A GarageJ.L.KERGKHAERT TERNEUZEN voorspoedig 1948 DWKSTRAAT62 i Voorspoedig jaar VERCOUTEREN. Hoek. an al onze cliëntèle en vrienden, een voorspoedig 1948 toegewenst HULST Vismarkt 5 TERNEUZEN Beurtdienstonderneming wenst haar vrienden, be gunstigers en bekenden epn Borghstijn Aan Vrienden en Begun stigers een GELUKKIG NIEUWJAAR toegewenst. N. DE KRAKER- DE ZWARTE Hoek.. Manufacturen. C. P. KRAMER J. P. KRAMER- DE WITTE Terneuzen, Nieuwstraat 8- G.N. Fa J. S. LAURENS Zn. Schoollaan 7 Heren-Modeartikelen Werkkleding Maatkleding q. N. Terneuzen S. N, J. LAURET Café „Mincrva" Nieuwstraat 7 - Terneuzen wenst Vrienden en Begun stigers een GELUKKIG NIEUWJAAR Een GELUKKIG JAAR toegewenst- Dankend voor het zo ruimschoots geno ten vertrouwen beveel ik mij bij vernieuwing weder in ieders gunst aan. J. A. LIJB A ART, Graanhandel - Sluiskil Bij de intrede van het Nieuwe Jaar wensen wij onze Cliëntèle en Begun stigers een voorspoedig NIEUWJAAR. Dankend voor het zo ruimschoots genoten ver trouwen beveelt hij zich weer met vernieuwing aan. Beleefd aanbevelend, P. S. LEI J S-HAMELINK, Aardappelen, Groente en Fruit. Terneuzen, Tramstr. 31 J. P- DE LE LIJS— KIELMAN Slagerij Benedenweg 44-45 Sluiskil G-N- K- LOOF Carosserie en Wagenbouw Verl. v- Steenbergenlaan 7 Terneuzen, wenst bij de intrede van het nieuwe jaar, Vrienden, Be kenden en Begunstigers GODS BESTE ZEGEN toe. Gebr. M- en P- LOOF Bastionstraat'5 - Terneuzen Telefoon 2477 Auto- en Paardentractie wensen bij de ingang van 1948 hun Vrienden, Beken den en Begunstigers een voorspoedig Nieuwjaar- GELUKKIG NIEUWJAAR aan alle Vrienden en Be kenden. Bakkerij LOKERSE, Terneuzen, Tholensstraat 54. Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar toegewenst door C. M. LEUNIS, Beurtdienst per schip en Auto naar Vlissin- gen en Middelburg. Terneuzen, Zandstraat 3, Telf. 2501. Sch. Ill G. MANNENS Stbno- 31560 Dd- M (M- K- W. Batavia, wenst zijn Ouders, Broer, FamVrienden en Beken- ken een VOORSPOEDIG 1948 toe uit Batavia- Wed. J. W. LEENHOUTS Vlooswijkstr. 77 G. N. Allen een GELUKKIG 1948 toegewenst- Bakkerij MARCUSSSE Hoek. J- MARSILJE K. MARSILJE—OELE Slagerij Dijkstraat 59 Terneuzen G.N. JAN MARSILJE Axelsestr- 104 - Terneuzen Rund- en Varkensslagerij. wenst zijn geachte Cliën- J&7T, Vrienden en Bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR G. MARSILJE Rund- en Varkensslagerij Dr. Buijzestr-, Terneuzen p.f. Aan Cliëntèle, Vrienden en Bekenden EEN GELUKKIG 1948 A- MECHIELSEN DEN HAMER Transport en Brandstoffen Zaamslag L. MECHIELSEN Melk- en Kruidenierswaren Donze-Visserstraat 89 Telef. 