De Indonesische politiek der Regering De BESPREKINGEN te Frankfort Pakjes voor Indonesië Politieke moeilijkheden in België De Amerikaanse hulpverlening aan Europa, Republiek bereid fot deelneming in federatie? DONDERDAG 8 JANUARI 1948. 4de Jaargang No. 700. VERKLARINGEN VAN Mr. VAN KLEFFENS Ministers uit Indonesië teruggekeerd. Hulde aan H. M. de Koningin door de Nederl. vrouwen Een verklaring van Djogja De verwachtingen te Batavia HET PLAN MARSHALL De verscheping der Amerikaanse mariniers naar Griekenland. Regeringswijziging op komst? Commando-overdracht Mariniers WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Rilt, geldig tot Donder dagavond. Kouder. Krachtige tot harde wind uit richtingen tussen N.W. en W. Meest awaar bewolkt met nu en dan buien. Kouder. Fraakering bij Aboius«m«nt - Temeuzen DE EEUW Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen AdvertentieprÖB i per mm 10 ct.; per advertentie IA Inzending adverteathffl tot des namiddags 4 usor» Rubriek kl. advsctentkM» 5 regels 60 ct.; ieder» regel meer 12 cent. Ter- melding Brieven nr. Bureau van dit 1 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Na zijn onderhoud met de on derminister van het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken, Lovett, heeft Mr. Van Kl effens aan de pers nog het vol gende medegedeeld. ,,A1 hetgeen wij gedaan hebben was het Indonesische volk de ge legenheid geven hun wensen naar voren te brengen. Spoedig, zagen wij, dat verscheidene bevolkings groepen een begrijpelijke neiging naar autonomie vertoonden. Onze politiek was gebaseerd op het vol gende. 1. Blijvende samenwerking tus sen de volken van Nederland en Indonesië biedt dc beste garantie voor een gezonde ontwikkeling van beide landen en volken. 2. De blijvende betrekkingen tussen Nederland en Indonesië zuilen vorm vinden in de Neder lands-Indonesische Unie onder de Nederlandse Kroon. 3. De leden van de Unie zul len gelijkwaardige souvereine staten zijn en lid van de Verenig de Naties. 4. De volken van Indonesië DONDERDAG MINISTERRAAD. Naar het A.N.P. bij de aan komst der Ministers uit Indone sië op Schiphol vernam, zal de Ministerraad heden om 2 uur bij eenkomen. Woensdagavond om 8.55 uur zijn de Minister-President Dr. L. J. M. Beel, de Minister van Socia le Zaken, de heer W. Drees, en de Minister van Overzeese Ge biedsdelen, Mr. J. A. Jonkman, uit Indonesië op Schiphol aange komen met de K.L.M.-Constella- tion PH-TET. In hun gezelschap bevonden zich de Secretaris van de Premier, de heer H. Hermans en het hoofd van de repatriëring, de Overste C. van Bockel. Ter be groeting van de Ministers waren aanwezig de leden van het Kabi net Baron Mr. C. G. W. H. van Boetzelaer van Oosterhout, Mr. J. H. van Maarseveen, Dr. P. Götzen Dr. J. Gielen en Ut.-Kol. Piévez, de Secretarissen-Generaal van O. G. en Binnenlandse Zaken de heren J. M. Kiveron en Dr. M. J. Prin sten, de perschef van het Minis terie van Overzeese Gebiedsdelen Dr. G. W. FVis, Dr. J. P. Bannier, gecommitteerde voor Indische Za ken, de heer Koos Vorrink, voor zitter van de P. v. d. A. en de President-Directeur van de K.L.M. Dr. A. Plesman. Onmiddellijk na zijn aankomst journalisten te woord. Minister Beel zeide optimistisch te zijn over de verdere ontwikkeling in Indo nesië Het heeft hem zeer gespe ten, dat hij niet is kunnen ingaan op de uitnodiging van Australië om dat land te bezoeken. Via de gezant, de heer Teppema, heeft de Minister-President zich hier over hij de Australische Regering geëxcuseerd. De Minister-Presi dent zeide nog niet bekend te zijn met het Antara-be richt, waarin gemeld wordt, dat de Republiek bereid zou zijn toe te treden tot de federatie. Evenmin was hem ter ore gekomen, dat de staat 0.