De politieke toestand in Indonesië De Belgische algemene begroting voor 1948 De Scheepsramp bij de Ned. kust Uitspraak van de Joodse ereraad over de heren Asscher en Prol. Cohen DE TOESTAND IN PALESTINA weeks vekw \<sm*<; DINSDAG 30 DECEMBER 1947. Officiële Ned. mededelingen Regering betuigt deelneming met Noorse scheepsramp &sPtnacShnrgde Republiek aanvaardt nieuwe voorstellen H. NI. de Koningin terug in de Hoofdstad Ontmoeting Beel Setyadjit De Franse anti-inflatie-wet Bonnen voorKoffieenThee Het verongelukte Belgische vliegtuig Legerverloven in Irak ingetrokken Het vermiste Amerikaanse superfort Grote staking te Bombay Democratisch Volksfront in Italië opgericht Frenkerlng btj Abonnam# Xemeuzen medegedeeld door het K.N.MJ. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. KOUD. Krachtige, aan de kust nu en dan stormachtige wind tussen West en Noord-West. Wisse lend bewolkt met vooral in het Noordelijk gedeelte f®* land regen-, hagel- of sneeuw buien. Koud. Verschijnt dagelijks 4de Jaargang No- 693- Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande - Terneuzim Advertentiepirgss: per mm 10 ct.; noinÖMt® oer advertentie f l.B*. Inzending advert*ntls«? tot des namiddag^ 4 VMS, Rubriek kl. advertent!®» 5 regels 60 et.; ierters rege! meer 12 cent. Ver melding: Brieven OOjSW nr. Bureau van fflt ahm 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. zoonoten bekend ge- Naar Aneta meldt, heeft Hadji Aeoes Salim, sprekend over de stlnd der onderhandelingen, deze ad* volgt gekenschetst. „Het. de komende dagen vriezen en dooien; indien het vriest. zal ,1? kraken en als het dooit, binnenkort de bloemen zichtbaar W<Maandag zijn de leden der Re publikeinse delegatie en de Re publikeinse technische oomm ssie uit Djokja naar Batavia terug ^De "vice-premler Setiadjit en de heer Leimena, voorzitter der tech nische commissie, heten zichi n dezelfde geest als Agoes Salim uif ook zij achtten de komende darrnn van' beslissende betekenis voor de onderhandelingen. Tegen de algemene verwachtm^ is de heer Sjanfoeddm te Diokia achtergebleven; als waar- nemend voorzitter der Repuhh keinse delegatie zal optreden d vice-voorzitter der delegatie de heer AU Sastro Anudjojo, de Re publikeinse Minister van. wijs De Republikeinse delegatie had het antwoord hij zich op het tweede ontwerp der Commissie vnnr croede diensten, dat tn een ZaterdW j.l. gehouden kabmets- rittag te Djokja is besproken Tot dusver zijn hierover van Republikeinse zijde geen mede delingen gedaan. °°kvyanJ^ Ne- landse zijde wordt overhetN derlandse antwoord op de nadere vr»or=tellen der Commissie - voor --oede diensten het stilzwijgen be waard Er kan alleen morden ge meld," dat volgens welingelichte. Svond laat aan boort van Willem Ruys aan de Commiss Van offciële zijde wordt ge mold dat de Nederlandse verbe en van 18 tot 22 December vijf gesneuvelden «n vier gewonden hebben bedragen, terwijl een litair door verdrinking om he ieven kwam. Op Java en Suma tra werden wederom aanvallen op Nederlandse posten en pa troubles gemeld. P °v<>rlie- December bedroegen onze4 zen zes gesneuvelden en veertien gewonden. De Nederlandse regering beeft baar zaakgelastigde Mr. A Fur^ gering ^^ar^deehiemhig^ te^J^tui- priet de ramp yan het Noorse kust verging. voor goede diensten bekend ge- TD.9 3,l^t (Behalve de Commissie voor goede diensten en de Ministers, namen aan de rondvaart op d- Willem Ruvs" nog deel de n'euwe Minister-President van Oost-Indoniesië, Anak Agoeng Gde Agoeng, Prof. Hoesem Dja- jadiningrat, vele militaire auto riteiten, departementshoofden, leden van de rechterlijke macht en vertegenwoordigers van de universiteit van Indonesië. Aan een tijdens de rondvaart op de Ja.vazee gehouden maaltijd, waar bij een gezamenlijke dronk op de Koningin werd uitgebracht, wer den oa. redevoeringen gehouden door Minister Beel en de direc teur van de Kon. Rotterdamse Lloyd, de heer Ruys. Het Republikeinse persbureau Antara meldt Maandag, dat het Republikeinse kabinet bloten heeft de nieuwe v00r^fend>*"ten commissie voor goede diensten hetreffende het staken der vgan delijkheden te accepterem