Januari NIEUWE PUNTEN! Kleins Advertentie; Dameskleding Hoer\ is de stand Mieke 1 Kledinomagazijii J.J. van Leeuwe-de Vriend BILJARTPRIJSKAMP 1~~ MANTELS VROUWENMANTELS JAPOIVNEIV MANTELCOSTUUMS DAMESBLOUSES KINDERMANTELS KINDERJURKEN gezinnen 11 nieuwe Woningen Ook het Uwe kon daar bij zijn Bouwonderneming „IJZ£NDIJKE Dat is dus voor 1948 uw adres voor kleding! W. DEKKER J. M. DEKKER- VAN HOEVE Axel- g. n. BAKKER SPAARDE BOTER OP. Bij een bakker onder de rook va:i TJtrecht hebben ambtenaren van de C.v!er Keulae potten met peter in beslaggtón omarHet was in totaal 70 kg boter en nog enkele honderden "ongestempelde eierén. De bakker verklaarde de boter op lange termijn te hebben over 'gehouden van de inleverin gen door zijn klanten. Hij had de boter gespaard om bij een bin nenkort te houden bakkersten toonstelling met zijn inzending banket eens goed voor de dag te kunnen komen. WRAK VAN DE „SKOGHAUG" ONTDEKT? De stoomtrawler IJm. 58, die Dinsdagmiddag van Grimsby jn Engeland, terugkeerde naar IJmuiden, heeft des middags om 4 20 uur 10 mijl Noord-West half Noord van IJmuiden twee masten boven het zee-oppervlak zien uit steken. De trawler, die onder commando staat van schipper H. Ouwehand, had in Grimsby zijn vangst aan de markt gebracht en liep Dinsdagavond tegen 7 uur de haven yan IJmuiden binnen om kolen voor de volgende vaart in te nemen. De beide masten, waarvan de voorste een gaffeltje en de ach terste een lantaarn di^agt, wijeen de ligging van een wrak aan, dat ongeveer 8 mjjl uit de rede van Egmond aan Zee ligt, circa drie mijl buiten de geveegde route. Men neemt aan, dat hiermede de plaats ontdekt is van het Noorse s.s. „Skoghaug", dat Dinsdag avond is vergaan tengevolge van een explosie, bij welke ramp 26 personen het leven verloren. Ondertrouwd: PIETER KOSTER M-Wz- en CATHARINA HUIJSSEN J.Jd. De Huwelijksvoltrekking zal plaats hebben op Woens dag 21 Januari 1948- •Axel 31 Dec- 1947- Temeuzen In verband met de 'benoe ming van een nieuw Christ- Bestuur van het Ziekenhuis Terneuzen, ben ik genood zaakt geworden, mijn post als Directrice van dit zie kenhuis te verlaten; met deze roep ik een hartelijk vaarwel toe aan alle Dok toren, oud-patiënten, vrien den en kennissen en wens allen een GOED JAAR 1948. Zr- S- BOSMA- Heden NIEUWJAAR (Donderdag 1 Januari) grote in Café „La Belle Vue"- Aanvang 6 uur. J- DE ZEEUW, Noordstraat 2 Terneuzen Van 15 regels 60-cent; iedere regel meer 12 cent. (Maximum 8 regels.) Brie ven aan het Bureau van dit Blad 10 cent meer. Gevonden: een paar leren motorhandschoenen op de weg van Zaamslag naar Axel. Tegen advertentie- kosten terug te bekomen bij C. VAN HOEVE, Groe- neweg D 164, Zaamslag. GevondenBruin glacé heren Handschoen. Tegen adv. kosten terug te be komen bij J. BLONDEL, Kanaaldijk P 64. Te koop: een Geit, bij M. DE VISSER, Magrette N 42, Axel. Te koop gevraagd: Hon denhok. Scheldekade 60, 2X bellen. U kunt nu keuze maken uit onze volledige collectie in alle maten enorme voorraad zonder bont oi rijk met bont gegarneerd. Nieuwste modellen. Speciale tol maat 53, met ol zonder bont. grote voorraad in alle maten, cbique modellen, wol en zijde, zwart en modetinten. aparte collectie, zuiver kamgaren stollen. wol en zijde, met lange oi korte mouwen, diverse kleuren. warme wollen vrolijke kleuren. stollen. leuke, vlotte modellen, .