Het plan Marshall Herstel economische schade HET L0NDENSE BEHEER Het Koninklijke huwelijk in Engeland Volgend jaar Zitting Algemene Vergadering In Europa. Rede van Leon Blum ZATERDAG 22 NOVEMBER 1947. Het Koninklijk Gezag door Nederland geleden, als geeolg vanj de opheffing van de deriez.ngren» met het Duitse Rijk en geaneaeerde gebieden' in 1941 De Regering antwoordt aan de Commissie ooor de Rijksuitgaven De strijd in Kasjmir. Samenzwering ontdekt. Vliegtuig met Prinselijk Paar na enig oponthoud vertrokken De geldsanering in Oostenrijk Engels Prinselijk Paar" op huwelijksreis Prinselijk Paar uit Landen teruggekeerd De diepzeereis van Prof. Picard US! de VclksBcrlcgcntticcrJiging Marshall te Londen aangekomen Verhoging der rantsoenen in Oostenrijk GEEN VERTROUWENSVOTUM VOOR BLUM. Frankering bij Abonnement - Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N. 14.1. te De Bilt, geldlig tot Zaterdagavond. Zeer zacht. Zwaar bewolkt met enkele «pklaringen. Ovenwegend droog weer. Vooral aan de kust tijd. krachtige Z.W.- wind. Zeer zacht voor de tflid van het jaar. Onder Redactionele leiding van P.L.D.J, van Oeveren. Redactie-adrea: Noordstr. 55-57, Terneuzen. Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West IZeeuwsch-Vlaanderen Willemaweg 83, Schoondijke Telefoon 48. VRIJE 4de Jaargang No. 664. Advertentieprijs per mm 10 ct.ndntaium per advertentie f 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 6 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad, 10 ct. meer. Uitgave Stichting „De Vifje Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs ƒ3,25 p»r kwartaal. ZON EN MAAN. 1947 Zon Maan Nov. Opk. Ond. Opk. Oud. 22 610 16.41 14.49 0.40 23 8.12 16.40 15.02 1.45 24 8.13 16.39 1514 2.59 25 8.15 16.38 15.27 4.16 26 8.17 16.37 15.43 5.36 27 818 16.36 16.03 7.01 28 8.20 16.35 16.31 8.28 29 8.21 16.34 17.11 9.55 30 8.23 16.34 18.09 11.11 Nu ihet Plan Marshall lang zaam maar zeker vaste vorm be gint aan te nemen doordat in de Verenigde Staten van Amerika in het Congres de debatten over dit plan weldra in volle gang zul len zijn, is het wel eens nuttig hieraan aandacht te besteden. Hoe en waarom kiwam het tot stand en wat houdt het in? In de eerste plaats de tot stand- koming. President Truman, de man, die op zo'n buitengewoon moeilijk ogenblik, geheel onver wacht, het presidentschap van een van de machtigste staten ter wereld moest overnemen, wegens de plotselinge dood van zijn grote voorganger, Rosevelt, heeft enige maanden geleden openlijk uitge sproken, dat het belang van de U. S. A. medebracht zich te ver zetten tegen het opdringen van het communisme, dus van Rus land. i Be staatssecretaris van Buiten landse Zaken, Marshall heeft hierop een gedachte naar voren gebracht, die in hield een finan- tiële en economische steun aan het oude werelddeel Ier, Rusland, geen vaste voet krij gen. Geef dus de inwoners van dit deel betere voeding, betere kle ding en <le grondstoffen, die zij nodig hebben voor hun industrie. Geen van deze landen kan dit echter betalen. De beruchte de viezen ontbreken. Geen van de West-iEuropese landen bezit dol lars om al deze heerlijkheden te kopen. En Amerika zelf heeft overvloed van vele producten en van goud. Hier komt dan tegelijk het tweede namelijk het econo mische motief om de hoek kijken Want het machtige Amerikaan- ;se productie-apparaat, dat in de oorlog omgeschakeld werd, moet thans weer vredesproducten gaan maken. Als dit eenmaal weer op volle toeren draait fabriceert het veel meer, dan de Amerikanen zelve gebruiken kunnen. Het overschot moet dus uitgevoerd worden, daar anders opnieuw hevige werkloosheid dreigt met alle gevolgen van dien. Maar -wie moet deize producten kopen? Want het gekochte moet Deviezen heb- betaald worden. Europa. Ons arme ben de Europese landen ziet. Zij ligt immers als een zouden het alleen maar kunnen ziwaar gewonde reus terneer. Een betalen met die goederen, d e zij vreselijke oorlog