Regeringsverklaring over Indonesië FEDERALE REGERING Dr VAN MOOK over de toestand DE DOLLARTEKORTEN DE TOESTAND ÏN ITALIË WOENSDAG 14 JANUARI 1948. Voorlopige voor Indonesië ingesteld Onenipheid in Duitse partijen Koning Leopold naar Havanna Arrestaties te Athene van de Europese landen itnug bp A3ona«D<«nt - Terneuxec WEERSVERWACHTING medegedeeld door liet K N.M.I. t« De Bilt, geldig tot Woens dagavond. LETS MINDER ZACHT. Bwaar bewolkt met tijdel. op klaringen en regenbuien. Aan vankelijk nog stormachtige, docih later geleidelijk afnemen de Westelijke wind. Enige da- limg van temperatuur. DE ZEEtt 4de Jaargang No- 705. Adv erten tieprge per mm 10 ct.; mlalna^SS per advertentie f l,tt Inzending adverteattö tot des namiddags 4 Rubriek kl. ad verten thfc» 5 regels 60 ct.; Mül regel meer 12 cent, Y«T" melding: Brieven oalBg nr. Bureau van dltBMS 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. De Tweede Kamer is gisteren middag in openbare vergadering bijeengekomen onder voorzitter schap van Mr. J. van Schaik. Te 1.07 uur opende deze de verga dering. Aan de Regeringstafel hadden plaats genomen de Minister- President Dr. Beel en de Minis ters Drees, Jonkman, Van Boet- zelaer, Van Maahseveen, Witte- raai, Vos, Fievez, Gotzen Grie len, Mansholt en Lieftinck. De gereserveerde en publieke tribunes waren druk bezet. Aanstonds na de opening ver leende de Voorzitter het woord aan de Minister-President Dr. Beel tot het afleggen ener ver klaring nopens de ontwikkeling der gebeurtenissen in Indonesië. De Minister-President, Dr. Beel, ving zijn uitvoerige rede aan met de Regeringsverklaring in drie hoofdpunten te verdelen. Lu de eerste plaats een aantal aangelegenheden van organisato rische en bestuurlijke aard, waar omtrent in overleg moest worden getreden met de organen der Ne derlands-Indische Regering; in de tweede plaats een aantal zaken en problemen, die betrek king hebben op onze verhouding tot de onderscheidene delen van Indonesië; tenslotte een aantal zaken en problemen, die betrekking hebben op de hangende staatkundige her vorming van geheel Indonesië en van het Koninkrijk. Tot de eerste groep van zaken en problemen, reken ik in de eer ste plaats de toestand der militai ren iri Indonesië. De Ministers heblben hun ver blijf in Indonesië als een welkome gelegenheid aangegrepen om zich van de toestand persoonlijk, ter plaatse en in direct contact met de soldaten zelf, op de hoogte te stellen. Gaarne brengt de Minister hul de aan leiding en manschappen van leger, Kon. Landmacht en Kon. Ned.-Indisch Leger, zowel als van de Marine voor de wijze waar op eij hun moeilijke taak vervul len. VOORZIENING PERSONEEL. OVERHEID S- Het tweede punt dat tot onder werp van bespreking kwam was de voorziening van het Overheids- Gisterenmiddag is in de zijzaal van het gebouw van de voor malige Volksraad te Batavia, dat thans gebruikt wordt als zetel van het K. I. S., door Dr. Van Mook de voorlopige federale raad voor Indonesië ingesteld, welke tot taak zal hebben de voorberei ding, in overleg met de Lt.-Gouv.- Gen., van de vorming ener voor lopige federale regering. Leden van de federale raad zijn: Raden Abdoelkadir Widjo- joatmodjo, Mr.' Tenggkoe Dzoel- karnainj Prof. P. A. Hoessein Djajadiningrat, Dr. J. E. Kara- moy, Pangeran Kartanegara, Ra den Soeria Santoso en M. Wisak- sono Wirjodihardjo. De ceremonie duurde 25 minu ten. Na de installatierede van Dr. Van Mook voerde Prof. Hoessein het woord, waarmede de plechtig heid was afgelopen. De groene ta fels waren carrévormig opgesteld. Aan de ene zijde zat Dr. Van Mook, naast wie ter rechterzijde Minister Neher gezeten was en te linkerzijde Jhr. Mr. van Vreden- burch. Aan beide uiteinden zaten Lt.