rijksbegroting ONRUST IN MARSEILLE Ti zrzrsz-1 R.r »sr=r« De onderhandelingen mei Djogja Sowjet-Russische invloed De Belgische Oostgrens DALTON afgetreden Mevr. Coliin overleden Secretaris-Generaal der 1.A.K.A De toestand In ZAL RAMADIER AFTREDEN Geen steun aon landen onder Verklaring van ZATERDAG 15 NOVEMBER 1947. tweede kamer 1948 „Rijkseenheid" telegrafeert de Minuter-President HARRIMAN over hulp aan Europa China wil h lp op lange ter lijn Indiscretie de aanleiding? DE STRUD IN KASJMIR De aanslag n in Palestina Nederl. Legercommuniqué N.I.W.I.N.-actie voor de 1 ewonde en zieke.militairen Kerst- en NseuwjaarS- gesprekken met Curasao V. N. besluiten tot vorming „Kleine Alg Vergadering" Frankering bij Abonnement - Temeuzen VfEERS VERWACHTING «medegedeeld, door het K.N. jU. te De Bilt, geldig tot Katerdagavond. Heest zwaar bewolkt. aanvankelijk zwakke, later Weer toenemende wind uit gestel, richtingen. Meest swraar bewolkt met regen. Weinig verandering van temperatuur. Onder Redactionele leiding van P.L.D.J. van Oeveren. Redactie-adrea: Noordstr. 55-57, Terneuzen. Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. DE VRIJE Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondijke 'lelefoon Zeeuw.. - Verschijnt dagelijks - Drukkerü N.V. Firma P. J. van de Sande - Terneuzen 3de Jaargang No. 658. Adverten Ci eprijs per Tnm "ict.ndnimum per adv-'tentie 1,50. Inzending advertenties tot des na;niddags 4 uur. Rubriek 's advertenties: 6 regels 30 ct.; iedere regel me 13 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Buret:1 van dit Blad, 10 ct. m:- >r. Abonnementsprijs 3,25 per i wartaal ZON EN MAAN. 1947 Zon Maan Nov. Opk. Ond. Opk. Ond. 15 7.58 16.50 11.05 18.09 16 8.00 16.49 12.06 18.55 17 8.02 16.48 12.55 19.52 18 8.03 16.46 13.32 20.58 19 8.05 16.45 13.59 22.08 20 8.07 16.44 14.19 23.20 21 8.08 16.42 14.36 ?,2 8.10 16.41 14.49 0.40 23 8.12 16.40 15.02 1.45 X>e Tweede Kamer heeft Vrij dagmorgen te ruim elf uur de aJgemene beraadslagingen over de Rijksbegroting voor 1948 voort gezet. Bij de replieken waarschuwt de Heer De Wilde (A.-R er in ver band miet de schuldpositie van ms land tegen het enorme te kort der staatsbegroting te ba gatelliseren. De heer Schouten (A.-R.) con- itateert, dat de uiteenzetting van die Minister-President ten aan- vap het Indisch beleid geen enkel nieuw gezichtspunt hevatte. H(j zegt zich in gemoede af te vragen waarom de mededelingen over de schuldpositie van Indië uit de mond van het kabinet of van de Minister moeten worden getrokken. De heer Schouten be pleit maatregelen om de militai re,» in Indië en ter zee aan de verkiezingen te doen deelnemen. f>e heer Schouten merkt^ cle keer Van der Goes van Naters op, dat de A.R. het communisme bestrijden op principiële, maar ook op practische gronden, in kranten, in vergaderingen en tevens in de KameT als dat pas 2C6ft De heer Tilanus (C.-H.) merkt op dat alle sprekers de nieuwe samenstelling der begroting heb ben afgekeurd. Spr. waarschuwt de regering ernstig voor wat er met de lonen der landarbeiders gebeurt. Na betoogd te hebben, dat het hele LAnggadjati ongewenst is, vraagt de heer Tilanus, wat de heer Van der Goes van Naters bedoelt als hij spreekt over de Republiek. De qualificatie van do Minister- President omtrent ,,een kleine politiek", waarover de heer Colijn in ae Eerste Kamer sprak, heeft spr. onaangenaam getroffen- De heer Zandt (S.-G.) merkt OA. op, diat in de Haagse ge meenteraad de ambtenarij een sta-in-de-weg voor de weder opbouw is genoemd. Z.i. wordt deze mening overal in den lande gedeeld. Hij keert zich tegen ver- diere staatsbemoeiing in het be drijfsleven, waardoor nog meer ambtenaren nodig zullen zijn Voorts bepleit hij de belangen der oorlogsslachtoffers. Spr merkt o.m. nog op, gezegd wordt, dat bet kabinet een christelijke politiek voor staat, maar de Ministers lachen bepalingen ter zake dient beter de hand te worden gehouden. De heer Algera (A.