Besprekingen in Indonesië Belgische Koningskwestie A uitde volksvertegenwoordiging DE TERUGBETALING tfcsl basck Eerste Kamer DONDERDAG 4 DECEMBER 1947. Eerste ontmoeting delegaties op 5 December a. s. De conferentie der Grote Vier te Londen Joden willen geld en wapenen van vervallen Ned. Bankbiljetten in Belgi Begroting van Justitie te S5£r Sr, £Thoudt stelt zieh W Nederlands Leirercor.muniqne Uitgifte van nieuwe bankbiljetten van f 10,- Wordt Helgoland volledig verwoest? Prijsverlaging puddingpoeders van tarwe- en gortgriesmeel Dimitrof over de atoombom Protestvergadering Londen tegen fascisme en anti-semietisme Z2 Mededeling var.|V. S. aan Veiligheidsraad De prijzen van kaarsen De oliewinning in Nedarland Tweede gedeeltelijke toewijzing van Japanse herstelvergoedingen Frankering bij Abonnement - Terneuzen vrEEBSVERW ACHTING medegedeeld door het K.N. jij.te De Bilt, geldig tot Donderdagavond. Zwaar bewolkt. Zwaar bewolkt met plaatse lijk enige regen of sneeuw en hier en daar nevel of mist. Meest wakke en veranderlijke Wind. Weer iets kouder Onder Redactionele leiding van P.L.D.J. van Oeveren. Redactie-adre*: Noordstr. 55-57. Terneuzen. Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondtfke Telefoon 49. Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw» - Verschijnt dagelijks VRIJE 4de Jaargang No. 674. Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs: per mm 10 et.; ndnimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties; 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bareau van dit Blad, 10 ct, meer. Abonnementsprijs 3.25 V" kwartaal. ZON MAAN. Maan 1947 Zon Dec. Opk. Ond. 4 8.28 16.31 6 8.30 16.31 6 8 31 16.30 7 8.32 16.30 8 8.34 16.29 9 8.35 16.29 10 8.36 16.29 11 8.37 16.29 12 8.38 16,28 Opk. 23.43 L06 2.26 3.44 5.02 6.20 7.73 8.50 Ond. 13.41 13.58 14.12 14.25 14 38 14.53 15.11 15.35 16.06 De eerste ontmoeting tussen de Nederlandse en Republikeinse delegatie aan boo.d van de „Ren- vtUe" is vastgesteld op Vrijdag i December. Op die dag zal de Republikeinse delegatie met Sja- rifoeddin als voorzitter van Djog- ja naar Batavia vliegen. Inmiddels is ook een geregelde verbinding met de „Renville" en Efcccja tot stand gebracht, zodat me» thans vanaf het schip met Batavia zowel als met de Repu blikeinse hoofdstad in contact ban treden. Ben woordvoerder van de R.V. D.-Batavia heeft Dinsdagavond in het wekelijks commentaar over de a.s. besprekingen gesproken. Hij ■èide ojm ,jDe Nederlandse dele gatie heeft zich steeds op het standpunt gesteld, dat zij van politieke besprekingen geen resul taat verwacht, zolang de order om het vuren te staken nie t op bevredigende wijze in practijk wordt gebracht. Aan de andere kant is het een feit, dat aan Nederlandse en aan federatieve zjjde wordt vastgehouden aan het dat men zich alle -standpunt, beginselprogram van Lingga djati Jn 'n groter gefoied worden uitgevoerd. De komst van de commissie voor goede diensten kon verwelkomd als een nieuwe kans om te trachten langs de weg van gezamenlijk overleg tot een vreedzame oplossing te ko men", aldus de woordvoerder vn de R.V.D. Hij vervolgde met te zeggen, dat de Nederlands-Indische Re gering en haar medestanders steeds voorop zullen blijven stel len, dat de bevolkingsgroepen, die een vrijheidslievendstreven ontplooid, volle bescher- hebben moeite zaï ming zullen blijven genieten. Deze huidige conflict vreedzaam op te j bescherming welke thans door de S ^De politionele actie kan Nederlandse troepen wordt ver- daTook beschouwd worden als leend, kfm slechts dan m andere middel, dat men handen worden gelegd, wanneer Dinsdag hebben de Ministers van Buitenlandse Zaken der Grote Vier te Bonden geconfereerd over de oamenstelling van de perma nente commissie der Duitse vre desconferentie, van de subcom missies en van de informatori- sche conferentie, die eveneens deel zal uitmaken van de vredes conferentie. Ofschoon de