Radiorede van Minister Mansholt over BEHOUDEN BINNENKOMST De besprekingen in ^Indonesië PRIJZEN VAN VOEDINGSMIDDELS N na bange uren op een woeste zee De Spoorweg MECHELEN-TERNEEZEN Spaak neemt rechtstreeks contact op mi Koning Leopold. Regeringsverkiaring in de Tweede Kamer ZATERDAG 10 JANUARI 1948. Communiqué der Commissie van Drie Verklaring leden Surinaamse delegatie ter Rijkseonferentie DE TOESTAND IN GRIEKENLAND De strijd in Mandsjoerije behoren tot be best sevoeóe volkeren van het geteisterde Europa Aangifte van buitenlandse waarden Deblokkering van waarden et-nota over Japanse vredesconferentie 3e Nederlanders reuen tot gematigd boter of margarine Eerste zitting Commissie van Palestina geopend. Auto-ongeluk in België WACHTGELDREGELING voer distributie ambtenaren Waarschuwing van groep-Stern INVASIE 1948 1 Frankering bij Abonnement: Terneazen. WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Overtrekkende depressie. Tijdelijk tot krachtige toe nemende en naar richtingen tussen N. en W. draaiende wind. Meest zwaar bewolkt met nu en dan buien. Iets kouder. Onder Redactionele leiding van P.L D.J. van Oeveren. Redactie-adrea: Noordstr. 55-57, Terneuzen. Tel, 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor "West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondflke Telefoon 49. DE VRIJE 2. Vrije Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerjj N.V. 4de Jaargang No- 702. de Sande - Terneuzen - Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal Advertentieprijs: per mm 10 ct.; minimum per advertent,e 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 rezels 60 ct.; iedere regti meer 12 cent. Ver melding". Brievei\t Blad nr Bureau van dit Blad. 10* ct. meer. ZON EN MAAN. 1948 Zon Jan. Opk. Ond. Opk. OnA 11 8.45 16.50 9.29 1534 12 8.45 16.53 10 03 17.42 13 8.44 16.53 10.23 1852 14 8.43 16.55 10.47 20.04 15 8.43 16.56 11.02 21.15 16 8.42 16.58 11.14 22.25 17 8.41 16.59 11.20 2336 18 8 40 17.01 11.38 23.40 19 8.39 17.03 11.50 030 Firma P. J. van Uitgave Stichting „De Ben gisteren uitgegeven com- muniqué van de commissie van drie zegt, dat de commissie Zon dagochtend 11 Januari een be spreking met Soekarno, Moh. Hlatta, Sjarifoeddin, Sjahrir en leden van de Republikeinse Re gering te Djogja zal hebben. Verder meldt dit communiqué, dat een Amerikaanse Dakota thasns Moh. Hatta en Sjahrir op haalt. -Ten aanzien van de activi teit der commissie in de laatste dagen wordt gezegd, dat in ant woord op de infomale suggesties welke de commissie van drie aan beide partijen gedaan heeft, de Nederlandse delegatie kortgele den haar laatste amendementen op de voorstellen inzake het „Cease fire" heeft aangeboden en een aantal „richtlijnen" als een basis voor een politiek vergelijk heeft geformuleerd. Deze voorstellen en richtlijnen zijn informeel door de commissie van drie met de Nederlandse Ministers, toen deze nog in Indië vertoefden en met beide delegaties te Batavia en op de „Renville" besproken. De ont- Verwacht, kan worden, dat de Regering Dinsdag a.s. 13 Janu ari, in de vergadering der Tweede Kamer een verklaring zal afleggen met betrekking tot de toestand in Indonesië. Donderdag hebben leden van de Surinaamse delegatie ter Rijks conferentie een verklaring uit gegeven, waarin gezegd wordt, dat zij „zouden pleiten voor alge hele onafhankelijkheid in eigeD binnenlandse aangelegenheden' Voorts werd in deze verklaring medegedeeld, dat hun nog te weinig van de agentia der confe rentie bekend was om hun plan nen of politiek