-Generaal Spoor en vice-Admi- raal Pinke. Aan de rechterzijde van het carré zaten de leden der voorlopige federale regering, ter wijl tal van officiële personen aan de andere twee zijden zaten. Van officiële zijde werd' ter verduidelijking aan Aneta ver klaard, dat de „voorlopige fede rale raad voor Indonesië" gelei delijk zal overgaan in de interim regering. Op onze administratie ligt voor belanghebbenden ter inzage de passagierslijst van het m.s. „Volendam" apparaat in Indonesië met perso neel uit Nederland. Dr. Beel sprak de bijzondere waardering der Regering uit voor de wijze, waarop onder leiding van de Landvoogd het thans in Indonesië in Overheidsdienst werkzame personeel onder zeer moeilijke omstandigheden zijn taak vervult. Op korte termijn zal een com missie worden ingesteld, welke tot taak zal krijgen het gehele vraagstuk van de personeelsvoor ziening van Indonesië met name door de Nederlandse Overheids organen, nader onder het oog te zien. HET ECONOMISCH HERSTEL. Wat de finanoieel-economische toestand van Indonesië betreft, kan gezegd worden, dat het eco nomisch leven zich begint te her stellen In het ene deel van In donesië gaat zulks moeilijker dan in het andere. Zo is, dit in West Java nauwelijks merkbaar, doch in Sumatra's Oostkust gaat het herstel met rasse schreden. De voedseltoestand is in alle ge bieden, dank zij de verhoogde riist-importen en anderzijds de «grote activiteit van het Voedings middelenfonds tot opkoop van rijst in het binnenland redelijk tot goed te noemen. De distributie van con sumptiegoederen, van textiel met name, Verloopt bevredigend. In de gebieden, die in de politionele actie werden betrokken, zijn be langrijke hoeveelheden textielgoe- deren verdeeld., Geleidelijk ook herstelt zich de uitvoer. Er kan evenwel nog geen sprak^ zijn van een evenwicht tus sen in- en uitvoer, laat staan van een uitvoeroverschot, wekt toch de groei der exportmogelijkheden, die uiteraard on betere productie mogelijkheden rusten, goede ver wachtingen voer de naaste toe komst. Naarmate orde en rust beter worden verzekerd en het econo misch leven zal voortschrijden, valt te verwachten, dat de verbe tering der deviezenpositie zich zal voortzetten, haart met name met het oog op de noodzaak van een spoedige reconstructie dit vraagstuk ernstige zorg en vraagt het hij voortduring alle aandacht. Te verwachten valt, dat dë on ontbeerlijke buitenlandse credieten niet zullen uitblijven. HET COLLEGIAAL ORGAAN. Tenslotte hebben de besprekin gen over de instelling van het collegiaal orgaan te Batavia ge voerd, geleid tot de volgende gèdachtengang Bij Koninklijk Besluit zal wor den ingesteld een college bestaan de uit de Luitenant-Gouverneur- Generaal als voorzitter en twee leden te benoemen door de Kroon, De Luitenant-Gouveneur-Gene- raal zal dit college hebben te raadplegen over alle aangelegen heden, welke de algemene belan gen van bet Koninkrijk raken. Als zodanig gullen o.m. gelden de staatkundige, militaire, econo mische, financiële en culturele verhoudingen van Indonesië tot Nederland, Suriname en Curagao. Voorts de staatkundige hervor ming van Indonesië, de economi sche en financiële reconstructie van deze gewesten en de buiten landse betrekkingen voor zover zij in Indonesië worden behan- De afgevaardigden van de Ber- lijnse afdeling van de Duitse libe raal-democratische partij hefcben een motie van wantrouwen uitge bracht tegen Wilhelm Kuelz en Arthur Lieutenant, twee leiders van de partij, omdat zij „eenzijdig rapport" zouden