Grote Vter het er over eens waren, dat sommige der landen, die aan Duitsland de oorlog verklaarden, nauwer bij het tot stand brengen van het vredesverdrag betrokken dienen ie zijn dan andere, ver schilde men van mening over de categorieën, waarin verschuilen de landen moesten worden ge plaatst. De kwestie van het lidmaat schap der kleine Geallieerden van de vier voornaamste commissies van de vredesconferentie werd naar de plaatsvervangers ver wezen Molotof verklaarde zich tegen het deelnemen van China aan de vredesconferentie over Duitsland, doch Frankrijk en Engeland ver klaarden "zich voorstandera van Chinese deelneming en ook op dit punt kwam men niet tot overeen stemming. Peter Bergson, de voorzitter het uiterste heeft aangewend omdat een op lossing van de talloze feitelijke moeilijkheden langs andere wagen onmogelijk bleek. Tot dit uiter ste middel werd overgegaan, ten einde de benauwenis van de bele gerde steden op te heffen en door rust en orde in de verschillende gebieden te brengen en in de nij pende voedselnood te voorzien. Tevens werd partiele economi sche reconstructie onmogelijk ge maakt en kon het staatkundig men de zekerheid heeft, dat de Regering, het bestuur en de po litie stabiel zijn en wanneer daar mede het gevaar voor intimidatie, terreur, roof en moord is ver dwenen. De woordvoerder besloot met te zeggen, dat, „indien de order om het vuren te staken met alle daarbij behorende overeen- te komen voorwaarden kan wor den verwezenlijkt, de Nederland se Regering dit slechts zal toe juichen. TWEEDE KAMER. De Tweede Kamer is Woens dagmorgen te elf uur bijeenge komen ter behandeling van Hoofdstuk IV (Justitie) der rijksbegroting voor 1948. De algemene beraadslagingen worden geopend door de heer Donker (Arb.), dié allereerst op merkt, dat er in het afgelopen jaar op het gebied der wetgeving veel gepresteerd is. Vervolgens bepleit hij uitbrei ding van de Commissie-Dorhout Mees. Als er een nieuwe rege ling der voogdij komt, zou spr. de voogdijraden een andere naam willen doen geven Herziening van het kinderstrafrecht dient z.i. spoedig ter hand genomen te worden. Het bezettingsrecht dient zo snel mogelijk omgezet te worden in nieuw Nederlands recht. De vuurwapenwet en de dienst- weigeringswet behoeven z.i. wijzi ging- Vervolgens bespreekt de heer Donker het strafstelsel. In 1948 zal rekening gehouden moeten worden met een overbezetting van de oude m nieuwe straf- gestichten. De heer Teipstra (A.R ver laten in hunjiuidige rechtspositie, waarin zij gekomen tzijn door onze eigen erkenning van de an nexatie van Oostenrijk. Voor uit zetting komen z.i. alleen die Oos tenrijkers in aanmerking, die de Duitse nationalteit vrijwillig heb ben aanvaard. Bij de toepassing van de nieuwe richtlijnen ten aanzien van de uitwijzing va* Duitsers mag, zo betoogt spr., de rechtvaardigheid ten opzichte van de eenvoudige lieden niet worden geschaad. De heer Stokvis (CPN.) geeft te kennen, dat hij tegen 's Minis ters plannen inzake beperking der echtscheidingen is. Spir. verklaart, dat zijn fractie nimmer zal medewerken aan de vermeerdering van mensenleed welke verdere beperking van de echtscheidingsgronden mede brengt. Vervolgens betoogt hij, dat het beslist noodzakelijk is, dat spoe dig een nieuwe vreemdelingenwet tot stand komt. Voorts stelt de heer Stokvis den hebben vuurwapenen dient krachtig te worden opgetreden. Ongewenstevreemdelingen moe ten onverwijld over de grens worden gezet; gevoelens van wraak mogen daarbij echter mg. in het geding komen. Vakopleiding in gevangenissen zou spr toejuichen. TT De heer Van der Feltz (C.H.) is van oordeel, dat de trage gang van de procedure in het civiele recht veelal te wijten is aan de advocaten. Spr. vraagt o.m. of de wachtgeldregeling voor de P.R.A voldoende zal zijn; de P R.A verdient erkentelijkheid voor het werk dat zij gedaan heeft. De heer Vonk (Vrijh.) heeft met voldoening