te kunnen uitstip pelen. Suriname wenst deel te blijven uitmaken van bet Konink rijk der Nederlanden. Er bestaat onder de leden van de delegatie geen verschil van mening over de basis voor de reconstructie van «het Koninkrijk, aldus de verkla ring. De strijdkrachten der Griekse regering achtervolgen de terug trekkende guerillastrijders in de bergen ten Noorden van Konitza in Epirus, aldus meldt het Atheense Nieuwsbureau. Ten Westen van Konitza is het gebied tussen de rivieren Aoos en Sarandaporos van guerillas trij ders gezuiverd. Het Nieuwsbureau haalt be richten aan, dat het falen der gueriilastrijders om Konitza te nemen, is gevolgd door een ver vanging van de commandanten, die voor deze mislukking verant woordelijk worden geacht, door Slaven. Donderdag is de wet betreffen de de loyaliteit der rijksambte naren gepuiblicerd. Iedere rijks- amlbtenar, die niet loyaal blijkt wordt ontslagen. Als niet loyaal wordt o.a. beschouwd hij, die, terwijl de staat -de strijd voor zijn bestaan en territoriale integriteit voert, gelooft in de prediking van diegenen, die de opstand hebben voorbereid en ondernomen, of propaganda maakt ten gunste van de communistische partij of degenen, die met haar tegen de staat samenspannen". Het beroep van een ambtenaar, die als niet loyaal wordt aangemerkt, zal pas mogelijk zijn nadat de opstand is afgelopen. moeting van de commissie met de Republikeinse Regering op Zo dag as. zal deze besprekingen completeren. Een verklaring van de Commis sie van goede diensten, waarin wordt gezegd, dat de bijeenkomst, welke de Commissie Zondag a.s. zal hebben met het Republ kern- se kabinet, „de besprekingen zal voltooien, is de eerste officie.e bevestiging van het feit, dat de Commissie voor goede diensten de beëindiging harer werkzaam heden nabij acht. Deze verkla ring versterkt de algemeen heer sende mening, dat de komende dagen het succes of het falen der onderhandelingen te zien zullen geven. Naar verluidt hebben troepen der Chinese regering met krach tige steun van de luchtmacht communistische troepen, die een aanval deden op Moekden, Mand- sjoerije's grootste stad, verdre ven. De aanval werd ingezet van stellingen uit, die op ongeveer 30 ion ten westen van de stad lagen. Volgens regeringstelegrammen schijnt de communistische bedrei- ing van de stad tijdelijk afge wend te zijn. Nieuwe aanwijzingen, dat ae regering van plan is haar strijd tegen de communisten te inten siveren, blijken uit berichten over een aanstaande militaire reorga nisatie in Mandsjoerije. Het hui dige hoofdkwartier in het Noord- Oosten zou worden vervangen door een „hoofdkwartier voor het onschadelijk maken van bandie- te Generaal Tsjen Tsjeng, de hui dige opperbevelhebber in Mand sjoerije, zou- hiervan aan het hoofd staan. In December voerde België 1,125.689 ton aan goederen uit, een waarde vertegenwoordigend van 5 571 milliard francs. De Engelse Minister van Buitenlandse Zalien, Ernest Be- vin, heeft Donderdag zijn gede tailleerd; rapport over de confe rentie der vier Ministers te Lon den en haar betekenis voor de toekomstige politiek in Duitsland bij het Britse kabinet ter bespre king ingediend aldus, meent men te Londen te weten. tuinder ontvangt en die de iDe Nederlandse Bank N.V. kan toor deviezenvergunningen, deelt mede, dat de termijn van 31 Dec 1947, binnen welke ingezetenen verplicht waren, overeenkomst g devjezenbekendmaklng 10/47 vor deringen en andere waarden met -betrekking tot Canada en de Unie van Zuid-Afrika bij de Ne derlandse Bank op