ontwrichtte het zelf voortbrengen en die aan de leven in practised! alle landen, j overzijde van de grote haring- £Deze gedachte nu werd ter stond uitgewerkt en heet sinds dien het Plan Marshall. De Ame rikanen strekten dit plan ook uit tot Sovjet Rusland en baar satel liet staten. Waarom bekommerde Amerika Bich zo om Europa? En dan moet dadelijk opgemerkt worden, dat hier een grote mate van eigenbelang in het spel is. Twee motieven spelen hier een hoofd rol. Het eerste en het belang rijkste is wel het politieke ele ment, de angst voor het opdrin gen van Rusland. Het is langzamerhand wel- dui delijk, dat de wereld in twee grote kampen wordt verdeeld. De eensgezindheid, waarmee de wereld vocht tegen het Natio- na&l-sooi al isme isl jammer ge noeg iweer vergeten. Twee totaal verschillende stel sels staan hoe langer hoe feller tegenover elkaar, het kapitalis tische vijver schaars zijn. Maar hiervoor is weer nodig opvoering van de productie in Europa. En dat kan alleen, als hier de verwoestingen worden hersteld, de arbeiders goed gevoed en gekleed worden, zodat de arbeidsproductiviteit stijgt, kortom als de levensvoor waarden een stuk verbeteren. Om dit te bereiken is dus eerst een soort injectie nodig. Het plan-Marshall beoogt nu deze in jectie te geven in de vorm van schenkingen en credieten. Hoewel dit plan voorgelegd is aan alle Europese landen, was het te voorzien dat Oost-Europa niet mee zou doen. Sovjet-Rus land wees het dadelijk van de hand, daar het zeer goed voelt, dat het uiteindelijk tegen haar zelf gericht is, althans tegen haar politieke systeem. En ofschoon de onder Russisch toezicht staan- den hunkeren om Vel mee te doen werd hun dit verboden. Er bleven zodoende een 16-tal gegadigden over, waaronder ook Nederland. Deze 16 landen zijn op uitnodiging van de U. S. A. terstond gaan beraadslagen, wat er zo al nodig is om hen weer op de been te helpen. Zo kwam de conferentie van Parijs tot stand. Nu zal een ieder begrijpen, dat Amerika niet zo gek is een stroom goederen naar Europa te zenden zonder enige zekerheid, dat de hierboven genoemde doel einden bereikt worden. Vandaar, dat op de conferentie van Parijs niet alleen een ver langlijstje opgesteld moest wor den, maar dat men daar tevens plannen moest opstellen om door onderlinge 'hulp de economische toestand te verbeteren. Vandaar ook dat men op het ogenblik kan lezen over plannen voor een Tol- unie tussen deze landen. Onder handelingen en besprekingen hier over duren nog voort. Wat is er nu van Amerika no dig? Een lijst van goederen is natuurlijk hier niet te geven. Maar het gaat om een bedrag dat om en nabij de 20 milliard dollar l;gt. Dit is een dermate enorm getal, dat toet ons wel even duizelt. Grote moeilijkheden en gevaren komen nu om de hoek kijken. Hierover en over de wijze waarop President Truman en zijn raadgevers deze denken op te lossen, een volgende maal. - Het Koninklijk besluit hou dende bepaling van het tijdstip der neerlegging van de uitoefe ning van, het Koninklijk Gezag door H. M. de Koningin heeft, zo men weet, ais datum van her vatting daarvan genoemd 1 Dec. 1947. Naar het A.N^P. verneemt is terzake een nieuw besluit niet waarschijnlijk, zodat inderdaad verwacht mag worden, dat Hare Majesteit, met ingang van bovenvermelde datum Haar hoge taak vvedrr zal kunnen op nemen. De regering heeft thans een antwoord ingezonden op het ver- ,rslag van de commissie voor de tegenover het communist i- Rijksuitgaven uit de Tweede Ka- meen beleid, sefhe. Deze stelsels botsen juist in Europa op elkaar. Reeds zijn verschillende landen geheel in de invloedssfeer van de Russische kolos getrokken. Alle oppositie, die er in deze landen was of nog mocht zijn wordt systematisch gebroken. Polen, Bulgarije, Roe menië. Zuid-Slavië, Finland en Albanië. In andere staten dreigt het communisme de overhand te krijgen. Frankrijk en Italië. Voorts zijn er nog om in Europa te blijven Griekenland en