Toespraak Luiten.-Generaal Kruis De voorlopige Federale Raad H.H.U. PxihMSJuliana Hervorming der Duitse munt DONDERDAG 15 JANUARI 1948. Oe eerste vrouw in Nederland terechtgesteld Carnegie-medaille uitgereikt Levensbeschrijving der leden bezocht gewonden aan boord van de „Groote Beer Kcrlc (liftsen Voorstellen van Duitse Vakverenigingsleiders De woelingen in Palestina Post voor militairen De nieuwe actie van Niwin Frankerlng bfl Abonxomwit - T»rneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door bet K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Donder- oetotend tot Donderdagavond WISSELEND BEWOLKT. Wisselend bewolkt met hier en daar een regenbuitje. Aan de kust tijdelijke krachtige overi gens meest matige wind uit Westelijke richtingen. In de ochtenduren iets kouder dan gisteren. Verschijnt dagelijks 4de Jaargang No. 706- Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen A.tfvertentiepri)6 per mm 10 ct.; per advertentie 13 Inzending adverteattW tot des namiddags 4 "mSk Rubriek kl. advertenties» 5 regels 60 et.; regel meer 12 cent. Var- melding: Brieven "onlte? nr. Bureau van ciSt Blaffi 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Woensdagavond hield de Chef van de Generale Staf, Luitenant- Generaal Mr. H. J. Kruis, een toe spraak voor A.F.N. (American Forces Netiwork in Germany). Deze toespraak was een onderdeel va» een programma van 30 minu ten, dat door de internaitonale programmadienst van de Wereld omroep speciaal gemaakt is voor A.F.N. Als inleidend programma voor Holland calling", zoals bekend ee» serie van 39 programma's van 15 minuten betreffende het econo mische sociale en culturele leven in Nederland. Luitenant-Generaal Kruis zeide: „Het is voor mij een groot genoe- geat, deze gelegenheid te hebben, om in dit programma voor de Amerikaanse strijdkrachten enige woorden te zegen. Wij, isfederlanders, hebben altijd grote waarde gehecht aan de ster ke jbanden, die ons met de Ver enigde Staten verbinden en per soonlek heb ik de aangenaamste horinneringen aan de vele malen gedurende de oorlog en daarna dat ik in aanraking kwam met Voor 'het eerst na de oorlog is gisterenochtend een doodvonnis voltrokken, dat uitgesproken was over een Nederlandse vrouw. Het •betrof hier de beruchte jodenver- raadster Ans van Dijk, die voor de SJD. in Amsterdam werkte. Bowel het Bijzonder Gerechts hof te Amsterdam als de Bijzon dere Raad van Cassatie hebben baar ter dood veroordeeld. Zij was de tweede vrouw in Neder land, die door een bijzonder ge rechtshof ter dood veroordeeld was en haar beroep door de Bij zondere Raad van Cassatie zag verworpen. Hetzelfde was het geval met Geessien Bleeker uit Delfzijl. In deze zaak heeft de verdedigster echter een revisie- aanvrage Ingediend. Ans van Dijk vroeg gratie aan, welk verzoek is afgewezen. het Amerikaainse leger en zijn be velhebbers. Ik herinner mij hijvoorbeeld het bezoek dat ik in April 1945 bracht aan de „Shaef" te Reims, waar ik Generaal Bedell Smith ontmoette. Bij die gelegenheid kwam ik diep onder de indruk, van de.zorg en doelmatigheid, waarmee het Ame-' rikaanse leger zijn voorbereidin gen maakte voor de hulpactie ten behoeve van onze noodlijdende be volking. Ons volk zal nooit het belangrijke aandeel van de Ver enigde Staten in zijn bevrijding vergeten, de oorlogskerkhoven in ons land te Margraten, Son en Molenhoek zijn droeve maar roemrijke monumenten, die voort durend getuigen van de offers, ge bracht door