daarvoor be stemde formulieren aan te geven, hiermede wordt verlen£d t/m Ij Februari 1948. Verdere verlen ging van deze termijn zal niet plaats hebben. De Nederlandse Bank N.V kantoor Deviezenvergunningen, deelt mede, dat de termijn van 31 December 1947, binnen welke ingezetenen ingevolge devieizen- bekendmaking S/47 verpacht wa ren bij de Nederlandsche Bank N.V., kantoor Deviezenvergunnin gen Amsterdam, een aanvrage in 'te dienen tot bet verkrijgen van deblokkering van onder de Britse Trading with the Enemy Regulations geblokkeerde, te hun nen name staande vermogens waarden en/of aan hen verhuurde safe-loketten is verlengd t/m 31 Maart 1948. Verdere verlenging van deze termijn za1 nl,et Plaats hebben. Een woordvoerder van het Britse departement van Buiten landse Zaken heeft medegedeeld, dat de Sowjet-Unie in een nota opnieuw te kennen heeft gegeven, dat het vredesverdrag met Japan tn de eerste instantie moet wor den behandeld door de Raad der Ministers van Buitenlandse Za ken, waarin China dan Frank- rijks plaats zou innemen. Dit is de derde maal sinds de mislukking der Londense confe rentie, dat de U.S.S.R onomwon den te kennen heeft gegeven, dat zij de bevoorrechte positie der grote mogendheden bij het rege len van het vredesverdrag met Duitsland ook met betrekking tot het vredesverdrag met Japan ge handhaafd wenst te zien. Het Britse standpunt is, dat alle landen, die actief aan de oor log tegen Japan deelnamen, ge raadpleegd dienen te worden. De vissersboot, die bij Hoek van Holland In nood verkeerde, is behouden binnen. „God zij dank verzuchtte schipper A. Visser uit Umuiden, die met zijn zeil- en motorbotter UK 172 „De Jonge Klaas" gedoopt, uren lang „Voor het gat", zoals dat in zeemans termen heet, had gelegen bij Zwiepende zeeën, niet wetende wat te beginnen omdat hij de verantwoording droeg voor zijn mannen. Het zou maar even verkeerd gaan en hij zat op de Zuiderpier, reddeloos verloren Ik ben toch al dertig jaar schip per en heb al enige schipbreuken meegemaakt, maar nu dacht ik toch werkelijk dat mijn laatste reis gekomen was. Als ik weer een nacht had moeten ingaan in deze hel van orkaan en water en duisternis, was het vast met ons gedaan geweest. Een licht had ik niet meer, volle zee opgaqn was nog erger spelen met het leven, want overal loeren nog de mijnen op het leven van de zee man; wat was ik blij, dat de red dingboot verscheen. Het gaf me moed. Wat kan me nu nog ge beuren, dacht ik. Ik durfde nu al zwalkende door de aanrollende golven heen te laveren, midden tussen de pieren door wetende dat in het ergste geval hulp nabij was Want de reddingboot „Pre sident Wiersma" schonk ons met z'n vijven aan boord een morele steun, dat ik plotseling alles kon wagen. Mijn 14-jarig zoontje. d!e voor het eerst een reis mee maakt, had ik al de reddingsgor- del omgeknoopt, zo angst g waren wij geworden op do hotsende en botsende schout. Maar de hemel zij geprezen, we zii-n er heelhuids afgekomen. Wilt u" zo besloot de schipper „vooral de mannen van de N.Z.H Reddingsmaatschappij mijn war me dank overbrengen?" Dit alles vertelde de kleine maar ruige IJmuidenaar, op het oog een goede veertiger, toen alle narigheid voorbij was en hij, na eerst aan boord wat orde gescha pen te hebben, weer vaderlandse bodem onder zijn voeten voelde Woensdag was hij uit IJmuiden vertrokken om te gaan vissen in •t Kanaal, bij Ostende. Er scheen geen vuiltje aan de lucht te zijn, zo kalm was het weer en vredig het water. Maar ter hoogte van boei H K 5, dwars