«Hen ol geruit. In alle prijsklassen vindt U bet mooiste bij brachten wij reeds in het droge en enkele Magazijnen kwamen gereed. En dat alles in iy2 jaar. Vraagt U eens inlicbtingen. Het ver plicht tof niefs. JJ KORTE KERKSTRAAT 15 TERNEUZEN g (heeft in 1947 met vele punten gewonnen- ZALIG NIEUWJAAR toegewenst aan mijn Cliën- tèle en Begunstigers. A. ACKEv. d. BOOM. Bakkerij. Dijkstraat 6 - Terneuzen. A. A. VAN ALPHEN Stucadoorsbedrijf Chrysantstr. 15, Terneuzen wenst Begunstigers, Vrien den en Kennissen een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. Het Bestuur der Temeu- zense Bakkersgezellen-Af deling wenst haar leden een voorspoedig en actief 1948 J. P. M,. ADRIAANSENS —VAN TURENHOUT Steenkolenhandel Tel. 2126, Burg. Geillstr. 58 Terneuzen wenst allen een Zalig "en Gelukkig Nieuwjaar. Aan alle Vrienden en Be kenden EEN GELUKKIG 1948 toegewenst. J. BAKKER Kruidenierswaren en Petroleumhandel Poonhaven Zaamslag J. BAKKER—ROOSE Smederij Spui wenst Vrienden en Beken den EEN GEZEGEND 1948 L. BAREMAN Levensmiddelenbedrijf Bij de intrede van 1948 wensen wij onze geachte Ciiëntéle, Vrienden en Be- i kenden een GELUKKIG NIEUWJAAR Bakkerij BEVELANDER i Baandijk 77 Terneuzen VEEL HEIL EN ZEGEN Firma F. DE BLAAIJ ZONEN Vlooswijkstr. 29, Terneuzen Met dank voor het in 1947 genoten vertrouwen en de belofte, dat U in 1948 weer op 100 service kunt re kenen weps ik allen een goed en gezegend Nieuw jaar. W- BLIEK Terneuzen, Noordstraat 15 CENTRAAL BODEHUIS Burgem. Geillstraat 9 Tel. 2471 Terneuzen wenst zijn geachte Ciiën téle een Gelukkig Nieuw jaar. A. DE BOKX Transportbedrijf C 50 Terneuzen wenst Familie, Vrienden en Begunstigers EEN GELUKKIG 1948. Firma W M. DE BOKX Aannemersbedrijf Terneuzen wenst haar geachte Ciiën téle een GELUKKIG NIEUWJAAR De Terneuzenaren, inge deeld bij 3e Bat. 3e Reg. Inf. „7 December" ter Su matra's Oostkust, wensen Familie, Vrienden en Be kenden in het Vaderland EEN GELUKKIG 1948 toe. Bindjei (SO.K!), Dec. 1947 C. VAN BOVEN - 1.3.3 R.I. W. ELVE - Ost.cie-3.3.R.I. W. DE FEIJTER - 2.3.3.R.I. M. GULDEN - Staf-3.3.R.I. K. HAMELINK - I.3.3.R.I. C. HOEK - Staf-3.3.R.I. J. VAN LANGEVELDE Ost.cie-3.3.R.I. G. WARRENS - 4.3.3.R.I. P. K. DEES Burg. Geiils.raat IA. g. n. Aan al mijn Begunstigers, Trienden en Bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR R. DEES Groentenhandel Terneuzen, Baandijk 19. Gods onmisbare zegen aan allen toegewenst voor het jaar 1948 door ANTH. DEKKER—DEES, Baronielaan 331, Breda Axelsestr. 230 Terneuzen G-N. Firma Gebr. DEKKER Maai-, Dors-, Vlas-, Pluk en Ploegbedrijf te Zaamslag wenst haar geachte Ciiën téle een gelukkig en voor spoedig 1948. Een Gelukkig Nieuwjaar J. DEU Brood- en Banketbakker Hoek. Ondergetekende wenst Vrienden en Begunstigers een GELUKKIG NIEUWJAAR DIELEMAN—VAN IJK Terneuzen, Noordstraat 84- Ondergetekende wenst Vrienden, Bekenden en Be gunstigers een Voorspoe dig Nieuwjaar. M. DIELEMAN Poonhavcn - Wagenmakerij P. DIELEMAN Javastraat 8 - Temeuzen Telef. 