Turkije Het ls begrijpelijk dat de Ame rikanen deze opmars met groot ongenoegen gadeslaan. Maar nu de economische positie in de laatstgenoemde landen zeer slecht is tengevolge van de naweeën van de oorlog en dit juist een voe dingsbodem vormt voor het com munisme, -heeft Amerika zich als eerste taak gesteld deze positie te verbeteren. Amerika heeft zijn hoop gevestigd op West- Europa. Hier mag de tegenspe- De infanterievoorhoede van de hulpcolonne van India is tot op 15 kilometer afstand van Kotli genaderd, waar het garnizoen van Kasjmir en de strijdkrachten van Djammoe nu sinds 27 dagen door de binnengevallen stammen worden belegerd, aldus meldt Reuter'a speciale correspondent. Tegelijkertijd zijn troepen van India in hun meest vooruitge schoven stelling op 30 kilometer afstand van Mirpoer genaderd, een ander belegerd garnizoen. Mirpoer ligt 100 kilometer ten Noordwesten van Djammoe, de wlnterresidentie van de maha- radjah Sir Hari Singh. De Indi sche troepen hebben Djhangar ten Noordwesten van Djammoe heroverd. Er werd geen noemens waardige tegenstand geboden. Een Tsjecho-Slowaaks parle mentslid uit een dorp bij Olomouc (ongeveer 64 kilometer ten N.O. van Brno) heeft als een tweede Sherlock Holmes door e'gen na sporingen een samenzwering ont dekt van drie personen tegen Tgjecho-Slowaakse Ministers, waarna arrestatie is gevolgd. De gearresteerden worden er van verdacht betrokken te zijn ge weest hij het vervaardigen van bommen om Zenkl, de socialisti sche plaatsvervangende Minister president, Jan Masaryk, de par tijloze Minister van Buitenlandse Zaken, en Drtina, de socialisti sche Minister van Justitie, te ver moorden. Een van de verdachten mer inzake de verslagen van de buitengewone algemene reken kamer te Doraden over de periode 1 Juli 194131 December 1944. Met de commissie spreekt het Kabinet gaarne zijn grote erken telijkheid uit voor de noeste, vaak zeer moeilijke en weinig bemoe digende arbeid, welke door de voorzitter van de buitengewone algemene rekenkamer, Mr. Dl A. A. van Rhijn en zijn mede werkers werd verricht. [Bij de beoordeling van dit apparaat als- zodanig en van de omstandigheden, waaronder dit werkte, mag de functionnering er van, voor wat de financiële sec tor betreft, evenwel niet afzon derlijk worden gezien. Integen deel, alle handelingen der Neder landse Regering gedurende de oorlogsjaren moeten worden be zien uit een oogpunt van alge- De Dakota, waarin Prinses- Regentes Juliana der Nederlan den en Prins Bemhard gisteren middag naar Nederland zouden vertrekken, is door motorpech op het vliegveld Northolt opge houden. Het vliegtuig taxiede de startbaan af en moest toen terug, waarna werktuigkundigen van de Britse Koninklijke Lucht macht met het herstel begonnen. Prins Bernhard verliet de ma chine. Prinses Juliana bleef aan boprd', waar een steward Haar koffie en sandwiches bracht. Naar Agence France Presse meldt, zou,ook de tweede start mislukt zijn. Nadat de motoren drie minuten gedraaid hadden, zouden de Prin ses-Regentes en de Prins weer zijn uitgestapt en, zich naar de wachtkamer begeven hebben. Later werd gemeld, dat de Prinses-Regentes en Prins Bem- waardoor verschil lende verschijnselen kunnen wor den verklaard, welke, wanneer zij op zichzelf worden beschouwd, gemakkelijk tot misverstand aan leiding kunnen geven Dat door de zeer moeilijke om standigheden fouten zijn gemaakt valt niet te betwisten, maar deze tekortkomingen zullen veelal moeten worden gezien als onver mijdelijke consequenties, welke voortvloeiden uit de reconstructie van het in werking stellen van een Regeringsapparaat op vreem de bodem. Uit alle delen van Oostenrijk komen berichten over door com munisten aangestookte protesten van arbeidersorganisaties tegen Moresnet^ de geldsanering. comité van de communistische partij heeft alle leden te wapen geroepen tegen, wat zij noemt, ,,de meest flagrante en brutale beroving van het volk". Ieder lid heeft opdracht