- Indonesië zijn toetreding tot de federatie afhankelijk zou stellen van de deelneming van de Repu bliek. Wel was hem bekend, dat Oost-Indonesiië grote aandrang op de Republiek heeft uitge oefend. Minister Beel verklaarde, dat hij ook voor de toekomst de wenselijkheid zag'voor regelmati-3 persoonlijk contact met het Rijk overzee. .Minister Neher zal, aldus Dr. Beel, voorlopig niet terugkeren. Er heeft zich in Utrecht een plaatselijk contact comité gecon stitueerd van de Stichting de Ne derlandse vrouw 18981948, welke tot doel heeft een huldiging van H. M. de Koningin bij Haar jubileum door alle Nederlandse vrouwen. Presidente is de echtgenote yan de burgemeester mevr. Ter Pelk- WijkDonath. NEDERLANDSE VERLIEZEN De Nederlandse verliezen in In- dië bedroegen Dinsdag 2 gesneu velden en 4 gewonden. hebben het recht de bestuurs- j vorm te kiezen, welke zij wensen j en hebben het récht tot zelfbe stuur, waarbij a. de fundamentele menselijke rechten van het Handvest der Verenigde Naties gegarandeerd moeten worden; lb. over de politieke instelling van Indonesië na verder overleg besloten zal worden; deze staats inrichting zal federatief en demo cratisch zijn en gebaseerd op het recht; c. de rechten van minderheden veiliggesteld moeten worden; 3. De reorganisatie moet zo spoedig mogelijk uitgevoerd wor den", aldus Mr. Van Kleffens. Het Indonesische persbureau Antara meldt uit Djogja, dat de Republikeinse Regering een be kendmaking heeft uitgevaar digd, waarin zij verklaart bereid te zijn om deel uit te maken van de democratische souvereine Verenigde Staten, van Indonesië De verklaring zegt verder, dat de Republikeinse Regering zich ten doel gesteld heeft geheel In donesië samen te vatten in een onafhankelijke en souvereine staat en zulks op de vlugst mo gelijke wijze, te weten door de vorming van de verenigde staten van Indonesië. „Momenteel is de Republikeinse Regering door mid del van haar delegaties en met gebruikmaking van de commissie van goede diensten bezig de po sitie van de Republikeinse Rege ring en de Nederlandse Regering met betrekking tot de vorming van de souvereine verenigde sta ten yan Indonesië vast te stellen, waardoor de Republikeinse Rege ring niet handelt buiten de com missie van goede diensten. De Republikeinse Regering over weegt, welke maatregelen zij in deze aangelegenheid zal treffen", aldus de verklaring. Naar Agence Prance Presse meldt, heeft de Republikeinse re gering in een officiële verklaring bevestigd, dat zij bereid is deel te nemen aan de vorming van de souvereine en democratische Ver enigde Staten van Indonesië De Republiek voegt daaraan toe, dat de vorming van deze federatie niet kan plaats vinden zonder overleg met de Commissie voor goede diensten en dat zij reeds met deze Commissie in bespre king is over de wijze waarop de Nederlnds-Indonesische kwestie het best kan worden opgelost. De Republikeinse delegatie is een dag later dan verwacht werd te Batavia teruggekeerd met een reactie op het laatste ontwerp van de Commissie voor goede diensten, welke reactie na inten sieve besprekingen in het kabi net te Djogja is geformuleerd. Omtrent het overleg aldaar was men bij terugkeer op Kemajoran Woensdagmorgen zeer gesloten. Uit enkele woorden van Sjari- ïoeddin en enige Ministers viel op te maken, dat de Republikeinse delegatie het laatste ontwerp van de Commissie aanvaardde „hoewel met enige aanvullingen op militaire punten". Te Batavia verwacht men alge meen, dat men thans aan de vooravond van belangrijke be slissingen staat. Welingelichte kringen zien de komst van Sja- rifoeddin naar Batavia als een aanwijzing, dat