Minister-President Beel „Frankrijk leefde Attlee beschuldigt Sowjet-Ruslacd op te grote voet" Ex-Koning Michaël in Zwitserland aangekomen WEDEROM EEN SCHEEPSRAMP? Grote ongerustheid te Ereskens. DINSDAG 6 JANUARI 1948. VERKLARING van de aan de Pers REDE VAN DE GAULLE Frankertog b$) At>cwr?i«r»«at - T«rneuzen WEEKSVERW ACHTING medegedeeld door hét K N.M.J te De Bilt, geldig' tot Dins dagavond. Minder wind. Verder afnemende wind en la ter weer naar Z.W. krimpende wind. Wisselende bewolking'. Vrijwel overal droog weer. La ter weer iets oplopende tempe ratuur. DE VRIJE ZEEUW 4de Jaargang No. 698- Advertentiepryts per mm 10 ct.; per advertentie J IJtÊ» Inzending advertOBfcl® tot des namiddags 4 imï» Rubriek kl. advertentiésfi 5 regels 60 ot.; led*rv« regel meer 12 cent. »i melding: Briever. on iter nr. Bureau van dit SS&aJ® 10 cent meer. Verschijnt dagelfjks - Drukkerg N.V. Firma P. J. van de Sande - Terneuzen - Abonnementsprijs 3,26 per kwartaal. De Minister-President, Dr. L. J M. Beel, beeft Maandag tijdens een bijeenkomst met aan aantal oorrespondenten een verklaring ai&edegd. waarin hij zeide, dat ten aanzien van de vorming van bet z.g.n. collegiale orgaan in be ginsel overeenstemming s be reikt en dat hetveelvuldig con tact met de commissie voor goe de diensten, naar bij boopte, ge leid heeft tot verdere verduidelij king van het standpunt der Ne derlandse Regering, die van de Republiek reële doorvoering van bet staken der vijandelijkheden in de ruimste zin van het woord verlangen, vooraleer zij zich in verdere politieke besprekingen met haar kan begeven. De verklaring zegt o.m. „met bijzondere voldoening mag ik wel gewag maken van opz< contac ten met de vertegenwoordigers «ter onderscheidene Negara's en Daerah's. Gij weet, dat wij hen Zondag allen hebben ontmoet. Met de meeste aandrang hebben zij ons o.m. verzocht onverwijld stappen te doen om te komen tot instelling van organen ter voor bereiding van de stichting der souvereine verenigde staten van Indonesië. Het heeft ons uitermate ver heugd dit vrye initiatief te heb ben gezien en onize volle mede werking aan de verwezenlijking der Zondag uitgesproken verlan gens te hebben kunnen toezeggen. Wtanneer gij bij dit alles nog voegt het feit, dat wij opnieuw hebben mogen cpnstateren, hoe zeer alle, iwier medewerking aan de voltooiing van dit grote werk wordt gevergd, zicb hiervoor in zetten: militairen, in wier mid den wij herhaaldelijk mochten verkeren, zowel als burgerlijke autoriteiten van hoog tot laag, Indonesiërs zowel als Nederlan ders, ja de gehele bevolking, dan zult gij willen aannemen, dat mijn ambtgenoten en ik thans aan de vooravond van onze terugkeer naar Nederland, gaarne uiting geven aan onze voldoening over deze ontwikkelingen aan onze waardering jegens hen, die hier toe het hunne hebben bijgedra gen. Maar de donkere wolk in de gehele situatie blijft het con flict met de Republiek. Wij hopen van harte, dat de oproep van uit de vergadering van Zondag naast de arbeid der commissie voor goede diensten er toe zal bijdra gen ook dit probleem ten spoedig ste tot een bevredigende oplossing te brengen." Desbetreffende vragen beant woordend zeide Dr. Beel, dat het tot zijn' leedwezen onmogelijk is geweest de uitnodiging om een bezoek aan Australië te brengen aan te nemen. Mijn terugkeer naar Nedeland moest al in" ver band met vele besprekingen uit gesteld worden. Dr. Beel antwoordde bevesti gend op de vraag of de datum van 1 Januari 1949 richtlijn blijft voor de totstandkoming der staat kundige hervormingen./ Betref fende het collegiale orgaan zegt de verklaring van Dr. Beel