votm De uitvoering van het plan-Marshall Republikeinse meningen I Dc Gebieden zonder zelibestuur ^Wereldnieuws^ h l| 1 et - j fliW? i H11 WOENSDAG 5 NOVEMBER 1947. De Republikeinen en het plan-Marshall Nederlands Legercommuniqué Telegram aan H- M. de Koningin over het besluit van de Veiligheidsraad Generaal-Majoor De Bruijne naar Nederland vertrokken De Amerikaanse kolen-export in December De Commissie van goede diensten in Djogja - Spionnagecomplot in» Hongarije ontdekt Mikolajczyk in Engeland |«rf D linij ;Js V- le f lij am r n jl ll Ojjlm I I '•Vj deTl® 1 ai r r K<-a,-iKermg DU Abonnement - lerneuzen WEBBSVEKW AOHT1N G medegedeeld door hot K.N.a/1.1. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Vrij veel bewolking. Vrij veel bewolking met nu en dan regen. Meest matige wind Uit Westelijke richtingen. Wei nig verandering van tempera tuur. DE 3de Jaargang No. 649. Verschijnt dageltjka Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct.minica«B» per advertentie l.HO. Inzending advertentie» tot des namiddags 4 uur, Rubriek kl. advertentie»! 5 regels 60 ct.ieder» regel meer 12 cent. Ver melding Brieven onfler nr. Bureau van dit Dl»# 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Te Washington werd bevesti- eine verkregen, dat het Ameri kaanse ministerie van Buitenland se Zaken bezig is met het opstel len van de grote lijnen van het plan-Marshall, waarmede men voor Vrijdag ais. hoopt gereed te zün, wanneer het voorlopige plan aan de Amerikaanse begrotings commissie zal worden voorgelegd In wel-ingelichte kringen wordt verklaard, dat de grote lijnen van het plan als volgt zullen worden vastgesteld 1 De Amerikaanse regering zal aan het Amerikaanse congres een bedrag vragen van 6 a 7 mil liard dollars, buiten de 642 mil- lioen dollars, welke nodig zijn voor de tussentijdse dringende hulp aan Frankrijk en Italië en van 400 millioen dollars voor de dringende behoeften van de be zette gebieden. De genoemde 6 a 7 milliard dollars zouden bestemd ziin voor de financiering van het economisch herstel vanEuropa voor liet moeilijke jaar 1948. Het plan zou voorstellen, dat hulp zal worden verleend tot in 1945, ten einde de 16 landen, welke aan de conferentie te Parijs hebben deel genomen, in staat te stellen hun productie te verhogen. Voorts zou worden vastgesteld, dat verdere hulp ieder jaar zal worden be paald, waarlbij rekening zal wor den gehouden met de verkregen resultaten en met de toestand van de beschikbare Amerikaanse hulp bronnen. 2 De Amerikaanse regering zou voorts aan het congres ver zoeken een bedrag beschikbaar te stellen van 3 milliard dollars voor de stabilisatie van de valuta der 16 Europese landen Er schijnt echter nog geen definitieve be slissing te zijn genomen over de wijze, waarop het genoemde be drag zal worden gebruikt. In Washington verwacht men, dat de republikeinen, wanneer het Amerikaanse congres op 17 No vember in speciale zitting bijeen komt, zullen voorstellen een lichaam voor financiering van de internationale wederopbouw te richten, dat de steunverlening aan Europa zou moeten regelen en controle uitoefenen op de wijze waarop de Europese landen dé verstrekte gelden uitgeven. Ook wordt verwacht, dat de republi keinen zullen verzoeken, dat dit lichaam zal bestaan uit vooraan staande zakenlieden en geen re- geringsfunctionnarissen, echter geadviseerd door een interdepar tementale commissie, vermoede lijk onder leiding van Marshall, de Minister van Buitenlandse Zaken. RKPUBL. PARACHUTISTEN. Ben officieel communiqué van de Ned.