spoedig een ple naire zitting met de Commissie Van drie op de „Renville" ver wacht kan worden. Hoe zeer geruchten omtrent beslissingen op korte termijn te Batavia de ronde doen, blijkt wel uit de vraag, welke leden der be manning van de „Renville" aan Aneta stelden: „Is het waar, dat het schip binnen twee weken thuisvaart?" De Amerikaanse regering heeft Woensdag' de gedetailleerde ra ming bekend gemaakt voor de hulpverlening aan elk der 16 Europese landen, die aan het plan-Marshall deelnemen. Indien deze voorstellen onge wijzigd door het Amerikaanse congres worden aangenomen zal Engeland in 4ü jaar voor 493 millioen dollar .-.an tabak ontvan gen, voorts 24 millioen ton olie producten, mijribouwtmachinerieën ter waarde van 75 millioen dol lar, electrisch materiaal voor 141 millioen dollar en grote hoeveel- hden voedsel en grondstoffen. De export van gedroogde eieren zal Ibij voorkeur naar Engeland geschieden, „daar het Britse volk aan dit levensmiddel gewoon is". De op de Parijse economische conferentie geraamde Engelse en Duitse behoefte aan vlees wordt „niet reëel" genoemd, gezien de potentiële vleesvoorziening van deze landen. Door de grote behoefte in eigen land zullen de V. S. geen oud ijzer kunnen uitvoeren, terwijl tij slechts 20 pet. van de in het Pa rijse rapport gevraagde hoeveel heden ruw staal en stalen halt fabrikaten kunnen leveren. Cijfers voor Nederland. Broodgraan AprilJuni '48 155.000 ton; Juli '48Juni '49 315.000 ton; Juli '49Juni '50 300.000 ton. In de volgende jaren 250.000 ton per jaar. De Berlijnse correspondent van het A.N.P. meldt: De besprekingen te Frankfort 1 worden begeleid door nieuwe uitingen van onrust in delen van het Rijnland en Hamburg. De stakingen, die daar plaats hebben en die vooral te Hamburg een aanzienlijke omvang hebben aan genomen, zijn veroorzaakt door strubbelingen in de honorering der rantsoenen. In het Ruhrgebied demonstre ren .zij opnieuw de permanente on tevredenheid over het stopzetten der bijzondere voorzieningen voor dit dicht bevolkte deel van Duits land. De berichten, die Dinsdag avond van daar werden ontvan gen, doen een nieuwe slepende cri sis verwachten. Het gevaar, dat de stakingen zich van de centra Keulen en Essen uit zullen ver spreiden, wordt ernstig geacht. Voor de thans in Frankfurt sa mengekomen leiders kan dit een nieuwe stimulans betekenen om snel door te tasten met het eco nomische program. De ontmoeting tussen de Gene- aals Clay en Robertson en de Duitse leidende functionarissen der gecombineerde zönes, die Woensdagmiddag te Frankfurt Grofkorrelig graan AprilJuni '48 nihil; Juli '48—Juni '49 315.000 ton; Juli '49Juni '50 200.000 ton. De volgende iare. 250.000 per jaar. Kolen: AprilJuni '48 779.000 ton; Juli '48Juni '49 2.090.000 ton; Juli '49Juni '50 533.000 ton. Nihil in de volgende jaren. Staal: AprilJuni '48 100.000 ton afgewerkt staal; Juli '48 Juni '49 399.000 ton afgewerkt staal; Juli '49Juni '50 394.000 ton afgewerkt staal; Juli '50 Juni '51 112.000 ton afgewerkt staal; Juli '51 268.000 ton afge werkt staal. Machines voor de kolenmijnen Juli '48Juni '49 voor een waar de van 2,3 millioen dollar; Juli, '49- Juni '50 2 millioen dollars; Juli *50Juni '51 1,8 millioen dollars; Juli '51Juni '52 3,8 millioen dollars. Landbouwmachines: Juli '48 Juni '49 voor een waarde van 6,4 millioen dollars; Juli '49Juni '50 7,6 millioen dollars; Juli '50- Juni '51 6,8 millioen dollars; Juli '51Juni '52 5,4 millioen dollars. Olie: AprilJuni '48 253.000 ton; Juli '48-^-Juni '49 1.065.000 ton; Juli '49Juni '50 1.092.000 Juli '50—Juni '51 1.118.000 ton; Juli '51—Juni '52 1.169 000 ton. Gebruikt normale verzen- dingswegen. Door het