Terugkeer Republikeinse delegatie brengt geen verandering De Belgische Koningskwestie Geruchlen omtrent Stalin. Vliegende storm langs Nederlandse kust Boodschap van Truman over de „State ol the Union". Troepen voor Palestina? VRIJDAG 9 JANUARI 1948. De anti-communistische maatregelen in Brazilië Schepen in moeilijkheden WEEBS VERWACHTING medegedeeld door het K.N M I. te_De Bilt, geldig tot Vrijdag avond: Iets kouder. Aanv. afn„ maar later weer wat toen. en naar Z. of Z.-O. krimpende wind. Later toen. bew. maar nog vrijwel ner gens neerslag. Iets kouder. f i—iikc-rlng eij Aboiuasmexit - Teraeazen DE 4de Jaargang No. 701- Verschijnt dagciyks Ilrukkery N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen -A dvertentleprjja per min 10 et.; mlninMKM per advertentie l.Mfc Inzending advertentie tot des namiddags 4 Rubriek kl. advert mi tW 5 regels 60 ct.; MIMI regel meer 12 cent. Ver melding: Brievon nr. Bureau ran ©tl 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. De terugkeer van de Republi keinse delegatie te Batavia heeft da^ nlet de verwachte opheldering in de situatie ge bracht. In welingelichte Neder landse krmgen toonde men zich Woensdagavond laat tegenover Aneta verwonderd daarover De totstandkoming van de wa penstilstand tengevolge van de resoluties van de Veiligheidsraad op 1 Augustus en 1 November is tot op heden blijkbaar niet mo- geljjk gebleken Het is wel dui delijk, dat, nu deze onzekerheid ten aanzien vian het prima're ount •It voortduren, de toestand wel bijzonder moeilijk wordt, al dus deze welingelichte kringen. Inmiddels kan gemeld worden, dat de Republikeinse verklaring van Woensdag als antwoord op de resoluties van de vertegen woordigers der Negaras en Dae- rahs gisteren nog niet officieel was overhandigd. Informele besprekingen op „Renville". Gistermorgen zou op de „Ren ville" een ontmoeting tussen de Commissie voor goede diensten en vooraanstaande leden van de Republikeinse delegatie plaats vinden, aldus vernam Aneta van Republikeinse zijde. Deze ont moeting zou een informeel ka rakter hebben. Het antwoord op de te Djogja besproken sugges ties van de commissie van drie ten aanzien van het cease fire was gisterenochtend nog niet overhandigd. NEDERLANDSE VERLIEZEN. Het Nederlandse militaire com muniqué van Donderdag meldt, dat op 7 Januari de Nederlandse verliezen v'er gesneuvelden en vijf gewonden bedroegen. Ten Noordwesten van Tjikam- pek in West-Java werd een aan tal subversieve elementen on schadelijk gemaakt. Ten Zuid- Westen van Demak in Midden- Java werd opgetreden tegen ge- infiltreerde Republikeinse strijd groepen. Op Java en Sumatra hebben onruststokers op Neder landse posten en patrouilles ge vuurd. Tijdens een Woensdag te Hoei gehouden rede heeft de Belgische eerste-Minister Spaak verklaard, dat er momenteel geen oplossing van de Koningskwestie mogelijk is. Het debat in de Kamer heeft dit bewezen. Niemand kan ont kennen, aldus de Min'ster, dat er in 1940 meningsverschillen tussen de Koning en zijn Ministers be stonden. Het gaat om een zuiver politiek conflict en het zal ook als zodanig moeten worden be handeld. Niemand heeft het recht zich ongeduldig te tonen over het feit, dat de regering er niet in geslaagd is dit ernstige probleem in de tien maanden dat zij bet land bestuurt, op te lossen Zij heeft al het mogelijke gedaan om de gezichtspunten nader tot elkaar te brengen. In politieke kringen wordt ver klaard, dat de brief, die de Koning aan de Belgische eerste-Minister heeft gezonden, niet tot een on middellijke ontwikkeling in de Koningskwestie zal leiden. De Koning zou in dit schrijven zijn voldoening te kennen hebben gegeven