.4 s >4 4? W "jf H.M. ctaKoningin biedt Amsterdam nieuwe stadsvlag aan. Na het afbreken der Londense Conferentie Begroting van Gverz. Gebiedsdelen r Jf 1 De Duitse luchtoorlog. li -HX r DONDERDAG 18 DECEMBER 1947. PRINSES JULIANA zal gedenkteken onthullen. EDEN spreekt te Wolverhampton. Verklaring van Bevin. in de Tweede Kamer. De Commissie vaniGoede Diensten. l, n 1 £A isc|^ irM n r Frankering bt) Abonn«m«it - T«meuzen WEERSVERWACHTING. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Weinig verandering. Wisselende bewolking met en kele verspreide lichte buitjes. Meest matige wind tussen N.- Oost en Noorden. Iets kouder dan gisteren. ZEEUW 4de Jaargang No. 686. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimam per advertentie IjBSi Inzending advertentie# tot des namiddags 4 uox» Rubriek kl. advertentie*» 5 regels 60 ct.; l»ö*r» regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven «aüe® nr. Bureau van dit BW 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Een flink briesje deed de nieu we Amsterdamse vlag met de wapenspreuk „Heldhaftig, vast beraden, barmhartig" vrolijk wapperen aan de vlaggenmast reohr voor het voorlopig nationale monument in het Amsterdamse Dam plan tsoe.n. Kort voor half vier kwam een kleine stoet vanuit de hoofdin gang vun het Paleis op de Dam. Deae begaf zich tussen de haag van Amsterdammers, die zich op de kleine steentjes van de Dam en op de straatweg tot het Dam- plantsoen hadden opgesteld. Aan het hoofd van de stoet liepen vier leden van. de voormalige binnen landse strijdkrachten met hun blauwe overalls en zwarte hel men. Een hunner droeg het dundoek. En achter hen de Landsvrouwe met aan Haar zijde Mr. Arn. J. d'Ailly, burgemeester van Am sterdam. De kleine waardige stoet werd besloten door het voltallige Am sterdamse gemeentebestuur. Daar, waar het Damplantsoen begint, hield de Vorstin stil. De vier B. S.-ers namen de vlag van de stadhuidbode over en bevestig den het doek aan het touw van de vlaggenmast Onder het spelen van het Wil helmus zagen de Vorstin en de vele aanwezigen Amsterdams nieuwe vlag met haar nieuwe spreuk zich ontvouwen aan de mast. De Koningin begaf Zich, nadat de mannen van de B. S. de vlag in top gehesen hadden, naar de mast in het plantsoen en reik te de vroegere verzetsmannen de hand. Tezamen met burgemees ter D'Ailly begaf Zij zich daar op terug naar het Paleis. Even later verscheen de Koningin met de burgemeester op het balcon. Luide werd zjj door de duizenden toegejuicht. Het was niet voor de eerste maal, dat de vlag ontvouwen was. Reeds had Zij enige tijd vóór de vlaghijsing in het Damplant soen, geprijkt aan de wand van de burgerzaal in het Paleis, waar Hare Majesteit gistermiddag om half drie de vlag aan de gemeente Amsterdam heeft overgedragen. Hierbij hield H. M. de volgende rede: Mijnheer de Burgemeester, Het is Mij een vreugde u thans de vlag te kunnen aanbieden, die Ik heb laten vervaardigen inge volge het K. B. van 29 Maart 1947, waarhij aan het wapen van Amsterdam werd toegevoegd de zinspreuk: „Heldhaftig, vast beraden, barmhartig". Het comité gedenkteken Vught heeft thans bericht ontvangen dat Prinses Juliana Zaterdag 20 December omi half drie het ge denkteken voor de gefusilleerden nabij het concentratiekamp te Vught op Lunet n zal onthullen. Alvorens hiertoe over te gaan, keer Ik in Mijn gedachten terug tot de tijden, waarin de bevolking van de hoofdstad des Rijks, ja van geheel Nederland zuchtte on der vreemde overheersing en een niets ontziende vijand het waagde de hand te slaan aan een deel van ons volk. Nooit zal Ik de ontroering vergeten, die zich van ons meester maakte, toen ocgge- tuigen ons te Londen het eerste bericht brachten, hoe