-R.) be toogt, dat de medewerking van de gemeentebesturen, via een ad viescommissie, bij het verlenen van vergunningen gewenst is, omdat zij vaak heter met de om standigheden der betrokkenen op de hoogte zijn. Het verbod van autorijden op Zondag heeft sprekers sympa thie; hij dringt aan op verscher ping der contröle. Ontheffing voor kerkbezoek, acht hij ge wenst. De heer Hacke (Vrijh heeft er bezwaar tegen, dat de aan koopvergunningen verstrekt wor den volgens vage richtlijnen. Hij brengt hulde aan de Rijks inspecteurs, diie hun uiterste beste doen. Verbetering is z.i. mogelijk door grotere import, welke hij de Minister in overwe ging geeft. Spr. betoogt, dat de economische waarde van ons wa genpark lager is dan men zou kunnen opmaken uit de lijst, welke de Minister heeft overae leDe heer Koenen (C.F.N.) be toogt, dat het niet op gaat, wan neer eeri ambtenaar een auto laat opbrengen en het blijkt, dat dit ten onrechte is geschied dat de betrokkene de kosten er van zou moeten dragen. Hij kondigt een amendement aan, dat beoogt dit te voorkomen. De heer Van Dis (S.G.) bepleit spoed bij, de behandeling van ver gunningaanvragen voor dokters. De Minister van Verkeer en Waterstaat, de heer Vos deelt mede, dat de afgelopen tien maan den 44.000 nieuwe aankoopvër- gunningen zijn afgegeven beperking van het rijden op Zon dag betreft, merkt spr. op, dat liet zi. onjuist zou zijn de vrijheid van de burgers aan banden te leg gen, ware het niet, dat dit op het ogenblik noodzakelijk is. De art sen verkeren reeds in een bevoor rechte positie De Minister deelt mede, dat hij op het punt staat met de ver- keersbonden 'n campagne te ope nen ter beperking van het benzi neverbruik. Wanneer het niet lukt langs vrijwillige weg tot beper king te geraken, zal 't langs ge dwongen weg moeten geschieden Wat het importeren van onder delen aangaat merkt spr. op, dat het hem lijkt, dat het soms beter ware de deviezen te gebruiken voor aankoop van nieuwe auto s, doch dat is tenslotte een kwestie van economisch gebruik der de viezen. De Minister heeft er geen be zwaar tegen de regelen voor het verstrekken van een vergunning vast te leggen in een algemene maatregel van bestuur. Wat de opheffing van het rij verbod ter gelegenheid van de sterrtf aangaat zegt spr., dat te gen geen enkel§ wettelijke bepa ling is gehandeld, 0mdat hij de be voegdheid er toe heeft. Hij merkt op, dat het een sterrit naar Am sterdam betreft, dus niet een rit in Friesland. Tal van andere aan vragen heeft hij, afgewezen. Hij had bezwaar gemaakt tegen een rit voor automobielen; voor een rit voor motoren heeft hij zich laten overhalen met het oog op het doel ervan. Hij meende voor dit doel een uitzondering te mogen maken. De heer Algerg (A.R.) betoogt Hoer, dat een be brf de replieken nog leid in christelijke zin z.i. inhoudt een niet tegengaan van het bevor deren van de Zondagsrust. De Minister merkt nog op. dat het practisch onmogelijk is de sterrit twee dagen te voren nog af te gelasten. Het comité handhaving Rijks eenheid heeft het volgende tele gram doen toekomen aan de Minister-President, Dr. L. J. M. Beel. .„Het nationaal comité tot handhaving van de Rijkseenheid acht zich verplicht ernst'g te protesteren tegen het wederom voeren van onderhandelingen met de Republiek Djogja, welke blij ken uwe mededeling in de Kamer Donderdag reeds in gang zijn. Het comité moet niet diep leedwezen vaststellen, dat blijkens die mededeling tot het zoeken van nieuw contact met de Repu bliek o.m. hebben geleid overwe gingen, verhand houdend met de binnenlandse politiek. Het comité kan deze medede ling niet anders opvatten dan als Verschillende stakingen. dat er om. Daarna wordt gepauzeerd. met Personenvervoer motorrijtuigen. Na de pauze heeft de Tweede Kamer een aanvang gemaakt met de behandeling van het wetsont werp tot tijdelijke regeling van bet personenvervoer met motor- "^De^heer De Ruiter (C.