SCHÜMAM Prsmier en Kabinetsformateur van Frankrijk, De TOESTAND In Indonesië. Gen.-Maj. M .R. de Bruijne in Nederland Sokolofsky herhaald beschuldigingen MAANDAG 24 NOVEMBER 1947. NOG GEEN FRANS KABINET GEVORMD.» TüESTAND in Frankrijk. H. M. De Koningin begin December naar Amsterdam. H.M. De Koningin schenkt damast tafelgarnituur. Bereiden communisten een gewapende actie voor? De Informele sesprekingen te Londen. Rede vau Wysjinski. De toestand in Italië. Belgische grensbewaking versterkt. Incident aan Turks-Bulgaarse grens. Arrestaties in Roemenië. Spaanse Kabinet over de SPAANSE KWESTIE. boeken voor de landge noten OVERZEE. k, v.' i'rankering bi] Abonnement - Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K N.M.I De Bilt. geldig tot Maan dagavond. Veel wind. Wisselende bewolking met en- kele verspreide buien; krach- we vooral langs de kust, tij- Stik stormachtige wind tu»- W. en N.-W. Daling van temperatuur, 4de Jaargang No. 665. Verachtjnt dag.ltJk. - Dmkker« N.V. Firma P. J. van de Sande - Terneuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct.mintoaiïtd per advertentie Inzending advertenties tot des namiddags^ u«l« Rubriek kl. advertentietó 5 regels 60 ct.; le&WS regel meer 12 cent. Ver melding Brieven onSsr nr. Bureau van dit Bi*ü 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. mÏb.ij; 41» «Mr! rtTnmn rl on fri r> ftadat Schuman bij de stem ming in de Nationale Vergadering iet vertrouwensvotum had ver kregen, werd hem door President Auriol verzocht een Kabinet sa- me* te stellen. Schuman, de financiële expert van de M.R.P., heeft de uitnodi ging van Auriol om 'n „eentram"- Kajbinet te vormen, aanvaard op een ogenblik, dat in Frankrijk bij na drie kwart .mdllioen georgani seerde arbeiders in staking zijn. In de regering Ramadier was hij Minister van Financiën. Nadat hij voor de derde maal een onderhoud had gehad met President Auriol op bet Elysée, verklaarde Schu- Nadat Leon Blum er niet in geslaagd was in de nationale ver gadering de noodzakelijke meer derheid voor een door hem sa mengestelde regering te verkrij gen, heeft President Auriol zijn politieke besprekingen hervat In politieke kringen werden de demissdonnaire Premier Ramadier en de demissionnaire Minister van Financiën, Schuman. als candidaten genoemd, doch a zijn bezoek aan de President heeft Schuman verklaard geen op dracht te hebben ontvangen. Auriol zou verder Paul Rey naud, Premier in 1940. en Men- ties France, Minister van Econo mische Zaken onder De Gaulle. Iatussen heeft zich de sta kingsbeweging, die delen van de Franse nijverheid verlamt, nog uitgebreid. De spoorwegstaking, die in Marseille was begonnen, is ovangeslagen naar Nice Avigncli en enkele Parijse voorsteden. De bond van spoorwegarbeiders heeft verklaard de stakingen te steunen en 20 procent loonsver hoging te eisen, hetgeen wordt beschouwd als een aanwijzing, dat de spoorwegstaking algemeen zou kunnen worden. De havenarbeiders staan gereed om zich Maandag a.s. bij de m totaal 600.000 stakers te voegen, terwijl de Parijse bouwvakarbei ders Vrijdag eveneens tot staken besloten hebben. Bij de 250.000 stakende mijnwerkers uit Noord- Frankrijk hebben zich 23 000 mijnwerkers uit het Loirebekken gevoegd. De staking in de Pa rijse metaalindustrie is volkomen: 350.000 arbeiders hébben hier het werk neergelegd. man: „Ik zal de bijzonderheden van mijn program voor de Natio nale Vergadering bewaren. iHet program zal echter gegrond zijn op een geest van wederzijdse toe nadering en een brede basis met het oog op de huidige