-Indische regering meldt, dat blijkens verklaringen van een in Zuid-Borneo gevangen genomen parachutist een groep van 20 Re publikeinse parachutisten, onder leiding van Majoor Raden Soep- rapto en Kapitein Soepardjo van de T.N.I. op 12 October in het landschap Kotawaringin op Zuid- Borneo zou zijn uitgeworpen, Deze groep zou in een Dakota met een Amerikaanse piloot zijn overgevlogen. De parachutisten waren aanzienlijk bewapend en zij hadden de opdracht de bevolking tot een opstand aan te zetten om dan tevens een kern van geweld dadig optreden te vormen. Volgens het communiqué wor den de andere leden van de groep opgespoord. De zegsman ver klaarde tevens, dat andere soort gelijke avonturen in het voor nemen liggen, terwijl de organi satie van deze actie van Djogja zou uitgaan. Het commumaué eindigt met te verklaren, dat, mocht zich een herhaling van soortgelijke actie voordoen, de regering" zich genoodzaakt zal zien geëigende maatregelen te treffen. Van officiële zijde wordt meae- gedeeld, dat de Nederlandse ver hezen Maandag bedroegen 3 ge sneuvelden en 3 gewonden. Op Java en Sumatra moest tegen in filtrerende benden worden onm?- treden. Verder werden verschil lende Nederlandse posten en pa trouilles beschoten. Men vraagt zich in Amerikaan se kringen bw. nog af, of een bepaalde hoeveelheid goud aan de 16 Europese landen zal worden overgedragen of ter hunner be schikking zal worden gehouden door bemiddeling van 't Interna tionale Monetaire Fonds. Het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken stuit, wat dit laatste bedrag betreft, op een hevige oppositie in het Ameri kaanse congres. Het ministerie wijst er evenwel op, dat dit cre- Jiet op alnge termijn bezien, zal leiden tot een besparing in dol lars, daar het verstrekken van dit crediet het vertrouwen in de valuta van de Europese landen zal doen toenemen, terwijl boven dien Canada en de landen van Latijns Amerika hierdoor zullen worden aangemoedigd om die va luta als betaling voor hun leve ranties te aanvaarden. De Amerikaanse regering zou het toejuichen, indien de 16 Euro pese landen een beroep zouden doen op Canada en de Latijns Amerikaanse landen, waarbij zou worden gevraagd op welke wijze en op welke voorwaarden Canada en de Latijns Amerikaanse landen zouden kunnen medewerken aan 't plan Marshall. Indien aan deize oproep' gevolg zou worden ge geven, zouden de landen van Europa en Amerika een gedetail leerd plan kunnen uitwerken met betrekking tot de aankopen in Amerikaanse landen, buiten de Ver. Staten. Wat de nog op te lossen pro blemen betreft, heeft een Ameri kaanse persoonlijkheid verklaard, dat de Amerikaanse regering niet van mening is, dat een overeen komst met de 16 Europese Staten moet worden gesloten inzake het uitoefenen van contiröle op de uit gaven van de Europese landen. Het is echter mogelijk, dat het Amerikaanse congres hierop zal aandringen en het zal dan nood zakelijk zijn een tussenweg te vin den, waarhij de verzekering wordt verkregen, dat de ontvangen cre- dieten en geleverde producten op de juiste wijze worden besteed. Voorts zou de Amerikaanse re gering wensen, dat de geleverde producten niet vrijwel onmiddel lijk weer worden uitgevoerd, doch zij zou er de voorkeur aan geven, dat die uitvoer zal geschieden in de vorm van fabrikaten. Men noemde bv. de uitvoer van auto's, welke kunnen worden vervaardigd uit staal, gelevetrd door de V. S. Tenslotte zou men bij de uit voering van het hulpprogramma gedeeltelijk moeten uitgaan van beschikbare hoeveelheden, zoals b.v. voor granen, terwijl het an- deTe deel van de hulp zou moeten worden vastgesteld in dollars. Wat het gebruik van de dollar credieten betreft, zullen de Euro pese landen de volle vrijheid moe ten hebben om de goederen daar te kopen, waar zij het goedkoopst verkregen kunnen worden. rssfxss c<s; Door het bestuur van de y. „Stichting Nieuw-Walche- ren" is Dinsdagmorgen een