-H acht bet gewenst, dat een andere weg wordt ingeslagen met het ver lenen van rijvergunmgen Het ia zi. nodig, dat de Minister de Rijksverkeersinspecties contro leert, omdat mensen met N.S. •- inslag thans de anderen vaak vooruit zijn. De heer Sciirlthuis Arb. ven oordeel, dat de vergunningen op een verkeerde grondslag wor den verstrekt. Met de adviezen voor aankoop- JSUmg.» Kam.» van Koophandel moet men voor zichtig 'Zjjn; hem zijn gevallen De Amerikaanse Minister van Handel, AvereJl Harriman, heeft voor de commissie voor buiten landse aangelegenheden van het Huis van Afgevaardigden ver klaard, dat hij er voorstander van was, in de toekomst onmiddellijk het verlenen van steun te staken, aan enig land, dat onder Sowjet- Russische invloed mocht komen Amerika zou bereid moeten zijn de hulpverlening uit te strekken tot de landen van. Oost-Europa, wanneer deze zich zouden bevrij den van Sowjet-Russische over heersing. „Sommige van deze landen aldus Harriman, „hadden met ons willen samenwerken doch werden door de Russen daarin verhinderd. Polen, Hon garije en Roemenië zijn ons zeer vriendschappelijk gezind en zijn gen hun wil in een bankschroef bekneld". Harriman ontkende, dat de uit voer van levensmiddelen de m- flatieneigingen in de Verenigde Staten veroorzaakt zouden heb ben. De hoge prijzen waren voor namelijk het gevolg van de inter nationale vraag en het was ver keerd te menen, dat de prijs situatie in de Verenigde Staten gecorrigeerd zou worden wanneer geen hulp aan het buitenland ver leend zou worden. Harriman critiseerde Argenti- voor het niet willen samen werken hij de voorziening in de wereldVoedselnood. Integenstel- ling met Canada, dat grote offers gebracht had om Groot-Brittan- nië te helpen, had Argentinië van de toestand gebruik gemaakt tot eigen voordeel. Harriman verklaarde het niet eens te zijn met het treffen van economische sancties tegen e „satelliet-staten van de Sowjet- Ünie" Bevordering van de han del tussen alle Europese landen en de rest van de wereld zou waarschijnlijk strekken tot het .ophalen" van het ijzeren gordijn Te Marseille, de tweede stad van Frankrijk, staken thans ruim 15 000 arbeid/ers De staking is, zoals bekend, begonnen toen Woensdag de haven- en bouw vakarbeiders het werk neerlegden in verband met door de commu nisten geleide demonstraties, waarbij efn dode en 22 gewonden vielen. Gisteren werden door de vak vereniging massavergaderingen georganiseerd om uit te maken, of men de algemene staking zal proclameren. De beslissing yan de vakbeweging, die belangrijke gevolgen kan hebben, wordt met spanning tegemoet gezien. In parlementskringen geTaakt men er meer en meer van over tuigd, dat een „krachtige rege ring" moet worden gevormd om te voorkomen, dat de toestand onhoudbaar wordt. Inm'ddels hebben hij de Ford fabrieken te Poissy hij Parijs on geveer 4000 arbeiders het werk neergelegd. Zij eisen loonsver hoging. Gisteren zijn tijdens een me ting schoten gelost op het hoofd bureau van de communistische r partij, te Marseille. Volgens de verfden, eerste berichten deden zich daar bij geen persoonlijke ongevallen voor. 