Anti-inflatiewet door Franse Nationale vergadering aangenomen HET VRAAGSTUK VAN DE SOEDAN. m Nieuwe ontwikkeling Belgische Koningskwestie. Communiqué Cemmlssie van Goede Diensten. WOENSDAG 7 JANUARI 1948. De Ministers naar Nederland vertrokken De gevechten in Griekenland Vloot van superduikboten voor Groot-Brlttannië Medische wetenschap in Rusland Onderhoud van Truman met Marshall Waar is Prof. Berven? Buitengewoon dienstplichtigen. HET PLAN-MARSHALL De Amerikaanse kolenexport Het vertrek van Michaël. SNELLE HULPVERLENING DOLLARS VOOR BUNKERKOLEN WEERSVERWACHTING medegedeeld door [het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. ZACHTER. Harde Z.-Westelijke wind; in het Westen van ihet land later draaiend naar West of N-West. Meest rwaar bewolkt met nu en dan regen. Zachter. frankenng bij Abonnement - Ternouzen Jn een Dinsdagavond uitgegeven •ontmuniqué van de Commissie yoor goede diensten wordt mede gedeeld, dat militaire waarnemers ▼an elke delegatie naar Rawah Gedeh zijn gezonden, om ter plaatse de situatie op te nemen. Een en ander geschiedt in ver band met een van Republikeinse eijde bij de Commissie voor goede diensten ingediend protest met betrekking tot de Nederlandse militaire actie in dit gebied. De militaire waarnemers zullen van hun bevindingen rapport uitbren gen aan de Commissie voor goede diensten. Er wordt aan herinnerd, dat in dertijd het Republikeinse Minis terie van Voorlichting melding maakte van Nedelandse militaire acties op 21 December in het Krawangse, bij Raiwah Gedeh, 70 km ten Oosten van Batavia, al waar als resultaat van deze actie driehonderd burgers zouden zijn gedood en tweehonderd gewond. Het communiqué van de Com missie voor goede diensten ver meldt verder, dat sedert de laatst gehouden formele vergadering met de Nederlandse en de Indo nesische delegaties van voor Kerstmis, er veelvuldig informele bijeenkomsten van de Commissie met de beide delegaties hebben plaats gevonden, terwijl ook ver schillende malen met de Neder landse Ministers werd vergaderd. Het communiqué meldt dat het interim-rapport aan de Veilig heidsraad, waarin de Veiligheids raad op de hoogte zal worden ge steld van de ontwikkelingen van het Indonesische vraagstuk in voorbereiding is Het rapport is dus blijkbaar nog niet verzonden. DE ZEEUW Advertentleprftfc per mm 10 ct, per advertentie Inzending advertacBM tot des namiddags 4 Rubriek kl. adverted 4de Jaargang No. 699- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen 5 regels 60 ct.; leier* regel meer 12 cent, melding: Brieven OKÏfsv nr. Bureau van (Ut BAsS 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Uitgeleide gedaan door een zeer groot aantal autoriteiten rijn gisterenochtend vroeg de Ministers Beel, Drees en .Jonk man per Constellation naar Ne derland vertrokken. Op het vlieg veld waren ondermeer aanwezig Dt. Van Mook, Minister Neher, Viae-Admiraal Pinke, en de hoofden der Negaras en Dae- rahs, alsmede de voorzitter van het Karaite Indonesia Serikat, Professor Hossein Djajadinin- S*»t» en de heren Koets en Van Vrudenhurgh. Sostpuzzic prompt opgelost Nederlands is moeilijk, zelfs voor de voorlichtings diensten van buitenlandse luchtvaartbedrijven, die toch krachtens hun aard „voor lijk" moeten zijn. Een dezer diensten be zorgde tante Pos een Nieuw jaarsverrassing in puzzle- vorm. Het raadsel werd prompt opgelost. Kent u: ,,Mr. A. Nede- ruadsch, Parkstr, 32, 's-Gra- verthage, Holland"? Tante Pos wel. 