Min. Fiévez schetst Jkwet Franse regering trekt financiële voorstellen in Vertrek drie Nederlandse Ministers uitgesteld Prinses Anne de Benrbon-P w „ETRENNES" DO HET WATER WAST RU WE HANDEN ZATERDAG 3 JANUARI 1948. H.M. de Koningin ontving het corps diplomatique Moeilijkheden met grensdocumenten aan de Belgische grens Ernstige gevolgen van de vorst in New-York Activiteit commissie van drie Zij konden bij elkander niet komen Arabische guerillastrijders naar Palestina De Nederlandse verliezen Het in Alaska verongelukte vliegtuig De overstromingen in Luxemburg Portoverlaging interlocaie Briefkaarten verwoest kleine stad in Louisiana Roemeense diplomaten nemen ontslag Door de blokkade heen t&ögm - «öpwHPW - ant~ De strijd in China Noodlaidind van de „ftomotor" Zware brand te New-York pnwpprjnen Kirby onverwacht^in Batavia terug Fraakering bij Abonnement: Tenwuz«n. WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Zaterdag-avond Zacht. Meest zwaar bewolkt met tijdelijk regen of motregen. Statige, nu en dan vrij krach tige Zuid-Westelijke wind. Zeer zacht voor de tijd van het jaar. Onder Redactionele leiding van P, L. D. J, van Oeveren. Hedactie-adret: Noordstr. 55-57, Temeuzen. Tel. 2510 - Na 6 uur 2073 Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondijke Telefoon 49. DE VRIJE 4de Jaargang No- 696- Uitgave Stichting „De Vrjje Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Advertentieprijs: per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Imending advertenties tot des namiddags 4 uur. R-dbriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regoi meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad, 10 ct. meer. 1948 Jan. Opk. 3 8.48 ZON EN MAAN. Maa* Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8.48 8.48 8.48 8.47 8.47 8.46 8.46 8.45 8.45 Zon Ond. 16.40 16.41 16.43 16.44 16.45 1646 16.48 16.49 16.50 16,52 Opk. 0.54 1.34 2.52 4.29 5.26 6.39 7.47 8.44 9.29 10.03 Ond. 12.32 12.46 13.— 13.17 13.39 14.07 14.45 15.34 15.34 17.42 De Franse regering heeft be sloten haar financiële plannen in te trekken. Zij zal deze door nieuwe vervangen Jules Moch, Minister van Bin nenlandse Zaken, heeft na een katoinetszitting, die even voor 10 uur eindi8!de> de vol8en<le verkla ring uitgegeven: ■De regering is van mening, dat de'Tekst van de financiële plan nen, zoals hij uit de besprekingen van de nationale vergadering te voorschijn is gekomen, slechts geheel en al onbevredigende re sultaten zal opleveren. Onder deze omstandigheden heeft de re gering besloten haar gezag te tonen en heeft het volgende be sluit genomen: zij trekt haar tekst in. Om tien uur zal zij dit besluit aan het parlement mee delen. Zij zal er een andere voor in de plaats stellen, waarin op nieuw de maatregelen zijn vervat, waarvan de aanneming onont beerlijk wordt geacht. De rege ring zal verzoeken deze nieuwe tekst met spoed te behandelen. Zij heeft de premier gemachtigd de vertrouwenskwestie voor het De ambassadeurs en gezanten dar bjj het Nederlandse Hof ge accrediteerde staten kwamen Gistermorgen naar de hoofdstad, waar H. M. de Koningin hen in de gelegenheid stelde Haar hun NieuwsjJ.arswensen aan te bieden Het militaire onderdeel 38 r 1., onder commando van de Kapiteil Beisma stond als ere wacht roor het Paleis opgesteld. Meer dm 70 auto's, brachten van half eli af de hoge vertegenwoor digers, hun dames en de vele civiele en militaire attaché's naar het Kminklijk Paleis. Vele Am sterdammers vulden het Dam plein en sloegen het militaire schouvspel gade waar de Pause lijke internuntius, de ambassa deurs van Engeland, Amerika, Belgë, Frankrijk, Ohina, Rusland en Canada, de vele gezanten en ook de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Mr. C. P. W. ry Y£-V F. O'* Vfyj Oosterhout werden ontvangen. Tïlkens wanneer een der