2087 wenst zijn Begunstigers, zowel van Paarden- als Auto-tractie, een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar L DE BRAAL Bier- en Limonadehandel Tholensstraat Terneuzen G. N. J. S. DE BRAAL Brood- en Banketbakkerij Noordstraat 95, Terneuzen Telef. 2076 wenst zijn geachte Ciiën téle een Voorspoedig 1948. G. P. DE BREE Winkelier Vlooswijkstr. 44 Terneuzen G. N- Gebr. M. DE BRUIJN Steenkolenhandel Terneuzen p.f. m Steenkamplaan 8 RICUS DE BRUIJN— DE THEIJE Melkhandel v/enst zijn Ciiëntéle en Be kenden een Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar. Terneuzen, Nieuwediepstraat 83. J. F. VAN DEN BURG— BLANSAART Machinefabriek G- N. Terneuzen, Stationsweg. Wij wensen Familie, Vrien den en Bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR toe. De Soldaten: JAC. DIELEMAN F. DEKKER W. BUTER TH. A. MEERTENS 14-3 R.I. Veldpost BANDOENG. Gebr. DIELEMAN Ploeg-, Maai- en Dorsbedrijf wenst Gods onmisbare Ze gen toe aan Ciiëntéle, Fa milie, Vrienden en Beken den. Hogendijk 3 - Terneuzen Gebrs J. P- DIELEMAN Maai-, Dors- en Ploegbedr. G- N. Noordstraat 9, Hoek F. BUIJZE p. ij Blokken G.N. Terneuzen F. J. VAN CADSAND Mauritsfort 36 - Hoek wenst Familie, Vrienden en Bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR GOED JAAR toegewenst aan Familie, Vrienden en Bekenden. J. VAN CADSAND, Tandtechn. Labor. Amsterdam Oost Bij de aanvang van 1948 wordt aan al mijne Begun stigers, Vrienden en Beken den een GELUKKIG NIEUWJAAR toegewenst- Dankend voor het zo ruimschoots genoten ver trouwen, houd ik mü bij voortduring- beleefd aanbe volen. A. CORNELISSE Touwslager In Vetten en Oliën. Zaamslag, A 78. GELUKKIG NIEUWJAAR wenst de Firma Gebr. VAN DAMME Dijkstr. 16—18 - Tel. 2492 Wilhelminapl. 3 - Tel. 2566 Terneuzen aan Vrienden, Kennissen en Ciiëntéle. P. J. DEES Telef. 2105 Taxi en Autoverhuur 2de De Feij terstraat 2 Terneuzen Met en zonder Chauffeur leert U Autorijden. EEN VOORSPOEDIG 1948 J. DIELEMAN Autorijschool Vervoer- en Fouragehandel Tel. 2178 - Oudel-weg 23 JAC. DIELEMAN IJssalon Noordstr. 30 - Terneuzen wenst zijn Familie, Vrien den en Bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR Familie, Vrienden en Be kenden een GELUKKIG NIEUWJAAR toegewenst. Serg.-Maj. JOZ. DIELEMAN 230314000 2e Cie.-5e Bat. Reg. Grenadiers. Veldpost BATAVIA. M. DIELEMAN „Les Donettes" St. Cath. de Turbois, Indre Loire (Frankrijk) wenst zijn Familie, Vrienden en Bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR J. DIERICKS—SMET Rijwielhandel en Reparatie Zandstraal-, Moffel- .en V uléaniseerinrichting Kanaalzicht 5 - Sluiskil wenst Familie, Vrienden en Begunstigers een GELUKKIG NIEUWJAAR A. J. VAN DIXHOORN Kapper Parfumeriën Nieuwstr. 26 - Terneuzen Telef. 2436 G.N. VEEL HEIL EN ZEGEN aan allen! Fa J. VAN DIXHOORN, in Landbouwwerktuigen, Bij de intrede van het nieuwe jaar wens ik ai mijn Vrienden, Bekenden en Begunstigers een GELUKKIG NIEUWJAAR J- VAN DRONGELEN Kolenhandel Terneuzen, Dekkerstraat 15. F. J. VAN DRIESSEN BONNEWEL Hotel „De Post" Aan allen een GELUKKIG NIEUWJAAR Allen een GELUKKIG NIEUWJAAR toegewenst. A. J. ECKHARDT, Donze-Visserstraat 39, Terneuzen- J. A. ECKHARDT— VAN CADSAND Bakkerij, Nieuwstraat 24, G. N. Bij de intrede van 1948 wenst ondergetekende allen VEEL HEIL \EN ZEGEN Dankend voor de genoten gunst, beveelt