Truman dient begroting in ontwikkeling in de bestandskwestie? De komende conferentie inzake het lan-Marshall pk Botsingen en beschietingen NIEUWE INDUSTRIE in Oosf Zeeuws-Viaandereit DINSDAG 13 JANUARI 1948. NIEUWE Het vertegenwoordigond lichaam van Qost-lndonesië te Batavia Nederlands Legercommuniqué Emigratie uit Palestina RECTIFICATIE De mijnramp bij Metz Verwerking van houtafval tot bouwmateriaal OE STRIJD IN CHINA Koude te Moskou Hypnose per microfoon endoor speelgoed De status van Berlijn Verklaring van Marshall NOODWEER BOVEN DENEMARKEN. Trankerlng bJJ Aboaaomont - Xcmeuzec WEERSVERWACSHTIN G medegedeeld door het K.N.M.I, ve De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. STORMACHTIG. Meest zwaar bewolkt met nu en dan regen of motregen. Stormachtige Zuid-Westelijke wind. Zeer zacht voor de tijd van het jaar. 4de Jaargang No. 704. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimaal per advertentie 1.K& Inzending adverteatHB tot des namiddags 4 o*S> Rubriek kl. advertenttaB 5 regels 60 ct.; 1 regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven a nr. Bureau van dit 1 10 cent meer. Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Naar Reuter uit betrouwbare brxm te Batavia verneemt, is er een nieuwe ontwikkeling ontstaan welke zal kunnen leiden tot een compromis tussen de Nederlan ders en de Republikeinen in de kwestie van het staken van de vijandelijkheden. Deze laatste ontwikkeling, al dus werd verklaard, betreft voor stellen, welke naar Den Haag zij» doorgegeven Welingelichte Nederl. kringen te Batavia verklaarden, aldus Reuter verder, dat de Nederland se Regering niet zal blijven staan op haar eis tot definitief ant woord betreffende het staken der vijandelijkheden, voordat de com missie voor goede diensten naar Batavia is teruggekeerd. Het vertegenwoordigend lichaam van de Staat Oost-Indonesië te Batavia deelt mede, dat het thans in staat is gelijke tred te houden met de politieke toestand. Door de benoeming van oud-Minister Tahya tot politiek vertegenwoor diger, kunnen Batavia en Makas sar thans beter coördinerend wer ken. De nieuwe toestand nood zaakte uitbreiding van het ver tegenwoordigend lichaam. De kantoren worden successievelijk overgebracht naar het gebouw Het Nederlandse Legercommu niqué van Maandag meldt: De Nederlandse verliezen op 10 en 11 Januari bedroegen 3 ge sneuvelden en 10 gewonden. In het grensgebied van West-Java bij het Bantamse had een hotsing plaats. In het grensgebied van Midden- Java kwamen in het gebied van Malang schermutselingen en be schietingen voor. In Midden- Sumatra kwamen in de omgeving van Sigoentoermodo Nederlandse soldaten in aanraking met een republikeinse bende. Voorts wer den op Java en Sumatra talrijke vijandelijkheden tegen Nederland se posten gepleegd. -Tengevolge van de regenval der laatste dagen zijn enkele ri vieren in Yorkshire buiten haar oevers getreden. Ook in Wales en in de omgeving van Hastings komen overstromingen voor. van de Volksraad, waar Oost-In- donesië over enkele lokalen be schikt. De afdeling voorlichting is daar reeds ondergebracht. In de staf van Tahya is opgenomen Dr. Karamoy. Volgens lucht- en zeevaart autoriteiten te Jeruzalem is de lijst van gegadigden voor vertrek uit Palestina zeer groot Veel Britse vrouwen en kinderen, d!e zich met veel moeite hij hun ge zinnen hadden gevoegd willen thans in de komende weken naar Engeland terugkeren. Het groot ste aantal boekingen voor vlieg tuigpassage stamt uit de Joodse stad Tel Aviv. Het vertrek on dervindt echter speciale moeilijk heden daar de