gans een bevolking zich in daadwerkelijk verzet gekeerd had tegen de on menselijkheid van een wrede dwingeland. Moge de woorden aan het Am sterdamse wapen toegevoegd, tot in lengte van dagen levend hou den de herinnering aan uw strijd, volgehouden ten koste van mate loze offers, gedurende lange ja ren, tot de uiteindelijke overwin ning. Moge de bevolking van Amster dam uit deze herinnering telkens opnieuw de kracht putten om pal te staan voor vrijheid, gerechtig heid en menselijkheid om der wille waarvan men zich toen tegen overweldigende macht heeft te weer gesteld. Woensdagmiddag arriveer den op Schiphol twee K.L.M.- vliegtuigen uit Indië, een „Con stellation" en een ,;Skymaster", die samen 2000 pakketjes aan boord hadden, n.l. geschenkzen dingen van militairen in Indië aan hun familieleden in Nederland. De komeet, die onlangs op verschillende plaatsen op het Zui delijk halfrond is waargenomen, is D'nsdagavond cok door het ob servatorium IfncDonald in Texas gezien. Naar het A.N.P. verneemt, zal Minister Drees hedenmorgen met het vliègtuig van de lijn dienst der K. L. M. naar Indone sië vertrekken. Het ligt in het voornemen, dat Minister Jonk man Zaterdag de reis zal aan vaarden, doch dit laatste staat nog niet geheel vast. President Truman heeft Dinsdag per proclamatie bepaald, dat met ingang van 1 Januari de eerste algemene te Genève geslo ten tarief- en handelsovereen komst voorlopig van kracht zal worden. De landen, die zich bereid ver klaard hebben met ingang van genoemde dafum hun concessie te doen, zijn} Australië, Canada, Benelux, Frankrijk en Engeland. Eden, de vroegere Britse Mi nister van Buitenlandse Zaken en tegenwoordig de tweede leider der conservatieve oppositie, heeft verklaard, dat regeling van het Duitse vraagstuk niet mogelijk is zonder de economische hulp van het plan-Marshall aan Euro pa, terwijl Duitsland de sleutel is van het herstel van Europa. Hoewel de nederlaag der commu nisten in Frankrijk, aldus Eden ver buiten dat land opluchting heeft veroorzaakt, wordt hierdoor een luchthartig optimisme geens zins gerechtvaardigd. Slechts een stabiel West-Euro pa kan aan de communistische penetratie weerstand bieden. Daarom moet nu na afloop der •onferentle der vier Ministers aonder verwijl naar een nauwere Europese samenwerking gezocht worden. Terwijl ons doel voort durend een Verenigd Europa dient te zijn, mag ons dit niet verhin deren handelsbetrekkingen te zoeken in alle delen van de we reld. De uitwisseling zou bij tijc^s kunnen leiden tot verzwakking der tegenstellingen en misschien zelfs tot begrip in de politieke sfeer. Naar Reuters diplomatieke cor respondent meldt, is men in gewoonlijk welingelichte kringen te Londen van mening, dat Mars hall, Bidault en Bevin Woensdag hijeen zouden kunnen komen om onmiddellijke beslissingen te ne men over de toekomst van Duits land. Gezaghebbende kringen te Londen verklaarden, dat het af breken der conferentie op geen enkele wijze een terugslag zal hebben op de handelsbesprekingen tussen, Engeland en de U1SSR. Men verwacht, dat Bevin voor Vrijdag het Britse parlement op Kerstreces gaat, een verklaring in het Lagerhuis zal afleggen. Dr. Schumacher, de leider van de Duitsehe sociaal-democratische partij, heeft te Hannover ver klaard, dat iedereen, die als Duit ser denkt, had verwacht, dat niet de wensen van het Duitse volk, doch het machtsevenwicht van de overwinnende landen beslissend zijn voor de toekomst van het Duitse volk „zoals de Londense conferentie opnieuw bewezen heeft". De berichten, dat de twee lei dende partijen' in West-Duitsland een West-Duitse regering zou den gaan worden, noemde Schu macher geheel en al onjuist. Hij zeide te hopen, dat het verdagen van de conferentie geen verde ling van Duitsland en de wereld in Oost en West zal betekenen. De permanente commissie van j het Duitse „Volkscongres" heeft opdracht gekregen de komende dagen bjjeen te blijven. Kaiser, de leider van de Chris telijk Democratische Unie, heeft Dinsdagavond te Karlshorst een lange bespreking met de Sovjet- Russische autoriteiten gehouden. Schwennicke, de leider van de liher.