telegram aan H. M. de Ko- ningin gezonden. Daarin biedt de bevolking van Wal- cheren op deze, voor het eiland zo historische dag, de hartelijke gevoelens van er- kentelijkheid en aanhanke- lijkheid aan Hare Majesteit en Haar Huis aan Zij dankt H. M. voor Haar v waardevolle schenking van bomen voor Westkapelle, waardevol ook in onstoffe- lijke zin en spreekt de vurige hoop uit, dat de redenen, welke Hare Majesteit heb- ben verhinderd aan Haar oorspronkelijk voornemen, de boomplantdag met Haar tegenwoordigheid te verearen. spoedig tot het verleden mo- <j; gen behoren. Av.' /*N- i'SvK'A/. A'\v A, ,w,v,w. Onder grote belangstelilng zijn per rns. „Oranje" naar Nederland vertrokken Generaal-Majoor De Bruijne van de mariniersbrigade, Kapitein-Luitenant ter Zee Jung- schlager van de Nefis, Luitenant- Kolonel Borghouts van de dienst legercontacten en Kolonel Kint van de topografische dienst. Nadat de commissie der V N, voor het beheer zijn goedkeuring had verleend aan de Sovjet-Rus sische resolutie, dat de koloniale mogendheden verslag dienen uit te brengen over de politieke vooruitgang in de onder hun be heer staande gebieden hebben de koloniale mogendheden onder lei ding van Engeland en de Verenig de Staten Maandag in de alge mene vergadering getracht door het indienen van amendementen een verwerping van deze goed keuring te verkrijgen. De algemene vergadering ver wierp met 24 tegen 17 stemmen, bij 9 onthoudingen de resolutie van India, die door de beheers commissie werd aangenomen en waarin verzocht wordt om de samenstelling van een speciale commissie ter onderzoeking van gegevens, welke door de beheren de staten zijn verstrekt en die gemachtigd zou zijn, iedere ge wenste aanbeveling inzake de rapporten te doen. In plaats hiervan hechtte Ie al gemene vergadering haar goed keuring aan de vorming van een lichaam, gelijk aan de commissie ad hoe voor gegevens, die in 1946 werd opgericht en de bevoegdheid bezit aanbevelingen te doen be treffende afzonderlijke gebieden. Hierna werd de Sovjet-resolu tie, waarin in algemene termen oorlogsophitsing wordt veroor deeld, met algemene stemmen aangenomen. Wysjinsky betrad het spreek gestoelte om op te merken, dat ofschoon de Sovjet-Unie de reso lutie steunde, deze slechts half slachtig was, daar er niet in werd vermeld, in welke landen de oor logsophitsing aan de orde van de dag was. De Assemblee zal over ongeveer een week weer bijeenkomen. Commissie voor het beheer had haar goedkeuring met 20 tegen 19 stemmen ge geven). De voorzitter van de commis sie, de Nieuw-Zeelander Berend- sen, keerde zich scherp tegen, wat hij noemde, het „venten" met stemmen. Hij zeide, dat, toen het rapport van de commissie voor de alge mene vergadering kwam, er stemmen werden besproken en geruild voor andere stemmen, zo dat er verschillende stemblokken werden gevormd, die zo groot waren, dat zij de macht van een veto hadden. Met 30 tegen 18 stemmen werd besloten de beslissing van de commissie te verwerpen, mits de gegevens betreffende de gebieden zonder zelfbestuur door de V. N. zouden mogen worden vergeleken met de overeenkomstige gegevens over de moederlanden. Er werd echter nog een amendement toe gevoegd, volgens hetwelk verge lijkingen mogen worden getrok ken met toestanden in iedere sou- vereine staat. De aanbeveling van de com missie, dat over gebieden zonder zelfbestuur politieke informaties aan de V N. zouden moeten wor den verstrekt, werd met 25 tegen 17 stemmen verworpen. Een- resolutie om verstrekking van dergelijke inlichtingen geheel vrijwillig te stellen, werd met 44 stemmen tegen 2 met 5 onthou dingen aangenomen. Het Amerikaanse Coal Opera ting Committee maakte Maandag bekend, dat het aandeel van Frankrijk in de hoeveelheid van 3% millioen ton kolen, die de Ver Staten in December zullen exporteren, het grootst is. Frank rijk heeft 145 scheepsladingen van ieder 9000 bruto registerton toe gewezen gekregen, B igië 37, Denemarken 14, Finland 6, Italié 66, Griekenland 2, Nederland 16, Noorwegen 2, Portugal 6, Zwe- den 19, Zwitserland 5, Ierland 7, Oostenrijk 4 en Venezuela 2. 