. In het internationale verkeer zullen deze tezamen heel wat meer betekenen, dan ieder apart. Het afzetgebied wordt voor,bei den groter, de mogelijkheden breiden zich hierdooruit. Een betere werkverdeling wordt mo gelijk, terwijl het zo belangrijke wetenschappelijke onderzoekings werk op groter schaal zal kunnen worden aangepakt, Een vergro ting en verbreding van het han delsverkeer werkt aldus stimule rend op de productie. Dit kan met zich brengen een verhoging van de koopkracht, hetgeen een hoger welvaartspeil ten gevolge heeft. Naast deze materiële Voordelen, staat ook nog een idieel voordeel. De drie landen immers stellen hier een positieve daad tegenover al het negatieve, clat de vele on derhandelingen op internationaal gebied hebben opgeleverd na de oörlcg. Hier wordt iets' tot stand gebracht doordat allen van goede wil zijn. Hier wordt aan de we reld getoond, dat moeilijkheden, dat tegenstellingen er zijn om uit de weg te worden gertrmd. Niet door ibruutgew.eld, maar door verleg. Niet doordat de één zijn wil aan de ander opdringt, maar ioordat beiden iets van hun standpunt prijsgeven. In deze z:n sprak ook Minister- President Spaak. Natuurlijk is er critiek, natuurlijk lijken er soms onoverkomelijke bezwaren. Denk maar eens aan de grote tegen stellingen, die er bestaan tussen de havensteden Antwerpen en Rotterdam. Denk maar eens aan de moeilijkheden, die er zijn over het Temeuzense havenvraagstuk. Dit alles zijn dingen, die lang zaam maar zeker opgelost zullen moeten worden. Overhaasting mag hierbij niet plaats vinden. Geleidelijk zal de oplossing ge vonden moeten worden. Maar tegenover dit alles staat de winst van het positieve. Hier geldt niet het neen van ÏJnlotov, maar het „willen Is kunnen" van Ce Benelux. De commissie van goede diensten heeft gisterenmiddag het volgende communiqué uit gegeven: „Rechter Kirby, voorzitter van de week van de commissie van goede diensten en Dr Gra ham zijn gisterenochtend uit Djogjakarta teruggekeerd en hebben onmiddellijk met Paul van Zeeland, die reeds 14 Janu ari was teruggekeerd, geconfe reerd!. De commissie grijpt deze eerste gelegenheid aan, om aan te kondigen, dat Donderdag de Republikeins® eerste Minister Sjahrir heeft tegenover het Re publikeinse persbureau Antara verklaard; dat de Republiek door de aanvaarding van de Nederland se voorstellen in principe dezelfde positie krijgt als de andere fede- ratie-staten, tenzij, zo zeide Sjah rir, de Republiek haar positie weet te handhaven. Volgens een verklaring van het marinehoofdkwartier op Malta zullgn de Amerikaanse troepen tussen 18 en 23 Januari in de Mal- teser wateben van de transport schepen op oorlogsschepen over gebracht worden. Naar verluidt zullen de Amerikaanse troepen niet op Malta aan land gaan. Eerdere persberichten meldden dat op 5 Januari duizend Ameri kaanse mariniers met volledige uitrusting naar de Middellandse Zee zijn verscheept en dat vice- admiraal Sherman benoemd is tot^ bevelhebber van de Meditterane vloot der V. S. De mededelingen omtrent vrij stelling wegens broederdienst z'jn voor een deel niet geheel juist ge weest of kunnen althans een ver keerde indruk hebben gewekt. Voorop staat, dat het voor zo danige vrijstelling nodig is, dat de ingeschrevene voor de dienst- phcht kan wijzen op de d'enst van arte broeders of halfbroeders. Daarin is geen verandering ge bracht. Maar er Is nog een an dere regeling getroffen, waardoor in sommige gevallen het kun nen er veel en het kunnen er ook weinig zijn ook anderen vrij kunnen blijven van dienst als ge woon dienstplichtige als er geen drie maar wel twee broeders of halfbroeders dienen of gediend hebben; dat geldt dus niet voor allen. Het is hiermede als volgt ge steld: De verschillende diensten bij het leger of hij de marine stellen zeer verschillende eisen aan de lichamelijke