l I1 U 1JT: De Gemeenteraadsverkiezingen in Engeland en Wales Nieuw proces tegen leidende Nazi's Amerika leeft mede met Nederland. Algemene prijsverlaging bij Philips Congresresoluties van ex-politieke gevangenen. De Amerikaanse graanleveranties Benelux" aan C WERELDNIEUWS; situatie tn ©eslenrijk DINSDAG 4 NOVEMBER 1947. COMMENTAAR Minister Jonkman wederom aan het hoofd van het Dep. van Overz. Geb. DE CHOLERA IN EGYPTE he pen bij de meeste pijnen 3-Mogendhedencommissie naar Djogja PROTEST AAN DE MINISTER DE PLAATS DER ONDERHANDELINGEN^ HEVIGE AARDBEVING IN PERU Schatting verliezen tweede wereldoorlog A. M. V. J. stelt *hen t r beschikking van Nederland NEDERLANDS Legercommuniqué Braziliaanse ambassadepersoneel uit Moskou vertrokken DE KWESTIE DANZIG 1 Mikolajczyk in Engeland. Actie van nationalisten te Triësf. Totale geldhoeveeiheid in Nederland WeretdtentoonetelUng te Brussel in 1952 De Kabinetsvorming in Denemarken ranker*'?'^ mihMiwni '1 w-T»Htj/er. WEEIvS V ERWACHTING medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdagavond. Tamelijk zacht weer. Matige aan de kust tijde lijke krachtige wind tussen West en Zuid. Wisselend bewolkt; overwegend droog en tamelijk zacht weer. DE VRIJE Onder Redactionele leiding van P.L. D.J. van Oeveren. Redactie-adrea Noordstr. 65-57. Terneuzen. Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West IZeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoonidjjke Telefoon 49. Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" Verschijnt dagelijks 3de Jaargang No. 648. Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 6 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad, 10 ct. meer. Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 8,25 per kwartaal ZON EN MAAN. 1947 Zon Maan Nov. Opk. Ond. Opk. Ond. 4 7.38 17.08 21.39 14.14 5 7.40 17.06 23.04 14.50 6 7.42 17.05 15.15 7 7.44 17.03 0.40 15.34 8 7.46 17.01 1.56 15.50 9 7.47 17.00 <- 3.18 16.03 10 7.49 16.58 4.38 16.17 11 7.51 16.56 5.58 16.30 12 7.53 16,55 7.17 16.47 De volledige resultaten van de verkiezingen luiden als volgt: Verloren Gewonnen zetels zetels Conservatieven: 18 639 Lalbour-parij695 43 Liberalen: 47 46 Onafhankel.135 176 Communisten9 Het aantal gekozen Conserva tieve leden is 1.269, terwijl 831 Labour leden gekozen werden. Naar het A.N.P. van officiële zijde verneemt, heeft Zijne Excel lentie Minister Jonkman met in gang van gisteren wederom de leiding van het departement van Overzeese Gebiedsdelen op zich genomen. Naar officieel wordt hekend ge maakt, zijn Zondag in Egpte 338 personen aan de cholera gestor ven. Dit is het laagste cijfer •inds 19 October. Br werden Zondag 625 nieuwe gevallen geregistreerd. Het aantal doden bedraagt sinds het begin der epidemie 7626. De Amerikaanse openbare aan klager te Neurenberg, Generaal Taylor, heeft Maandag de actie van beschuldiging tegen 19 lei- dealde nationaal-socialistische di plomaten en economen hij de grif- fi# van het Neurenlbergse mili taire gerechtshof ingediend De .beschuldigden zijn: Von Weiizaecker, vroeger gê nant bij het Vaticaan, Lammers, vroeger rijksminister en hoofd van de rijkskanselarij, Meissner, vroeger hoofd van de presiden tiële kanselarij, Dietrich, vroe ger rijkspeTschef, Puh). vroeger vice-president van de rijksbank, Rache van de Dresdener bank. Koerner, die belast was met het toezicht op het vierjarenplan der nazi's, Pleiger de vroegere pre sident van de ..Hermann Goering Werke", Dr. Woermann, vroeger hoofd van' het departement van buitenlandse zaken en gezant te Nanking, Dr. Rittgr, vroeger ge zant in Brazilië, Von, Erdmanns- dorff, vroeger gezant in Honga rije, Dr. Veesenmayer, vroeger gevolmachtigd minister van Hon garije, Dr. Stuckardt, -vroeger staatssecretaris hij het departe ment van binnenlandse zaken, Darre, vroeger minister van landbouw en voedselvoorziening, Generaal der S.S. Berger, vroeger hoofd van het centraal bureau der S.S. ©n verbindingsofficier tussen Himmler en de minister voor de bezette gebieden in het Oosten, Graaf Schwerin Von Kro- sigk, vroeger minister van finan ciën, waarom Dr. Steengracht von Moyland, vroeger secretaris van 't departement van buitenlandse zaken, Keppler, vroeger staats secretaris en Hitiers economisch