fï! ■'is® DOKIE DURF EN DE TIJDS i GEL over Jaeger en een bloedvlek huisbrandkolen in Duitsland Burgerlijke Stand Urt de Provincie D 'i I mr j .a|r I biervliet. 1 EEN VERHAAL KERKNIEUWS Gebrek aan De Europese kolenproductie OVERSTROMING Sporl -Ml ilagX DoniiPlBIB werT*W1( ■at rol KHI A'bl 1 ,nVAL BW PROF. POOTJES. (Vifdag omstreeks middernacht politie met circa 15 mam ondernomen m de wo- de door de justitie nog "J^ochte Prof. Pootjes aan f liniestraat te Hilversum. Aanvankelijk toonden de bewo- i-ch ditmaal zeer verstoord. hoofdinspecteur, die de leiding P®, kreeg o.a. toegevoegd: „Mgn- u begeeft zich op heilige grCiittemin liet men de politie „ngehinderd haar gang gaan. wfrderom werd het hms dooT- fnL doch de voortvluchtige rnfV sor die onvermoeid voort- St zijn blad „De Vredestichter te ihrSjven, werd niet gevonden. Chr. Bewaarschool. 9e colltcte, welke Zondag in t e uprv. Kerk werd gehouden voor het herstel van de Chr. Bewaar school aan de Markt alhier, heeft tpgebracht 95. „Het Hoogeland". Do#r de Vereniging „Het Hooge land' wordt hedenavond m de nieuwe consistorie der Ned. Herv. Kerk een geluidsfilm vertoond genaamd „Redding". Deze fpm leeft een beeld van het Christelijk opvoedings-, reclasserings- en veraorgingswerk der Vereniging .Het Hoogeland"". De opening geschiedt door Ds. H C P. M. Wiebosch; burge meester A P. Kostense spreekt een slotwoord. Het herstel van het Ned. Herv. Kerkgebouw. Het begint nu meer en meer vaste vorm aan te nemen, dat de Ned. Herv. Kerk, welke door het oorlogsgeweld nog al ernstig is beschadigd, spoedig hersteld zal worden.. Althans, Os. Hi Wie- bosch heeft van de Commissaris der Koningin in Zeeland de toe zegging voor zijn medewerking gekregen. Oe Kerkeraad sn Kerkvoogden op hun beurt, doen ook alles, om geldmiddelen bij een te krijgen, die voor het her stel zullen worden aangewend. A.s. Zondag, zal tijdens de dank dienst voor het gewas een collecte gehouden worden, waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan het herstel der kerk. De kerk, werd op 6 Maart 1661 door Ds. Peudevin ingewijd, en was in de plaats gekomen van de oude Nicolaaskerk. Deze Nico- laaskerk, was na de bevrijding van het Spaanse juk van de Rooms- Katholieke eredienst naar de Her vormde overgegaan, aangezien men in Biervliet nog al Hervor mingsgezind was. Het is opmer kelijk. dat de eerste predikanten, diein Biervliet gestaan hebben, uit Frankrijk en België verdreven hervormden waren en tot hun dood of emeritaat hun ambt ver vulden. De laatste predikant, die hier met emeritaat ging was Ds. A. Vrijlandt, die te Someren (N -B is overleden Bij de in trede van Ds H. Wiebosch, kreeg Biervliet zijn 24sten predikant na de Kerkhervorming. IDe drie heel bekende gebrand- schilderde ramen, waarvan het middelste het gedenkraam van Willem Beukelsz. is, en een der anderen een gedenkraam voor Stadhouder Frederik Hendrik, zijn vóór de oorlog opgeborgen in ver band met hun grote waarde. Hot op heden zijn zij nog met terug geplaatst, aangezien men het de finitieve herstel der kerk wü af wachten. SLUISKIL. prijskaarten. De voor Zondag aangekondigde prijskaartavond in café Jacobs kan terecht een succes worden genoemd. Acht en veertig deel- mers waren opgekomen en win- naars waren: le pr. de heren C. WisseW. Bladdet, 2e pr. A. A. SmolenaarE. Lambert, 3e pr. J VerlindeL. Meert, 4e pr. J. van LangeveldeA. Meert, ter wijl de extra-prijzen, 2 tulbanden ten deel vielen aan de heren E. tacq en L. van Hijfte. Het was een echt gezellige ouderwetse kaartavond en de lief