Hervatting politionele actie ,uit de lucht gegrepen" Opheffing triptieken voor België Amerikaanse mariniers naar Palestina? De besprekingen in Indonesië DUIDELIJKE TAAL MAANDAG 12 JANUARI 1948. w ILLEGALE GRENSOVERSCHRIJDINGEN IN BELGIË De stakingen in Duitsland Rede van Vice-President van Groot-Brittan ië Vliegtuigen neergestort Kerte flilsen Goedkopere maaltijden in de Belgische restaurants Noors schip in nood Nieuwe Franse socialistische partij Benelux demonstreerde goede trouw" Straatgevechten te Florence Frankermg bij Abonnement - Temeuze® WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. ZlAOHT WEER. Zwaar bewolkt met nu en dan regenbuien en enkele opklarin gen. Later weer tot krachtig toenemende en aan de kust tijdelijk stormachtige naar W. richtingen oplopende wind. Zacht weer. Verschijnt dagelijks 4de Jaargang No- 703- - Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen A dv erten tiepr^a per mm 10 ct.mlnlmas* per advertentie l.fifc Inzending adverta&tttt tot des namiddags 4 ctt Rubriek kl. advert entiew 5 regels 60 ct.; l>xS«rt regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onSmt nr. Bureau van dit BsaS 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. •Gezaghebbende Nederlandse kringen habiben naar aanleiding van berichten van Republikeinse zegslieden, waarin wordt gezegd, dat men in Republikeinse kringen bevreesd is voor een hervatt i ;g van de politionele actie en dat een termijn voor het antwoord op de Sjarifoeddin te Batavia vastgehouden Naar het Agence France Pres- se verneemt, zouden de Neder landse autoriteiten de eerste mi nister van de Republiek, de heer Sjarifoeddin, slechts toestemming hebben verleend, van het vlieg veld Kemajoran te Batavia te vertrekken, op voorwaarde, dat de Republikeinse regering niet later dan 48 uur na de aankomst van de Commissie voor goede diensten te Djokja, haar antwoord zal hebben ingediend op de voor stellen met betrekking tot de order tot staking van het vuren. Indien aan deze voorwaarde niet werd voldaan, zouden aldus het A.F.P. de, Nederlanders „hun vrijheid van handelen hernemen' Daar de Commissie voor goede diensten Zondagochtend naar de Republikeinse hoofdstad vertrekt, zou de termijn dus tegen Dinsdag 12 uur eindigen. De door de Ne derlanders gestelde voorwaarde zou ter kennis van de Commissie voor goede diensten zijn gebracht In officiële Nederlandse kringen weigerde men, dit bericht te be vestigen. VERTREK WEST-INDISCHE DELEGATIE. De Surinaamse Delegatie voor de Rijksconferentie is Zaterdag met een vliegtuig van de K.L.M. van Paramaribo naar Curacao vertrokken. Zij zal Zaterdag 17 Januari op Schiphol aankomen. De Surinaamse pers zal op de conferentie worden vertegenwoor digd door de heer Findlay, redac teur van het blad ,,De West." In de Gazet van Antwerpen yan Vrijdag verscheen een bericht, waarin wordt gesproken van een illegale overschrijding van de Frans-Belgische grens van hon derdtallen Noord-Afrikanen. Deze onwettige immigranten ■wandelen in groepen van 20 30 man de grens over. De douane beambten zouden volgens de Ga zet van Antwerpen volkomen machteloos staan tegenover deze overmacht en genoegen, nemen met het noteren van het aantal overschrijdingen. ingediende amendementen ultima tief gesteld is, en voorts naar aan leiding van berichten,, volgens welke hervatting van de politio nele acde als een voldongenfeit gesteld wordt, aan Aneta ver klaard, dlat deze berichten volko men uit de lucht gegrepen zijp, of het antwoord uit Djogja nu be vredigend zal lu'den of niet. Uit andere bron vernam