gesteldheid. Daarom worden gekeurden in een groot aantal geschiktheidsroepen inge deeld. Zijn er nu bij sommige groepen meer personen dan er van de groep nodig zijn om als gewoon dienstplichtige te dienen, dan wordt naar vaste regelen uit gemaakt, wie gewoon en wie bui tengewoon dienstplichtige wordt en daarbij wordt dan in de eerste plaats tot buitengewoon dienst plichtige bestemd degenen, die be horen tot gezinnen, waaruit reeds twee zoons dienen of ged'end hebben. Er is dus geen sprake van, dat allen die twee zulke broeders hebben, van militaire dienst als gewoon dienstplichtige zouden kunnen vrij komen. namens zijn regering de Neder landse voorstellen voor een wa penstilstand, welke onderwerp zijn geweest van de recente be sprekingen te Batavia en Djogja tussen de delegaties en de ver tegenwoordigers van de commis sie van goede diensten, heeft geaccepteerd- De Republikeinse Premier heeft de kennisgeving van deze aanvaarding aan de voorzitter van de commissie overhandigd, en deze heeft de aanvaarding onmiddellijk naar Batavia ge seind aan de voorzitter van de Nederlandse delegatie. De Re publikeinse Premier heeft na mens zijn regering tevens inge stemd met een aantal punten, welke reeds aanvaard waren door de Nederlandse delegatie, als grondslag voor de oplossing van politieke controverse. De tekst van de overeenkomst tot staking van het vuren wordt onmiddellijk opgesteld voor de finitieve ondertekening door de partijen. Onmiddellijk na de on dertekening zal een plenaire zitting worden gehouden van beide delegaties en de commis si© en wel aan boord van de „Renville", waar ook de volle dige tekst van de overeenkomst en de grondslagen voor politieke onderhandelingen zullen worden gepubliceerd. Deze plenaire bijeenkomst zal vermoedelijk hedenmiddag wor den gehouden"). UIT DE VOLKSVERTEGENWOORDIGING. TWEEDE KAMER. Te half negen Donderdag avond heeft dë Tweede Kamer de beraadslagingen over de Re geringsverklaring van j.l. Dins dag voortgezet. De heer Tilanus (C.-H.) vraagt zich af, of er nog wel een grond slag aanwezig is voor overleg met de Regeringspartijen of met een harer. Van het begin af beeft hij het betreurd, dj., de Indische kwes tie in politiek water is geweest. Het wordt hoog tijd in het belang van Indië en van Neder land dat ze onttrokken wordt aan de politieke sfeer. De Ministers, die in Indonesië geweest zijn, vraagt hij, of zij iets bemerkt hebben van de geestelijke reacties bij de mannen aldaar. Het collegiaal orgaan zal ook volgens zijn opvatting bij de wet moeten worden ingesteld. O.m vraagt hij, hoe het staat met de ontwikkeling op Borneo. Wat spr. en zijn partijgenoten tegen Linggadjati voortdurend hebben ingebracht was gelegen in art. 1 en 6. Thans consta teert spr dat de Regering moet erkennen, dat art. 1 een dwaas heid is gebleken. 'Sipr. hoopt, dat de Regering eraan zal vasthouden, dat niet met de Republikeinse Regering gesproken wordt voor de vijande lijkheden inderdaad gestaakt zijn. De Regering kan wel verkla ren, dat het oude Koninkrijk niet in twee delen uiteenvalt, maar dat is onjuist, zo betoogt de heer Tilanus, die de gekozen oplossing betreurt. Overigens blijft hij in de Repu blikeinse Regering een groot gevaar zien. De beer De Groot (C P.N.) zegt in de Regeringsverklaring vergeefs naar inlichtingen over de nqilitaire toestand gezocht te hebben. Spr. betoogt, dat de Veilig heidsraad tekort is geschoten en ijeen oplossing heeft gebracht; de commissie van drie is niet be middelend opgetreden. Hij ver klaart een r-eële oplossing te wen sen. Er is alleen een federale raad benoemd, door Dr. Van Mook. Dat is het zelfbeschikkingsrecht van Dr. Van Mook. De heer De Groot bestrijdt de verklaring, dat er vrijheid var wilsuiting- zou zijn in het bezette Indonesië. Het program in de Regerings verklaring biedt geen democra tische