Reputatie van het Ned. Rode Kruis aw k 3 ii Krliezen Ned. slrijdkractiten IN FRANKRIJK A>zl jtcpubliliei"* eemntenSnof fjc Stcalel in 9««oar Aralnsclie Jemctislrolies J H' tl n >d ls seJ aJ «t et, r. 'i 06 de aanstaande onderhandelingen Vermiste Dakota gevonden Premie verplichte zieken fondsverzekering verlaagd Vliegveld van Marseille gesloten heden devaluatie van de roebel? Onderhandelïngen enige dagen uitgesteld Thorez spreekt tot mijnwerkers aangenomen. De Conferentie der Ministers in verschillende landen Voorwaarden van de Amerk. hulp aan Frankrijk en Italië Delegatie naar Belg. Koning De legermacht van de S.U. u4 eE bi ed •tri Frankertng bö Abonnement - Temeuzen WEERSVERWACHTING „rt^edeeld door het K.N.M.I. fcD?£ilt. geldig tot Donder dagavond. Zachter. tóeest zwaar bewolkt met „laatselijk enige regen en ma tige wind uit Zuidelijke rich tingen. Zachter. Advertentieprtjs per mm 10 ct.minimT2S^ per advertentie 1,5C» Inzending advertentie tot des namiddags 4 unit Rubriek kl. advertentie» 5 regels 60 ct.; ledeff® regel meer 12 cent. Ver melding: BrievenonflW nr. Bureau van dit Sla» 10 cent meer. Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. s U V. n vi d /j Aan de vooravond van de bc- JtSngen' op de „Renville heb- f vfrschillende couranten m niogia een commentaar ^schTe 2* De Kedaulatan Rakjat een artikel aan met de op- Sdng, dat de komende gefoeur- missen slechts met grote re- ^ve" konden worden begroet Volgens dit 'blad steunt de Kjtnmissie voor goede diensten d^wens van Djogja om eerst de Volgens tot dusver ontvangen berichten bedroegen de verliezen m) 3 December zeven gesneuvel de en vijftien gewonden. Op jaiva en Sumatra zijn talrijke ge vechten geleverd tegen Neder landse posten en patrouilles. In bet grensgebied van West-Java ibfl Bantam) kregen Nederlandse atrouilles ten Noordwesten van Tangerang, ten Noordoosten van rWeroeg en ten Zuiden van Leu- wÏÏang fontact met Republikeinse strijdgroepen. Rep. strvjdgroe pen die ten Zuid-Oosten van Tjoeroeg waren geïnfiltreerd, zijn T€rn (jg grensgebieden van Mid den-Java ten Zuiden van Welen en nabij Amtoarawa zijn enige benden verdreven. In het grens gebied van Noord-Sumatra ten Westen van Merak zijn Republi- keinse strrjdigroepen verdreven. De Amerikaanse Dakota, die imds Vrijdag vermist werd en zu personen aan boord had is n^l ïusel (bij Kaisers Lautern) ge- renden, aldus meldt de Duitse nieuwsdienst in de Amerikaanse tóEen reddingsploeg heeft het wrak van het toestel thans be reikt. De Dakota werd door een Frans verkenningsvliegtuig ont dekt, in een bergkloof nabij ^Het laatste radiocontact met de vermiste Dakota had 3 uur Ned. tijd plaats, zo wordt te Wies- baden bevestigd. De gehele dag heeft men bö Kusel gezocht, tot nu toe echter zonder resultaat. Naar wij vernemen, heeft de Minister van Sociale Zaken zijn goedkeuring gehecht aan n voor stel van de commissie van advies voor het ziekenfondswezen, om de premie van de verplichte zie kenfondsverzekering voor t jaar 1948 te verlagen van 4 tot d,» /o van het loon, dat voor premiebe rekening in aanmerking Deze premie wordt, zoals - men weet, door werkgever en werkne mer ieder voor de helft opge bracht. Het aandel van de werk nemer in de verlaagde premie zal door de werkgever, die het loon wekelijks betaald, voor het eerst van het loon over de eerste voile werkweek van het jaar 1948 wor den ingehouden. Schlegelberger en Klemm werden tot levenslang, R°th®^" berger, Lautz