Met t)c So!csli|n§c 1« De distributie van BSoemproducten VERKLARING van Mackenzie King 1 DE TOESTAND IN FRANKRIJK 9«»9 ZATERDAG 6 DECEMBER 1947. Sov jet-Russen doorzoeken Britse trein Officiële Nederl. gegevens Geen verloving van Koning Michael Koning ibn Saoed roefrt zijn zoon terug Rechtsherstel in Duitsland PRODUCTEN UIT BLOEM EN ZETMEEL WEER OP DE BON, «let* novo Eng. oud-gedienden melden zich üRazzia op ZttiarlliaiiJclarcn De nalatenschap van Mussert De strekking van de anti-stakings wet Van Meegeren dient verzoek in WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K. N. U. I. te De Bilt, geldig tot Baterdagavond: Veel wind. Wisselend bewolkt met op klaringen. Enkele regen buien. Aanv. nog kr. wind uit Z.W. richtingen. Nog iets hogere temperatuur. frank er ing bi] Onder Redactionele leiding van P.L.D.J. van Oever en. Redactie-adrea Noordstr. 65-57, Terneuzen, Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentachap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoomdjjke Telefoon 49. Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" Abonnement - Terneuzen VRIJE 4de Jaargang No. 676. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande - Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. TnwadiTig advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; Iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr Bureau van dit Blad, 10 ct. meer. Terneuzen Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal. ZON EN MAAN. 1947 Zon Maan Dec. Opk. Ond. Opk. Ond. 6 8.31 16.30 1.06 14.12 7 8.32 16.30 2.26 14.25 8 8.34 16.29 3.44 14.38 9 8.35 16.29 5.02 14.53 10 8.36 16.29 6.20 15.11 11 8.37 16.29 7.73 15.35 12 8.38 16 28 8.50 16.06 13 8.39 16 28 9.55 16.48 14 8.40 16.28 10.49 17.41 Reeds enige weken staat Frankrijk inv het brandpunt van de belangstelling. Zelfs de con ferentie van de 4 Ministers van Buitenlandse Zaken te Bonden valt tegenover de gebeurtenissen in dit land in het niet. 'De heren heibben trouiwens, dank zij de be rucht geworden obstructiepolitiek van Molotow, steeds zeer veel tijd nod'g om het definitief on eens te worden. Ook een uiter mate belangrijke kwestie als het Palestijnse vraagstuk houdt de gemoederen niet zo bezig als de cnrust in Frankrijk. En dit komt wel, doordat hier eendeel van de strijd tussen Oost en West wordt uitgestreden. Terwijl het com munisme een hevige aanval doet op de op democratische wijze tot stand gekomen regering, wacht op de achtergrond de groep van De Gaulle, met de Generaal als leider. Zal hij lachende derde worden? Het heeft er veel van. v In de afgelopen oorlog is Frank- rtjk op voor velen verrassende wftae snel uitgeschakeld. Na de ineenstorting zuchtte het onder het Duitse juk. De uitgeweken in het begin nog vrü onbekend' Generaal Charles de Gaulle, was voor velen het lichtpuntHij werd al spoedig de nationale held. En zijn populariteit steeg nog aanzienlijk na de bevrijding.^ De moeilijkheden voor het Franse volk hielden echter geens zins op nadat de „sales boches" verdreven waren. Zij begonnen pas recht met alle na-oorlcgse problemen, die ook ons eigen land bozig houden. Wederopbouw, schaarste ban goederen en materialen, prijsstij gingen en lonen, die hiermee geen gelijke tred hielden. De ontevredenheid steeg er met de dag en velen zochten hun heil bij he^ communisme. Het is immers bekend, dat de grote successen van de Russische legers in de oorlog het prestige van het com munisme ten zeerste gebaat heb ben. De communistische leiders profiteerden van een en ander en wisten het te bewerkstelligen, dat zij zich in verschillende lan den in de regering wisten te dringen. Zo ook in Frankrijk. Met de twee andere grote par tijen, de socialisten en de M.R.P. (te vergelijken met onze K.V.P.) vormden zij enige malen een rege macht beluste adviseurs zijn in de schiedenis maar al te veel voor komend. De onderdrukking, die daar voor een volk uit voort vloeit eveneens. En indien het Franse volk, moe van