KOT A van Benelux over Duitsland. De HERVERKAVELING Walcheren Deconferentie te Londen SM noen in Finland OVERZICHT slaking in Frankrijk. Zij wilden toch zo Mhe<i f l DONDERDAG 27 NOVEMBER 1947. Doel van de reis van Min. Neter naar Indonesië Republikeins memorandum Militairen op weg naar Indië VERKLARINGEN SAIAZAR Proteststaking te Kassei DE STRIJD IN KASJMIR Programma van het nieuwe Deense*kabinet De huwelijksreis van Prinses Elizabeth en Prins Philip. P1 VI1 t'1 pg 1 e"p,o Ta - 'n jf d h' ac%. jw :n R rranisertng by Abonnement - Terneuzen VVEIJiS V I.K W AC HTINXS ««deeedeeld door bet K.N .M.I. De Bilt, geldig tot Donder- ^8VOnd- Buien, ifiiselende bewolking met re- "n. hagel- of natte sneeuw- jln. Matige, maar vooral Urs de Hollandse en Zeeuwse nu en dan nog krachtige tussen West en Npord. ynur weer 4de Jaargang No. 668. Verschijnt dagelijks - Drukkerij N.V. Firma P. J- van de Sande - Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.; per advertentie ld®" Inzending adverteatia# tot des namiddags 4 wil» Rubriek ki advertentie*! 5 regels 60 ct.; lede®# regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven cMsr nr. Bureau van dit 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. De regeringen van Nederland, j geide en Luxemburg hebben, iiartoe in het begin van dit jaar iitjenodigd, haar standpunt ten Jjiien van de toekomstige sta- ,:J£ van Duitsland uiteengezet in gemeenschappelijk memoran dum, dat gisteren aan de Raad imMinisters van Buitenlandse jafcen te Londen is overhandigd. De drie landen, aldus de nota, «even niet naar vergroting van lun veiligheid tegenover Duits- jui door middel van sterke ver hindering van het Duitse product ievermogen, behalve voor typisch :ejtructiefmateriaal, waarvan de sroduc tie moet worden verboden, get is raadizaam de Duitsers, nu njvan hun politieke ambities be roofd zijn, een bevredigend levens peil en een hoopvolle toekomst i laten Economische eenheid, d.w.z. opheffing van kunstmatige be- jerkingen op de vrije beweging ran personen en handels- en fi nancieel verkeer, is een eerste toorwaarde voor het economisch terstel van Duitsland. Er moe ren echter waarborgen zijn tegen een gebruik van economische nacht dat het politieke evenwicht ran Europa en de veiligheid van Duitslands naburen zou kunnen bedreigen, tiaar toe beveelt de nota aan a Geleidelijk herstel van auto- lomie en politieke verantwoor delijkheid in Duitsland, binnen het kader van een federale con- •tftatie; b Contróle op het gehele Duitse bedrijfsleven ter waar borging van ontwapening en de- militarisatie; speciale internationale con trole op het industriële Ruhrge- bied, opdat de productie van dat gebied met de gehele Europese productie in overeenstemming ge lucht wordt. De drie regeringen eisen het recht op, aan deze con- avle deel te nemen; d. Voor het geval dat de mi litaire bezetting van het gehele land zou worden opgeheven: handhaving van de militaire be- eetting van zekere centra, zoals haivens, vliegvelden, verkeerscen- tra en speciale streken zoals het Rflndal. Eekere economische waarborgeh moeten verkregen worden, zoals decentralisatie van het Duitse economische systeem, met be scherming van de rechtmatige Geallieerde belangen. Bevordering van het Duitse bedrijfsleven, door enige maat regel, die het tegenover het Ge allieerde bedrijfsleven zou be- voerdelen, is onduldbaar. De wel raai t van Nederland, België en Luxemburg en hun samenwerking bjj het herstel van de welvaart ca de handhaving van de veilig heid verdienen minstens evenveel aandacht als de belangen van Duitsland. De drie landen vertrouwen, dat bjj de oplossing van het Duitse vraagstuk in zijn geheel