echter „met enige amendementen H. ilf. de Koningin is gisteren ochtend tien uur vag Paleis Soest- dijk, waar zij de Kerstdagen te midden van bet Prinselijk Gezin heeft doorgebracht, op het Ko ninklijk Paleis te Amsterdam terüggekeerd. Gisterenmiddag vier uur plaat selijke tijd heeft op het Ameri kaanse consulaat-generaal een informele ontmoeting plaats ge had tussen de Minister-President, Dr. L J. M. Beel, en de Republi keinse vice-premier, Seytyadjit. De ontmoeting was o°TSPronk€- liik henaald tussen Dr. Beel en de Republikeinse eerste Minister Mr. Amir Sjarifoeddn op verzoek van laatstgenoemde. Wegens ongesteldheid van Sjanfoeddm kon deze echter onmogelijk aan wezig zijn. Reuter meldt nader uit Bata via, dat de ontmoeting tussen Di Beel en Setyadjit, naar verluidt eeschiedde met voorkennis van de commissie voor goede diensten. In de memorie van toelichting on het ontwerp van de algemene begroting voor .het dienstjaar 1948 merkt de regering op, dat het hier voor de eerste maal sedert de oorlog een sluitende be groting betreft. De gewone uitgaven en de oor logsuitgaven zullen uit de belas tingen worden gedekt. Een be drag van 7 milliard francs dat uit een lening zal worden verkregen, zal voor kapitaalsuitgaven wor den aangewend. De bedragen voor het herstel van materiele schade, tengevolge van het oor logsgeweld zullen eveneens tot een bedrag van 2.5 milliard door de belastingen worden gedekt De oorlog heeft 'de Belgische nf in deze geul ten- Marine-routeringsdienst stelt onderzoek in. Omtrent de oorzaak van de scheepsramp, waarbij het Noorse s* Skoghaug" voer de Neder landse kust in de Noordzee ten onder ging, tast men nog steeds in het duister. De veronderstel ling van de enige overlevende, dat de explosie op liet zaakt werd door een nloffing, vindt alsnog bg Neder landse scheepvaartdeskundigen weinig geloof. Vt njktuj on waarschijnlijk dat A™tHo^f: HP stoker die zich op de vuur plaat in het schip kcvond in dat ~eval de ramp zou hebben over feefd terwijl andere leden der be manning door de explosie werden ^Het* is de Marine-routerings- dienst uit Den Haag, die thans een onderzoek instelt. Het„h^ Hette- deze dienst, kolonel H. W. Hette ma ziet zich daarbij voor n moei lijks taak gesteld, nu er slechts één overlevende van de ramp is, die zich bovendien tijdens ie o:nt- nloffing niet aan dek doch op de vuurplaa? bevond. Het onderzoek richt zich in hoofdzaak naar de plaats, waar het schip is vergaan. Zouden de resultaten bewijzen dat dit in de z.g. vrije vaargeul is geschied, dan is er reden om te onderzoeken of in deze geul ten gevolge van de storm losgeraakte mënen verzeild zijn geraakt Mocht het schip buiten de geul zijn geraakt,dan is het volgens kolonel Hettema zeer waarschijn- S? dat de explosie door een mgn is" veroorzaakt. Buiten de geul be vinden zich in de Noordzee n.l. n°Snderz;Snewordt de mogelijk heid van een explosie in de lading van het schip, of zelfs van een ketelontploffing onder ogen ge zien. (Voor zover thans beKena was het schip met kolen Ook hiernaar wordt een onder zoek ingesteld. Sabotage acht de heer Hettema zeer onaannemelijk. Genegeerd wordt deze mogclgk- heid echter evenmin. In dit vel band merkte de heer Hettema op, dat de meeste van de schepen, die de laatste twee jaar dpor exp sies zijn vergaan, van Noorse na tionaliteit waren. De Franse Raad van de repu- bl'ek heeft thans de eerste drie artikelen van het regeringsvoor stel tot bestrijding der inflatie aanvaard. Van de zijde der com munisten werden talrijke amen dementen ingediend, die voor net overgrote deel werden verworpen. Het derde artikel, dat een hef fing op de winsten der landbou wers betreft, gaf de meeste moei lijkheden. De Minister van Land bouw, Pflimlin, gaf de verzeke ring dat de landbouwers, evenals de andere arbeiders, van de so ciale wetten zullen profiteren. Artikel drie werd daarna met 168 tegen 127 stemmen aangeno- mHet wetsontwerp, dat Dinsdag j 1. reeds in eerste lezing door de Assemblee is aangenomengaat na aanvaarding door de Rmad der Republiek voor de tweede lezmg naar de Assemblee terug. Het ontwerp bevat acht