alle onrust en beu van de tegenwoordige onzekerheid, zich achter deze man schaart, dan zijn boven staande gevaren zeker niet denk beeldig. Een lichtpunt blijft na tuurlijk, dat een Fransman nog geen "dweepzieke Duitser is. Ge zond verstand behoudt de over hand. Reeds constateert men een aigemene neiging om het werk te hervatten. Thorez, de leider van de com munisten, voelt wel aan, dat hij het pleit in feite verloren heeft. Indien straks bovendien nog de hulp uit Amerika komt, waar door misschien de economische moeilijkheden verminderen, is voor hem en de zijnen de kans verkeken. Vandaar dat hij alles op alles zet. Voor hem is het d.e tijd die dwingt. Hij heeft ge tracht winst te boeken met on verkwikkelijke scènes in de Fran se Kamer. Maar deze heeft zich niet van de wijs laten brengen en van verschillende zijden heeft men hem gewezen op zijn half slachtige houding gedurende de oorlog ln 1939, toen Rusland en Duitsland nog verhonden waren door een verdrag, is hij namelijk uit het Franse leger gedeser teerd. Dat doet hem nu niet veel goed. Een algemene staking door hem zozeer gewenst, is niet uitgebroken, hoewel het er soms bijna op leek. De slotconclusie is dan ook, dat Frankrijk de wijste weg zal kiezen en weer aan het zo hoog nodige werk zal gaan, waarbij de partij van De Gaulle de man op de achtergrond blijft. Slechts nieuwe verkiezingen voor de Kamer zullen kunnen uitwijzen hoe de partijverhoudingen thans liggen. Naar wij vernemen bestaat er in kruidenierskringen grote onte vredenheid over een plan dat zou beogen z.g. „schaarse artikelen" weer op de bon te brengen. Voor al wanneer dit bloemproducten De Canadese Eerste Minister, .hulpverlening aan de Ver. Staten Mackenzie King, die pas in Otta- j moest worden overgelaten, wa is teruggekeerd van een be- De Canadese premier zeide zoek van een maand aan Europa, o.m.: „Wat wij voor Europa kun- Vrijdagnacht is op het station van Mariënborg een afdeling van het Rode leger een Britse mili taire trein, welke op weg was van Berlijn naar Bielefeld, bin nengekomen om een doorzoeking te houden Men zocht namelijk naar een Duits burger. De Sowj et-Russen zochten een uur lang en verwijderden zich ten slotte, nadat de commandant van de trein verklaard had,in geen geval een onder zijn hoede ge stelde Duitser te zullen uitleve ren. De trein hervatte daarna de reis. Over de identiteit van de gezochte Duitser werd niets na ders medegedeeld. als maizena, g-riesmeel, vermicelli, macaronie e.d. zou betreffen, zou men zich hiertegen sterk kanten. Naar het oordeel van de krui deniers zou een dergelijke distri butieregeling geen verbetering betekenen en integendeel zelfs vele moeilijkheden met zich bren gen. De kruideniers zeggen tot nog toe deze vrije artikelen zo goed en zo eerlijk mogelijk onder hun klanten té verdelen, doch bij de invoering van distributie zou iedereen zich deze artikelen kun nen aanschaffen. Naar men ons heeft verklaard, dat Canada naar zijn mening alles gedaan had wat( het kon om het herstel van West- Europa te bevorderen en verdere Van officiële zijde wordt mede gedeeld, dat de Nederlandse ver- 1 ezen Donderdag bedroegen één gesneuvelde en 3 gewonden Op Java en Sumatra hadden de gebruikelijke beschietingen van Nederlandse posten en patrouil les plaats. In de grens gebieden óp M'd- den-Java waren Republikeinse strijdkrachten geïnfiltreerd, welke echter werden verdreven. Tijdens een patrouillegang in het grensgebied op Noord-Suma- tra moest opgetreden worden tegen leden van een geïnfiltreer de Laskjar Rajat groep. Volgens de conservatieve „Dai ly Graphic" zou een verloving van Koning Michael van Roeme nen doen, hangt af van de toe stand waarin wij zelf verkeren. Wat zijn grootte betreft heeft Canada meer dan ieder ander land ter wereld geholpen. Thans valt het ons moeilijk om de din gen te doen, die we gaarne zouden willen doen". Mackenzie King verklaarde, dat er geen tijd te verliezen was bij de wederopbouw van