2144 Terneuzen G-N- A- MEERTENS Noordstraat 6 - Hoek p.f. C. J. MEERTENS— DE ZWARTE Electr- Schoenen- en Gareelmakerij Noordstraat 19 Hoek P-f- A. MEEUWSEN Brandstoffenhandel Langestraat 87 Hoek wenst Familie, Vrienden, Bekenden en Cliëntèle een GELUKKIG NIEUWJAAR. A. A. MEEUSEN— DE KERF Manufacturen en Galanterieën GELUKKIG NIEUWJAAR Terneuzen, De Feij ter straat 21- Bij de intrede van 1948 bieden we ONZE BESTE WENSCHEN aan. GEZ. M1LLENAAR Terneuzen, Lange Kerkstraat 64. Marinier P. G- MISSU wenst alle Familie, Vrien den en Bekenden EEN GELUKKIG 1948 en een spoedig weerzien- Soerabaja- Mariniersbrigade- J. MOENS Metselaar 2e Verbindingsstraat Terneuzen G- N. L. VAN DER MOLEN en Compagnon wenst allen een GELUKKIG NIEUWJAAR M. DE MUL—FLORUSSEN Groentenhandel, Terneuzen lste Verbindingsstr. la- G- N- J. K- MOLEGRAAF Timmerbedrijf Tholensstr- 94 Terneuzen G- N. P. DE NIJS—DHONDT Café- „De Stad Gent" G. N. Terneuzen. i Aan alle Vrienden en Be gunstigers èen GELUKKIG en VOOR SPOEDIG NIEUWJAAR toegewenst. C. J. NAEIJE, Vrachtrijder Axel, Buthdijk 8. Een VOORSPOEDIG JAAR wordt mijn geachte Cliën tèle, zowel binnen als bui ten de gemeente, toege wenst. Mr. Metselaar- Bakovenbouwer. W. M. NIEUWE-LINK GOOSSEN. Terneuzen, Zandstraat 1- C. VAN NOORD Schildersbedrijf Lange Kerkstraat 26 G. N. Terneuzen Modehuis N OBELS—MOLDUCCI G. N. Noordstraat 17 Allen een GELUKKIG NIEUWJAAR Fa E. C. OGGEL ZOON Koffiebranderij, Axel Een ieder EEN GELUKKIG 1948 toegewenst dpor Grossierderij Fa D. J. OGGEL. Axel. Fa- J- C- VAN OPDORP EN ZONEN Transportbedrijf G. N. ^Sas van Gent E. OPPENEER Groentehandelaar Mauritsfort 19 G. N. Hoek H. J. OTTERLOO Zn Brood- en Banketbakkerij wensen hun Cliëntèle EEN VOORSPOEDIG 1948- Hoek. P. J. VAN DEN OUDEN Noordstraat 36 Tabak-, Sigaren- en Sigarettenhandel. MET BESTE WENSEN voor 1948- Stoom- en Ververij „PERFECTA" 'wenst zijn Cliëntèle in Zee land een GELUKKIG NIEUWJAAR VEEL HEIL EN ZEGEN aan Vrienden en Bekenden in het jaar 1948. P. J. PLADDET. F. M. PLADDET— BOLLEMAN. Hoek, Koudepolderstr. 11. GELUKKIG NIEUWJAAR aan Vrienden en Begun stigers toegewenst door JOH. PLATTEEUW, Hoef-, Grof- en Kachel smederij. Hoek, Noordstraat 12- MARIE DE PIERRE Dameskapster, G. N. IJzendijke. Aan Familie, Vrienden en Begunstigers een VOORSPOEDIG EN GELUKKIG NIEUWJAAR toegewenst. E. PIELAET-DE WAELE Sigarenwinkelier Sluiskil, Kanaalstraat 107 W. POLDERMAN Beatrixstr. 24, Terneuzen, wenst Familie, Vrienden en Bekenden EEN GELUKKIG 1948. F. W. PRIDMORE Café „De Beurs" Nieuwstr 18 Terneuzen wenst zijn Begunstigers, Vrienden en Bekenden EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR J. DE PUTTER- VAN DIXHOORN Molenaar, Hoek wenst Cliëntèle en Beken den GELUKKIG NIEUWJAAR JOH. A. VAN DE REE Debitant Staatsloterij Julianastraat 21 P-f. Wij wensen onze Vrienden en Cliëntèle een GELUKKIG NIEUWJAAR toe. Bakkerij PRIESTER, Tholensstr. 