artikelen. Artikel drie werd aangenomen nadat op verzoek van de commu nisten de financiële commissie van de Raad een aantal amen dementen had aangebracht. Naar wij vernemen verkeert het Noorse stoomschip „Straum 25 mijl ten Noord-Westen van Helgoland in nood. «et zendt seinen uit waarbij onmiddellijke hulp wordt gevraagd. economie zware lasten opgelegd en de begrotingen zullen hierdoor nog vele jaren gekenmerkt wor den Niettemin was het moge lijk voor 1948 grote bedragen uit te trekken voor de volksontwik keling en de volksgezondheid. De verwezenlijking van het be- srrotingsevenwicht, zo zegt de memorie van toelichting ten slotte is een beslissende stap op de wèg naar bet herstel Hoewel onvoorziene uitgaven dit even wicht in gevaar kunnen brengen, mag België de toekomst met ver trouwen tegemoet zien. Het Centraal Distributiekan toor deelt mede, dat voor net tijdvak van 4 tot en met 17 Januari aJs- bon 118 algemeen wordt aangewezen voor i^o gr- koffie en bon 119 algemeen voor 50 gram the®. In verband met de feestdagen kan men reeds van Dinsdag 30 December af op lKivenstaande bonnen kopet*. Het Franse algemeen consu laat te Koenming, de hoofdstad van West-Joennan, heeft een on derzoek geopend naar de lading radium, die bij het ongeluk van j het viermotorige Belgische vlieg- 1 tuig, dat verleden week Maandag aldaar heeft plaats gehad, ver loren is geraakt. De Franse auto riteiten hebben een beloning uit geloofd voor het vinden van de lading die in een loden kist ver pakt en bestemd was voor bet Ohinees-Belgische instituut voor radium te Sjanghai. De 30 Belgische Katholieke Missionarissen, die zich aan boord bevonden, zijn van de ge volgen yan het ongeval volledig hersteld. -r_ jotfl/f tussen de J. ..„„Innan O Q TT PP Tl De Joodse ereraad, ingesteld door de contact-commissie^ der coördinatie-commissie m Nede land. heeft de uitspraak genuibh £erd, die hij heeft opgesteld na onderzoek der gedragingen van de heren A. Asscher en Prof. Dr. u. «ohen. Na uitvoerig te hebben gerele veerd welke de bronnen waren daaruit hij heeft geput en. yan welke stellingen hij ult^n^1J he*n vaststellen van zijn otso:m en tenslotte deze vaststelling uuyoe rig te hebben gemotiveerd^ spreek de ereraad als zijn mening Dat het laakbaar is geweest de opdracht tot vorming van een „Amsterdamse Jodcnraaden voorzitterschap yan deze raad (wat verantwoordelijkheid Fgen de Duitsers medebrachtl uit den van de Duitsers te hebben aanvaard; dat het laakbaar is geweest „Het Joodse Weekblad" te bbjven uitgeven, toen eenmaal bleek, dat het de Duitsers van meer nut dan dc Joden moest zijn, waarbij de ereraad tevens herinnert aan zijn afkeurend oordeel over een aantal berichten, die hiervoren zijn ge noemd; dat het laakbaar is geweest. I medewerking te verlenen aan een Si anti-Joodse maatregelen, zoals het uitgeven van de Joden ster en het verzenden van beveLn om naar Westerbork te veTtrek ken; dat de wijze, waarop de voor zitters de weigerachtigen tot het geven van de bijdrage voor eerste heffing aanschreven, laak baar is geweest; dat de medewerking, verleend bii de selectie voer deportatie, in het bijzonder de medewerking in Mei 1943, zeer laakbaar is ge weest. En besluit; Gezien het vorenstaande advi seert de ereraad de heren A. As scher en Prof. Dr. D. Cohen uit te sluiten van het bekleden van ere ambten en bezoldigde functies van iedere aard bij eni^e Joodse m stantie of instelling en wel voer de duur van het leven. Van de kamer van de Joodse ereraad maakten deel uit: D. Heij- mans, Dr. B. Karlsberg (secr Prof Dr. S. Kleerekoper Mevr. Mr C. van Rhijn—Leijdesdorff, tandarts S. M. Vreedenburg en zg stond onder voorzitterschap van Mr. M. Bosboom. Dl. Mosje Sneh afgetreden. Dr Mosje Sneh, lid van het bestuur van het Joods bureau en voormalig opperbevelhebber van de Hacanah, het Joodse verdedi gmgsleger, is afgetreden als i, fan het bestuur van bet hurc.au aldus wordt uit gezaghebbe .de bron te Tel A.viv vernomen. De voornaamste reden voor ziJn aftreden, aldus meende men te weten, was het besluit JC Toods bureau om het uitvaren van de twee schepen met illegale immigranten, de „Pan Vork „Pan Crescent" te verbieden Deze schepen zijn met bijna 16 000 Roemeense illegale immi granten aan boord uit de haven van Boergas (Bulgarije) vertrok ken. Naar verluidt wa^Sneh heftig gekant tegen de huidge oriëntering van het het Joods bureau op Washington en Londen en was hg een voor stander van „internationale neu traliteit" Deze maand verklaar de hij, dat vriendschap met de Sovj.