'De politie stelt een onder zoek in. De transportarbeiders van Marseille zijn nu ook in staking gegaan en hebben het voorbeeld gevolgd van de havenarbeiders, constructiewerkers, arbeiders in chemische bedrijven, zeelieden, arbeiders in groothandelsbedrij ven voor levensmiddelen en me taalbewerkers, die reeds twee dagen staken. De politie moest enkele malen ingrijpen toen de stakers auto's en trams tot stil stand trachtten te brengen. De stad heeft veel weg van een mi litair kampement. Naar schatting zijn 7000 sol daten met tanks ter versterking van de politie naar Marseille ge zonden. Openbare gebouwen en de voornaamste gedeelten der stad worden zwaar bewaakt. Het communistische hoofdkwar tier te Marseille heeft alle arbei ders te Marseille opgeroepen om de begrafenis bij te wonen van een communist, die bij de relletjes van Woensdag werd gedood. De politie vreest voor nieuwe ongere geldheden na afloop van de begra fenis. De vakbondleiders te Mar seille hadden voor Vrijdagmiddag een algemene werkpauze afgekon digd opdat de arbeiders de bij eenkomst na de begrafenis kon den bijwonen. De commissaris van politie heeft samenscholingen het opofferen vth de levensbelan gen van ons volk en de volkeren van Indië aan jsn partijpolitiek, welke in het verleden tot niets dan schade, schande en smart heeft geleid, flie dagelijks het leven kost aanÏNederlandse sol daten en talrijke inheemsen en die de getrouwe* bevolking steeds meer van ons vervreemdt. Dit telegram was o.m. onder tekend door de oud-Ministers Gerbrandy en Weiter, alsmede door Generaal V inkelman. -v Dr. Welling! n Koo, de Chi nese ambassai ur in de V. S heeft te Was. jflgton verklaard dat hij niet tei'-eden is over het tijdschema en .omvang van het Amerikaanse f igram voor hulp aan China, d'«r China evenals Europa hulp ipp 'ange termijn wenst. Koo verklav de, dat hij zich van de algeme. vergadering der V. N. onmiddel |k naar Washing ton begeven left, waar hij de kwestie van bet voorgestelde Amerikaanse .ui pp rog ram, aan China, dat 300 90.000 dollar om vat, met Minis rr Marshall heeft Naar de heer Nothomb (KVP) tijdens de Donderdag gehouden vergadering van de Senaat ver klaarde, is een sub-commissie gevormd teneinde de kwestie van de Oostgrens van België te be studeren. Deze sub-commissie beeft verzocht zich naar de Bel gische zone van bezet Duitsland te mogen begeven om daar een onderzoek in te stellen. Voor deze reis van 48 uur, zo verklaar de hij, is reeds zes weken geleden door de voorzitter van de senaat een verzoek ingediend bij de Britse autoriteiten. Deze auto riteiten beweren, dat zij, alvorens een visum te kunnen verlenen, zich hierover allereerst moeten verstaan met de drielandencom- missié te Berlijn. De heer Nothomb legde er de nadruk op, dat deze handelwijze als zeer vernederend wordt be schouwd. „Wij kunnen niet aan vaar eden", zo besloot hij, „dat men de leden van de Belgische senaat verhindert een wettige opdracht in de Belgische zöne van bezet Duitsland uit te voeren'*. opgenomen. problom China" „Het aldus de Tru- Vrijdagnacht is tengevolge van een plotseling optredende hart- embolie mevrouw H. Colijn, ge boren Groenenberg, echtgenote van de vroegere Minister-Presi dent, in de ouderdom van 80 jaren te 's-Gravenhage overleden. Hoewel der behandelende ge neesheer aanvankelijk ernst'ge hartbezwaren had geconstateerd en mevrouw Colijn bovendien nog een longontsteking haddoerge- maakt, liet de gezondheidstoe stand! van mevrouw Colijn zich de laatste dagen gunstig aanzien Hugh Dalton, de Britse Minis- ster van Financiën, is afgetreden, Sir Stafford Cripps, Minister van Economische Zaken, is tot zijn opvolgeT benoemd. Tijdens de bijeenkomst van het parlement op Donderdag gaf Dalton toe, dat hij sommige gege vens uit zijn begroting voor de mededeling daarvan in het parle ment had doen toekomen aan een Londens blad. Dalton excuseer de zich daarbij voor deze „ern stige indiscretie". zal Het overlijden komt dan oox bekend, dat deze colleges ten on- geheel onverwacht. rechte'gunstige adwi^en hebben stoffelijk overschot 118 Üet Dinsdag 18 November a.s om 12 uur op de Algemene Begraaf plaats te 's-Gravenhage ter aarde besteld worden. verstrekt. Voor medici altijd niet gemakkelijk een auto te krijgen; daarommoet men voorzichtig zijn met het verschaf len van vergunningen. Aan de Nigel te