oplossing, zegt de heer De Groot. Bit program zal z.i. geen vrede brengen. De heer Vonk (Vrijh.) ver klaart te willen streven naar een hervorming van het koninkrijk in een vereniging van gelijkwaar dige delen onder de Kroon. Spr. wenst niet een personele band in de unie, maar een zakelijke. De Regering gaiat zijn inziens voort de Kamer voor voldongen feiten te plaatsen en zo vraagt spr. zich af, wat de Staatscom missie voor de Grondwetsherzie ning nog te beduiden heeft. De heer Joekes (Arb.) spreekt zijn waardering uit voor de voortvarende wijze, waarop de Regering is te werk gegaan met het afleggen barer uitvoerige ver klaring. Hij sluit zich aan hij de waardering geuit voor de wijze, waarop de ambtenaren, civiel en militair, hun taak uitvoeren. De heer Joekes is van oordeel, dat de heer Schouten nader zal moeten aargeven, wat hij bedoelt, als bijj zegt, dat er na het over lijden van de Koningin geen spra ke meer zal zijn van het Huis van Oranje. Voorts bepleit de heer Joekes de noodzakelijkheid van voortzet ting van het overleg met de Re publiek en de Malino-gebieden. Spr. komt op tegen de-voor stelling, welke de heer Vonk heeft gewekt, alsof de Republiek het prototype van communistische camouflage Is. Omtrent hetgeen de Regerings verklaring zegt over de waar borgen bij de vrije meningsuiting zouden z i. nadere gegevens moe ten verstrekt worden. Uw verkoudheid van neus, keel of borst weg met MIJNHARDT DOOS 60CT I (Ingez. iv±eu.) De heer Joekes zegt het verder gewenst te vinden, dat de Rege ring nader verklaart wat haar voorstaat ten taanzien van de Unie. Te middernacht werd de ver gadering verdaagd tot Vrijdag middag twee uur. De inotie-Roolvink. Bij de aanvang der vergade ring van de Tweede Kamer is Vrijdagmiddag in stemming ge komen de motie, welke de heer Roolvink (K.V.P.), bij de behan deling van de afdeling Rijks waterstaat der begroting van Verkeer en Waterstaat had inge diend betreffende de bevaarbaar- making der Gelderse IJssel. Öeze motie wordt aangenomen met 50 tegen 26 stemmen (tegen de P. v. d. A.). Beraadslaging over de Regeringsverklaring In de vergadering der Tweede Kamer is /gistermiddag de be raadslaging over de Regerings verklaring nopens de ontwikke ling der gebeurtenissen in Indo nesië voortgezet. De heer Zandt (S.G betoogt o.m., dat in de afgelopen twee jaren de Nederlandse Regering zich de ene nederlaag na de an dere, de ene ontering na de an dere heeft laten welgevallen. Na de jammerlijke gang van zaken in het verleden verklaart hij niet veel vertrouwen te hebben. De ene misrekening is de andere op gevolgd. Welke garantie bestaat er, dat de Indische kwestie goed zal wor den opgelost? De Regeringsver klaring zelve acht hij op vele punten nevelachtig duister. Het collegiaal orgaan bespre kend verklaart hij, dat de posi tie daarin Van Dr. Van Mook zijn goedkeuring niet kan wegdragen. .Dr. Van Mook, die ondanks alle mislukkingen gebleven is, acht hij Naar een woordvoerder van het Franse Departement van Buiten landse Zaken heeft meegedeeld, hebben de Britse en de Franse regering een gemeenschappelijk communiqué opgesteld, waarin de beide landen verklaren, dat zij thans de tijd gekomen achten overleg te plegen met de 14 an dere aan het plan-Marshall deel nemende landen. Aan deze landen wordt voorge steld, dat een Brits-Franse com missie van onderzoek hun hoofd steden zal bezoeken en een iap- pert zal opstellen van de resul taten, die tot dusver bij de econo mische samenwerking en voorbe- Een Amerikaans tijdschrift heeft de meest vooraanstaande mannen der Amerikaanse wetenschap, techniek en industrie gevraagd, hoe, volgens hun mening, het le ven in het jaar 2000 zal zijn. De voorspellingen zijn te mooi, 1 om waar te zijn! Maar laten we todh even luisteren: Wat ons „home" betreft: De tegenwoordige woningen zullen verdwijnen. Zij zijn een