am- baaadeurs zich van de auto naar de Paleisingang begaf, werden hen de vaandelgroet en de proto- cofeire eerbewijzen gebracht en spelde de Koninklijke Militaire Ktpel, onder leiding van de 1ste L. Van Yperen de eerste strophe vin de nationale hymne van diens lad. Namens het corps diplomatique leeft de Deken van het corps Sir leville Bland, buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van iet Britse rijk, de gelukwensen voor het pas begonnen jaar aan H. M. Koningin Wilhelmina aan geboden. Temidden van gezanten bevond zioh ditmaal ook één dame en wel de gezante van Chili, me vrouw C. Viel de Senoret. Om 1 uur des middags vertrok het internationale gezelschap weer. parlement te stellen, elke keer als nod'g zal zijn." Het Franse kabinet heeft Ro bert Schuman, prenrer, gemach tigd de nationale vergadering om een motie van vertouwen te ver zoeken. Het besluit van de regering om de oorspronkelijke tekst van het plan in te trekken komt na een aanzienlijke besnoeiing van de voorstellen door de beide Kamers. Onmiddellijk na de kabinets zitting sprak Schuman de natio nale vergadering toe. Hij ver klaarde, dat de regering bij; de discussie over de nieuwe tekst „haar bestaan op het spel zette". Hij verzocht de nieuwe tekst met spoed te hespreken. Hij voeg de hieraan toe, dat volgens de oor spronkelijke tekst van het rege- ringsplan ongeveer 150 milliard franc zouden zijn binnengekomen. De wijzigingen, die na eerste lezing door" de natioftale verga dering en de Raad van de Repu bliek waren aangebracht, hadden dit bedrag met minstens 30 mil- lioen fr. verminderd. De amen dementen, die tot nu toe tijdens de tweede lezing door de Natio nale Vergadering waren aange nomen, brachten de inkomsten tot minder dan 100 milliard fr terug. Naar wij van de zijde van de A.NW.B. vernemen, verlangt de Belgische douane vanaf Vrijdag, dat de merken, maten en num mers van de autobanden op de grensdocumenten worden ver meld. Tegen deze maatregel, die, naar de bond ons mededeelt, zonder enige waarschuwing van toepassing is verklaard en dien tengevolge aan enkele grens- kantoren tot grot® verkeersop stoppingen leidde, heeft de A. Nj. W. B. in Brussel geprotes teerd. De bond raadt ieder, die per auto naar België gaat, aan, dc benodigde gegevens bij de hand te hebben voor het geval men ook van hen melding daarvan op de grensdocumenten ver langt. 24 uur vorst heeft het verkeer te New-York bijna even ernstig ontwricht als de sneeuwstorm van een week geleden. Alle wegen zijn met een laagje ijs bedekt. Het spoorwegverkeer op sommige ondergrondse lijnen is gestaakt, daar de electrische stroom tenge volge van het neervallen van met ijs beladen bomen op het hoven- net, is afgesneden. Alle lucht verkeer van en naar de beide vliegvelden is stilgelegd. Sneeuw en ijzei van de afgelopen nacht heeft veie millioenen dollar scha de veroorzaakt.» Meer dan 100 personen kwamen om het leven. Ook in vele andere steden is het telefoonverkeer en de electrici- teitstoevoer gestremd. De Ministers Beel, Drees en Jonkman zullen Zondag nog niet naar Nederland vertrekken, zulkr. in verband met besprekingen met hoofden van Negeras en Daerahs, welke Zaterdag en Zondag zullen plaats hébben en waarvoor o.a. reeds de Sultan van Pontianak te Batavia is aangekomen. De Oost-Indonesische Minister- President, Anak Agoeng Gde Agoeng, en de Minister van Eco nomische Zaken, Hoesein, worden Vrijdagmiddag te Batavia ver wacht, evenals Dr. Mansoer en Dzoelkarnain van Sumatra's ger van de Daerah Istimewa Palembang. Inmiddels hebben de leden van de Commissie voor goede diensten een zeer grote activiteit aan de dag gelegd; waarschijnlijk hebben zij een definitief plan besproken en opgesteld ten aanzien van het cease fire. Dit plan zou een ant woord zijn op de reacties van Nederlandse en