moeilijkhe den. Ik deel het vertrouwen, dat door verschillende politieke groe peringen is uitgesproken Schuman werd in 1019 voor het eerst tot lid van het parlement gekozen. In September 1940 werd hij door de Gestapo in Metz ge arresteerd, nadat Maarschalk Pé- tain's regering in de plaats geko men was voor die van Paul Re- naud, waarin Schuman de functie van Onder-Minister van Buiten landse Zaken vervulde. Na 'n op sluiting van 7 maanden werd Schuman naar Duitsland overge bracht. Hij wist echter 18 maan den later te ontsnappen, daarbij geholpen door de ondergrondse beweging. Doordat hij vloeiend Duits sprak, was hij in staatLyon in de vrije zöne van Frankrijk te bereiken. Schuman niet geslaagd? Na gedurende 7 uren besprekin gen gevoerd te hebben met de leiders van de politieke partijen, welke vóór hem gestemd hadden, is Schuman aan Presiderit Auriol rapport gaan uitbrengen. Np dit onderhoud, zeide Schu man tot de verslaggevers: „De onderhandelingen voor de vorming van mijn Kabinet zullen voortge zet worden. Ilt ben hier slechts geweest am, de President op de hoogte te stellen van zekere moei lijkheden, die ik ondervonden heb." Naar verluidde hielden de moei lijkheden, waarvan Schuman sprak verband met de onbuigzame hou ding van zekere socialisten ten aanzien van de meer liberale eco nomische politiek, welke Schuman en Reynaud wensen te volgen. De socialisten, die Zaterdag Paul Reynaud van de lijst van candidaten deden afvoeren, heb ben Zondag een nieuwe impasse veroorzaakt door hun bezwaar tegen René Mayer als Minister van Financiën. Evenals Reynaud is Mayer een voorstander van minder Overheias voorstander van minder Overheid bemoeiingen in economische aan gelegenheden. Hij wenst voorts lonen en prijzen te zien gestabi- listerd op een niveau, dat de so cialisten te laag voorkomt. H M. de Koningin is voorne mens Maondag 1 December a.s. voor een verblijf van enige tijd Haar intrek te nemen in 't Paleis te Amsterdam. Het geschenk van H. M. de Koningin aan Prinses ElizaJbetu en Hertog van Edinburgh zal be staan uit een damast tafelgarni tuur, in opdracht van de Konin gin, speciaal door de firma Van Dissel te Eindhoven geweven. Onder de titel „de communisti sche partij mobiliseert haar troe pen tegen het Republikeinse regi me", publiceert het blad van de Franse socialisten „Le Populaire het volgende bericht: „Op last van orders, te War schau ontvangen, en volgens een plan, dat te Belgrado is opgesteld, bereidt de communistische partij tich voor een' directe actie te on dernemen. De partij heeft Vrij dag gelast, dat mannen en wape nen in Parijs verzameld moeten worden en dat de mannen, die mi litant zijn, zich gedurende de nacht naar Parijs moeten bege ven Het bovenstaande is geble ken uit onderschepte geheime ooHvocaties". De Britse Premier, Clement Attlee, maakt thans gebruik van de aanwezigheid der vertegen woordigers van 't Britse gemene best te Londen, ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Elizabeth, om afzonderlijke infor mele besprekingen te houden over economische kwesties en de dol larpositie. Hij heeft reeds lange besprekingen gevoerd met de Premier van Zuid-Afrika, Gene raal Jan Smuts, en naar ver wachting zal hg ook Mackenzie King, de Canadese Premier, en anderen bij zich ontvangen. Enige tijd geleden werd over eengekomen, dat er geen confe renties van het gemenebest met vaste agenda meer zouden wor den gehouden. Met het m.s. „Oranje" van de Stoomvaartmaatschappij Neder land, arriveerde Zondagmorgen in Amsterdam Generaal-Majoor M. R. de Bruijne, commandant