I an Het onderhoud tussen Foster Dulles en De Gaulie. w De besprekingen op de „Iienville He Nederl.-Britse inspectietocht van de Nederl.-Duitse grens Sutr»T- Aanbieding van ere-doctoraat van Leuven Het Kabinet-Warouw ten val gebracht. S?-X3 dbriOSopSge f van Mt,DgaT S-S aan H.M. dé Koningin. "i. WOENSDAG 10 DECEMBER 1947. Staatscourant. (VtjKKtSV EK.W AC5TTING r«ide gedoeld door liet K.N M.I. gofBUt, geldig tot Woens- «t&gavond. Overdrijvende wolkenvelden. Matige tot zwakke wind uit N .o. richting. Overdrijvende wolkenvelden. Bijna overal droo^ weer. In de ochtend hier fTdkar neVel of mist. Over dag ongeveer dezelfde tempe ratuur als Dinsdag. Frankering bij Abonnement - Terneuzen i 4de Jaargang No. 619. Verschijnt dagelijks - Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande - Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie j 1.0*. Inzending advertaotMI tot des namiddags 4 uuXi Rubriek kl. advert en tl #4!i 5 regels 60 ct.; lsdm regel meer 12 cent, Ver melding: Brieven aflr nr. Bureau van dit 3U8 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. hp pplnofsihrieven de Commissie voor^ goede diensten heeft aan de Nederland* se en Republikeinse delegatie een voorlopige procedure-regelmg voorgelegd. Dit geschiedde in de tweede vergadering der delega tie welke Dinsdagmorgen aan boold van de „RenviUe is be- lG F larifoeddin en 7 andere Repu blikeinse gedelegeerden hebben de naoht aan boord doorgebracht. In de zitting van Woensdag nullen de voorzitters der beide delegaties hun standpunten ta.v. de voorgestelde procedure uiteen zetten Dinsdagmiddag kwamen de militaire commissies aan boord van de Renville" in vergaderm0 hij een. Commentaar. Ten aanzien van de besprekin gen op de „RenviUe" schrijft de Rerita Indonesia o.m., dat de teren Koets en Van Vredenburch in de Nederlandse delegatie uit de toon vallen, omdat zij tot de technische commissie hehoren. ue Berita ziet hierin een poging van Nederlandse zijde ooi de ^uder handelingen te vertragen en te temoeiUjken, waardoor de oproep van Graham om zo spoedig mo gehik met de politieke onderhan- deUngen te beginnen, zal worden getorpedeerd door het betrekken van militaire problemen m deze onderhandelingen. Neder- Het blad zegt, dat de Neder landers tijd nodig hebben de Republiek te verzwakken tenem de naar Djogja door te stote Het blad is voorts van mening, dat de Nederlandse acties om Daerahs en Negaras te vormen bedoeld zijn als maatregelen on de Republiek te ve^vakken en te (beconcurreren, en het brengt te komst van Nehcr en de vor ming van het collegiaal orgaan hiermode in. verhand Als laatste zet kan de oprich ting van het Kornité Indonesia Sen kat gerekend worden waarbij de Nederlanders erin geslaagd zijn gebruik te maken van Pro*- Dr Pangeran Ario Hoessem Dja- '^et^blad besluit met te zeggen, dat de Nederlanders hun hoop ge vestigd hebben op ket_ rekken^van t Ar, miirïhonwknndisre vraagstukken; welke de geloofsbrieven der dele gatieleden zal onderzoeken, aldus het communiquéDe commissie voor goede diensten stelde voor dat het wenselijk zou zijn, dat beide delegaties afzonderlijke, in formele besprekingen met ver tegenwoordigers van de co»1"11® si» voor goede diensten houden. Beide delegaties stemden hier- nljje eerste komende dagen zullen deze informele besprekingen plaats hebben. Woensdag as. wordt de derde bijeenkomst ge-- hcwie van de Nederlandse delegatie verzocht op deze ver gadering een verklaring te mo Ier. afleggen, terwijl het hoofd van de Republikeinse delegatie zich het recht voorbehield even eens een verklaring af te leggen. De technische commissies tot ui - voering