Republikeinse zijde ten aanzien van het reeds gedane voorstel der Commissie van drie. REPUBLIEK AANVAARDT VOORSTELLEN IN PRIN CIPE. Soekarno heeft Donderdagavond voor Radio-Djokja een nieuw jaarsrede uitgesproken, waarin hij onder meer zeide, dat de Repu bliek de voorstellen van de Com missie van goede diensten voor het bereiken van een overeen komst langs vreedzame weg in principe accepteert. Soekarno zeide verder, dat de Republiek de wapens slechts had opgenomen wanneer zij werd aan gevallen en immer in het defen sief was gebleven. Hij verklaar de deze rede te richten tot de ge hele wereld en ook tot de Nederr landers en zeide te hopen, in dit nieuwe jaar de Nederlanders in vriendschap hard tc 'rjiir.er. schudden. 'n Vijftiental Amerikaanse oudstrijders veroorzaa.^e °P het New-Yorkse vliegveld Laguardia een formeel op stootje, daar de imigratie- autoriteiten weigerden hen toe te laten hij hun verloof den, Italiaanse meisjes, die per vliegtuig van de Trans- world Airways uit Rome waren gearriveerd. De weigering was een ge volg van het feit, dat juist 31 December te middernacht de wet was geëxpireerd, welke aan verloofden en bruiden van oud-strijders toestond de Verenigde Sta ten binnen te komen. De meisjes werden op transport gesteld naar Ellis- Island, in afwachting' van nader verhoor. De teleur gestelde mannen vonden een uitweg voor hun verontwaar diging in het leegkopen van de lekkemijenwinkel op het vliegveld teneinde hun ver loofden de nodige „zoete troost" naar Ellis-Island te kunnen nazenden. Volgens gewoonlijk betrouw bare Arabische bron te Jeruzalem zou Fawzi Kawoekji, Arabisch legerleider, naar men verwacht „in het geheim" in Palestina bin nenkomen met tweeduizend zwaarbewapende guerillastrijders, en wel binnen de kamende tien dagen. Fawzi Bey is voor de Palestijnse Arabieren een wel haast legendarische figuur gewor den vanwege zijn optreden gedu rende de opstand van 1936 tegen de Britten en bij de mislukte revo lutie van Rasjid Alii in Irak in 1941. Men verwacht dat Fawzi Bev zijn hoofdkwartier zal ves tigen in het gebied tussen de Mohammedaanse steden Nabloes. Jenin en Toekarm, dat tijdens de troebelen van 1936 bekend was als de Arabische „driehoek van verschrikking' Door deskundige buitenlandse waarnemers wordt dit bericht opgevat als een aanwijzing, dat het Arabisch verzet zich spoedig tot een grootscheepse militaire actie zal ontwikkelen Van officiële zijde wordt ge meld, dat de Nederlandse verlie zen op 31 December en 1 Januari bedroegen 3 gesneuvelden en 22 gewonden. Jegens Nederlandse posten en patrouilles vonden „de gebruikelijke vijandelijkheden" plaats. Ten Zuid-Oosten van Ga- roet beschoot een bende onrust stokers een Nederlandse afdeling met pijlen. In Oost-Java werd een aantal kwaadwilligen gedood en een aantal gearresteerd. In Noord-Sumatra, ten Westen van Katandjahe, vond een hotsing met Republikeinse strijdgroepen plaats in Zuid-Sumatra kwamen bij Martapoera en Ba toe radje schermutselingen voor. Zoals reeds gemeld, is in Alas ka een B 29 met negen personen aan boord verongelukt. Volgens radioberichten worden pogingen om eventuele overlevenden te red den bemoeilijkt door de zwaarste sneeuwval, ooit in het betrokken district waargenomen. Het vliegtuig had San Francis- 'co verlaten voor een observatje- vlucht van meteorologische aard. Het is volgens waarnemers op een vliegveld, in de buurt waar van de ramp plaats had, uit elkaar gesprongen. Kort voordat dit gebeurde werd uit het vlieg tuig per radio meegedeeld, dat een der motoren weigerde. De overstromingen in de Moe zelvallei nemen catastrofale af metingen aan Volgens de laat ste berichten staan de meeste dor pen thans onder water. Te Schen- gen en te Grevenmachter staat het water in de hoofdstraten een meter hoog. Ook Remich staat geheel