't Aldus ge adresseerde tijdschrift werd prompt bij het Algemeen Nederl. Persbureau, Park straat te 's-Gravenhage be zorgd... De zending klopte. Volgens voorlopige cijfers hebben de Britse mijnarbeiders in 1947 300.000 ton minder kolen ge dolven dan de regering als doel gesteld had. In de Birtse zone is men van 1 Januari af opgehouden Duitse ambtenaren vanwege de zuivering te ontslaan, aldus een officiële Britse verklaring. Ten gevolge van de overstro mingen in Oost-Frankrijk zijn vijf personen overleden en is een schade van ruim 1 milliard francs geleden. Bij gevechten die hier en daar op de grens tussen Tel Aviv en Haifa gevoerd werden, werd een Jood gedood en een gewond. Te Jeruzalem heeft de politie een 10- jarige Arabische jongen gearres teerd, die een geladen pistool droeg. De laatste cijfers tonen aan, dat Maandag door de ont ploffing van een vrachtauto te Jaffa 18 personen gedood en 98 gewond werden. Het wetsontwerp tot redding van de franc, waarbij een speciale belasting van 125.000 francs wordt ingesteld, is Maandagavond door de Franse Nationale Vergadering met 315 tegen 268 stemmen aan genomen. Tevoren had de vergadering vijf maal haar vertrouwen in de gematigde coalitie-regering van Minister-President Robert Schu- man uitgesproken. Deze moties van vertrouwen kregen steeds een meerderheid van 32 tot 39 stem men. 30 tot 35 afgevaardigden, voornamelijk radicalen, onthielden zich bij elk der vijf moties van stemming. Schuman had de be staansmogelijkheid van zijn re gering afhankelijk gesteld van het verwerpen en zelfs niet in over weging nemen der vijf series amendementen van de zijde der communisten en uiterst rechtsen. In deze amendementen werd voorgesteld verschillende catego rieën kooplieden, industriëlen, boe ren, gebombardeerden en andere oorlogsslachtoffers van deze ver mogensheffing vrij te stellen. Volgens de nieuwe wet zullen de personen, wier belastbaar inkomen in 1946 boven de 450.000 francs lag, de nieuwe belasting direct kunnen betalen of door het kopen van staatsobligaties met een ren- Sir Robert Howe, de Britse gouverneur-generaal van de Soe dan, is Maandag in Cairo aange komen en zou gisteren een ont moeting hebben met de Egyp tische Premier Nokrasjy Pasja voordat hij gisteravond naar Lon den vertrok. In Cairo wordt het bezoek beschouwd als een aan wijzing, dat de kwestie van de Soedan weer op de voorgrond is gekomen. Reuters correspondent te Chartoem bericht, dat de reden van het bezoek van Sir Robert is gelegen in het verschil van mening tussen hem en Sir Ronald Campbell, de Britse am bassadeur te Cairo, over de toe komst van de Soedan, Campbell is reeds tn Londen voor bespre kingen, waaraan Sir Robert Howe vermoedelijk zal deelnemen. Vol gens een te CShartoem uitgegeven officieel communiqué brengt de gouverneur-generaal een bezoek aan Cairo en Londen om de op vattingen van de Soedanese rege ring over het memorandum van Nokrasjy Pasja betreffende de Reuter verneemt uit bevoegde kringen te Athene, dat 'in het ge bied om Konitza bij de Albanese grens Maandag hevige gevechten gaande zijn geweest. Hoewel de verzetsstrijders uit hun stellingen bij Lycomoros verdreven zijn zou den zij taaie tegenstand bieden. Al hun pogingen om deze stellin gen te hernemen liepen op niets uit. De Griekse luchtmacht zou de verzetstroepen zware schade toegebracht hebben en deze zou den zich van de hoogten rondom de brug van Borazani in Noorde lijke richting terugtrekken. Het Westelijke gedeelte van het strijd gebied bij Konitza zou geheel ge zuiverd zijn- voorstellen voor een Soedanese wetgevende vergadering en uit- voererfde raad bekend te maken. Verantwoordelijke Egyptische kringen te Caïro opperen, dat