kennis genomen van 's Ministers voornemens ten aan zien van een wetsontwerp tot ver plichte verzekering voor wette lijke aansprakelijkheid bij onge vallen met motorvoertuigen. F" acht spoed noodzakelijk. Spr. maakt melding van een artikel in „Het Parool", waann te kennen wordt gegeven, dat de opsporing van zaken van econo mische collaboratie beëindigd zal de Minister een aantal vragen worden, blijkens een geheime aan inzake de circa 8000 nog niet j schrijving van de Minister van afgewerkte verzoeken tot natu- justitie. Men zou zich verder be- ralisatie. perken tot de allerergste geva en. Daarna bepleit de heer Stokvis Vele zaken zouden on-onderzoent herziening van het kinderrecht, blijven. Spr. vraagt inlichtingen !De Nationale Bank van België deelt het volgende mede; De openbare opinie in België kende de laatste tijd een zekere onrust, wegens het groot aantal door de Nederlandse Bank afge wezen dossiers inzake terugbeta ling van vervallen Nederlandse trouwbaar zijn, zullen door de Na tionale Bank en de Nederlandse Bank in gezamenlijk overleg on derzocht worden. Tenslotte werd tussen de Natio nale Bank en de Nederlandse Bank overeen gekomen, dat de houders wier aanvraag om terug betaling afgewezen werd, doch van het Joodse comité voor natio nale bevrijding, heeft een beroep gedaan om de „Joodse republiek' surplus-goederen van het Ameri kaanse leger te geven, waaronder tanks, vliegtuigen, lichte artille rie en handwapenen. Naar te Lake Success van be trouwbare zijde wordt vernomen, overweegt het Joo.dse bureau de V. S. om een lening van 135.000.000 dollar te verzoeken ten bate van de immigratie van verplaatste personen in Palestina. Het Joodse bureau zou dit ver zoek baseren op de overweging, dat het de V. S. meer zou kosten wanneer zij de verplaatste per- tonen zullen bljjven huisvesten tn voeden. Tevens zouden onderhandelin gen worden gevoerd over een grotere lening van de wereldbana om het eerste deel van een groot irrigatieplan voor Palestina te financieren. bank'b^etten die^tMbehoiren aan - dg herkomst van personen die in Belgie veronjr kunnen bewijzen, Tneevolge besprekingen hierom- zich schriftelijk moeten wenden trent tussen de vertegenwoordi- tot de Nationale Bank van Belgie, gers van de Nationale Bank van dienst Buitencontróle. België en de Nederlandse Bank, j De Nationale Bank van Belgie kan de Nationale Bank van Bel- vestigt er nochtans de aandacht e-ië de volgende bijzonderheden van het publiek op, dat alleen dos- mededelen: siers, vergezeld van voldoende Daar de afhandeling van meer vermoedens van goede eigendom, 20.000 individuele dossiers aan een aanvullend onderzoek aanzienlijk administratief werk door de Nederlandse Bank zullen vergt heeft de Nederlandse Bank worden onderworpen, deze nog niet alle volledig kunnen De Nederlandse Bank zal dit onderzoeken. aanvullend onderzoek doen in de Tot'nu toe werd slechts voor de geest van samenwerking die de volgende categorieën een beslis- Belgisch-Nederlandse betrekkm- p. troffen- gen kenmerkt, en bij de ibeslissin- 1 Het merendeel der inleve- gen, die ter zake genomen zullen ringen beneden 100 gulden wordt worden, zal rekening worden ge- terugbetaald in Belgische francs houden met jnoeihjkheid het dan zoekt de Minister zijn bijzondere zorg te willen besteden aan het na-oorlogse instituut van rechts herstel, dat terecht of ten on rechte tot zoveel klachten heeft aanleiding gegeven. Wat het nieuwe burgerlijk 'wetboek betreft merkt spr. op, dat snelheid van werken niet het voornaamste is. Hij vraagt verder welke maat regelen de Minister denkt te nemen om het euvel van niet- inlevering van vuurwapens en munitie te bestrijden. De mededelingen van de Minis ter ten aanzien van dg opleiding der notarissen heeft spr. niet be vredigd. Spr. zeu willen, dat de pers brj strafzaken meer terughouding aan de dag legt. De heer Roolvink (K.VP.) ver klaart o.m,, dat het