Aneta nog, dat een duidelijk antiwoord op korte termijn gevraagd is, op dat een eind zal komen aan de heersende onzekerheid inzake het standpunt der Republikeinse re gering. Daarbij werd in herinne ring gebracht, dat het nu reeds 5 weken geleden is, dat de „Ren ville" in Priok is aangekomen en dat de beilde delegaties sedert 10 December j.l. geen ontmoeting aan boord van het schip meer ge had hébben; men wacht nog steeds op het resultaat van de in formele besprekingen over een reeks voorstellen. Carl Vinson, lid van het Amerikaanse congres, deelde aan de pers mede, dat er zes onder zeeboten aan Griekenland zullen worden overgedragen. De Ame rikaanse yloot telt ongepeer 180 ondrzeeboten in totaal. Te Essen hebben Vrijdag 30.000 stakende arbeiders onder wie 1000 mijnwerkers, protest betogingen gehouden tegen het voedseltekort. Zij hieven een enthousiast gejuich aan voor ,,de toekomstige onver deelde Duitse republiek". Bij de algemene staking v«n vijf uur hadden zich de arbeiders in de gas-, water-, electriciteits- en spoorwegbedrijven aangesloten De plaatselijke vakverenigings leider zedde hot de betogers, dat de arbeiders bereid zijn steeds weer in staking te gaan, totdat de hongersnood in het Ruhrgehied geëindigd is. Te Solingen hielden 15.000 ar beiders een demonstratie voor het stadhuis. Ook hier, evenals in Essen, kwamen verder geen on geregeldheden voor. Herbert Morrison. Vice-Presi dent van Groot-iBrittannië, heeft, tijdens een bijeenkomst van aan hangers der Laboürpartij te Dei- cester, de „onware en kwaadaar dige aanvallen" op Engeland dooi de Sowjetrussische communisten veroordeeld. (Premier Attlee heeft acht dagen geleden via de radio er tegen geprotesteerd, dat het Sowjet communisme een nieu we vorm van imperialisme na streeft, „welke het welzijn en de levenswijze yan andere landen var. Europa bedreigt". 1 Hoewel wij niets liever willen dan samenwerking met de Sow- jet-Unie, aldus Morrison, kan men niet verwachten, dat wij steeds onware en kwaadaardige aanval len op ons land' op ons laten zit ten. Men kan niet verwachten, dat wij gelukkig zijn, wanneer het ene land na het andere in Oost- en West-Europa overgeleverd wordt aan ondemocratische en niet-re- presentatieve communistische re geringen, gepaard gaande met on derdrukking van andere politieke partijen en de persvrijheid, een al gemene heksenjacht en zelfs de zeer onwettige executie van niet- communistische politieke leiders. Hij zeide steeds meer tot de over tuiging te komen, dat de tx nisten niet aan de linker-, maar te komen, dat de commu- aan de rechterzijde staan. De drie voornaamste oogmerken der Brit se buitenlandse politiek, aldus Morrison, zijn: 1. De bevordering van internationale actie, bij voor keur door middel van de V.N., om toekomstige oorlogen te voorko men. Dit betekent veel meer dan het aannemen van resoluties. Het betekent, dat men zich steeds be schikbaar moet houden. Het be tekent ook een noodzakelijke bereidheid - om de gewapende macht te gebruiken om geweld pleging te voorkomen. De volke ren moeten de les van 1939 leren, wanneer er nog tjjd is. 2. Bevordering van de econo mische samenwerking in de we reld om de welvaart en veiligheid van alle landen te verhogen. Het derde hoofddoel is, de koloniale volkeren te helpen bij het verho gen van de mate van zelfbestuur, sociale welvaart en kennis, zodat zij tenslotte hun plaats tussen de vrije volken van het gemenebest zouden kunn-m innemen. NEDERLAND HELPT INDIË. De stichting „Nederland helpt Indië" verzond in de afgelopen maand 4500 kg biscuits