hebben uitge bracht over de te Frankfort ge voerde besprekingen over verste viging van het bestuur der gecom bineerde zóne. Aan Kuelz is ver zocht af te treden als lid van de Berlijnse gemeenteraad en aan de fractie is gevraagd Kuelz af te zetten, indien hij niet uit eigen beweging heengaat. Een soortgelijk meningsverschil heeft geleid tob splitsing in de Christelijk Democratische Unie. De Berlijnse afdeling van deze partij weigerde namelijk zich eens te verklaren met de afdelin gen in de Sowiet-Russische zóne, die de te Frankfort genomen be sluiten hebben veroordeeld. deld. Het college zal ten slotte zelf kunnen beslissenwelke za ken nog meer moeten geacht wor den de algemene belangen van het Koninkrijk te raken. HET PERSOONLIJK CONTACT. Dr. Beel kwam nu tot de tweede groep van onderwerpen en pro blemen voor welker behandeling zrn ambtgenoten en hij zich naar Indonesië begavendie namelijk welke betrekking hebben op onze verhouding tot de onderscheidene delen van dit eilandenrijk. Met vrijwel elk dezer delen heb ben wij contact opgenomen door middel van besprekingen met hun vertegenwoordigds. Besprekingen die ons een levendig beeld hebben gegeven van de inzichten en ver langens, die in geheel Indonesië leven. Deze contacten v/aren van zeer bijzondere betekenis en ik moge deze gelegenheid aangrijpen om al degenen onder de Indonesi sche leiders, die er tijdens ons verblijf te Batavia en elders töe hebben bijgedragen ons oordeel over de vele vraagstukken, die hier moeten worden opgelost, te verdiepen en te verscherpen, daarvoor onze oprechte dank te betuigen. Ook met de vertegenwoordigers der minderheden en met name de Indische Nederlanders hebben wij contact opgenomen. Mede in het licht van de belangen dezer laat ste groep hebben wij o.m. de toe komstige positie van Nieuw-Gui- nea onder het oog gezien. Ook naar hen gaat onze dank uit. MEDEWERKING DER REVOKING. Vervolgens schetste de Minister de indrukken vai. zijn bezoek aan Palembang en Sumatra's Oost kust. Het heeft hem diep getroffen hoe volkomen en met hoeveel spontane medewerking der bevol king in deze gebieden Drde en vei ligheid zijn hersteld en hoe hier wordt gewerkt aan een afdoend herstel van de welvaart. De bevolking zelf verleent iede re medewerking aan het weren van destructieve elementen zowel in de kampongs als in de bedrij ven. Voor een niet gering deel valt dit ook toe te schrijven aan het feit, dat niet slechts de onder nemingen, maar ook de eigen be drijvigheid der bevolking weer op gang komt. De rijstvelden en de groentetuintjes, volkomen ver waarloosd aangetroffen toen onze troepen dit gebied binnentrokken, beginnen er weer fleurig uit te zien en bun oogst af te werpen. Waar de toko's in brand werden gestoken, zijn noodwinkeltjes ge bouwd en heeft hef leven zijn normale loop hernomen. Weerkorpsen zijn door de bevol king in het leven geroepen en de vroegere ondergrondse beweging, waar verscheidene leden der las- kars zelf in zaten, heeft daar de leiding in genomen om zich zo nodig zelf de terroristen van het lijf te houden. DE FEDERATIEVE STAAT. In de tweede plaats is het met name in Sumatra duidelijk ge worden, dat de verwezenlijking van de federatieve staat niet ge heel zal plaats vinden in de vorm, zoals ons die op de Malino-confe- rentie en daarna voor ogen stond Onze contacten op Sumatra hebben ons tot de overtuiging gebracht, dat het van een ver keerd inzicht blijk zou geven, in dien gestreefd werd naar een heden, die door de bevolking der betrokken gebieden zelf' als kunstmatig worden aangevoeld. Met name immers op Sumatra zijn de tegenstellingen tussen de