De VERENIGDE STATEN pi fef' PAUL VAN ZEELAND tijdelijk naar België terug. Rede vanlAlcide de Gasperi y>< '/,r A '4 I y lik WOENSDAG 19 NOVEMBER 1947. Grote brand te Pontianak. Terechtstellingen in Hongarije. Sowjetrussisch protest verworpen. Communistisch informatiebureau in Azië De ontruiming van Palestira. De Franse pers over de toestand. Nederlands Leffercor.muniqaè NEDERLANDSE VERLIES CIJFERS. De „Volenüam" zet zijn reis voort Moeilijkheden tussen de technische commissies en DE VRIJE VOLKEN VAN EUROPA Spaans protest door Engeland van de hand gewezen Dagelijkse luchtverbinding met indië Amerikanen in Griekenland. ïiSS'Ln GrMM Verklaring van Griswold Marshall jover Ruhrkwestie Het complot tegenJ Koning van Siam. ial "érP M Frankering bij Abonnement - Temeuzen WüBïiSVr ,7l\A< «ledagedeeld eoor het K 1 1 (t i>e Bilt, geldig tot Woens- Koud. awaar bewolkt met tijdelijke opklaringen. Plaatselijk nog enige sneeuw of regen. Veran derlijke wind. Koud. 3de Jaargang No. 6G1. Verschijnt daielUk. - Drokkerfl N V. Firma P. J. van de Sande ^Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.; mintmis^ per advertentie IJ» Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uux. Rubriek kl. advertentie*! 5 regels 60 ct.; ieder® regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven <mÖKj nr. Bureau van dit 31*8 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. ,rn^rtidP H 3P"P Naar men ons van bevoegde a, mededeelt, zal de heer Paul XT Zeeland, de Belgische ver- tóweniwoordiiger in de commissie voor goede diensten, dezer dagen Seiijk naar België terugkeren, ®dat zijn aanwezigheid aidaar jriigend nodig is. Volgens berichten in de Bel- risclio pers zou de heer Van Zee- Jj Zondag a.s. in Beig e ver wacht worden in verband met ,pn belangrijke vergadering be treffende de Koningskwestie. De heer Taymans zal Van Zee- tad tijdelijk vervangen. De Belgische Minister-Presi dent en Minister van Buitenland- Zaken, Paul Henry Spaak, ver klaarde tegenover het A.N.P., dat ham van een uittreden van de, heer Vam Zeeland uit ae Commas- -e niets bekend was. Van Zee land heeft hem van een wens aartoe niets laten weten noch beeft de heer Spaak hem ver acht, om welke reden dan ook, rich terug te trekken als lid van de Commissie. Aneta meldt nog uit Batavia, dat aldaar het bericht van de tij delijke terugkeer van Paul van Zeeland naar Belgae is bevestigd. De aanstaande besprekingen m ae Belgische Senaat, waarvan Van Zeeland lid is, vereisen zijn aanwezigheid te Brussel, doch vermoedelijk is dit een aange legenheid van slechts korte duur. Nadrukkelijk werd te Batavia verklaard, dat de plaatsvervan ger voor Van Zeeland gedurende deze korte periode men rekent INDONESIË. In die afgelopen nacht is in Poatianak een grote brand uit- r roken, tengevolge waarvan huizen en toko's, een pasar- loods en het moderne bioscoop theater Capitol zijn verwoest. De schade van de brand, welke in bet amusementscentrum .Happy World" begon, wordt op 2.000.OUD gulden geraamd. De burgemees ter beeft voor de slachtoffers maatregelen genomen, terwijl de vereniging Tsjoeng Hwa Tsjoeng Hwi gisterenavond zou vergade ren teneinde steunverlening te organiseren. Dit is d_e tweede brand in Pontianak na de oorlog Bij de eerste werden 160 toko s verwoest. Aan het opbouwen kon men toen wegens materiaal gebrek nog niet beginnen. Ook nu is het brandweermate- rtaai onvoldoende. Ivan Jaczkio en Charles Vizi, die Zaterdag gearresteerd zijn in verbard met bet leggeri vaneen bom in het stadhuis te Boedapest en vol#ms een officiële