personeel en de passa giers van schepen en vliegtuigen wordt zowel voor particulieren als voor militairen in Indonesië een groot aantal pakjes meegenomen. Dit is zeer begrijpelijk, doch in het bijzonder voor de soldaten, voor wie de pakjes bestemd zijn, brengt dit bijzondere moeilijkheden mee. Deze soldaten zijn immers over het gebied van de Indische Archi pel verspreid en practisch nie mand, die te Tandjong-Priok of Batavia aankomt, is in staat zo'n pakje aan de geadresseerde per soonlijk te overhandigen. Op aller lei manieren wordt getracht deze pakjes verder te expediëren. De meeste worden bij het veldpost kantoor te Batavia bezorgd, doch dit geschiedt in vele gevallen zon der de nodige attentie. Heel dik wijls worden de pakjes zo maar in loodsen neergelegd, ja soms zelfs doodgewoon op de stoep van het kantoor gedeponeerd, blijkbaar in de naïeve verwachting, dat zij ver der wel hun weg zullen vinden. Het behoeft geen betoog, dat docc deze gang van zaken heel wat p.akjes verloren gaan, daar komt nog bij, dat het aantal van deze pakjes zo groot is, dat de veldpost ze niet ongefrankeerd kan door zenden. Wil men er dus zeker vein zijn, dat de pakjes, bestemd voor mili tairen in Indonesië op de snelste en veiligste wijze hun bestemming bereiken, dan geeft men ze bij voorkeur niet mee aan mensen, die daarheen reizen, doch volgens de normale verzendingstvegen. Ook in dit verhand dient te wor den gedacht, dat Batavia en Indië stellig niet synoniem zijn. zou plaats vinden, wordt in ge heel Duitsland met veel spanning tegemoet gezien. Weliswaar is de na het einde van de conferen tie van Londen gerezen verwach ting, dat deze ontmoeting een beslissing over de Duitse toe komst zal betekenen, sterk ver zwakt, maar de overtuiging is blijven bestaan, dat te Frankfort ten minste een stap zal worden gezet op een weg, die naar de be slissing leidt. De jongste uitlatingen van de beide bevelhebbers hebben hier in brede kringen het vertrouwen hersteld, dat de militaire gouver neurs der Westelijke zc'nes bij de nieuwe maatregelen, die zij wil len nemen, de mogelijkheden voor een verstandhouding met het Sowjet-Russische bezettingsbe stuur niet willen afsnijden. Hoe zeer dit overeenstemt met de ge voelens, die het overgrote deel van het Duitse volk op dit ogen blik bezielen, moge dagelijks blij ken uit de met hartstocht uitge sproken pleidooien voor de een heid van Duitsland. Wat herhaalde malen sensatio neel is aangekondigd als de vor ming van een West-Duitse staat, zal naar het zich thans laat aan zien bestaan uit een aantal zui ver economische maatregelen. Voor het ogenblik is er de Wes telijke bezetters immers alles aan gelegen het hun toever trouwde gebied te maken tot een economisch bestel, dat zich zelf zoveel mogelijk bedruipen kan. Daartoe verwachten de bevelheb bers gisteren voorstellen van Duitse zijde. In welke richting die voorstel len zullen gaan, kan naar het vele, dat reeds van de lopende besprekingen is uitgelekt, reeds worden vermoed. Vrij algemeen verwacht men een verdubbeling- van de Economische Raad te Frankfort, welks 52 leden tot dusver de problemen niet de baas konden worden. De bestaande Bestuursraad zal volgens Duitse plannen moeten worden veran derd in een Raad der Provincies. Naar Amerikaans voorbeeld wil men voorts e«n opperst gerechts hof, teneinde provincies te be straffen, die de centrale Frank- forter wetten trachten te ontdui ken. De uitvoerende macht wil men in handen leggen van een be- sturscomimissie, waarin 7 direc teuren van het centrale beheer zitting zouden hebben onder lei ding van een president. Voorts denkt men aan het fi nancieel onafhankelijk maken van het