Sir Ronald Campbell zou kunnen af treden. Dezelfde klingen geloven voorts, dat eerst aan beide zijden „nieuwe mensen met nieuwe be zems" zouden moeten worden be noemd alvorens de Brits-Egypti sche onderhandelingen hervat zouden kunnen worden. Volgens de vlootcorrespondent van de News Chronicle zal een van de voornaamste onderdelen van de strijdmacht van Groot- Brittannië in het „atoomtijdperk" gevormd gaan worden door een vloot van superduikboten, ge bouwd volgens het principe van de oorspronkelijk Nederlandse uit vinding van het „onder water dieselen". Een proef met deze nader uit gewerkte uitvinding werd, zoals eerder gemeld, onlangs genomen door de „Alliance", die naar ver luidde meer dan drie Weken lang onder het wateropervlak heeft kunnen blijven. Men is thans superduikboten aan het ontwerpen met een zo danig krachtige bewapening, dat zij bijna met de naam „onder waterkruisers" zouden mogen worden aangeduid. Deze super duikboten zullen ongeveer een maand onder water kunnen blij ven en een actieradius hebben van verschillende duizenden kilo meters. Waarschijnlijk zullen ze worden uitgerust met raket kanonnen. Men bestudeert ook de mogelijkheid van de bouw van superduikbóten voor troepenver voer en ravitaillering. tevoet van 3% ®/o. Dit laatste voorstel (het alternatief van een staatslening) werd met handop steken aangenomen. Het eerste anti-inflatievoorstel beperkte de nieuwe belasting tot personen met 'n inkomen van meer dan 750.000 francs. De anti-inflatiewet zullen heden door de raad van de Repu bliek worden behandeld en waar schijnlijk hedenmiddag in de Na tionale Vergadering in tweede lezing komen. Dokter Grozdof, een medewer ker van het Instituut voor Bloed transfusie, leidt momenteel be langrijke experimenten, die ten doel hebben de aanwezigheid van penicilline' in het organisme te verlengen. De geleerde heeft vast gesteld, dat wanneer penicilline in combinatie met andere stoffen wordt toegediend, het langer in het organisme blijft. Hierdoor kan de toediening worden beperkt tot 2 a D keer per dag. Het gevolg van deze ontdekking is, dat voor de patiënten de pijn bij de penicil line injecties gereduceerd wordt en de aanmaak van het genees middel een beperking ondergaat. De resultaten van de nieuwe be handeling bleken gunstig en het Russische Ministerie voor Openba re Gezondheid heeft zijn fiat aan de methode gegeven en de zieken huizen opdracht gegeven de me thode van Grozdof te volgen. George Marshall, Amerikaans Minister van Buitenlandse Zaken, heeft Dinsdag een uur lang met President Truman geconfereerd. Men meent te weten, dat het voor naamste onderwerp van hun be spreking Truman's nieuwe bood schap aan het congres over het plan-Marshall het hoogtepunt in zijn traditionele boodschap be treffende de „State of te Union" vormde. De President zal heden om 19.30 uur zijn jaarlijkse bood- sehan betreffende de „State of the Union" persoonlijk, uitspreken voor een verenigde zitting van het con- gTes. Zijn rede zal naar verwach ting ongeveer 40 minuten duren. Truman en Marshall bespreken tevens de toestand in Griekenland. Marshall zal binnen enkele dagen een besluit nemen betreffende het beschikbaar stellen van een groter deel van de huidige 300 millioen dollar omvattende program voor militaire doeleinden In het centrum van Moskou zijn in twee verschillende hotels kamers gereserveerd voor Prof. Elis Berven, de Zweedse kanker specialist, die Zaterdag j.l. per vliegtuig naar Moskou is ver trokken. Berven is echter nog niet in Moskou aangekomen. Men weet ook niet wanneer hij zal komen. Volgens