van de wapenstilstand ontmoetten elkander gisterenmid dag op de „Renville", waar de hoofden vari de heide delegaties mei enkele leden voorlopig ook 's nachts veiblijf houden. Het Amerik. Vakverbond C. I O. heeft het verzoek van de regering ingewilligd, de staking in de fabriek vO°r atoomenergie te Oakridge, die in de nacht van Dinsdag op Woensdag zou aan vangen, voor een maand uit te stellen. De Minister van Buitenlandse Zaken heeft dezer dagen ter in zage van de leden van de Eerste en Tweede Kamer toegezonden een exemplaar van een door Dr. Ir.' J. A. Ringers uitgebracht rap port betreffende een inspectie tocht, welke dit jaar van de Ne derlands-Duitse grens door een Nederlands-Britse delegatie werd tehouden. Hoewel -dit. rapport zich in ver band met de vele technische dé tails, die daairin behandeld zijn, niet voor publicatie leent, is het toch gewenst aan de hoofdzaken daarvan algemene bekendheid te geolU5 November 1946 diende de Nederlandse Regering bij de grote mogendheden een memorandum in betreffende de Nederlandse terri toriale- en economische eisen ten aanzien van Duitsland. Bii de bepaling van haar stand punt ten opzichte van de in dit memorandum geëiste grenscorrec ties heeft de Nederlandse Rege ring zich laten leiden door de vol gende overwegingen: 1. Verkorting van de grens; 2. verbetering van de locale verkeersmogelijkheden 3 plaatselijke verbetering van de waterstaatkundige toestand; 4. verbetering van de sociaal- economische toestand; 5. opheffing van plaatselijke misstanden. verwachten de Nederlanders Australische hulp aan de Rep bliek van geen betekenis zal zijn. Gisterenmorgen heeft, volgens een door die commissie voor goede diensten uitgegeven communique de tweede bijeenkomst van de Nederlandse 'en Republikeinse delegaties plaats gehad. Er werd een subcommissie samengesteld, bestaande uit de voorzitter van de commissie voor goede diensten en de leiders der beide delegaties In de zitting van gisterenoch tend heeft het Oost-Indonesische parlement het kabmet-WarouW ten val gebracht. De door de Minister-President ingediendemo- tie van vertrouwen werd verwor pen met 57 tegen 14 stemmen Aneta tekent hierbij aan. Hier mede heeft de voorlopige volks vertegenwoordiging met imkerder- heiö van stemmen de vertuit woording aanvaard-voor een ^T'volgende parlementsverga dering zal over 3 diagen plaats hebben. Naar Aneta verneemt zal Anak Agoeng waarschijnlijk /in nieuwe voorzitter zijn Ook wordt wel genoemd de burgemeester van Makassar, A doel Hamid, doch deze is slechts ^fXtig\erSderbg%aZneldè rritiek tiWcns de algemene be- cipieel verschil van inz cht 0 de voornaamste staatkundig en algemeen heid tussen regering e^P^J. dat nu wprk'ne tussen het hui ai ge nisterie en het verte-enwoordi- gend lichaamWarouw zeide, j/- en rechtvaardigheid tijdens de van het ere- 1 de geest van het streven naar steeds nauwer toenaderirg tussen Nederland en België en herdenkt zij die nauwe verbondenheid met het geestelijke en culturele leven in Nederland en de hartelijke he- trekkingen, welke tussen de Leu- vense universiteit en de Neder- landse hogescholen bestaan. De eigenlijke promotie zal om streeks 12.15 uur plaats hebben in een intieme plechtigheid, waarbij 1-Iare Majesteit zal worden toege sproken door Mgr. H. van Wae- yenberg en door Prof. F Collin. Nadat Mgr. Van Waeyenbergh de bul zal hebben voorgelezen, zal deze aan de Koningin worden overhandigd. De deputatie zal bij deze plechtigheid in groot universitair ornaat zijn Des middags zullen op een receptie gelukwensen aan H M. de Konin gin worden aangeboden. Voor deze receptie worden vooraan