verbindingen ten gevolge van de huidige troebelen verbroken zijn en de Joden bo vendien moeite hebben om. langs de door hinderlagen gevaarlijke wegen naar de luchthaven Lydda te komen. De Arabische pers noemt de rijke Arabieren, die Palestina willen verlaten, ver raders en lafaards en dreigt met confiscatie van hun bezittingen. In ons vorig nummer is door 'n vergissing in de aanvang van het artikel .Duidelijke taal" over de rede van Herbert Morrison, de Vice Minister-Pres'dent van Groot Brittannië, het woord „Minister weggevallen, tengevolge waarvan een storende onjuistheid onstond. De aandachtige "lezer zal zulks wel hebben opgemerkt. 1 Zaterdag iongstleden heeft zich In de Vuillemin-mijn te Petite Rosselle, nabij Metz, 'n ontplof fing voorgedaan, tengevolge waarvan meer dan vijftig mijn werkers ingesloten geraakten. De ontploffing werd veroorzaakt door tnrjngas. Het aantal doden tengevolge van deze ramp be draagt minstens negen. Voorts bekwam een veertigtal mijnwerk kers ernstige verwondingen of kolendampvergiftiging. Nog vijf mijnwerkers worden vermist en men heeft de hoop opgegeven hen te kunnen redden De oorzaak van de ontploffing Is nog onbe kend. Waar gehakt wordt, vallen spaanders en dat vele spaanders bijeen kunnen groeien tot mssga's, waarmede men ten langen leste als het ware geen raad' meer weet, daarvan kunnen de Oost Zeeuws-Vlaamse klompen makers, die gezamenlijk zo onge veer de helft van de totale Ne derlandse productie aan klompen voor hun rekening nemen, meepraten. Naar te Nanking uit Tientsin wordt vernomen hebben de com munisten een aanval gedaan op Takoe, een 80 kiloideter ten Oos ten van Tientsin gelegen haven. Een vlootafdeling der nationalis ten, die haar basis te Tsjir.gtao heeft, heeft mariniers aan land gezet in Takoe en Tsjikow, onge veer 40 kilomter Zuidelijker aan de kust. Volgens deze berichten wordt er in het gebied van Takoe hevig gestreden, terwijl de-situa tie te Tientsin na de aankomst van versterkingen der regerings- strjjdkrachten minder gespannen is. Reeds lang zocht men naar een afdoend middel om de grote hoe veelheden houtafval, z.g hout- mot, waarover de klompenmakers ongewild de beschikking krijgen, te verwerken. Een deel daarvan werd gebruikt voor ophoging van terreinen, demping van sloten enz., terwijl men voorts door ver branding trachtte dit „bijproduct" zoveel mogelijk kwijt te geraken. Dit alles baatte echter weinig en alhoewel men zich vaak hoge kosten getroostte de verbran ding alleen kostte jaarlijks 15.000 bleken de geweldige voorraden nog steeds aan te groeien. Vervoer naar elders was even eens vrijwel onmogelijk, gezien de daaraan verbonden hoge vrachtkosten. De Stichting Herstel Zeeland 1945, die met deze feiten op de hoogte was, zocht naar een be vredigende oplossing en na onge veer anderhalf jaar werken, waarhij vooral de Directeur van het Zuidelijk rayon der Stichting, de heer D. C. Bouwense, zich verdienstelijk maakte, is men daarin geslaagd, mede dank zij de steun welke van officiële en semi- officiële instanties werd onder vonden. En zo zal binnenkort wan- Zoals eerder gemeld, zal de Britse Labourpartij op 21 en 22 Maart te Londen een conferentie beleggen van de socialistische partijen in de onder het plan- Marshall vallende landen, waarop ook de Duitse en Oostenrijkse partij zullen worden uitgenodigd. De Franse socialisten wensten aanvankelijk, dat deze conferen tie zou worden bijeengeroepen door het internationale socialisti sche comité en dat ook voor de socialistische partijen van de Oost-Euopese landen, ondanks haar oppositie tegen