een employé van de Intouist (het Sovjet- Russische reisbureau) is de Pro fessor blijkbaar door bet weer te Helsinki opgehouden. Zoals men zich zal herinneren, heeft de Belgische Eerste Minister Spaak enige tijd gelden verklaard, dat hij Koning Leopold een brief had gezonden, waarin hij deze een uiteenzetting gaf betreffende het overleg, dat tussen de politieke partijen met betrekking tot het zoeken naar een oplossing voor de Koningskwestie heeft plaats ge had. In dit schrijven deed Spaak de Koning voorstellen, die een spoedige oplossing van het vraag stuk beoogden en zette hij in het bijzonder de redenen uiteen van de noodzakelijkheid Prins Boudewijn naar België te laten terugkeren. De Koning had naar aanleiding van dit schrijven doen weten, dat hij bereid was tot een oplossing mede te werken, op voorwaarde dat allereerst op ondubbelzinnige wijze zou worden verklaard, dat zijn eer ongerept was. Tevens zal men zich herinneren dat de rege ring bezig was een dergelijke ver klaring op te stellen, toen, als ge volg van een uitlating van de Ko ning tegenover vertegenwoordi gers van het congres, het publice ren van deze verldaring onmoge lijk werd en een fel debat ont stond in de Senaat. De Koning heeft de Eerste—Mi- Zoals de Minister van Oorlog onlangs bij de behandeling van de Rijksbegroting' aankondigde, was een regeling in voorbereiding, om aanvangende met de lichting 1948 dienstplichtigen in aanmerking te laten komen voor bestemming tot buitengewoon dienstplichtigen. Deze regeling, die thans is uit gegeven en voorlopig alleen nog van kracht is voor ingeschrevenen voor de lichting 1948, geldt alleen voor degenen, van wie een wettige broer of een wettige halfbroer als militair gedood is tijdens krijgs verrichtingen, of overreden is in militaire dienst, dan wel als lid van een verzetsorganisatie gedood is tijdens het plegen van actief verzet, ^f overleden is tengevolge van verwondingen, opgelopen tij dens het plegen van actief verzet. De dienstplichtigen van de lich ting 1948, die voor deze regeling in aanmerking wensen te komen, kunnen hun verzoek door middel van een aanvraagformulier indie nen en wel door tussenkmst van de burgemeester van de gemeente, waar de verzoeker voor de dienst plicht is ingeschreven. Aan de burgemeesters is een beschikking gezonden, waarin nauwkeurig staat vermeld in welke gevallen de aanvraag zal worden inge willigd. President Truman heeft er in toegestemd, dat het Congres, in dien en wanneer het zijn toestem ming geeft aan het plan-Mars hall, niet 'behoeft te stemmen over een bepaalde som voor de volle periode van 4 jaar, aldus heeft Arthur Vandenberg, voor zitter van de Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen aan de pers meegedeeld. Hier mee wordt erkend, aldus Vanden berg, dat het niet mogelijk is 4 jaar van te voren te bepalen, dat de genoemde som van 17 mil liard dollar voldoende is, daar men niet weet, hoe het in de wereld zal verlopen. Het Amerikaanse Ministerie van Handel heeft medegedeeld, dat de Amerikaanse kolenexport tn Februari iets groter zal zijn, n.l. 3.825.000 ton, tegen een quo tum in Januari van 3.500.000 ton. De verschepingen in Februari zui len als volgt over de Europese landen verdeeld worden; (alles in duizenden tons) Frankrijk 1.422, Italië 702, België 405, Frans N. Afrika 81, Griekenland 18, Neder land 171, Noorwegen 18, Portu gal 72, Zweden 207, Zwitserland 90, Oostenrijk 36, Venezia Giu- lia 18. Bovendien zullen België en Zwitserland elk 45.000 ton en Italië 18 000 ton kolen ontvangen, afkomstig van het deel van de