over de verklaringen, die Spaak ter gelegenheid van het debat in de Kamer over het Koningsprobleem heeft afgelegd; hij zou bereid zijn de onderhan delingen te hervatten zodra hij terug is van de buitenlandse reis, die hij voornemens is te maken. In de brief zou geen toespeling gemaakt zijn op de onmiddellijke terugkeer naar België van Prins Boudewijn. Pirennt, secretaris van Koning Leopold, heeft Woensdag een on derhoud gehad met eerste-Minis ter Spaak. De heer Delacro x, advocaat van de Koning, woonde het onderhoud bij, dat slechts van korte duur was. De steenkolenproductie be reikte in België in de maand De cember 2.064.000 ton, hetgeen een dagelijkse productie van 84.000 ton" betekent, tegenover 83.100 ton in November. De t-, tale productie in 1947 beliep 24.384.OC0 ton te genover 22.784.000 ton in 1946 en 29.844.000 ton in 19o9. Minister-President van Qost- Indonesië uitgenodigd naar Djogja. In een Donderdavond uitge geven Republikeins communiqué wordt medegedeeld, dat de Repu blikeinse regering een uitnodi ging heeft gericht tot de Minis ter-President van Oost-Indonesië, de Anak Gde Agoeng, om een bezoek te brengen aan Djogja „teneinde besprek ngen te houden over de vorming van de Verenig de Staten van Indonesië". Na de senaat heeft thans ook de Braziliaanse kamer van afge vaardigden met 191 tegen 74 stemmen het wetsontwerp aan genomen, waarbij de communis tische afgevaardigden van het federale parlement, de parlemen ten, de staten en de gemeenteraad van Rio de Janeiro uit hun func tie worden ontheven. In Rio vormen de communisten de grootste raadsfractie. Er wa ren meer dan 300 amendementen op het wetsontwerp ingediend, die echter alle werden afgestemd. Na het bekend werden van de uitslag der uiteindelijke stemming verza melde zich een menigte op straat, die na afloop van de vergadering enige communistische afgevaar digden trachtte aan te vallen. Tijdens de vergadering had de politie uitgebreide veiligheids maatregelen genomen en werden troepen gereed gehouden om eventuële ongeregeldheden te voor komen. Ofschoon de communis tische partij in Brazilië weinig volgelingen heeft, die haar ideo logie zijn toegedaan, is zij er in geslaagd de openbare menigte tegen het wetsontwerp op 'te zet ten. Het personeel van de drukkerij van „Tribuna Popular", het ver boden blad der communistische partij, heeft de politie, die het gebouw binnen trachtte te komen, met handgranaten en geweervuur van achter rollen papier bestookt. De politie slaagde er niet in het gebouw, waar ook andere com munistische bladen worden ge drukt, te bezetten. Elders in de stad was het rustig. Op onze' administratie ligt voor belanghebbenden ter inzage de passagierslijst van de m.s. „Grote Beer" en „Tabian". Naar het Zwitsers Telegraaf Agentschap meldt, hebben Zwit serse bladen van verschillende richting Donderdag berichten uit „doorgaans zeer goed ingelichte bron" gepubliceerd, volgens welke Maarschalk Stalin zou zijn ge storven. Het blad „Der Bund" haalt be richten uit andere bron aan, vol gens welke de dood van Stalin het gesprek van de dag onder de bevolking van Moskou zou zijn. De socialistische „Tagwacht" voegt daaraan toe, dat hoewel tot dus ver dergelijke berichten onmiddellijk werden tegengespro ken, zij in dit geval van Rus sische zijde bevestigd noch tegen gesproken worden. Te Brussel wordt bevestigd, dat de Belgisch-Franse handels besprekingen, die in December te Parijs werden gevoerd en die zou- den worden hervat, opnieuw zijn verdaagd. Aangenomen wordt evenwel dat de onderhandelingen thans de volgende week zullen plaatsvinden. Roemenië heeft een rege ringscommissie benoemd, die 't be