naar In dië, alsmede enige tientallen kis ten lectuur. De in „Centraal Overleg'" sa menwerkende verkeers- en ver voersorganisaties hebben zich 13 December j.l. met een schrijven gericht tot de Minister van Ver keer en Waterstaat en van Eco nomische Zaken om hun bezwa ren kenbaar te maken tegen de voornemens wan het Ministerie van Financiën, om van 1 Januari 1948 af het verkeer m»t motorrij tuigen naar België geheel vrij te laten d.w.z. geen maatregelen te nemen ter verzekering van de we derinvoer dezer voertuigen. Deze Zaterdagmiddag is een twee- möt'orige jager in de buurt van Parijs brandend neergestort De enig-e inzittende, de piloot, heeft gebruik gemaakt van zijn para chute. Bij het neerkomen op de grond werd hij aan hoofd en benen gewond en werd daarop naar het ziekenhuis te Val de Grace ver voerd. Bij Florence is een militair vliegtuig, uit Rome komende, neergestort. De bemanning van vier personen kwam om 't leven. KOOLZAAD IN HET OOG. Een niet-alledaagse opera- >j« tie moest een eerzaam bur- X ger uit Lancashire (Emge- X land) ondergaan, wiens ge- zicht steeds slechter werd en tenslotte aan het reëh- X teroog blind werd. De oogarts constateerde achter het oog een koolzaad- je,, dat op deze warme en X vochtige nlaats een 'goede X bodem had gevonden en een wortel had geschoten van twee centimeter. X Na een geslaagde operatie herkreeg de patiënt zijn nor- maal gezichtsvermogen. Admiraal Louis Denfield, de nieuwe Amerikaanse chef van vlootoperaties, heeft in een radio rede verklaard, dat de vloot van de Verenigde Staten te weinig manschappen en schepen omvatte om een oorlog te kunnen Winnen. De vloot zou met de nodige spoed tot het tienvoudige moeten wor den uitgebreid, aldus de admiraal De 780 passagiers van het Sowjetrussische schip „Dwina" efijn allen aan boord van ter hulp uitgevaren Sowjetschepen geno men. Het schip zelf is met onbe kende bestemming op sleeptouw genomen, zo verklaren de Ameri kaanse marine-autoriteiten. Het aantal in België inge voerde auto's in 1947 bedraagt 46.765, tegen 10.754 in 1946. Deze zijn onderverdeeld in 18.625 Ame rikaanse wagens in 1947 (3.407 in 1946), 10101 Engelse wagens (3.824), 14.862 Franse wagens (3.236) en 3.177 wagens die u:t andere landen zijn geïmporteerd (287). Aan de Hongaars-Russische grens is een gebied van 40.000 ha overstroomd als gevolg van een nieuwe was van de Theisz. Ver schillende stuwdammen zijn be zweken. Twee dorpen moesten ontruimd worden. Te Boedapest, waar het peil van de Donau nog steeds stiigt, zijn de kaden overstroomd. Men verwacht dat het hoogste peil Zaterdag wordt bereikt. Na 24 uur dooi en regen zijn de straten van Moskou in mod- derbanen veranderd, iets dat in Januari bijna niet voorkomt. De hoofdstad; der Sowjet-Unie be leeft de „warmste" winter sedert 50 jaar. In het Belgische Staatsblad van Vrijdag is een minsterieel besluit verschenen, dat vaststelt dat met ingang van 1 Januari j.l. in de hotels, restaurants en soortge lijke inrichtingen een korting van 10 procent moet worden berekend op de prijzen, die 27 December 1947 in rekening werden ge bracht. Tevens zal in den vervolge voor het gebruiken van maaltijden in restaurants geen bonnen meer be hoeven te worden verlangd. DE STRIJD IN CHINA. Een communistische legermacht van 150.000 man, die deel uit maakt van de commun'stische troepen, die Moekden bedreigen, is door troepen en vliegtuigen van de regering aangevallen. Zij ver loor 40.000 man aan doden en ge- wondien en is uit het gebied van de rivier Liao teruggetrokken naar het Noordwesten van de