DE TOESTAND IN FRANKRIJK ■e Dc Belgische Koningskwestie De geschiedenis wereldoorlog van de tweede Dc conferentie van Londen 4 MAANDAG 8 DECEMBER 1947. I)K toestand is nog DE VOORSTELLEN DER REGERING NIET VOL DOENDE '"EACHT. Prins Karei wan België naar V. S. Ongeregeldheden te Rome Italiaanse regering ontvangt ultimatum Minister Neher in Batavia aangekomen Waarschuwing van Truman Republikeinse delegatie Batavia aangekomen^ Wet tegen staking in Griekenland aangenomen Communique van de Commissie voor goede diensten W Krankertng bi) Abonn« at - T«rn«uzen WEEKSV Eïï W AiCïITJ N c «ftdeeedeeld door het KJST.M I. De Bilt, geldig tot Maan dagavond Mistig Vrijwel overal nevel of mist, overigens zwaar bewolkt met enkele opklaringen. Bijna over al droog weer met verander de wind. Weinig verandering in temperatuur. 4de Jaargang No. 671. Verschijnt dagelijks - Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande - Terneuzcm Advertentieprijs per mm 10 ct.; minJfflerüfltt per advertentie 1,55®. Inzending advertentie* tot des namiddags 4 Ufflls Rubriek kl. advertentie*® 5 regels 60 ct.; ieder# regel meer 12 cent. Var- melding: Brieven oofla? nr. Bureau van (BtBSaffi 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. IS DE STRIJD BESLIST? Parijse correspondent van !et persbureau Reuter, Harold kag. beeft een onderhoud gehad net de Franse Minister van Bin- neelandse Zaken, Jules Moch. ne strijd is beslist," verklaar- j Moch, „ik ben de situatie Heester. Naar de mening van de Minis ter loopt de worsteling tussen de stakers en de Regering, een wor steling', die twee millioen arbei ders het werk heeft doen neer leggen, thans ten einde Het of fensief der Regering tegen sta kers en saboteurs is, zo zegt Moch. blijkbaar in het opruimingssta- iitim getreden, althans nemen de iaden van sabotage door het ge- kele land af. Door het oproepen van ongeveer 240.000 man kan de Regering bescherming verlenen v® de werkwilligen. Steeds meer jrbeiders, zo voegde Moch hier aan toe, keren naar hun werk te rug. Het gros der 350.000 sta kende Parijse metaalbewerkers zou aanstalten maken heden wee' aan het werk te gaan. Overal, waar geheime stemmingen zijn gehouden, heeft, volgen® Moch, een overweldigende meerderheid voor opheffing van de staking gieternIn fabrieken, waar ,,de communisten nog bedreigingen uiten," heeft de geheime stem ming niet kunnen plaats hebben, maar van de spoorwegmannen itaakt, naar Moch en de zijnen schatten, geen vijf procent meer. Het merendeel der twee mil lioen stakers zou gehandeld héb ben onder dwang Naar Moch's mening is de campagne van sta kingen en opstanden tegen het constitutioneel geizag een interna tionale actie om het plan Mars- tal! te doen mislukken." NIET DUIDELIJK. Het Franse MÜnisterie van op- »eding maakt bekend, dat slechts ten deel van het onderwijzend personeel uit de Nationale Fede ratie van onderwijzers deelneemt tan de door die Federatie gepro clameerde staking. De beambten van het Ministerie hebben tegen de staking gestemd. Dit alles geldt voor Parijs. In de provincie was de situatie nog onduidelijk. De Franse Minister van Finan ciën, René Mayer, heeft door de radio verklaard, dat de grote meerderheid der Franse arbeiders weigert de staking voort te zot- ten" en weer werkt. Hij meende, dat de arbeiders zouden hebben ingezien, dat ,,de staking niet loont" De verloren arbeid verte genwoordigen „duizenden tonnen kolen staal en textielgoederen," 41e het land dringend nodig heeft In de havens, aldus Mayer, gaat voedsel verloren. Mayer voegde or