staande Nederlandse academici uitgenodigd, onder wie de Neder landse oud-alumni van Leuven, Nederlandse ere-doctoren van Leuven, Nederlandse hoogleraren en verder vrienden van de Leu vense universiteit. De Leuvense delegatie zal m Amsterdam worden, ontvangen door het academisch en bemidde lingscomité van Amsterdam, van welk comité Prof. M W. Woerle- man voorzitter is. Waarschijnlijk zal Maandag 15 December, des avonds door de beide universitei ten van Amsterdam aan d€ Leu vense hoogleraren een receptie worden aangeboden. [De aanbieding - doctoraat der rechtsfaculteit van de universiteit van Leuven aan H. M. Koningin Wilhelmina op 15 December in het Paleis te Amsterdam, zal geschieden door een delegatie van Leuvense hoog leraren. Deze delegatie zal samengesteld zijn als volgt: M£r. H. van Waeyenbergh, rector magnificus, Mgr F. Litt, vice-rector; Prof L. van Essen, secretaris-generaal der universiteit; Prof. F. Oollin en Prof. P. Rosseau, resp. decaan en secretaris der rechtsfaculteit; dr Professoren J. Dabm en F van Dievoet, heiden der rechts faculteit; Prof. R Schockaert, voorz. van de raad van beheer van het academisch hulp- en be- middelingscomité; Prof. H. Flo rin Nederlander, die m Leuven mathematica doceert, en Pater H. L van Breda O.F M. Zoals hekend heeft de univer siteit aan H. M. de Koningin dit ere-doctoraat aangeboden als bliik van erkenning vhn en waar dering voor haar grote verdien sten in de verdediging van recht lil irv/i^ dat de regering in 33/3^^3 niet de verantwoordelijkheid op zich kan nemen voor een nieuwe kabinetscrisis. Hijveriangdeeen duidelijke en openbare uitspraak van het parlement omtrent des- zelfs bereidheid tot samenwei- kiing*. Warouw stelde de volgen de formulering voor: „Het voor lopig vertegenwoordigend lichaam van Oost-Indonesië acht, gehoord de namens de Oost-Indonesische uitgesproken regeringsverklaring nopens het algemeen en staat kundig heleid, samenwerking met het huidige ministerie mogelijk en verklaart zich in beginsel tot deze samenwerking bereid. HIT DE In de Staatscourant van Maan dag is opgenomen een beschik- kiro- van de Minister van Econo mische Zaken, waarbij een aantal distributievoorschriften wordt in getrokken. Naar de persdienst van het Ministerie van Economi sche Zaken ons mededeelt is deze intrekking zuiver formeel. Zij heeft in geen enkel opzicht in vloed op de feitelijke situatie van de distributie, zoals deze thans bestaat. Hetzelfde gekit ten aanzien van de in de dezelfde Staatscourant opgenomen be- *"hikk'ngen, waarbii oude mate rialen en afvalstoffen alsmede kremerijen' enz., 'als distr Ibutie- goed zijn aangewezen. Op 25 Januari 1947 diende de Nederlandse regering nog een aanvullend memorandum in met betrekking tot de vaststelling van de toekomstige Nederlands- Duitse grens en aanverwante pro blemen. (Dit memorandum werd aange boden aan de vertegenwoordigers voor Duitsland van de Raad van Ministers van Buitenlandse Za ken. die toen in Londen bijeen waret». Op 28 Februari 1947 hadden vertegenwoordigers van de Ne derlandse Regering de gelegen heid in een vergadering met de vertegenwoordigers van de Mi nisters van Buitenlandse Zaken deze en andere documenten nader toe te lichten. Op grond van de toen gevoerde besprekingen heeft de Neder landse Regering in Februari 1947 nog nader schriftelijk enige toe lichtingen gegeven met betrek king tot de betekenis van deze grenscorrecties voor Nederland. Een officiële reactie van de vier grote mogendheden heeft Neder land daarop tot dusverre niet ont vangen. Wel heeft de Engelse regering zich destijds bereid ver klaard om een inspectie te