kennen gegeven. Sutton, secretaris-gene- De functionnarissen ,1 I _itv* oorirl VDOr Q6 Geallieerd bureau voor talingen via de I A.R.A., 'raai van de dëze° maand voor de over- tremen of zij een formeel protest rullen indienen betreffende het hun op basis van het onlangs be kendgemaakte plan voor het peil der Duitse industrie eventuee. toe te wijzen aandeel in de her^ steübetal'mgen Een aantal der Raad van Ministers van Buiten landse Zaken te verschijnen even als in Februari, aldus Sutton. In totaal waren er 858 fabrie ken in de drie Westelijke zönes van Duitsland beschikbaar voor industriële herstelbetalingen Na aftrek van 25 procent voor de om de en Franse 800 millioen dollar. TÏSTdie ernstige oorlog- en Polen werd de schade hebben geleden, heeft zijn waarde geschat op 600 a teleurstelling uitgedrukt over d gQ0 mUUo€n mark of 150 5, -0 geringe omvang der beschikbare herstelbetalingen. Sutton zeide dat leden der I.A.R.A. „uiteraard met grote belangstelling <le mo gelijkheid beschouwen B»ritse, Amerikaanse rederingen te verzoeken, nog an dere bronnen voor herstelbetalin gen te bestemmen. De vergade ring der I.A.RA. had evenwel m0g niet definitief haar wensen Donderdagavond is een Su perfort van het Amerikaanse leger tegen de Mount Spokane (St. Washington) te pletter ge vloden Vijf inzittenden kwamen om het leven, twee andere werden gewond. In Italiaanse regeringskringen houdt men zich bezig met de vraag,- of spoedig verkiezingen kunnen worden uitgeschreven. Dit is waarschijnlijk de enige manier om een einde te maken aan de politieke en economische onlusten, die zich Donderdag in talrijke Italiaanse steden voor deden. (De datum voor de ver kiezingen is momenteel voorlopig vastgesteld op Maart van het volgend jaar). De Italiaanse Minister van Bin nenlandse Zaken, den Christen- Democraat, Scelba, gaf Donder dag tijdens een rumoerige zitting van de constituerende vergade ring toe, dat er zeer zeker een fascistische beweging in Italië bestond, maar dat de regering zich op een verzoeningsgezind standpunt plaatste Scelba wens te, dat het volk zo spoedig moge lijk ter stembus zou kunnen gaan. Hij deelde verder nog mede, dat behalve relletjes in Turijn en Napels, waarhij 13 de monstranten en vijf agenten wer den gewond, ook ongeregeldheden waren voorgevallen te Venetie, Reggio, Novarro; La Spezia, Li- vorno en Lucca. Kort daarop berichtte de Zw t- serse radio-omroep, dat een alge mene staking in de provincie Como was afgekondigd. A.F.P. meldt, dat Donderdag avond een staking van landarbei ders in de prov'ncie Ferrara is uitgeroepen tengevolge van loon- geschillen. Donderdagavond werden Minis- teriële besprekingen gevoerd en naar verluidt kwam het kabinet in spoedvergadering bijeen in de kamer van Attlee in het parle mentsgebouw. Tegelijkertijd be spraken een aantal conservatie ve leden van het parlement de zaak in privé-bijeenkomst. Het laatste geval van voortijdige me dedelingen over de begroting kwam voor in 1936 toen de voor malige Minister van Koloniën Thomas zich daaraan schuldig maakte. Thomas trad toen ook af als Minister, doch bleef zijn zetel in het parlement behouden. Dalton's begroting ondervond ernstige critiek in de pers. Ver klaard werd, dat deze begroting ontoereikend was om een oplos sing te bieden voor de problemen van inflatie en uit bet evenwicht geraakte balans van in- en uit- j voer., j (Sir Stafford Cripps zal de coot- j öinatie van economische aange legenheden blijven behartigen. Volgens Reuter's finantiële redacteur zal het aftreden van Dalton onvermijdelijk de vraag opwerpen, of de indiscretie de werkelijke reden is of dat de oor zaak dieper ligt, namelijk in fa len van zijn finantiële politiek, kringen van uiteenlopende Het leger van India is bij zijn opmars langs de weg van Srina- gar naar Rawalpindi tot op on geveer 36 