uw volk, om ons te bevrijden van de nazi-tyrannie. Het Nederlandse volk doet nu zijn uiterste best de vrede te win nen. Dat is geen gemakkelijke taak, maar ondanks alle moeilijk heden komen we er, geloof ik, bovenop. Gij Amerikanen zijt, tezamen met onze andere Geallieerden, be last met het probleem, orde en voorspoed te herstellen in het land van onze vroegere vijand. Als er één natie is, die uit ondervinding weet, hoe een land in de war kan worden gestuurd en verwoest kan worden door gewetenloze dicta tuur, is het de Nederlandse. Wij kunnen daarom de gewel dige zwaarte van uw taak naar waarde schatten. Tegelijkertijd is er geen ander volk op de wereld, dat vuriger wenst, een normaal leven en de ware democratie in Duitsland te zien terugkeren. Dat is nog een reden, waarom ik hoop, dat u gesterkt door de steun van een rechtvaardige over winning uw belangrijke zending met succes moge uitvoeren. En ik wens U allen persoonlijk zeer veel geluk". (Het Camegiéheldenfonds te 's-Gravenhage heeft de bronzen medaille toegekend aan de heer K. Vinkes te Apeldoorn, die op Koninginnedag van het v°riKe jaar aldaar met groot gevaar voor zichzelf twee op hol geslagen paarden tot staan heeft trachten te brengen, waarbij hij een ernsti ge kniekwetsuur opliep. Dinsdagmiddag heeft de burge meester van Apeldoorn in de Apeldoomse nettenfabriek, waar de heer Vinkes werkzaam is, de onderscheiding uigereikt. Op de kade was aanwezig de Minister van Oorlog, Fiévez, tevens Minister van Marine ad interim, die mede namens de Mi nister van Overzeese Gebieds delen de manschappen toesprak De Minister heette de mannen hartelijk welkom in het vaderland en vermoedde dat dit' wel een belangrijke dag in hun leven is, omdat zij binnen korte tijd weer met hun gezin verenigd zullen zijn. „Ik hen blij", zo vervolgde de Minister, „dat ik deze trouwe Nederlanders als eerste mag be groeten en ik hen ervan over tuigd, dat de maatschappij kerels, die getoond hebben dat zij 't hart op de goede plaats dragen gaar ne in haar midden zal opnemen". Hedenochtend om 9 uur werd met de debarcatie een aanvang gemaakt. Het was een o-rote verrassing voor de manschappen aan boord van de „Grote Beer" het hospi taalschip, dat Woensdagavond om half zes aan de Javakade te Am sterdam meerde, toen H. K. H. Prinses Juliana, vergezeld van Haar Secretaresse mej. Mr. Snel ler, zich om zes uur over de kade begaf om aan boord van het schip te gaan. Een spontaan driewerf hoera van de soldaten galmde langs de loodsen. De Prinses werd ontvangen door de Directeur van het Verkeerswe zen en begaf zich vervolgens aan boord van het schip, waar de kapi tein H. W. Hemmes, gezagvoerder, van de „Groote Beer" de chef van de medische dienst van het schip, Dr. A. D. W. Tilanus en de C.O.T., kolonel H. L. G. Lambert Haar rondleidden. De Prinses bezocht vrijwel alle afdelingen van het schip, waaron der de ziekenboeg en de psychia trische afdeling. Over het alge meen richtte H. K. H. zich tot de verzamelde manschappen, maar daarnaast richtte Zij af en toe het woord tot een der zieken. Om kwart vóór zeven verliet Prinses Juliana het schip weer. Toen om half zes het schip aan de kade meerde, speelde de Konink lijke militaire kapel het Wilhel mus. Hieronder volgen zeer korte levensbeschrijvingen van <je nieu we leden van de voorlopige fede rale raad voor Indonesië: Abdoel Kadir werd in 1904 te Salatiga geboren. Na de middelbare school volgde hij een bestuursopleiding. Hij