en Mettgenberg elk tot 10 jaar gevangenisstraf ver oordeeld met aftrok van voor arrest. politieke zaken behandeld te zien crwijl het Nederlandse standpunt is, dat het militaire probleem eerst moet worden opgelost. Het blad zegt, dat de samenstelt n„ van de Nederlandse delegatie, ge steund daar M uister Neher en S ook Minister Jonkman is oreenomen, de twijfel recht1 vaar digt of zij Nederladn wel verlaat met volledige bevoegdheden. Het blad schrijft verdér, dat het wei lijkt als of de Nederlanders voor nemens zijn de göedkeur n? o. de verwerping van en g besluit geheel aan de Republikeinse Re gering over te laten, zonder dat fii voor de .republiek een andere weg openlaten dan goedkeurm dei "Nederlandse plannen. Bj weigering draagt dan de Repu bliek de schuld van de ontstane impasse, aldus het blad. Het blad de „Nas'onal schrijft, dat de aanwezigheid van de com missie voor goede diensten d - Nederlanders in een dwangpositie heeft gebracht, daar een weige ring om te onderhandelen een verzwakking van hun positie zou hebben betekend. Volgens dit blaa toont de samenstelling van de Nederlandse delegatie aan. dat de Nederlanders, ondanks veel geschreeuw, dat zij de kolo niale neigingen hebben kteriva^ ren, van plan zijn om gedurende de onderhandelingen op oud stra mien door te borduren door de Indonesische Republiek op een zelfde uveau te Plaatsen als hun marionetten. Het b.ad schrijft verder, dat de Indonesiërs in de Nederlandse delegatie „Neacr- la,nds-Tirud;sch onderdaan z-n vertegenwoordigers van de Ne derlands-Indische Regering Antara verklaart nog, dat de bekendmaking der Nederlandse delegatie in Republikeinse krin gen met weinig enthousiasme ontvangen is. Naar de persdienst van de KLM. meedeelt, is het vliegveld van Marseille, Marignane, tijde lijk gesloten in verband met de stakingen,; als gevolg hiervan zal oo de K.L.M.-dienst Amster- dam—Lvdda, welke éénmaal per week (Maandag) via Genève-— Rome en éénmaal per week (Woensdag) via Marseille—Rome vordt gevlogen, het traject Am- sterdam—Rome tot nader order des Woensdags rechtstreeks wor den gevlogen. Gedurende de nacht hebben on bekende daders grote scherpe spijkers voor een grote autozaak en voor de Gare D'Austerlitz te Parijs uitgestrooid, Te Marseil les kwam het tussen stakers en politie tot hotsingen Te Ncce raakten voor het hoofdpostkan toor ^takers en politie slaags. 20 Personen werden gewond. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft bekend gemaakt, dat ieder I'd van de nationale veilig- heiedsdiensten en andere politie-; organisaties, die deel nemen aan de regeringsactie om de orde te handhaven, per dag een .gratifi catie van 100 francs zullen krrj- Volgens een communiqué van het Franse Ministerie van Bin nenlandse Zaken zijn vijf beamb ten van de genationaliseerde Franse spoorwegmaatschappij, leden van de Franse Communisti sche partij en de Communistische bond van Republikeinse jeugd, ge arresteerd. Zij hebben bekend medeplichtig te zün geweest aan een aanslag op de spoorlijn tussen In het radioprogramma van het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken „De stem van Amerika", werd Woens- daa* in 25 talen vermeld, dat te Moskou en andere Sovjet-Russi sche steden banken en winkels bestormd worden, daar m®n vreest, dat de roehei zijn waarde zal verliezen. Dit bericht, dat apomst g .is var reizigers, die uit de USSR zijn teruggekeerd, maakt melding van een rage onder