van de mariniersbrigade in Indooesië. Ter begroeting was op de kade aanwezig Generaal-Majoor Von Freitag Drabbe, commandant van het corps mariniers in Nederland. Aan boord van de „Oranje" be vond zich tevens Mgr Verhoekx, Apostolisch-Vicaris van Soeraba- ja, die een bezoek van 6 maanden aan het vaderland brengt. Mgr. Verhoekx, die 2 jaar in Japanse concentratiekampen doorbracht, zal in detze periode uit kunnen rusten, maar tevens ook zijn Mis- siebelangen kunnen behartigen. Hij zal een bezoek aan Rome brengen, waar hij door Z. H. de Paus ontvangen zal worden. Met de „Oranje'1' arriveerden ook de Kroonprins van Koetei, Panedan Soeria Adinigrat, verge zeld van de Rijksgrote van Koe- Wysjinsky, de Sovjet-afgevaar digde, heeft in de algemene ver gadering der V. N. zich nogmaals verzet tegen de voorgestelde ge detailleerde bestudering van het recht van veto door de „kleine Assemblee". Hij sprak over practisch elke za-a-k, die door de Veiligheidsraad is behandeld. Er is geen. misJbnuk gemaakt van het recht van veto, aldus Wysjinsky. maar er is misbruik gemaakt van de rechten, der meerderheid, die de minderheid op alle fronten heeft aangevallen. Wysjinsky, viel de Britse Pre mier, Clement Attlee, aan, die onlangs het blokkeren van de be sluiten van de Veiligheidsraad door de Sovjet-Unie critiseerde en zeide, diat het recht van veto bij onbelangrijke kwesties was uitgesproken,. Wysjinski ant woordde: „Indien de Britse Premier van mening is, dat het oogluikend toelaten van het re giem van Franco een „onbelang rijke" zaak is, of de beschuldiging tegen Joego-Slavië, Albanië en Bulgarije in de Griekse kwestie, of tegen Albanië in de kwestie van het kanaal van Korfoe, dan is er geen mogelijkheid om verschil te maken tussen hetgeen onbelang rijk en hetgeen van ernstige aard is." Wysjinsky viel vervolgens de V. S. aan. Deze moeten alle consequenties dragen, die onver mijdelijk uit het aannemen van de resolutie betreffende bespre king van het recht van veto vol gen. tei Toemengoeng Pranoto en een gevolg van in totaal 12 personen. Namens het Ministerie van Over- zese Gebiedsdelen werden zü ont vangen door Overste Van Bockel, hoofd van de repatriëringsdienst in Nederland. Het gezelschap zal ongeveer 3 jaar in Nederland blij ven, daar de Kroonprins en de Rijksgrote aan de Universiteit te Leiden gaan studeren. De „Oranje" bracht op deze reis 733 passagiers naar het vader land, voor het grootste gedeelte bestaande uit repatrieerenden. DE NEDERLANDS-INDONESI SCHE BESPREKINGEN. De Amerikaanse marine heeft het transportschip „U. S. Renv.l- le" beschikbaar gesteld voor de onderhandelingen tussen de Ne derlanders en de Indonesiërs. Be treffende de aankomst var het schip zullen nog mededelingen worden gedaan, aldus meldt een commun, „jué van de Ccimmlssife van goede diensten. DE MILITAIRE TOESTAND. Volgens het Nederlandse mili taire communiqué van Zaterdag hebben de Nederlandse verliezen op 21 November 2 gesneuvelden en 7 gewonden bedragen Op Java en Sumatra kwamen In de provincie Bar.i is de alge mene staking geëindigd, nadat een accoord met de regering tot stand was gekomen. In de pro vincie Rivigo is de staking van landarbeiders tot een einde ge komen door een accoord tussen werknemers en werkgevers. Te Alessandira in Piemont is een bom geworpen naar de gevange nis, waarin vele politieke ver dachten zijn opgesloten. Te Forli zijn schoten gelost op de Bisschop, die niet ernstig ge wond werd. Vrijdagavond is in het gebouw van de christelijk democratische partij (de partij van de Minister