het i>lan- Marshall, de deur zou openstaan. Dit voorstel werd echter verwor pen. De Britse Laihourpartij ver klaarde zich toen bereid de con ferentie bijeen te roepen. De Franse afgevaardigde in t Gisterenmorgen vroeg werd te Moskou 27 graden Fahrenheit vorst gemeten, aldus meldt radio Moskou. Men verwachtte een verdere daling van temperatuur overdag tot 36 graden vorst. comité voor internationale socia listische conferenties Grumbach heeft tijdens een interview ver klaard dat de partijen op de con ferentie willen bestuderen, hoe de planmatige Europese samen werking, waartoe te Parijs is be sloten op de conferentie van zes tien, kan worden gekoppeld aan het gemeenschappelijk streven der socialistische partijen. Le leider van de Belgische de legatie heeft verklaard, dat de conferentie zich naar zijn mening in de eerste plaats zal moeten bezighouden met de rol, die West- Duitsland moet spelen hij de eco nomische wederopbouw van Europa. De Nederlandse afgevaardigde de heer Thomssen zeide, dat zijn delegatie bij aankomst in Londen niet optimistisch was in verband met de meningsverschillen tussen Oost en West. die zich te Ant werpen hadden gemanifesteerd. Het deed hem genoegen, dat er thans een weg is gevonden om met het constructieve werk on der gelijkgezinde partijen voort te gaan. Ook Dr. Kurt Schumacher, lei der van de Duitse socialisten, juichte het besluit tot bijeenroe ping van de conferentie toe. neer de bedrijfsvergunning Is ver strekt te Clinge in een daar toe ingelicht gebouw van de fa. Seghers en Zaman een aanvang worden gemaakt met de fabri catie van bouwstenen en bouw platen, waarbij de grondstof gro tendeels zal bestaan uit de hout afval der kloonpenmakersbedrij- ven Hierbij wordt gebruik gemaakt van een bestaand procédé, waar bij het eindproduct wordt verkre gen door menging van cement met de z.g. houtmot. Het aldus ontstane materiaal, bouwstenen en bouwplaten, is uitermate geschikt voor isolatie materiaal en dakbeschot, terwijl het ook voor verschillende andere doeleinden kan worden gebruikt, als voor de bouw van vorstvrije garages, zomerhuisjes enz. Een bijzonder goede eigenschap van dit product is overigens, dat het onbrandbaar is en dus bij de bouw of inrichting van bedrijfs ruimten, waar brandgevaar niet denkbeeldig is, zeker goede diens ten zal kunnen bewijzen. Ongetwijfeld vormt deze nieuwe tak van industrie, waarvoor de initiatiefnemers zeker de hoogste lof toekomt, een. belangrijke aan winst voor Oost Zeeuws-Vlaan deren, temeer daar hier van een tot nu toe vrijwel waardeloos en aanzienlijk groot afvalproduct honderden tonnen per jaar! voor de wederopbouw van ons land zeer belangrijk materiaal wordt verkregen. DODENTRANSPORTSOHIP IN BRAND. Op de Atlantische Oceaan is brand uitgebroken in de machine kamers van het Amerikaanse d'odentransportschip „Joseph V. Connolly,waardoor het gchip on bestuurbaar werd. De kapitein heeft gemeld, dat de manschap pen en de enige passagier allen in de reddingsboten zijn gegaan. Men is nu bij hoge zee en vlie gende storm op zoek naar deze reddingsboten. Het Amerikaanse troenen-transportschip „General R. E. Callan" heeft geseind, dat het via de radar-installatie iets waargenomen heeft, dat het wrak zou kunnen zijn. Volgens de 'kustwacht bevindt dit schip- zich binnen 35 km van het wrak. Het dodentransportschip was op weg naar Antwerpen met 5000 doodskisten om gesneuvelde Ame rikanen naar Amerika te vervoe ren. Thans hebben vliegtuigen, die op zoek zijn naar de reddings boten. deze waargenomen In de reddingsboten bevinden ziob de 46 personen) van