Januari-toewijzingen, dat door Denemarken, Nederland en. Eire niet werd opgenomen. nister thans doen weten, dat hjj naar aanleiding van de uitlatin gen, die tijdens dit debat over do Koningskwestie en in het bijzon der met betrekking tot zijn eer zijn gedaan, bereid is de bespre kingen op basis van de brief, die Spaak hem indertijd heeft doen toekomen, voort te zetten. Naar verluidt zal de Belgische Eerste-Minister dit, nieuwe ele ment in de Koningskwestie op de a.s. Kabinetszitting met zijn col lega's bespreken. In politieke kringen beschouwt men deze ont wikkeling als zeer gunstig roor een oplossing van het Konings probleem. Ex-Koning Michael van Roeme nië heeft thans in een officiële verklaring ontkend, dat hij Roe menië verlaten zou hebben alleen om „vrij te zijn, zich te gaan ver maken en te kunnen trouwen", zo als in sommige berichten is ge zegd. Lede» van het gevolg van de ex-Koning zeiden, dat Michaël ook de berichten wenste tegen te spreken, volgens welke hij Roeme nië verlaten zou hebben in ee* trein vol waardevolle goederen dat hij een grote som gelds zou hebben medegenomen en dat zijn trein verder gevuld geweest zou zij* met personen, die voor de nieuwe Roemeense regering wilden uit wijken. Volgens de verklaring bestond het gezelschap slechts uit 14 personen, namelijk de ex-Ko ning, zijn moeder Helena, acht an deren en vier bedienden. De Aide-de-Camp van Michaël ontkende met name, dat de doch ter en de kleinzoon van Tatarescu zich in de trein bevonden zouden hebben. De knaap, die zich in het gezelschap bevond, 'was een zoon van Negroponte, de beheerder yap Michaël's bezittingen, wiens broer getrouwd is met de dochter van Tatarescu. Een transport Poolse emigran ten, door Duitsland heen op weg naar Rotterdam, waar de Polen een boot van de Batavier-lijn naar Engeland zouden nemen, oun van daar naar Canada over te steken, had bij het passeren van Deventer kennis gegeven, dat de vrouw van een der emigranten op het punt stond, moeder te worden. De vrouw werd in het zieken huis opgenomen, haar echtgenoot en zoontje bleven eveneens in De venter achter. Enkele uren daar na schonk de vrouw het levens licht aan een dochtertje. Aange zien de toestand der vrouw dat mogelijk maakte, werd zij, de pasgeborene, haar echtgenoot en zoontje van Deventer naar Schip hol vervoerd per ziekenauto. Het Poolse gezin vertrok daarop per vliegtuig naar Engeland en kon nog juist bijtijds te Southampton aankomen, om. tezamen met het Poolse gezelschap landverhuizers, de reis naar Canada te aanvaar den. Naar aanleiding van een be richt, waarin gemeld wordt, dat buitenlandse schepen voortaan dollars voor bunkerkolen moeten betalen, werd door de Nederland se Bank de volgende officiële ver klaring verstrekt: „Buitenlandse schepen die Ne derlandse zeehavens aandoen, worden in deze havens regelmatig van bunkerkolen voorzien. De hiermede gemoeide hoeveel heden kunnen niet aan de produc tie van de Nederlandse mijnen worden onttrokken, zodat Neder land hiertoe de nodige kolen moet importeren, voor welke import met U.S.A.-doIlars moet worden betaald. Tot nog toe werden deze ge- importeerde voorraden aan bui tenlandse zeeschepen verkocht, weliswaar tegen betaling in de viezen, doch voor het overgrote deel niet in U..S.A.-dollars. Gezien de moeilijke dollarposi tie dient Nederland maatregelen te treffen. Met ingang van 10 Januari a.s. zullen door buitenlandse sche pen in Nederlandse zeehavens slechts bunkerkolen kunnen wor den betrokken indien zij daar voor in U.S.A.-dollars betalen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1