heer zal voeren over de voormali ge Kroondomeinen van ex-Koning Michaël en de voormalige Ko ninklijke familie, aldus meldt het Roemeense nieuwsbureau Rador. De' Boulevard te Scheveningen had gisteren een min of meer zomers aanzien door de vele be zoekers die zich langs deze be kende strandweg bewogen. Het enige verschil was echter, dat n;- niet de café terrassen bevolkt w- ren doch de toeschouwers angst vallig achter de ramen bleven Op naar schatting circa 3 mijl uit de kust is n.l. een tot nog toe onbekend schip van de K.N.S.M. voor anker gegaan, dat geen kans zag tegen de sterke Zuid-Westen- w nd op te tornen. Honderden mensen brachten.een bezoek aan de boulevard om van dit schouwspel getuige te zijn. De zee staat tot aan de boulevard en vele toeschouwers hebben al een nat pak opgelopen als gevolg van de plotseling hoog opstuiven de golven, die dikwijls de langs de boulevard rijdende auto's in nevelen hullen. Aller ogen volgen met spanning de verrichtingen van het schip dat aan de voor zijde met de kop in de wind ver ankerd ligt en dikwijls angstwek kende schommelingen maakt. „Misschien staan zij daar aan boord smakelijk, te lachen om die grote publieke belangstelling" is een opmerking, die wy al vele malen gehoord hebben, doch die In een toespraak tot de verenig de vergadering van het Ameri kaanse congres, heeft President Truman het congres verzocht het Europese herstelorogramma ten spoedigste te ratificeren. In zijn boodschap over de „State of the Union" verklaarde Truman, dat het „van het hoogste belang" was, dat het congres de uitgave van 6.800 millioen dollar voor de eerste 15 maanden der hulpver lening in het kader van het plan- Marshall zou goedkeuren. Deze hulpverlening zou uiterlijk 1 April moeten beginnen. Truman, beloof de, dat hij spoedig een program voor hulpverlening aan China bij het congres zou indienen. Hij ver dedigde zijn buitenlandse politiek tegen de aanvallen, die de laatste tijd van linkse en rechtse zijde er op waren ondernomen. Indirect doelend op de Sowjet- Unie zeide Truman vervolgens: „Jammer genoeg delen niet alle regeringen -in de hoop van het Amerikaanse volk, dat de econo mische wederopbouw in vele stre ken der wereld bereikt kan wor den door gemeenschappelijke sa- Aneta meldt uit Lake Success: „In de afgelopen tien dagen heeft Trygve Lie, de Secretariat Generaal van de V. N„ naar Woensdag verluidde, een aantal kleine mogendheden gepolst over de vraag, of zij bereid zouden zijn manschappen naar Palestina te zenden, wanneer ernstiger ongeregeldheden zou den ontstaan naar aanleiding van het plan tot verdeling van het Heilige Land. Naar verluidde zouden Nederland, België, Zwe den, Noorwegen, Denemarken voorkomen op de lyst van Eu ropese landen, waarvan Trygve Lie gelooft, dat zij misschien manschappen ter beschikking zullen stellen wanneer de nood zaak daartoe zich voordoet. Geen der over deze kwestie ge raadpleegde delegaties heeft nog definitief antwoord gegeven". Agence France Presse meldt nader. dat. ook Brazilië en Mexico gepolst zijn. Verder meldt AFP: „In kringen van de V. N. houdt men rekening met het feit, dat de toestand in Palestina het waarschijnlijk noodzakelijk zal maken een internationale gewa pende macht te vormen voor het handhaven van de orde na het vertrek van de Britse troepen en om de uitvoering van de ver deling, waartoe onder de alge mene vergadering van de V. N. besloten is, mogelijk te maken. Volgens zeker niet bevestigde inlichtingen zouden de Grote Vijf niet-officiële besprekingen gaan '•-prpn over een eventuele bij drage van deze landen zelf aan de vorming van poütietroepen v«n de- V. N., welke naar Pales tina