voldoening wekt,- dat de Minister de herzie ning van het vennootschapsrecht ter hand neemt in die zin, dat de factor arbeid medezeggenschap wordt toegekend. Spr. verzoekt de commissie niet zo omvangrijk te maken en haar studie niet zo uitgebreid te doen zijn, dat niet binnen afzienbare tijd advies zou kunnen worden uitgebracht. het strafproces en fiscale recht. Mej. De Vink (K.V.P.) be spreekt het vraagstuk der adop tie, daarbij betogend, dat dit on derwerp niet mag worden ver schoven Jkrvr Wittewaall van Stoet wegen (C.iH.) het strafstelsel besprekend, betoogt o.m., dat aan de opleiding van het gevangenis personeel bijzondere aandacht dient te worden besteed. Bij de uitwijzing van Duitsers dient men h.i. ook begrip voor de toestand van deze mensen te nemen. Mej Tendeloo (Arb.) betoogt, dat het nodig is, dat er een frisse wind in 't Burgerl. Wetboek komt. Spr. vraagt mededeling van de samenstelling der commissie, welke in verband met het echt- scheidingdvraagstuk is benoemd en voorts inzage van heb rapport van 13 November 1947. Ten aanzien van de vreemde lingen bepleit zij tenslotte instel ling ener coördinatiecommissie. De heer Zandt (S. G.) (beveelt het vraagstuk der zedenverwil dering in de bijzondere belang stelling der Regering aan. Voorts bepleit hij toepassing van de doodstraf ook buiten oor- de dit geschiedt via banken. 2. De verklaringen door een zeker aantal houders bij de inleve ring van de biljetten gedaan, wa ren klaarblijkelijk onjuist. In der gelijke gevallen werd terugbeta ling geweigerd. 3. In sommige gevallen wer den bankbiljetten uit Nederland ingevoerd, in strijd met de tijdens en na de oorlog in dit land inzake wisselcontrole-evigerende regle menten. Hief was het eveneens niet mogelijk terugbetaling in overweging te nemen. 4. In talrijke gevallen, waar de houders onbetwistbaar van goede trouw waren, zal de terugbetaling van begin 1948 af in guldenreke- ning worden gedaan. De gevallen waarin tot heden nog geen beslissing werd getrof fen en waarvoor de in de aangifte geleverde bewijsmiddelen niet be- Belgische bewijs van leveren.- goede eigendom te Het lijkt spr. niet geoorloofd logstijd. O O 4-q t Tpp-pr de Oostenirjkers hier te lande te Tegen het onbevoegd voorhan- In de in Egypte verschijnende leger te verjagen. Er is een Hei Arabische bladen is rschijnende Woensdag- lige oorlog voor de zaak van A Te Brussel doen hardnekkige i Koning zou zijn toegezonden, geruchten de ronde, dat Koning namelijk om zijn toestemming te Leopold UI een voorstel van Mi-1 n'ster-President Spaak, dat kort geleden in het geheim aan de Sluit de gelederen voor d van ue ma».- —ge oorlog en weet, dat d »che wereld en de Islam" werden plicht bezittingen morgen een manifest gepubheeerd lah.^t d waarin de zonen van over 0re,SPoUU;.'l™ w™.» iïïcm«en; wnt wle zich Allah's toorn". .Met bedekte toespeling op de Joden in Egypte zegt het mam uitgegeven in verband met de voorgenomen verdeling van Pale- EsrvDte zegr uci S W 8y5o.h zWer .oo- Arabieren moeten de indringers en ongelovig- uit het ITP'llv sctirfln van tl® lala"». gtina, verjagen, aldus zegt het manifest. „Tot nog toe hebben wij gevoch ten met woorden, doch thans ligt een andere weg open om te strij den voor het behoud van vrijheid sn rechtvaardigheid, om de toe komst van onze kinderen te ver dedigen en de wolven uit hun Volgens officiële berichten be droegen de Nederlandse verliezen op 2 December één dode en drie gewonden. Op Java en Sumatra zijn Nederlandse posten en pa trouilles beschoten. Bij Tandjong Priok zjjn 700 vluchtelingen in veiligheid gebracht. 