DE CRISIS DER SAMENLEVING VERSCHERPT De Minister antwoordt Conferentie van vertegenwoordigers 1947 BINNENLANDS NIEUWS UIT DE PROVINCIE DONDERDAG 1 JANUARI 1948. Het aftreden van Koning Michael Sjahrir wederom in Kabinet Veiligheidsraad van Netierlcnd, SurinEme en de Nederlandse Antillen 2BS| de Overgang De fraude met Militaire Kerstpakketten Han van Meegeren overleden PREDIKBEURTEN 20 nieuwe Textielpunten) aangewezen; g j Nieuwe bonnen voor Fietsbanden 0e Financiële toestand in Belg WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N. SU. te De Bilt, geldig tot Donderdagavond. STIJGING TEMPERATUUR Toenemende wind tussen Z. en Z.-West. Tijdelijk sneeuw overgaand in regen en voor al na vannacht weer een aan zienlijke stijging van tempe ratuur. Frankering bij Abonnement: Temenzen. Onder Redactionele leiding van P.L. D. J. van Oeveren. Redactie-ad re» Noordstr. 65-57, Terneuzrn. Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondjjke Telefoon 49. Uitgave Stichting „De Vrye Zeeuw" Verschijnt dagelijks 4de Jaargang No. 695. Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Advertentieprijs: per mm 10 et.: minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 80 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr, Bureau van dit Blad, 10 ct. meer. ZON EN MAAN. 1948 Zon Maan Jan. Opk. Ond. Opk. Ond. 1 8.48 16.38 22.52 12.04 2 8.48 16 40 0.14 12.19 3 8.48 16.40 0.54 3 2.32 4 8.48 16.41 1.34 12.46 5 8.48 16.43 2.52 13.— 6 8.48 16.44 4.29 13.17 7 8.47 16.45 5.26 13.39 8 8.47 16 46 6.39 14.07 9 8.46 16.48 7.47. 14.45 10 8.46 16.49 8.44 15.34 Zo dan ook weer de laatste dag'van het jaar 1947 aangebro ken Etn er izal wel niemand zijn, die, terugblikkend op de gebeur tenissen, die, vooral" op internatio naal terrein, 1947'ons bracht, tot. de blijde conclusie zal komen dat rich in de verhouding der volke ren een wending ten goede heeft voorgedaan. Integendeel, het jaar 1947 kan misschien het beste worden ge karakteriseerd als een jaar waar- ia de crisis der samenleving tus sen de volkeren zich heeft toege spitst. Hoe langer hoe meer :s het duidelijk geworden, dat de afgelopen oorlog praktisch geen enkel probleem tot oplossing heeft gebracht. De vijand, die ons allen be dreigde, mag dan verslagen zijn, de demonen echter waardoor deze bezeten was, zijn nog spring levend. De oude spreuk: ,,de ge schiedenis herhaalt zich" schijnt ook nu haar waarheid te bewij zen. Wederom is de wereld als in de voorbije oorlog in twee kam pen verdeeld. Wederom schijnt er geen enkele mogelijkheid tot een waarachtige samenleving der vol keren te bestaan. En kon het nu maar op rede lijke gronden ontkend worden, dat i947 ons geen vastgelopen wereld te zien gaf. Maar dat te ontkennen zou immers dwaasheid Ejjn en van een wel zeer opper vlakkig optimisme en idealisme getuigen. De overmacht der vol keren en hun leiders om tot een werkelijke samenleving te komen, is daarvoor al te zichtbaar aan de dag getreden. En het algemeen gevoelen moet rich, op grond van de gebeurte nissen, dan ook baanbreken, dat, als er niet spoedig iets verandert, het conflict noodwendig moet uit barsten. Ja, dikwijls wordt im mers niet eens meer de vraag ge steld of de botsing zal komen neen, dht staat vast! maar slechts wannéér ze zal komen. En net ergste van alles is, dat niemand zich tegen het geloof aan het komende conflict verzet, «naar het als vanzelfsprekend en onontkoombaar aanvaard. Fata- lisch laten we alles maiar over ons komen. Als een onvermijde lijk noodlot beschouwen we het En nergens ter wereld schijnen de geestelijke krachten te kunnen worden opgebracht die tegen dit noodlotsgevoel stelling nemen. De wereld van 1947 is dus een tegen zichzelf verdeelde