verschillende gebieden tussen de bevolking van Sumatra's Oost kust bijvoorbeeld en Atiehers. tussen de Bataks en de Minang- kaibouers groot. Mitsdien moet worden verwacht, dat Sumatra meer negara's zal tellen Spr. volstond met 't vermelden van deze indrukken, die zijn ambtgenoot en hem hebben beves tigd in de overtuiging, dat de poli tionele actie o.m. beslist noodza- Naar wij uit gezaghebbende bron vernemen, heeft Koning Leopold van België passage be sproken op het ,,s.s. Sommels- dijk" van de Holland.Amerika- Lijn, dat op 17 dezer uit Rotter dam vertrekt. Op 20 Januari zal de Koning scheep gaan in Lissa bon, om. vandaar uit een vacan- tiereis naar Havanna te onder nemen. Dr. Van Mook heeft in een Interview met de pers te Batavia ten stelligste ontkend, dat niet- aannomen door de Republiek van de Nederlandse voorstellen be treffende „staakt het vuren" on vermijdelijk hervatting van de politionele actie zou betekenen. „Indien de Republiek niet zou instemmen met staking der vijandelijkheden, behoeft hervat ting van de politionele actie niet noodzakelijkerwijs onvermijdelijk te zijn", aldus Van Mook. Hij her innerde er aan, dat de eerste reso lutie van de Veiligheidsraad voor alles verzocht het vuren te sta ken. „Dat achten wij een abso lute noodzaak, voordat een gede tailleerde politieke overeenkomst kan worden bereikt". NEDERLANDSE VERLIEZEN. Het Nederlandse Legercommu niqué meldt, dat op 12 Januari de Nederlandse verliezen vijf gewon den bedroegen. In een Oostelijke voorstad van Athene zijn 200 politieke ver dachten, onder wie zich een aan tal communisten zouden bevin den, gearresteerd. Naar verluidt, is het liberale parlementslid Kytsopetaalos tij dens een rondreis in het gebied van Lamia door de guerillastrijd- krachten gevangengenomen. Later deelde de Atheense poli tie mee, dat de meesten der 200 gearresteerden na te zijn verhoord weer op vrije voeten zijn gesteld. Op de vraag, of Nederland in derdaad Dinsdagmiddag als uiter ste termijn heeft gesteld voor de ontvangst van het Republikeinse antwoord, zeide Van Mook: „Wij verwachten antwoord, als de commissie voor goede diensten uit Djogja is teruggekeerd en natuurlijk met op het daarvoor vastgestelde tijdstip. Er bestaat niet zo iets als een uiterste ter mijn voor het Republikeinse ant woord." Op de vraag, of de Verenigde Staten van Indonesië zonder de Republiek een succes zouden zijn, 'antwoordde Dir. Van Mook. „Niet op de lange duur. Wij zullen voortgaan en zien, hoe de zaken zich ontwikkelen, maar op de lange duur verwachten wij, dat dit land weer eenheid zal bele ven." kelijik was om de bevolkirig te be vrijden uit een regime van terreur en uit verarming. In het bijznnder wees de Minis ter op de contacten met de deelstaat Oost-Indonesië. Oost- Indongsië heeft aangedrongen op een eigen overeenkomst, die de grondbeginselen der nieuwe struc tuur zou verankeren. Uitvoerige besprekingèn met de vertegen woordigers van deze deelstaat .hebben geleid tot een voorlopig ontwerp Zodra overeenstemming zal zijn verkregen, zal de tekst der ontwerp-overeenkomst aan de Ka mer worden overgelegd. HET NATION AUHTISOHE STREVEN. Een derde groen contacten had plaats rechtstreeks en zijdeling met de vertegenwoordiger» van de Republiek. Het probleem van onze verhou ding' tot de Republiek is voor de uiteindelijke oplossing van het Indonesische vraagstuk u'teraard van grote betekenis. Het ver schijnsel van de Republiek im mers, is en blijft een belangrijke uiting van nationalistisch stre ven, levend In de volken vaa In donesië. Het ware echter, een fundamentele fout te menen, dat dit nationalisme alleen