De besprekingen te Batavia. De strijd in Griekenland. De spoorweg Mechelen-Terneuzen. MAANDAG 5 JANUARI 1948. De JAARBEURS te Utrecht. Hei verloop der onderhandelingen. fltiscn Professor Berven naar Moskou geroepen. Een blij geluid voor de toekomst van Terneuzen en haar haven. Ex plosiva voor Palestina onderschept. Ex-Koning Michael verlaat Roemenië. Amerikaanse hulpverlening aan Frankrijk fraakcring bij Aboanamoct - Tarneuzec WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Veel wind. Meest krachtige, nu en dan stormachtige, geleidelijk meer naar West draaiende wind. Meest zwaar bewolkt met enkele regenbuien. Eater iets kouder. 'EEUW 4de Jaargang No- 697. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertemtieprije per mm 10 ct.; mintmABX per advertentie fXJBn Inzending advertentie tot des namiddags 4 Rubriek kl. advertemtMH 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver» melding: Brieven <wil*V nr. Bureau van (Ut 113*4: 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. De bijeenkomst, die Zondag tus- s',. de vier Ministers, Dr. Van Mook en de vertegenwoordigers van de negara's en daerah's is ge houden, leidde tot zeer belang rijke beslissingen op de weg naar de instelling van een interim-re- gering, aldus wordt uit betrouw bare bron vernomen. De vertegenwoordigers van de negara's en daerah's hebben twee resoluties aangeboden, welke tij dens het langdurig onderling over leg van Zaterdag zijn opgesteld. De bijeenkomst van Zondag duur de van 10 tot één uur, met tiwee korte pauzes. Naar verluidt is het vertrek van de Ministers thans op Dinsdag bepaald. In de eerste resolutie, die door de vertegenwoordigers van Oost.- Indonesie, Oosit-Borneo, Groot- Dajak, West-Borneo, Riouw,-Ban- ka, Ooat-Sumatra, het comité Dae- rah Istemewa West-Sumatra, het comité van voorbereiding Negara West-Java, Madoera en het K.I.S. Zaterdag tijdens hun overleg is opgesteld, wordt met de meeste aandrang in overweging gegeven om onverwijld stappen te nemen tot: le. De instelling van een interim regering ter voorbereiding van de totstandkoming van souvereine Verenigde Staten van Indonesië; 2e. De regeling van medezeg genschap van de interim-regering in het gebruik van de strijdkrach ten, die in Indonesië aanwezig zijn als gazagsapparaat ter ver zekering van de binnenlandse vei ligheid; 3e. Herziening van de Nederland se grondwet. Ben afschrift van. üeze resolutie zal worden aangeboden aan de Nederlands-Indische Regering, de commissie van gpede diensten, de Republikeinse Regering te Djok ja en het Nederlandse Parlement, -f" de twe/ede resolutie brengt im^wifrWentie van vertegenwoor digers de eerste aan de Neder landse Regering aangeboden re solutie ter kennis van de Repu blikeinse Regering en nodigt de Regering der Republiek Indone sië uit, deel uit te maken van de souvereine Verenigde Staten van Indonesië. Minister Beel, die de bijeen komst van Zondag presideerde, kon na een uitvqerige gedachten- wisseling en toelichting van de in de resoluties neergelegde uit spraken, zijn instemming betui gen met de strekking van de eer ste resolutie, terwijl bij de ver wachting uitsprak, dat de tweede resolutie tot een oplossing van de moeilijkheden met de Republiek en tot een goed resultaat van de arbeid der commissie van de Ver enigde Naties belangrijk zou kun nen bjjdragen. De uitwerking van het eerste punt van de eerste resolutie zal volgens deize verwachting aan stonds door de Luitenant-Gouver neur-Generaal, tezamen met de verschillende gebieden en groepen alsmede met vertegenwoordigers van de minderheden, ter hand ge nomen worden. In het voorjaar van 1948 zijn de volgende jaarbeurzen