aan toe, aai do Regering de gezins-toeslagen gaat verhogen en de inflatie zal tegenhouden. Daarna zullen we pogingen doen, zo ging hij voort, do koopkracht van de arbeider te vergroten en „voor de zuinigen zal de waarde der spaargelden beveiligd worden. Maar al deze pogingen zullen tot niets leiden, aldus Mayer, indien het werk met ogenblikkelijk hervat wordt. Uit Parijs wordt voorts nog ge meld, dat de leider van de ,Ras- semblement du Peuple Franca, s, Generaal De Gaulle, een onder houd heeft gehad met John Fos ter Dulls, de republikeinse advi seur van Amerika's Ml nister van Buitenlandse Zaken, Marshall. DE METRO- EN AUTOBUS DIENSTEN GAAN IN STA KING. Het Verbond van employé's van de Parijse ondergrondse, dat zich onlangs van de CG.T. heeft af gescheiden, heeft Zondag met grote meerderheid besloten mede te doen aan de symbolische sta king, die hedenmorgen is begon nen. Het Verbond omvat een groot aantal bestuurders van on dergrondse treinen, zodat de Pa- rijzenaars gedurende de „Waar- schuwings-s'taking" van 48 uur geen gebruik kunnen maken van metro cn autobussen EEN VERKLARING. Het nationale stakingscomité heeft een verklaring gepubliceerd, waarin de mijnwerkers, havenar beiders en zeelieden van de koop vaardij geprezen worden wegens hun „standvastige houding." Volgens deze verklaring is er een duidelijk bewijs, dat de werk nemers voor brood en vrijheid strijden, tegen de wens van Re gering en werkgevers in, die ge bruik van de ellende willen ma ken om het moreel der stakers te breken. Tevens wordt aange kondigd, dat de Poolse arbeiders tien wagons suiker zullen zenden voor de kinderen der stakers Dit wordt een gebaar van internatio nale solidariteit genoemd. OVERLEG TUSSEN RE GERING EN C.G.T. De Franse Minister van Arbeid. Daniel Mayer, heeft Zondagavond de regeringsvoorstellen tot be ëindiging van de stakingen aan een delegatie van de C.GT. mee gedeeld. Benoit Fraehon, een afgevaar digde van de CG.T., verklaarde na afloop van de conferentie, dat de voorstellen nog geen algehele bevrediging schenken. De C.G.T. eist dat het minimum-salaris schriftelijk Wordt gegarandeerd. Wij zullen de voorstellen van de Regering aan onze kameraden overbrengen, aldus Fraehon. Naar Reuter meldt, zeide Fra ehon op een spoedig einde van het conflict te hopen Behalve .over de garantie van het mini mum-loon is nog geen overeen stemming bereikt over de perio dieke duurtetoeslagen. Op beide punten heeft de delegatie van de delegatie van de C.G.T. tegen voorstellen ingediend In gewoonlijk welingelichte kringen te Parijs verwacht men, dat de aibe'dsrust spoedig zal weerkeren. Minister Mayer zeide na de vergadering met de C.G.T., dat de jongste voorstellen van de Regering een hervatting van het ■werk mogelijk maken en dat het wachten nog slechts is op de be slissing van het centrale stakings- ccmité. Als de C.GT. niet spoe dig opdracht geeft het werk te hervatten, aldus de Minister, zal zulk een bevel niet meer nodig zijn omdat dan iedereen al aan het werk is. Verwacht wordt, dat de staking van twee dagen, waar mee de ambtenaren hebben ge dreigd, en die heden zou begin nen een fiasco zal worden. De volledige bijzonderheden om trent de regeringsvoorstellen zijn niet beschikbaar. Mayer heeft ge zegd, dat de Regering tegenstand ster is van een beweeglijke loon schaal, daar die nieuwe prijsstij gingen in de hand zou werken en het stabiliseren van lonen en prijzen onmogelijk zou maken Dat zou in strijd zijn met de be langen der arbeiders, aldus de Minister. Een beweeglijke loon schaal is een van de eisen van de C.G.T. Het Centrale stakingscomité heeft na de Zondagavond gehou den vergadering bekend gemaakt, dat de tegenvoorstellen van de Regering onvoldoende zijn. Het nodigt de stakers uit hun positie te versterken. 