gekregen onver moeid protesten te organiseren en de volksmassa te bewegen haar steun aah de communisti sche partij te verlenen om een „politieke verandering in Oosten rijk te bewerkstelligen". Ondanks het beroep van de so cialistische partij en de leiders van het vakverbond, hebben tal rijke demonstraties en stakingen plaats, vooral in de door de Sow- jbt-Russen gecontroleerde fabrie ken. Men gelooft dat alle werk nemers in onder Russisch beheer staande bedrijven de volle waar de van hun ingeleverde oude schillingen vergoed krijgen. Naar verluidt, bieden deze aan minder gelukkige Oostenrijkers 70 of 80 nieuwe schillingen voor honderd oic' i. Men vreest, dat op deze W-V e een groot deel van de oude schillingen in handenj van per sonen vallen, die onder Sowjet- Riissische bescherming staan, en dat zodoende de gehele geldsane ring tot mislukking is gedoemd. Het Oostenrijkse departement vaii Binnenlandse Zaken heeft bekend gemaakt, dat winkels, die sluiten om het verkopen van goederen voor oude schillingen te ontgaan, voor goed gesloten kunnen worden of beboet met 50.000 schillingen. Personen die schillingen als wettig betaalmid del weigeren, kunnen worden ge straft met een gevangenisstraf van 5 jaren of met een boete van 5000 schillingen. Toen tengevolge van de veror dening van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse ge bied de deviezengrens tussen Ne derland en Duitsland, alsmede practisch het gehele door dit Rijk geannexeerde gebied was opgehe ven, hebben diegenen, die in deze gebieden woonachtig of gevestigd waren, tussen 31 Maart en 7 Mei 1945 op grote schaal van deze om standigheid gebruik gemaakt, door hun bezit aan Rijksmarken onbelemmerd tegen guldens af te stoten en met deze guldens Neder lands vermogen te verwerven. Tot dit z.g. Rijksmarkengebied behoorden Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Eupen, Malmedy en EIzas-Lotharingen, de Het centrale Sudeten-Duitse gebieden, Tsjecho- Slowakije (protectoraat Bohemen en Moravië), Danzig, Memel, de ingelijfde Joegoslavische gebieds delen (Untersteiermark, Karn- ten en Krain), de bij Duitsland in gelijfde gebieden van Polen (niet het Gener aal-Gouv ernementen het ,,Regierungsbezirk Bialistok". Het behoeft geen betoog, dat tengevolge van bovenlbedoelde transacties aan het Nederlandse vermogen grote schade is toege bracht. Naar wij venemen zal thans van deze tarnsacties bij de Nederlandse Bank N.V., kantoor deviezenvergunningen, afdeling aangifte Markenwet 1947, Dam straat 13'23 (Postbus 838) Am sterdam, aangifte moeten worden gedaan en wel vóór 1 Februari 1948. Het Nederlandse vermogen, dat in de periode zonder deviezen- grens door ingezetenen van het Rijksmarkengebied (niet-vijanden) anders dan onder algemene titel (b.v. erfopvolging) werd verkre gen, is ingevolge de op 8 Augus tus 1947 in het Staatsblad afge kondigde wet herstel vermogens overgang Rijksmarkengebied (St. bl. H 251) in eigendom op de Staat der Nederlanden overge gaan. Is het verwerven vermogen na derhand wede overgegaan op een ander, dan wordt deze over gang in het algemeen niet erkend. Doordat het verdwenen vermo gen tot de Sta it der Nederlanden terugkeert, wordt 's lands vermo genspositie verbeterd. Een op vele millioenen te srhatten vermogens schuld van Nederland tegenover het buitenland komt te vervallen als schadevergoeding voor waar deloze rijksmarken, welke Neder land daarvoor in de plaats had gekregen. De werking van genoemde wet strekt zich nl ;t uit tot het ver werven van Nederlands vermogen door „vijanden daar vijandelijk- vermogen reeó3 aan de Staat der Nederlanden i; gekomen. Aan de huidige bezitters van vermogen, dat ingevolge bedoelde wet aan de S raat der Nederlan den is vervallen, zal een vergoe ding worden ti egekend. Deze ver- Commentaar der Britse pers. De Britse pers bracht gisteren het huwelijk van Prinses Eliza beth met pagina's vol foto's en vele koppen. De enige uitzonde ring vormt de