van Walche ren, begon het lieve leven en dat in een nauwe vaargeul, waar bui ten men zich niet wagen moet omdat het nog stikvol met mijnen zit „Ik ga niet op het Oostgat aan", zei hij tot zijn mannen „dat is me te gevaarlijk; dan maar liever terug". En hij ging terug, in het holst van de nacht Maar om vier uur al blies de storm een van zijn zeilen weg. Dat was een geduchte handicap en om alle verantwoor delijkheid voor het tuig voor zichzelf te nemen, nam hij zelf het roer in handen, om dit niet meer los te laten voor hij in de HoeK lag gemeerd, Donderdag middag tegen vijf uur. Reeds om elf uur was hij voorgaats geko men, maar wat een weer. Tegen het woeden der elementen scheen niet opgetornd te kunnen worden Tot overmaat van ramp zwiepte de storm zijn tweede zeil over boord. Alles scheen verloren. Zijn enige strohalm was: de Nieuwe Waterweg binnenlopen want naar IJmuiden doorvaren was eenvoudig dollemanswerk. Maar de wind kromp met. de golven bleven rusteloos aanrollen en het scheepje van nauwelijks 42 voet werd geklutst als een e Toen men ten einde raad was en voor een nieuwe nacht vreesde, ging de „bal" in top, bij wijze van noodsein. De wachtpost op het strand ontging dit met en binnen tien minuten konden de mensen op het strand, die vol onrust de capriolen van het ppte- dopje gadesloegen, de redding boot zien uitvaren. Het was een hachelijke onderneming. Nu eens waggelde ze hoog op de kruin van een golf, dan weer scheen ze verdwenen. Maar de „President Wiersma" kwam waar ze wezen wilde. Zoals gezegd, toen de hulp nabij was, gaarde de schip per al zijn moed bijeen en dacht". Wat die mannen kunnen, kan ik ook Zijn durf werd zijn redding „Ik' dankte God, dat ik de red dingboot zag" verklaarde hij be wogen. Nu vertrouwde bij erop door „het blok zee" zoals hij het noemde, te boren en naar Hoek van Holland koers te zetten. Het eerste wat hij deed, toen hij na de eerste redding aan boord de wal betrad, was een telegram naar „moeder de vrouw-" zenden. Zij moest immers weten, dat ahes goed was afgelopen en ook de zoon behouden was. Ook de sleepboot „Ganges van L. Smit en Co's Internationale sieepdienst was uitgevaren, maar ze behoefde n et te assisteren. OPTIMISME Over de beide zenders, Hilver sum I ep H, heeft de Minister van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening Vrijdagavond een radiorede gehouden over de pi ij zen van onze voedingsmiddelen. Na een koite inleiding besprak Min ster Mansholt het voedsel tekort, dat over de gehele wereld heerst. Hieraan ontlenen wij: ,Vóór de oorlog plachten wij op gróte schaal graan te importeren, n.l. broodgraan en voedergraan. Deze voedergranen hadden wij nodig voor onze veehouderij en onze pluimveehouderij, takken van bedrijf, die voor onze land bouw van primair belang zijn. Dit alles is niet meer mogelijk; graan is nu een internationaal distributie-artikel, waarvan wij dus niet zoveel kunnen kopen als wij bet wel zouden willen. Bij het bepalen van de prijzen der voedingsmiddelen dient de Regering ook rekening te houden met het internationale prijspeil, dat zoals u weet sinds 1939 aanzienlijk is gestegen. Nu had den wij verwacht, dat, na een aanvankelijke stijging, de inter nationale prijzen enige jaren na de oorlog langzamerhand zouden dalen. Maar de schaarste aan alles wat de mens na zes jaren oorlog nodig heeft, is ondanks d-e tijging der wereldproductie neg zo groot, dat deze verwachting niet zo spoedig wordt verwezen lijkt als wij wel hadden gehoopt Nederland is ondanks alles