doen houden van het gebied, dat in het Nederlandse memorandum was genoemd. Deze inspectie heeft plaats ge vonden van 22 April tot 16 Mei 1947. De Engelse commissie stond onder leiding van Brigadier Prain. De Nederlandse commissie stond onder leiding van Dr. H. M. Hirschfeld en na diens ver trek naar Indië onder de leiding van Dr. Ir. J. A. Ringers. De commissie kon uiteraard geen beslissingen nemen.t.a.v. de vraagstukken herbonden aan de grenscorrecties. De opdracht van de Engelse commissie was', dat zij zoveel mogelijk gegevens moest verzamelen en slechts feitelijk heden had te constateren. Het was een „fact finding commis sion". De Nederlandse gedelegeerden konder derhalve slechts nadere toelichtingen op de Nederlandse desiderata geven. Waar de Neder landse autoriteiten tot op het ogenblik van de aanvang der in spectie geen gelegenheid gehad hadden een plaatselijk onderzoek in te stellen in de gebieden, die in het memorandum van 5 Novem ber 1946 genoemd waren, was deze inspectietocht dus tevens een welkome gelegenheid de kennis der Nederlandse autoriteiten te verdiepen. Uiteraard waren de betrokken gebieden voor Neder land niet onbekend, doch waren nog niet bezocht met het uitdruk kelijke doel grenswijzigingen te bestuderen. Het zou dus mogelijk zijn, dat tijdens de inspectietocht aan de Nederlandse deskundigen zou kun nen bliiken, dat de noodzaak zou kunnen bestaan afwijkingen voor te stellen van de voorgestelde nieuwe grens. Tijdens de inspectietocht werden de volgende vraagstukken aan een nader onderzoek onderworpen: De waterbouwkundige vraag- stukk€n de vraagstukken van landbouw en bosbouw; Volgens Reuter's correspondent te Parijs beschouwt men aldaar het onderhoud van IV2 uur, dat John Foster Dulles, de republi keinse adviseur van de Ameri- kaanse Minister van Buitenland se Zaken Marshall, met Generaal De Gaulle heeft gehad, als de he- langrijkste diplomatieke gebeur tenis van de laatste maanden. Men acht het onderhoud, dat gekenmerkt werd door wederzijd se hartelijkheid en wederzijds be grip, een erkenning van het I,mi nisterie van Buitenlandse Zaxen, dat men met De Gaulle moet re- kemng houden als met de moge lijke Minister-President m ten n;et al te verafgelegen toekomst. Bjjzt ndere betekenis hecht men aan het feit, dat Dulles en De Gaulle het eens werden over de kwestie Duitsland, daar het ver schil van mening tussien Frank rijk en de Westelijke Geallieerden over de behandeling van Duits land een h'nderpaal is gebleken voor gezamenlijke actie in West- Duitslard. Volgens over het algemeen wel ingelichte kringen te Parijs»zou over de volgende punten overeen stemming zijn bereikt: 1. Alles moet in het werk wor den gesteld om West-Duitsland economische voorspoed te schen ken 2 De Duitse staten, die West- Duitsland vormen, moeten onder enigerlei contröle der Geallieer den worden gestold. Zou men echter verder gaan en een cen trale regering van West-Duits- land instellen met een hoofdkwar tier bijvoorbeeld in Frankfort, dar zou deze Westelijke regering bij de huid ge stand van zaken onvermijdelijk opgeslokt worden door een onder Sowjet-Russische contröle gestelde regering van Oost-Duitsland Terwijl De Gaulle zich enkel^ weken geleden op een pers conferentie tegen de fusie van de Franse zone met de Engels-Ame- rikaanse zóne van Duitsland had verklaard, zou hij z'ch thans tegenover Dulles bereid hebben verklaard zijn goedkeuring te hechten aan een volledige econo mische eenheid van West-Duits- land. Iv nhY r m mijnbouwkundige vraagstukken; industriële vraagstukken; spoorweg- en andere verkeers- vraagstukken vraagstukken betrekking