-democratische partij, heeft te Berlijn verklaard, dat het mislukken van de Londense con ferentie niet impliceert, dat de Oostelijke zóne door een ijzeren gordijn zal worden afgesloten. Hij zelde, dat het falen hij het ten uitvoer leggen van de plechtige beloften, die te Jalta zijn gedaan het Duitse geloof in de democra- Volgens de te Keulen ver schijnende Rheinische Zei- tung Is de eerste lucht-aan- val door Duitse bommenwer pers uitgevoerd opeen Duitse stad, n.l. Freiburg in 1940. Zeven-en-vyftig per sonen werden gedood. De Duitsers hebben, aldus het blad, deze aanval als voor wendsel gebruikt tot het bombarderen van open Ge allieerde steden. De /lanval op Freiburg had plaats op 10 Mei 1940, de dag, waarop de invasie in België en Nederland be gon. tie fundamente.;l zal schokken. In de Vereriigde Staten durft men niet voorspellen, dat de con ferentie der Ministers ooit weer bijeen zal komlan, of dat enige president zich ial kunnen veroor loven de eerste stap te doen om tot een nieuwe conferentie met de USSR te geraken. In officiële kringen gelooft men niet, dat de V. S. een afzonder lijke vrede met West-Du'tsland zullen sluiten en noemt men deze kwestie „academisch". Marshali's houding tijdens de conferentie en zijn verzoek om verdaging ervan hebben de enthousiaste steun van het congres ontvangen. De Britse Minister van Buiten landse Zaken, Ernest Bevin, heeft een verklaring afgelegd in ver hand met het afbreken der con ferentie der vier Ministers. Bevin was van mening, dat de S. U. de groothandel had uit gebannen en spoorwegen onder militaire controle had geplaatst, evenals openbare werken en fa brieken, terwijl ze op deze objec ten geen rechten voor herstelbe talingen kon laten gelden. Het doel hierbij was ,,het economisch leven van Duitsland te beheer sen". Bevin zei e«rst te willen weten, met welk recht de S.-U. deze maatregelen had getroffen: eerst dan kan de zaak ernstig bespro ken worden. In strijd met het verdrag van Potsdam, aldus Bevin, is zeventig procent van de industriële productie in de Sow- jet-zöne van Duitsland naar de S.-U. geëxporteerd resp. opge bruikt door de Sowjet-bezettings- macht. De verklaring gaat voorts in op Molotof's beschuldigingen aan het adres van Engeland en de V. S. aangaande het misbruiken der' industriële productie in de Westelijke zóne. Al wat Enge land, voor en na de fusie, heeft uitgevoerd, aldus Bevin, is be taald tegen de prijs van de we reldmarkt, ook kolen en hout. Duitsland heeft grondstoffen en ander materiaal ervoor terugge kregen. De S. U. heeft nooit duidelijk gemaakt, zo gaat Bevin verder volgens welk artikel uit de over eenkomst van Potsdam de S. U. recht zou hebben op onmiddellijke herstelbetalingen uit de lopende productie. Nadat Bevin had meegedeeld dat in de gecombineerde zóne de productie gestegen was van 28 tot 42 van de productie in 1936, verklaarde hij het te betwij felen, dat in de Sowjet-zöne een stijging tot 52 zou hebben plaats gehad. En bovendien zou den de'Duitsers er niet veel pro fijt van hebben. Doordat de Oos telijke zóne geen voedsel meer naar de Westelijke zóne zond, was daar de voedselpositie ongun stiger geworden maar „volgens mijn inlichtingen is, het rantsoen in de Westelijke zöne hoger dan het gemiddelde in de Sowjet- zöne", hoeiwel zij, die