1 TT7-.4-4-/->•»-* ..nn Vi Q+ Rdi crj P Vfll li Tijdens de Vrijdag gehouden Kabinetsraad is opnieuw de Ko ningskwestie ter sprake gekomen. Naar thans wordt medegedeeld, zal in de loop van deze week over het verloop van deze onderhande lingen een verklaring aan de pers worden verstrekt. Hoewel deze verklaring vaststelt, dat de Ko ning niets heeft gedaan, dat aan zijn eer afbreuk doet, zou zij niet temin een reserve in acht nemen waar het bepaalde daden van de Vorst betreft. VERKLARING VAN KONING LEOPOLD. Volgens een communiqué van het te Brussel zetelende Secreta riaat van de Koning heeft Koning Leopold te Pregny, nabij Genève, een delegatie toegesproken uit Het Congres voor de oplossing van het Koningsvraagstuk" een partijloos orgaan, dat onlangs in België werd opgericht. Koning Leopold zeide om.: „Bij het afleggen van de eed tot eer biediging van de Grondwet en de Prins-Regent Karei van België heeft de uitnodiging van de Pre sident der V. S., een bezoek van drie dagen aan zijn land te een, aangenomen. Hij hoopt de rei® kort na Pasen 1948 te onder nemen. In de Romeinse voorstad Pri- mavalle aan de oude Via Aurelia heeft de politie het vuur geopend op een menigte demonstrerende werklozen, die met stokken, ste nen en ijzeren staven een aanval op de politie deed. Ben agent werd gewond De P°llt'e f31!/® orde eerst gedeeltelijk herstellen nadat zij aanzienlijke versterking had ontvangen. De kamer van arbeid der stad Rome heeft de Italiaanse rege ring een ultimatum gesteld tot het nemen van maatregelen tei verlichting van de toestand op het gebied der werkloosheid <n Rome, daar anders a.s. DiMda„ een algemene staking in Rome zal worden afgekond gd. Het ultimatum kwam na afloop van de onregelmatigheden, die zich Vrijdag in Rome afspeelden. Volgens de berichten werd een betoger gedood, terwijl 13 per ionen verwondingen opliepen. De zesde verjaardag van de overwinning der Sow jet-troepen bij Moskou is voor de militaire deskundige Generaal Galaktionof aanleiding geweest in de „Praw- da" een artikel te wijden aan zekere berichten uit de buiten landse pers," volgens welke een groep Dulitse militairen, onder leiding van de voormalige staf chef Halder, door.de Amerikanen is uitgenodigd een samenvattend werk over de „geschiedenis van de tweede wereldoorloggereed te maken. In de buurt van Kas sei zouden deze mensen hun ar beid verrichten. Naar Galaktionof's mening is de gastvrijheid der Amerikanen voor de Duitse Hitleriaanse Gene raals zeer wel verklaarbaar Vorig jaar, zo schrijft hij, heeft in de Britse pers een interview met krijgsgevangen Duitse Gene raals gestaan, afgenomen door de Britse schrijver Liddel Hart. De Duitse Generaals hebben toen ge tracht hun nederlaag bij Moskou op rekening van de vroeg inge vallen winter te schrijven, voorts op die van de slechte wegen en van de modder. Er was geen aan leiding, zegt Galaktionof, om zul ke onzin te publiceren, daar ieder weet, dat de vorst in 1941 eerst intrad, nadat de Duitsers bij Mos kou al op de vlucht waren Bij de slag van Koersk in 1943 zijn de Duitsers bij zomerweer op de vlucht gejaagd. Galaktionof meent, dat de „aan- stichters tot een nieuwe oorlog Hitleriaanse leugens nodig heb ben." De auteur zet uiteen, dat de Sowjet-overvrinning Mj Mos kou het resultaat is geweest van dp juiste en