blank. Talrijke dorpen zijn geheel van de buitenwereld afgesloten. Het spoorwegverkeer tussen Luxem burg en Metz is evenals de tele foonverbindingen onderbroken. Het verkeer met Zwitserland ligt volledig lam. De correspondent van het Lon- dense avondblad „The Star" meldt uit Kopenhagen. Jat Prinses Anne de Bourhon-Parma heeft ver klaard, dat zij ax-Koning Michael zou volgen, waarheen hij ook ging. Zij zeide niet te weten wat zijn plannen waren en 'net nieuws van zijn abdicatie slechts door de radio gehoord te hebben. Zij roeuiSfc het 1 Jcbt. "ai, I<o«i»rtg Michaël met zijn moeder op weg was naar Zwitserland „het beste nieuws dat zij ooit gehoord had". Prinses Anne had 24 uur op een telefoontje van Michaël ge wacht, daar zij Boekarest niet telefonisch kon bereiken. Zij verklaarde, dat niemand in Lon den getracht had Michaël te overreden niet naar Boekarest terug te keren en noemde zijn daad heel dapper. Zij verklaarde, dat men te Londen van liefde op het eerste gezicht had gesproken. Men ver wacht, dat Prinses Anne zich bij de ex-Koning zal voegen als hij in Zwitserland zou aankomen, terwijl zijn moeder naar Kopen hagen zou gaan om de voorberei dingen voor het huwelijk te tref fen, aldus de correspondent. De Minister van Oorlog, tevens Minister van Marine ad interim heeft Donderdagavond een toe spraak tot de manschappen van landmacht en marine „de weg terug" geschetst voor hen, die ge- dèmobiliseerd worden. Na zijn grote waardering uit gesproken te hebben voor de taak, die soldaten en mariniers en matrozen in trouwe.kameraad schap met. hun makkers van het K.N.I.L. verrichten en hebben verricht, waarbij hij zeide: „terug gaan, ontruimen van door U be schermd gebied zou de goedwil lende bevolking, die op U ver trouwt, prijs geven aan de wraak der extremisten", vervolgde hij, dat de algemene maatregel van bestuur houdende de demobilisatie- voorzieningen met de daarbij be horende ministeriële beschikkin gen, de Ministerraad reeds ge passeerd zijn en binnenkort zullen worden aangekondigd. Deze voorzieningen zo zeide Minister Fiévez o.m„ gaan er van uit, dat zij, die tenminste 6 maan den in de tropen hebben gediend, deze dienst op goede wijze hebben verricht. „Dit is een uitgangs punt, dat naar ik. hoop, waarde ring hij U zal vinden." Minister Fiévez kondigde een verlof aan voor iedere gedemobili seerde, die in Nederland aankomt, van 14 dagen per vol jaar in de tropen, waarbij een periode van ruim een half jaar voor een jaar zal gelden. Voorts ontvangt men een demobilisatiebonus van 100 alsmede 10 gulden premie voor iedere maand tropenverblijf met een maximum van 30 maanden. Voorts krijgt de gedemobiliseer de uit Indonesië ƒ70 plus punten voor kleding en bovendien 130 textielpunten voor aankoop van ondergoed, sokken e d. Men kan deze goederen ook in daartoe aan gewezen magazijnen aanschaffen. Op grond van verkregen inlich tingen worden de vraagstukken van arbeidsbemiddeling, scholing, herscholing of omscholing aange pakt. De arbeidsbemiddeling ge schiedt via de arbeidsbureaux. Voorts kan men advies voor be roepskeuze krijgen. Er is een regeling getroffen voor de financiële voorziening tijdens scholing. Bovendien staat de mogelijkheid open voor ben. v_-aarc4 behoeften van burgerkleding wordt van rijks zijde gedekt door een kledingpakket of een kle- dingtoelage van 250 De gedemobiliseerde behoudt het recht tot een jaar na demo bilisatie op vrije overtocht naar Nederland, tenzij hij op andere wijize deze aanspraak verwerft, dan wel op kosten van het Minis terie van Oorlog of dat van Ma rine, één of meer leden van zijn gezin deed overkomen. Gehuwden zijn hiertoe tot 2 jaar na hun mobilisatie gerech tigd. Na gesproken te hebben over de arbeid en de taak van de na tionale demobllisatieraad onder presidium van Prins Bernhard, wijdde