kilometer ten Westen van Baramoela gekomen en heeft Mahoera hernomen, waar de voornaamste electriciteitscentrale is gelegen, die het gehele dal van Kasjmir (1% millioen bewoners) van electriciteit voorziet, aldus meldt de „Times" uit Srinagar Naar verluidt is de centrale ernstig beschadigd en kan het enige tijd duren voordat Srinagar en industriële fabrieken weer stroom krijgen. Volgens een militaire woord voerder blazen de opstandelingen bil bun terugtocht bruggen langs de hoofdweg op, zodat het weken en mogelijk maanden zal duren, voordat de Indische troepen de 240 kilometer lange weg naar Kohala op de grens van Kasjmir en Pakistan zullen hebben her overd en hersteld. Koo, „dient O' 1 onder man-leer te vs en. Wij zijn van mening, dat de toestand in China minstens even dringend is als de Europese." Volgens ee'i officiële medede ling te Jeruz-, lem bedraagt het aantal doden .engevolge van de aanslagen var. verzetslieden Palestina 1 politie-agent Jeruzalem) en 1 oliehandelaren te Haifa. Van c' 28 militairen, die gewond were 'n hij de aanslag van de Stern rroep op het café Ritz te Jeruzi .em zouden er vijf in een ems ige toestand ver keren De oli 'handelaren werder te Haifa nee .geschoten toen zij in de Joodse rijk Hadar Macar- mel liepen. De aanval op het café Ritz in Jeruzalem die vermoedelijk is repressaille be- I doeld is voo* de dood van vijf ionge Joden, Jie Woensdag nabij Tel Aviv oefeningen hielden m het gebruik v n wapenen werd uitgevoerd m t handgranaten en Tommyguns. Tezelfdertijd werd een Britse Agent op de King George Boulevard neergeschoten Van offici de zijde wordt ge meld dat de Nederlandse verlie zen op Don ierdag bedroegen 1 dode en 6 gevonden. Op Java en Sumatra werden Nederlandsepos- ten en patro.lilies beschoten. Ir de grensgebieden van Oost-Java in de sector van Modjokerto en in het gebied rondom Malang had den botsingen plaats met geïnfil treerde T.N.I.-benden. De Nobelprijs voor natuur kunde is toegekend aan Sin* Ed ward Victor Appleton te Londen, voor zijn onderzoekingen ten aan zien van de atmosfeer. De nationale inspanning wel- zijnsverzorging Indië (N.I.W.LN) heeft met de in haar gecoördi neerde verenigingen als Katholiek Thuisfront, Prot. Interkerkelijk Thuisfront en Band Nederland Indië besloten tot een landelijke actie voor de verzorging en ont spanning van de in hospitalen en zieken verblijven opgenomen militairen in Indië. De N.I.W.I.N. heeft reeds ƒ25.000 beschikbaar gesteld ter ondersteuning en uit breiding van de reeds in Indië bestaande activiteit op dit ge bied. De nieuwe actie waar voor H. M. de Koningin reeds een vorstelijke bijdrage schonk heeft ten doel het verkrijgen van materialen voor arbeidstheraphie en huisvlijt, het aan de hospitalen ten geschenke geven van radio installaties met versterkers, luid sprekers, pick-ups en gramofoon- platen, het vormen van een fonds in Indië, waaruit aldaar door op hospitaalbezoek gaande dames kan worden geput voor kleine surprises als bloemen e.d. en voorts het mogelijk maken va.r< eventueel nog verder wenselijk geachte voorzieningen op dit spe ciale gebied. Om deze actie zo nationaal mogelijk te voeren en om moeilijkheden hij het aan schaffen van materiaal, deviezen ed. zoveel mogelijk te vermijden, zoekt de N.I.W.I.N. contact met alle verenigingen en instellingen, die op dit terrein reeds in meer dere of mindere mate werkzaam, zijn. richting is men reeds lang oordeel, dat Dalton's finantiële politiek de economische politiek van Sir Stafford Cripps verijdelt Het aftreden van Dalton betekent in het bijzonder, dat Engeland ernst maakt met het zoeken van het herstel. De persoon van Cripps is daar voldoende borg voor, aldus deze redacteur Het Praagse Tribunaal heeft om opheffing van de parlemen taire onschendbaarheid van de communistische Tjecho-Slowaakse Minister van