108, Terneuzen H DE REGT-HUIJSSEN Scheldekade 43 P- f- Terneuzen. Een GELUKKIG NIEUWJAAR toegewenst aan Familie, -Vrienden en Bekenden- H. M. DE REGT. Zaamslag, A 256- HEIL EN ZEGEN met het nieuw begonnen jaar- JAC- DE REGT— DE KRAKER Zaamslag, A 94- Wed. J. REMERY WAKKER Axelsestr- 119 - Terneuzen Kruidenierswaren, Tabak en Sigaren, wenst haar geachte Cliën tèle, Vrienden en Beken den een GELUKKIG NIEUWJAAR Aan alle Vrienden en Ken nissen een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar toegewenst door Dpi. Sold. CYRIEL VAN RENTERGHEM Legerno. 250731143 F batt- 3-8 R-V.A- 7 Dec. Div. Ned—Indië- Wij wensen vanuit Garoet (N-O-I) Familie, Vrienden en Bekenden een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar- Sold. C- v. RENTERGHEM 3-8 R-V.A- Sold- EM- BOERJAN Staf III Inf. Brig- Wij wensen allen een GELUKKIG en RIBBENS De Reisvereniging „Gemeentewerklieden" wenst hare Leden, Vrien den en Bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR Aan allen VEEL HEIL EN ZEGEN bij de intrede van het nieu we jaar- Dankend voor het genoten vertrouwen, beveel ik mij weder in ieders gunst aan- P. J. DE RIDDER Machinale Schoen- en Zadelmakerij. Hoek, 1 Jan- 1948. D. A- RIEMENS J. RIEMENS—BAREMAN „Stad en Landzicht" Terneuzen p.f. Aan allen een GELUKKIG NIEUWJAAR toegewenst. J. RIEMENS Tuinman Terneuzen GELUKKIG NIEUWJAAR toegewenst door P. RINDERS Mr- Wagenmaker Hoek (Knol) Wij wensen- allen een GELUKKIG NIEUWJAAR M. M. ROBIJN—FAAS Molendijk 17 Hoek Gods onmisbare zegen toegewenst aan Familie, Vrienden en Begunstigers, bij de aanvang van het jaar- Dankend voor het ge noten vertrouwerj, bevelen wij ons wederom in ieders gunst aan- J. B RUBEN Axelsestr- 74 Terneuzen Bakkerij ADR. DE RUIJSSCHER wenst zijn Cliëntèle, Vrien den en Bekenden een VOORSPOEDIG 1948 toe, Vishandel DE RUIJTER Vlooswijkstraat 2 wenst zijn Cliënten en Be kenden EEN GELUKKIG JAAR toe. Terneuzen, 1 Januari. A. SCHEELE—v. HOEVE „Landlust". G. N. Terneuzen. Wij wensen al onze Cliëntèle, Vrienden en Be kenden een VOORSPOEDIG 1948. Fa I. SCHEELE Zonen Nieuy/ediepstraat 35 Terneuzen. Firma P. J. SCHEELE G.N. Terneuzen - J. SMIES Electr. Schoenreparatie Kanaalweg 66, Sluiskil, wenst zijn Cliëntèle bij de jaarwisseling een GELUKKIG NIEUWJAAR Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar toegewenst door Fa P. SERVAAS Transportbedr. Zandstr. 3 Terneuzen Telef. 