was eerst als wedana (districtshoofd) werkzaam en werd vervolgens verhonden aan het Nederlandse consulaat te Djeddah. Daarna voltooide hij zijn studies in Euro pa, waar hij Nederland, Engeland en andere landen beizooht. Latei- trad bij voor Nederland op als vice-consul in Djeddah en reisde hij veel in het Midden-Oosten. In 1941 vertrok hij met een Rege ringsopdracht naar Amerika en Engeland. Gedurende de Japanse bezet ting was hij in Australië adviseur van de Nederlands-Indische Re gering. Dzoelkaranin, een veertiger, stamt uit een Sultansgeslacht in (het Oostelijk deel van de voor malig residentie „Sumatra's Oostkust". Hij studeerde rechten te Lei den. In de Japanse tijd was hij lid van de raad van justitie te Medan, doch na de uitroeping van de Republiek Indonesië, waarvan hij aanvankelijk een vurig aan hanger was, werd hij Lt.-Kol. van de T R.I. Onder invloed van de misstanden in de Republiek werd Dzoelkaranin een vurig tegen stander daarvan. Hij maakte deel uit van de Nederlandse dela- gatie te Lake Success en van de huidige delegatie voor onderhan delingen met de Republiek. Hij is een overtuigd voorstander van een sterke zelfstandige positie van de Negara Oost-Sumatra. Prof. Hoessein Djajadiningrat werd in 1886 uit een oud aristo cratisch regentengeslacht in Ban tam (West.-Java) geboren. Hij huwde met een Solose prinses. Te Leiden promoveerde hij in let teren en wijsbegeerte. In 1924 werd bij benoemd tot hoogleeraai aan de pas opgerichte rechts hogeschool te Batavia. Tweemaal werd hij benoemd tot lid van de raad van Nederlandsch-Indië. Hij was nooit lid van politieke par tijen. Ook jn de Japanse tijd hield hij zich min of meer buiten het politieke leven. Eerst na de Bij Topcliffe In Yorkshire ifl een vliegtuig van de R.A.F. wm het type Wellington neerge stort en in brand gevlogen. Drie van de vier inzittenden zijn om het leven gekomen. De tweede piloot wist bijtijds met zijn parachute uit het vlieg tuig te springen en kwam er on gedeerd af. De Franse boeren zullen 2 Februari beschouwen als de dag van protest tegen het plan van Mayer ter redding van de franc, aldus de algemene federatie van landbouwers. Op die dag zullen in verschillende plaatsen „pro test- en waarschuwingsvergade- ringen" gehouden worden, waar op men op herziening van het pian zal aandringen. De Roemeense douane-be ambten hebben beslag gelegd op waardevolle familiejuwelen, toen Prinses Elizabeth, de weduwe van Koning George van Griekenland en tante van ex-Koning Michaël van Roemenië, het land verliet, op weg naar Lausanne, aldus heeft een lid van het personeel van de speciale trein, die Prin ses Elizabeth en andere leden van de Koninklijke familie vervoerde, te Wenen verklaard. Ongeveer vierhonderd kilo meter ten Noord-Westen van Quebec zijn twee treinen op elkaar ingereden. Vijf personen werden gedood. - Het Oostenrijkse blad „Tag- blatt am Montag",' schrijft, dat de Oostenrijkers tengevolge van materiële nood gedwongen zijn him goud en andere kostbaar heden naar het buitenland te ver kopen. De Amerikanen betalen vierendertig dollar voor een ka raat goud, die in de V. S. twee honderd kost. Op initiatief van de Belgi sche socialistische partij is een commissie ingesteld om samen met de Katholieke Volkspartij verschillende problemen, onder andere genoemd in de regerings verklaring, in voorstudie te nemen. Het betreft voornamelijk, de Koningskwestie en het technisch onderwijs. Volgens de eerste officiële