vastge steld: Van 6 tot 15 April te Utrecht, van 10 tot 20 April te Bazel, van 12 tot 27 April te Milaan, van 17 tot 27 April te Brussel, van 1 Mei tot 17 Mei te Parijs, van 3 Mei tot 14 Mei te Londen, van 31 Mei tot 12 Juni te Toronto De Utrechtse najaarsbeurs zal worden gehouden van 7 tot 16 September. Op de jubileumjaar beurs van 6 tot 15 April zal de buitenlandse deelneming wederom een belangrijke plaats innemen. Behalve talrijke individuele fir ma's uit verschillende landen, staat het thans reeds vast dat col lectieve inzendingen uit zes lan den de aandacht zullen vragen, t.w. van België, Frankrijk, Zwit serland, Tsjecho-iSlowakije, Zuid- Af rika en Mysore (Hindoestan, Brits-Indië)Met enige andere landen lopen nog onderhandelin gen over collectieve deelname. De Franse en Tsjeoho-Slowaak- se collectieve inzendingen zullen elk een der paviljoens in beslag nemen, die voor dit doel op het Vreeburg zullen worden opge richt. De inzendingen van Zuid-Afrika en Mysore zijn ingedeeld op het thans reeds aanwezige paviljoen. Het communiqué brengt ten slotte in herinnering, dat de her ziening der grondwet in Nederland reedis wordt voorbereid. De voorzitter van het K.I.S. (Komité Indonesia Serikat) Prof. Dr. tfoesain Djajadiningrat, heeft Zondagavond tegenover het pers bureau Aneta verklaard, dat het comité, zodra de interim-regering zal zijn gevormd, zal worden ont bonden. Djokja hoopte op een mislukking. In gezaghebbende Nederlandse kringen heeft men aan Aneta ver klaard, dat men het resultaat van de Zondag gehouden besprekingen van het allergrootste gewicht acht. Het overleg eiste slechts enkele uren, hetgeen er op wijst, dat het zo noodzakelijke onder linge vertrouwen aanwezig was. Volgens genoemde kringen was het geen geheim, dat Djokja op een zekere vawijdering tussen de niet-republikeinse gebieden reken de, die de vorming van een in terim-regering aanzienlijk zou vertragen, zo niet geheel verhin deren. Het is voorts van het al lergrootste belang, dat de confe rentie nadrukkelijk de deur voor Djokja openliet, daarmede het laatste beroep van Dr. Beel on derstrepend. Wanneer nu binnen afzienbare tijd een collegiaal or gaan tot stand komt, kan de po litieke opbouw krachtig ter hand worden genomen. In gezaghebben de kringen is men van mening, dat het resultaat van de confe rentie de bekroning van het be zoek der Ministers mag worden genoemd. Met betrekking tot de onder handelingen op de „Renville" valt er uit officiële bron niets te ver melden. Na de publicatie van haar voorstellen tot 0phouden van het vuren van 18 December, heeft de Commissie voor goede diensten geen communiqué meer uitge geven. Naar uit goed-ingeliohte bronnen wordt vernomen, zijn de besprekingen Qp de „Renville" thans in het stadium, dat de Oom- misie voor goede diensten weder om een voorstel heeft uitgewerkt, waarin, voorzover zulks mogelijk is, de opmerkingen zijn verwerkt, door de beide delegaties op haar nieuwe voorstellen (die van 29 December) ingediend. De leden der Republikeinse delegatie, die Zondag naar Djokja zijn gegaan om met de Republikeinse regering de huidige stand van zaken te bespreken, worden niet vóór Dins dag te Batavia terugverwacht. Aneta voegt hieraan toe, dat het feit, dat er zo weinig officiële mededelingen over de werkzaam heden der Commissie voor goede diensten worden gedaan, volgens het secretariaat der commissie zijn oorzaak vindt in de „infor mele" besprekingen, die de laat ste tijd hebben plaats gevonden. Volgens de zegsman van Aneta geeft de Commissie alleen commu nique's uit van de formele bijeen komsten. De Griekse generale staf meldt in een communiqué, dat aan regeringszijde