nog, dat thans nader uitwerking kan volgen. Hij voegde hieraan toe, dat ook alle andère actuele con clusies werden bereikt. Ten aan zien van de wapenstilstand zeide hij nog: ,,Ik vertrouw, dat de Republi keinse Regering de redelijkheid van het Nederlandse standpunt zal inzien en deze kwestie binnen enkele dagen tot klaarheid zal zijn gebracht. De bijeenkomst werd bijgewoond door de Minis ters Drees en Jonkman en de Luit-Gouverneur-Oeneraal, Dr Van Mook. Walter Winchell, de beken de Amerikaanse publicist, heeft Zondagavond te New York vooi de A.B.C. (American Broadcas ting Company) voorspeld, dat in dien een deel van het Rode leger Griekenland zou binnendringen, Europa zijn eerste atoombom zóu krijgen. Bij ee brand, die vermoe delijk aan sal otage is te wijten, is te Saigon 2000 ton rubber ver loren gegaan. De Franse nationale bond van handels- en kantoorbedien den heeft met 31 tegen 13 stem men besloten zich af te schei den van de C. G. T. en zich te voegen bij de „Force Ouvrière". De bond telt ongeveer 200.000 leden. Generaal De Gaulle heeft Zon dagmiddag in de belangrijke in dustriestad Saint Etienne (Mid den-Frankrijk) een grote bijeen komst van arbeiders toegespro ken. Hij drong aan op het houden van algemene verkiezingen en waarschuwde, dat Frankrijk moest kiezen tussen harder wer ken of de ondergang. Men kon niet alleen rekenen op de hulp van de V. S. „Grondstoffen en goe deren, die wij in het kader van het plan-Marshall zouden kunnen invoeren, zouden voor ons van onschatbare waarde zijn in ons streven ter verkrijging van wel vaart. Weest er echter verzekerd van, dat wij deze producten op een of andere manier moeten betalen en wij ze alleen ziullen krijgen in verhouding tot onze eigen inspanningen," aldus De Gaulle. De Gaulle achtte de huidige Franse regering „innerlijk niet in staat een werkelijk stabilisa tieprogram. door te voeren" en legde de nadruk op een or.ganisa- De Britse Minister-President, Clement Attlee, heeft in de vier de van de serie politieke radio redevoeringen, aan de Labour- partij toegestaan, er de Sowjet- TJnie van beschuldigd een politiek te volgen, welke de andere lan den van Europa „bedreigt met een nieuwe vorm van imperialis me, zowel ideologisch als econo misch en strategisch." „Het is wel ironie", aldus Attlee, „dat de absolutisten van thans, die de oppositie heviger onderdrukken dan de koningen en keizers van het verleden, pa raderen onder het masker van Voorvechters van de democratie." Attlee verklaarde, dat het Brit se volk door zijn Labourregering de wereld een voorbeeld stelt. Als tegenhanger van de Sowjet-Unie noemde Attlee de Verenigde Sta ten, welker economie echter ge baseerd is op het kapitalisme met zijn karakteristieke uiterste verschillen tussen rijkdom en ar moede. Groot-Brittannië ligt, evenals overig West-Europa, zowel geo grafisch als uit een oogpunt van economische en politieke theor:e tussen de twee in. „Onze taak is het", aldus Attlee, „een nieuw systeem uit te werken4 waarbij de inviduële vrijheid wordt gecombineerd met geleide econo mie en democratie met sociale rechtvaardigheid." Reuters correspondent Robert Lloyd seint uit Londen, dat men in Britse Labourkringen er met klem op wijst, dat de radio-rede van Clement Attlee, de Britse eerste-minister, eerder van inter nationale alleen dan van binnen landse betekenis is, hoewel zij aangekondigd was als een van de eerie politieke radio-toespraken, toegestaan aan de Labour-partij. Men legt er de nadruk op, dat de premier voor de eerste maal dat de Labour-partij er aanspraak op maakt andere Europese landen te willen leiden op