hij zich bij vernieuwing aan- J. VAN DEN EECKHOUT Terneuzen, Slager Van Steenbergenlaan 2. Aan alle mensen mijn beste wensen Slagerij JAC. VAN ES Hoek, Langestraat 45. Gebr. VAN ES Rund- en Varkensslagerij Vlooswijkstraat 4042 G. N. Terneuzen. P. VAN ES Kruidenierswaren Vlooswijkstraat 77 G. N. Terneuzen HOTEL „CENTRAAL" Allen een GELUKKIG NIEUWJAAR H. C. A. VAN DER EIJK ZOON. Allen een EEN VOORSPOEDIG 1948 Fa A. J. FAAS ZONEN Rijwielhandel - Terneuzen Aan Familie, Vrienden en Bekenden EEN GELUKKIG 1948 toegewenst en tot spoedig wederzien. Soldaat Izaak DE FEIJTER 3-rV Reg. „Prinses Irene" Legernr- 260523175 A-Div- Veldpost SOERABAJA. VEEL HEIL EN ZEGEN in 1948. M. DE FEIJTER Voerman en Brandstoffen- handel. Zaamslag, 1 Januari. VEEL HEIL EN ZEGEN aan allen! W. J. DE FEIJTER— KIE-LMAN Molen „Windlust" Hoek, 1 Januari. Firma Gebr. FIERET Groothandel in Pekelharing Bokking en Inleggerij wenst u allen een geluk kig en voorspoedig 1948. Aanbevelend, v Vishandel „Noordzee" Telef. 2495 - Terneuzen Bloemenhuis „FLORA" Noordstraat 82 - Tel. 2250 Aritistieke Bloembinderij G. N. Temeuzen. GELUKKIG NIEUWJAAR Fa GEBRS F. en M. DEN DOELDER, Houthandel en Zagerij, Axel C- G- VAN DOESELAAR Graan- en Zaadhandel Terneuzen G- N. P. J. DE FOUW Noordstraat 30, Hoek Agentschap Turkenburg's Zaden. G. N. GELUK EN VOORSPOED aan Begunstigers en Vrien den in het nieuw begonnen jaar toegewenst door Firma C. A- VAN FRAAIJENHOVEN Terneuzen. Ijzerhandel FRANKEN—SMET Terneuzen, Nieuwstraat 9 DAMESKLEDING Atelier voor A'jour, Stof- knopen, Plissé, enz. wen sen hun Ciiëntéle een VOORSPOEDIG 1948. J. GEELHOEDT Kolenhandel Mart. Eijkestr. 25, Terneuzen, wenst alle Vrienden en Bekenden een gelukkig en voorspoedig 1948- DE GEMEENTEWERK- LIEDEN wensen Vrienden en Bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR Vrienden en Bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR VAN GEND LOOS, Terneuzen. Aan Cliënten, Vrienden en Bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR toegewenst. IZ. GERREMAN— DE WITTE. Blokken 10. Terneuzen. VEEL HEIL EN ZEGEN in het Nieuwejaar aan Familie, Vrienden en Be kenden. JOH. 't GILDE. Hoek, Noordstraat 33. J. M. DE GROEN Timmer-) en Aannemers bedrijf G, N. Terneuzen, Vlooswijkstraat 4345. J. VAN GREMBERGHEN Rijwielhandel. Nieuwediepstraat 95 Temeuzen G. N. ANT. GUILJAM Loonbedrijf Vlooswijkpolder P 42, Terneuzen, wenst Familie, Vrienden, Bekenden en Ciiëntéle een voorspoedig Nieuwjaar. Aan Cliënten, Vrienden, Bekenden en Familie een GELUKKIG JAAR. CHR. GUILJAM-MURRE, Loonmaai- en dorserij. Polderstraat. Zaamslag, Telef.: Griete 2. Dpi. Sold. JAN GUILJAM, 7 Dec. Divisie, Veldpost, Batavia, wenst zijn Ouders, Familie, Verloofde, Vrienden en Be kenden een gelukkig 1948. A. HAAK E. HAAK—DE BOKX G. N. Zaamslag. J. HAAK—DE JONGE, langestraat 59 Hoek wenst Familie, Vrienden en Bekenden een voor spoedig Nieuwjaar. Dpi. Sold. A. C. HAME LINK, wenst vanuit Indië zijn Ouders, Broers en Zusters, Familie, Vrienden en Kennissen een geluk kig 1948 toe. A. C. HAMELINK, 2-III-3 R.L, Medan. Bij de intrede van het Nieuwejaar wenst onder getekende, onder dank zegging voor het genoten vertrouwen, Vrienden, Be kenden en Begunstigers een gelukkig en voorspoe dig 1948 L. J. C. HAMELINK, Meelhandel, Tramstraat 37, Temeuzen. Bij de intrede van het nieuwe jaar wens ik allen VEEL HEIL EN ZEGEN P. HAMELINK Zaadhandel Axelsestr- 81 Terneuzen Aan Vrienden en Beken den een GEZEGEND JAAR toegewenst. JAC. DEN HAMER. Axelsestr. 