een eiland van goedkoopte in een dure wereld; een vergelijking van de prijzen in ons land met die i„ het buitenland toont dat duidelijk aan. Dit is vooral te danken aan het feit, dat de Regering er met kracht naar streeft lonen en prij zen. in de hand te houden en er voor te zorgen, dat zij niet op een te hoog niveau komen te lig gen en dat er een redelijke ver houding tussen lonen en prijzen bestaat. Bovendien vergroot ons naar verhouding lage loon- en prijspeil onze concurrentiemogelijkheden op de buitenlandse markt, het geen een beslissende factor is voor het economisch herstel. Om dus de prijzen van de levensmid delen zo laag mogelijk te houden past de Regering het verschil tus san de wereldmarktprijs en de binnenlandse consumentenprijs bij uit bet Landbouwegalisatiefonds Dit kost de schatkist jaarlijks honderden miillioenen, een subsi die, die wij verantwoord achten, om de spanningen tussen lonen en prijzen niet te versterken. Vanzelfsprekend is de mate van subsidie aan grenzen gebon den door de financiële toestand van het land. Daarom wil ik u vanavond spreken over de verho ging, die nogal wat gerucht heeft doen ontstaan. De prijs van de melk en van de zuivelproducten voor de consument moest worden verhoogd, omdat -de prijs, die aan de veehouders wordt betaald voor de melk, met 3 cent omhoog is gebracht. Wij moesten kiezen uit twee mogelijkheden, of wel de verho- Ang van deze prijzen ten laste brengen van de consument, of de prijzen voor de consument onver anderd laten en de subsidie uit het Landbouwegalisatiefonds met vele millioenen verhogen. consument betaalt, is in sommige gevallen nog te groot. Er zijn ©venwel maatregelen getroffen, dat wintergroenten in voldoende hoeveelheid tegen lage prijs verkrijgbaar zullen zijn. Over de fruitprijzen is men m het algemeen tevreden Dat zi, 'n de loop van de winter stijgen in verband met de kosten van op slag en bewaring, is een normaal verschijnsel. Hoewel het totale versnape ringenrantsoen ongewijzigd blijft maakt de zeer grote stijging »n de wereldmarktprijs van cacao bonen het noodzakelijk, dat wij minder cacaobonen importeren. Pure chocolade zal dus op de ven snaperingenbon minder gekoch' kunnen worden dan tot nu toe het geval was. De Nederlanders behoren verhouding tot de andere volken wan het geteisterde Europa tot de relatief goed gevoede volkeren. MEELPRODUGTEN OP DE BON. 'WRBK De slechte graanpostie beeft het noodzakelijk gemaakt rneei- produeten die zonder bon ver krijgbaar waren, weer in de distri butie te betrekken; doch doordat de Regering reeds einde Septem ber de consequenties getrokken heeft uit de zorgelijke graansi- tuatie, kon werkelijk ingrijpende achteruitgang voorkomen worden. Alles bij elkaar genomen meen ik, dat wij wat de voedselvoor ziening betreft, de toekomst met gematigd optimisme tegemoet kunnen zien. Reden tot ernstige ongerust heid is er niet. Tegelijkertijd besloten wij om op de boterbon desgewenst mar garine verkrijgbaar te stellen, zo dat dus degenen, die de boter te duur vinden, margarine kunnen kopen en zich dus toch tegen re delijke prijs hun vetrantsoen kun nen verschaffen. En nu steekt de storm op; „U dwingt de min der welgestelden om een minder waardig product" als margarine te eten en de welgestelden geeft U boter", schreef men mij; „U stuurt onze boter naar het buiten land en laat het Nederlandse volk margarine eten", was een andere klacht. De grondstoffenpostie voor de fabrikatie van margarine is ech ter van die aard, dat het mogelijk is aan het