voor het Sowjet-bestuur werken, meer krijgen. De Tweede Kamer heeft Woens dagmorgen om 11 uur de alge mene beraadslagingen over de be groting van Overzéese Gebieds delen voortgezet. De heer Romme (K.V.P.) sluit z'ch aan bij de opmerking van "de heer De Kort, dat ten aanizien van Suriname en Curasao vast gehouden moet worden aan de volledige en loyale uitwerking van de Koninklijke rede van 1942. Er aan herinnerend, dat hij zijn steun aan Linggadjati heeft gegeven, verklaart spr. dat hij toch niet zorgenvrjj is. Vervol gens maakt hij enige opmerkin gen over het beleid der oppositie en der regering. In deze zaak moet de oppositie 'nagaan wat zij kan doen om de zaak te doen slagen. Al het an dere moet daaraan worden onder geschikt gemaakt, het is nood zakelijk objectief te blijven. Spr. constateert gemis aan objectivi teit. ZJ. werkt de oppositie dé faitisme jp de hand. De heer Romme verklaart, dat zïjn zorg ook uitgaat naar de op positie van andere zijde. Kamende tot het beleid der re gering betoogt spr., dat het thans gaat om de uitwerking van de Linggadjati-politiek op staatkun dig gebied en de aanvulling op finncieel en economisch terrein. Daaromtrent wordt te weinig van de regering gehoord. De heer Bierema (Vrijh. juicht de ronde tafelconferentie toe; hij wenst loyale toepassing van het Koninklijk woord. De economische mogelijkheden van Suriname besprekende, zegt hij er zich over te verheugen, dat er meer aandacht aan dit ge biedsdeel wordt geschonken. Ten aanzien van de emigratie van Nederlandse hoeren had z.i. nu reeds verricht kunnen zijn wat men nu het volgend jaar wil gaan doen. Met voldoening heeft hij verno men van de plannen tot massale woningbouw; hij vraagt of ze ook spoedig tot uitvoering komen. Tenslotte dringt hij op spoed aan ten aanzien van maatregelen op medisch gebied. De heer Zandt (St. G.) klaagt over onvoldoende voorlichting ten aanzien van Indonesië; over het regeringsbeleid bestaat weinig klaarheid, zo betoogt hij. Tegen dit beleid ontwikkelt hij bezwa ren. Aan al het confereren en toegeven, aan de misdadige over vallen op onze soldaten moet een einde kamen. De heer Nederhorst Arb. betreurt het wantrouwen, dat in West-Indië bestaat; deze stemming is echter z.i. begrijpe lijk, omdat Nederland niet de aandacht voor de West heeft. De heer Goedhard (Arb.) vraagt de aandacht voor enige aangele genheden. Zo voor de veelvuldig in Indonesië voorkomende corrup tie. Iedereen praat er over schandalen, maai het duurt vaak Uit betrouwbar Republikeinse bron verneemt Reuter, dat de Republiek het Nederlandse voor stel om enige veranderingen aan te brengen in de order om het vuren te staken heeft verworpen. De Republikeinse technische com missie heeft verklaard, dat zij bij haar besluit wenst te blijven om alleen de onvoorwaardelijke en oorspronkelijke voorstellen te accepteren, welke door de com missie van goede diensten zijn gedaan, daar zij van mening is. dat deize rechtvaardig en uitvoer baar zijn, aldus de Republikeinse zegslieden. (De Nederlandse voorstellen betreffende de aan te brengen veranderingen in de voorstellen van de commissie van goede diensten zijn kort geleden door Jhr. Mr. Van Vredenburch, de voorzitter van de Nederlandse technische commissie, bekend gemaakt. Zij houden in het on middellijk staken van de vijan delijkheden op de huidige fronten de evacuatie van het Republikein se leger uit de „zakken" achter de Nederlandse linies, waar de Nederlanders steeds weer op tegenstand stuiten, en de uitvoe ring van datgene, waarover reeds overeenstemming inzake het sta ken van het vuren was bereikt.) een jaar voor ingegrepen wordt. Spr. bepleit aanvoer in Indo nesië van nieuwe lectuur; er moeten ook meer kranten heen. Hij is van oordeel, dat een kist met boeken naar Djogja gezonden, een betere bijdrage tot goed we derzijds begrip vormt dan een complete militaire divisie. De heer Schouten (A.