Minister Fiévez aandacht aan de taak die de gedemobüi- seerden zelf hebben. Hij zeide er op te vertrouwen dat men in de eerste plaats zelf zal aanpakken, omdat hiervan afhangt welke plaats men jn de toekomst zal in nemen. Hfertoe wordt door de overheid steun, bemiddeling en voorlichting verleend. In. dank voor trouwe dienstvervulling on der moeiljjke omstandigheden. Men dient echter zelf van de stijgbeugel in het zadel te komen om ,de weg terug" te voleinden. Minister Fiévez eindigde mei de woorden:' Helaas, niet allen zullen hel vaderland en de hunnen weerzien Bij deze jaarwisseling past ons een ogenblik van stil herdenken van degenen, die het grote offer van hun leven brachten Wij ;ren hun nagedachtenis, wij den ken met deernis aan hun nage laten betrekkingen en wij putten uit hun offer het vertrouwen, dat le taak, waarvoor zij hun leven inzetten en geven, niet onvoltooid zal blijven. Nog immer was het bloed der martelarenThet zaad der kerk. Evenzo gaan mijn gedachten uit naar de gewonden en zieken in de hospitalen hier en overzet Ook zij gaven het beste wat zij te geven hadden en hebben recht 00 ons medeleven en onze dankbaar heid. Moge het jaar 1948 hen nieuwe kracht en levensmoed schenken S Na onze gevallenen en gewon den gaan mijn gevoelens van datgene schenken waar uw ver langens naar uiitgaan. Tenslotte wil ik mijn dank en zegewensen ook richten tot anke strijdkrachten in het rijk in Europa, Suriname en de Neder landse Antillen. Het in Nederland gebleven ka der, van hoog tot laatg, heeft zich op zelfverloochende wijze ingezet om de krachtsinspanning in het Verre Oosten mogelijk te maken en de dienstplichtigen zo goed mogelijk op hun taak voor te be reiden. Eigen wensen en ver langens zijn daarbij dikwijls op zij gezet, het „dienen", in de beste zin van het woord, overheerste. Ook zij hebben aandeel in het grote werk. De troepen in West-Indiè zijn een symbool van de verbonden heid van Nederland met de beide staatsdelen op het Westelijk half rond, die aan de vooravond staan van een nieuw samengaan in 'net Koninkrijk op basis van gelijk waardigheid. Ook zij behoren tot het grote gezin der Koninklijk, strijdkrachten ter zee, te land en in de lucht, die thans het nieuwe jaar binnentreden en, waar ter- wereld zij zich ook bevinden, pei lers zijn van de Kroon der Oran jes. Moge 't jaar 1948, jubeljaar van onze geliefde Koningin en 300ste herdenkingsjaar van de "bevesti ging onzer zelfstandigheid, voor allen een goed en gelukkig jaar- zijn. Moge in 1948 Gods Zegen u en allen die u lief zijn in ruime mate ten deel vallen." De uolitie te Minden'in de Aime- tien lijken aangetroffen, waaron- 1 T r» ,3 14- vrorv 1.' 1 n Cl PrPTl rikaanse staat Dousiana deelt mede dat een tornado het stadje Cotton Valley heeft vrwoest. Tweehonderd mensen zijn gedood of gewond. Cotton Valley ligt ongeveer 45 lcm ten Noord-Oosten van Shre- veport. Het is een petroleum- stadje van vierduizend inwoners. De zestig bedden van het zie kenhuis te Minden worden thans in beslag genomen door „ernstig gewonde personen". Volgens de politie is Cotton Val ley volkomen weggevaagd. De tor nado heeft eerst Vanceville, ruim vijftien kilometer ten Noordoos ten van Shreveport, getroffen; de verbindingen met het verwoeste gebied zijn gestoord. De politie te Shreveport deelt mee, dat honderd gebouwen te Cotton Valley vernield zijn. Om trent het aantal ongevallen kon zij geen inlichtingen geven. Te Cotton Valley zijn reeds 1 voor een derde verwoest. der verscheidene van kinderen. Het onderzoek wordt bemoeilijkt door slagregens en onweer. De slachtoffers zijn niet slechts naar Minden maar ook naar an dere nabijgelegen gemeenten over gebracht. Verschillende andere steden hebben door de tornado schade geleden, bijv. Haynesville en Leton in Louisiana en Dequeen in