verklaring sohuld hadden bekend, zijn Maan dagavond terechtgesteld. Zij zouden nog andere terreu ren 'hebben voorbereid zoals het verzenden van vergftigdebne ven en het verzamelen van wa penen. Volgens Tass zijn de twee tere chtgestelden leden geweest van een Hongaarse fase.stische organisatie, de ..Hongaarse^Ge- meeriisohap", welke ^og st ■ou bestaan. De ontptoffin. t stadhu's had het sem tot ter roristische daden geweest moeten Bjttl. De Sovjet-Rus^jsche amba^a- deur te Parijs, raolof, heeft Maandag bij BidauR de Franse Minister van Buiten laadse Zaken, protest uitgebracht tegen de Vrijdag J.l plaats ge vonden doorzoekng van het Sovjet-Russische repatrienngs- kamp Beauregard bij Parijs. B- dault heeft dit protest m eeu scherp gestelde nota van de hand e-ewozén Hij verklaarde, dat Franse onderdanen meer toestemming zouden R Frankrijk te verlaten en zich m de Sovjet-Un'e te vest gen voor dat de Franse burgers, die thans in de Sovjet-Urne vertoeven, toe stemming gekregen zouden heb^ ben om naar Frankrijk temg keren Hii voegce er aan roe, dat het kamp van Beauregard van 1 December a.s. af onder_ui sluitend Frans toezicht geplaatst zou worden. cp ongeveer veertien dagen nog niet-is aangewezen. Inmiddels is het respiogram- ma van Van Zeeland en Ku by uitgesteld. Van Zeeland is D ns- dag niet gestart voor zijm voor- eenomen reis naar Bali en JVia- kassar en Kirby zal evenmin heden naar Sumatra vertrekken. Uit betrouwbare bron wordt vernomen, dat op 20 December te Charbin (Mandsjoerije) een con ferentie van communistische par tijen zal woeden gehouden om te komen tot de oprichting van een Communistisch Informatiebureau voor Azië De conferentie zal wor- den. bijgewoond door 'afgevaardigd den uit China, Mongolië, Korea, Indonesië, India, de Maleise Sta tenbond en Annam. De Indo-Chi nese delegatie zal onder leiding staan van Giam, vice-voorzitter van de Vietminh. Van de zijde van het Blitse Ministerie van Oorlog wordt ver klaard, dat de berichten, als zou die ontruiming van Palestina door de Britse troepen reeds zijn begonnen, van alle grond ontbloot ziin. Men wijst er op, dat de plannen voor de ontruimmg on der het Britse hoofdkwartier voor het Midden-Oosten ressor teren, waar de plannen nog wor den 'bestudeerd. Voorts is er geen sprake van, z° wegt det ministerie hieraan toe, dat 210.000 ton materiaal en militaire uitrus ting in Palestina zal worden achtergelaten. De onroerende goederen zullen aan het nieuwe bestuur worden ovengedragen. Zowel de linkse als de rechtse bladen in Frankrijk leveren cri- tiek op de pogingen tot vorming van een krachtiger regering. De „Humanité" (comm.) zegt, dat niets natuurlijker is dan het samengaan van Reynaud ^n Blum, daar zij beiden voorstan ders zijm van volledige onderge schiktheid aan de Amerikaanse mEjfrat«chtse „Aurore" is van mening, dat een kab'netswijzjgmg de di eigende communistische storm niet kan; keren. De socialistische „Populaire is ook van oordeel, dat een wijzi ging van de regering geen oplos sing biedt voor de hiu dige moei lijkheden. Volgens dit blad moet de S op economisch gebied wor den aangebonden. C-eenopper- vlakkiige wijzigingen doch een energiek optreden tegen d ruststokers is nodig en een zóda nige verbetering van de economi sche toestand dat ziji geen kans meer hebben. Officieel wordt medegedeeld, dat de Nederlandse verliezen op 17 November bedroegen 1 gesneu veld en 2 gewonden. Het Nederlandse schip „Volen- dam", dat Maandag met de Egyptische spoorbrug over het Suezkanaal in aanvaring is ge komen. heeft