Wapenstilstands-overeenkomst bereikt TER DOOD veroordeelde getuige valt President aan Kwestie-Kasjmir ™r Veiligheidsraad Arabieren ontketenen Nazi-activiteit in Oostenrijk Aanvullende Regerings verklaring over Indonesië VRIJDAG 16 JANUARI 1948. MINISTER MANSHOLT Koning Leopold uit Zwitserland De besprekingen in Indonesië DE STRIJD IN GRIEKENLAND Afwikkeüng der Geldzuiverlng ZEEPOST De Masjoemi trekt zich terug uit deRepublikeinseregering WEEKS VERHACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag- avetsd. KOUDER. Half tot zwaar bewolkt met yoelijk regen, later plaatselijk overgaand in sneeuw. Daling van temperatuur, in het Noor den van het land bij Oostelijke wind tot beneden het vries punt. In het Zuiden verander lijke wind. jfrankerlng bij Aboauaamant - Tarneuxen 4de Jaargang No. 707. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. -Firma P. J. van de Sande Terneuzen A.dvertentieprjjB per mm 10 ct.; mininm'a) per advertentie J1JBB, inzending adverteQtW tot des namiddags 4 «Uk Rubriek kl. ad vertentie® 5 regels 60 et., ted-wrt» regel meer 12 oent, Ver melding: Brieven avlMim nr. Bureau ras dit 381»# 10 cent meer Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal Gisterenmiddag omstreeks 3 uur heeft de Minister-President, Dr. L| J. Ml lïeel, nog de vol gende aanvullende verklaring betreffende Indonesië afgelegd. „Hoewel er nog geen officiële mededeling door de Commissie voor goede diensten is gedaan, is er alle reden om aan te nemen, dat de voorzitter der Re publikeinse dellegatie Donderdag officieel heeft aanvaard het voorstel nopens de uitwerking van de wapenstilstand, alsmede het voorstel, dat als basis zai dienen voor verdere politieke besprekingen, mét welke voor stellen wij ons reeds hadden ver enigd Voorts, dat de wapenstilstand zeer waarschijnlijk Zaterdag a.s, door beide partijen zal worden ondertekend. Het verheugt de Regering, dat de Commissie voor goede diensten dit reeds thans heeft weten te bereiken." Minister van Economische Zaken ad interim. Naar wij vernemen, zal in ver band met het aftreden van Minis ter Dr. G. W. M. Huysmans, die op medisch advies zijn ontslag aanvrage heeft ingediend, van heden af als Minister van Econo mische Zaken ad interim optreden de Minister van Landbouw en Voedselvoorziening, S. L. Mans- holt. Wij hebben redenen om aan te namen dat de interim-periode slechts van korte duur zal zijn. Naar de Zwitserse correspon dent van een Brussels blad uit hofkringen verneemt, zou Koning Leopold gisteren uit Zwitserland vertrekken met bestemming voor de Antillen. De vorst zal verge zeld zijn van Prinses de Rethy en twee van haar gezelschapsdames. Volgens de correspondent zou ook Prins Boudewijn aan de reis, wel ke een maand of drie zal duren, deelnemen. De reis zou gemaakt worden op verlangen van de Prin ses de Rethy en zou een soort kruistocht worden door de landen van Zuid-Amerika. Te Bern js onder de naam „Sdhweizer Europahilfe" een na tionaal inzamelingscomité opge richt, dat alle Zwitserse hulp organisaties in zich verenigt. Het comité is opgericht in antwoord op de oproep van de V. N. ten gunste van noodlijdende kinderen. Het zal in de komende lente een grote inzameling voor noodliiden- de Europese moeders en kinderen houden. De Griekse plaats Arachova (niet Arahova, zoals Woensdag was gemeld (Red. A.N.P.), die door guerillatroepen was ingeno men, is door het Griekse "leger bevrijd, aldus een officieel rege ring^ communiqué. Volgens offi cieuze berichten zijn bij de ge- vechten om de stad 250 guerilla- etryders gesneuveld. Een gezaghebbende Republi keinse bron verklaarde gisteren middag bij aankomst op het vlieg veld te Batavia tegenover Aneta, dat inzake het staken der vijan delijkheden te Djogja een over eenkomst is bereikt. Neutrale waarnemers hebben dit bevestigd. Met het vliegtuig uit Djogja arriveerden de heren Herremans, Setyadjit, generaal- majoor Poerbaneg'ara en enkele leden van de Republikeinse tech nische commissie voor de wapen stilstand. Tevens kwamen aan de leden van het secretariaat der commissie van goede diensten en enkele militaire waarnemers. Omtrent de inhoud der overeen komst konden geen bijzonder heden worden verkregen, doch klaarblijkelijk js de van Mook-lijn door de Republikeinen