Arkansas. Een inwoner van Cotton Valley, Tom Anderson, heeft verklaard, dat de tornado bijna alle gebou wen heeft doen instorten. De tornado stak onverwacht op. Even tevoren was de hemel nog helder. Tot nu toe is bekend geworden dat 11 personen, waaronder ver scheidene kinderen, zijn gedood en 200 gewond. De burgemeester van Cotton Valley schatte het aantal daklozen op 500. Volgens een later bericht is Cottin Valley Van onze Parijse correspondent Florian Caveyrac. Parijs is in elk jaargetijde mooi en interessant. Een fascinerende stad. Men kan in de heetste zo mer of in de koudste winter naar Parijs komen. Parijs heeft altijd iets te geven. Behalve tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Dan geeft het niets, dan qgemt het alleen maar. Reist U nooit in deze tijd naar Parijs. Of, wanneer U daar bent, reist U dan de 20ste De cember weer weg en komt U na Nieuwjaar terug. Vanwege de „Etrennes." Wat Etrennes is, wilt U weten? Etrennes, o, weetgie rige lezer, is een natuurcatastro- phe, het is de grote brandschat ting, de volkomen plundering, het is de dodelijke vriendelijkheid van vastbesloten piraten. Het is in ieder geval iets verschrikkelijks. Vanaf begin December voltrekt zich in bet karakter en in bet temperament van zeer bepaalde categorieën van Parijzenaars een plotselinge verandering. De huis bewaarster, de concierge, die in November nog' ruzie met U maak- tc, omdat "CT "CT-w- had geveegd, of een ander ver grijp tegen de regels vqn het huis had begaan, deze concierge glim lacht U vriendelijk toe. Zij groet het eerst, tegen de gewoonte in. Zij brengt U driemaal daags de post; ze wordt bijna lastig voor U. De brievenbesteller, die U an ders geen blik waardig aebt, om dat hij de post bij de concierge afgeeft en U zijn klant niet bent, blijft op straat voor U staan en zoekt in zijn tas of er een brief voor U bij is. De wereld wordt vriendelijk, voorkomend, hulpvaar dig en U zwemt in een roze wol- keuzee. Arme man. Want op een dag, kort vóór Kerstmis, gaat de bel, en zie, daar staat diezelfde vriendelijke post- besteller en brengt U éen ge schenk. Hij brengt de nieuwe ka lender, zegt hij. En dan houdt 1 j U een aantal kalenders voor, de een nog afschuwelijker dan de ander en adviseert U een bijzon der mooie uit te kiezen. Dan kijkt hij U vol verwachting en vrolijk aan en denkt: Wat zou hij geven? Want dat is Etrennes: het Kerst en nieuwjaarsgeschenk. Dan geeft U en de brievenbesteller bedankt, al niar gelang van het bedrag, méér of minder hartelijk, en gaat heen en kent U niet meer tot het volgend jaar December. De vol gende dag gaat" de bel opnieuw en er staal; weer een brievenbe steller v°or de deur, niet dezelfde, en hij zegt, dat bij degene Is, die zijn collega af en toe vervangt. En dan komt de postbesteller voor de aangetekende stukken en de geldibrieven en dan komt die voor de drukwerken en dan komt de telegrambesteller. De gasman en de schillenboer, de couranten bezorger en de man, die de elec- triciteitsmeter controleert, dan de man, die soms de lift opliet, en men komt en gaat, glimlach i. houdt de hand op, en zegt dank U wel, en Uw geld vloeit weg als ibloed uit een dodelijke wond. U schrapt van het verlanglijstje de electrische trein van Uw zoon tje en de pop voor Uw dochter tje en de-handtas voor Uw vrouw, clie glimlachen de hand ophou den. En dan op een dag komt de concierge zelf. Zij heeft haar mooiste Zondagse japon aan, zij glimlacht zó minzaam en wenst U zó hartelijk veel geluk voor het komende jaar en zij gedraagt zich zó lady-like, dat U het nauwe lijks waagt om haar in een en veloppe de Etrennes te overhan digen. Drie dagen later gooit ze U dan weer water uit de wasem- mer voor Uw voeten en moppert tegen U. Wanneer U een kantoor hebt, bent U nog ongelukkiger. U heeft dan het gevoel, dat