het volk om freld voor duurzame goederen in te wisselen. Vele winkels zouden reeds gesloten zijn wegens „her- ^telwerkzaamheden of „inven tarisatie". In de- USSR zouden geruchten de omloop doen, dat Ie" regering op 5 December nieuw geld zal uitgeven, dat het thans in omloop zijnde geld zal ver- VaHet bericht werd niet iri het Russsich uitgezonden. Volgens Lovett, de Aimerikaan- De onderhandelingen op de Reuville" die, zoals bekend, 'heden zouden aanvangen, zijn uit- i gesteld, omdat het speciale vlieg- 1 tuig dat gisteren naar Djogja zou vertrekken om een radcoverbm- d;ng tussen het schip en Djogja weersoumtandfghSen^6 niet Ln |»ne„ thans pas Zaterdag Batavia verwacht worden De nacht zullen zij m Batavia door brengen. Enigen van hen, o.w. Sjarifoeddin, zullen in de ambts woning van Ganl verblijven, de overigen nemen hun intrek in Hotel des Indes. Waarschijnlijk zaï men Zondag aan boord van de .Renville" gaan. se onderminister van buitenland se zaken, is het ministerie in het bezit van berichten over-een „panische kooplust" in de Sowjet Unie en over een devaluatie of wijziging in de koers van e roebel, die heden zou ingaan. Lovett voegde er aan toe, dat hii de Amerikaanse ambassade te Moskou om meer details heeft getelegrafeerd en binnen n naar dagen antwoord hoopt te hebben van Walter Bedell Smith. In officiële Sovjet-Russische kringen te Washington ontkende men iets van deze berichten af te weten. Men is echter alge meen van oordeel, dat de be richten veel grond van waarheid hebben. Menecy en Btlancourt in de nacht van 2 op 3 December en gehan deld te hebben op instructie van een stakingscommissie te Parijs DE ANTI-STAKÏNGSWET Gisterenmorgen vroeg heeft de Franse Nationale Vergadering met 413 tegen 183 stemmen „het wetsontwerp ter bescherming van de vrijheid van arbeid goedge- In een communiqué van het Franse ministerie van de strijd krachten, dat gisterenmorgen is uitgegeven, worden ongeveer 80 000 reservisten van het leger, de luchtmacht en de martneop- o-eroepen, teneinde het hoofd te bieden aan de huidige moeilijkhe den. Herre Henri Teitgen de Minister van Ooriog.zeide Woens dagavond in een radiorede dat de manschappen zouden worden ge^ bruikt om „het volk te bescner men tegen geweldpleging, moord en sabotage". Thorez de secretaris-generaal van de Franse communistische partij, heeft in een toespraak tot mijnwerkers- te Henm Laetarc verklaard, dat de „arbeiders klassen en het "van Frankr,.: - besloten hebben te vechten en dat zij de overwinning zullen be halen Thorez vergeleek „de misdaad vafi Atrecht", waarbij door sabotage 21 personen om het leven kwamen, met de rijks- dagbrand, die door Goering was pesticht om als reden te dienen voor onderdrukking der commu nisten in Duitsland. Thorez beweerde, dat de mijn werkers door de reger.ng ge dwongen waren te staken, daar deze de arbeidersklasse zou vre zen en haten en bevelen zou op volgen van het „Amerikaanse kapitalisme". Hö zeide, dat de index voor de kosten van levens onderhoud op 1.336 staat en -e loonindex op 651. Arabische demonstranten heb ben te Alexandrië, Cairo en Bag dad Europese gehouwen aange vallen uit protest tegen het be sluit der V. N. Palestina te ver- 1('In" Palestina heeft het 80.000 man sterke verdedigi.ngsle.ger van de Joodse verzetsbeweging Ha- ganah bevel gekregen metin- gang van gisteravond te helpen aan de verdediging van de Joden teen verdere Arabische geweld daden, die men heden verwacht. Te Alexandrie bestormden 5000 demonstranten onder het ..