publicatie over de overstromin gen in Frankrijk, betrekking heb bende op 104 gemeenten in het departement „Meurthe et Mosel- le"t zijn meer dan 13.000 gezinnen (ongeveer 43 000 personen) ge troffen. De geleden schade be draagt ongeveer 1% milliard fr. 150.000 werkdagen zijn verloren gegaan. NEDERL. V KRT -T h KZKiN Volgens het legercommuniué van gisteren bedroegen de Neder landse verliezen Maandag tien gewonden. De Berirjnse correspondent van het A.N.P. schrijft: Amerikaanse, Britse en Franse woordvoerders hebben Dinsdag avond verklaard, dat zij de be richten over een spoedige samen komst te Berlijn van de drie Wes telijke bezetters ter bespreking van de nieuwe situatie in West- Duitsland niet kunnen bevestigen. In elk geval zal een dergelijke bij eenkomst niet plaats he-Oen voor de zitting van de Geallieerde be stuursraad. De bijeenkomst van de coördinerende commissie, die gisteren bad moeten plaats heb ben ter voorbereiding van de in diening van Brits-Amerikaanse plannen tot geldsanering is tot heden uitgesteld. Dit zal waarschijnlijk ook een De vaikverenigingsleiders van de elf grootste steden in Noord- RiijnlandWestfalen, dat het Ruhrgebied, het Rijnland en West- falen omvat, zijn Woensdagmor gen te Diisseldorf bijeengekomen om de voedseltoestand en maat regelen te (bespreken, waardoor de huidige crisis kan worden opge lost. Zij hebben van de autoriteiten de toeoassing van de volgende maatregelen geëist: het openen van ondcrbandelingen met Dene marken en Nederland over het ruilen van steenkool tegen levens middelen. versterking van de be voegdheden ten aanzien van de levensmiddelenvoorziening van de bizonale organen te Frankfort, het stopzetten vpn de steenkool- leVeringen aan de andere Duitse staten, indien deze niet het be loofde voedsel leveren. Tenslotte moeten de boeren verdicht wor den bepaalde hoeveelheden vlees te leveren. uitstel van de zitting van de be stuursraad tengevolge hebben. In Duitse financiële kringen in de Sowjet-zóne is men van mening, dat Brits-Amerikaanse voorstel len tot geldsanering in geheel Duitsland mogelijk door de Rus sen als basis voor besprekingen zullen werden aanvaard. Zij ach ten de schepping vart een centraal financieel beheer in Duitsland noodzakelijk om een geldsanering uit te voeren. Daar de bankreke ningen in de Sowjet-zóne reeds in 1945 werden geblokkeerd, een maatregel die in het Westen niet is doorgevoerd, staat men in de Sowjet-zóne op het eventueel ver krijgen van een voordeliger koers van inwisseling dan zou gelden voor het Westen. De Mecklen- burgse Minister van Financiën, Prof. Strasser, heeft opgemerkt, dat de sanering een onderzoek naar volksvermogen, productieca paciteit, exportmogelijkheid en omvang der reparatieverpliehtin- gen zal noodzakelijk maliën. Daar Molotof tot dusverre geweigerd heeft deze inlichtingen te ver schaffen, wordt hier de kans op een vergelijk nog zeer gering ge acht. Daartoe draagt ook nog de dagelijkse verscherpende toon van het officiële Sowjet-orgaan tegen de Westelijke machten bij. Giste ren beschuldigde het blad de An gelsaksen er onnieuw van We.st- Duitsland te willen maken tot ba sis voor een imperialistisch ag- gressief blok. politionele actie trad hij weer ia het openbaar op, het laatst als voorzitter van het komité Indo nesia Serikat. Dr. J. E. Karamoy werd in 1895 te Menado géborén. Hij studeerde te Batavia medicijnen en werkte vervolgens in verschil lende plaatsen in de arch i oei als