De Commissie voor goede diensten Gaat Argentinië een nieuwe economische politieke volgen? Ontdekking in Beauregard. het kamp van Nederlands passagiersschip WYSJINSKY spreekt tot vereniging voor Russisch-Amerikaanse vriendschap. DE STRIJD IN KASJMIR. PAUL VAN ZEELAND VOOR RADIO BATAVIA DINSDAG 18 NOVEMBER 1947. van Verklaringen Poolse Boerenleiders CURAQAO ZWARE ONTPLOFFINGEN IN JAPAN. Fluitconcert voor Furtwaengler. Militairen onderwegl'naar Indië Handelsaccord met „Spanje hernieuwd. Erkenning Poolse" grenzen Na 8 jaar eindelijk het beloofde land veroorzaakt stagnatie in het Suezkanaal Nieuwe poging tot oplossing Vietnamees conflict. GESCHENK VAN PRINSELIJK PAAR aan Prinses Elisabeth en Philip rtfiountbatten. Sanches met opdracht uit Nederland gestuurd Nederlandse eisen 4t. a. v. Duitslands grens BEPERKING invoer Luxe artikelen in België. Grieks-AmerikaanseL staf gevormd Militaire ontruiming van Palestina. De toestand van de kinderen in Europa.^ Frankering bij Abonnement - Temeuzen WEERSVERWAC HTIN G medegedeeld door het K.N. MX be De Bilt, geldiig tot #iwsd-agavond Afnemende wind. Gelei.deiijk afnemende wind uit Westel. richtingen. Wis selend bewolkt met nog en kele regen-, sneeuw- of ha gelbuien. Koud. Onder Redactionele leiding van P. L. D.J. van Oeveren. Redactie-adrea: Ncordstr. 55-57, Terneuzen. Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Keeuwsch-Vlaanderen WUlemsweg 83, Schoondijke Telefoon 49. vrije mu 3de Jaargang No. 6G0. Adverentieprijs: per mi 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzend.hg advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriei kl. advertenties: 5 reaus 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding; Brieven onder nr. Bu -eau van dit Blad, 10 ct. meer. ZON EN MAAN. Uitgave Stichting JDe Vrfle Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs ƒ3,25 p«r kwartaal. 1947 Nov. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Zon Opk. Ond. Mna-n 8.03 8.05 8 07 8.08 8.10 8.12 8.13 8.15 8.17 16.46 16.45 16.44 16.42 16.41 16 40 16.39 16.38 16.37 Opk. 13.32 13.59 14.19 14.36 14.49 15.02 15.14 15 15.43 Ond. 20.58 22.08 23.20 0.40 1.45 2.59 4.16 5.36 „Hoewel de situatie delicaat i3 en moeilijk en in vele opzichten verward", aldtua Paul van Zee land in zij,n redevoering voor radio Batavia, zijn de voornaamste fei ten eenvoudig. In al hun eenvoud gezien lig gen in deze feiten de redenen tot droefheid of verheugenis al naar gelang de wijsheid, welke de men sen van goeden wille in staat zullen zijn in de komende dagen aan alle zijden op te brengen". Na een beeld gegeven te heb ben van de gebeurtenissen sedert het einde van de tweede wereld oorlog tot aan de komst van de commissie van goede diensten, reide van Zeeland verder: „Wij kwamen hiier met niets dan onze goede wil om aan te bieden en met een nieuwe kijk en met de vurige wens om behulpzaam te ajjn, waar wij konden. God zij gedankt., dat wij aan .beide zijden mensen ontmoeten, die, hoewel zij van mening verschillen, oprecht wensten elkanders standpunt te begrijpen. Het bleek spoedig, «lat aan Ibeiide zijden een groot gdbrek aan vertrouwen heerste en dat zulks de grootste belem mering vormde voor de pogingen om de partijen, dichter bij elikaar te brengen". Voorts zeide van Zeeland, dat de commissie van goede diensten wegen zocht te effenen, die zou den leiden tot een ontmoeting tussen de vertegenwoordigers der partijen. Dat was de eerste stap in de richting van een regeling, Op