„„a dat. dit niet nog eens Het Hoofdtoestuur van het „Nederl. Rode Kruis" schrijft ons: „Het dagelijks bestuur van het .Nederlandse Rode Kruis stelt er prijs op. gezien de reactie van het Nederlandse volk naar aan leiding van de art'kelen, versche nen in de pers inzake de Pelma tic. van het rapport der pakket ten-commissie, er de aandacht op te vestigen, dat het m hoge mate betreurenswaardig en onb-'UK- wordt geacht het huidige geheel vernieuwe Rode Kruis, omstre den na de bevrijding, verantwoor- deliik te stellen voor datgene wat In de bazett'ngstijd is nagelaten. In de publicaties over het rap port is dit onvoldoende naar vo ren gekomen, wellicht door* t het hoofdbestuur aanvankelijk meende, dat dit zo vanzelfspre kend was, dat dit niet nog eens onderstreept behoefde te worden. De sympathie voor he£ Boa Kruis komt hierdoor in het ge drang als ongewild gevolg van dit onderzoek, hetwelk bovendien op nadrukkelijke wens van het hui diere bestuur is gescb'ed. Hier door wordt de omvangrijke taa., van het Bode Kruis hier en over zee onnodig ernstig belemmerd. 502e STAATSLOTERIJ 5e klasse 8ste lijst. /1000 2227, 8110, 8909, 18547. MM 1123 1711. 3309. 0058. 16744. 17806. 18526. ƒ200 4713. 7941, 19950, 20102, 21351 f 100 2535, 3216, 4109,PROl 9170. 10436, 13808, 15082. 20248. Robert Lovett, de Amerikaanse waarnemende Minister van Bui tenlandse Zaken, heeft aan de Senaatscommissie voor de toewjj- zingen verklaard, dat Frankrijk en Italië voor het ontvangen en verdelen van de tussentijdse Ame rikaanse hulpzendingerf aan spe- oiale voorwaarden gebonden zijn. Bii wijziging van de omstnadig- heden" kan de hulpverlening wor den stopgezet. Volgens Lovett he hoort tot een van deze voorwaar- I den, dat de communisten in deze 1 beide landen niet aan de macht komen. On een vraaor aan Lovett, ot nei vast staat, dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken de hulpver lening zou stopzetten in geval van een communistische staatsgreep te Parijs of Rome, antwoordde hij: I,k kan natuurlijk niet met vol ledig gezag namens Minister Marshall spreken, doch ik kan beloven, dat ik als waarnemend Minister een dergeliike handel- wiiae sterk zou aanbevelen aan de President en zijn adviseurs De leden van de commissie verklaar den daaroo, dat zij een amende ment in de wet zouden aanbren gen, volgens hetwelk voortzetting van' het programma bii éen com- mi'm'rtisch regifem zal worden voorkomen. zwaaien van knuppels en ijzeren staven luid schreeuwend het politiecordon om het Britse alge meen consulaat. De politie trok de gummistok, vier personen wer den gewond. Een eerdere poging het Nederlandse consulaat aan te vallen, werd door de politie ver ijdeld. Te Bagdad versohaften Arabi sche demonstranten z'cih toega.ng tot de Britse '..Kindergarten welk gebouw dn een ruïne werd herschapen De Egyptische rege ring heeft in een communiqué bekend gemaakt, dat verder alle demonstraties tegen de verdel ng van Palestina verboden zullen zijn, daar Egypte zijn bezwaren tegen het besluit der V. N. reeds kenbaar heeft gemaakt. De Hagahah heeft plannen voltoofd voor de verdediging van de Jood&e wijken te Jeruzalem tegen mogelöke Arabische geweld daden. De stad zal in 10 zönes worden verdeeld. In elke zone heeft een officier van de Haga- nah de leiding, waarbij hij be schikt over „vliegende patrouil les" die ogenblikkelijk kunnen uitrukken naar