communistische „Daily Worker", die slechts een bericht van ongeveer 50 woorden op een onopvallende plaats geeft. De meeste bladen wijzen op de enorme belangstelling, die het Britse volk toonde, en de News Cjhroniole verklaart, dat „het donderend gejuich, dat langs de route voortrolde", niet de stem is van een moede of gebroken natie. De Dally Telegraph weidt uit ,Het postkantoortje van het dorpje Ramsey in Hampshire was gisterenochtend overstroomd met brieven en telegrammen voor Prinses Elizabeth en Prins Philip, die de eerste dag van hun huwe lijksreis rustig doorbrachten op een herenhuis van Philips' oom, Lord Mountbatten, de gouver neur-generaal van India. De hekken van het landhuis werden door de politie bewaakt, daar de Prinses de wens te ken- nen had gegeven de eerste dagen hard om 17 uur 30 Nederlandsevan de wittebroodsweken onge- tijd van het vliegveld' Northolt vertrokken zijn. Prinses-Regentes Juliana en Prins Bemhard zijn gisteravond om 18.f5 uur met de Dakota PH-PAB op het vliegveld Soester- berg aangekomen. Daar dit vlieg veld niet voorzien is van z..g nachtverlichting, fungeerde een auto als rijdend landingsbaken en markeerde met lichtsignalen de is een timmerman,, die naar ver- vliegtuig moest luidt bekend heeft, kisten te heb- Plaats wa&r neL 5 e ben gemaakt voor helse machines, dalen. stoord door te brengen. De expeditie van de Professo ren Picard en Cosyns naar de Golf van Guinea, waar zij een diepzee-onderzoek zullen verrich ten, zal waarschijnlijk niet eerder plaats hebben dan in Augustus van het volgende jaar. Oorspron kelijk had men verwacht in Fe bruari of Maart te kunnen ver trekken, doch als gevolg van de minder gunstige weersomstan digheden in dit jaargetijde heb ben de geleerden gemeend er beter aan te doen hun reis nog I wat uit te stellen. over de nieuwe betekenis van het Koningschap. „De absolute macht is verdwenen", aldus het blad, „doch de macht om in vloed uit te oefenen is toegeno men". De Manchester Guardian en de Daily Graphic wagen zich aan speculaties over de indruk, die de talrijke buitenlandse toeschouwers van de traditionele Britse onbe wogenheid moeten hebben gekre gen. Zij koesteren geen twijfel, dat "'de buitenlanders een hoge opinie hebben meegenomen van de aanhankelijkheidi, die de Britse monarchie van zijn onderdanen ondervindt. De viering in het buitenland. Overal ter wereld, waar Brit ten wonen, is met de radio het contact met het moederland on derhouden en heeft men feest gevierd. De Britse, troepen in Duitsland hebben Donderdag het Koninklijke huwelijk gevierd met parades en gejuich. In Griekenland aan de rand van de stad Piraeus is Donderdag de eerste steen gelegd van een kerk, die zal worden toegewijd aan 'de Heilige Philippus en de Heilige Elizabeth. goeding zal ingeval de ingezetene van het Rijksmarkengebied ter verkrijging van het vermogen Rijksmarken-bezit aan Nederland heeft afgestoten, in beginsel wor den bepaald op basis van het per centage, dat de Staat der Neder landen als schadevergoeding op reparatie-rekening zal ontvangen. Het beheer over het aan de Staat vervallen vermogen zal worden gevoerd door het Neder landse Beheersinstituut, dat t.z.t tevens de vergoeding zal regelen. Voor verdere bijzonderheden omtrent de aangifte en voor het verkrijgen van inlichtingen wen de men zich tot de Nederlandse Bank, kantoor deviezenvergunnin gen, afdeling Markenwet, de de- viezenbanken en de effectenkan toren. Tevens zij verwezen naar de officiële publicatie, welke in de komende week in de dagbladen, zal verschijnen. De verplichting tot aangifte rust op een ieder, die over de voorgekomen gevallen aan de Ne derlandse Bank gegevens kan verschaffen. Het niet nakomen, van deze verplichting of nalatig heid bij: het verrichten van de aangifte is strafbaar gesteld. TWEEDE KAMER. George Marshall, de Ameri kaanse Minister van Buitenland se Zaken is Vrijdag per vliegtuig te Londen aangekomen Op het vliegveld