de eerste ontmoeting van de technische commissie werden redevoeringen gehouden. „Ik mag zeggen dat ik ze alle geïnspireerd vond door hogere motieven''. „Het zij mjj vergund te zeggen dat aan heide zijden mannen van ondervinding ons herhaaldelijk verteld hebben, dat in het belang van een goede en langdurige overeenkomst al het mogelijke gediaan moet worden om de at mosfeer te verbeteren en rust en kalmte te doen terugkeren. De commissie voor goede diensten kan alleen van nut zijin, indien geluisterd wordt naar haar beden." „Hoe kunnen de kundigheden en de bereidheid van de tech nische commissies vrucht afwer pen, indien u, die nu naar mij luistert, oren en harten sluiten zou voor de stem van rede en matiging en van wederzijds be grip? Discipline en matiging zul len het best de eigen zaak dienen. Onttrekt u niet aan de verant woordelijkheid. Neemt uw aan deel in depe grote onderneming „Tracht u, die naar mij luis tert", zo besloot Van Zeeland, „uw volle aandeel bij te dragen Het kan zijn, dat. dit die druppel van goodwill is, welke bij al het andere de weegschaal van het lot naar de goede zijde doet door slaan, naar de zijde van de recht vaardige en durende vrede". Rechter Kirhy sprak voor radio Djogja deze zelfde rede voering namens de commissie uit om vrede m dit doel van de we reld te herstellen op uw schou ders. Ik kan geen voorspellingen doen. God alleen weet, wat de dag van morgen brengen zal. Maar één ding is zeker: Indien u allen ernstige pogingen wilt doen om het menselijk leven weer te stellen in het licht van zijn wer kelijke waarde, door te trachten uiw doel te bereiken, door over leg en niet door geweld, door te luisteren naar de waarschuwing van dit uur „die matiging en he- grip" zegt, dan moet er iets goedis kennen en wei spoedig ko men". De derde Poolse Boerenleider, die, binnen een periode van veer tien dagen, in Engeland is gear riveerd, Stefan Korlbonski, heeft meegedeeld, dat „de meerderheid der Polen zich voorbereidt op een andere oplossing", indien een vreedzame oplossing „van het Poolse prdbleem" mocht falen. Koifoonski gaf te -kennen, dat ,,het Poolse vollk ook thans ver trouwen heeft in het Westen en hoopt, dat de Westelijke mogend heden zullen bijdragen tot het geen zelfs nu als bevrijding wordt beschouwd". Hij voegde er aan toe, dat „een ontzaglijk aantal" Polen het land poogt te verlaten en dat bwee van de drie gepakt worden. Tussen 30.000 en 35.000 per sonen, aldiuj Korbonski, zijn ge grepen bij pogingen om het land be verlaten. Mikolajczyik, die reeds eerder In Engeland aangekomen Poolse Boerenleider, verklaart, dat hij in tegenstelling tot hetgeen in het Poolse parlement gezegd is geen brief heeft achtergehou den waarin Groot-Brittannië ver j zekert, dat het de Westelijke j grenzen van Polen erkent. De brief was gedateerd 31 October 1944. In November trad Miko- tojczyk uit de Poolse regering te Londen en zijn, zo verklaart hij, de documenten in handen van de nieuwe regering overgegaan. Ge durende zijn veifblijf in Polen is Mikolajczyk volgens zijn verkla ring niet in het berait var, de documenten geweest; hij wist, dat het departement van Buiten landse Zaken bekend is geweest met de inhoud. Een serie enorme ontploffingen heeft zich voorgedaan in munitie opslagplaatsen nabij de vroegere Japanse marinebasis te Yokosu- ka, op 48 km van Tokio. Ten minste^Paven magazijnen en hon derden tonnen springstoffen zijn in de lucht gevlogen. Alle beschikbare artsen en ziekenauto's zijn naar de plaats van de ramp ontboderi. Tot dus ver worden vier doden gemeld. Men vreest echter, dat er veel meer slachtoffers zijn gevallen, daar een grote hoeveelheid zware granaten tot ontploffing is ge komen. Naar het hoofdkwartier van het achtste Amerikaanse leger in Japan heeft meegedeeld, zijn hij de eerste ontploffing vier doden gevallen: een Amerikaans offi «ier en drie Japanners. De tweede explosie volgde ongeveer drie uur later. Ofschoon het gevaar voor nieu we ontploffingen schijnt te zijn afgewend, bedre'gen de door de explosie ontstane bosbranden de stad Atogo. Democratische Party en Volks comité in oppositie. De politieke belangstelling op Curagao richt zich voornamelijk op de benoeming van gedelegeer den voor de Rondetaf elconferen tie. De Democratische Partij wei gerde mede te werken aan de be noeming van vertegenwoordigers waaruit de Kroon een keuze zal aoen. De democraten wensen, evenals Suriname dat heeft ge daan, de gedelegeerden definitief te benoemen. Voorts eisen zij de verzekering, dat het ontwerpen van een nieuwe constitutie voor de Rondetafelconferentie definitief zal worden gesteld. Tijdens een besloten* vergadering op Vrijdag j.l. hebben de Staten door een ge lijke verdeling van stemmen geen beslissing hieromtrent genomen. De Democratische Partij heeft haar hoop gesteld op de a.s. Pan- Amerikaanse conferentie te Bo gota, daar zij ervan overtuigd is, dat het recht van Curagao voor autonomie door een aantal La tijns-Amerikaanse staten, zoals enozuela, Panama, Guatemala en Columbia zal worden verde digd. De Volkspartij, onaer voor zitterschap van Da Costa Gomez stelde zich tegenover de demoera- ter Da Costa Gomez heeft bij de Staten \an Curagau een adres in- gidiend. waarin hij de houding van cie Democratische Partij t.o.v. de Rondetafelconferentie becriti- seert en aandringt op het spoedig begin van de conferentie. Voor het weekeinde zijn door beide partijen grote volksbijeenkomsten aangs kondigd, doch het volk blijft on verstoord. Een aantal voormalige slacht offers uit concentratiekampen hebben de Duitse orkestleider Wilhelm Furtwaengler uitge jouwd en met de ellebogen ge duwd, toen hij te Weenen bij de concertzaal arriveerde om daar een uitvoering te geven. Hij slaagde er in, de zaal binnen te komen, maar enige van zijn vrien den werden afgeranseld. Een en -ander geschiedde „dicht hij het hoofdkwartier van de geheime S'Ovjet-politie". Een Sovjet- schildwacht loste een schot in de lucht, waarna de menigte zich verspreidde. Een afdeling Oostenrijkse poli tie sloot alle toegangen tot de concertzaal behalve een zijdeur, die vergeten werd. Toen Furt waengler het podium betrad, ging er zowel gejuich als gejouw op Dr. Matejka, die zes jaar te Da chau in het concentratiekamp gevangen heeft gezeten, trachtte duidelijk te maken, dat Furt waengler de gast dec Oosten rijkse regering was en dat men hem gezuiverd had en vrijgespro ken van sympathie voor de nazi's, maar toen het concert be gon, nam het gejoel opnieuw een aanvang. De demonstranten werden door d-e politie verwijderd, waarna de uitvoering voortgang vond. De door de Argentijnse Minis ter van Ecnomische Zaken aan de Amerikaanse Ambassadeur geda ne toezegging om de komende Ar gentijnse graanoogst te verkopen tegen de geldende wereldprijzen, indien de Ver. Staten op zich ne men om aan Argentinië de drin gend noodzakelijke transportmid delen en brandstoffen te leveren tegen de geldende Amerikaanse