West-Europa. Indien de toestand niet spoedig verholpen werd, zou men moeilijk kunnen zeggen, wat er gebeuren Kon. Wat er ook zou gebeuren, ieder land zou de terugslag hier van ondervinden. „De tijd voor de Ver. Staten en andere landen van dit halfrond is gekomen om alles te 'doen wat zij kunnen teneinde Europa economisch weer op te richten." Volgens uit Fiadh, de zomer residentie van Koning Ibn Saoed van Saoedi-Arabië, te Caïro ont vangen berichten zou de Koning zijn zoon, tevens Minister van Buitenlandse Zaken, Emir Feisal, uit New-York teruggeroepen heb ben. Emir Feisal heeft de alge mene vergadering van de V. N. bijgewoond. Koning Ibn Saoed zou zijn zoon ook order gegeven hebben het voorgenomen bezoek aan Washington af te gelasten Voorts zou de Amerikaanse ge zant in Saoedi Arabië, Rives Childs, bij de Koning ontboden zijn om van deze een betuiging van „zrjn ongenoegen over de houding van de Verenigde Staten ten aaniz'en \ran de Palestijnse kwestie" aan te horen. Volgens mededeling van het commissariaat-generaal voor de Nederlands-economische belangen in Duitsland te Amsterdam heb ben de Britse en Amerikaanse bezettingsautoriteiten thans maatregelen betreffende rechts herstel voor diegenen, die op grond van godsdienst, ras, natio naliteit of politieke oriëntering tussen 30 Januari 1933 en 8 Mei 1945 in Duitsland van hun bezit tingen zijn beroofci. In de Ame rikaanse zóne is met dit dpel een wet uitgevaardigd welke geheel door Duitse ambtenaren zal wor den uitgevoerd. Verwacht wordt, dat een dergelijke wet vóór 15 Februari a.s. ook in de Britse zóne tot stand zal komen. mededeelde bestaat ook bij de fabrikanten de vrees, dat er dan niet voldoende van deze arti kelen aanwezig is, om iedereen te helpen. Hieruit zou weer on tevredenheid ontstaan onder de klanten, terwijl bovendien de zwarte handel er volgens de krui deniers wel bij zou varen. Ook de industrie en de groot handel, waarmee door het hoofd bedrijfschap voor akkerbouwpro ducten overleg is gepleegd, staan afwijzend tegenover een voorne men de distributie weer in te voeren, aldus zeide men ons. Er zijn verder nog talloze an dere bezwaren, zo deelde men ons van kruidenierszijde mede, die voor ons een dergelijk voornemen onaanvaardbaar maken. De be sprekingen dienaangaande zijn dan ook nog in volle gang. Daar twee jaar geleden de ver wachting bestond, dat de graan- aanvoer in het vervolg voldoende aardappelmeel, zou zijn om een betrekkelijk ruime aardappeltapioca, biscuits, wafe voorziening mot producten, uit crackers, matzes^beschuittoast. giraanaanvoer niet in vervulling zou gaan, bestond er geen directe aanleiding om op het besluit terug te komen. Het bleek niet moge lijk de vraag van het publiek naar deze bonvrije producten geheel te bevredigen. De voorziening met broodgraan is echter de laatste maanden we derom moeilijker geworden, waar door reeds een verlaging van het (broodrantsoen noodzakelijk was. Onder deze omstandigheden acht de Regering het nodig maatrege len te treffen, die het verbruik van bloem en zetmeel binden en tevens een billijke verdeling van alle producten, die uit bloem en zetmeel worden gefrabriceerd, mogelijk maken. Met ingang van 3 Januari 1948 kunnen de volgende producten weer uitsluitend tegen bonnen aan het publiek afgeleverd wor den: Vermicelli, vermicellisoep, marcaroni. spachetti, noedels, mie, tarwegriesmeel, alle soorten pud dingpoeder, custard, maizena» aardappelsago, bloem en zetmeel, mogelijk te ma ken, werd met ingang van 1 Jan. 1946 de distributie van een groo aantal artikelen in zoverre vrij gelaten, dat lij aflevering aan de consument geen distributiebonnen meer in ontvangst behoefden te worden genomen, aldus deelt het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening ons mede. 1 Hoewel reede spoedig bleek, dat I de verwacht.ng van een ruimere ring. maar voerden daarnaast een j nië met Prinses Anne de Bour- slimme oppositiepolitiek. In bon-Parma door Sawjet-Russ sche Mei van dit jaar kwam het ten slotte tot een breuk in verhand met het feit, dat zij een onmid dellijke vrede met Vietnam eisten «i daarnaast loonsverhogingen 'n verhand met de gestegen, prijzen, waaraan de andere partijen geen gehoor wilden verlenen. Daarna veranderden zij van tactiek en trachtten door het uitroepen van stakingen en het Baaien van onrust het regeren voor de rest onmogelijk te maken. Twee gebeurtenissen nu hebben ie strijd aanzienlijk verscherpt. In de eerste plaats de oprichting van de Caminform en in de tweede plaats het gewéldige suc- oes van de beweging van Gene raal De Gaulle bij de gemeente raadsverkiezingen. Vooral na deze verkiezingen heeft de sta kingsgolf hand over hand toege nomen en heeft tenslotte die hoogte bereikt, waaronder men dagelijks de alarmerende berich ten in alle dagbladen kan lezen. Buitengewoon verontrustend is, dat ook sabotage en andere ter reurdaden plaats vinden, waarbij vooral de spoorwegen het schij nen te moeten ontgelden. En als wij ons realiseren, dat een en ander zich op een 150 km van onze grenzen afspeelt, slaat ons do schrik om het hart. Er zijn tekenen, die erop wij een, dat het hoogtepunt van de onrust bereikt is. Per slot van rekening is de meerderheid van het Franse volk afkerig van ai wat er gebeurt, ja ook de meer- jlerheid van de arbeiders zal het "staken spoedig moe zijn. Maar tfiet gevaar voor onverwachte ge beurtenissen, die als het ware de brandende lont in het kruitvat zouden kunnen zijn, blijft be staan. De regering van dó Katholiek Robert Schuiman heeft thans na oen hevige óbstructiepolitiek van de communistische fractie in de Franse Kamer, vrij grote vol machten gekregen om aan de noodtoestand het hoofd te bieden, dat zij tussenkomst verhinderd zijn De correspondent van het blad te Lausanne meldt namelijk uit „betrouwbare diplomatieke bron" vernamen te hebben, dat Koning Michaël tijdens de laatste week van zijn verblijf te Londen aan zijn regering te kennen gegeven sou hebben met de Prinses in het huwelijk te willen treden. Anna Pauker, de Roemeense Minister van Buitenlandse Za ken, die van Russische origine is aldus de „Daily Graphic", stond er op, dat eerst het Kremlin ge raadpleegd zou worden. Het ant- Utrechtse dame helpt Sinterklaas. In een vijftal militaire hospita len en verplegingsoorden ln en om Utrecht werden Vrijdagmiddag de zieke militairen verrast met een aantal geschenken, hen door Aal moezenier of veldprediker aange boden als St. Nicolaascadeau uit particuliere bron. Het merkwaardige van dit par ticuliere initiatief is wel, dat zij van één enkel persoon uitgaat en in betrekkelijke korte tijd is uit gegroeid tot een uitgebreide ge schenkenactie voor onze militai ren die tijdens het St. Nicolaas- feest in hospitalen verblijven. Een Utrechtse dame, die onbe kend wil blijven, kwam anderhalf jaar geleden in contact met inwo- De Bestuurscommissie van de algemene unie van vakverbonden van ambtenaren in Frankrijk heeft besloten tot een symbolische staking op aanstaande Maandag en Dinsdag. Het besluit werd ge nomen met 27 tegen 23 stem men. Door drie der verbonden, die van nationaal onderwijs, van algemene economie en algemene administratie, is van Vrijdagmor gen de staking „uitgebreid". De vereniging van onderwijzers in het gebied van Rijssel heeft alle communistische leden uit het be stuur verwijderd. De postbeambten te Saint-Etien- ne en de tramemployé's te Tou louse hebben het werk hervat. dervonden spontane medewerking in staat gesteld om dat jaar 300 Te zijn de sp0orwegarbei- ders en bloc uit de vakvereniging getreden en weer aan het werk woord van Moskou zou een kort hende mdUtairen van het hospitaal en bondig „neen" geweest zijn. te „Oog m Al bij Utrecht. G Reden voor deze weigering is, troffen door het bestaan van deze aldus het blad, dat een huwelijk jonge kerels, besloot zij te trach- met een West-Europese Prinses ten het toen aanstaande St Ni- Michaël's handen met het Westen