of van dat van het Ruhrgebied in het bijzonder geen besluit zal worden genomen zonder voorafgaand overleg met en goedkeuring van de drie regeringen. Zij zullen het derhalve op prijs stellen door de •onferentie van de Ministers van Buitenlandse Zaken gehoord te worden. Het is van belang op te mer ken, aldus de nota, dat de politiek der grote mogendheden in Duits land in menig opzicht hetzelfde beoogt als de aanbevelingen der- drie regeringen. Het theoretisch productiepeil in de Britse en Amerikaanse zönes is aanzienlijk verhocgd. De meerderheid der grote mogendheden heeft uitgesproken voor economische eenheid van Duitsland. In alle tónes is de politieke structuur geëvolueerd naar de instelling van staten (Laender) als nood zakelijke basis voor het uiteinde lijke federale bestel. De mate van zelfbestuur voor de Duitsers is uitgebreid en 't bestuur van de Geallieerde bestuursraad is min der militair van karakter gewor den. De Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Mars hall, heeft te kennen gegeven, dat hij de raad van Ministers te Londen nogmaals wil voorleggen het voorstel van zijn voorganger, Byrnes, volgens hetwelk de vier grote bezettende mogendheden een verdrag zouden sluiten, dat de ontwapening en demilitarisatie van Duitsland voor 40 jaar moet verzekeren De drie regeringen hevelen dit plan ten zeerste aan. Ofschoon zij met voldoening ge- constateerd hebben, dat de grote mogendheden, wat haar politiek jegens het Duitsche Rijk D-etrett, bovengenoemde algemene begin selen aanvaard hebben, voelen de drie regeringen zich genoopt uiting te geven aan haar teleur stelling, dat de bezettingsautori- teiteri in vele opzichten niet vol doende aandacht geschonken heb ben aan de vitale belangen der drie landen, vooral op economisch gebied. Het is de wens der drie rege ringen, dat de politiek jegei. Duitsland volgens de door haa' aangegeven richtlijnen wordt ge voerd, en wel om de volgende redenen: Enerzijds zijn zij van oordeel, dat de definitieve politieke en economische status van Duits land bepaald moet worden, opdat er een einde komt aan de onze kerheid en de verwarring, die het herstel van het algemene even wicht in de weg staan. Zij ge loven met deze aanbevelingen een aanvaardbaar compromis tussen haar eisen ter waarborging van eigen veiligheid en welvaart en de redelijke aspiraties van het Duitse voik aan de hand te doen. Anderzijds zijn zij er vast van overtuigd, dat eenheid van ziens wijze der grote mogendheden ten aanzien van Duitsland als basis voor de wereldvrede van het grootste belang is. Naar aanleiding van het be richt over het a.s. vertrek van Minister Neher naar Indië heeft een woordvoerder van de Neder lands-Indische Regering tegen over Aneta verklaard, dat Minis ter Neher naar Indië kamt om met Jhr. Mr. Van Vredenburgh de verdere gang van zaken te be spreken. Op de vraag van Aneta hoe lang de Minister Neher in Indië zal blijven, kon de Regering geen antwoord geven. In offi ciële Indische kringen is men verheugd, dat Minister Neher. die zich reeds eerder met de In dische zaken heeft bezig gehou den, thans naar Indonesië gaari In een gisterenochtend door vice-President Setiadjit aan de commissie vap drie overhandigd memorandum verzoekt de Repu blikeinse regering deze commissie onmiddellijk aandacht te schen ken aan de economische positie der republiek, zoals deze wordt aangetast door ongewettigde mi litaire actie van Nederlandse zijde. De Republiek verzoekt de commissie zo spoedig mogelijk in overweging te nemen een billijke verdeling van voedsel en beno digde artikelen te doen plaats vinden in de gebieden, waarover het de facto-gezag van de Repu bliek