in de afgelopen acht dagen van de strijd om Ko- nitza 8 officieren en 51 soldaten gedood, 27 officieren en -83 sol daten gewond werden en 70 sol daten vermist worden. De ver liezen aan de zijde dier guerilla- strijders worden voor deze zelfde periode op 500 doden en 200 ge wonden geschat. Het merendeel hiervan is naar Albanië gebracht. Bovendien hebben de regerings troepen 170 guerillastrijders krijgsgevangen gemaakt. Sinds de bevrijding van Frankrijk hebben middelbare scholieren te New York 6873 pakketten voedsel, kleding en boeken; in het totaal 137 ton, naar scholen in 21 door de oorlog geteisterde landen gestuurd, waaronder Nederland. Een school te Haarlem heeft 150 dollars voor een school in Haarlem bijeenge bracht Port Lyautey, een basis in Marokko, is door de Amerikaanse strijdkrachten aan de Franse autoriteiten teruggegeven. Groothertogin Charlotte van Luxemburg heeft 100.000 Franse francs geschonken voor het door watersnood getroffen ge bied, de Paus 25.000 francs voor de in de Moezelstreek door de overstromingen getroffen kinde ren. Op het taject Jemappe Bergen is een Belgisch postrijtuig door gemaskerde en met revol vers gewapende mannen overval len. Twee brieven werden ont vreemd. Een Duitse anneider heeft bij het herstellen van oorlogs schade en het opgraven van lijken in het voormalig concentratie kamp te Belsen een nieuw massa graf ontdekt, dat naar schatting minstens 2000 lijken bevat. Het Tsjecho-Slowaaks Mi nisterie van Binnenlandse Zaken maakt hekend, dat men op ver schillende plaatsen dicht bij be langrijke centra van de industrie en economie grote hoeveelheden ontplofbare stoffen en wapenen heeft gevonden. Het materiaal was in waterdichte kisten begra ven. Blijkens door de directie van de Nederlandse Maatschappij voor de Walvisvaart ontvangen gegevens bedroeg de productie van de „Willem Barendsz" op 20 Dec. jj. 7.256 vaten 1.209 ton) traan en 4.081 vaten 680 ton) spermolie. Volgens Stratos, de Minister van Oorlog, is de toestand te Ko- nitza sinds de aankomst van de drie versterkingscolonnes onge wijzigd gebleven, hoewel de stad nog steeds van de omringende hoogten uit door de verzetslieden beschoten wordt. Het herstel van de Boerazanibrug wordt be moeilijkt door artillerievuur, dat vermoedelijk uit Albanees gebied 'Generaal Markos zijn hoofdkwar- komt. Volgens krijgsgevangenen heeft tier overgebracht naar een heu vel dicht bij de Boerazani-brug. Door Tanjoeng wordt uit Bel grado gemeldt, dat het radio station „Vrij Griekenland" ge meld heeft, dat gestreden werd in het centrum van Konitza. Vol gens het radio-bericht zou het Zuid-Westen van de stad Vrijdag „bevrijd" zijn en zouden alle we gen, langs welke versterkingen aangevoerd kunnen worden, afge sneden zijn. Voorraden voor de regeringstroepen zouden nog slechts door de lucht aangevoerd worden. Zweden's voornaamste kanker specialist, Professor Berven, is naar Moskou geroepen. Hij is per vliegtuig vertrokken. Aftonbladet brengt dit in verband met geruch ten over een ziekte van maar schalk Stalin. De Sovjet-ambas sade wist niets omtrent enigerlei ziekte mede te delen. De collega's van Professor Ber ven nemen aan, dat de patient te Moskou inderdaad Stalin is. De professor werd in Helsinki door een speciaal Sowjetrussisch vlieg tuig opgewacht. De collega's ver klaren, dat Berven, onafhankelijk als hij is en geheel en al toege wijd aan de behandeling van zijn Zweedse patiënten in het Radium- ziekenihuis te Stockholm, waarvan hij directeur is, er zeker niet in zou hebben toegestemd zijn werk kring te verlaten en overhaast naar Moskou te vertrekken, wan neer hem niet verzekerd zou zijn, dat de Russische