plaatsen, waar onlusten d re'gen. Demonstrerende studenten heb ben te Caïro getracht de Ame- i rikaanse universiteit te bestor- 1 men. Zij vluchtten echter in pa niek, toen bereden politie het vuur opende. De demonstranten staken twee tramwagens voor de universiteit in brand Azzam Pasia, secretaris-gene raal der Arabische Liga, deelde heden te Caïro mede, dat overal in Egvote wervingsbureaux voor de Arabische legers zijn geopend. Naar het blad „La Nation Bei ge" meldt, is een afvaard'gmg van het nationaal (Katholiek) congres voor de oplossing van de Trrvrvn,TskwPstie uit Brussel naar Preenv vertrokken, waar Koning Leopold verblijf houdt. De Britse Minister van Buiten landse Zaken, Bevin, heeft giste ren het Amerikaanse standpunt aanvaard ten aanzien van da compemsatae voor Geallieerdepar- t'culiere eigendommen in Oosten n%eze verandering in de Britse houding wijst erop. dat Engete^ erin toe zal stemmen, dat onder riamm van Geallieerde landen n et op minder gunstige ^asis schadeloosstelling voor hun bezit- tingen in Oostenrijk zullen ont vangen dan de Oostenrijkers zelf. VaStof (USSR) trok een voor stel in om een basisplan uit t werken voor het Duitse vredes verdrag, wat een onmiddellijke verdaging van de conferentie der Min'sters tot over twee maanden zou hebben betekend. Na op enige ondergeschikte punten der procedurekwestie van de Duitse vredesonderhandelin gen overeenstemming te hebben bereikt, verwezen de M bisters de gehele kwestie naar de plaats vervangers De raad van Ministers van Buitenlandse Zaken der Grote Vier te Londen slaagde er ook Donderdag niet in tot overeen stemming te kmnen daar Molo- tof gedurende de gehele weigerde het Franse voorstel be treffende de definitie van Duitse activa in Oostenrijk in gedetail leerde beschouwing te nemen oi een concrete opgave te verstrek ken van de activa, waarop de UISSR aanspraak maakt. Molotof bleef zelïs weigeTen toen Marshall op de man af om een dergelijke concrete lijst ver Wel beschuldigde Molotof de drie Westerse mogendheden er van dat zij in Oostenrijk inter venieerden en trachten doorvoor- waarden voor economische buip Oostenrijk onder slavernij te bren gen Slechts de Sowjetregertng had Oostenrijk zonder bijbedoelin gen geholpen, aldus Molotof. Marshall noemde Molotof s be schuldiging „een verdraaiing van de bedoelingen der V.S., zoals men die reeds zo dikwijls had ge hoord". Hö zeide echter met te wensen, dat de tijd van de confe rentie met onbetamelijke en zwartgallige propaganda zou wor den verdaan Marshall verklaarde, dat men de Oostenrijkse kiwestie voorlopig beter ter zijde kan laten en over gaan op het volgende punt op de agenda: de economische beginse len die de toekomst van Duits land zullen beheersen. Dit punt zal heden in behandeling worden genomen. Volgens de commissie voor buitelandse aangelegenheden van het Amerikaanse Huis van Afge vaardigden heeft de Sovjet-Unie 450.000 man onder de wapenen. De commissie heeft dit getal a.s schatt'ng ontvangen van het Amerikaanse Ministerie van Ooi- log Volgens de commissie, die een officieel' rapport aan het Huis van Afgeyaard gden heeft uitgebracht in verband met ue tussentiidse hulp aan Europa en China, heeft de Slavische g'oep el 121.600 man onder de wape nen terwijl de rest van Europa over 789.000 man in het totam beschikt. l 1 ir ol^ >1 ei Jéi. o} vi i 1- otfl rlc i! 4 1 ,a' tv i'= tij ia tei l bo vva

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1