centraal bestuur en naar het vaststellen van de mate van zelf standigheid der provincies van de Amerikaanse en Britse zóne. In de Amerikaanse zölie is de zelfstandigheid tot nu toe n.l. groter geweest. Men verwacht, dat de commu nistische propaganda, die thans tot de hoogste activiteit is ge bracht, in dergelijke economische maatregelen de vorm van een staatsbestel zal zien doorscheme ren en de raden een parlement zal noemen en de commissie een kabinet. Wanneer van Duitse zijde inder daad de verwiachte adviezen aaa de bevelhebber gegeven zullen worden zal men deze dan ook waarschijnlijk vergezeld later gaan van een afwijzing var een werkelijke staatsvorming, waar voor men aan Duitse zijde iret geneigd is de verantwoordelijk heid te dragen. In diplomatieke kringen te Lon den wordt grote betekenis ge hecht aan de berichten, dat 1000 voor de strijd uitgeruste Ameri kaanse mariniers thans op weg zijn naar Griekenland. Indien het wordt bevesigd, duidt dit besluit tot machtsvertoon in het oostelijk deel van de Middellandse Zee op een belangrijke ontwikkeling in de buitenlandse politiek van Was hington. Waarnemers te Londen verwach ten, dat de mariniers zich niet meer in de strijd zullen mengen dan de Britse troepen, die nog in Griekenland zijn. Niettemin wordt de kwestie als een belangrijke nieuwe diplomatieke wending be schouwd, daar de V. S. hierdoor de verwinning der Griekse rege ring veel meer kunnen verzekeren dan door het verlenen van finan ciële hulp. Naar de Gazet van Antwer pen van gisterenmorgen bericht, zou Spaak het voornemen heb ben de samenstelling van zijn regering te wijzigen. In liberale kringen is men er, volgens het blad, van overtuigd, dat de libe ralen bij deze vergadering enke le portefeuilles toegewezen zul len krijgen. In regeringskringen weigert men het gerucht oyer een aan staande regeringswijziging te be vestigen, hoewel het ook niet for meel wordt ontkend. In deze krin gen is men van oordeel, dat indien de samenstelling van de regering zal worden veranderd, dit alleen zal gebeuren om beter het hoofd te kunnen bieden aan toekomstige moeilijkheden. In geen geval zouden volgens deze zegslieden evenwel liberalen in de regering worden opgenomen. De aangehaalde moeilijkheden zouden vooral de Koningskwestie en de structuurhervormingen be treffen. Wat de eerste aange legenheid betreft is het geen geheim dat de beide regerings partijen lijnrecht tegenover elkaar staan en vooral de extremistische socialistische vleugel onder lei ding van de heer Buset van een minnelijke regeling niet wil weten. Ook de structuurhervormingen baren de regering-Spaak veie zongen. De socialisten willen tot het uiterste gaan wat betreft de opeising der mijnen, terwijl de Katholieke volkspartij en vooral de conservatieve vleugel daarvan zich met hand en tand verzet tegen de plannen tot nationali satie. In parlementaire kringen ziet men nog niet duidelijk in hoe Spaak deze moeilijkheden wil ontwijken door omvorming van zijn kabinet. De bedoelde moei lijkheden bestaan immers tussen de regeringspartijen en niet tus sen personen, die in de regering zetelen. Gisteren heeft Luit.-Kol. J. A. J. de Bruijn in de hal van de marinierskazeme het commando over het depót Roterdam van het korps mariniers overgedrag en aar. Luit.-Kolonel P. J. van Gijn. Luit.-Kol. De Bruijn heeft ruim een jaar het commando over het depót gevoerd en gaat thans het commando op zich nemen over het regiment mariniers, dat in Indonesië zal worden opgericht. Tijdens de overdracht deelde Luit.-Kol. De Bruijn mede. dat een soortgelijk depót als dit ook bij de marine zal worden inge steld.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1