hebbers zullen ongetwijfeld met verhangen naar een herhaling uitzien. VLISSINGEN. Schooljeugd plant bomen. Zaterdag „is de herbeplanting door de schooljeugd te Vlissingen beëindigd. Enthousiast hebben de kinderen de t.aak>der autoriteiten, die op de „grote'' herbeplantings- dag boompjes in het Bellamy- park hebben geplant, overgeno men en het arbeidsterrein uitge breid tot de Koudekerkse weg, de Singel en het Havendorp. De waarnemende voorzitter dei- stichting, Dr. Hindriks, en de wethouder van Onderwijs hielden bij het ziekenhuis toespraken. Op het Bellamypark spraken de voorzitter van de Stichting ..Nieuw-Walcheren", notaris J. L Verhagen, en burgemeester Mr. B. Kolff. In de Scheldehal werden de prijzen voor de fraaist versierde schoppen uitgereikt, waarna de grote stoet van schoolkinderen, begeleid door een tweetal muziek corpsen, naar het Concertgebouw trok, waar de jeugd van rijwiel- acrobatiek en goocheltoeren ge noot. ■tenti Een draak voelt zich pas echt goed, wanneer hij grote vuurstra len de wereld in kan blazen Zo dra hij dan ook zag dat men kwam om hem aan te vallen, ren de onize draak in zijn Zondagse pak naar buiten en bewerkte de paarde loze koets" van Dokie met een vreselijke steekvlam. Daar bri de bouw van moderne auto's .'et met aanvallen duur draker rekening is gehouden sloeg de wagen waarin het gezel schap van Dokie zat, prompt om. Maar met Dokie was deze draak nog niet klaar. De lepe detective had op alles gerekend en de vlam- menblusser meegenomen naar het slagveld. Wolken schuim blusten de vlam men die uit de geweldige muil sipoten. Alleen dunne slierten roox bleven opstijgen. De waternimf had haar moeder rtnslott? zover gekregen, dat ze tegenover de molen stond, gereed om haar bezwering uit te spreken. „Zwarte kunst, doe .mij een gunst, 'k wil geen mens bedrie gen. maar laat die molen vliegen' riep de heks Plotseling schrok ze. „Het was de verkeerde spreuk ®ei ze beschaamd. „Herstel, herstel" riep de heks maar het was al te laat. BIERVLIET. Dankuur voor de oogst. A.s. Zondag zal in de Ned. Herv. Kerk te Biervliet het dank uur voor het gewas gehouden worden. In deze dienst gaat voor Ds. H. C. P. M. Wiebosch van Biervliet. Opbrengst Paas-colleete 1941. Naar de Quaestor-Generaal der Ned. Herv. Kerk ons mededeelt, heeft de collecte ter gelegenheid van het Paasfeest 1947, ruim 624.000,opgebracht, wat zo gaat de mededeling verder heel mooi is in deze zware tijd. Want wij weten, hoe moeilijk het is in de gezinnen. Daarom stemt het tot grote dankbaarheid dat gij, met. de zorg voor het eigen gezin, aan het grote gezin van de Kerk, waarvan gij deel uitmaakt, zijt blijven denken. Moge wederom voor het komend jaar de toewij ding voor het eigen gezin ook voor de Kerk worden betracht. Met het naderen van d<| koude is men in Duitsland weer begon nen met het plunderen van kolen- treinen, aldus Reuters oorrespon dent. In de vorige winter zijn duizenden tonnen kolen uit de treinen geroofd en er bestaan aanwijzingen, dat de kleinere diefstallen gedurende de zomer plaats zullen maken voor georga niseerde overvallen, ter voorzie ning van de zwarte markt. Daar om hebben spoorweg- en politie autoriteiten maatregelen getrof fen om de kolentransporten te Uit de door de Europese kolen- organisatie gepubliceerde statis tieken blijkt, dat de productie per mijnwerker in Europese kolen- mijnen nog aanzienlijk ten achter blijft bij: de vóór-oorlogse produc tie De Britse mijnwerker pro duceert thans 95 van zijn ge middelde productie in de periode 19351938, gevolgd door