publiek de vrije keuze te laten, om zelf te beslissen of men op de boterham boter dan wel margarine wil kopen. Zo kan dus iedere huisvrouw, rekening houdend met haar beurs, zelf uit maken, wat zij voor de vetvoorzie- ning van haar gezin wil besteden. In die keuzebon" ligt geen enkele discriminatie van arm en rijk. Wat de export van boter betreft, kunt U gerust zijn. In 1946 is er niets geëxporteerd en in 1947 een klein beetje en dat is nog in hoofd zaak alleen naar de Overzeese Gebiedsdelen gegaan. Die kleine hoeveelheid is verkocht tegen de volledige kostprijs. HET KAASRANTSOEN. Ik kom nog even terug op de kwestie van het kaasrantsoen. Toen ik eind September tot U sprak, heb ik gezegd, dat het kaasrantsoen weer zou worden verhoogd, wanneer de extra vlees bonnen niet meer zouden kunnen worden verstrekt. Indien het kaasrantsoen zou zijn verhogd, zou het melkrant- soen onvermijdelijk verlaagd moe ten zijn. En dit achtte ik beslist niet verantwoord. MEDEWERKING NODIG Bij haar streven om de prjjzei laag te houden, heeft de Regering de medewerking" nodig van het publiek. Nog lang niet iedereen is er op uit om ook werkelijk tegen de laagste prijzen te kopen en dit is toch wel degelijk nood zakelijk. De Regering is erkenr telijk v°or het begrip, dat zij ont moet voor het feit, dat een derde loonronde onvermijdelijk prijs verhogingen tengevolge zou heb ben. Men begrijpt over het al gemeen zeer goed, dat wij onder geen voorwaarde in de noodlot tige draaikolk van loonsver hoging-prijsstijging terecht mo gen komen. Het publiek begrijpt, naar bet mij voorkomt, echter nog niet voldoende, dat het yoor het hand haven van het prijspeil nodig is de hand te houden aan de vast gestelde prijzen en dat men zien niet moet laten verleiden tot het betalen van zwarte prijzen om een schaars artikel te bemachtigen. Op dit punt doe ik dan ook een ernstig beroep op uw medewer king." DE GROENTE- EN FRUIT PRIJZEN. Bij de beoordeling der groente- prijzen verliest, men nog teveel u't het oog, dat deze prijzen voor de oorlog voor een groot aantal der tuinders te laag waren. Ik wil niet zeggen, dat de con sumentenprijzen der groenten thans in alle gevallen juist zijn Het verschil tussen de prijs, die Tussen de Nederlandse en de Belgische Regeringen is overeen stemming bereikt over het over nemen der lijnen en de wijze van exploitatie van de Spoorweg maatschappij MechelenTerneu zen. Ingaande 21 Januari a-s. huren de Nederlandse Spoorwegen tot een nader vast te stellen datum genoemde lijnen voorzover deze op Nederlands gebied liggen. Zoals bekend lopen deze lijnen van Terneuzen over Sluiskil, Axel, Hulst tot de Belgische grens in de richting van St. Ni colaas en van Sluiskil over sta tion Philippine, Sas van Gent tot de Belgische grens in de rich ting Selzaete. Op dezelfde datum nemen de Belgische Spoorwegen de exploi tatie over van de op Belgisch gebied gelegen lijnen van de Trygve Lie, secretaris-generaal der V. N-, heeft de eerste zitting van de Commissie van Palestina geopend -met de waarschuw mg, dat haar pad niet over rozen zou gaan, doch dat zij op de steun van de Veiligheidsraad kon reke- nen. „U kunt er zich op verlaten, dat voor het geval het nodig mocht blijken, de Veiligheidsraad de volledige verantwoordelijkheid op zich zal nemen bij de tenuit voerlegging van de resolutie der algemene vergadering de ver deling van Palestina behelzende. U hebt het recht aan te nemen, dat in een dergelijk geval de Vei ligheidsraad met gebruikmaking van zijn volledige bevoegdheden