President De Gasperi) te Rome een bom ontploft. Er schijnen enkele personen gewond te zijn. Kort daarna ontplofte een twee de bom in het dicht bij gelegen gebouw van de „Uomo Qualun- que" Hier deden zich geen per soonlijke ongevallen voor, doch de schade was groter dan bij de eerste bom. Een derde bom werd voor de explosie gevonden en ver wijderd in het hoofdkantoor van de christelijk democratische par tij te Rome. De Amerikaanse legerautori- teiten hebben het laatste gedeel te van de haven van Livorno, dat door Amerikaanse troepen bezet was, aan Italië 'overgedragen. De terugtrekking der troepen uit Italië geschiedt in toenemend tempo. Op 3 December tzal het personeel van de generale staf scheep gaan. cnralr PT* Maarschalk Wassily Sokoiof sky, de Sowjet-Russiche militaire bevelhebber in Duitland, heeft op de laatste bijeenkomst van de Geallieerde Bestuursraad voor Duitsland veór de Londense ver gadering van de Raad van Mi nisters van Buitenlandse Zaken alle beschuldigingen herhaald, die de S U in het afgelopen jaar tegen dé andere bezettende mach ten heeft geuit Sokolofsky las een 25 bladzij den tellende verklaring voor. waarin hij zowel Frankrijk als Engeland en de V. S. aanviel. Volgens Sokolofsky is het op treden van de Westelijke mogend heden in Duitsland gericht op het veilig stellen van West-iDuitsland, „opdat de imperialisten een basis hebben, van waar uit zij een nieuwe oorlog kunnen voeren Hrj veroordeelde sterk de eco nomische fusie van de Britse en Amerikaanse zöne van Duitsland en beschuldigde de drie Westelijke mogendheden van traagheid en tegenzin om de demilitarisatie en Luxius Clay, de Amerikaanse zuivering van Duitsland te vol tooien, van schending van het verdrag van Potsdam en van aan slag op de eenheid van Duitsland. militaire gouverneur, sprak er zijn leedwezen over uit, dat So kolofsky de oude beschuldigingen heeft herhaald op de laatste ver gadering van de Bestuursraad, nu op een volgende bijeenkomst geen antwoord meer kan gegeven wor- den. Naar de mening van de Britse afgevaardigde verwacht Soko lofsky geen antwoord, daar de in zijn verklaring vervatte beschul digingen reed§ herhaaldelijk wa ren weerlegd. Generaal König (Frankrijk zeide, dat hij de verklaring aan ziim regering zou doorgeven en later beantwoorden. Volgens het blad „Indepen dence Beige" zijn met het oog op de politieke gebeurtenissen in Frankrijk aanzienlijke versterkin gen gezonden naar de posten der Belgische gendarmerie aan de Frans-Belgische grens, teneinde alle eventualiteiten het hoofd: te kiunnen bieden. Dein der haast gezonden ver sterkingen zouden ten doel heb ben te verhinderen, dat verdach te elementen uit Frankrijk in Bel gië binnen zouden komen. Radio Moskou heeft omgeroe pen, dat volgens een bericht van het Bulgaarse telegraafagent- sohap, op de avond van 15 Nov. een Turks onderofficier en een soldaat de grens hebben over schreden en getracht hebben Bul gaarse grenswachten gevangen te nemen. Zij werden gearresteerd en ontwapend, doch één van hen wist te ontkomen toen van de Turkse zijde het vuur geopend werd. De Bulgaarse regering zou de V. N. onmiddellijk van het in cident op de hoogte hebben ge steld en een scherp protest aar. de Turkse regering gezonden heb ben. De politieke politie van Roe menië heeft 17 leden van de voormalige Roemeense nationale Boerenpartij gearresteerd welker leider, Jul'us Maniu, het begin van deze maand tot levenslange dwangarbeid werd veroordeeld, aldus meldt radio Moskou. Zij zullen door een militair tribunaal berecht worden.. beschietingen van Nederl. pos ten en patrouilles voor.. Op West- Java, in het grensgebied nabij Leuwilia.ng, werd geveohtsaanra- king verkregen met een republi- kleinste groep. Op Mklden-Java, in het.