ontmoette hij Prinses Juliana en Prins Bernhard, die Hun vertrek naar Nederland had den, uitgesteld om hem te ont moeten. Tegenover een verslaggever verklaarde Marshall, dat het eco nomische herstel van Europa ab soluut noodzakelijk is, doch dat de toestand zich gunstiger laat aanzien. Hjj weigerde commen taar te leveren op zijn plannen. Op de vraag, of hij door de drukt was, antwoordde Marshall, debatten in de V. N. te neer ge- dat de meeste voorvallen slechts „incidenten in democratische be sprekingen" vormen. De laatste tijd zijn in Oosten rijk tussen de bondskanselier en de Minister van Voedselvoorzie ning enerzijds en de geallieerde instanties anderzijds besprekingen gevoerd over een verhoging van de voedselrantsoenen. De Amerikaanse vertegen woordiger in de geallieerde be stuursraad voor Oostenrijk heeft er bij de andere vertegenwoordi gers op aangedrongen, hun mede werking te verlenen, daar de in ternationale verplichtingen van de V. S. reeds zo groot waren, diat een uitbreiding van de leve ringen aan Oostenrijk zeer moei lijk was. Amerika levert ongeveer 60 procent van het huidige voedsel pakket van de Oostenrijker. Het resultaat van de besprekin gen is geweest, dat de rantsoenen met terugwerkende kracht van 10 November af van 1550 tot 1700 calorieën zjjn verhoogd. VERENIGDE NATIES. De algemene vergadering heeft haar definitieve goedkeuring ge hecht aan het plan, de volgende zitting (1948) In Europa te hou den, door de begroting voor 1948 aan te nemen. De begroting (34.825.195 dol lar) werd met 37 tegen 9 stem men en 10 onthoud'ngen aange nomen. Engeland en de S. U. ont hielden zich van stemming. Zowel Engeland als China, die zich eerder er tegen hadden ver zet, verklaarden thans, dat zij niet zouden aandringen op een aparte stemming, die twee derde meerderheid vere'st, over het be drag van 1 millioen dollar extra voor de kosten van een Europese zitting. McNeil (Engeland) gaf uit drukking aan de verontrusting van de Engelse regering over de snel rijzende kosten vah de V. N. en verklaarde, dat Engeland wel eens om een wijziging van de be rekening van zijn bijdrage aan de V. N. zou kunnen moeten vra gen, indien er in 1948 niet meer bezuinigd werd. Het voor noodhulp aan Triëst uitgetrokken ibedrag van 5 mil- l'oen dollar werd met 30 tegen. 10 stemmen en 11 onthoudingen aangenomen. Begroting van Binnenlandse Zaken. De Tweede Kamer heeft giste renmiddag de algemene beraad slaging over hoofdstuk V (Bin nenlandse Zaken) van de Rijks begroting voor 1948 voortgezet. Bij de thans aan de orde zijnde replieken dient de heer Wagenaar (C.P.N.) eeni motie in waarin maatregelen verzocht worden om op korte termijn een algemene verhoging der ambtenaren-sala rissen in te v> eren. Bij de beantwoording van de nader gemaakte opmerkingen deelt de Minister van Binnenland se Zaken, de heer Witteman ter voorkoming fvan misverstand mede, dat defeersnen wier pen sioenen na 1 JnnuM'i 1945 is inge gaan, geen voorschot zullen ont vangen. De Minister betoogt, dat de motie-Wagenai.r niet met enige vrucht kan worden aangenomen De Minister maakt er bezwaar tegen thans te zeggen hoe hij staat tegenover de E.V„C. De heer 'Vagenaar (C.P.N.) verdedigt nader zijn motie. De heer Van Sleen (Arto.) heeft aan de motie geen behoefte en wenst de resultaten van het over leg af te wachten. Spr. vraagt de Minister af stand te doen van zijn restrictie ten aanzien van de pensioenen van hen die na 1 Jan. 1945 ge- pensionneerd zijn. De heren Dassen (K.V.P.) en Korthals (Vrijh.) delen eveneens mede, dat zij aan de motie geen behoefte hebben. De Minister persisteert bij zijn mening. De motie wordt daarna ver worpen met 55 tegen 6 stemmen. De Minister merkt nog op, dat in de pensioenen ingegaan na 1 Jan. 1945 de verhoging al is verwerkt. Spr. is bereid na te gaan in hoeverre overigens aan de ver langens van de heer Van Sleen kan worden tegemoet gekomen zonder de tijdige uitkering in ge vaar te brengen. Bij de afdeling openbare orde en veiligheid voeren de heren Verkerk (A.