het brandende schip. President Truman heeft ge waarschuwd, dat de V. S. zich zouden moeten herbewapenen „in dien Europa aan totalitaire over heersing zou worden overgele verd". De President uitte deze waarschuwing bij de indiening bij het congres van een begro ting van 39.700.000.000 dollar voor het fiscale jaar 19481949. Hij verklaarde er op te reke nen, dat zeven milliard dollar zouden worden uitgegeven voor hulp aan andere landen en voor het voeren van de Amerikaanse buitenlandse politiek in dat jaar. Hierin waren begrepen de groot ste uitgaven voor hulp aan het buitenland in de vredesgeschie- denis van de V. S., uitmakende 18 procent van de totale budget- uitgaven voor het fiscale jaar (van Juli 1948 tot Juni 1949). Truman wees op de budlgetaire verwikkelingen, die zouden ont staan door een niet tot stand brengen van het economisch her stel in Europa en andere kritie ke gebieden. „Zou een misluk king van deze programs een ver dere uitbreiding van de totalitaire overheersing tot gevolg hebben, dan zouden wij onze veiligheid aan een nieuw onderzoek moeten onderwerpen en alle stappen moeten nemen, die onder de om standigheden noodzakelijk zouden zijn.'" „De kosten voor een grotere militaire macht, ingeval Europa aan totalitaire overheersing wordt overgeleverd, zouden de kosten van het program voor economische hulp, dat het congres thans in behandeling heeft, verre overtreffen", aldus Truman In de begroting is opgenomen hulp aan China en andere niet- Europese landen mogelijk eer. voorbode van een plan-Marshall voor het Verre Oosten. De grootste uitgaven voor hulp aan het buitenland vallen onder het program voor de bezette ge bieden: 1.250.000.000 dollar (schatting 1948—1949). Het leger zal deze gelden beheren. Zij zijn voornamelijk bestemd voor de verscheping van goederen om ziekte en onrust te voorkomen. Truman deelde mede, dat vol gens gewijzigde ramingen voo:' het huidig fiscale jaar. eindigend op 30 Juni 1949, de uitgaven 37.700.000.0000 dollar bedragen en dat de V. S. derhalve in staat zijn de openbare schuld dit jaar met 7.500.000.000 dollar te ver minderen. De totale uitgaven voor het kqjnende jaar worden Een psycho-analyst, ge naamd Ousby die een experi ment hield in massa-hypnose per radio, zag, toen hij zich van de microfoon afwendde, een twintigtal van de dertig in de studio aanwezige per sonen in trance verkeren. Terwijl hij doende was deze personen tot het normale bewustzijn terug te brengen werd de studio van vele kan ten opgebeld door veront waardigde luisteraars, die mededeelden, dat personen uit hun familiekring, rond de radio geschaard, eveneens „buiten westen" geraakt wa ren. Ousby adviseerde de ,knock-out"-geraakten bij te brengen door middel van een tik tegen de wang. Een dame belde nogmaals op met de mededeling, dat zij, ook met tikken haar man niet bij tkon krijgen. Zij voeg de er aan toe, piet te weten of manlief nu door het expe riment van Ousby in trance was geraakt, of tijdelijk in het Nirwana verkeerde ten gevolge van het feit, dat het zoontje een stuk speelgoed op pa's hoofd had laten val len Het bestuur van het Duitse Volkscongres heeft mede:gedeeld, dat binnenkort te Berlijn een con ferentie zal worden gehouden, waarop vertegenwoordigers van alle bezettingszones van Duitsland zullen worden uitgenodigd. De conferentie zal, zo meldt radio Leipzig, de vraag hespreken of Berlijn al of niet zal worden ge handhaafd als de hoofdstad van Duitsland. geraamd op 39.700 000.000 dollar. De inkomsten worden geraamd op 44.500.000 000 dollar. „De uitgaven van de federale regering worden nog steeds on ontkoombaar beheerst door de oorlog en zijn nasleep. In het fiscale jaar 1949 weerspiegelt 79 procent van onze uitgaven direct ae kosten van de oorlog, de ge volgen van de oorlog en onze in spanning om een toekomstige oorlog te voorkomen. De natio nale verdediging maakt 28 pro cent uit van de nieuwe begroting. De begroting voorziet in uitga ven voor de- luchtmacht ten be drage van 900 millioen dollar. 