wereld En dat, terwijl het bekende woord van de Amerikaan Wendell Wil- kie waar is en blijft: one world or none, d.w.z. de wereld moet een eenheid zijn of ze zal hele maal niet zijn. De tijd is immers voorbij dat afzonderlijke landen rustig op richzelf konden leven en niemand nodig hadden en zichzelf konden verzorgen. De internationale af hankelijkheid, in 't bijzonder op economisch gebied, is toch onweer sprekelijk. De volken hebben Op vragen van het Tweede Ka merlid Ruygers, in verband met het onlangs gepubliceerde rapport van het in Februari j.l. gevormde Duitse grenscomité heeft de heer Van Boetzelaer van Oosterhout, Minister van Buitenlandse Zaken het volgende geantwoord: De Minister heeft kennis geno men van het rapport van het zo genaamde „Bentheimer Grenz- landausschuss", hetwelk in Febru ari van dit jaar werd gevormd uit vertegenwoordigers van 18 langs de Nederlandse grens gelegen „Landkneise". De volledige tekst van dit rap port wordt nedergelegd ter grif fie, ter inzage van de leden. Met betrekking tot de verbijste- ^uitlatingen in dit rapport, als zótfden pbrtresen als Sittard, Zevenaar e.a. eigenlijk Pruisisch behoren te zijn, moge de Minister in de eerste plaats verwijzen naar wat hij bij de behandeling van het derde hoofdstuk van de begroting voor het dienstjaar 1948 in de Tweede Kamer heeft gezegd (het geen te v:i@Bn is tolz. 440 van de handelingen) Wat toen door de Minister werd gezegd omtrent het ongepaste ka rakter van dit memorandum, feldt uiteraard ook evenzeer voor e passages, welke de Minister op dat ogenblik nog niet bekend wa ren, waarin gezegd wordt, dat be paalde Nederlandse plaatsen eigenlijk Pruisisch zouden moeten zijn en dat wij ons voor gebieds uitbreiding tot België en Luxem burg zouden moeten wenden. De Minister heeft niet nagela ten de Britse autoriteiten te doen wijzen op het ongepaste karakter van bepaalde delen van dit memo randum. Dezerzijds is verzocht zo mogelijk in de toekomst publi catie van dergelijke onbeschaamde stukken te verhinderen. elkaar, nodig en hoewel dit het geval is en zij dit ook weten, kunnen ze elkaar toch niet vin den. De'crisis in de samenleving der volken heeft zich in 1947 in tegendeel juist verscherpt. -En de oorzaak van deze zich toespitsende crisis? We zijn geneigd hier in de eerste plaats te denken aan de economische tegenstellingen en tegenovergestelde belangen der volkeren. En toch, hoewel nie mand bovengenoemde tegenstel lingen zou kunnen of willen ont kennen, moet in deze fact'ore i toch niet de oorsprong der criss worden gezocht. Veeleer ligt deze op geestelijk terrein. Zo is te vinden in de angst voor en het wantrouwen jegens elkaar die hij de volken en hun leiders te vinden is, ze is eveneens te vinden in de harde zelfzucht en hebzucht waardoor al hun handelen en bedoelen wordt bepaald en gericht. Dit zien we immers hoe een ieder stijf en strak op zijn stuk blijft staan en voor zijn eigep belangen «vecht. En een ieder' meent in geen geval, juist terwille van zijn land, een weg te mogen inslaan waardoor men te dicht zou ko men in de buurt va# het offer. Het eigen belang en de eigen waardigheid zou hier immers schade lijden. Maar zie, het is juist deze weg en deze weg alleen die de wereld uit dé" impasse zou kunnen helpen. Want niet daar, waar men op zijn stuk blijft staan en alleen maar tracht te behou den of te nemen, vindt men elkaar, maar alleen daar, waar men van zijn troon afkomt en niet alleen het .recht en belang van zichzelf ziet, maar ook dat van de ander. De oorzaak ligt op geestelijk terrein. En daardoor gaat nie mand vrij uit, het kleinste volk niet en ook de afzonderlijke mens uiet. Dit kan belachelijk lijken. Het zijn toch de