0 RODE KRUIS-AUTO IN HINDERNIS GEVALLEN Nabij Soekaboemi is dezer da gen een vrachtauto van het Rode Kruis, die duidelijk van het Rode Kruis-kenteken was voorzien, in een hinderlaag gevallen en be schoten. Vlak voor de auto ontplofte een handgranaat, welke geen schade aan deze auto aanrichtte; wel werd een ambtenaar, die in een jeep erachter reed, gedood. aanhangers van de Koning is op gericht naar Pregny hij Genè- ve vertrokken voor een bespre king met Koning Leopold. De Directie van de Nederland- sche Bank N.V. maakt bekend dat zij binnenkort, naast de thans circulerende bankbiljetten van 10, biljetten van dezelfde cou pure van een nieuw model in het niet hen, die zich onder Uw be scherming stellen, aan te vallen, want 't is tegen Allah's wil, zon der reden aan te vallen." De raad van de Universiteit heeft besloten comité's in te stel len voor de training van vrijwilli gers en de inzameling van gelden voor He Heilige oorlog. Volgens de Minister van Weder opbouw van Sleeswijk-Holstein, Dann, heelt men het plan Helgo land volledig te verwoesten, na de explosie van enige tijd geleden. Dann verklaarde, dat hij deze in lichting uit „bevoegde bron" te^ Cuxhaven, de basis van enige* Britse Marine-eenheden, had ver nemen. Hjj, noemde de plannen '„dwaas." Voornemens der Arabieren, Salih Kaboer, de Iraakse Minis- ter-President heeft in commen- taar op het voornemen tot verde_ ling van Palestina verklaard, dat de Arabieren in de gehele wereld besloten zijn de vestiging van een Zinonistische staat te verhinde ren. „De Arabische troepen zul len opmarcheren om een Arabi sche staat in Palestina te vesti gen, koste wat het kost", aldus zei hij. „Noch Sovjet-iRusland, noch Amer'ka zal deze opmars kun nen stuilten. Ook andere Iraakse staatslieden hebben zich voor het voeren van een Heilige oorlog uit gesproken. geven, dat zijn drie kinderen naar België terugkeren, heeft aange nomen. De 17-jarige Kroonprins Boudawijn, de 13-jarge Prins Albert en de 20-jarige Prinses Josephine Charlotte, kinderen uit zijn eerste huwelijk met Prinses Astrid van Zweden, die in 1935 door een auto-ongeval om het verkeer zai brengen, leven kwam, verlieten België nieuwe model draagt, even- 3V2 geleden, toen de Koning met alg alle ^(jere thans gangbare zijn gezin door de nazi's naar bankbiljetten, de handtekeningen Duitsland werd gedeporteerd, en van Mr L j A Trip en Mr. J. vertoeven thans met hun vader ppesterman Holstijn en de datum te Genève. 7 Mei 1945 en is slechts aan de Naar verluidt heeft de Koning achterzijde genummerd, de terugkeer van zijn kinderen De voornaamste kenmerken afhankelijk gesteld van deze voor- zijn: waarde, dat de Belgische Rege- Voorzijde; hoofdkleur blauw, ring eerst verklaart, dat Koning portret van Koning Willem I met Leopold tijdens de oorlog en de daaronder op sommige biljetten Duitse bezetting zijn eer niet de jaartallen 17881843; op heeft verbeurd en altijd alleen andere biljetten is het foutieve door de belangen.-van het landgeboortejaar gerectificeerd en werd gedreven. zijn de jaartallen 1772'1843. Volgens over het algemeen 1 vermeld welingelichte kringen zal de Re- omtrent de juistheid van deze ge gevens. Zo ze juist zijn, dan lijkt dat op amnestie, maar deze is moeilijk tot de bevoegdheid van de Minister alleen te rekenen. Tenslotte vraagt hij een behoor lijke bejegening van vrouwen die plotseling uit het gezinsverband gehaald worden om uitgewezen te worden. Het huidige systeem ver schilt z.i. niet veel met wat men uit de bezettingstijd kdht Hierna komt de Minister van Justitie, de heer Van Maarseveen aan het woord. De opmerkingen inzake bezit van vuurwapenen hebben zijn aan dacht. Gegronde aanmerkingen op het uitwijzingsbeleid zijn naar des Ministers oordeel niet te maken De uitwijzing, die thans is stop gezet zal in April weer aanvan- gen. Met verbazing heeft spiken nis genomen van dat deel van het rapport der commissie-Ficq vol gens hetwelk de Minister zou kun nen verhoeden, dat een gevangene tot een ander kerkgenootschap overgaat. Met dat standpunt kan hij zich niet verenigen. 