broed plaats voor microben en bevorde ren de sterfte, omdat zij licht en lucht voor 70 tegenhouden. Het woonhuis van. de toekomst bestaat uit geheel dichte, matte j glasplaten, de wanden zijn be- weegbaar, maar kan de kamers Hoe de Amerikanen zich het leven in de toekomst voorstellen drukt op een knop en uit een buis stromen 90 samengeperste lucht en 10 lauw, zeepheudend water; men wordt snel rondge draaid, grondig gereinigd en dan door hete lucht gedroogd! De keuken is een laborato rium. Er zijn electrisdhe appa raten om te onderzoeken of fruit en groente rijp zijn, evenals edec- trische keurapparaten voor eie- ren, melk, wijn en olie. Elec- naar believen groter of kleiner j tr;sche kookapparateil verminde maken. De muren zijn boven- j ren de warmte al naar gelang. het braadprocas vordert. De kok gen zij laten geen geluid door, zij zijn onbreekbaar en onbrandbaar. Van buiten zijn de kamers on- richtbaar even alsof ze achter Stenen muren lagen. Desondanks kan het zonlicht ongehinderd van alle zijden binnenstromen. Er mag geen woning meer op de schaduwkant liggen! Hout wordt in zo'n „home" niet ge bruikt, de vloer is van schitte rend marmer, prachtig mozaïek, spiegelend glas tenminste zo ziet het eruit! Want in werke lijkheid is het een rubbermassa, die geheel met lucht gevuld is, zodat de voetstappen onhoorbaar zijn. Alles is dan pneumatisch, men gebruikt geen paardehaar, wol en zeegras als opvulling voor matrassen en divans, maar alleen lucht! Men heeft weinig bediening nodig, want de „robot", de elec- trische arbeidsmens wordt toe gepast op een wijize, zoals in een sprookje wel voorkomt. De woning is een feeënsiot, de deu ren openen zich van zelf, want het electrische oog ziet ons ko men en gaan, de „robot" rolt het ontbijt binnen, wekt ons te be stemder tijd en bewaakt de voor kamer. De badkamer js zonder ing men vindt er noch een badkuip noch een douche! Men wandelt werkloos rond. Deze machines maken alle handgrepen overbodig. In de plaats van het ouderwet se telefoneren is de „televisie" gekomen. Bezoeken en onderhan delingen vinden niet meer plaats, men ziet en hoort de bezoeker, men sluit contracten af, zonder dat het nodig is zijn plaats te verlaten. Natuurlijk heeft ook de radio een kolossale ontwikke ling doorgemaakt. Men Is ge tuige van alle belangrijke ge beurtenissen op de wereldbol, men meent midden in het lawaai van de grote- steden te zijn, men zit in vergaderingen, men ziet elk beeld in relief en vanzelf sprekend in natuurlijke kleuren. Er is geen nacht, geen auto ongeluk, geen honger. Willen wij naar buiten! De auto vliegt over de wegen, die voor voetgangers verboden zijn. De weg is recht en ruw om slingeren te voorkomen, de auto rijdt 200 kilometer per uur. Merl heeft geen motorgeraas meer, de drijvende kracht is radio-electri- citeit. De assen van de auto zijn door reusachtige pneus vervan gen, het voorstuk is een reusach tige hydraulische bumper, zodat men ook hij de heftigste aanrij ding met een andere auto glim lachend toeziet, 's Nachts is het op straat klaarlichte dag. Het plaveisel is in een chemische massa gedrenkt, waarin het zon licht zich heeft geaccumuleerd. Hoog boven ons klinkt het ver dovende suizen van vliegende raketten. Het is een raketschip, dat naar de stratosfeer vliegt en op een hoogte van 25.000 meter de reis in 10 uren aflegt. De pas sagiers, maar ook de piloot, kufi- nen rustig slapen, want de raket •wordt automatisch door de radio bestuurd. De levensduur der mensen is aanmerkelijk verlengd. Weten schappelijke vindingen hebben de mensen van erfelijke ziek-teri be vrijd. Krankzinnigengestichten en ziekenhuizen zijn overbodig geworden. Er zijn geen epide mische ziekten meer, ook typhus, kanker en tuberculose zijn onbe kend. Men geneest de ziekten niet meer, men voorkomt ze. De chirurgie bevindt zich in