heb bende op de publieke werken en vraagstukken, die betrekking hadden op de douanedienst. Omtrent al deze vraagstukken werd uitgebreid materiaal verza meld, dat met kaarten toegelicht, opgenomen werd in het rapport van Ir. Ringers. Bij dit onderzoek vond een voor treffelijke en vriendschappelijke samenwerking plaats met de En gelse groep. Het behoeft met te verwonderen, dat hier en daar af wijkende meningen geconstateerd werden bij de beoordeling van de feiten door de verschillende dele gaties. Als- voorbeeld noemt het rap port, dat men van Engelse zijde het belang van de betrokken grensstrook voor de Duitse voed selvoorziening aanzienlijk hoger aansloeg, dan door de Nederland se deskundigen geschiedde. Waar het rapport door de En gelse groep aan haar regering uitgebracht echter niet in zijn go- heel aan de Nederlandse Regering werd overgelegd, kan niet mede gedeeld worden in hoeverre#even tuele afwijkende inzichten van in vloed op de conclusies waren Ten aanzien van het constate ren van een aantal feitelijkheden werden van, weerskanten nota s opgesteld, die uitgewisseld wer den. zodat om het feitelijk ver schil van inzicht geen misver stand kon bestaan. Bij de besprekingen, welke met de Engelse commissie plaats von den werd nog eens uitdrukkelijk vastgesteld, dat de Nederlandse Regering zich haar recht om grenscorrecties' van groter om vang te vragen voorbehoudt, in dien'niet aan verschillende andere economische desiderata, die in het memorandum van 5 Nov. 194b gesteld werden, zou worden vol daan. Hoewel de opdracht zich in principe beperkte tot een onder zoek naar de voorgestelde grens correcties, zo werden ook bespre kingen gevoerd omtrent de Ne derlandse desiderata met betrek king tot Duitse mijhbouw-conces- sies in het gebied links van de Rijn Aan de hand van de ervarin gen, die opgedaan werden tijdens de inspectietocht, werd een nieuwe kaart opgesteld over de correcties van de Nederlands- Duitse grens. Op deze kaart zijn aangegeven de nieuwe grens vol gens het oorspronkelijke memo randum van 5 November 1046, waaraan toegevoegd waren enige kleine wijzigingen voortspruitende uit het memorandum van 25 Jan 1947 en een nadere uitwerking van de nieuwe grens, zoals deze behandeld werd in de Brits-Ne derlandse grens-comwiissie. Deze nieuwe grens wijkt slechts op een aantal kleine onderdelen af van de oorspronkelijk voorgestelde grenswijziging. Het areiaal dat daardoor eventueel toegevoegd zou worden aan het grondgebied van Nederland is niet groter dan het areaal, dat door de oorspronkelijke voorgestelde grenswijziging zou worden omvat. Hoewel hier en daar uiteraard locale wijzigingen wenêelijk ble ken, zo werd toch naar Neder lands oordeel de oorspronkelijk getrokken lijn in hoofdzaak juist geacht. Voordat het rapport van Ir. Ringers afgesloten werd vond t« 's Gravenhage nog een bespreking plaats met leden van de Engelse commissie waarbij de arbeid der commissies op verschillende pun ten werd vergeleken, ten einde ten aanzien van verschillende technische kwesties eventueel misverstand uit te sluiten. Sindsdien heeft de Nederland se Regering omtrent deze aange legenheid geen verdere mede delingen ontvangeq. In de gemeenschappelijke nota van de Belgische. Nederlandse en Luxemburgse regeringen, welke op 26 November j.l. aan de raad van Ministers van Buitenlandse Zaken werd aangeboden, werd onder meer het Nederlandse me morandum van 5 November 1945, houdende de Nederlandse deside rata met betrekking tot de terri toriale claims nog eens in her innering gebracht. TA adh t 1 le I er I ér:

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1