14 van deze scheepsladingen zullen in het Midden Oosten als bunkerkolen worden opgeslagen. Volgens Antara zijn over het algemeen de politieke kringen en de pers te Djogja niet zeer opti mistisch ten aanzien van het be sluit van de Veiligheidsraad, be treffende het Indonesisch geschil. In zulk een situatie mioet volgens deze kringen, het zwaartepunt on de strijd van het volk worden ge legd. De Secretaris-Generaal van de Partai Sosialis, Tan Ling Djie, is van mening, dait het besluit* van de Veiligheidsraad ten nadele van de Indonesiërs en ten voordele van de Nederlanders is genomen, om dat, evenals op 1 Augustus, ook nu geen garantie is gegeven, dat de Nederlanders hun agressie zul len herhalen. Volgens Tan is het prestige van de V. N. gedaald, aangezien gebleken is, dat de V. TI. deze „textcase" niet op objec tieve wijze heeft kunnen oplossen. De voorzitter van de politieke raad van de Masjoemi, Sjamsoe- din en Djody, lid van de partijraad van de P. N. I., waren in grote lijnen dezelfde mening toegedaan als Tan. Volgens Djody is het niet mogelijk om de posities van 4 Augustus vast te stellen, omdat toen geen demarcatielijn tussen, de beide partijen was vastgesteld. Volgens hem is de demarcatielijn van 14 October van het vorig jaar de enige werkelijke. Volgens Antara heeft de Com missie van Goede Diensten Maan dag die Nederlandse voorstellen bij de Republikeinse Regering ter tafel gebracht, zulks met inacht neming van vroegere onderhande lingen en verdere punten van het programma. De oommissie ont moette een aantal vooraanstaande Republikeinse autoriteiten. Volgens Antara hebben kringen, die een nauw contact met de com missie onderhouden, verklaard, dat de commissie slechts twee partijen erkent: Nederland en de Indonesische Regering. Deze ver klaring is gegeven naar aanlei ding van de toetreding van Oost- Indonesische leden tot de contact commissie, welke door de Neder landers is gevormd in verband met de Commissie van Goede Diensten. In een communiqué, waarin de ontdekking van een spionnage complot bekend wordt gemaakt, wordt een aantal namen genoemd van personen, die in dit verband gearresteerd zijn of gezocht wor den. Het zijn o.a. Kurthy, vroe gere leider van de jeugdafdeling van de in Juli opgeheven rechtse partij van de vrijheid en een an der vooraanstaand gewezen lid dezer partij, voorts de particuliere secretaris van Pfeiffer, Varga, en een ambtenaar van het ministerie van voorlichting. In het geheel worden 8 namen genoemd. Vol gens het communiqué zijn de wa re leiders van het oompiot de journaliste Pisky-Schmid en de officier van politie aldaar, in Sep tember naar het buitenland uit geweken. De leden van het complot zouden tot taak hebben gehad vertrouwelijke mededelin gen over de binnenlandse toestand van Hongarije aan hun opdracht gevers te verstrekken en mede te werken aan de vlucht naar het buitenland van bepaalde Hongaar se onderdanen. Correspondenten uit Hongarije gewezen. Het Hongaarse Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bekend gemaakt, dat Jack Gwynn, cor respondent van „Associated Press", uit het land gewezen is. Terzelfdertijd werd bekend ge maakt, dat Elisabeth Pallos ,die werkzaam was als secretaresse bij het bureau van A.P. te Boedapest met enkele andere personen ge arresteerd is. Haar arrestatie had reeds de vorige maand plaats, zonder me dedeling