een ge heel nieuw ontwikkelingsstadium. Oude, opgebruikte organen wor den door nieuwe vervangen. Zo kan men bij voorbeeld een nieuwe long of een nieuwe maag kopen. De verzorging met levensmid delen is in nieuwe banen geleid. Men houdt geen slachtvee meer, maar men teelt in de laboratoria vlees door kunstmatige ontwik keling van vleesstekken in een bloedige, zoute en voedende vloeistof, waardoor uit deze stek jes in korte tijd vleesblokken groeien, een goedkope en humane methode dus! De geleerden ver zekeren, dat deze methode *ree<ls thans door de beroemde arts Car rel werd voorbereid, en absoluut geen hersenschim is. Er zal daarom geen hongers nood meer zijn, want dis chemici hebben methodes uitgedacht, waarop men uit de cellulose der tropische vegetatie stoffen wint, die koren, suiker en groenten vervangen. 'Heerlijk zal het zijn anno 2000 alleen jammer, dat wij het niet beleven! Nadruk verboden (Unicos Press) reiding 0p het plan-Marshall zijn behaald. De woordvoerder van de Franse regering verklaarde, dat de com missie van onderzoek haar aan dacht hoofdzakelijk zal wijden aan de vorderingen, die zijn ge maakt met betrekking tot produc tie, geldsanering en inter-Europe- se economie. Tevens zal de com missie de oprichting van een per manente organisatie van de 16 mogendheden bespreken. Zij zal evenwel geen besprekingen voeren over herziening van de in het rap port der 16 landen genoemde cij fers of over de voorwaarden, die de V. S. voor de hulp zouden kun nen stellen. niet op zijn plaats. Het collegiaal orgaan dient ook naar sprekers oordeel bij de wet te worden in gesteld. De heer Hoogcarspel (CPN) lm van oordeel, dat er grote onze kerheid bestaat over de toekomst van de gedemóbiliseerden. Is het juist, vraagt hij, dat gewonden, een stuk krijgen te ondertekenen, waarin verklaard wordt, dat zij de verminkingen niet in en door de dienst hebben opgelopen. Nadere gegevens omtrent de economische en financiële toe stand in Indonesië acht spr. ge wenst. Met Prof. Romme is spr. het eens, dat instelling van het col legiaal orgaan bij Kon. besluit niet juist is. Als het orgaan moet worden ingesteld, dan behoort dat bij de wet te geschieden, evenals de vaststelling van het aantal leden en dezer benoeming. De heer Hoogcarspel meent, dat een Minister van Wederop bouw, die zijn werk hier in de steek laat, terwijl er zoveel op te bouwen is, zeker niet de aarge- wezen man is om in Indonesië te gaan opbouwen. De heer Bruins Slot (A.-R.) merkt op, dat de heer Joekes het in de heer Schouten heeft gelaakt, dat hij de Republiek heeft gedis- qualificeerd. Dat moest vooral niet in Indië bekend worden, want dat zou de sfeer en de stemming bederven. Dat is echter een om draaien van de feiten, immers de sfeer en de stemming zijn er al 'bedorven. Vervolgens brengt spr. neg eens de bezwaren van zijn fractie tegen twee punten in de rege ringsverklaring naar voren. Daarna komt de Minister van Overzeese Gebiedsdelen, de heer Jonkman, aan het woord. Hij releveert twee historische feiten, de recente reis der ^jlinisters naar Indonesië en de mededeling van de Minister-President Donderdag middag dat de Commissie voor goede diensten uit de Veiligheids raad haar eerste resultaat had geboekt. Op deze feiten gaat bij nader in. De Minister is van mening, dat men ook in deze Kamer nog te veel denkt, dat we het hier voor het- zeggen hebben en hebben uit te maken, wat voor ginds goed is. Hij protesteert er tegen, dat de Indische Federalisten voorgesteld worden als wajongpoppen, zoals men dat in de kringen van de heer D^'Groot doet. Wat zou deze zeg gen als et- iets soortgelijks van Moskou werd beweerd? Dergelijke uitlatingen verwekken tegenzin; dit is on-Nederlands en on-demo- cratisch. Van de zijde der oppositie heeft men niet geaarzeld uit ten on recht gepubliceerde geheime stuk- ken voor