doelmatige oorlog voering van Stalin" en n et van winter, modder, slechte wegen oi zelfs fouten der Duitsers. Bij Moskou heeft het rode leger de overwinning behaald door op o December nog vóór de vorst tegen Kerstmis een offensief in te zetten. Het zou niet moeilijk zijn ge- weest zich deze datum te herin neren," aldus Galaktionof, spe ciaal in de Verenigde Staten, daar het offensief van het rode leger begon op de dag van de Japanse aanval op Pearl Harbour.' Zaterdag is Minister Neher met een Constellation in Batavia aan gekomen. Hij was vergezeld van de gezant en gevolmachtigd Mi nister van België, de heer Horre- mans. Dr. Van Mook, Gene raal Spoor en de heren Abdoel Kadir, Koets, Elink, Schuurman, de Villeneuve en Van der Stiche- len waren voor 'de begroeting op het vliegveld aanwezig. Behalve de heer Horremans worden bin nenkort nog 3 officieren, militaire waarnemers van België, ver wacht, die aan de Belgische delegatie zullen worden toege voegd, aldus verneemt Aneta Thans zijn reeds aanwezig Kolonel Servais en Luitenant Claes Bouaert. Wetten van het Belgische Volk, heb ik verplichtingen op mij ge nomen, waaraan ik mij niet zou mogen onttrekken. Ik ben wan neer officieel bekend zal worden gemaakt, dat de eer van het hoofd der Dynastie door niets bevlekt ja evenals tevoren bereid, de verantwoordelijkheid voor deze verplichtingen in het kader van onze instellingen met verdubbel de toewijding te aanvaarden om voor alle Belgen een element van eenheid en harmonie te zijn en mede te werken aan de nationale wederopbouw en de internationale solidariteit. Ik twijfel er niet aan, of het land zal" mijn standpunt begrijpen en goedkeuren. Ik richt mij tot alle Belgen wanneer Ik zeg, dat Ik de beste wensen koester voor de welvaart en het geluk van ons vaderland." Koning Leopold sprak de dele gatie toe, nadat Hij een boodschap had ontvangen, waarvan de in houd op 23 November door het „Nationale congres voor de oplos sing yan de Koningskwestie" was goedgekeurd. Hoewel de verklaring van de Koning geen directe politieke be tekenis heeft, omdat zij is afge legd tegenover een niet-officieei hchaam, verwacht men, dat <ie Belgische Regering zich binnen kort over de Koningskwestie zal uitspreken. Gezien het meningsverschil tus sen de twee leidende regerings partijen Socialisten en Katho lieken valt over et'n eventuele oplossing van het vraagstuk wei nig te zeggen. De Socialisten verzetten zich sterk tegen de te rugkeer van de Koning op grond van diens „ongrondwettig ge drag." Naar Zaterdag te Brussel van bevoegde zijde werd vernomen, zal de Belgische Eerste-Minister, Snaak, binnenkort een regerings verklaring bekend maken, volgens welke de Koning tijdens de oor log en de Duitse bezetting „zijn eer niet heeft verbeurd." doch waarin voorbehoud wordt ge maakt ten aanzien van enkele daden. President Truman heeft Zater- dag" verklaard dat Amerika met grote nauwgezetheid over zijn natuurlijke hulpbronnen dient te waken en deze te bewaren, op dat het een land „van vrije men sen" zou kunnen blijven. „Indien wij geen lering trekken uit het lot van andere landen, die hun natuurlijke hulpbronnen lieten verkwisten en vernietigen, zullen wij de wrange vruchten hiervan plukken." Zaterdagmorgen is de Republi keinse delegatie met twee vlieg tuigen op Kemajoran aangeko men en meteen per auto naar de ambtswoning van Gani ver trokken. De delegatie werd ver welkomd door talrijke Republi keinse autoriteiten, alsmede door de leden Kirby en Graham van de commissie van drie en een Nederlands verbindingsofficier