aanvaard. Bovengenoemde Republikeinse bron was van mening, dat de overeenkomst zeer spoedig op de „Renville" zal worden getekend. De heren Graham, Kirbv en Sja- rifoeddin keren heden uit Djogja naar Batavia terug. Gisteren avond zou nog een ander vlieg tuig van de commissie van goede diensten uit Djogja arriveren, doch het is nog onbekend wie zich aan boord zullen bevinden. Vermoedelijk zou de commissie van goede diensten Donderdag avond een communiqué uitgeven. Betreffende de Reuteriberichten volgens welke een wapenstilstand te Djogja zou zijn bereikt en een voorziening zou zijn getroffen omtrent een plebisciet, vernam het A.N.P. van weiingel'chte zij de, dat deze berichten inderdaad waarheid bevatten. iSecr.-<G®n. cctnm'ssie van drie weigerde gemchiter omtrent wapenstilstand te bevestigen. Naar A.F.P. mededeelt, heeft de secretarisgeneraal van de com missie van goede diensten, de heer Narayan, geweigerd de hard nekkige geruchten, volgens welke de Republikeinse Reger ng de Nederlandse voorstellen met be trekking tot een wapenstilstand, zou hebben aanvaard, te bevesti gen. KOMT INDONESISCHE KWESTIE WEER VOOR DE VEILIGHEIDSRAAD Indien de Commissie van goede diensten al maar wacht met het uitbrengen van haar rapport over de ontwikkelingen in Indonesië zal de Republiek Indonesia de Veiligheidsraad verzoeken zich uit te spc-eken over de-wettigheid van de handelingen der Nederlanders, aldus verklaarde Woensdag de heer Palar, afgevaardigde van de Republiek te Lake Success. A.N.P.-Aneta meldt voorts, dat Palar de Nederlanders er van be schuldigde dat zij in Indonesië een rookgordijn oprichten en dat zij de vrede en de voorstellen van de Commissie van Drie verijdelen. NEDERLANDSE VERLIEZEN. Volgens het legercommuniaué van gisteren bedroegen ,de Neder landse verliezen in Indonesië op 14 Januari vijf gewonden. Sir Gopalaswami Ajjargar, Mi nister zonder portefeuille van India, heeft Donderdag namens de regering van India de kwestie- Kasjmir, waarover een geschil met Pakistan is gerezen, aan de Veiligheidsraad voorgelegd. Ajjangar verklaarde, dat het geschil een zeer dringende aange legenheid is en hij voegde eraan toe, dat de toestand" in Djama en Kasjmir ernstig is en dagelijks ernstiger vormen aanneemt. „Wegens zijn aardrijkskundige positie en zijn grenzen met de USSR en China, is Kasjmir van vitaal belang voor India's defen sie en internationale verbindin gen", aldus Sir Gopalaswami; „doch wij hebben noo't de gering ste druk op dit land uitgeoefend om zich bij ons dominion aan te sluiten." De Minister beschuldigde Pa kistan ervan, dat het wel druk op Kasjmir had uitgeoefend en hij verklaarde, dat India over vele bewijzen beschikte, dat de inval lers in Kasjmir door Pakistan niet alleen doortocht verleend wordt, doch, dat zij door d:t land worden gesteund met wapenen, manschappen en militaire oplei ding. Ajjangar verzocht de Veilig heidsraad zijn invloed en macht te gebruiken om: 1. De regering van Pakistan POST VOOR UIT NED.-INDIÜ THUISVARENDE MILITAIREN. De opvarenden van de met troeDen uit Ned.-Indië terugke rende schepen „Kota Inten" en „Johan van Oldenbarnevelt" kun nen' in Port Said correspondentie ontvangen, mits deze uiterlijk resp. 21 en 23 Januari a.s. ter post bezorgd wordt. te beletten met burgerlijk of mi litair personeel deel te nemen of hulp te verlenen aan de inval in Djamma en Kasjmir. 2. Een beroep te doen op de bevolking van Pak'stan geen deel te nemen aan de gevechten in Djamma en Kasjmir. 3 De invallers te beletten gebruik te maken van het grond gebied van Pakistan, of van iedere andere hulp, die de strijd zou kunnen verlengen. Op onze administratie ligt voor belanghebbenden ter inzage de passagierslijst van het m.s. „Willem Ruys". De toestand in Palestina. „De slag om de nederzettingen", die thans in geheel Palestina ont brand is, toont aan, dat het Ara bische plan de campagne en de „sla-toe-en-loop-weg"-tactiek van de guerillatroepen nu vervangen worden door grootscheepse aan- Het Ministerie van Financiën deelt het volgende mede: Artikel 16 van de beschikking afwikkeling geldzuivering 1947 regelt de afwikkeling van restan ten op optierekening en geblok keerde rekening, die op een nader aan te kondigen datum nog aan wezig zullen zijn. Ter vermijding van misverstand