120, Temeuzen. JAC. DEN HAMER Slager G. N. Zaamslag. J. J. VAN HOORN Groothandel in Groenten en Fruit wenst aan zijn Ciiëntéle, Vrienden en Bekenden een VOORSPOEDIG JAAR Terneuzen, Tholensstraat 120. C. JANSEN ZOON Transportbedrijf Zaamslag. G. N. D. J. JANSEN wenst Vrienden en Beken den een gelukkig Nieuw jaar. Oud-Vlissingen. Hoek. JAC. JANSEN Slager Tel. 2092 G. N. Terneuzen, Zandstraat 5. Aan Vrienden en Be gunstigers een GELUKKIG NIEUWJAAR M. JANSEN, Boschkapelle. Molenaar. Vanuit Indië roep ik een GELUKKIG NIEUWJAAR toe aan alle Vrienden en Bekenden. SJAAK JANSSEN, Legemo. 250218145 Chauff. Staf UI-7 R.I. Veldpostkantoor Semarang Aan Familie, Vrienden en Bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR toegewenst. M. DE JONGB, Kanaaldijk P 70, Terneuzen Wed. S. DE JONGE— VAN EB wenst aan Familie, Vrien den en Begunstigers een voorspoedig 1948 toe. Biervliet. J. J. HANGOOR Schilder en Behanger G. N. Temeuzen, Lange Kerkstraat 72. J. G. v. d. HAVE Dames- en Herenkapper Axelsestr. 18A, Terneuzen P- f. Fa HERREBOUT MEEUWSE Goederenvervoer Vlooswijkpolder P 41, Terneuzen. Tel. 2438. G. N. Firma H. G. HENDRIKS Aannemers- en Bouwbedr. I Aan Vrienden en Be kenden, zowel binnen als buiten EEN GELUKKIG 1948 toegewenst. W. DE JONGE Zoon Brandstoffenhandel, Terneuzen, Hoogendijk 8- J. O. JONGEPIER, Middenstraat 21, Sluiskil, wenst zijn geachte Ciiën téle, Vrienden en Beken den een GELUKKIG NIEUWJAAR Sigarenmagazijn „De Sportvriend",. J. J. KAAN, Noordstraat 7, Temeuzen, wenst Vrienden en Klan ten een voorspoedig 1948. Fa. KEK VINK DEES, Kachelhandel en Repara tie-inrichting, Vernikkelen en Moffelen, wenst haar geachte Ciiëntéle bij de in trede van 1948 een GELUKKIG NIEUWJAAR H. KAIJSER Timmerman p.f. Temeuzen, Tholensstr. 45 Voor Uw melk en melk producten naar de „Levensbron". Beleefd aanbevelend, D. W. F. KAIJSER, Terneuzen, Arsenaalstr. 3 G. N. F. J. P. KEGELS Zoon Transport zowel naar Binnen- als Buitenland- Tholensstraat 66- G. N. Wassenaar. G.N. M. HEENE Groente en Fruithandel Baandijk I9A. G. N. E. v. d. HEMEL Bakkerij Vlooswijkstr. - Temeuzen G. N. Familie, Vrienden en Ken nissen een GELUKKIG NIEUWJAAR J- VAN HOEVE, P- !61.Sluiskil. K,. VAN HOEVE Axelsestr. 87, Terneuzen. G. N. Ondergetekende wenst Familie, Vrienden, Be kenden en Ciiëntéle een GELUKKIG NIEUWJAAR A. J. KIEL, Schildersbedrijf Hoek, A. Jj. KLAASSEN Koedijk 34 G. N. Temeuzen. Wij wensen onze abon- né's van Panorama en Libbelleeen GELUKKIG NIEUWJAAR W. v. d. KLOOSTER. Terneuzen, Dekkerstr. 52. Bij de intrede van 1948 wenst ondergetekende allen een GELUKKIG NIEUWJAAR Hopend dit jaar weer hetzelfde vertrouwen waardig te worden, be veelt hij zich minzaam aan W. KOEVOETS, Taxibedrijf. Grenulaan 40. - Telef. 2055 CORRIE KOSTER Coupeuse. G. N. Van Bovenstr. 4. Aan allen GELUKKIG NIEUWJAAR B. DE KRAKER, Groenten, Fruit, Zuidvruchten, Nieuwstraat, Hoek-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 2