door de Nederlanders vóór de militaire actie van 26 Juli was erkend. Voorts wordt verzocht maat regelen te nemen om een einde te maken aan het met geweld on- derhreken van economische be trekkingen en communicaties door de Nederlanders. I1U de Vclksi)et»kg«!nttBgrJ«g«"gt Opvarenden vaji het m.s. ,,Kota Inten" kunnen in Sabang bij aan komst in Batavia post krijgen, mits deze uiterlijk op resp. 9 en 16 Dec. a.s, gepast wordt. De mogelijkheid bestaat, dat nog in een andere tussenhaven post uit gereikt wordt. Daarom wordt het publiek aangeraden tijdig te pos ten. Daar ook de doune-be ambten en emigratie-functionnarissen bij de staking betrokken zijn kunnen treinen of vliegtuigen het land niet binnenkomen of uitgaan, ten zij de regering noodregelingen treft.. Het kabinet tracht een compromis te vinden tussen de eisen der stakers (loonsverhogin gen van 800 mark) en het aan bod der regeringscommissie voor de lonen (500 mark per maand) Premier Pekkala heeft Dinsdag gewaarschuwd, dat de regering alle noodzakelijke maatregelen zou nemen om de orde te hand haven en de economische en com merciële activiteit van het land gaande te houden. De Duitsers Otto Boehrn- feld en Arthur Lenz, die vroeger deel uitmaakten van het S.S.-Doodskopregiment, zijn Woensdagnacht in de Sowjet-sector van Berlijn door twee Duitse politie- agenten gearresteerd, terwijl zij met luider stem „wir fahren gegen England" zon den. De beide Hitlerianen verzetten zich he^ig tegen hun arrestatie en verweten de agenten, dat hun gedrag ,,'n Duitser onwaardig" was. De Eerste Kamer heeft gisteren middag het wetsontwerp herver- kavelingwet Walcheren behan- deld. De heer Reyer (C.-H.) oetoogt, dat de Regering verplicht is de oorlogsschade van Walcheren ge heel voor haar rekening te nemen, omdat Walcheren geofferd is voor onze bevrijding. Hier dient een andere maatstaf te worde., aange legd dan elders gebruikelijk is. Spr. zou het deskundige boeren- element in de herverkavelings- commissie en de commissie van beroep willen versterken. De heer Hommes (A.-R.) be toogt, dat de Zeeuwen op Walche- rên verlangend hebben uitgezien naar de toegezegde steun en hulp. Mlen heeft zich echter gereali seerd, dat deze herverkavelings- wet wel ver af ligt van hetgeen men verwacht had van een nood wet Walcheren. Het ontwerp is ook veel te laat ingediend. Het resultaat is daarbij nog pover. Spr. betoogt, dat de verstrekte voorschotten veel te klein zijn. Spr. betwijfelt, of de Regering alles in het werk heeft gesteld om de Walcherse bevolking voldoende te helpen. Het niet vaststellen van een bijzondere regeling brengt voor velen hier ondergang mecie De heer Van Veldhoven (K.V.P.) wijst erop, dat de grootte van het bedrijf geen norm is voor zijn ren dabiliteit. Er zijn vele onrendabe- le bedrijven, die b.v. door omzet- ting rendabel te maken zijn. Aan industriahsatie op Walcheren zal men niet kunen ontkomen. Zonder emigratie zal de sanering met mo gelijk zijn, maar men beperke die tot het uiterste. De heer Hoogland (Arb.) ge looft niet, dat er een enxceptione- le noodpositie bestaat op Walche ren. Spr. onderschat de schade op Walcheren geenszins en een noodtoestand is er zeker, maar ook andere gebieden zijn zeer zwaar getroffen. Minister Mansholt is erover verheugd, dat niemand het wets ontwerp heeft afgewezen. De Minister blijft bij zijn mening, da. de schade op Walcheren met gro ter is dan op menige andere plaats in Nederland. Vandaar dat hij er niet toe kan komen, voor Walcheren een aparte regeling te scheppen. Walcheren zal nu, wat de sanering betreft, een experi ment vormen, maar welk bezwaar kan men daartegen hebben In dien het slaagt, zal dit van_groot belang zijn voor de gehele Neder landse landibouw. De dwang maatregelen zijn nodig omdat de overheid zeer grote bedragen in de sanering heeft gestoken en omdat zij de zekerheid moet heb ben, dat deze sanering zo goed mogelijk slaagt. Bij vestiging m op joord-Oosfcoolder zal men be halve aan financiële eisen ook moeten voldoen aan de voorwaar de, dat men een goede hoer is. De herverkavelingscommissie zal met tact moeten optreden De daarin geplaatste ambtenaren zu.