prijzen, wordt beschouwd als een radicale wijziging in de Argentijn se economische politiek. De Amerikaanse Ambassadeur te Buenos Aires noemde de Ar gentijnse toezegging een feit van het grootste belang voor de gehele wereld. Reuter's financiële redacteur wijst er nog op, dat het door Ar gentinië genomen besluit er uit eindelijk misschien toe kan leiden, dat een verbetering kan intreden in het probleem van de wereld handel. Het wordt mogelijk ge acht, dat Argentinië hiermede een belangrijke positieve stap heeft gezet op de weg naar gezondma king van de internationale han del. Argentinië zowel als Groot- Brittannië en de meeste andere landen worden gedwongen hun toevlucht te zoeken tot het bilate- ralisme. Voornamelijk door het tekort aan dollars. Argentinië noch groot Brittan- nië passen het bilaterisme echter gaarne toe en ook de Ver. Staten zijn er ten zeerste afkerig van. De gehele bedoeling van het plan van generaal Marshall is een ein de te maken aan het bilatéïalisme en terug te keren naar vrije mark ten. De grote kwestie zal echter zijn, of de hulp volgens het plan- Marshall en de andere Ameri kaanse steun voldoende kunnen zijn om dit mogelijk te maken. T'wee dingen wijzen thans op de mogelijkheid van een ommekeer in deze situatie. Het ene is de jongste beslissing van Argentinië en het andere is het feit, dat, ter wijl de inflatie-politiek van Minis ter Dalton Groot Brittannië tot het bilaterarisme dwong, zijn op volger Sir Stafford Cripps, zo goed als zeker een andere politiek zal volgen. De opvarenden van het m,s. „Kota Baroe" kunnen in Algiers Sabang en Koepang (Timor) post krijgen, mits deze uiterlijk op resp. 18 November, 2 December en 10 December gepost wordt. Aan die opvarenden van het s.s. „Volendam" kan post ver zonden worden ter uitreiking bij aankomst in Batavia. Hósten: uiterlijk 23 Novemiber Ten aanzien van de ontdekking van wapenen in het kamp van Beauregard meldt A.F.P. nader, dat het kamp geen rechten van exterritorialiteit genoot, zodat de Franse politie geheel vrij was er binnen te komen. Op gunst van de Franse regering werd de bewa king practisch door Sowjet-Russi sche onderdanen uitgeoefend. De Sowjet-Russische ambassade heeft er op gewezen, dat, inge volge een in 1945 getekende over eenkomst, de wapenen van Sow jet-Russische of Duitse herkomst, die in het bezit zijn van Sowjet- Russische burgers of door hen veroverd zijn op Duitsers in de loop van de oorlog, naar de Sow- jet-Unie moeten worden overge bracht en bceohouwd worden als eigendom van de Sowjet-Russi sche regering. In afwachting van verzending moeten de wapenen bewaard worden op een plaats waarvoor de Sowjet-Russische commandant van het kamp ver antwoordelijk is. Bovendien mag het Sowjet-Russische personeel van het kamp volgens dezelfde overeenkomst gewapend zijn ter handhaving van de orde. Bij de overval op het kamp heeft men, aldus de verklaring, niet meer dan 58 verplaatste per sonen aangetroffen, wier repatrië ring was vastgesteld op 11 No vemiber, doch vertraagd is doordat op de aangewezen boot geen plaats meer was. De Sowjet-Rus sische ambassade wacht ten aan zien van het gebeuren in het kamp op orders van haar rege ring. Besprekingen, welike hebben geleid tot vernieuwing voor de duur van een jaar van- het Nederl.