U het hele jaar door alleen maar werkt om Etrennes te kunnen weggeven. U schrikt wantrouwig terug voor een uitgestrekte vriendenhand, U droomt 's nachts van handen, die U moet vullen. De Kerstdagen zijn prachtig aan de Rivièra of in het gebergte, of waar ook ter wereld, maar n et in Parijs. Unicos Press. (Nadruk verboden.) dit iiiet dadelijk in hec arbeWs piroces worden opgenomen om in een overbruggingsregeling te val len. Kostwinners kunnen uiterlijk 6 maanden 80 procent en daarna nog 6 maanden 60 procent van hun militair inkomen ontvangen. Niet kostwinners krijgen dezelfde rechten voor 2 maal 3 maanden. Per week kan hoogstens 75 worden uitgekeerd. Ten aanzien van schade lijden de eigenaars van middenstands- bedrijven of van bedrijven in land bouw of visserij zullen, bij geble ken levensvatbaarheid deze bedrij ven een zakelijke bedrijfstege- moetkoming kunnen worden verstrekt, bij wijze van aanvulling van inkomens. Ook in studiemogelijkheden voorzien, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen universi taire studie, vakstudie en cursus sen. Buitendien is een regeling voor demobilisatie in Indonesië zelf gereed. Deze is aangepast aan ce in deze streken geldende normen. De demobilisatiebonus bedraagt 200: de premie blijft gelijk. De De staf van de Roemeense am bassade te Istanbul beeft evenals die van het consulaat-generaal zijn ontsla°- ingediend. De Roe meense ambassadeur blijft echter aan, zo ook raadsheer Mancheru. De consul-generaal verklaarde op een persconferentie, dat zij. die ontslag hadden genomen, de wet tigheid van de nieuwe Roemeen se regering 'ontkenden. (Ook in Parijs hebben, zoals reeds gemeld enige leden van het personeel der Romeense legatie bun functie neergelegd. Red. A.N.P.) naar u alien, soldaten, mariniers en matrozen in Indonesië. Moge 1948 uw inspanning- bekronen en u en de uwen ook persoonlijk Blijkens de Memorie van woord betreffende de P.T.' groting, wordt naar verlaging van de posttarieven gestreefd. Zo wordt bevorderd, dat het port der interlocals briefkaarten met ingang van 1 Firoruari a.s. zal worden gebracht vah 714 °p 6 cent. Voor automatische telefoonge sprekken is een nieuw tarief in voorbereiding, waarbij deze niet meer met eenheden van 3 minu ten, doch in overeenstemming met de werkelijke gespreksduur zul len worden berekend. */r-w-ebt wordt, dat de duur van de ge sprekken daardoor in het alge meen zal worden bekort, doch dat het aantal ^al toenemen. Een schip met illegale Joodse immigranten is Donderdagmiddag door de Britse blokkade heenge broken en te Nahariya, een kolo- niet. van Duitse Joden ten Noor den van Haïfa, geland. Naar verluidt werden de immigranten Een aantal Bl itse lucliflandi: r troepen spoedde zien naar rij strand en zette onmiddellijk de omgeving af. De 500 Joden, die zich nog aan boord bevonden, werd de ontscheping belemmer::. Op de 200, die reeds landinwaarts waren gevlucht, werd een vervol ging ingezet. Moest de dienst van de Rijks waterstaat in de afgelopen zomer in verband met de abnormaal lage waterstand van onze grote rivieren de scheepvaart beperkin gen opleggen door het afkondigen van een nacjitvaartverbod en vaartbeperking, thans is de wa terstand zo hoog, dat de scheep vaart van de snelle stroom grote hinder ondervindt. Ook het verkeer wordt door net hoge water gehandicapt, want Donderdagavond werden te Tiel de laatste rij- en voertuigen over- gezet- Vanaf Vrijdag konden al- leen voetgangers van het veer Tiel-Wamel gebruik maken. Door het inleggen van enige motor boten tussen de Waalbandijk en de aanlegplaats van de stoom- pont nabij het veerhuis hoopt men de vertraging tot een mini mum te beperken. DE STAND VAN DE MAAS. Nadat sedert Maandag voort durend 'n geringe val van t Maal water te Maastricht was geno teerd, begon Donderdag opnieuw