colaasfeest voor hen wat op te op een aan de Sowjets onwelge- vrolijken. Zij ging op reis,^ vallige manier zou verstevigen. fabrikanten en werd door de on- pakketten te laten uitdelen. Gesterkt door de ondervonden hulp bij haar streven, ging de so ciaal voelende dame, die de ver zorging van haar actie geheel uit eigen middelen bekostigt, j.l. Sep tember opnieuw haar relaties van het vorig jaar af en het resultaat was dit keer overweldigend. Bij de fabrikanten in de Zaanstreek en de zilversmeden in Schoonho ven vond zij zoveel gehoor, dat met de afgestane lederwaren, snoepgoed, zilveren sieraden, vul pennen, schoenen, zeep, asbakken en nog tal van andere artikelen niet minder dan 874 grote dozen gevuld konden worden. In de hos pitalen te „Oog in Al" en aan de Springweg te Utrecht en tevens nog te Amersfoort en in de mili taire herstellingsoorden te Doorn en Amerongen werd deze Vrijdag dan ook inderdaad „pakjesdag". Door bemiddeling van de be treffende militaire autoriteiten konden de geschenken gistermid dag worden uitgereikt. gegaan. Te Clermond-Ferrand zijn alle fabrieken op een na weer in bedrijf. Doordateen rail was losge maakt is een goederentrein uit Bordeaux Vrijdagnacht bij Tours ontspoord. De over de spoorlijn geschoven wagons belemmeren het treinverkeer tussen Tours en Poitiers. Er deden zich geen per soonlijke ongevallen voor. In de metaalindustrie van het Departement Rijssel ^taakten Donderdagavond 37.000 van de 101.000 arbeiders. Tengevolge van door de stakers uitgeoefende pressie zijn de sta tions van Valenciennes, Somain, Lens en Bethume gesloten. Volgens eóu speciale correspon dent van het rechtse blad „Fran ce Soir", wordt Saint Etienne. het grootste ijzer- en staalcen- trum in Midden-Frankrijk, prat- tiSch door de stakers bestuurd Met stokken'en knuppels gewa pende mannen patrouilleren lang? de straten, Voorbijgangers moeten zich identificeren, j De nieuwe „auto riteiten" reiken zelfs spceciale door rijvergunningen aan automo- bilsten uit. De dagbladen te Saint Etienne kunnen alleen met toestemming van een spec.ale commissie voor de censuur verschijnen, die uit stakers in 1 rantembedrijf is sa- niengesteld. BOMAANSLAG op THOREZ' Even voor 11 uur Donderdag avond is voor le won'ng van Mau rice Thorez, secretaris-generaal van de Franse communistische partij', een bofi ontploft. Persoon lijke ongeluk en deden zich niet voor. Thorez voont te Choisy le Roi, even buiten Parijs. Naar verli. dt werden slechts enkele ruiten verbrijzeld en is de aangerichte sc. bade niet groot. De politie heeft onmiddellijk een on derzoek ingesteld. koekjes, speculaas, stroopwafels» ontbijtkoek en taai-taai. Het ligt in de bedoeling het broodrantsoen eveneens ingaande 3 Januari 1948 te brengen op ge middeld 2100 gram per week, n.I. afwiselend 2000 gram en 2200 gram. Echter zal voor een ge deelte van de hoeveelheid n.I. 400 gram elite weelt een keuzebon worden aangewezen, waarop naar wens ofwel 400 gram brood of 'n nader te bepalen overeenkomstige hoeveelheid van de bovengenoem de producten verkrijgbaar zal worden gesteld. Daar het noodzakelijk is bij het begin van de distributie van deze producten over u een voldoende werkvoorraad bij de Winkelier" te beschikken, moet de aflevering van deze artikelen aan de consu ment gedurende enige tijd worden stilgelegd. Dit verbod tot aflevering geldt voor de volgende producten voor het tijdvak van 8 December 1947 tot 2 Januari 1948: Vermicelli, vermicelisoep, marcaroni, spa ghetti, noedels, mie, tarwegries meel, alle soorten puddingpoeder, custard, maizena, aardaopelmeel, geoxydeerd aardappelmeel, aard appelsago en aardappeltapioca. In het tijdvak van 25 December 1947 tot 9 Januari 1948 voor: Biscuits, wafels, crackers, matzes, beschuit, toast, koekjes, speculaas, stroopwafels, ontbijtkoek, taai taai, behalve, indien deze produc ten zijn bereid van door consu menten ingeleverde grondstoffen. In een wijk te Tel Aviv, waar Joodse oud-gedienden