de Duit se mijnwerker in het Saargebied met 88 en de Tsjechoslowaakse mijnwerker met 79 °/o. Daarna ken men de mijnwerkers van Neder land met 75 Polen en Belgie met 73 "/o, Frankrijk met 70 Turkije met 63 en Italië (Sar dinië) met 61 «/o. De Duitse mijn werker in het Rijn- en Ruhrge- bied komt op de laatste plaats met een productie van slechts 57 van voor de oorlog. Zijn huidige productie is echter 16 »/o hoger dan een jaar geleden. beschermen, waarbij gebruig zal worden gemaakt van de opgedane ervaringen. In de meeste steden beginnen houten hekken en ban ken reeds te verdwijnen. Ook de bossen uit de omgeving moeten het ontgelden. De ruïnes van gebombardeerde gebouwen wor den nogmaals op brandbaar ma teriaal onderzocht. -De prijs van zwarte kolen was gedurende de zomer het tienvoud van de normale prijs. Verwacht wordt, dat deze zal stijgen tot het zeventienvoudige Hoewel de officiële toewijzing groter is dan in de vorige winter, klagen de Duitsers over de geringe hoeveel heid. Zij beschouwden de toewij zing slechts als een aanvulling op de nog aanwezige voorraden. Deze zijn nu echter uitgeput. Verder doet zich het verschijnsel voor, dat de kolen tegen normale prijs slechts in zeer kleine hoeveelheden te verkrijgen zijn. De meeste Duit sers menen, dat de beperkte toe wijzing het gevolg is van uitvoer ten behoeve van herstelbetaling, hoewel van bevoegde Duitse en Britse zijde meermalen het tegen deel bevestigd is. De schaarste is te wijten aan gebrekkig vervoer en verhoogd gebruik voor de in dustrie. Gistermorgen om 7 37 is in de kazerne Charleroi aan zeven en twintig gewezen Belgische S.S.-leden het doodvonnis vol trokken. Op een tijdstip, dat Rotterdam reeds uren snurkte, maakte een fiets op de Brede Hilledijk zonder linge capriolen. De fiets torste 'n uitvoerder in betonwerken, die gezien de zigzaglijn, welke 't rij wiel volgde onder de invloed moest zijn van geestrijk vocht. De tramrails waren glad, het rijwiel slipte, en de man raakte door de val nog een tikje meer de kluts kwijt. Toen hij det ogen opensloeg, waande hij zich op zijn krib in t keetje, dat zijn woonstee was. Derhalve maakte hij geïmprovi seerd nachttoilet en vleide zich neer In zijn jaeger. Een uurtje,later was de inge dutte ver genoeg om reeds te kun nen onderscheiden, dat een bed, om bed te zijn, andere kwaliteiten moet bezitten dan die van straat keien. Hij krabbelde overeind, zag slechts zijn fiets liggen en ped delde naar zijn keetje om daar het restant van zijn nachtrust te genieten. Maar de volgende och tend kon hij zijn pak niet meer vinden, mitsgaders zijn porte feuille met acht briefjes van hon derd en een portemonnaie met 70 aan papier 'en zink. Hg begreep nii langzamerhand hoe een en ander zich had toege dragen en toog naar het politie- burau aan het Sandelingplein. Daar vond hij enige rechercheurs bezig zich het hoofd te breken over de mogelijkheid, om niet te zeggen waarschijnlijkheid van een gruwelijke moord. De eerste vraag die beantwoord moest worden, BESCHIKKINGEN IN DE STAATSCOURANT. In de Staatscourant van gister is een prijzenbeschikking opgeno men inzake de handelsmarges voor grafische speelgoederen, die uit papier of karton vervaardigd zijn en bedrukt, alsmede kleur en prentenboeken en sprookjes boeken voor kinderen. In dezelfde Staatscourant is een beschikking opgenomen be treffende de prijzen, welke voor kachelblokken berekend mogen worden. Bij deze prijzen wordt onderscheid gemaakt tussen ver schillende soorten en droog en nat hout. Ook voor het franco thuisbezorgen zijn prijzen vastge steld. was: Wie was het slachtoffer? Een burger had n.l. op de BTede Hilledijk een herencostuum gevon den met bloedsporen erop. De aannemer herkend het pak Door de val van de afgelopen nacht had de man n.l. 