in 't stre ven van de Republiek tot uiting zou komen. Gezond nationalisme leeft ook terdege buiten de Re publiek en konit even spontaan en even sterk tot uiting in Oost- Indonesië, Borneo. Riouw, Banka en Billiton, alsook met name in die gebieden van Java, Madoera en Sumatra, die in de politionele actie worden betrokken en waar sindsdien vrije meningsuiting mogelijk is geworden. (Zie verder pag. 2. Ie kolom) Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken beeft gisteravond de officiële cijfers van de geschatte dollartekorten en overschotten der Europese landen tijdens de 4% jaar van het plan-Marshall bekend ge maakt. Nederland 2.512 (millioen dol lar) tekort. Overzeese gebiedsdelen van Ne derland: 76 overschot; België en Luxemburg 1.474 tekort; Overzeese gebiedsdelen van België 55 overschot; Engeland 5.348 tekort; Overzeese gebiedsdelen van En geland 1.307 overschot; Frankrijk (waaronder 310 voor Franse aöne van Duitsland) 8.701 tekort; Oostenrijk 713 tekort; Denemarken 582 tekort; Eire 497 tekort; Griekenland 473 tekort; IJsland 38 tekort; Italië 2.913 tekort; Noorwegen 234 tekort; Portugal 168 tekort; Overzeese gebiedsdelen van Portugal 18 overschot; Zweden 76 overschot, na een aanvankelijk tekort tijden» de eerste 15 maanden; Zwitserland 100 overschot; Turkije 18 tekort; Engels-Amerikaanse Eóhe van Duitsland 3.499 tekort. Bij een vliegtuigongeval in de Dominicaanse republiek zijn 31 personen om het leven geko men, aldus verneemt Reuter, te New-York. Volgens te New-York ontvan gen radioberichten kwamen 28 personen om het leven. Het on geluk gebeurde in de buurt van Ciudad Trujillo aan de Zuidkust van Santo Domingo. John Talbot, Reuters corres pondent, seint, dat het uiterst linkse kamp in Italië zich aan het organiseren is voor een definitie ve poging tot het in handen krij gen van de macht. De onlangs plaats gevonden oprichting van het „democratische front van vrij heid, vrede en arbeid", onder steun van de extreme socialisten van Pietr0 Nenni, wordt be schouwd als een eerste stap van links in de politieke strijd. Tog- liatti, de leider van de Italiaanse communisten, schijnt, aldus Reu- terg corrspondent, het voorbeeld van Tito gevolgd te hebben bij de vorming van zijn „democratische front". Tito ging namelijk de partijen voorbij en riep vertegenwoordi gers van .verschillende categoriën van arbeiders in de regering. Aidu= is ook het „democratisch front" van Togliatti opengesteld voor de arbeiders van alle politie ke partijen. Minder aandacht wordt ge schonken aan d.e tegenpool van het „democratisch front", name lijk de een jaar oude „Italiaanse sociale beweging", welke zich snel als politieke partij schijnt te ontwikkelen en, aldus Reuters correspondent, geheel en al geba- serd is op de leerstellingen van Mussolini. Bij de jongste ge meenteraadsverkiezingen te Rome wist deze partij, na het houden van slechts één politieke vergade ring ter voorbereiding op de ver kiezingen, drie van de tachtig zetels in de Romeinse raad te ver- verkrijgen. De „sociale beweging" heeft een vijfhonderdtal bureaux in Italië, voornamelijk in het cen trum en het Zuiden, doch ook in de voornaamste Noordelijke ste den. Volgens eigen opgave zou het ledental thans ongeveer 125.000 bedragen, vrijwel alle voormalige Italiaanse krijgsge vangenen, die met de Duitsers tegen de partisanen in Noord- Italië gevochten hebben. Vanwaar de beweging haar gelden krijgt is niet precies bekend. Geruch ten, dat de geldelijke steun uit het buitenland zou komen, wor den door de leiders pertinent, tegengesproken.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1