kortgeleden een kolonie hebben gesticht, is hevig geweervuur gehoord. In een andere wijk werden bij een Arabische aanval één jood gedood en twee gewond. Volgens de Joden hebben de Arabische aan vallers hevige verliezen geleden. Volgens te Ghartoem binnenge komen berichten zijn de verbin dingen tussen Aden, het Britse protectoraat in Zuid-AraJbië, en de buitenwereld verbroken tenge volge van een hevige opstand in de Britse kolonie naar aanleiding van de besluiten der V. N., Pa lestina te verdelen. Te Alexandrië hielden 5000 studenten en arbeiders in strijd met het verbod van de Egyptische regering een demonstratie' tegen de verdeling van Palestina. 20 politie-agenten werden gewond, van *wie 4 ernstig. 24 personen werden gearresteerd. B(j' de onlusten in de stad Aden dat de Joden van Irak „aan de zijde van hun Arabische broeders" moeten staan. 20.000 Egyptenaren besloten een „overkoepelende organisatie te vormen van'Arabische organi saties, welke bereid zijn tegen de Verdeling van Palestina te vech ten. De Egyptische regering Op de binnenplaats van de gevangenis, waar Hitier „Mein Kampf" schreef, zijn zes nazi',S. die ongewapende mannen van de Amerikaanse luchtmacht hadden vermoord, opgehangen. werd ongeveer een Joodse eigendommen in het oude deel van de stad, de Krater ge heten, vernield. In de Krater, zo genoemd, daar dit stadsdeel in de krater van een dode vulkaan ligt, werd een aan tal personen gearresteerd. Te Tahawai, de haven van Aden, werden 5 Joden vermoord. Voor zover bekend zijn Vrijdag bij Arabische en Joodse aanvallen 3 Joden en een Arabier gedood, derde van de j heeft het congres doen meedelen dat zij bereid is 42 pet- te dragen van de onkosten der campagne „om Palestina te redden." Honderden Britse oud-gedien den, die sympathiseren met de Arabische houding naar aanlei ding van de verdeling van Pa lestina, hebben zich als vrijwil- Tel Aviv en Jaffa, uit welke ste den ook Vrijdag weer de meeste incidenten werden gemeld, deed zich Vrijdag een hevige explosie voor. Volgens de eerste berich ten staan twee gebouwen in de' rechtse: En incken fleze nui- J am<bassades en brand. dige toestand uitloopt op een Londen hebben reeds De Moefti van Irak heeft te dictatuur van De Gaulle, dan is de V, ctrnom van aanvragen ont- Bagdad iedere Mohammedaan, die democratie even goed verloren een stroom^ Egyptische ambas- in staat is de wapenen te voeren, Het is reeds eerder gebleken, dat v*?pn" Londen bevestigde, dat bevolen voor Palestina te vech- „i te best sade te Londen 6 .onrechtvaardige Gehoopt mag worden, een De Aan de Eerste Kamer van het Utrechtse Tribunaal is gisteren de beslissing voorgelegd over de nalatenschap van Ir. A. A. Mus - - oert Mr. J. Sloor, die vc terwijl 5 Joden en een Engelsman bi "nder gemachtigde, werden gewond.^Op de grens van j^ugser^witlam, ootrad, con- cludeerde in zijn pleidooi tot on de Generaal geen al staatsman en econoom is. Bo vendien wordt hij omgeven dooi een schare niet al te beste raad gevers. De voorbeelden van een dictator met avonturiers en op zeide aldaar geen instructies van van de Egyptische regering ontvangen, zodat alle aanvragen Palestina Bagdad, Sasson te hebben verklaarde, dat de verdel ng van onrechtvaardig is en bevoegdheidverklaring van het Tribunaal. De beheerder, Mr. B. R Wesseling, verklaarde dat niet alle bestanddelen van het vermo gen bekend zijn. Over 14 dagen zal het Tribunaal „voorlopig ad vies" wijzen. De strekking van de wet, die door de Franse Nationale Verga dering is goedgekeurd, kan in de volgende vijf punten worden sa mengevat: 1. Een ieder, die door bedrei ging. geweld of mishandeling het stilleggen van werkzaamheden heeft bewerkt of gaande gehou den, wordt gestraft met 5 jaai gevangen's en een boete tot een maximumbedrag van 500. francs. 