gisteren met slechte lichte dekschade zijn reis kunnen voortzetten. Een onderzoek naar de oorzaak van de aanvaring heeft aan het licht gebracht, dat het schip door de wind naar de brug werd gedreven en met zijn an volgens de voorschriften steeds hui ten boord moét hangen in een brugbalk heeft gehaakt, die met kracht weggetrokken werd. Het schip stootte vervolgens tegen een brugpijler, die afbrak. geen gewonden op de „VOLENDAM". De Legervoorlichtingsdienst meldt ons, dat zich, blijkens bij hem binnengekomen teiegrammen, veen persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan tengevolge van de aanvaring, die de „Volen dam" in het Suez-kanaal had met een spoorbrug. Welingelichte kringen te Ba tavia hebben gisteren het in een Republikeinse blad voorkomend bericht bevestigd, volgens het welk tussen de Nederlanders en Indonesiërs moeilijkheden gerezen zouden zijn over de uitvoering var, de order tot staken van het VUI>eze moeilijkheden ontstonden hij de tweede bespreking tussen de Nederlandse en fcidonesische technische commissie, waaribr) voorstellen voor gedemüitarmeer- I de zones op Java en Sumatra i besproken werden. Het resultaat was, dat de voorgenomen bezoe ken aan Oost-Indonesie en Su matra door leden van de corns- sie van goede diensten voor (bepaalde tijd zijn uitgesteld. Boodschap van Truman tot Congres. President Truman heeft Maan dag zijn boodschap, betreffende hulp aan Europa en zijn plannen voor het tegengaan van inflatie in de V. S. zelf, tot de speciale zitting van het congres gericht Hii verklaarde, dat, „wij wellicht voor alle tijden de kans om een wereld te verkrijgen, waai' vrije volken in blijvende vrede kunnen leven, zullen verliezen, tenzij het congres snel de tussentijdse nood hulp voor Europa goedkeurt Hij stelde voor controle in}e ,s eJ1 ot> de prijzen van bepaalde belang- rijke artikelen om de alarmerende inflatie in de V. S. tot stilstand te brengen. In zijnj boodschap van 4000 woorden, die hij persoonlijk tot de verenigde zitting van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden richtte, zeide Truman voorts: „Wij kunnen niet nalaten hulp aan net buitenland te verstrekken, noch ook kunnen wij ons eigen volk aan de verwoestingen van een onge controleerde Inflatie prijsgeven „De toekomst der vrije volken van EJuoipa staat op het spel. De toekomst van onze eigen economie is in gevaar. De actie, die gij onderneemt, zal in de geschiede nis van dit volk en van de wereld groot worden geschreven. Truman verzocht tevens om rantsoenering van Pr0^u<; A waaraan een tekort bestaat en welke de kosten van levensonder houd fundamenteel beïnvloeden. Met klem steunde hij het verzoek van Marshall om 597 millioen dol lar om Oostenrijk, Italië en Frankrijk in de volgende vier en een halve maand op de been te Het Joegoslavische Rode Kruis heeft besloten een gift van 50.000 dinar aan de Egyptische Rode Halvemaan te schenken ten bate van de slachtoffers van cholera. Aan boord van de kruiser Argentina" heeft zich een ont ploffing voorgedaan, waardoor een officier werd gedood en 2 leden der bemanning werd ge- wond. Het Tsjecho-Slowaakse nieuwsbureau meldt, dat de Sow- jet-Unie voor het eind laar 70.000 ton graan aan isje cho-Slowakije zal leveren. - Uroot-iBrittannië heeft het Spaanse protest waarin de Britse Minister van Buitenlandse Zaken, Beivin, ervan, beschuldigd wor,. een complot tegen de regering van Franco te smeden, van de hand gewezen. In de Spaanse Zu werd geprotesteerd tegen het feit dat Bevin de vorige maand in Londen een onderhoud had