-Spaans handelsaccoord, werden van 3 tot 15 November te Den Haag gevoerd door een Nederlandse delegatie onder lei- d ng van Dr. W. P- H. van Oor schot, adj directeur van het directoraat-generaal voor de bui tenlandse economische betrekkin gen en een Spaanse delegatie onder leiding van de heer J. Nu nez Iglesias, directeur der han- delsaceoorden te Madrid. Dit accoord, zo deelt men ons van bevoegde zijde mede, voorziet in een uitbreid ng van het weder zijdse handelsverkeer. Nederland zal o.muit Spanje betrekken rizer- en zinkerts, pyriet, lood loodmenie, kali, huiden, machines en Zuidvruchten, daarentegen aal ons land aan Sapnje o.a. leve ren: pootaardappelen, vee, zaden, chemische- en pharmaceutische producten, artikelen der electro- technische industrie, klompen en kleurstoffen. De overeenkomst zal na goed keuring door beide regeringen in werking treden op de dag der ondertekening. In een kolenmijn te Tient sin heeft é-:n instorting plaats gehad, waarl ij 19 Chinese mijn werkers zijl omgekomen 1 werden 26 mijnwerkers gewond. De Belgische regering heeft een kwart mjlioen franc beschik baar gesteld voor de gereedma king van het sohip „Scaldis dat moet worden uitgerust voor het diepzee-ondersoek van de Belgi sche geleerden Picard en Co- sijrs. Een woordvoerder van het Brit se Departemeat van Buitenlandse Zaken heeft verklaard, dat de brief (aangr-ande de erkenning door Groot-Brittannië van de Poolse Westelijke grenzen) „nau welijks zeer geheim" kan worden genoemd. Zoe-'s bekend, word' de uit Polen naa' Engeland gevluch te boerenleid- Mikolajczyk door een Poolse parlementaire commis sie beschuldigd van achterhouden van deze bric?. De Britse woordvoerder gaf te kennen, dat ie quintessence van de inhoud vai de brief in de han delingen van het Lagerhuis was verschenen, nadat de Britse Mi nisterie van Buitenlandse Zaken Bevin, op 4 Juni 1947 omtrent deze zaak een* verklaring heeft af gelegd. H-edenchtend vertrekt de laatste der 43 Rabbijnen, die in 1949 Duitsland verlieten en met toe stemming der Nederlandse rege ring in ons land werden toegela ten, uit Amsterdam. Dir. A. Neuwirth was ook de laatste Joodse godsdienstleraar, die in 1939 Berlijn verliet, in de hoop in ons land een veilig toe vluchtsoord te vinden. Instede van een rustig verblijf, maakte hij er alle verschrikkingen en ellende van de Duitse bezetting door. Dr. Neuwirth was een dergenen, die voor zijn ondergedoken geloofs genoten Godsdienstoefeningen hield en hen van voeding voor zag. Zelfs werd in zijn woning het rituële Paasforood gebakken- In gezelschap van zijn vrouw en drie zijner kindexen twee zoons bevinden zich reeds in het beloof de land vertrekt de Rabbijn vandaag per terin naar Genua om, na 8 jaar wachten, de reis naar Palestina voort te zetten. De Tsjecho-Slow-aakBe Mi nister van Oorlog heeft een com missie benoemd!, die een onder zoek zal instellen naar de gruwel daden, die door het Oekraïnse verzetsleger der Benderovüci zou den zijn gepleegd. Andrei Wysjinsky, die Sovjet- Russische plaatsvervangende Mi nister van Buitenlandse Zaken, heeft te N-eiw-York e-en rede ge houden voor de vereniging van Russisch-Amerikaanse vriend schap Wysjinsky, die in het Rus sisch sprak, week af van de tekst die hij te voren had' gereed gemaakt. Wysjinsky begon met een waarschuwing aan Churchill, Byrnes en De Gaulle, „dat zij zich niet moesten overgeven aan gevaarlijke illus es omtrent de „USSR". „Deze staatslieden", al dus Wysjinsky, „denken, evenals Hitier, dat zij de Sovjet-Unie In gezaghebbende Annamese kringen te Hongkong wordt ver klaard, dat de President van Cochin-China tegen begin Decem ber een conferentie