echter van de tenlaste legging Daar zij van Ameri kaanse nationaliteit is, heeft de Amerikaanse legatie de bekend making der beschuldiging geëist. Volgens bovengenoemde verkla ring hielden de arrestaties ver band met de ontdekking van een spionnagecomplot. De Kediaulatan Rakjat was van mening, dat Amerika zich goed bewust moet zijn, dat de vijande lijkheden niet zullen ophouden, zo lang de Nederlanders voor de uit voering van hun agressiedaden hulp en invloed van een mogend heid zullen ontvangen, welke heter aangewend zou; kunnen worden voor eerlijker doeleinden. Een intieme vriend .van Miko- laozyk verklaarde, dat de Pool se Boerenleider zijn vlucht begon, nadat hij een telegram uit Poz- nan had ontvangen, waarin hem werd (bericht, dat zijn moeder ziek was. De veiligheidspolitie te Warschau heeft het telegram waarschijnlijk voor echt aange zien. Mikolajczyk reisde per trein naar de ^ovjet-izóne van Duitsland, daar niemand ver wachtte, dat hij deze weg zou durven kiezen. Naar uit Berlijn uit betrouw bare bron wordt vernomen, is Mikolajczyk, sinds hij twee we ken geleden spoorloos verdwenen was, de gast geweest van hoog geplaatste Britse en Amerikaan se functionnarissen in Duitsland. Alle officiële bronnen te Berlijn, bewaarden Maandagavond echter de grootste zwijgzaamheid over het vebbljjf van de vroegere Pool se partijleider in Duitsland. Het feit, dat de aftredende be velhebber van de Britse zóne, luchtmaarschalk Sir Sholto Dou glas, zijn vertrek uit Berlijn een dag vervroegd heeft, brengt men in verband met het oponthoud, van Mikolajczyk, en waarnemers achtten het mogelijk, dat Douglas de laatste dag in de Britse zone heeft vertoeft en daar de gast- hee r is geweest van Mikolajc zyk. Stanislaw Mikolajczyk, voor malig leider vajn de Poolse Boe renpartij, heeft tijdens een inter view verklaard, dat hij naar dte Ver. Staten zal gaan om vrienden te bezoeken. Hij had nog niet be sloten, of hij zich bij de internatio nale organisatie der boerenpar tijen zou voegen. (Deze organisa tie heeft haar hoofdkwartier te Washington en omvat een aantal politici van Oost-Europa, die in ballingschap in de Ver. Staten leven.) „Wat thans in Polen gebeurt", aldus zeide Mikolajczyk, „bete kent, dat het land steeds meer onder communistische contröle komt en dat er meer druk op het volk zal worden uitgeoefend, in gevolge de vorming van de Ko- minform.'" Volgens Mikolajczyk zouden de communisten nog geen 5 procent van het aantal stem men hebben, indien er vrije ver kiezingen werden gehouden, maar- de terreur heeft steeds grotere vormen aangenomen. De stem ming is zeer gespannen. Hij zeide. dat de toestand in Polen verer gerd is, omdat de communisten zeggen, dat de Ver. Staten naar oorlog drijven en „vele Polen zich er toe hebben laten brengen dit te geloven." De Nederlandse Ambassa deur te Washington, Mr. Van Kleffens, en de Amerikaanse se nator Vandenlberg hebben Maan dag het ere-doctoraat in de rech ten van de Michigan University de slotviering- van het eeuwfeest van de Nederlandse nederzetting Anarbor. Een groot adntal Ameri kaanse bommenwerpers (Super forten) hebben een schijnaanval gedaan op de Amerikaanse vloot in het gebied van de Bermuda- eilanden. Dit is de grootste ma noeuvre in haar soort sedert de oorlog. Het Griekse Ministerie van Voorlichting heeft categorisch de berichten, dat gr in Griekenland gevallen van cholera zijn gesigna leerd, tegengesproken. Een persoon werd gedood en dertig gewond door een hom bij aanvallen op de bureaux van vier dagbladen te San Jose in Costa Rica. 4 n.e et M m< s 'hl or 26l) oV t6f Z1J ssatj dei'P 3 en' iriaS ■?vJ'finis(_ I O'lM'?! srn Ari| -udw- w'UL1 -aühl

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1