stad, aldus meldt de Chinese re gering. Naar Reuter's diplomatieke cor respondent te Londen uit gezag hebbende bron verneemt, heeft de Amerik. oonsul-igeneraal in Palestina teostemming verzocht voor ontscheping van een klein aantal Amerikaanse mariniers, die dienst zouden moeten doen als consulaire garde. Het Arabisch bureau te Londen (Inlichtingenbureau van de Ara bische liga) heeft bekend ge maakt, dat de Arabieren zich zo sterk mogelijk zullen verzetten tegen inwilliging van dit ver zoek en het een zeer ernstige breuk zouden achten van de door de Ehgelsen gedane belofte, dat zij tot aan het opgeven van het mandaat de onverdeelde verant woordelijkheid in Palestina zou den dragen, (zouden weigeren het gezag met iemand anders te delen en de status quo zouden hand haven, Indien Engeland eenmaal door toelating van Amerikaanse militairen in Palestina een begin sel zou huldigen, dat gevaarlijke en onberekenbare gevolgen heeft, aldus het Arabisch bureau, zou de deur geopend zijn voor buiten landse militaire interventie. De Arabieren zouden in aankomst van Amerikaanse mariniers in Palestina een roekeloze uitdaging zien, waarop zij met verdubbelde toorn en vastberadenheid zouden reageren. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakt nader bekend, dat Amerikaanse Volgens een radiobericht be vindt het Noorse schip „Venii" zich ten Westen van Colomsev (Schotland) in zinkende toestand. De „Veni" meet 2928 ton en is op weg van Leith (Schotland') naar Afrika. Het Britse weerschip, dat het zinkende Noorse sch'p „Veni" te hulp is gekomen, ia erin geslaagd de gehele bemanning van 28 kop pen te redden. Inmiddels is ook de twjeede Du't- se sleepboot bij de „W. Th. Mal ling" aangekomen. Hedenochtend bij het doorzetten van de vloed zullen beide sleepboten trachten het schip vlot te krijgen. functionarissen officieuze bespre kingen met de Palestijnse rege ring hebben gevoerd over de mo gelijkheid, mariniers ter bewa king van het Amerikaanse con sulaat te Jeruzalem te zender doch dat nog geen beslissingen zijn genomen. (Onlangs werd het consulaat-generaal te Jeruzalem gebombardeerd.) Uit gewoonlijk betrouwbare bron te Jeruzalem verneemt men, dat naar verwachting ongeveer 300 Amerikaanse mariniers de bewaking van het consulaat en andere door de Amerikanen be heerde gebouwen zullen overne men en Amerikaanse burgers op de hoofdwegen in Palestina zullen begeleiden. Naar verluidt hebben alle andere consulaten te Jeruza lem om een soortgelijke militaire bescherming gevraagd. Zeventien linkse leden van de Franse Socialistische Partij, die Donderdag j.l. voor de discipline commissie der partij moesten ver' schijnen, hebben een nieuwe par tij opgericht: die der democrati sche eenheidssocialisten. De oppositie-groep der oude socialistische partij heeft reeds enige tijd critiek geoefend op lei ders als Leon Blum, die volgens' hen te veel concessies doen aan de Republikeinse Volkspartij (M. R.P., de partij der Katholieken) De nieuwe partij staat samen werking met de communisten voor en verlangt vrede met de Indochinese nationalisten in Viet nam. De Democratisch-Socialistische Eenheidspartij staat critisch tegenover het plan-Marshall. De partij geeft een eigen weekblad uit, „De Socialistische Strijd," waarvan de oplaag tienduizend zou bedragen. Leiders der partij zijn G. Ne- bert (vroegere directeur van de Franse omroep), M. Fourrier (re dacteur van de partijloze linkse „Franctireur") en P. 