2501 Aan Familie, Vrienden en Bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR D. SCHEELE Terneuzen, Burg. Geillstraat 48. Gezegend Nieuwjaar Firma SCHELLINKHOUT Terneuzen. Aan Familie en Kennis sen en mijn Vrienden bij de Kon. Marine, bij mijn vertrek naar Zuid-Afrika een hartelijk Vaarwel en Gelukkig Nieuwjaar. W. SCHEELE Jacz. Fa GEBR. SIMONS Metselbedrijf. G. N. Terneuzen F,a C. J. Schieman-Cappon p.f. Axel Vanuit Indië wens ik mijn Ouders, Broers en Zuster, Familie, Vrienden en Bekenden te Sluiskil een ZALIG NIEUWJAAR Dpi. Sold. AUGUST SCHOOF, 26.04.20.186 2-IV-3 R. I. Veldpostkantoor Bandoeng Hiermede wensen wij onze geachte Cliëntèle een GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 1948 toe. A- H. DE SMIDT Bakkerij „Victoria" Terneuzen, Nieuwed.str. 1 Smederij en Machime- reparatie-inrichting v/h GEBR. VERLINDE Schoolweg 11, Terneuzen, wensen Cliëntèle en Be kenden een Voorspoedig Nieuwjaar Aan Familie, Vrienden en Cliëntèle een GELUKKIG NIEUWJAAR H. J. DE SMIDT— WAGENAAR Hoek, E 17. A. J, STOFFELS— RISSEEUW P. VERSTRAATEN Langestraat 4 Hoek wenst zijn geachte Klan ten, Vrienden en Familie een GELUKKIG NIEUWJAAR G. N. Zaamslag. Aan Familie, Vrienden en Bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR M. A. DE VILDER— VERSTRAETEN, Kraamverzorgster. Hoofdplaat, Zuid Langeweg C 15. J. G v. d. VREDE— DE POOIER Winkelier G. N. Zaamslag GEBR. VERBIEST Nieuwediepstraat 69-71 Rund- en Varkensslagerij. G. N. Terneuzen Dankend poor het in het afgelopen jaar genoten vertrouwen, wenst onder getekende bij de aanvang van 1948 zijn begunstigers een Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar J. F. STOFFIJN, Auto-transport bedrijf.' Terneuzen, Kazernestr. 34 Aan allen een Gezegend en Voorspoedig Nieuwjaar TATENHOVE—V. EIJK Terneuzen Vishandel Ju P. VERGOUWE Willemstraat 18 Hoek. Handel in Land- en Tuinbouwbenodigdheden Groot- en commissie handel in Groenten en Fruit, allen een gelukkig 1948. Fa AUG. VERSTRAETEN Brandstoffenhandel Stationsweg 3739 G. N. Terneuzen SCHAAKCLUB „TERNEUZEN". G. N/ Voetbalvereniging „TERNEUZEN" G. N. P. DE THEIJE Slagerij, Vleeswarenbedrijf Axelsestr. 59b, Terneuzen wenst allen GELUKKIG NIEUWJAAR A. J. VEERMAN— HAMELINK Telef. 2309 Tramstr. 38 Terneuzen, vertegenwoordiger N. V. M. L. Polak Zn, Metalen Middelburg, Telef. 2041. G. N. Wij wensen alle Vrienden, Bekenden en Cliëntèle een Voorspoedig Nieuwjaar toe. Bakkerij VAN DE VELDE Baandijk 14 Terneuzen Alle leden en aanvoerders een VOORSPOEDIG 1948 toegewenst. Bestuur en Personeel der Veiling Zeeuws- Vlaanderen, Terneuzen Muziekgezelschap „DE VEREENIGDE WERKLIEDEN" wenst de Leden en Dona teurs eens GELUKKIG NIEUWJAAR Ondergetekende wenst Vrienden, Bekenden en Begunstigers een GELUKKIG 1948 C. DE VISSER Vrachtvervoer- Hoek, D 9, Telef. 7 Bij de wisseling des jaars GODS ZEGEN toegewenst aan mijn Ouders, Broers en Zusters en alle Familie en Be kenden. C. VERHELST Mz., Legern. 