^RTuin (Arb.), Derks (K.V.P.) en Beernink (C.- H.) het woord. Bij de beant woording van hun opmerkingen verklaart Minister Witteman dat het politievraagstuk wel zeer moeilijk is. De politie heeft twee taken en moet derhalve uit twee korpsen bestaan, rijks- en gemeentepoli tie. De rijkspolitie dient een mo biel korps te wezen. Zoals het wetsontwerp er nu ligt zal het wel geen genade kun nen vinden in de ogen der com missie, welke de Vereniging van Nederl. Gemeenten wenst. Aan de aandrang van deze zijde kan spr. geen weerstand bieden, maar men houde er rekening mee, dat er dan de eerste maanden niets gebeurt. Wat de kwestie der hulppolitie betreft verklaart de Minister, dat het niet de bedoeling is groe pen onder eigen commando aan de politie toe te voegen. Een ontwerp brandweerwet is te wachten. Zoveel mogelijk wordt daarin aan de gemeenten overgelaten, doch men moet weer niet al te eenzijdig zijn. Het wetsontwerp wordt daarna zh.s. aangenomen. Zonder beraadslaging of stem ming zijn tenslotte goedgekeurd de begroting van het algemeen burgerlijk pensioenfonds en (Pe van het Staatsdrukkerij,- en Uit geverijbedrijf. Te kwart over vier heeft de Voorzitter de vergadering ver daagd tot Woensdag 26 Nov. des namiddags te één uur. De Franse socialistische leider Leon Blum heeft de Franse alge mene vergadering toegesproken in verband met de motie van ver trouwen, welke hij wenst om tot de vorming van een nieuwe rege ring te kunnen overgaan. Blum verklaarde, dat de Fran se Republiek in gevaar is. De vrede wordt bedreigd, zo zei hij. Aan de ene kant heeft het inter nationale communisme de oorlog verklaard aan de Franse demo cratie. Aan de andere kant is een partij ontstaan, die tot doel misschien wel tot enig doel heeft de fundamentele rechten der nationale souvereiniteit te ver nietigen. De derde groepering de groep, die tussen de commu nisten en de beweging van Gene raal De Gaulle staat is niets anders „dan de unie van republi keinen voor vrijheid, sociale rechtvaardigheid en vrede." Met betrekking tot de buiten landse politiek zei Blum, dat over al ter wereld thans groepen en in dividuen worden gevonden, die hebben begrepen, dat men zich in het huidige stadium van economi sche evolutie dient te verenigen, anders gaat men ten onder. Geen enkel probleem kan meer opge lost worden binnen het kader van nationale begrenzing. De zending van Frankrijk is, een internationale „derde kracht" te grondvesten, die tot taak aal hebben misverstanden uit de weg te ruimen, vrede te stichten en een internationale gemeenschap de hoogste autoriteit te verlenen, nodig voor het handhaven van de vrede en het behoud der mensheid. Volgens Blum dient men een be roep te doen op de werkende mas sa's, die „voor het grootste deel" de Republiek geschapen- hebben. In de vakverenigingen moeten „de beginselen en gewoonten van de democratie weer ingevoerd wor den". De toestand voor de wer kende klassen moet verbeterd worden, weshalve de koopkracht van lonen en salarissen op een ho ger peil moet worden gebracht binnen het kader der mogelijk heden van de huidige Franse staatshuishouding. Wij moeten een onafgebroken strijd voeren tegen het stijgen der kosten voor levensonderhoud en tegen de inflatie van ons geld. Wij moeten naar evenwicht en stabilisatie streven met betrek king tot de prijzen van industrie ën! landbouwproducten, lonen en valuta, tot de dag, waarop „de door de regering der Verenigde Staten in een nobele geest van in ternationale solidariteit aan Euro pa geboden hulp" Frankrijk in de gelegenheid zal stellen een blib vend stabiele economie te voeren. Bij de heden gehouden stemming in dë Franse Alg. Vergadering werden, ook na een tweede stem ming slechts 300 stemmen vóór Blum uitgebracht en 277 tegen. Hierdoor heeft hij niet de absolu te meerderheid verkregen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1