te lezen. J3ij de Frans-Britse besprekin gen te Londen, aldus de Franse wöordvoerder is het bijeenroepen van een nieuwe conferentie der 16 besproken, doch na overleg met de V. S. heeft men besloten, dat een commissie van onderzoek de voorkeur verdiende en dezelfde resultaten zou kunnen boeken als een formele conferentie. Naar het A. _N. P. verneemt, bevindt Dr. H. M. Hirschfeld, het hoofd van de Nederlandse delega tie voor het plan-Marshall, zich momenteel te Londen in verband met de daar gevoerde besprekin gen. Sedert anderhalf jaar is bij de Noordwijkse politie en bij de P. T. T. regelmatig aangifte gedaan van het verdwijnen van poststukken uit pakketten uit het buitenland, welke als brief verzonden waren. Aangezien er van deze stukken geen administratie bestaat, was het onderzoek zeer moeilijk, te meer daar de verdwijning op tal van kantoren tijdens de lange weg van verzending mogelijk was. Na een- nauwgezet onderzoek door de Opsporingsdienst van de' P. T. T. en de Noordwijkse politie kwam echter vast te staan, dat de ver duistering-* No 'du-ijk moest ge schieden. ïn een voortgezet on derzoek kwamen aanwijzingen tegen twee postbeambten aan het licht. N.l. de 2S-jarige J. A. Z. en de 32-jarige P. C. Z. Zij werden daarna onmiddellijk gearresteerd. Na huiszoeking, waarbij verschil lende verduisterde goederen ge vonden werden, viel het tweetal door de mand. Het bleek, dat zij de laatste twee jaar tientallen waardevolle postbrieven, voorna melijk uit het buitenland hadden achtergehouden. Ter zake van heling werd het onderzoek geopend tegen de 54- jarige J. M. Z. en de 31-jarige J. C. Z., welke heiden volledig he kenden. Tegen nog een postbe ambte was verdenking gerezen, doch deze ontkende tot nog toe iets met de zaak te maken te heb ben. Hij werd evenals de vier an deren voor de Officier van Justitie te Den Haag geleid. Het onder zoek wordt nog voortgezet. De Minister ^spreekt de teleur stelling der Regering er over uit, dat geheime stukken plegen te worden gepubliceerd. Dat men daarvan in de politieke strijd ge bruik maakt acht spr. on-Neder lands en on-democratisch. Als er éen lek mocht blijken te ztjn, dan heeft de betrokken ambtenaar zijn langste diensttijd gehad, ver zekerde spr. Wat het collegiaal orgaan be treft merkt de Minister Jonkman op, dat de bedoeling is, dat de Luitenant Gouverneur-Generaal heeft samen te wecken met de andere leden en zo, dat er over eenstemming bestaat, zonder dat dit afdoet aan zijn verantwoorde lijkheid. Als er geen overeen stemming is,' kan hij op eigen ge zag handelen. Deze constructie^ is ontleend aan de verhouding tussen de G. G. en de Raad van Nederlands-Indië. Van verschillende zijden der Kamer meende men, dat het col legiaal orgaan slechts bö de wet kan worden ingesteld; spr. zet uiteen, dat in de overgangstijd het geoorloofd is te doen wat de Regering.,voornemens is. De Minister geeft te kennen nog geen vrijheid te hebben uit het voorontwerp van de overeenkomst met Oost Indonesië, bijzonder heden mede te delen. De heer Schouten had gezegd; dat de Republiek moet worden ontwapend. Zo gesteld acht de Regering het niet juist. De door de Japanners achtergelaten wa pens moeten ontnomen worden aan onbevoegden. De Commissie van goede dien sten heeft onze delegatie ver klaard, dat de Japanners en Duitsers niet meer in dienst der Republiek mogen zijn en moeten worden uitgeleverd. Spr. protesteert er tegen als ge zegd wordt ,dat Van Mook, Loge- maun en Jonkman Indonesië los wilden maken van Nederland. De stuw-groep heeft zich destijejs voorzichtig aldus uitgedrukt: Een zelfstandig Indonesië met blijven de banden aan Nederland ver bonden. Minister Jonkman deelt nog mede, dat 15 begrotingsdeskundi gen naar Indonesië gaan. Tegen zes uur wordt de verga dering verdaagd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1