met de Spaanse, monarchist Gil Robles en de Spaanse socia listische leider Prieto. Een woordvoerder van nee Britse Ministerie van Bmterdand- se Zaken zeide, dat het Britse antwoord op 15 November aan de Spaanse regering te Madrid was overhandigd. In het antwoord wondt verbazing uitgesproken over dit protest daar het van zelfsprekend wordt geacht, dat Bevin een onderhoud had met Robles en Prieto. G™ot;Bn aR nië Wilde zich met in de binnen landse aangelegenheden van Soanie mengen, doch stak zijn afkeer van het huidige Spaanse regiem niet onder stoelen of ban ken. houden. De President zeide. dat dit een onmisbare voorwaarde was voor het wederopbouwpro- gram voor Europa op lange ter- miin. Hij vervolgde met te zeg gen, dat „indien de West-Europe- se landen deze winter zouden in storten tengevolge van het feit, dat het verschil-tussen hun hulp middelen en behoeften niet wordt overbrugd, er voor hen of voor ons geen ikans bestaat uit tezien naar hun economisch herstel". Truman zeide, dat de V. S. door critiek van bepaalde landen zich er niet van af kunnèn laten schrikken om. op vriendschappelij ke wijze samen te werken met en steun te verlenen aan andere lan den, „die evenals wij de vrijheid lief hebben en de vrede en stabi liteit van de wereld trachten te bevorderen". Hij betreurde de ge schillen die zijn gerezen en de zo luide uitgesproken critiek. Met ingang van a.s. Zaterdag 22 November za.1 de lucOitverfbin- ding AmsterdamBatavia der K.L.M. dagelijks worden uitge voerd door het instellen van een. driemaal wekelijkse Lockheed- Oonstellationdienst. Tot dusver werd op de Amsterdam-Batavia- lrjn viermaal in de week gevlogen, met Douglas DC-4 en Skymaster- vliegtuigen en tiweemaal in de week met een Constellation. Het. ligt in de bedoeling binnenkort deze verbinding geheel met Con- stellationvliegtuigen. te onderhou den en waarschijnlijk zal nog voor het einde van het jaar vier maal in de week met Constella tions worden gevlogen. De door Douglas DC-4 en Sky- masters gevlogen route leidt van Amsterdam vla Rome, Lydda, Dahran, Karachi, Calcutta, Bang kok en Singapore naar Batavia. De Constellations vliegen van Rome via Basra rechtstreeks naar Karachi en slaan Singapore over en de totale reisduur be draagt met deze toestellen 3 dagen, de Douglas-toestellen doen er een dag langer over. Hoe het verkeer op de Ir.die-lrjn is toegenomen, blijkt wel uit de volgende cijfers Jan. t/m Jan. t/m Aug. '46 Aug. '47 verv. 'betalende passagiers 8.695 12.301 verv. vracht en ovenbagage 90.158 222.892 gevlogen km 3.525.343 4.428.878 gervlog. uren 12.149 verv. post 222.645 398.292 R Amerika, noch van 1 Op het nationale congres van de partij der Christen-democraten heeft Alcide de Gaspe i. de Ita liaanse Premier, verklaard, dat de kortelings door de communis tische partij aangenomen resolu tie waarin de omverwerping, van de regering van De Gasperi «e- eist werd een „oorlogsverkla ring" betekende. Hij' zeide voorts, zijn regering noch de slaaf ■De Griekse Minister van Bui tenlandse Zaken, Tsaldaris, heeft verklaard', dat de gemeen^chap- neliike staf' voor de strijd tegen de guerillastrijiders gehee! k-ians zal zijn. Hij zal bestaan u't Amerikaanse officieren van 1 eg-er luchtmacht en vloot. Ame rikaanse officieren zullen als ad- worden toegevoead. De Amen kaanse zaakgelastigde Keeley en het hoofd van de Amerikaanse nf ss-ie Griswold hadden Tsaldar s Sedeeld, dat de Amerikaanse (beelissirgt tot yormmg van een .geoieenschapnelnke staf een bliik was van het belang van de V S. bii de onafhankelijkheid