de weg naar' democratie en socialisme en een alternatief biedt voor zowèl het Sowjet-Russische communisme als het Amerikaanse kapitalisme. Minder belangrijke woordvoer ders van de partij hébben deze denkbeelden reeds vaak naar voren gebracht. Het is echter een geheel andere zaak, als de premier zelf aanspraak maakt dp het leiderschap der Labour-partij over de internationale „derde macht", hoewel hij deze laatste term niet heeft gebruikt, aldus de correspondent. Men kan rustig aannemen, zo vervolgt Lloyd, dat Attlee met deze ideologische proclamatie ge wacht heeft, totdat de Britse successen op economisch gebied hem het recht daartoe zouden geven. Ook Leon Bluri heeft afgeloper November een dergelijke verkla ring in de Franse Kamer afge legd. Hij miste echter de meer derheid, terwijl Attlee de rege ring en een meerderheid in het parlement achter zich heeft. Voorts heeft Engeland een lei dend aandeel gehad bij de confe rentie van zestien te Parijs, wier werk een der basea vormt voor het plan-Marshall. Sommige waarnemers gaan zelfs zo ver, dat zij de rede in verband bren gen met de pogingen om tussen de landen, die deelnemen aan het plan-Marshall, tót een zoda nige samenwerking te geraken, dat de uitvoering van het plan door een integraal Europees or gaan zal geschieden. Ook menen zij dat de rede uitgesproken is j met het oog op de aanstaande conferentie van socialistenleiders was reeds begrensd. Frankrijk zou veel meer en sneller goede ren van betere kwaliteit moeten produceren. Hierbij zou de Fran se arbeidersklasse een grote rol kunnen spelen, het communisme zou haar deze rol niet toekennen evenmin als het kapitalisme De Franse productiviteit zou tot uiting komen door het begin sel van associatie in de industrie. De vertegenwoordigers van deze associatie zouden in het staats bestuur moeten worden opgeno men. De raad der republiek, waarin vertegenwoordigers van de industriële associatie met ver tegenwoordigers van plaatselijk? vergaderingen zitting zouden heb ben, zou zeer belangrijk zijn. Het contact tussen deze vertegen- te Londen. woordigers en die van andere nationale economieën zou zeer nuttig zijn. Op deze wijze zouden de natio nale economieën verbroken wor den, vooral in die landen van Europa, die nog over de middelen beschikken om vrij te zijn. Generaal De Gaulle kwam. 's morgens te Saint Etienne aan, waar hij werd begroet door de burgemeester, leden van de RJP.F. en de gemeenteraad. Daarna begaf hij zich naar het Raadhuisplein, waar 'n grote me nigte op hem wachtte Onder luide toejuichingen legde hij de eerste steen voor een monument ter nagedachtenis van de doden uit de laatste twee wereldoor logen. tie van de arbeid op „associa tieve basis". Bedrijfsleiders en arbeiders zouden als gelijken de arbeids voorwaarden en de lonen moeten vaststellen. Voor een nieuwe vakbeweging vrij van politieke invloeden zou een „schitterende taak" weggelegd zijn. Ofschoon hë zeide, dat Frankrijk er econo misch slecht aan toe was, liet De Gaulle toch een optimistisch ge luid horen. „Laten wij ons ver enigen. Daarin schuilt gezond verstand, macht en redding. Ik verzeker u, dat wij onze moeilijkheden zullen overwinnen. Er is nog niets verloren. Wij zijn echter ziek en lijden aan een ernstige ziekte, die energieke en voortdurende behandeling vereist. Reeds lang hebben wij op grot voet geleefd. Het partijenstelsel is onverenigbaar met een werke lijke regering. In de afgelopen 2 jaar hebben wij zes regeringen gehad, die ons telkens naar een lager plan voerden. Iedereen voelt, dat er een onpverkomenlijke wanverhouding bestaat tussen de omvang