bijeen heeft geroepen om formele voorstellen te bespreken en uit te werken welke aan de Fransen zullen worden voorgelegd als bas's voor oplossing van het Vietnamese conflict. Van Annam, Tonkin en Cochin- China zijn elk 50 afgevaardigden uitgenodigd, en ook de in ball ng- schap verkerende Keizer, Bao Dai, zich zal laten vertegenwoor digen. kunnen uitschakelen door met de vingers te knippen, doch de Rus sische overwinning in de oorlog heeft bewezen, dat het Rode Le ger een eerste-klas leger is, waar van men veel kan leren. Oorlogs- avonturiers, de zo gaarne in andermans land met messen zwaaien, doen er beter aan dit voor ogen te houden". Wysjinsky verklaarde, dat de politiek van de USSR op de vrede gericht is en dat zijn land vriendschappelijke betrekkingen met de V. S. zou verwelkomen. Hij prees Roosevelt voor het be vorderen van deze vruchtbare betrekkingen en hij zeide, dat het voortduren van dit bondgenoot schap de beste garantie voor de vrede was. „Ondanks de verslechtering, die in' deze betrekkingen is ingetre den, blijven wij echter geloven aan de goede bedoelingen en de vriendschappelijke gevoelens van het Amerikaanse volk", aldus Wysjinsky. Vervolgens sprak Konm i- liacus, een der „Labour-rebellen in het Britse Lagerhu's, die ver klaarde, dat het Amerikaanse volk zich er goed van bewust moest zijn, dat Churchill niet na mens het Br'tse volk spreekt en hij, „die Engelands bondgenoot schap aanbiedt voor het geval de V. S door hun strakke pol tie 3; tegenover de USSR in oorlog komen, deze belofte niet kan verwezenlijken". Zilliacus merkte hierbij op, dat hij voor zichzelf sprak en n'et namens zijn partij. Radio Moskou over de ont dekking in het kamp te Beauregard. Radio Moskou heeft het volgen de uit Rarijs komende telegram over de Vrijdag door 2000 Franse politie-agenten verrichte inval in het Sowjet-Russische repatrië- ringskamp te Beauregard omge roepen: „In de middag van 14 No vember heeft dc Franse politie daarmee de bestaande Frans Sowjet-Russi3che overeenkomst over repatriëringszaken schen dende, een schandalige aanval ge daan op het Sowjet-Russische re patriëringskamp te Beauregard by Parijs, waarbij, het zeer luid ruchtig toeging. De inval ging ge paard met een onrechtmatige doorzoeking". Volgens progres sieve kringen te Parijs, aldus radio Moskou, wilden de Franse autoriteiten door deze anti-Sow- jet-Russische provocatie van de politie de aandacht afleiden van de brandende vraagstukken der politieke situatie in Frankrijk zelf, die gekarakteriseerd wordt door optreden van reactionaire en fascistische elementen en door het toenemen der economische moei lijkheden. In het Suez-kanaal is het scheepvaartverkeer Maandag eni ge tijd gestremd geweest, daar een Nederlands passagiersschip in aanraking wa3 gekomen met een draaibrug voor militaire doelein den, welke brug dient voor de treinverbinding tussen Egypte en Palestina over het kanaal. Het Nederlandse schip, de 15434 ton metende „Volendam' liep schade aan de voorsteven op (boven de waterspiegel), terwijl het Oostelijk gedeelte van de draaibrug geheel vernield is, zo dat de brug gesloopt zal móeten worden. j Het s.s. „Volendam" behoort aan de „HollandAmerika-lijn", dat vaart op het ogenblik onder auspiciën van de Rotterdamse Lloyd voor de regering op Indie. Het schip vertrok Woensdag 5 De beweging in Suriname, welke het omver gooien van de regering ten doel had, heeft, zoals de lei der van die beweging, Sanches, zijn