- ien zeker het vertrouwen der be volking genieten. Het ontwerp wordt hierna zon der stemming goedgekeurd met aantekening, dat tegen zijn de heren De Zwaan (C.-H.) en de Anti-Revolutionnairen Algra, Bie- wenga en Riip. Verhoging benzinebelasting. Aan de orde is het wetsontwerp in zake de verhoging van het bij zonder invoerrecht op benzine. Minister Lieftinck beantwoordt enige in het eindverslag gestelde vragen. Enkele leden zouden lie ver een distributie van benzine hebben gezien. In dit verband antwoordt de Minister, dat de vraag of de benzine opnieuw on der de distributiebepalingen zal moeten komen, een punt van over weging bij de Regering uitmaakt. Ongeveer 20 pCt. van het benzine verbruik komt voor rekening van particulieren. De benzineprijs is in het buitenland veelal hoger. Vandaar dat er thans een sterke neiging tot smokkelen bestaat. Momenteel bedraagt hier de prijs 22 ct., in België 35 ct. Nederland heeft een der laagste benzineprij zen in de wereld. Het ontwerp wordt z. h. st. goed- gekéurd. De Kamer gaat hierna uiteen tot Woensdag 3 December, 1 uur. Op die dag zal tevens het afde- lingsonderzoek der begroting be ginnen. Op de conferentie der vier Mi nisters van Buitenlandse Zaken te Londen is besloten het door de Amerikaanse Minister van Bui tenlandse Zaken, Marshall, voor gestelde ontwerpverdrag voor de demilitarisering van Duitsland op de agenda te plaatsen. Ook over het opnemen van zes andere punten werd men het eens maar aangaande volgorde van behan deling niet. Het betreft: het rapport van de commissie voor het verdrag met Oostenrijk, gedaante en om vang van de toekomstige voor lopige politieke organisatie van Duitsland, de economische grond slagen voor Duitsland in de toe komst, het reglement bij de voor bereiding van het vredesverdrag met Duitsland (met inbegrip van besprekingen aangaande de gren zen), de discussie over het vier- mogendhedenverdrag aangaande ontwapening en demilitarisatie dit voorstel, afkomstig van Marshali's voorganger Byrnes, is op verzoek van de Sowjet-Unie op de agenda geplaatst en tenslotte gedachtenwisseling over de uitvoering van de ter confe rentie van Moskou genomen he sluiten betreffende denrtfjitarisa- tie van Duitsland (op verzoek van de S. U. op de agenda ge nomen) Finland was Dinsdag van mid dernacht af van de buitenwereld geïsoleerd door een nationale staking van amfotenaren. De post-, telegraaf- en telefoon diensten functiojineren niet meer. De Portugese premier, Satazar, heeft te Lfssabon verklaard, dat Engeland en de V. S. slechts één alternatief hebben, de wereld met de Sowjet-Unie te delen, hetgeen onmogelijk is en tegengesteld aan hun belangen en principes, of m Europa tegen haar te vechten om deze belangen en principes te verdedigen. Hij zei eerder tijdens zijn toe spraak tot de voorbereidende bij eenkomst van leden der Natio nale vergadering, voor de opening van de parlementszitting, dat er in Europa ellende, vrees voor het communisme en vrees voor de Sowjet-Unie heersen. Hoewel de strategische en po litieke toestand, d,;e na de oorlog is ontstaan, grote risico's en moeilijkheden met zich meebrengt behoeft er nog geen catastrophe- te volgen. De Sowjet