van de op te lossen pro blemen en de aard van ons re geringsstelsel. De stabilisatie van onze valuta bij voorbeeld ka alleen tot stand komen door mid del van zeer ingrijpende maat regelen, dfe nog ingrijpender worden naarmate wij langer wachten. Wij moeten de openbare uitgaven drastisch beperken, orde scheppen in het beheer van de genationaliseerde industrieën en het beheer van de sociale instel lingen. Wij moeten ons belasting stelsel hervormen, vooral om degenen te laten betalen, die nu geen belasting betalen. De totale productie moet opgevoerd wor den. Wij moeten weer de onder nemingsgeest en de concurrentie vrij laten door alle activiteit de vrije loop te laten, behalve met betrekking tot de verdeling van omm,isbare goederen die nog steeds schaars zijn. Bij de openbare instellingen moet weer discipline, zuinigheid en verantwoordelijkheid aan de dag gelegd worden. Wanneer wij deze maatregelen willen toepas sen kan dit niet gebeuren door een regering van partijen. Daar om is het hoog tijd, dat hieraan een einde komt. Hoog tijd, dat na de nieuwe algemene verkiezin gen het volk een overheid kriist zoals het zich die wenst en die in staat is het land te voeren naar redding en herstel." „Het is hoog tijd", zo vervolg de De Gaulle, „dat" degenen, die Frankrijk in het verderf willen storten om hun dictatuur namens de veroveraars uit het Oosten te vestigen hun kansen zien verdwij nen die kansen zouden zij heb ben in onze armoede en verval. Het is hoog tijd, dat onze repu bliek grondig hervormd worde". De Gaulle verklaarde, dat de constitutionele hervorming als »ij eenmaal bereikt ws niet voldoen de zou zijn. De redding van Frankrijk lag in zijn productie. Het had geen nieuwe iTebieden, De levensruimte van Frankrijk Ex-Koning Michaël van Roe menië is gistermorgen per spe ciale trein te Buchs aan de Zwit serse grens aangekomen. De trein arriveerde met 8 wa gens, de bewaking werd door de Zwitserse politie van de Ameri kaanse militaire politie overgeno men, die de trein bewaakte van het ogenblik af dat hij in de Ame rikaanse zóne arriveerde. Na een uur oponthoud aan de grens werd de reis naar Zürich voort gezet. Gisteren ging de reis over Olten en Bern naar Lausanne, waar de trein des middags zou aankomen. Naar verwachting i zal de exKoning enkele dagen ir Lausanne blijven. Zelfs toen dc trein de Amer- kaanse zóne te Linz bereikt had, wilde Michaël de daar aanwezige journalisten niet te woord staan. In Bern is bekend gemaakt, dat de Zwitserse regering oeslo- ten heeft, Michaëls verzoek om tijdelijk in Zwitserland te mogen verblijven, in te willigen. Leden van het gevolg van Michaël hebben zich tegenover de verslaggevers te Linz wel over het een en ander uitgelaten. Zij vertelden, dat Michaël met de trein slechts zijn kleren, vier» Amerikaanse auto's en flessen wijn had meegenomen Beroemde stukken uit zijn kunstcollectie of andere waardevolle dingen had hij niet bij zien. In zijn paleizen te Boekarest en Sinaia werd de inventaris opgemaakt. Wanneer dit zou zijn geschied, zou de Roemeense regering uitmaken, war. staatseigendom en wat per soonlijk bezit zou izijn. Voorts werd verklaard, dat de Koning niet vrijwillig troonsaf stand had gedaan. Drie dagen vooi de troonsafstand zou Elmil Bodnaras, de nieuwe Roemeense Minister van Defensie, uit Mos kou zijn teruggekeerd en de eis tot het aftreden van de Koning meegebracht hebben. De trouwplannen van Michaël hadden, aldus de zegsman, niets uitstaande met de abdicatie. In Linz werd ook gezegd, dat de ex- Koi.ing van plan was zo sp- odig mogelijk een bezoek aan de V. S. te brengen, Tenslote verklaar