volgelingen had verteld, haar wortels in Nederland en in de Ver. Staten gehad. Deze mede deling werd Zaterdag door een van de leden der beweging tegen over de politie gedaan. Sanches had zijn volgelingen verzekerd, dat hij speciaal uit Nederland naar Suriname was ge stuurd met aanwijzingen om de .beweging te organiseren en dat de beweging door groepen in Holland en in de Ver. Staten werd gesteund. De politie heeft wapens gevon den, welke van het leger waren gestolen of welke van de oorlogs fronten waren meegenomen. Dit was mogelijk, gezien het feit, dat de bagage van militairen onge zien de douane passeert. Slechts 16 man werden gearresteerd. En kele van hen zijn, na bekend te hebben, dat zij aan deze bewe ging hadden deelgenomen, weer vrij gelaten.. 6 Solaten en 1 po litieman zijn nog in arrest. Bijzettafeltjes van palis sanderhout. Het huwelijksgeschenk van Prinses-Regentes Juliana en Prins Bernhard aan Prinses Elisabeth van Engeland en Luitenant Phi- Lip Mountibatten bestaat uit vier bijzettafeltjes van palissander hout. Men kan deze tafeltjes on der elkaar schuiven, zodat deze, indien ze niet gebruikt worden, weinig plaats innemen. Op verzoek van het Prinselijk Paar heeft Prinses Elisabeth de tafeltjes zelf op tekening uitge kozen. Het ontwerp werd ge maakt door de jonge Haagse bin nenhuisarchitect H. P. Miutters. Deze maakte eerSt een schets, die de Nederlandse meubelmaker: alle kansen zou hébhen gegeven om hun vakbekwaamheid te tonen. Gezien echter de kostbare ma terialen, die door d.t ontwerp werden gevergd, verzocht Prinses Elisabeth om een strak, uiterst eenvoudig model Prins Bernhard die ook het eerste ontwerp aan Prinses Elisabeth toonde, heeft onlangs hij een bezoek aan Lon den een nieuw ontwerp, dat meer met Haar wensen strookte, met Prinses Elisabeth besproken. Na Haar goedkeuring is men bij de Kon. Ned. Meubelfabriek H. P- Mutters en Zn., welke firma ook het interieur van het nieuwe schip „Willem Ruys" verzorgt, hard -aan het werk gegaan om het geschenk nog tijdig gereed te krijgen. De beste, merendeels reeds oudere, vaklieden hebben er hun kunde en kracht aange geven. De tafeltjes zijn vervaardigd uit dofgepolitoerd palissander hout. De pootjes zijn recht en zeer slank. Het grootste tafeltje is 56 cm hoog en het blad is 55 bij 44 cm. Rond het blad is een zacht gbcgen, Iets geschulpte rand aangebracht. Op speciaal verzoek van Prinses Elisabeth zijn alle hoeken afgerond. De bladen der tafeltjes worden vol gens Haar wens, met bet oog op huishoudelijk gemak, voorzien van glazen platen om vlekken op het edele hout te voor-komen. November met 2100 militairen aan boord uit de Merwehaven van Rotterdam naar de Oost. Zoals bekend, is er eerst sprake van geweest dat de „Volendam in verband met de cholera-epide- mie in Egypte, om de Kaap de Goede Hoop naar Indië zou varen, maar op het laatste moment werd toch de route door het Suez- kanaal genomen. Op 13 November vertrok het schip van Port Said. Het onmiddellijk ingestelde on derzoek heeft volgens Agence France Presse uitgewezen, dat het ongeluk is toe te schrijven aan stroom en wind. Reeds ge ruime tijd had de maatschappij, die het Suezkanaal exploiteert de aandacht der Egyptische regering gevestigd op het feit, dat de tij dens de oorlog gebouwde metalen draaibrug gevaar opleverde voor de scheepvaart. Lichte botsingen tegen een der pijlers hebben ver scheidene malen plaats gehad. Nu de brug onbruikbaar is, is ook het probleem van het