van Griekenland. was van Amerika, noch van het De Gasperi zeide heen te zullen gaan ind en hij niet de meerd«r- heid in de kamer had, doch zijn oost niet te zullen verlaten on der drang van een revolution naDe 'SnaE' onafhankelijkheid ni droomde, verborgen volgens hem de rode ster van Stahrn Door te verklaren dat de Cruis ten-d&mocraten niet wensten a- leen aan de macht te blijven, gaf M tot geruchten over een even tuele kab' netshervormmg aanley ding. Men meent, dat dit een tactisch aanibod is aan de gema- t'i-'de linksen, zoals de reip.iblikei nen en de socialisten onder Sara- gat. iDwio-ht Griswold, hoofd van de Amerikaanse hulncommissie in Griekenland, heeft gisteren ver klaard dat een Amerikaanse g-e- ccrnlb'nêerde ^taf voor het ont werpen van plannen, waarontU vertegenwcord'gers van ;CL® marine en luchtmacht, „in de Griekse burgeroorlog zal samen- W De o-roep zal elke adviserende bevoegdheid hebben. In de feite lijke operaties zal de taak m com binatie moeten worden vervuld Grinswald voegde er a.an toe, dat de bevoegdheid van demili taire afdeling van de APe"k^!'" se missie, oorspronkelijk beperkt tot aangelegenheden betreffende de bevoorrading, uitgebreid was tot adviserende werkzaamheden, -codat .Amerikaans militair per soneel van advies zal dienen in zake militaire aangelegenheden van algemene aard". Generaal-Majoor Wimam Li- v-êsay, de tegenwoordige leider van de militaire afdeling van de Amerikaanse hulpmissie, du. voorzitter zal worden van de nieuwe gecombineerde staf, zeide, dat het ernaar uitzag-, dat Ame rikaanse officieren ^.vroeg of laat in de gevechtsgeb:eden zullen tereditkomen." d>e Britse strijidkraeliteii m Griekenland worden door de Brit se regering streng geweerd uit dp greveobtsziónes.) Zowel Griswold als Livesay herhaalden, dat de Amer'kanen geen deel namen aan de opleiding van Griekse strijdkrachten, die 1 door die Britse mil taire miss e, i waarmede de Amerikaanse ten i raoiwste samenwerken, wordt verricht. George Marshall, de Minister van Buitenlandse Zaken der Ver. Staten heeft verklaard, dat hij zcu aandringen op volledige beyei- liging der reserves en industriële krachten van hel Ruhr-gebied, op dat de voorttrengselen gebruikt zouden kunnen worden voor het welzijn der gehele Eurpese ge meenschap. Voorts zou hij aan dringen op de instelling van een voorlopig centraal bestuur in een federatief Duitsland. Een en an der hoopte hij voor te stellen, wan neer men de volgende week in Londen tot het ontwerpen van een Duits vredesverdrag tracht te geraken. i Marshall betichtte de Sowjet- - Unie ervan de „tegenwoordige onbevredigende toestand in Euro pa" tot in het oneindige te willen doen voortbestaan. Sinds de vrede, aldus Marshall, heeft de Sovjet-Unie een houding aangenomen, die bij ons volk wrok moest verwekken. Marshall hield zijn toespraak voor de gemeenteraad van Chi cago, enige dagen voordat hS naar Londen zou vertrekken. Volgens de correspondent van het blad „Straits Times" te Bangkok heeft het S'amese mili taire opperbevel de in Zwitser land vertoevende, Koning Phoe- miphon van Siam Maandag ge waarschuwd, dat iemand naar Lausanne onderweg was om hem te vermoorden. De Koning, die een enthousiast beoefenaar van de sk'sport is, zou „per ongeluk" van een rots moeten storten. ajfrtr.r- ladi'L f'les v,le jb -ii i!\ L AP* t (M1 lt,erH.J^il rir^ljotl n|t<vi4i of: -]eli lie o^ Jr-cj- nil JTU >r '4ii o. - d. ,al - tol e't TS nta :r: Ic ei ifr li ti a it Is nel e J v, iri »r i iCr

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1