patienit een bui tengewoon belangrijk personage was. En de enige vooraanstaande Russische persoon, van wie ge meld is dat hij ziek was, is Sta lin. Voorts wordt er op gewezen, dat men zich niet via de Sowjet- russische ambassade met Berven in verbinding gesteld heeft, doch rechtstreeks per telegram. Dit zou gedaan zijn, aldus meent men, omdat het een zeer belangrijk per soon betreft, omtrent wiens staat van gezondheid men strikte ge heimhouding in acht wenst te ne men. Reeds eerder werden Zweed se dokters naar Moskou ontboden en allen hebben, immer geheim houding omtrent de identiteit van hun patient bewaard. Het bericht omtrent de over neming van de spoorlijn Meche- lenTerneuzen door de Belgische en de Nederlandse Spoorwegen geeft de N. R. Crt. aanleiding tot de v°lg"enfle kanttekeningen. Ingevolge een verdrag van 1867 rust op heide landen de verplich ting concessie te verlenen voor een spoorlijn van Terneuzen naar St. Nicolaas; vandaar loopt de lijn verder tot Mechelen. Tot nu toe zorgde voor deze verbinding een particuliere maatschappij. Deze is echter, ten dele tenge volge van grote, in de oorlogs jaren ondervonden schade wat het materieel betreft (locomotieven, wagons, rails, enz.), ten dele ook door andere factoren, in een finan cieel onhoudbare toestand komen te verkeren. Nu zij niet langer bij machte is haar taak te ver- De politie te Jersey City heeftN medegedeeld, 74 kisten, inhouden de in totaal 7400 pond ontplofba re stoffen, die ingeladen werden in een achip met bestemming voor Palestijnse plaatsen, in be slag genomen te hebben. De voor raad was voldoende om vijf Jer sey cities op te blazen, aldus ver klaarde men. Een hoge functio naris der douane van de haven van New York heeft verklaard, dat 30 kisten met het gevaarlijk goedje het opschrift droegen „Ge bruikte machinerieën en delen er van", naar het schip gezonden waren door een handelsfirma te New York, terwijl 58 kisten met het opschrift „Gebruikte industri ële machinerieën" door een ande re fima geconsigneerd waren. De politie van New York heeft in een pakhuis een hoeveelheid milititair materiaal gevonden, be staande uit allerlei legeruitrus- ting,patronen en radio- en veld telefoonuitrusting. De Palestijnse perscensuur heeft Zaterdag alle publicaties over de ondierschep ping der explosiva, bestemd voor Haifa en Tel Aviv, in pers en via radio verboden. In de nacht van Zaterdag op Zondag om 3 uur heeft ex-Koning Michael in een speciale trein zijn land verlaten en Is de trein in de vroege morgen van Zondag de Hongaarse grens gepasseerd.. Ir. zijn gezelschap bevonden zich zijn Moeder, de Hofdame Prinses Nel ly Tarji. enige hoge officieren en zijn privé-secretaris. Nader wordt gemeld, dat de ex- Koning en zijn moeder, Koningin Helena nieuwe reublikeinse pas poorten bezitten, die hen in staat stellen naar Roemenië terug te keren. De paspoorten van het ge volg van de ex-Koning bevatten echter de clausule: „Niet geldig voor terugkeer naar Roemenië." Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Vrijdagavond bekend gemaakt, dt de V. S. Frankrijk in het ka der van het hulpverleningspro- gram voor de winter steenkool en graan hebben toegewezen ter waarde van 69.300.000 dollar. De bekendmaking geschiedde na de ondertekening van de over eenkomst voor tussentijdse Ame rikaanse hulpverlening an Frank rijk. Bij deze eerste toewijzing aan Frankrijk zijn begrepen de graantoewijzingen voor December en Januari, die op en na 17 De cember naar Frankrijk werden verzonden. Er is niet bekend gemaakt, wat Frankrijk in totaal van de 522 millioen dollar, die door het congres aan Frankrijk, Italië en Oostenrijk tot 31 Maart zijn toegewezen, zal krijgen. Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eveneens medegedeeld, dat aan Oostenrijk voor Januari 45.000 ton graan, 24.000 ton steenkool en kleinere hoeveelheden suiker en andere producten zijn toege wezen. vullen, heeft zij de Belgische Staat verzocht de tot 1961 lopende con cessie door vervroegde naasting ten behoeve van de Belgische spoorwegen over te nemen. Dit geldt natuurlijk alleen voor het Belgische gedeelte van de lijn. Wat het Nederlandse gedeelte aangaat, is na overleg en bespre kingen, 'die al enige maanden gaande waren, nu wel komen vast te staan, dat de Nederlandse Spoorwegen, bij wijze van „huur ster," dit zullen gaan exploiteren. Hebben wij het wel, dan is om trent een en ander, zowel tussen de beide Regeringen als tussen do Belgische en de Nederlandse C oorwegen, in feite overeenstem ming bereikt. Zeer binnenkort reeds zullen de laatste vermoede lijk hun exploitatie-taak, waartoe alleen ministeriële machtiging nodig is, ter hand gaan neimen. Een en ander, zo durven wij aannemen, zal aldus geschieden, dat er in feite in de bestaande tariefregeling geen wijziging zal komen. Dubbele tarifering, welke even tueel nadelen voor Terneuzen. had kunnen opleveren, dat hier voor dan ook beducht geweest schijnt te zijn, zal namelijk niet intreden. Evenmin behoeven de Neuzenaren de vrees te koeste ren, dat zij t.a.v. het kraanbe- drijf in hun haven, dat tot nu toe door de particuliere maatschap pij met behulp van haar perso neel geëxploiteerd werd, in een nadeliger positie zullen geraken. Zij kunnen er op rekenen, dat de Nederlandse Spoorwegen mede in dit opzicht alles zullen doen, opdat de haven van Ter neuzen, onder de nieuwe rege ling op zijn minst even goed be diend zal worden als in het nu weldra af te sluiten verleden het geval was. De op het punt van verdwijnen staande particuliere maatschap pij bezit thans nog slechts een honderdtal wagons. Indien er meer wagons voor het vervoer nodig zijn, zullen de Nederlandse Spoor wegen, als België dat niet kan, ongetwijfeld met eventueel zelfs een paar honderd wagons bij springen, hoezeer ook zij nog daarin krap zitten. In België loopt op het ogenblik de directe verbinding slechts tot St. Nicolaas, doordat oorlogshan delingen de brug hij Temsche deden verdwijnen en die bij Wil- lebroeck vrij zwaar beschadigden. Van Belgische kant zou toegezegd zijn, dat men ten spoedigste voor het aanbrengen, resp. het herstel van die spoorbrugverlbindingen-zal zorgen. En het Ligt voor de hand, dat men daar inderdaad, zodra de nieuwe regeling gaat werken, alles zal willen doen om ook in dat opzicht- aan zijn morele ver plichtingen te voldoen, gelijk zulks past in het kader van de Bnelux- vriendschapsbanden. Overigens brengt de eventueel betrekkelijk geringe omweg, die voor het vervoer naar Mechelen nodig is doordat bedoelde over gangen nu nog niet in orde zijn, geen extra-vervoerskosten met zich mee, dank zij hetgeen hier omtrent is overeengekomen. Natuurlijk zou men in Terneu zen gaarne de meer dari dertig jaar niet bestaande toestand her steld zien, dat die haven met be trekking tot het tarief van goe derenvervoer eenzelfde voorkeur zou genieten als de Belgische zeehavens. Op het ogenblik wil België daarvan echter niets we ten. Ook kan er onder het nieuwe bestel geen sprake zijn van extra-voordelen ten behoeve van Terneuzen, die ten koste zouden gaan van een te verantwoorden commercieel beheer van de spoor wegverbinding. Niettemin zijn wij er van over tuigd, dat Terneuzen, in het licht van wat staat te gebeuren, aller minst reden tot klagen heeft.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1