groten, die be slissen! En de kleinere hebben toch slechts af te wachten! En toch Is de verzuchting: als Ie leiders der grote volken üt juiste weg maar eens gingen dan zou de weg naar de oplossing der crisis gevonden zijn; een schijn heilige verzuchting, wanneer we zelf niet in eigen volk en levens kring deze weg beginnen te gaan. Immers niet van bovenaf maar van onderafwordt de samen leving, ook de samenleving der volkeren gebouwd. Geen splidari^ij is mogelijk waar niet bij heb begin begonnen wordt. En deze leeft d&ar, waar de band is met Hem, die volgens het Evangelie, Zich solidair ver klaarde met de mensheid in het Kind dat in Bethlehem werd ge boren. Omdat deze solidariteit er is, kan en zal onze hoop niet ster ven? Ondanks het rumoer der volke ren was 1947 een Annus Domini, een jaar des Heren en ook 1948 zal het zijn. M In verband met de Nieuw- g jaarsdag zal ons volgend E E nummer Zaterdagmorgen m E verschijnen. lllllllilllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllillilllllllllllllllllllllllliii De Koning-blijft nog enkeie dagen in Roemenië. Naar „Merdeka" uit Republi keinse kringen vernam, heeft de Republikeinse Regerinv Soetan Sjahrir, die momenteel te Singa pore vertoeft, verzocht, zich zo sooedig mogelijk naar Djokja te begeven. Het blad zegt tevens dat in kringen, die de situatie ob serveren, de mening wordt geuit, dat het Kabinet-Sjarifoeddin mo gelijk wederom wijzigingen zai moeten ondergaan, tenemde de huidige situatie het hoofd te kun nen bieden. Naar Aneta's corres pondent te Singapore meldt, heeft Sjahrir verklaard, zijn toekomsti ge plannen te zullen laten afhan gen van de politieke ontwikkelin gen in de komende twee weken. De Veiligheidsraad, Dinsdag avond bijeengekomen, was niet in staat de Indonesische kwestie te behandelen, daar nog geen rap port was ontvangen van de com missie van goede diensten. De afgevaardigden van Brazilië, Po len en Australië, die vervangen zullen worden door af ge vaardig* den van Canada, Argentinië en de Oekraine, spraken een woord van afscheid. Een woordvoerder van de Roe meense legatie te Parijs heeft verklaard, dat de ex-Koning Michaël in ieder geval nog enkele dagen in Roemenië zal blijven. Michaels oom, Prins Nikolaas van Roemenië, heeft tegenover Reuter verklaard, dat ex-Koning Michaël de eerste twee dagen het land waarschijnlijk niet zai verlaten. Prins Nikolaas verblijft te Lausanne. Hij zei, dat de ex- Komng en zijn moeder vermoede lijk naar Lausanne zouden komen. Men is te Bernvan oordeel, dat een eventueel ex-Koning Michaël, hem asyl te verstrekken ingewilligd zou worden op voorwaarde, dat hij zich niet aan politiek optreden zal schuldig maken. Ook aan Koning Leopold van België en na de eerste wereld oorlog aan Keizer Karl van Oos tenrijk is op deze voorwaarde asyl verleend. Men acht het in politieke kringen te Bern waar schijnlijk, dat de ex-Koning Mi chaël later naar de V. S. zal willen gaan, waar hij groter vrij heid voor politieke actie zou kun nen krijgen. Wordt Michaël vastgehouden? Het Zwitsers telegraafagent- schap doet aanhaling van mede delingen uit „betrouwbare bron"-, die melding maken van berichten uit Boekarest, volgens welke Mji'Chaël wordt „^vastgehouden" op het koninklijk buitenverblijf van Sinia, op ongeveer 125 kilo meter afstand van Boekarest. Volgens dit bericht zou Michaël Woensdagnamiddag Boekarest verlaten hebben doch waarschijn lijk in de eerstkomende dagen niet in staat zijn uit Sinia te vertrekken. De aanleiding tot het aftreden. Volgens Dinsdagavond te Lon den ontvangen bericht zou de naaste aanleiding tot het doen van troonsafstand door Koning Michaël van Roemenië gevormd zijn door zijn weigering een re geringsdecreet