leiders heb ben zich moeilijk en hardnekkig maar tevens voorzichtig betoond, daar zij kostbare pionnen bezit ten om mee te onderhandelen en concessies te verkrijgen. De staking, die reeds meer dan een millioen arbeiders omvat, blijft om zich heen grijpen. Woensdagavond was de situatie Bouwvakken: de C. G. T heeft alle bouwvakarbeiders tot sta ken opgeroepen. Politie: De Parijse politie heeft Woensdag over het al- of niet deelnemen aan de staking ge stemd. De uitslag wordt heden bekend gemaakt. Gasbedrijven: Woensdag hebben meer arbeiders het werk verlaten. Electric'teitsbedrijven: Men ver wacht, dat de staking te Rouen zich zal uitbreiden Havens: Liggen bijna geheel stil. PTT- Ftense troepen onder houden "een beperkte postdienst. Vervoer: Het personeel van de openbare vervoermiddelen te Pa rijs met uitzondering van het autobuspersoneel zal heden in staking gaan. Voedselvoorziening: Woensdag is bevel gegeven tot vordering van het stakende personeel der elevators in de haven van Mar seille ten einde 8000 ton Ameri kaans graan te lossen. Gewoonlijk welingelichte waar nemers van Franse vakverenigin gen vrezen, dat Woensdagavond een hevel tot 'n algemene staking in Frankrijk zou kunnen worden uitgevaardigd. Zij. gronden deze vrees op het feit, dat na een hij- eenkomst van vakverenigingslei ders en Premier Sehuman, de voorstellen van Sehuman bij com munistische zowel als niet-com- munistische zowel als rr et-com- niet in goede aarde gevallen zijn Het personeel van alle fabrie ken en handelsondernemingen te Kassei heeft Woensdag twee uur gestaakt als protest tegen de voedsel- en kledingpositie, die vol gens de Duitse vakhonden „on dragelijk" is, zo meldt de Duitse Nieuwsdienst in de Britse zone. De „voorlouiee regering van vrij Kasjmir" verklaart, dat haar strijdkrachten in de strijd in Zuid- West Kasjmir, waar de troepen van India, naar onlangs werd ge meld, goede vorderingen zouden hebben gemaakt, successen heb ben behaald. De troepen van ge noemde „voorlopige regering" zouden Poen/tsj hebben omsingeld en haar troepen, die de stad Mir- poer, acht km van de grens van Pakistan omsingelen, zouden een offensief hebben ingezet tegen de strijdkrachten der regering van India, die de stad pogen te ont zetten. Hans Hedtoft, Minister-Presi dent van Denemarken, heeft voor het nieuwe parlement de politiek va de nieuwe Socialistische rege ring uiteengezet. Zij zal geen wij ziging in de huidige politieke sta- tus van Zuid-iSleeswijk voorstel- len, aldus Hedtoft. Zoals in de Deense nota aan Engeland van Oct. 1946 is uiteengezet, wenst Denemarken burgerlijke en demo cratische rechten voor de Denen. De Minister-President kondigde aan, dat er een speciale begro ting zal worden gemaakt, daar aan Denemarken's deviezen- tekort van de twee laatste jaren, groot 1.7 milliard kronen, een halt moet worden toegeroepen. Om de export te vergroten zal een billijker verdeling van con sumptiegoederen moeten worden ingevoerd om het handelseven- wicht te herstellen De regering wil niet alleen indirecte doch ook directe belastingen opleggen om de uitgaven te bestrijden en het vraagstuk van kartels en mono polies bestuderen. De regering is voornemens de onderhandelingen met de V. S. over het beëindigen van de overeenkomst inzake Groenland van 1941 voort te set tenten aldus Hedtoft. Prinses Elizabeth van Engeland en Prins Ph'lip, Hertog van Edin burgh zijn uit Romsey naar Lon den teruggekeerd, vanwaar zij zich gisteren nog naar de kust plaats Aberdeenshire in Schot land zouden begeven om de rest van hun wittebroodsweken door te brengen. ei t 4 n fcj Is k 'pi udl f U

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1