2. De straffen worden verdub beld, indien de inbreuk op de vrijheid van arbeid gepaard gaat met het dragen van wapens, het binnendringen van particuliere woningen of iedere andere daad van sabotage. Als sabotage wor den aangemerkt: het vernielen of beschadigen van machines, ge reedschappen, uitrustingen en voertuigen, evenals iedere daad, die de veiligheid van personen in gevaar brengt. 3. Soortgelijke straffen als bo ni voor de vengenoemd gelden voor hen, die Iv- i in geschrift of op andere wijze tot sabotage, die gepleegd of be proefd is, aangespoord hébben. 4. Het stakingsrecht zal ten volle van kracht blijven. 5. De wet blijft tot en met 29 Februari 1948 van kracht. Een hoge functionaris van het Amerikaanse militaire bestuur in Duitsland heeft te Berlijn ver klaard, dat „er zeer sterke bewij zen voor zijn, dat Duitse geleer den grote hoeveelheden mesotho- r;umeen radio-actief metaal dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor kernsplitsing en het maken van atoombommen voor een der bezettende mogendheden in Duitsland produceren." De Amerikaanse strijdkrachten hebben op de Berlijnse zwarte markt mesothorium in beslag ge nomen. Ben hoeveelheid mesothorium en radium ter waarde van min stens één millioen dollar is na een razzia van de criminele politie in Amerikaanse handen gekomen, aldus genoemde functionaris. Twintig Duitsers en een Neder lander zijn tijdens de razzia ge arresteerd. De zegsman wees er óp, dat de Sowjet-Unie de mogendheid is, waarvoor het metaal wordt ge produceerd. Hij'verklaarde, dat de Britse antoriteiten een kleine hoe veelheid hadden gekocht en dat de Chinese militaire missie ook graag wat wilde hebben. In totaal zijn 60 milligram mesothorium en 60 gram radium in beslag genomen tijdens de razzia. Een hoge functionnaris van de Britse bestuursraad stelde het als belachelijk voor, dat de Britten van het mesothorium gekocht zou den hebben. Enige bekende voor raden bevinden zich in de Oeral en ln het door Polen bezette Silezië. Er zou zich in de vier sectoren van Berlijn geen uitrusting- be vinden cm het metaal te bewer ken, zodat het geschikt zou zijn voor kernsplitsing. Het plaats vervangend hoofd der Chinese mi litaire missie te Berlijn verklaar de nooit gehoord te heibben dat het metaal in Berlijn geproduceerd zou worden, noch zou de Chinese missie belangstelling hebben ge had om het te kopen. Te Manhatten Beach (Cali- fornië) heeft Vrijdag een hevige ontploffing plaats gehad. Volgens de eerste berichten is een tank van een raffinaderij van de Stan dard Oil in de lucht gevlogen. Het aantal aangegeven radio toestellen in Nederland op 1 Dec. j.l. bedroeg 927.031 tegen 910.841 op 1 November. Op 1 November waren er 488.095 aangeslotenen op het Rijksradiodistributienet, tegen 486.046 op 1 October. CITROENEN VOOR JEUGMGL PERSONEN. Voor personen, geboren in een der jaren 1928 tot en met 19 zullen 250 gram Italiaanse ci- ti oenen verkrijgbaar worden ge steld In verband hiermede deelt het C.D.K. mede, dat uiterlijk op 13 December a.s. bon „Reserve 045" dient te worden ingeleverd bij een detaillist, die gewoon is citroenen e.d. te verkopen. Afle vering zal geschieden zodra de detaillisten bevoorraad zijn. De kunstschilder Han van Meegeren zal via zijn advocaat een verzoek indienen, zijn straf tijd van één jaar door te mogen brengen in een, inrichting waar hii met licht kan slapen en slaap- middelen mag gebruiken en waar hij zo kan werken, dat hij aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Naar zijn echtgenote verzeker de, zal hij internering in een ge wone gevangenis, gewone cel en gewone gevangenisarbeid, door zijn slechte gezondheid, o.m. zrwak zenuwgestel, niet overleven. Intussen ontvangt de kunst schilder, die nog steeds in de Va- lerius-kliniek te Amsterdam ver" pleegd wordt, voortdurend ver zoeken voor het vervaardigen van schilderijen, in de meeste geval len van opdrachtgevers, die hun portret willen laten schilderen. Daar Van Meegeren echter niet mag werken, kan hij, naar zijn zeggen, tot zijn spijt niet aan de verzoeken voldoen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1