te tekenen, waar bij Emile Bodinaras, de voorma lige chef van de geheime politie, benoemd werd tot Minister van Oorlog. Dit bericht werd ont vangen door Dimitri Dimances- co, die zijn functie van Roemeens legatieraad te Londen heeft neer- verzoek van gelegd Volgens de mededelin- gen van Dimancesco zou het af treden van Michaël niet het ge volg geweest zijn van kwestie over een huwelijk. Bodinaras heeft inmiddels alle Roemeense militairen verplicht de n'euwe eed van trouw af te leggen, en wel voor 31 December middernacht. Militairen met verlof moeten zich voor het af leggen van de eed melden hij de dichtstbijzijnde garnizoenen. Het burgerlijk personeel hij de gewa pende macht krijgt tot 2 Januari de. tijd tot het afleggen van de eed. VADER WILDE ZIJN ZOONTJE REDDEN. Oudejaarsmorgen te half tien had te Veendam een zeer ernstig ongeluk plaats. Drie kinderen uit het gezin Buurmeijer, jongens van 7, 11 en 12 jaar. speelden op een brug over het Beneden Oos- terdiep, waarvan het dek zeer glad was door sneeuw en rjs. Op een gegeven moment gleed de jongste van het drietal, Hen- drink Jan, jn het kanaal, waarop de twee andere jongens om hulp riepen. De vader kwam op het hulpgeroep uit. zijn woning ge sneld en .'"vang het ventje, dat midden L _st kanaal spartelde, na. De man kon echter niet zwemmen en hij verdween dan ook onder water eer hij zijn jon gen had bereikt. Toegesnelde om wonenden en voorbijgangers trachtten <je man zowel als de jongen met behulp van twee lad ders te redden, doch toen de jon gen op het droge was gebracht, bleken de levensgeesten reeds te zijn geweken. De vader kwam niet meer boven en pas om vier uur des namiddags gelukte het de politie hem op te dreggen. Het slachtoffer was 30 meter afgedreven. De weduwe blijft met 9 kinderen achter. Bjj de overgang van het oude naar het nieuwe jaar is het voor vele mensen het ogenblik om even stil te staan. Om even de drang van het jachtige leven af te schudden en rustig de gebeurte nissen van het afgelopen jaar te beizien. Maar tevens tracht de mens een blik in de verborgen toekomst te slaan, in het nieuwe onbekende jaar, waarin zeker vreugden en smarten voor hem verscholen lig gen. Zo vergaat het ook hem, die terugdenkt aan de vele gebeurte nissen, die zich in hét jaar 1947 in de wereld afspeelden. En dan is misschien wel de eerste ge dachte, dat de mensen nooit wijs schijnen te worden. Want nadat in onze 20ste eeuw, vol van ver nuftig uitgevonden technische hulpmiddelen, reeds tot tweemaal toe een vreselijke oorlogsbrand de gehele aardbol teisterde, heeft het er alle schijn van dat het mensdom met volle kracht aan stuurt op een derde. En ofschoon het zover in het achter ons lig gende jaar niet kwam, toch kan men de wolken, die zich speciaal boven de Westelijke beschaving samentrekken, dreigend noemen. De vrede met het verslagen Duitsland kwam niet tot stand. Het agressieve groot Duitse Rijk ligt in vier stukken gescheurd terneer, bloedende uit vele won den. En de vier geneesheren, die nu reeds 158 vergaderingen wijd den aan het herstel, zijn het zo oneens over het toe te dienen ge neesmiddel, dat er veel kans be staat, dat de patiënt doodgebloed is, alvorens men hem gaat oplap pen. Wat wèl tot stand kwam was de vrede met de satelliet* staten Finland, Roemenië, Bulga rije, Hongarije en Italië. Van deze vijf pikte Rusland er practisch vier in, terwijl in Italië een hevige strijd gestreden wordt tussen de op Rusland georiën teerde communisten en de meer op het Westen gerichte rest. Even als in Frankrijk heeft het alle schgn, dat deze strijd ten- gunste van het Westen zal verlopen. De lage landen bij de zee zorg den voor een optimistisch geluid. Zij arbeidden