gezonden zouden kunnen worden". Ten aanzien van het polsen /an kleine mogendheden seint 't AFP verder: ..In welingelichte kringen te Lake Success geeft men te verstaan dat d't polsen geschiedt omdat de r -ote Vijf deze eerste proefnemi" iet een gewapende macht van de V. N. op zo breed mogelijke basis wensen te stel len". Te bevoegder plaatse te 's-Gra- venhage konden wij nog geer. inlichtingen over deze kwestie verkrijgen. Aneta meldt intussen uit New York, dat Trygve Lie ontkent wie ook gepolst te hebben over het zenden van troepen naar Pales tina. Ook de woordvoerders der delegaties spraken de geruchten tegen. Het desbetreffend bericht heeft het eerst in de Neiw York Times gestaan. Lie voegde er aan toe, dat deze kwestie door de commissie voor Palestina behandeld moet wor den. d;e Vrijdag voor het eerst weer bijeenkomt. Het is volgens Aneta bekend, dat L'e in zijn openingswoord o.m. over het zen den van een troepenmacht door de V. N. naar Palestina zal spre ken, maar men verwacht niet, dat hii op de bijzonderheden in gaat ïn laatste instantie moet de Veiligheidsraad beslissen. menwerking tussen de landen. On danks deze verschillen van opvat ting zullen wij verder gaan met onze pogingen ter overwinning van de economische verlamming." Truman wijdde het grootste deel van zijn boodschap aan een program van sociale verbetering in de V. S., hetgeen door politieke kringen beschouwd wordt als een dringend beroep op de arbeiders met het oog op de Presidentsver kiezingen in November. Truman waarschuwde echter, dat de huidige inflatie tot een nieuwe depressie dreigde te voe ren. Truman pleitte voor belas tingverlaging in de lagere salaris klassen ten koste van de belastin gen op handelswinsten. Hij richtte zijn zoeklicht van de moeilijkheden in Europa af naar die in de V. S. „een land waar in millioenen in achterbuurten en hutten leven, de negers de mense lijke rechten van gelijke kansen en stemrecht worden ontzegd, het on derwijs een financiële crisis tege moet gaat en gezinnen met lage Inkomens hun loon door de prijs stijging als sneeuw voor de zon zien verdwijnen." Volgens Truman staat de Ame rikaanse economie op een verba zingwekkend hechte basis. Hij sprak met vertrouwen over een verhoging van de jaarlijkse pro ductie van 100 o/o, vergeleken met 1938. Hij verzocht zijn land 50 milliard dollars te beleggen in de uitbreiding van de eigen indu striële capaciteit, millioenen ac res onbebouwd land door ontgin ning in cultuur te brengen en de levensstandaard eens zo veel te verhogen. Truman verzocht het congres een vijfvoudig doel in het oog te vatten: lüiiil1 1. Volledige verzekering van de voornaamste rechten van de mens voor alle burgers. 2. Bescherming en ontwikke ling van de hulpbronnen van de mens. 3. Handhaving en gebruik van de nationale hulpbronnen, zodat deze kunnen bijdragen tot het wel zijn van de Amerikaanse bevol king. 4. Verhoging van de levens standaard der Amerikanen door versterking van het economisch stelsel en verdeling op breder ba sis van de geproduceerde goederen onder het eigen volk. 5. Verkrijgen van een wereld vrede, gebaseerd oo de beginselen van vrijheid, recht en gelijkheid van alle volken. Truman drong er op aan, dat de V.S. hun aandeel aan de-zorg voor de verplaatste personen in Europa zouden bijdragen. „Thans is het de tijd het geloof in God te herwinnen, hetgeen ons vertrouwen geeft de jaren, die ko men, tegemoet te zien", zo be sloot President Truman zijn toe spraak. even zo veel malen door anderen met klem werd tegengesproken. Natuurlijk ontbreken ook de „deskundigen" niet op het appci en zinnen die beginnen met ,als zij dit zouden doen of als