150 millioen dollar meer dan voor het huidige jaar, 312 dollar voor de bouw van marineschepen, 34 mil lioen dollar meer dan voor het huidige jaar. Truman beval aan, dat 230 millioen dollar zullen worden ge bruikt ,/voor de bouw in de vol gende paar jaar van verbeterde scheepstypes", waardoor een doelmatiger vloot zou ontstaan. Er worden aanzienlijke sommen uitgetrokken voor het werk van de Amerikaanse commissie voor de atoomenergie. Er werden ech ter geen bijzonderheden ver strekt over de wijze van beste ding van deze gelden. De Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, George Mars hall, heeft voor de commissie vare buitenlandse betrekkingen van het Huis van Afgevaardigden ver klaard, dat het plan tot herstel van Europa aan vier voorwaarden moet voldoen: het moet snel wor den uitgevoerd, het te verstrek ken bedrag moet voldoende zijn* het moet doeltreffend 'zijn en op soepele wijze worden uitgevoerd. Het plan is nodig, aldus de Mi nister, om het hoofd te kunnen bieden aan een „ernstige crisis". Zullen we handelend optreden, zo vroeg hij, of zullen we terzijde gaan staan en anderen de gelegen heid geven de toekomst van de Europese beschaving te bepalen? Marshall zeide. dat zijn „con tacten met functionarissen van satellieten-regeringen"" heim ver sterkt hadden in het geloof, dat andere Europese landen uitein delijk aan het plan mee zouden doen, ofschoon er tot nu toe geen tekenen waren, die wezen op enige afwijking van hun politiek standpunt. Deze functionarissen hadden hun grote bezorgdheid geuit over de uitwerking, die een succes van het program op hun handel en. economie zou hebben. Zij vreesden het „Westelijk gor dijn". „Natuurlijk zal zoiets er niet zijn," aldus Marshall. Marshall noemde zijn hulppro gramma voor Europa 'een middel om die derde wereldoorlog te voor komen, dit naar aanleiding van een vraag van het Congreslid Smith uit Wisconsin. De Minister gaf toe, dat het plan risico's op leverde, maar er was grote kans op succes. Hij voegde er aan toe, dat er zoveel mogelijk pogingen gedaan zullen worden om „onze pogingen voor slechte oogmerken te misbruiken," maar deze pogin gen, zo zei hij, zullen in het niet verzinken, als wij slagen en... tijdig slagen. Marshall waarschuwde tegen de „ontzaglijke reactie ten nadele van ons, als we nu terug zou den krabbelen. Het zou een zware terugslag op de geest en op de in spanningen ten gevolge hebben Hij voegde er aan toe: „Als we geen doeltreffend programma af werken, zouden we even goéd er geheel mee op kunnen houden." VLIEGTUIG MAAKT EEN NOODLANDING. Zaterdagmiddag moest een vlieg tuig van de Eindhovenise Aero- club een noodlanding maken te Mierlohout. Beide inzittenden be kwamen geen letsel, ondanks het feit, dat het vliegtuig tijdens het uitlopen over de kop sloeg, waar hij de propeller en de vleugel be schadigd werd. Denemarken wordt door zware sneeuwstormen geteisterd, die het verkeer gedeeltelijk hebben stilgelegd. Het vliegveld van Aalborg, in het Noorden van het land, is gisterenochtend gesloten. Het1 vliegveld van Kopenhagen werkt neg normaal.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1