rustig verder aan hun Benelux en gaven hiermee een voorbeeld aan overig Europa. Het is in ieder geval te hopen, dat ook in 1948 hier goede voort gang gemaakt kan worden. De botsing tussen Oost en West ging overigens op verschil lende fronten verder. In Noord- Griekenland woedt een volledige guerilla-oorlog. Griekse commu nisten, gesteund door hun partij genoten uit Bulgarije, Albanië en Joego-iSlavië, voeren hier een formele bergoorlcg. In China strijden enorme legers, eensdeels opgeleid en gesteund door Ameri kanen, anderdeels door Russen tegen elkaar. Ook huiten de tegenstelling RuslandAmerika, schijnen de mensen er nog steeds een genoe gen in te vinden elkander af te maken. Brits-Inaië werd zelf standig verklaard en onmiddellijk hakten Hindoes en Mohammeda nen op elkander in. Arabieren en Joden dreigen elkaar in de haren te vliegen. Nederlanders en aanha' gers van Soekarno en consorten heb ben het aan de stok. Eu boven dit alles hangt de dreiging; van de atoomhom. Voorwaar geen vrolijke terugblik! Temidden van deze woelige wereld leven wij Nederlanders op een eiland van rust. Ook in ons land blijft zeer veel te wensen over, maar geconstateerd mag toch worden, dat het in vele op zichten vooruit is gegaan. Wan neer men dan een blik tracht te werpen in het komende jaar, dan mag gehoopt worden, dat het gezond verstand het in de wereld winnen zal van het geweld. Geen der beide tegenover elkaar staan de grootmachten kan een nieuwe oorlog gebruiken. Teveel moet nog worden hersteld en opge bouwd. Het jaar 1948 zal in het teken staan van het hulpplan der Ame rikanen. Ook ons land kan er zijn voordeel mee doen. Maar dan dient ér toch wel het een en ander te veranderen. 'Het In dische vraagstuk moet opgelost worden. Op de Staatsuitgaven moet bezuinigd worden. Anders gaan we, ondanks het flinke wer ken van ons volk, toch de afgrond in. Financieel moet er orde op zaken gesteld worden. Willen wij in de komende West-Europese samenleving een waardige plaats in blijven nemen, dan zullen wij de te ver gaande en geldverslin dende ordening moeten herleiden tot. normale banen, waarin- weer plaats is voor het van ouds aan- wez'g zijnde Nederlandse initia tief. Zo zal 1948 internationaal en ook nationaal een hoogst be langrijk jaar kunnen worden voor de wederopbouw van de zielto gende Westerse beschaving. Of dit lukken zal. kan ook voor een groot deel van ons zelve afhan gen. Bij Koninklijk Besluit is bepaald dat de conferentie van vertegen woordigers van Nederland, Suri name en Curasao ter voorberei ding van de nieuwe rechtsorde in het bijzonder voor wat de verhou ding tussen Suriname, Curasao en Nederland betreft, te 's-Graven- hage zal worden bijeengeroepen, aanvangende op 21 Januari 1948. Als vertegenwoordigers voor Nederland werden op voordracht van de Raad van Minister be noemd 1-. Ir. J. W. Albarda. 2. PrOf. Dr. J. R. M. van den Brink. 3. J. C. Heldring I. Dr. W. L. P. M. de Kort. 5. Prof. Dr. J H. A. Logemann. 6. H. J. W. A Meyerink. 7. Prof. Mr. C. P. M Romme. 8. Mr. D. U. Stikker 9 H. W. Tilanus. 10. Mevr. D,r. E. F. Verkade Cartier van Dissel. De vervulling van de elfde en twaalfde plaats kan dezer dagen worden verwacht. Voorts werden als voorzitter van de conferentie, met raadgevende stem, aangewezen de Minister van Overzeese Gebiedsdelen, die zal worden bijgestaan docr een drietal adviseurs, eveneens met raadge vende stem, te weten: J. A. Brielman, Dr. W. Ch. de la Try Ellis en Mr. H. W. v. Hels- dingen. Bovendien is de Minister van Overzeese Gebiedsdelen ge machtigd om in het belang der conferentie andere adviseurs daar aan toe te voegen en waarnemers uit Indonesië uit te nodigen tot de bijeenkomsten. De omschrijving