^greas- gebicd 10 km Z.-O. van Pêkalon- gan, vond een treffen met een af- uelmg der T. N. X. plaats. Bij Sedono, in het grensgebied ten Westen van Aanbarawa, werd een geïnfiltreerde T.N I.-groep ver dreven. ZEEPOST VOOR DE OOST EN DE WEST. Naar Ned. Indië kan zeepost worden verzonden met het ms. „Willem Ruys.' dat 2 December a s. vertrekt. Hiertoe moet men de stukken uiterlijk 29 Nov. pos ten. Naar Curacao en de overige Ne derlandse Overzeese Gebiedsdelen in de West, vertrekt 9 December het m.s. „Zeehond". OoR. met deze gelegenheid kan zeepost worden verzonden. Deze moet uiterlijk 6 Dec. gepost zijn. Het Spaanse kabinet heeft Vrijdag de laatste ontwikkelin- gen van de Spaanse kwestie be sproken. Na afloop is een com muniqué uitgegeven, waarin wordt, meegedeeld, dat Spanje, Engeland een nota heeft doen toekomen als antwoord op Bevin's reactie op het Spaanse protest tegen de actie van Spaanse ballingen in Engeland. Het kabinet Is van oordeel, dat de Dinsdag door de ailgemene vergadering der V. N. aangenomen resolutie, waarin het vertrouwen wordt uitgesproken, dat de Veiligheidsraad naar zijn in het Handvest omschreven ver antwoordelijkheid zal handelen, zodra de raad acht, dat de toe stand in Spanje dit vereist, een eind maakt aan de onwettige in ternationale discussie over Spaan se aangelegenheden. In aansluiting op het communi qué verklaarde de Spaanse Minis ter van Opvoeding, dat het be sluit van de V. N. de verleden jaar genomen resolutie om. de leiders der diplomatieke missies terug te trekken annuleert. De Minister acht het mogelijk, dat het merendeel der landen, die hun vertegenwoordigers terugtrokken, thans de normale diplomatieke betrekkingen met Spanje wil hervatten. ETALAGEVERLICHTING IN DE ST. NICOLAAS- EN DE KERSTWEKEN. Het Ministerie van Economische Zaken wijst er nog eens op, dat het in de periode van 1 tot en met 5 December en van 22 tot en met 24 December a.s. is toege staan étalageverlichting te ont steken tot uiterlijk 22 uur. Li git reclame en Neonverlichting blij ven echter verboden. .Koopt u een boek? jCoop er dan twee... En geef er een n aan de jongens over zee. Onder dit motto doen de Natio nale Lnspannings Welzijnsverzor- ging Indië (NIWIN) en het Ned. Rode" Kruis een beroep op de boekhandelaren en het lezende publiek, om te voorzien in de enorme behoefte aan goede lec tuur bij de landgenoten overzee, militairen zowel als burgers, die onder ajialoge omstandigheden leven. Boekhandelaren en pu bliek kunnen hiertoe medewerken door deel te nemen aan de gTote landelijke actie, welke Niwin en Rode Kruis in overleg met de Ned. Boekverkopersbond hébben georganiseerd. Bij elk voor Indie bestemd boek wordt een kaart ingevuld, vermeldende naam en adres van koper en boekhandel titel, schrijver en prijs, terwijl de verkoper, door het zetten vanzijn paraaf mededingt naar een prijs voor de zes meest succesvolle boekverkopers (-verkoopsters) Bovendien kan de koper een eti ket invullen met zijn naam en adres, dat vervolgens door het Lectuurdépot van NIWINRode Kruis waarheen de boekverko pers de boeken in pakjes van ma ximaal 2 kg portvrij kunnen op zenden, mits geaadresseerd aan „B. A. R K." Den Haag in het boek wordt geplakt, wordt geplakt. ei r.r v ïr ,-, DXTt - r' s'jv' n~ lea r riïe£ 'if* trlh H' r 'éi| Jut l~ <,a1 '1*1

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1