u bij de uitvoering van uw op dracht zal bijstaan. Deze op dracht vereist zeer veel tact, een scherpzinnig oordeel, vastbeslo tenheid, moed en integriteit. Uw pad zal niet over rozen gaan Ik ben er echter van overtuigd, dat U alle moeilijkheden zult over winnen." Naar Agence France Pres- se meldt, zal professor Pahron president van het presidium der Roemeense volksrepubliek wor den. Naar officieel te Brussel is (medegedeeld, zal P.aui Henri Spaak, de Belgische eerste Mi nister, zich rechtstreeks in ver binding stellen met Koning Leo pold van België, die thans in Zwitserland verblijf houdt, in een poging een oplossing te vinden voor de reeds drie jaar oude Bel gische Koningskwestie. Na de kabinetsvergadering van gisteren, die ruim drie uur ge duurd heeft, heeft de Minister van Binnenlandse Zaken aan de pers een communiqué voorgelezen, waarin wordt gezegd dat de re gering, na van de inhoud van de brief van Koning Leopold aan Minister Spaak in kennis te zijn gesteld, besloten had de premier te machtigen zich rechtstreeks met de Koning in verbinding te stellen om een oplossng va.n de Koningskwestie te zoeken binnen het kader van de regeringsver klaring van Maart j.l. Deze regeringsverklaring werd afgelegd toen Spaak zijn twee- partijenregering vormde van so cialisten, die tegen 's Konings terugkeer op de troon zijn, en de Christelijke Volkspartij, die zich achter de Koning heeft geschaard. Volgens de regeringsverklaring moet een oplossing van de Ko ningskwestie worden gevonden ,in overeenstemm ng met 's lands nationale instellingen en in sa menwerking met de politieke par tijen De brief van de Koning aan Spaak zal niet worden gepubli ceerd, zo deelde de M nister van Binnenlandse Zaken mee, daaraan toevoegend, dat hij niet kon zeg gen of Spaak de Koning nu of na tzijn voorgenomen reis naar Amerika zal onti&oeten. Naar verluidt is de brief het antwoord op een ln December door Spaak gezonden persoonlijke boodschap, waarin deze uiteen zette, dat de Belgische partijen op hun standpunt bleven staan Verder zou Spaak er toen bij de Koning op hebben aangedrongen zijn drie kinderen naar België te zenden als eerste stap naar de verzoening, Spoorweg zen. Mechelen—Temeu In afwachting van een nadere regeling zullen de Nederlandse Spoorwegen ingaande 21 Janu ari a.s. de exploitatie van dt^ door hen gehüurde lijnen opdra gen aan de Spoorwegmaatschap pij Mechelen—Terneuzen. Het personeel van de Spoorwegmaat schappij MechelenTerneuzen blijft in dienst van deze maat schappij, welker thans geldende voorschriften van kracht zullen blijven. Als uiterlijk teken, dat de Nederlandse Spoorwegen ex ploitant der lijnen is, zal het personeel voorzien worden van een N. S.-uniformpet. De thans geldende dienstrege ling voor de reizigers er. de goe- derentreindienst blijft ongewij zigd van kracht, evenals de hui dige tarieven tussen het Belgi sche en Nederlands gedeelte van Mechelen—Terneuzen. Alleen zullen in dit verkeer in ternationale vrachtbrieven gebe zigd moeten worden. In de exploitatie van het kraan- bedrijf van Terneuzen zal geen wijziging komen. De inspecteur van de dienst van het vervoer der Nederlandse Spoorwegen, de heer J. A. van Ootmerssen, zal belast worden met het toezicht Dezer dagen is, naar het A.N.P. verneemt, voor distriibutie-amibte- i op de uitvoering van de dienst naren, zowel van het Centraal op het Nederlandse gedeelte der Distributiekantoor als van de j Spoorwegmaatschappij Meche- Naar eerst thans vernomen wordt is Maandag een 10-tons vrachtauto