van het doel der conferentie vindt men neerge legd in het Koninklijk besluit in de uitnodiging om „de beginselen te formuleren voor de wenselijk geachte hervormingen in de tus sen Suriname, Curagao en Neder land bestaande staatkundige be trekkingen als deel van de staat kundige herbouw van het gehele Koninkrijk" en „deze beginselen uit te werken in een of meer ont- In verband met de fraude in zake de zending van de Kerst pakketten door militairen in Nederlands-Indië, waarbij te La ren 150 ton levensmiddelen in beslag werden genomen, worden allen die zich benadeeld achten of inlichtingen wensen, verzocht zich te wenden tot de comman dant van de Kon. marechaussée, Jennerstraat 13 te Amsterdam, die het onderzoek in deze zaak leidt. werpen tot nadere regeling van de verhouding tussen deze staatsde len en tot verwezenlijking van de nieuwe rechtsorde". In het Secretariaat-Generaal dat de conferentie zal bijstaan werden benoemd, tot Secretaris- Generaal: Mr. Th. H. Bot en tot Secretarissen:. Mr. J. W. Ellis en Mr. Raden Prajogo, alsmede Mej. Mr. P. F. Spits. Aangaande de Rijksconferentie met West-Indië verneemt het A. N. P. nog nader, dat de openbare vergaderingen van de conferentie zullen worden gehouden in de zaal van de Eerste Kamer der Staten- Generaal (eventueel ook in die van de Tweede Kamer). De vergade ringen der comité's zullen plaats hebben in de Treceszaal. Een jour nalist van ieder staatsdeel (Suri name en Curagao) zal tijdens de conferentie de gast van de Neder landse Regering zijn. In de Valerius-kliniek te Am sterdam is Dinsdagavond onge veer 7 uur, op 58-jarige leeftijd plotseling overleden de kunst schilder Han van Meegeren. Direct na bet proces, dat korte tijd geleden tegen hem werd ge voerd in verband met zijn „Ver meers" moest Van Meegeren ter verpleging worden opgenomen. UIT RUSSISCH GEBIED ONTSNAPT. Sinds de bevrijding werd niets meer vernamen van <1e heer A. J. Peters uit Berlicum, die tijdens de Duitse bezetting in Frankrijk was tewerkgesteld. Thans is hij er in geslaagd uit Russische kam pen, waar hij nabij de Poolse grens, was te werk gesteld, met enkele Fransen te ontsnappen. Het gelukte hem na een lange zwerftocht het vaderland en zijn gezin weer te bereiken. DONDERDAG 1 JANUARI 1948. Geref. Kerk. Hoek: 10 uur, Ds. F M. Verveen. DODELIJK VEB^fcERSONGELUK. Op de Rijksweg Amsterdam Dec Haag is Dinsdagavond om streeks half acht een zeer ernstig verkeersongeluk gebeurd. De chauffeur van de nieuwe Ameri kaanse z,g. lijnwagen, van de wereldomroep kamende uit Den Haag wilde vermoedelijk de afrit naar de Kruisweg rich ting Aalsmeer opdraaien, reed echter te ver door op de helling van het viaduct bij Hoofddorp, en werd bij het terugrijden gegrepen door 'n achter hem komende wa gen van de Franse ambassade. Het voorstuk van deze auto werd geheel ingedrukt en de chauffeur, de 27-jarige adjunct attaché d'information J. H. F. van de Vlugt, werd zodanig gewand, dat hij vrijwel op slag overleed, binnenband verkrijgbaar. Zijn lijk is naar het sectiehuisje van de Rijkspolitie te Hoofddorp overgebracht. De twee inzitten den van de radiowagen kwamen met de schrik vrij, maar de ach terkant van de auto werd enigs zins beschadigd. Het wegdek was ter xlaatse met een dun ïaagje ijzer bedekt. Het C. D. K. deelt ons mede, dat wederom 20 punten op de Textielkaarten VA 705 worden aangewezen. Met ingang van 1 Januari 1948 worden geldig ver klaard de bonnen gemerkt: „Tex tiel G-één punt", „Textiel G-vijf punten", „Textiel H-één punt" en „Textiel H-vijf punten". De bonnen „Textiel G reserve" en „Textiel H reserve" zijn der halve niet aangewezen voor de aankoop van textielgoederea. DODELIJK ONGEVAL TENGE VOLGE VAN