25.12.27.142 Veldpost Medan (Sum.) Firma I. J. VERSLUIJS Assurantiën Oostburg, Langestr. 31. G. N. H. DE VRIES— CORTVRIENDT G. N. Sluiskil II. C. DE VRIEZE Café „Du Commerce" Terneuzen G. N. P. A. C. DE VIJLDER Noordstraat 31 G. N. Terneuzen Gebr. WIELAND Beurtdienst TerneuzenAxel wensen hun geachte Cliën tèle een GELUKKIG NIEUWJAAR Het oude jaar met rasse [schreden Is heengegaan als in [een niet, En oude zorgen in ['t verleden Hoe zwaar het was op [elk gebied. Zag men trekken [dierb're panden Naar het verre over zee Of ontvielen liefdebanden Door de dood uit haard [of steé. Alles is door Hem bepaalt Wat hier wisselt in het [leven, 't Oude wijkt, een nieuw [bestraalt Wat zal het Nieuwe Jaar [ons geven? Moge elk weer met [verblijden Nieuwjaar wensen aan [elkaar Met nieuwe moed in [nieuwe tijden Dan verlichten kruizen [zwaar. Welvaart wens ik„ [Nederland, Voorspoed, zegen, vrede, 't Eerbiedig Vorstenhuis [en band En Staatsdienaren mede. Burgemeester, Raad [en Leden Politiecorps elk in hun [stand Kerk en School, en die [bekleden De rang tot opbouw [Nederland. Handel, nering, ambachts- [man Zo hier als elders bezig, In elk bedrijf, mijn wens, [doch kan Hen niet vergeten die [afwezig, Geroepen zijn tot 's lands [dienstplicht In 't verre Indië verkeren In 't Nieuwjaar hunne [ogen richt Tot Hem, de Heer [der Heren- God beware de Familie Voor veel rampen, [tegenspoed, Verre Vrienden en [Bekenden; wie het zijn, mijn Nieuw jaarsgroet. G. M. WESTSTRATE, Terneuzen, Koedijk 30- GELUKKIG NIEUWJAAR D. DE WITTE Autoverhuur Dijkstraat 61 Terneuzen Telefoon 2458 wenst zijn Begunstigers een VOORSPOEDIG 1948- C. WILLEMSEN Noordstraat 39, Axel Manufacturen, Confectie en Mode-artikelen wenst allen een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. Dpi. Sold. P. WITTE 4-HI-3 R.I. Legerno. 250115178, Veldpostkantoor Medan, wenst Ouders, Broers en Zusters, Familie, Vrienden en Bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR CHS. VAN WIJCK Melkhandel Dijkstraat 24, Terneuzen G. N. Schildersbedrij f Firma GEBR. DE ZEEUW Telef. 2236 Terneuzen G- N. J. M. DE ZEEUW Loqd- en Zinkwerker, Waterleiding, Sanitair. G. N. Zaamslag. W. DE ZEEUW E. DE ZEEUW— SCHIEMAN Othene D 65. G. N. Wij wensen ieder GELUKKIG NIEUWJAAR Brood- en Banketbakkerij WESTVEER, Noordstraat 48, Axel- Aan Familie, Vrienden en Bekenden, zowel buiten als binnen de gemeente een GEZEGEND NIEUWJAAR C. DE WITTE— Veel HEIL EN ZEGEN aan allen in 1947. W. DE ZEEUW- DE KOEIJER Axelsestr- 25 Terneuzen W, DE ZWARTE- VAN DIXHOORN Manufacturen Noordstr. 78 - Terneuzen G. N. Burg. Geillstraat 31 OOK IN 1948 STAAN WIJ DAG EN NACHT VOOR U KLAAR! WIEBAJO "1 WJAAR

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 3