'Z.i moet de handelingsbevoegd heid der gehuwde vrouw worden opgeheven,'als maar verschil ge maakt wordt met beschikkings bevoegdheid. Het wetsontwerp inzake eent- soheiding zal over 3 h 4 maanden ingediend worden. De Minister verklaart gaarne te zullen overwegen het denkbeeld om een interdepartementale com missie ter bevordering van ter be- oortfeling van nationaliteitskwes- ties in te stellen. De heer Rolvink merkt hij op, dat de door hem aangegeven richtlijn ten opzichte van de Oos tenrijkers niet gevolgd kan wor den. Hij is er echter van over tuigd, dat er neiging is om de Oostenrijkers milder te behande len dan de Duitsers. De Minister zegt overweging toe van een wetsontwerp om het mogelijk te maken, dat een ge huwde vrouw, wier man in vreem de krijgsdienst is gegaan en die zich goed gedragen heeft, het Ne derlanderschap terug te geven, dat zij door de daad van haar man heeft verloren. De bezwaren tegen de alleen- rechtsprekende rechter moeten niet te zwaar geacht worden. De heer Vonk merkt hij op, dat in het artikel van „Het Parool' in andere woorden staat wat in ne memorie van antwoord is opge- 1 Jan. a.s. de Woensdag om één uur is de Eerste Kamer in vergadering bij eengekomen ter behandeling van de volgende wetsontwerpen; Bevordering van de voldoening van krachtens het eerste boek van het burgerlijk wetboek verschul digde .uitkeringen tot onderhoud door de mogelijkheid open te stel len ter zake van dergelijke uit keringen lijfsdwang toe te pas sen; naturalisatie van W. Bou- man en 17 anderen; intrekking van enige tijdens de oorlog aan gebrachte wijizigingen in het wet boek van koophandel, verlenging van de duur van enige heffingen van opcenten; intrekking van enige te Londen tot stand geko men wettelijke maatregelen o>p het gebied van de scheepvaart goedkeuring der toetreding tot het protocol van Washington van 23 April 1946, tot verlening van het internationaal sanitair ver drag van Washington van 15 De cember 1944, wijzigende het inter nationaal sanitair verdrag van Parijs van 21 Juni 1926, en tot het protocol van Washington van 23 April 1946, tot verlenging van het internationaal sanitair ver drag voor de luchtvaart van Was hington van 15 December 1944, wijzigende het internationaal sa nitair verdrag voor de luchtvaart van 's-Gravenhage van 12 April 1933. Deze wetsontwerpen worden zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangeno men. Te kwart over één werd de vergadering gesloten; de Kamer komt 10 December te 12 uur v/eer bijeen. In het Voedselvoorzieningsblad van Dinsdag is een verordening gepubliceerd van het bedrijfschap voor granen, zaden en peulvruch ten, welke een belangrijke prijs verlaging inhoudt voor pudding poeder van tarwe- en gortgries meel. De maximutmeonsumentenprijzen gering binnenkort een verklaring afleggen over de Koningskwestie. Naar vernomen wordt, is een uit négen leden bestaande delega tie van het „Congres ter oplos sing van de Koringskwestte" een lichaam, dat onlangs door Achterzijdehoofdkleur kar mijnrood, afbeelding mijngebied Limburg, omlijsting groen en rooQ serieletters en nummers; rood. Watermerk: phoenix. Formaat: 7,8 X 13,8 cm. In een verslag over de rede van Bulgaarse premier Dimitrof, over het sluiten van het Bulgaars Joego-Slavische vriendschapsver drag, haalt het Sowjet-Russische blad „Iswestia" de volgende woor- gf-ao1 cTnïïnn c artönverpak- bom, waarmee ^Amerikaan kin- van 250 gram netto 20 cent ynpenalisten volken Pachten per pakje (29 cent) van 500 gram vrees aan te jagenjn te ehante- los uitgewogen 5 cent per 100 den van Dimitrof aan. „De atoom los Uiigewugeu ti LC p I, uraarrprp Hp. Amerikaans» netto 39 cent (55 cent) per pakje, I ren, is thans een boeman voOr de nomen, n.l. dat op P R A.C.'s zullen worden beperkt en met 1 Juli opgeheven en dat net onderzoek naar nieuwe colla boratiezaken dus beperkt moet worden. Te ruim 6 uur schorste de Voor zitter öe vergadering tot des avonds kwart over 8. In het stadhuis van Shoreditch in het Londense East End is Dinsdagavond een openbare vergadering gehouden, waarop