GLADHEID. Dinsdagvoormiddag kwam de 29-jarige opzichter var. gemeen tewerken, de heer A. P. van I op de Schaapsweg te Ede dooi de gladheid van het wegdek met zijn motorrijwiel te slippen, juist toen een vrachtauto van de Edesc grossiersfirma G. R. H. pas seerde. Het motorrijwiel werd gegrepen door het voorspatbord van de auto en de bestuurder sloeg met zijn hoofd tegen een ijzeren stijl van de laadbak. Hij werd dooi de hevige botsing op slag ge dood. Tragisch was het feit, dat de vrouw van het slachtoffer op enkele meters afstand toevallig getuige was van het vreselijke ongeval, dat haar man trof. Het C. D. K. deelt ons mede, dat tot en met 29 Februari 1948 op de bon D 46 van het inschrij- vingsbewijs voor vervanging van fietsbanden B I 701 een toer bin nenband verkrijgbaar is. Verder is eveneens tot en met genoemde datum op de bonnen A 04, A 19 en A 23 van de in- schrijvingsbewijzen voor eerste montage een buitenband en op de bonnen B 04, B 19 en B 23 van deze inschrijvingsbewijzen een WINTERPRIJS VOOR KIPPENEIEREN. iDe op 21 December 1941 inge gane verhoogde winterprijs voor kippeneieren, die tot 3 Januari 1948 van kracht zou zijn wordt na laatstgenoemde datum voorlopig gehandhaafd. Tijdens de algemene jaarver gadering der „Nijverheidskamer van Antwerpen", heeft de voor zitter, de heer A. Martougin tij dens een toespraak verklaard, dat de inkomsten van België aan „harde munt", nog stammend uit het verblijf van de Geallieerde troepen op Belgisch grondgebied, thans zijn ingeteerd. Spreker wees er op, dat de Belgische be talingsbalans niet meer In even wicht is en dat de landen," die België moeten bevoorraden met levensmiddelen en grondstoffen in de dollarzöne liggen. „Om het gevaar te keren" aldus de heer Martougin, „zal België spoedig zijn handelspolitiek moeten her zien. Deze is te eenzijdig gericht op de invoer uit de Verenigde Staten en de uitvoer naar landen met zwakke deviezen." RECEPTIE VAN COMMIS - SARIS DER KONINGIN IN ZEELAND. In vecband met het aan Jhr. Mr. J. W. Quarles van Ufford verleen de eervolle ontslag als Commissa ris der Koningin in de provincie Zeeland zal op 31 Januari a.s. in de Concert- en Gehoorzaal te Middelburg een receptie worden gehouden waaroD autoriteiten, or ganisaties en particulieren gele genheid hebben afscheid te nemen van de Commissaris. DE SPOORLIJN Giechelen—terneuzen. Afgevaardigden van de Neder landse en Belgische Spoorwegen en van de Ministers van Buiten landse Zaken en Verkeerswezen, hebben te Dinsdag te Brussel be sprekingen gevoerd over de over name van de particuliere spoor lijn MechelenTerneuzen door de Belgische en Nederlandse Spoor wegen. De deskundigen zijn tot een accoord gekomen dat thans aan de heide regeringen ter be krachtiging zal worden voorge legd. Naar verzekerd werd, zul- len de rechten van het personeel en de gepensionneerden van deze spoorlijn door de overdracht niet worden aangetast. DIRECTEUR PROVINCIALE OPBOUWORGAAN ZEELAND. Tot Directeur van het Provin ciale Opbouworgaan Zeeland is door Gedeputeerde Staten dier provincie benoemd de heer J. Lijn zaad te Arnhem, thans werkzaam bij de Provinciale Dienst voor Culturele Verzorging van Weder- opbouwarbeiders in Gelderland. BENOEMING HOOFD INGENIEUR-DIR. WEDEROPBOUW ZEELAND. Naar het A.N.P. verneemt is binnenkort de benoeming te ver wachten van de heer H. IJ. M. Glerum te Kessel (L.) tot opvol ger van Jhr. Ir. J. de Ranitz, als Wot brengt de Stadie VRIJDAG 2 JANUARI. HILVERSUM I: 8.00 Nieuws; 8.15 Gram.; 9,15 Ochtendbezoek bij jonge zieken; 9.30 Gram.; 10.30 Morgendienst; 11.00 Cello en piano; 11.45 Musette orkest; 12.15 Gram 13.00 Nieuws; 13.15 Metropole orkest; 13.45 Gram.; 14.20 Van oude en nieuwe schrij vers; 