'St'lblbe (een vroeger lid van de Franse consul tatieve vergadering onmiddellijk na de bevrijding). Drie der opposanten zouden uit de oude Socialistische partij ge royeerd worden. was tot dusverre indirect verze kerd door het gebruik van Belgi sche triptieken en carnets, welke documenten ingevolge de douane- unie van 1 Januari af overbodig zouden worden. Hoewel iedere maatregel het in ternationale vervoer te vergemak kelijken toejuichende, vreeewlen de samenwerkende organisaties, idat afschaffing van ovengenoem de documenten zou leiden tot. een onmiddellijke en zeer aanzienlijke uitvoer van motorrijtuigen naar België, om daar op de zwarte markt te worden verkocht. Het departement yan Financiën en het directoraat van Verkeer, hebben in verband met d't schrij ven in een nader onderhoud, met Centraal Overleg", beslist, dat de tript'eken in het. motorvoer- tui'genverkeefr met Be'gië niet zul len worden afgeschaft, alvorens de nodige maatregelen zijn geno men, om de clandestiene uitvoer van motorriituigem te voorkomen. Zodra het nieuwe systeem in werking zal treden, zal tegen op heffing van de triptieken van overheidswege geen beziwaar meer worden gemaakt. NIEUWE FRANKEERZEGELS. Gedurende de maand Januari zullen frankeerzegels van het nieuwe type (Hartz) aan de post kantoren verkrijgbaar zijn in de waarden van 5 cent (geelgroen), 7y2 cent (roodbruin) en 12V2 eent (rood). Naar door Reuter gemeld wordt, staat het Portugese schip „Colonial," dat 8.309 ton meet, en op weg is van Portugees Oost- Afrika naar Kaapstad, in brand. Nader wordt gemeld, dat men het vuur in een der ruimen in be- dtvanig heeft. Het schip heeft 56 passagiers aan boord. Van Kleffens over het plan- MarshalL In een rede voor de afd Chica go van „The Netherlands Ameri can Foundation," heeft Mr. Van Kleffens verklaard, dat de West- Europese landen al hun krachten moeten hebben ingespannen alvo rens zij aanspraak kunnen maken op hulp van buitenaf. Als zij die uiterste krachtsinspanning heb ben geleverd, hebben zij het mo rele recht de helpende hand van 'n bevriende staat aan te nemen. Nederland heeft, evenals de an dere landen van de Beneiux- groep, goede trouw gedemon streerd en hard gewerkt. Het plan Marshall zal de landen van West-iBuropa op de been helpen en de opmars van het communis me belemmeren. De Amerikanen hebben tat het plan Marshall besloten zonder enige buitenland se druk. Tenslotte dankte Van Kleffens de afdeling Chicago, die drie studiekeuzen voor Neder landse studenten heeft ingesteld. Een der gastheren noemde de Nederlanders de beste diploma ten, de beste linguïsten en de beste vrienden van de Verenigde Staten. Aan een noenmaal heeft de Nederlandse ambassadeur met journalisten van bladen uit Chi cago en van de grote omroep organisaties over Indonesië ge sproken. Hij heeft ook op een bijeenkomst van de Knickerbocker Society de Amerikanen van Ne derlandse afkomst toegesproken en is thans naar Washington teruggekeerd. Te Florence is een straatge vecht ontstaan, toen de politie trachtte een barricade op te rui men, die door stakers was opge worpen. Stakers bestookten ie politie met lichte wapens en hand granaten. Het vuur werd door de- politie beantwPord en zes politie mannen en Zes stakers werden gewond. De barricade kon worden verwijderd enr de politie word de situatie meester. Volgens Marshall, de Ameri kaanse Minister van Buitenland se Zaken, is het verzoek van de Amerikaanse marine aan het ministerie, de zeemacht in de Middellandse Zee met 1000 mari niers te mogen versterken, inge willigd zonder dat de buitenland se politiek daarbij ter sprake ls gebracht.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1