-XJnie de grondstelling moest zijn van de nieuwe Joodse staat. Hii had tevens aangedronge» op actief verzet tegen de Bntse po- litiek in Palestina. Sneh is Pool VaDrS Mosjef Sneh verklaarde la ter dat de Zionistische polities verkeerd is en dat hij de yeran woordelijkheid er voor met lan ger kan dragen. „Na het beshut der V. N. zal de toekomstige joodse staat rekening moeten houden met de gevaren yan hn- periaiist'sche plannen van Don den. invloedrijke regeringskrin gen te Washington en ook van de hoofdsteden in het Midden Oosten". Voor de Barclays Bank te Je ruzalem is een bom geworpen, waardoor een Joodse bankemployé ernstig werd gewond. De bank leed geen schade. In de oude stad tussen de Joodse en Arabische wijk ont stond een vuungevecht. Bii een aanval op e«n wapen opslagplaats ten Oosten van Jaffa werd een Britse soldaat ge- dood en twee gewond. Er werden wapenen en munitie gestolen. Dp 29 November", het schip met Joodse Illegale immigranten is onder escorte van de Britse marine de haven van Haifa bin nengelopen De immigranten werden onmiddellijk naar Cyprus overgebracht Leden van de Irgoen Zwai heb ben uit een rijdende auto een bom o-eworpen op de Arabische sinaa appelmarkt bij de Damascuspoort in het oude Jeruzalem. Zes Ara bieren en een Britse agent werden gedood Drie Arabieren werden ernstig gewond. Voor de bom werd geworpen werd de voorna melijk door Arabieren bewoonde wijk door machinegeweervuur bestookt. Volgens officiële berichten wer den bij detze bomaanslag 9 Ara bieren en 2 Britse agenten ge dood, terwijl 27 Arabieren ge wond werden. In Irak zijn Maandag alle ver loven voor legerofficieren, dok ters- en verpleegsters mgetrok ken aldus wordt van betrouw bare zijde vernomen. Het comité voor de verdediging van Palesti na verklaarde, dat vrijwilligers in de afgelopen drie dagen de bon,cl stad met onbekende bestemming hebben verlaten. Tot deze vrijwil- ligers behoorden oud-militairen leden van verscheidene stammen en studenten. Een vliegtuig op ski's is er in geslaagd te landen in de buurt van het sinds Dinsdag in Alaska vermiste Amerikaanse superfort, waarvan de verblijfplaats Zondag is ontdekt. Het toestel bevindt zich op 160 km ten Noorden van Nome. Het ski-vliegtuig heeft vijf leden der bemanning van het superfort naar Nome gebacht De anderen zullen 't vliegtuig op ski's plaatsen, opdat het met be hulp van een andere vliegmachine weer zal kunnen opstijgen. Te Bombay is een algemene staking van 24 uur begonnen, waarbij 500.000 arbeiders betrok ken zijn. Indische troepen en politie patrouilleren door de stad- De staking, die door socialisti sche leiders is afgekondigd en door de communisten g&steund wordt, is ondanks het feit, dat congresleiders, o.w. de eerste Minister Pandit Nehroe, verzocht hebben haar niet af te kondigen, toch doorgegaan. De staking is „de eerste stap naar een sneller# regeling van de geschillen op in dustrieel gebied en het behoud van de burgerlijke vrijheden". Te Rome is Zondag tijdens een bijeenkomst van vertegenwoor digers van uiterst linkse partgen, die van de italiaanse regeringzijn uitgesloten, een democratisch volksfront voor arbeid, vrede en vrijheid" opgericht ter redding van Italië van het neo-fascisme De communist Lu: gi Longo werd tot presid. gekozen. Palmiro To- gliatti, secretaris-generaal van de Italiaanse communistische par tij, voerde het woord. De verga dering nam een resolutie waarin gezegd wordt, dat het de plicht is van alle volken om de banden met het fascisme, dat leidt tot allerlei monopolies, te verbreken. Verder wordt op alle arbeiders zonder onderscheid een beroep gedaan om zich bij het front aan te sluiten.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1