bij deze commissie. De in dustrieel Patnaik uit India, die enkele dagen geleden met een eigen vilegtuig naar Djogja ge reisd was, heeft zijn vliegtuig voor de Republikeinse delegatie beschikbaar gesteld, terwijl het tweede vliegtuig een Dakota van de R.A..F was, die ter beschik king van de commissie voor goe de diensten was gesteld. Op onze administratie ligt voor belanghebbenden ter inzage de passagierslijst van bet s.s. „Johan de Witt" en m.s. Modjokerto". De vier Ministers zijn er niet in geslaagd tot overeenstemming te komen aangaande de regeling van het derde agendapunt: De econo mische grondslagen voor een toe komstige Duitse Staat. Een supplement op de overeen komst van Potsdam (afkomstig van Engeland) werd door B'dault (Frankrijk) en Marshall (V.St.) ais uitgangspunt voor de discus sie aanvaard, maar niet door Mo- Ictof. De anderen weigerden een der door Molotof aangeboden ontwerpen tot basis te kiezen- caar zij van oordeel waren, cat in deze ontwerpen slechts aspec ten van de Duitse econom e en niet het gehele vraagstuk behan deld worden. Gedurende de discussie zeide Bidault, dat de conferentie ,,in een kring ronddraaide" en dat „dit h«m 'dreigde misselijk te ma ken." Tenslotte verzocht Mars hall Molotof tegen heden een ont werp gereed te hebben, waarin het vraagstuk der Duitse econo mie als geheel werd behandeld. Molotof deed hieromtrent echter geen toezegging. Na een zitting, die de gehele nacht heeft geduurd, is Zondag morgen door de Griekse Kamer een wet aangenomen, waarbij voor staking of uitsluiting gedurende de periode van de „gewapende opstand" levenslange gevangenis straf of jsolfs de doodstraf kan worden geëist. Voor het geval bij een algemene stak'ng ook bij de pers wordt ge staakt, zal de publicatie van offi- ciële ochtend- en middagbladen gewettigd zijn. (Door alle open bare diensten en bankemployé s te Athene was voor heden een grote staking afgekondigd.) WATERPROOF EN KISSPROOF Op de markt te Ormskirk (Lancashire) had een koop man van waterdichte regen jassen de gewoonte zijn vrou welijke cliënten te zoenen in- plaats van textiepunten te vragen. De man werd een proces aangedaan, waarbij arbeidsinspectrices, die de proef hadden genomen van zijn handelwijze, als getuige a charge optraden. De koop man werd tot 12 pond ster ling boete veroordeeld „we gens 't verkopen van regen jassen zonder om punten te vragen en te hoge prijs." Een communiqué van de Com missie voor goede diensten van Zaterdagavond meldt, dat de eer ste voltallige vergadering van de beide Delegaties op de „Renville hedenmorgen om 10 uur zal plaats vinden. Vanaf Dinsdag zullen verder geregelde vergaderingen aan boord worden gehouden. Van iedere Delegatie zullen 7 leden (namen worden in het communi qué niet genoemd) tezamen met de leden van de Comm'ssie voor goede diensten, gedurende de pe riode van onderhandelingen blij vend op de „Renville" vertoeven. De overige leden van de Dele gaties en de leden van de staf der Commissie zullen tussen Ba tavia en de „Renville" op en neer reizen. DE GERUCHTEN ROND KONING MICHAEL. De adjudant'van Koning Micbaeï van Roemenië heeft order gege ven, dat er geen inlichtingen over de handelingen van Koning Mi chael en Prinses Anne de Bour- •bon-Parma verstrekt mogen wor den. Zaterdag heeft de Koning, in gezelschap van Prinses Anne Koningin Helena én zijn tante, de Hertogin van Aos;a, een auto tocht gemaakt Het gezelschap werd gevolgd door een Zwitserse politie-auto. I er ?»ii- éi(

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1