zij dat zouden doen" zijn niet vaa de lucht. De stoere Scheveningse vissers staan er in hun korte jekkers ook bij, dooh van hen hoort men vrijwel geen critiek. Zij kennen de strijd tegen de zee en zij hopen in hun binnenste, dat de onbekende schip'per erin moge slagen het woedende getij te be dwingen. Volgens velen van hen zijn de ergste ogenblikken voor het schip voorhij. Nu het om streeks één uur hoog water is ge weest, zijn sommigen zelfs zo vrij te veronderstellen, dat de stomer in de namiddag wel een kansje zal wagen zijn weg te vervolgen. Reddingsboten zijn neg niet uit gezonden. Naar wij vernemen is het schip, dat zich voor de Scheveningse kust in moeilijkheden bevindt, het 7000 ton metende m.s. „Van Os- tade" van de K.N.SJVL. De vliegende storm, die op het ogenblik uit Westelijke richting de Nederlandse kust beukt, heeft een stoomschip van de K-N.S.M. tot ongeveer 3 mijl buiten Sche veningen in de branding gedreven- Het schip, dat in hallast vaart, heeft de voorste ankers weten, vast te leggen, zodat gevaar voor verder afdrijven naar de kust voorlopig niet aanwezig is. Daar de windsterkte, die bg, Vlissingen gisterenmorgen 50 km per uur en bij Den Helder 100 km bedroeg, nog steeds toeneemt, blijft de kustwacht de grootste paraatheid betrachten. Men meldt uit Hoek van Hol land: Ongeveer anderhalve mijl van het iNoordenhoofd verwijderd be vindt zich op het ogenblik een vissersboot in moeilijkheden. Op het ogenblik is nog niet na te gaan uit welke haven deze boot afkomstig is. Ze heeft de z g. „bal" in top hetgeen bij een der gelijk vaartuig als een noodsein kan worden opgevat. De red dingsboot van de Zuid-Hollandse Readingsmaatschappij, de „Piet Jan Leis" maakt z.ch gereed om uit te varen. Ook de sleepdienst van L. Smit Co neemt maat regelen om eventueel ter hulp te snellen. Een later berioht meldt: Het weer is buitengaats zeer slecht en er staan hoge zeeën. Voorlopig is van een hervatting van de loodsdienst nog geen spra ke. Desondanks is de „Blommers- dijk" vanmiddag nog op eigen kracht uitgevaren. De in nood verkerende vissers boot is in de Berghaven van Hoek van Holland binnengelopen. Het had een zeil verspeeld door het slechte weer, de schipper was bang geworden, en had het nood sein opgezet. De reddingboot „President Wiersma" van de Zuid-^Hollandse Reddingmij. was ter assistentie uitgevaren, evenals de sleepboot „Ganges" van L. Smit Co, De vissersboot de „Urk 172" naar later bleek, is echter op eigen kracht naar Hoek van Hol land gegaan. De reddingboot en de sleepooot zijn dus, zonder hulp te hebben verleend, teruggekeerd. De „Orpheus" die voor de N. Waterweg Ugt. heeft geen be hoefte aan hulp gehad. Een zevental schepen was giste renmorgen op een door de storm opgezweepte zee aan het worste len om hulp te bieden aan het 1173 ton metende Russische mo torschip „Dwina", dat zier met een achthonderdtal passagiers aan boord, op tweehonderd mijl ten Zuidoosten van het Japanse eiland Hokkaido in nood bevindt. Het schip maakte reeds een slagzij van vijfenveertig graden. Reddingspogingen worden o.a_ ondernomen cioor een Japanse- tankboot, de 1050 ton metende Yoko Maroe, en een Sovjet-Rus sische torpedojager. De „Dwina" was onderweg van Kamtsjatka naar Wladiwostok. Een Japans radiostation ving een S.O.S.-boodschap op van het in nood verkerende schip. De toestand van het Sowjet- Russische motorschip „Dwina", dat zich op 200 mijl ten Zuidoos ten van het Japanse eiland Hok kaido in nood bevond, is aanzien lijk verbeterd. Het zal waar schijnlijk worden gesleept, daar het ontschepen der passagiers niet mogelijk is.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1