van de Firma Bom en Christiaansen, uit Ierseke, die met mosselen op weg was naai Frankrijk, in België in botsing gekomen met de auto van de Roemeense consul uit Parijs. De twee auto's Tiogen op elkaar bij het kruispunt Doornik—Mons. De auto van de Roemeense consul zou teveel links hebben gereden. De consul werd bij de botsing zwaar gewond en overleed enkele minuten later ter plaatse. De drie inzittenden van de auo uit Ierseke bekwamen geen letsel. De chauf feur, de heer De Leeuw, wordt in België ter nader onderzoek vast gehouden. De vrachtauto is, na eerst in beslag genomen te zijn. inmiddels vrijgegeven. De beide andere "inzittenden zijn inmiddels teruggekeerd. plaatselijke distributiediensten een nieuwe wachtgeldregeling op gesteld. In deize nieuwe regeling wordt er onderscheid gemaakt tussen kostwinners en niet-kost- winners. De eerste categorie ambtenaren krijgt, na het ontslag, een uitke ring gedurende het tijdvak gelijk aan een zesde deel van hun diensttijd, maar voor ten hoogste twee jaar. De eerste twee maan den ontvangen zij het volle sala ris, de twee maanden hierop vol gend 85 procent, en de volgende acht maanden 70 procent. De rest van de wachttijd krijgen zij een uitkering van 60 procent van hun salaris. Niet-kostwinners krijgen een uitkering gedurende een twaalide deel van hun diensttijd maar voor ten hoogste een jaar. Zij ontvan gen hun volle salaris gedurende een maand. De volgende maand krijgen zij 85 procent dan nog gedurende 4 maanden 70' procent en de rest 60 procent. Voor beide groepen geldt als voorwaarde dat zij tenminste drie jaar in dienst van de distributie dienst zijn geweest. Deze rege ling geldt alleen voor personen, die geen pensioen ontvangen. De ontslagen ambtenaren zijn verplicht binnen een week na de dag waarop het ontslag is aan gezegd, een verklaring over te leggen aan het hoofd van de dis- tributiedienst waaruit blijkt, dat zij bij het Gewestelijk Arbeids bureau zijn ingeschreven als werkzoekenden. Mocht de nieuwe regeling voor een betrokkene ongunstiger zijn dan de oude, dan zal voor hem de oude regeling van toepassing blijven. De regeling treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf I Juli 1947. len—Terneuzen. Zijn standplaats zal Terneuzen zijn. i De groep-Stem, een der Jood se verzetsorganisaties in Pales tina, heeft gisteren een verkla ring van haar „ondergronds hoofdkwartier" uitgegeven, waar in alle buitenlandse corresponden ten, die perskaarten accepteren, uitgegeven door het „fascistische door de Engelpen betaalde Ara bische hoge bestuur", worden be dreigd met eventuele repressail- les. Buitenlandse corresponden ten zouden door deze „eenzijdige" erkenning hun beroep hebben ver laagd. Het „Arabische hoge bestuuri" beeft onlangs perskaarten uitge geven voor buitenlandse journa listen om hun werk in Arabische gebieden in geheel Palestina t« vergemakkelijken. In dit jaar staat Euopa een nieuwe invasie te wachten. Dit maal van vreedzame Amerikaan se en Canadese touristen. Volgens reisbureau-functionarissen zal het aantal passages naar Groot-Brit- tannië en het Europese, continent tussen Mei en October aanstaande waarschijnlijk een totaal van 125.000 bedragen, het hoogste cij fer van de laatste jaren. De vliegtuigen van 12 luchtlij nen en een met een twintigtal schepen versterkte vloot van pas- sagiersboten zullen de invasie '48 mogelijk maken. Veel bezoek zal getrokken worden door de Olym pische Spelen te Londen in de as. zomer.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1