gouvernementsarts. In 1934 leg de hij te Leiden zijn* artsexamen af, waarna hij te Dusseldorf pro moveerde. Dr. Karamoy wag directeifr van het Koningin Wilhelmina-fzieken- huis te Menado en was voorts enige tijd voorzitter van de ver eniging yan Indonesische genees heren. Pangeran Kartannegara 3tamt uit een Suïtansgeslacht in Koetei (Oost-Borneo) en is ongeveer 40 jaar oud. Op Java heeft hij een Europese schoolopleiding gehad. Hij had een groot aandeel in de vorming van de Daerah Oost- Borneo. Soeria Santosa werd in Ooat- Java geboren. Hij bezocht de mi litaire academie te Breda en heeft de reputatie een der beste artil lerie-officieren van het K.N.I.L te zijn. Gedurende de Japanse bezetting was hij een van de lei dende ondergrondse werkers. Na de Japanse capitulatie vielen de illegalen in twee groepen uiteen De ene groep, waartoe o.im. Sjah- rir toehoorde, steunde de repu bliek. De andere, waartoe San- toso behoorde, steunde de Neder lands-Indische regering. Santos» werd benoemd tot adviseur van Dr. Van Mook. Britse politie in pantserwagens heeft zich op weg toegeven naar twee geïsoleerde Joodse nederzet tingen aan de weg van Jeruzalem naar Hebron. Volgens Joodse bronnen zou een grote Arabische strijdmacht deze nederzettingen in de vroege ochtend hebben aange vallen. De Arabieren zouden de wegen versperd en mijnen gelegd hebben. De politie werd uit heu- veistellingen onder vuur genomen. Een auto met de vlag van de Irakse oonsul-generaal in Jeruza lem werd od de weg van Jeruza lem naar Hebron overvallen. De chauffeur werd ernstig verwond en twee vrouwelijke inzittenden liepen lichte kwetsuren op. Een Britse burger en zijn Jood se vrouw werden in de buurt van het hoofdkwartier van de tweede Britse infanteriebrigade te Jeru zalem doodgeschoten. In een an dere wijk van Jeruzalem werd een Joodse vrouw aangetroffen met 3 kogels door het hoofd. Van Arabische zijde wordt ver nomen. dat vele honderden Ara bieren aan de aanval op genoemde Joodse nederzettingen hebben deelgenomen. De opvarenden aan boord van het m.s. „Tabinta" kunnen in Port Said post ontvangen, mits deze uiterlijk 19 Januari a.s. ter post bezorgd wordt. Wil men direct bij aankomst in Batavia post doen uitreiken, dan dient men uiterlijk 5 Februari te posten. en Nationale Monumenten- Commissie. Zoals bekend sporen de N.I W.IN. en cje Nationale Monumen tencommissie alle landgenoten aan de kolenbonnen, waarop het bij de aankoop van brandstoffen te yeel betaalde wordt geresti tueerd, ter beschikking te stellen van beider actie ten behoeve van monumenten, nagelaten betrek kingen van slachtoffers van oor log en toezetting en van de mili tairen overzee. In verband hiermede wordt er de aandacht op gevestigd, dat men op de enveloppe, waarin de bonnen worden opgestuurd als adres alleen vermelde: „Machti ging nummer 1917", zonder ver dere aanduiding. De enveloppen kunnen onge- frankeerd worden verzonden Voorts verdient het de aandacht, dat de afzenders eigenaar worden van twee, drie of vijf vierkante centimeters damterrein, al naar gelang de bonnen, die men in zendt. De betreffende certifica ten worden de inzenders toe gestuurd. Op de weg Kilosa-ilfakara in Tangarjika zijn 21 Afrikanen door een aardverschuiving om het leven gekomen. Vijftien Af rikanen werden zwaar gewond. Kilosa ligt 240 km van Dar es Salam, op de hoofdapoorlijn, die van de kust naar het Tanganjika- meer leidt.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1