'n bloeden de wonde opgelopen. Al zijn geld bleek nog aanwezig te zijn. Het wordt niet onwaarschijnlijk geacht, dat de aannemer op het terugvinden van geld en goed er no,g eentje genomen heeft. In Adana, een provincie in Ana- tolië, zijn ten gevolge van hevige regens, die 60 uur aanhielden, de dijken van de rivier Seyhan be zweken. Meer dan 200 personen zijn verdronken en ongeveer 1500 zijn dakloos. Het water bedreigt de stad Adana en duizenden men sen vluchten uit vrees voor de overstroming. Men vreest, dat en kele kleinere dorpen hevig te lij den hebben gehad. Aan de gebie den van Adana, waar katoen en sinaasappelen verbouwd worden, is zware schade toegebracht. De Drie Mogendhedencom- missie heeft aan de Veiligheids raad verslag uitgebracht van haar 'besprekingen van Vrijdag j.l. met de Consulaire Commissie. söemimen voor, 105 stemmen tegen en 22 blanco verworpen. De vereniging „Vlissingen bracht 'het rouleringssysteem ter sprake, welk systeem met de in stemming van deze vereniging had, gezien de lange reizen die hierdoor veroorzaakt werdien. De vereniging „Velox" wilde scheidsrechters in het roulerings systeem invoeren, zodat Limburg se scheidsrechters, in Brabant en Brabantse scheidsrechters in Lim burg worden aangewezen. De heer Bockmuller wilde gaarne aan deze wens voldoen. De vereniging „Standaard ves tigde de aandacht op het bedrijfs voetbal, dat funest voor de clubs zou zijn. ZWEMMEN. Cartonnet gearresteerd. De 32-jarige Fransman Jacques Cartonnet, die houder is geweest van de wereldrecords op de 100 meter, 200 yards en 200 meter schoolslag, is naar de „Message- ro" verneemt te Foligno gear resteerd door de Italiaanse politie, zulks op verzoek van de Franse nationale veiligheidsdienst. Cartonnet was in Maart 1945 bij verstek ter dood veroordeeld omdat hij dienst genomen had bg de militie van Vichy. Hij vluchtte naar Italië waar hij in April 1946 gearresteerd werd. Hij zou op be schuldiging van hoogverraad door de lucht naar Frankrijk getrans porteerd worden, maar sprong uit de vliegmachine toen deze de startaanloop nam en al een snel heid van 50 km per uur had ver kregen. Koewacht. Huwelijks-voltr;Eduardus de Danschutter, 19 j. en Maria IJse- baert, 19 j.; Albert Cerpentier, 24 j. en Julia Hamerlinck, 31 j.; George Matthijs, 30 j. en Maria Verbruwsren, 29 j.; Luciaan Jans- sens, 22 j. en Germaine van Acker, 18 j. Geboren: Irene, d. van G. van Waesberghede Bruijne; Marijke, d. van J. v. d. Berghev. Pottel- berghe; Willy, z. van E. Fermomt- Coppieters. Overlijden: Celie Marcel, 85 j. echtg. van Delphina de Gronckel; Maximilanus Herman, 74 j. jm. Overslag. Huwelijks-voltr.Theodorus Janssens (won. te Zuiddorpe) en Germaine Noët; Josephus van der Kinderen en Louisa Merk; Filiep Wuijtack en Rachel de Vos; René de Bauyne en Emerence Gerres. Geboren: Gilbert, z. van A. de ClerckVeelaertRita, d. van R. DavidVerdeghem; Rosa, d. van C. Boutersde Block. Overlijden: Cijriel van Laere, 78 j„ z. van Dionisius en Maria Buijs- VOETBAL. BiervlietCorn Boys 04. Ondanks de regen vond deze wedstrijd toch doorgang. Het publiek liet zich ook niet door het weer beïnvloeden. De beide kee pers werden zeer gehinderd door de vele plassen die zich in het doelgebied en ook tussen de palen bevonden. De regen had het veld zeer glibberig gemaakt, waardoor