zij er op gewezen, dat deze rege ling niet in werking zal treden voor de desbetreffende bepalingen bij de wet, die betrekking zal heb ben oo de definitieve afsluiting der geldzuivèring en waarvan de totstandkoming vóór 4 Augustus 1948 zal worden bevorderd, zullen zijn bekrachtigd. Ten aanzien van de regeling, welke is getrof fen voor de inschrijvingen in het Grootboek 1946, is hier en daar opgemerkt, dat deze regeling niet in overeenstemming zou zijn met de te dezer zake gedane toezeg gingen. Zulks is ten enen male onjuist. Onverminderd blijft namelijk van kracht, dat overeenkomstig de voorwaarden vervat in het prospectus de inschrijvingen in het Grootboek 1946 uiterlijk 1 Maart 1949 vrij verhandelbaar zul len worden. De thans gegeven mogelijkheid, inschrijvingen over te dragen voor betaling van aan anderen opgelegde aanslagen in de heffingen, is te beschouwen als een tegemoetkoming voor diege nen, die reeds nu behoefte hebben aan het doer hen in het Grootboek 1946 belegde geld. Om zuiver technische redenen is deze overdracht voorshands be perkt tot een bedrag van 10.000 per inschrijver voor eenmaal. Ten aanzien van de in principe geopende mogelijkheid, tegoeden op optierekening te beleggen in effecten zij opgemerkt, dat het feit dat tot dusverre geen effec ten werden aangewezen, welke met tegoed on optierekening kun nen worden gekocht, niet betekent dat zou zijn afgezien van hët in werking stellen van deze optie. Hiertoe zal worden overgegaan, zodra de omstandigheden zulks toelaten. vallen op verspreide Joodse neder zettingen. Ofschoon de Arabische leiders in het Arabische hoge «o- mité een dringend beroep op de strijdgroepen gedaan hebben om geduld te* betrachten tot de «en- dingen gestandaardiseerde wape nen uit de aangrenzende Arabi sche landen zijn aangekomen en opge'e'de officieren en ervaren guerillaleiders in Palestina hun posten betrokken hebben, hebben grote afdelingen gewapepde Ara bieren, die in de hergen zijn afge richt, een soort Indianenoorlog log ontketend, die ten doel heeft afgelegen Joodse kolonies weg te vagen. Met tanks en vliegtuigen toe geruste Britse troepen bewaken de Joodse nederzettingen in het heuvelterrein rondon Hebron. Van officiële zijde is medegedeeld, dat de toestand in het gebied rustig is. De districtscommissaris is vergezeld van leden van de hoge Arabische executieve naar He bron vertrokken om een vredes overeenkomst te bere'ken Volgens gezaghebbende kringen schijnen de verliezen a!a gevolg van de gevechten van Woensdag aan beide ziiden groot te,zijn. Joodse kringen hebben bekend gemaakt, dat gisterenmorgen een bus met Arabieren te Haifa door Joden werd beschoten en vier Arabieren gedood en 4 gewond werden Aan dit incident ging een beseh'eting vooraf van een transport Joodse arbeiders, waar bij 2 Joden gedood en 19 gewond werden. Woensdag vielen Ara bieren, eveneens in Haifa ee* bus met Joden aan met het ge volg, dat een Britse portie-agent een Britse burger en 6 Joden ge dood en 20 Joden gewond werden. Het gehele verkeer in Haifa werd tot stilstand gebracht, doordat een stijgend aantal mensen ge wond op straat bleef liggen als gevolg van activiteit van sluip schutters Naar Ned.-Indië kan zeepost werdert verzenden met het s.s „Johan de Witt", dat op 22 Jan. het s.s. „Waterman", dat op 23 Januari en het s.s. „Nieuw-Hol- land", dat op 30 Januari a.s. daar heen vertrekt. Naar de overzeese gebiedsdelen in de West vertrekt 0p 24 Januari het s.s. „Boskoop" en op 27 Jan. het s.s. „Cottica". Met beide sche pen kan zeepost voce* deze bestem- gen worden verzonden. Het verdient aanbeveling even- tuële correspondentie, die met deze schepen moet worden verzon den, ten minste twee dagen voor het vertrek te posten. De Oostenrijkse Minister van Binnenlandse Zaken, Oscar Hel- nicr, heeft in het Parlement een volledig verslag uitgebi acht over de ontdekking van nazi-complot- ten, die geleid heeft tot arresta tie van meer dan 200 personen. Helmer zeide, dat de nazi-lei ders in de jaren van hun interne ring hun macht over jongere en onschuldiger mannen hernieuwd hadden en een organisatie ge vormd hadden om nazi-denkbeel den ten uitvoer te brengen. Hij gaf een beschrijving van een der organisaties, die haar finan ciële middelen uit de zwarte han del betrok en onder andere han delsverenigingen als dekmantel voor haar activiteit gebruikte om een ,,neo-nazi-orde'" in het leven te roepen. De activiteit werd geleid, aldus Helmer, door een handjevol men sen. De communistische gedele geerde Honner viel hierop fel de coalitie-regering aan en beschul digde haar ervan de nazi-organi saties niet alleen te dulden doch zelfs aan te moedigen. Hij eiste een grondige zuivering van de lei ding der volkspartij, die volgens zijn zeggen nauw verweven was met fascistisch beïnvloedé krin gen. De ter dood veroordeelde S. D.