een kleine was van het water ten gevolge van de nieuwe regenvai- periode. Donderdag om 12 uu was de stand 43.49 -j- N AP. en om 8 uur 's avonds was deze stand 6 om verhoogd. De verwachting is dat hoewe, op het ogenblik uit. het Noorde lijk gedeelte van België nor eer. geringe val wordt gemeld, d: rivier' spoedig verder zal wassen. In Zuid-Belgit en Noord-Frank rijk wordt tenminste -grote regen val gemeld, waarmee een was van de Maas gepaard gaat. Op het ogenblik wordt te Borg haren nog gestuwd, maar zodra verdere was intreedt, zal waar schijnlijk de stuk gestreken wor den. RIJN NOG WASSENDE. Het water van de Rijn wast nog steeds en heeft vele tonnen aan voedingsmiddelen, welke be stemd waren voor realisering van de Duitse rantsoenen, van de ka den weggespoeld of bedorven. De autoriteiten hebben gewaar schuwd, drijvend gevonden voe dingsmiddelen, niet te consume ren daar ze bedorven kunnen zijn door aanraking' met eveneens weggespoelde chemicaliën. Het hoge water verhindert nog steeds opruiming van de hij Düs- seldorf ingestorte provisorische 'brug, waardoor de vaart op de Rijn geheel gestremd wordt ruwi PUR voor e huid Puroi 30 ct. 'OLIN (verfijnd product de vrouw). Doos 40 ct. (Ing-ez. Med. Volgens correspondenten zijn de communistische troepen Donder dag de westelijke voorsteden van Paoting. de -hoofdstad van de pro vincie Hopei, binnengedrongen. De communistische artillerie zou ver scheidene buizen in de stad héb ben verwoest. Hevige gevechten woeden langs het Zuidelijk gedeel te van de spoorweg Peking-Pao- ting, waar de communisten zware verliezen zouden hebben geleden. Volgens telegrammen van de ree-eringspers hebben de commu nisten zich tot 50 km van Moek- den teruggetrokken, tengevolge var een tegenoffensief van de re geringstroepen. Vr-iH-G 'i'«•-- K.t uallev. van heeft de Fokkei .aialu weimnr onder Pijnaofcr. Het toestel wer< bestuurd door de heer Bulten, chef-piloot van de „Frits Diepen- vliegtuigen N.V.", momenteel ge- de tachi-crt bjj de „Stichting Hef- schroefVüegtuigen". Een mon teur van Fokker vloog mee als passagier. De „Promotor" was omstreeks half drie gestart van 't vliegveld Twenthe" met bestemming Ypenburg. In de omgeving van dit laatste vliegterrein belemmer den mistbanken het uitzicht. De heer Bulten trachtte Ypenburg te vinden, doch toen hij daarin niet slaagde, zette hij de „Promotor" op een klein weiland onder Pijnacker aan de grond. Het landingsgestel werd iets bescha- digd. Het staat nog niet vast, of het vliegtuig van dit weiland af zal kunnen starten. Mocht het blii- ken. dat het in verband met de veTgbeid niet verantwoord wordt geacht te starten, dan zal het toestel over land naar Ypenburg worden vervoerd. In de buurt van „Times Square" in het Westen van New-York is een hevige brand uitgebroken, die zioh over twee huizenblokken heeft verbreid. Volgens de brand weerlieden is dit cfe ergste brand, die zij in 20 jaar hebben meege maakt Een aantal person,en werd in nachtgewaad langs de ladders in veiligheid gebracht. Acht brandweerlieden verloren door de rook het bewustzijn. Ou wy'—**- Volgens verlate berichten, die Dinsdag in Manilla binnenkwamen heben zware aardbevingen en ty- ph'onen op het schiereiland Bicol, ten zuiden van Luzon, hele steden en dorpen weggevaagd. In de ha ven Legaspi werden ziekenhuizen, coprapakhuizenj, dokken en huizen vernield. Het centrum van de hoofdstad van het eiland Leyte, Taclban, werd door een geheim zinnige brand met de grond gelijk gemaakt. Gisterenmiddag is het Austra lische lid der commissi van goede diensten, Kirby, met zijn echtge note geheel onverwacht uit Aus tralië te Batavia teruggekeerd. Hij verscheen plotseling in hotel Des Indes te Batavia zonder dat iemand van zijn komst op de hoogte was.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1