valpartijen steeds aan de orde waren. Niettegenstaande deze ongun stige omstandigheden nam Corn Boys spoedig' de leiding. Het werd nu duidelijk, dat de bezoe kers de zege zouden kunnen be halen, als bun spel en activiteit op hetzelfde niveau bleef Biervliet deed zijn uiterste best, maar kon niet voorkomen, dat de bezoekers nog een tweede doel punt maakten voor de rust. Na de rust, golfde de strijd steeds heen en weer, waarbij Bier vliet goede aanvallen opzettte, teneinde de achterstand in te ha- len. Hiertoe kregen zij een .goede kans, die werd verkeken, doordat de penalty die Biervliet nam, mis lukte. Nadien wisten de bezoe kers hun voorsprong nog te ver groten, zodat de stand 30 was ten gunste van Corn Boys. Kort voor het einde viel er van weers kanten een speler uit, en wisten de Oom Boys nog een vierde doel punt te maken. Vergadering van District VI. Onder leiding van de heer Van de Bosch kwamen voor het eerst na de splitsing in het Zuiden, de afgevaardigden van District' VI bijeen en bespraken in een geani meerde bijeenkomst het wel en wee. Voorzitter Van den Bosch had! na de gelukwensen voor de kampioenen ook een minder pret tige constatering, dat het Zuiden het grootste aantal strafzaken opleverde. De vereniging „Tegelse Herten" zon graag zien, dat het aantal be stuursleden van District VI van drie op vier werd gebracht, waar door het mogelijk zou worden dat ook Noord-Limburg in dit college vertegenwoordigd zou zijn. Na be studering werd dit voorstel met 62 KAARTEN. Zondag werd de tweede kaart- wedstrijd gespeeld voor de win- ter-competie. De uitslag was als volgt: le pr. A. van Minnen; 2e pr. P. de Nijs; 3e pr. J. Dieleman; 4e pr. P. Berwald; 5e pr. J. de Rijke; 6e pr. O. van Grembergen; 7e pr. L. Perdlaen; 8e pr. Jac. Harms; 9e pr. L. Kiel; 10 pr. Jac. Machiel- sen. 502DE STAATSLOTERIJ. Vierde klasse. Eerste lijst. 25000 5379. 1500 8670. 1000 11510, 19608. 400 3899, 15680, 18972, 20675. 200 2244, 13911. 100 7805, 8008, 10892, 11652, 11799, 13513, 14566, 18159, 18760. Wal brengt Je Stadie WOENSDAG 12 NOVEMBER. HILVERSUM I: 8.00 Nieuws; 8.15 Gram.; 10.00 Morgenwijding; 10.20 Onze keuken; 10 45 Voor bracht; 11.00 R.V.U.; 11.30 Gram.; 12 00 Malando; 12.38 Gram.; 13.00 Nieuws; 13.20 The Ramblers; 14.00 Causerie; 14.15 Jeugdcon- cert; 15.00 Hoorspel; 15.45 De Regenboog; 16.15 Vragen staat vrij; 16.45 Het stond in de krant; 17i.l5 Ned. Radio-kwintet; 17.35 Gram.; 18.00 Nieuws; 18.30 Ned. Strijdkr.; 19.00 Lezing; 19.30 Cur sus; 20 00 Nieuws; 20.15 Metro- pole-orkest; 20.45 Gram.; 21.45 Hoorspel; 22.15 B.B.C.-jubileum- concert; 2315 Nws; 23.30 Gram. HILVERSUM II: 8.00 Nieuiws; 815 Gram.; 9.00 Ochtendbezoek bij jonge zieken; 9.35 Gram.; 10.30 Morgendienst; 11.15 Hoorspel; 12 00 Gem. Omroepkoor; 12.33 Mendelssohn-orgelcyclus13.00 Nieuws; 13.15 Continental-quin tet; 13.45 Pandora trio; 14.15 Orgel; 14.45 Ens. Lachman; 15.30% Cello-recital; 1615 Zingende* jeugd; 16.45 Voor jongens en meisies: 17.45 Rijk over zee; 18.00 Schütz-Monteverdi-cyclus; 18.30 R.V.U.; 19 00 Nws; 19.15 Nieuws uit Indië; 20.00 Nieuws; 20.15 Dankdienst; 21.30 Kamerorkest; 22.30 Nieuws; 23 00 Sweelinck- kfwartet; 23.35 Gram. s naJ'c v"~ met v vo luwe! t 1 is v<Jlt' K ram 1 >r fef en VHl l k 300 lm U (ni linisW* tlli ■t" rohlf 3^ ,t o<lf e vaH t de „r|( 3<tf ven t len erL. ki ln d-A, werd si were ei i* tern itlit n jruz(nia ems 'yf c' oli-ri11;/;1,5' -efflrfl dse T\y ntie i>i i rJ T i' Eiti ijk stnc >ffi -se elfi tl JoulejU, 1 Xi 1'vi t de

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 3