14.40 Orgelconcert; 15.25 Ancoratrio; 16.00 Voordracht; 16.20 Ensemble Lachman; 16.45 Viool en piano; 17.20 Gram.; 17.45 Uit een grote stad; 18.30 Rege- ringsuitz 19.00 Nieuws; 19.15 Geestelijke liederen; 20.00 Nws.; 20.15 Koor; 20.45 Hoorspel; 21.30 Kamerorkest; 22.00 Vragen aan voorbijgang.; 22.45 Avondover denking; 23.00 Nieuws; 23.15 Gram. HILVERSUM H. 8.00 Nieuws,- 8.15 Gram.; 10 00 Morgenwijding; 10.30 Voor de vrouw; 11.00 Voor dracht; 11.20 Gram.; 12.00 Tan- goland; 12.35 Guus van Opstal; 13.00 Nieuws; 13.15 Gram.; 14.00 d'oTrc^f^ 1 dwDrCth VM Gedichten^''' IS^SoüSoncerï do £10Ir?,UW 16-00 Johan Jong; 16.30 Tussen de olkshuisvesting en de Bouw- twaalf en zestien; 17.00 Gram.; nijverheid m Limburg.- 1720 Wij en de muziek; 18.00 Nieuws"; 18.15 Accordeonorkest; 8CHOONDIJKE. 18.35 The Ramblers; 19.00 Denk Benoeming Wethouder. 1 °m de 19.30 Cursus; 20.00 6 Nieuws; 20 05 Trio; 20.30 Cursus; In de Maandag gehouden raads- j 21.30 Men vraagt; 21 30 Schul- vergadenng, waarop wij in ons I dig of onschuld g?; 22.15 Gram.; volgend nummer uitvoerig zullen 22.45 Avondwijding'; 23.00 Nws.; terugkomen, werd, wegens het '-23.15 Gram. bedanken van de heer J. Ris- I Hoofdingenieur-Directeur van de Wederopbouw, de Volkshuisves ting en de'Bouwnijverheid jn Zee land. De heer Glerum is momen- seeuw, tot raadslid toegelaten de heer A. P. Haartsen, en tot wet houder gekozen de heer Joh. de Feijter. Het punt betreffende de bouw van de Geref. Kerk werd van de agenda afgevoerd. Besloten werd tot aankoop van een brandspuit. Aan het slot der vergadering gaf de Voorzitter een overzicht over het ten .einde spoedende jaar. NlfJUWVLIET. Verg. „Groene Kruis". Dinsdagavond vond de jaarver- ZATERDAG 3 JANUARI. HILVERSUM I: 8.00 Nieuws; 8.15 Pluk de dag; 9.05 Gram.; 9 35 Pianoduo; 10.15 Gram.; 11.00 De Zonnebloem; 11.45 Man nenkoor; al2.03 Alt en piano; 11.33 Klaas van Beeck; 13.00 Regeringsuitz.13.30 Verv. KI van Beeck; 14.10 Gram.; 15.15 Concert der jongeren; 16.00 Gram.; 16.30 Causerie; 17.00 De Wigwam; 18.15 Journ. week overzicht; 18.30 R 19.00 Nieuws; l&.^o Volksliede- renkwartet; 19.35 Banden die binden; 20.00 Nieuws; 20.05 De gadering van de afdeling Nieuw- S®w<>ne man; 20.30 Lichtbaken; 21.00 Gram.; 21.40 Hoorspel; 22 00 Orkest zonder naam; 22,45 Avondgebed; 23.00 Nieuws; 23.20 Omroeporkest. HILVERSUM II. 8.00 Nieuws; 8.18 Virtuosotrio; 8.40 Gram.; 10.00 Morgenwijding; 10.20 Radio feuilleton; 10.35 Piano; 11.00 Voor de continubedr.; 12.00 Johan Jong; 12.33' Vincentino; 13 00 Nieuws; 13.15 Malando; 14.00 A.J.C.-uitz.; 14.15 Harmonie orkest; 15.15 Gram.; 16.00 Le zing; 16.15 Binnen zonder klop pen; 16.45 Artistieke staalkaart; 17 15 Radio Philh. Orkest; 18.00 Nieuws; 18.30 Om en nabij de twintig; 19.00 Octet van Men delssohn; 19.30 Voor de jeugd; 20.00 Nieuws; 20.15 De noten kraker; 21.15 Soc. commentaar; 21.30 Weekend-concert; 22.00 Hoorspel; 22.30 Community-sin ging; 23.00 Nieuws; 23.30 The Ramblers. vliet van het „Groene Kruis' plaats in de zaal van de heer P Cornelis. De belangstelling was slechts matig. Na opening door de voorzitter de heer J. Risseeuw, werden de notulen van de vorige vergade ring door de secretaris voorge lezen en ongewijzigd goedge keurd. Het verslag over 1947 van de secretaris gaf geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. De rekening en verantwoording over 1947 van de penningmeester werd door de kascommissie na gezien en in orde bevonden. Het batig saldo bedraagt thans 580,22. De aftredende bestuursleden, de heren A. Luteijn en P. de Keu- ninck werden met nagenoeg alge mene stemmen herkozen. Tot bode-magazijnmeester werd de heer J. de Reu benoemd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1