de men, dat hoewel Michaël niet zo rijk was als sommigen wel dachten, hij voor het ogenblik niet direct naar een betrekking behoefde om te zien. Uit Kopenhogen wordt gemeld, dat de 21-jarige broeder van Prinses Anna van Bourbon-Par- ma, Prins Michaël. per trein u t Kopenhagen naar Parijs vertrok ken is. Ex-Koning Michael in Zwit serland aangekomen. Ex-Koning Michael is Maandag- dagmiddag, na een reis van twee dagen, van Boekarest uit, te Lau sanne aangekomen. Toen Michael op het station van Lausanne aankwam, juichte een menigte van duizend mensen hem toe. Kreten als „Lang leve de Ko ning" en „Leve devrrjheid" kondien gehoord worden, aldus Reuter's correspondent De Koning reed in zijn grote hlauwe Cadillac, welke sinds zijn laatste bezoek aan Lausanne daar was gebleven, naar het hotel „Beaurlvage" aan het Meer van Genève. Michael's aide-de-camp, zeide, dat Prinses Anne de Bourbon- Parma waarschijnlijk naar Lau sanne zou komen. „Wij weten echter niet wanneer". Onder het gevolg van de exKo ning bevonden zich o.a. Bianu, de Roemeense directeur-generaal van politie, en een jonge knaap wiens identiteit de aide-de-camp «iet wilde mededelen. In Bern kwamen geen Zwitser se autoriteiten op het perron. Prinses Anne heeft van haa.r woning te Kopenhagen uit een vrij lang telefoongesprek met Michael gevoerd. Sedert Zondagnamiddag ver keert men te Breskens in grote ongerustheid over het lot van de BR. 1, met haar bemanning schipper Jan van den Heuvel, diens drie zonen Joost, Izaak en Marinus, resp. 25, 22 en 15 jaar oud, en de matroos P. de Badts, oud 30 jaar, die gehuwd is doch geen kinderen heeft. De BR. 1 voer Zaterdag uit ter haringvangst voor de Belgische kust en Zondagmorgen, toen het nog halfduister was, zag een broer van schipper Van den Heu vel, die met de BR. 55 eveneens ter haringvangst was, de BR. 1 blijkbaar met een lading haring aan boord, op de thuisreis. De BR. 1 keerde echter Zondag namiddag niet in de haven van Breskens terug, waarop de BR. 55 opnieuw uitvoer, teneinde te trachten het vermiste vaartuig op té sporen, welke poging echter te vergeefs bleek te zijn. Van de BR. 1 werd niet het minste spoor ontdekt. Inmiddels had men zich te Breskens telefonisch in verbinding gesteld met Belgische kustplaat sen, maar ook daar bleek men niets van de bemanning van het vermiste vaartuig te weten. Vermoed wordt thans, dat de BR. 1 op de thuisreis op een wrak is gelopen en daarna gezonken. Nader vernemen wij: Maandagmiddag heeft een te Vlissingen binnengevaren Neder landse loods gerapporteerd, dat hij nabij het wrak van het tijdens de oorlog ten westen van Blanken bergen gezonken stoomschip „Mac Iver", bij eb een mast met witte top waarin zich een lantaarn be vond, boven water heeft zien uit steken. Daar de BR. 1 een mast met witte top heeft, vermoedt men, dat het vermiste vaartuig hier gezonken is. De situatie nabij de „Mac Iver" is uitermate gevaarlijk, daar de daarbij gelegde lichtboei defect is. Dte reddingboot vaart nit. De te Breskens gestationeerde reddingboot „Maria Catharina Blankenheim", onder bevel van kapitein Van den Broecke, zal hedenmorgen uitvaren, met aan boord familieleden der bemanning van de BR. 1, teneinde zekerheid te verkrijgen of inderdaad Bres kens opnieuw een ramp heeft ge troffen. Na wekenlange debatten bus sen de vertegenwoordigers van de nationalistische partijen van Algerije, Tunesi? en Marokko is te Cairo een overeenkomst geslo ten om tot oprichting van een co mité voor de bevrijding van Noord Afrika onder voorzitterschap van Abd el Krim te geraken.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1