verkeer tussen Palestina en Egypte weer gere zen. Het is niet uitgesloten, dat men een tunnel onder h« kanaal gaat bouwen. De correspondent van het A.N.P te Berlijn meldt, dat het hoofd bestuur van de Duitse sociaal democratische partij met betrek king tot de eisen van Nederland inzake grenscorrecties verklaard heeft, dat het weliswaar de Duit se plicht tot herstelbetalingen er kent, doch dat het annexaties niet de geëigende weg vindt om vrede en veiligheid in Europa te her stellen. Naar verluidt, heeft de economi sche Coördinatie-Commissie be sloten de invoer van luxe-goede ren opnieuw aan een vergunning te onderwerpen. Deze produeten vertegenwoordigen 1 procent van de totale Belgische invoer uit de Verenigde Staten en worden in steeds schaarser wordende dol lars betaald. De commissie stelt tevens in het licht dat de hoge nrüTPn van deze luxe-artikelen Amerikaanse stal belangrijk de index van de kosten ter bestrijding van de guenlla- De Griekse Minister-President Tsaldaris heeft medegedeeld, dat „r een gezamenlijke Grieks- gevormd is van levensonderhoud beïnvloeden operaties!. deel, dat de vertegenwoordigers zouden Naar de correspondent te Jeru zalem van het Londense blad „The Times" meldt, is de evacuatie van Britse troepen en legergoederen uit Palestina reeds begonnen. De correspondent verklaarde, dat het Britse leger in verband met het geforceerde tempo, waarin de ont ruiming onder druk der politieke gebeurtenissen moet plaats vin den, van mening is, dat meer dan de helft van de thans aanwezige 210.000 ton legergoederen zal moeten wordeft achtergelaten. De binnengedrongen troepen hébben een colonne van het rege ringsleger van India tegengehou den die op weg was naar Domei om'daar 't regeringsgarnizoen te ontzetten. Dit geschiedt op acht tem van Oeri. Sjeik Mohammed AJbroellah, Premier van de voorlopige rege ring van Kasjmir, heeft buiten landse waarnemers uitgenod'gd zelf te komen vaststellen, dat Kasjmir „met de punt van de bajonet gedwongen wordt" zich aan Pakistan te onderwerpen. Niet alleen gewapende bandieten maar georganiseerde strijdkrach ten worden op ons afgestuurd, aldus de Premier. De eerste Minister van Pakis tan, Liaquat Ali Chan, heeft een verklaring afgelegd, waarin hij te kennen geeft, dat de strijd tus sen India en Pakistan om Kasj mir aan het oordeel van de gehele wereld onderworpen moet worden De Verenigde Naties moet ver zocht worde® zo spoedig moge lijk vertegenwoordigers te Djam moe en in Kasjmir te benoemen ten einde de gevechten te doen I staken. I Liaquat Ali Chan was van oor der V. N. een programma moeten ontwerpen voor het terug trekken der vreemde troepen uit Kasijmilj, de instelling van een onpartijdig bestuur en het houden van een plebisciet, waarin de volkswil zijn uitdrukking zou vinden (met betrekking tot de kwestie der aansluiting). Minstens 5 millioen kinderen in Europa lijden aan sterke onder voeding, aldus heeft Dr. Charles r j0y, vice-voorzitter van de Ver eniging voor het behoud van het kind, die 6 maanden door Europa gereisd heeft, te New-York ver klaard. Volgens" Dr. Joy kan de vereni ging in overweging nemen, lang zamerhand het hulpprogramma voor kinderen in België in te trekken „wegens een golf van voorspoed" aldaar. In Nederland is het gebrek aan kleren nog groot, aldus Dr. Joy, die tevens melding maakte van schurftepidemie we gens gebrek, aan zeep voor het wassen van kieren en lakens.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1