-R.) con stateert een gemis aan inlichtin gen en mededelingen van de Regering; er is z.i. een ontstel lend tekort aan uitwerking en concretisering van het beginsel programma van Linggadjati. iDe Minister van Overzeese. Gebiedsdelen, de heer. Jonkman, merkt op, dat men thans niet be schikt over een Ind'sche begro ting, er is nog geen besluit ge nomen in deze. De verwijten over deze aangelegenheid zijn z-i- niet geheel billijk, omdat de Kamer zich terzake niet heeft uitge sproken, terwijl zij toch het ini tiatief kon nemen. Het beleid ten aanzien van Indonesië is een zaak van alge meen Regeringsbeleid geworden Het Indonesisch vraagstuk maakt voortdurend een onderwerp van beraadslaging uit. Het gaan van Minister Neher naar Indonesië en de komst van de directeur-generaal van alge mene zaken, de heer Idenburg hebben de betekenis van de be hoefte aan een zo goed mogelijk contact; voor de heer Ideriburg betekent het tevens verlof. De benoeming van een Minis ter zonder portefeuille is tot stand gekomen om tot een betere behartiging van de zaken te kunnen geraken. Met voldoening stelt de Minis ter vast, dat door de Kamer eensgezind en meer dan ooit het geval was, de West is behandeld. Hij sluit zich aan hij de opvat ting, dat West-Indië alle aan dacht verdient. Komende tot het Indonesische vraagstuk herinnert spreker er aan, dat de Regering in de loop van het jaar de hoop en verwach ting heeft uitgesproken, dat het Indonesische probleem door de Indonesiërs zelf aangepakt zou worden en htf verheugt zich er nu over, dat de laatste maan den in steeds sterker mate Indo nesische krachten naar voren ko men, die een federatief staats verband wensen tot stand te brengen. De Minister protesteert tegen wat de heer De Groot gezegd heeft over twee Indonesische figuren, Hoessein Djajadiningrat en Abdoel Kadir. De politionele actie valt niet met ja of neen, of vóór of tegen te qualificeren; hij herinnert aan wat terzake op 23 Juli de Re gering heeft gezegd. De Rege- ringspolitiek aluit zich daarbij aan. Op het ogenblik doen zich dezelfde omstandigheden voor als in de Julidagen. De toen be staande vraagstukken wachten nog steeds op oplossing. Er wordt nog gestreefd naar stop zetting der vijandelijkheden. Van Nederlandse zijde staat men nog op federatie en unie, terwijl de Republiek voor zich opeist de plaats, die aan de federatie was toegedacht. De heer Kort (KV.P.) dient een motie in, waarin de Kamer zich uitspreekt voor doorvoering van de financiële gelijkstelling bij het onderwijs en de opleiding van leerkrachtfen. De motie zal op een nader te bepalen dag worden behandeld. Te kwart over zes verdaagt de Voorzitter de vergadering tot Donderdagochtend elf uur. EERSTE KAMER. De Eerste Kamer heeft een korte vergadering gehouden, waarin allereerst nieuwe afdelin gen werden, gevormd. De Kamer nam zonder beraad slaging of stemming aan de wets ontwerpen: nieuwe regels van de samenstelling van de Hoge Raad enz. en nadere vaststelling van het bedrag van de accijns op bier en voorts de begrotingshoofd stukken Huis der Koningin, Na tionale Schuld, buitengewone af lossing van Nationale Schuld, on voorziene uitgaven en ten slotte de wet op de middelen. De com munisten vroegen aantekening, dat zij tegen laatstgenoemd ont werp waren. De Kamer zal Dinsdag 23 dezer weer bijeenkomen. er heja Lh n ïafl LOOfi d't, t1'., Dtffl en lr. ds> si-J st r >- di: ïiz., i le jf- Li.Je hw* - 0 'I is£fcii Aiqj an<t-J^ laiv enifj rtiku 1 d}$

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1