diverse sprekers, onder wie de burgemeesters van Shoreditch en Hackney, hun stem verhieven tegen fascistische en anti-semie- tische manifestaties in het East End. Het Labour-parlementslid Pritt zeide, dat het fascisme een halt moest worden toegeroepen. De bestaande wetgeving kon dit gevaar niet afdoende bestrijden. Hij meende echter, dat de Minis- tei van Binnenlandse Zaken bin nen afzienbare tijd een wetsont werp aanhangig zou maken, dat hierin zou voorzien. Aan het einde van de bijeen komst, die enkele malen onder broken werd, werd de volgende resolutie aangenomen: „De hier verzamelden doen een beroep op de regering om het streven van de „eenheidsbewe- gin/%" waarvan de oprichting onlangs door Mosley werd aan gekondigd en andere fascisti sche organisaties te verbieden. Ook het propageren van anti semietisme moet verboden wor den." De regering der V. S. heeft de Veiligheidsraad der V. N. er van. in kennis gesteld, dat zij de toe gang tot de Eri.wetok-Atol (Marshall-eilanden) van 1 Dec. af om „veiligheidsredenen" ver boden heeft De Veiligheidsraad werd medegedeeld, dat de V. S. voornemens zijn aldaar experi menten op het gebied der kern splitsing te houden. De Atol wordt door de V. S. namens de V. N. beheerd. De periodieke inspecties van de V. N. zijn tot nader order uitgesteld De Amerikaanse regering deelde mede, dat de V. S. rapport zou den uitbrengen over de politieke, sociale en economische vooruit gang van de inwoners van het gebied. (Deze inwoners zijn voor goed naar elders overgebracht.) Met ingang van 6 Dec. a.s. zul len de maximumgehruikersprijzen voor kaarsen zijn: stearine huis- hojid- en Kerstkaarsen 60 cent pë? pak van 170 gram, en paraf fine huishoud- en Kerstkaarsen 46 cent per pak van 170 gram. Ook voor de grotere pakken, tot 300 gram, zijn maximumprijzen vastgesteld. met (M 05 'pakje H6 Voor ^andere zwakke zenuwen geworden, nu 't verpakking dagende geheim en de productie ervan niet maximumconsumentenprijzen per langer monopo ïes ^jn lOO eramin carton-verpakk'ng Amerikaanse imperialisten 6,2 cent, in papierverpakking 6 j ^Dtt j perste De tussen haakjes vermelde het geheim van de atoombom niet prizen zön de oude maximum- langer Amerikaanse monopolies prijzen. 1 zÖn- In een voordracht voor het hazenharten en Technologisch Gezelschap te Delft heeft Ir. A. F. Madlener van de B.P M. medegedeeld, dat, nadat in 1943 voor het eerst olie in Ne derlandse bodem werd gevonden, de productie in 1946 reeds 60.000 ton bedroeg. Generaal Mc Arthur heeft vol gens een officieel communiqué besloten over te gaan tot een tweede gedeeltelijke verdeling van de Japanse herstelvergoedm- gen eonder vier der geallieerden. Groot-Brittannië, China, Neder land en de Philippijnen. Deze tweede verdeling heeft hoofdzakelijk betrekking op ma teriaal van algemeen nut, dat in de Japanse arsenalen in beslag is genomen. Zoals bekend kon de commis sie voor het Verre Oosten niet tot overeenstemming komen over het u'teindelrjke programma der malig Japans oorlogsmateriaal. Tot dusver heeft Generaal Mao Arthur dit laatste besluit nog niet tot uitvoering gebracht, doch de V. S. hebben het initiatief ge nomen om reeds 30 van het voorlopige programma ten gunste van de vier genoemde landen te verdelen. De eerste verdeling omvatte ongeveer 20.000 ma chine-werktuigen. Thans heeft Generaal Mc Arthur de rest van het materiaal, dat niet voor spe ciaal militair gebruik bestemd is. vrij gegeven, als kranen, com pressoren, pompen, electrische generatoren en installaties vun marinewerven. In 1948 hoopt men echter niet herstelbetalingen en heeft zij een minder dan 248 000 ton te win- i voorlopig programma opgeste I dat betrekking Te Haarlem werd een 28-jarige Amsterdamse gearresteerd, die in R.K. kerken de tassen van dames stal, als de eigenaressen zich naar heeft op voor- de commun'ehank begaven.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1