-er W. M. Willemsen, die als getuige moest optreden voor het Amsterdamse Bijzonder Gerechts hof, heeft gisterenmorgen oon tien minuten voor elf de president van het Hof, Mr. Van Vugt, aangeval len. De president had juist het ver hoor van de verdachte, L. Plas, uit Haarlem, beëindigd en liet de eerste getuige in deze zaak, Wil lemsen voorkomen. Voordat de parketwacht hem voor het getuigenhekje had kun nen leiden, vloog Willemsen, langs een zich naar de perstri- bune begevende journalist heen in de richting van de groene tafel I Binnen enkele ogenblikken was hij over de tafel gesprongen en vloog Mr. Van Vugt, die geen tijd meer had hem te ontwijken, naar de keel. Mr. Van Vugt werd met stoel en al tegen de grond geworpen, terwijl Willemsen zich op hem haj geworpen. Vijf geüniformeerde parket wachten snelden onmiddellijk de belaagde president te hulp en wisten Willemsen te overmees teren. Mr. Van Vugt kwam vrijwel ongedeerd uit de strijd. Na zich afgestoft te hebben, schorste hij de zitting voor enige tijd en ver dween met zijn raadsheren in de raadskamer. Willemsen werd aan handen en voeten door de parketwachten uit de zaal gesleept. Hij had of si- muleeerde een toeval. Het was niet de eerste maai, dat getuige Willemsen zich re calcitrant gedroeg voor het Am sterdamse Bijzonder Hof. Bij de eerste behandeling- van de zaak vrij Nederland, waarin hij een belangrijke rol had gespeeld, wei gerde hij getuigenverklaringen af te legen, omdat hij destijds zelf nog niet berecht was. Op 8 September j 1. verscheen Willemsen als verdachte voor net Hof, dat gepresideerd werd door Mr. M. van Vugt. Mr. Besier eiste de doodstraf en 14 dagen later sprak Mr. Van Vugt de doodstraf over Willemsen uit. Men sprak op het Bijzonder Hof gistermorgen als vaste over tuiging uit, dat dit de reactie van een ter doodveroordeelde is, die reeds maanden de dreiging van een doodvonnis gevoelt zonder dat dit ten uitvoer wordt gelegd, en Woensdag vernam, dat de 43- jarige V.-vrouw van de S. D. Ans van Dijk was geëxecuteerd. Ongetwijfeld heeft ook Willem sen nog de hoop gekoesterd, zo meent men, dat nu er geruime tiid geen enkel doodvonnis ten uitvoer werd gelegd hij de zwaarste straf nog zou ontlopen Nu deze hoop de bodem was in geslagen door het bericht der exe cutie van Ans van Dijk, besloot hij zich te wreken. Zo zagen gisterenmorgen de vele aanwezigen in de zaal van het Bijzonder Hof met ontzetting de lange Willemsen (bijna 1.90 meter) op de kleinste president van het Amsterdamse Hof toe springen: Mr. Van Vugt, die nog geen J..60 meter meet. Naar het A.N.P. verneemt i» het niet waarschijnlijk, dat tegen de S. D.-er Willemsen, die gister morgen de president van het Bij zonder Gerechtshof te Amster dam heeft aangevallen, voor dit feit een gerechtelijke vervolging zal worden ingesteld. Wel zal een rapport hierover aan het dossier van Willemsen worden toegevoegd. Zijn zaak moet nog door de bijzondere raad van cassatie worden behandeld. Radio Djokja maakte bekend, dat de Masjoemi gisterenavond haar ministers uit het Republi keinse kabinet heeft teruggetrok ken, daar de Masjoemi niet in stemt met de wapenstilstands overeenkomst. Dit besluit betreft onder andere de Vice-Premier Sjamsoeddin en de Minister van Binnenlandse Za ken Mr. Mohamad Roem. Tevens wordt gemeld, dat in verband met deze ontwikkeling, de Amerikaan se vertegenwoordiger in de Com missie} van goede diensten, Frank Graham, een bezoek heeft ge bracht aan de voorzitter van de Masjoemi, Dr. Soekiman. Het besluit tot het uittreden van de Masjoemi-ministers werd reeds Woensdagavond genomen, doch werd eerst gisterenavond ge- racfactueerd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1