Voorlichting, Ko- pecky, verzocht. Minister Ko- pecky is op aanklacht van zijn naamgenoot ingenieur Kopecky schuldig bevonden aan laster door een rede welke hij heeft gehouden over „de goede en de slechte Ko pecky". Ramadier heeft besloten af te treden, teneinde plaats te maken voor een regering tot het alge meen welzijn van het Franse volk, aldus ©en artikel in het Franse blad „Ce Matin". De dringende noodzaak van het ogenblik maakt een dergelijke regering onmisbaarzo vervolgt het blad, dat De Gaulle leider van deze regering zou worden. Hij stelt echter voorwaarden, zoals de ontbinding van het parlement, die in de huidige toestand zelfmoord der natie zouden betekenen. Het blad acht Ramadier niet in staat een „regering tot het algemeen welzijn" te vormen. De schrijver van het artikei merkt op, dat men over een rege ring BlumReynaud spreekt en dat° de laatste bereid is zijn aan deel in een nieuwe regering te aanvaarden, doch, dat slechts de gezondheidstoestand van Blum niet toelaat, dat hij de vorming van een kabinet op zich neemt. Ramadier zelf zou ontslag van de regering voorstaan, doch zou van mening zijn, dat de ernstige toe stand van het ogenblik niet toe laat, dat er een leemte in de uit voerende macht ontstaat. De schrijver zegt tenslotte, dat men van mening is, dat Ramadier de volgende week een bespreking zal voeren met alle politieke lei ders, die in aanmerking komen zitting in het eventuële nieuwe kabinet te nemen. Ter gelegenheid van Kerstmis en de komende jaarwisseling zal het mogelijk zijn van 23 Decem ber tot en met 3 Januari, met uitzondering echter van 28 De cember, rechtstreekse radiotele foongesprekken te voeren naet Curagao, tegen een sterk verlaagd tarief. Deze gesprekken zullen echter niet langer kunnen duren dan drie minuten, terwijl geen zakelijke aangelegenheden mogen worden behandeld. Reeds than* is het mogelijk aanvragen hiertoe te richten tot de rijkstelefoon kantoren. De algemene vergadering der V. N. heeft Donderdagavond met 41 tegen 6 stemmen besloten tot oe vorming van de zogenaamde „kleine algemene vergadering". DE PRIJZEN VAN ZUIVELPRODUCTEN Naar aanleiding van de tegen strijdige berichten, die over de prijzen van zuivelproducten in omloop zijn, deelt het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening mede, dat het niet in de bedoeling ligt op d't ogen blik de bestaande subsidies op zuivelproducten te verminderen. Daar de Regering echter een verhoging van de subs dies af wijst. zal de verhoging van de melkprijs voor de veehouders met 3 cent per liter tot gevolg heb ben, dat ook de prijzen voor zui velproducten voor de consument zullen stijgen. De volgende week zal vermoe delijk een beslissing worden ge nomen omtrent de definitieve vaststelling van deze prijzen en van de datum waarop zij zullen ingaan. Op onze administratie ligt voor belanghebbenden ter inzage de passagierslijst van de m.s. „Oranje" en „Indra- pcera". Het Amerikaanse Departe ment van Landbouw overweegt de invoer van zuidvruchten uit het Verre Oosten te beperken ten einde te voorkomen, dat met deze vruchten voor de fruitteelt scha delijke insecten in de V. S. wor den gebracht. Naar het Amerikaanse De partement van Buitenlandse Za ken bekend maakt, heeft de on langs gevluchte Poolse oppositie leider Mikolajczyk, die zich thana te Londen bevindt, een visum aan gevraagd voor een bezoek aan de Verenigde Staten. BON VOOR EEN EI. Op 20 November a.s. zal in de bonnenlijst voor alle leeftijdsgroe pen een bon voor één el worden aangewezen. De in het najaar aflopende productie van eieren heeft deze bon wat lang doen uitblijven, zo deelt men ons va., de zijde van het Ministerie van Landbouw mede. Men zal er ge noegen mee moeten nemen op deze bon eventueel een ei van klasse 5 geleverd te krijgen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1