adviseur, en Bohle, vroeger hoofd van de buitenlandse organisaties der nazi-partij. Hij worden bechuldigd van mis daden tegen Duitsers en niet- Duitsers. Het blad van de Labourpartij de' Daily Herald, spreekt perti nent de bewering tegen, dat de verkiezingsuitslagen een gewel dige verschuiving zouden beteke nen of algemene verkiezingen zouden wettigen. Toegegeven wordt, dat de Labourpartij een teruggang ondervonden heeft. „De tories hebben evenwel in hun uitbundigheid over het eerste succes hij welke verkiezing ook sinds 1945 hun winst opgeblazen." Het blad constateert, dat de rege ring in zekere mate te kort ge schoten is in haar taak van voor lichting van het volk. De Daily Herald schrijft tenslotte, dat de teruggang „slechts van tijdelijke aard'" behoeft te zijn. Het aantal verloren zetels was, minder dan de helft van de winst, die de socia listen in de afgelopen twee jaar hadden geboekt. De conservatieve Daily Tele graph is van mening, dat de uit slagen de bewering, dat ieder mandaat der regering, verkregen bij de algemene verkiezingen ver beurd is, ten volle staven. „Het is natuurlijk volkomen waar, dat de regering volgens de grondwet niet verplicht is enige aandacht te schenken aan de verkiezings resultaten. Het getij is echter gekeend." De liberale Manchester Guar dian oefent zowel critiek op Churchill's commentaar, dat de verkiezingscijfers „de socialisti- sche regering van ieder mandaat, dat" bij de algemenè verkiezingen werd verkregen, heroven" als de uitlating van Morgan Philips secretaris van de Labourpartij dat „het succes van de Labour partij tijdelijk tot stilstand is gekomen." Beide uitlatingen zijn er vol gens het blad geheel naast. De onafhankelijke Times schrijft, dat de verkiezingsresultaten ge zien moeten worden als een uit drukking van ontevredenheid met het beleid der Regering. De Financial Times acht het niet mogelijk, dat de beurs zal reageren op grond van voorbarige conclusies. De liberale News Chronicle is van mening, dat de kiezers niet zozeer vóór de Tory-politiek ge stemd hebben dan wel tegen de 'politiek der regering. Gistermorgen is de commissie van goede diensten met haar staf in twee vliegtuigen naar Djogja vertrokken. Inmiddels is via An- tara uit Djogja het bericht ge komen, dat het gezelschap aldaar geland is en ontvangen is door de Sultan, de Minister van Onder wijs, de staatssecretaris Pringgo- digdo, Maria Ulfah Santoso en Mr. Latuharhary. In het gezel schap reisden verder, behalve Ga- ni en Tamzil, ook nog mee de Voormalige Minister van Voor lichting, Mohammed Natsir en de huidige vice voorzitter van dit Ministerie, Sjahboeddin Latif. Verschillende correspondenten maakten de reis mee. (Ingez. Med.) De Katholieke Arbeidersbewe ging heeft Vrydag aan de Minis ter van Sociale Zaken een tele gram gestuurd, waarin zij ernstig protesteert tegen het verplicht werken van leiders en deelnemers der Rijkswerkplaatsen in Limburg op Allerheiligendag. In het telegram werd er op ge wezen, dat alle bedrijven en in stellingen in het Katholieke Zui den op die dag stil liggen, ook de D.U.W. Het verplicht werken op Aller heiligen wekt in Limburg gTote ergernis, aldus de K. A. B. Het bestuur van de Kath. Ar beiders Beweging, verzocht de Minister zijn beslissing ten deze alsnog ongedaan te maken. Van welingelichte zijde wordt vernomen, dat de Nederlands- Indonesische besprekingen in tegenwoordigheid van de Oom missie van goede diensten zeer waarschijnlijk zullen gehouden worden aan boord van een schip, dat voor anker zal liggen op on geveer „duizend eilanden" afstand van Batavia. Waarschijnlijk betreft het hier een commando-schip, dat door be middeling van de Verenigde Na ties ter beschikking zal worden gesteld. De Amerikanen hebben bijzon dere belangstelling voor Neder land daar zij in de oorlogsdagen nergens meer hartelijkheid, vriend schap en gezonde vrijheidszin ontmoetten dan juist in Neder land, aldus de burgemeester van Nijmegen, Mr. Chr. Hustinx. De burgemeester zinspeelde hier in het bijzonder op Nijmegen, waar de Amerikaanse manschappen van de 182 Airborne Divisie, welke een belangrijk aandeel had aan de bevrijding der stad, bijzondere gastvrijheid genoten. Volgens te New-York ontvan gen radioberichten heeft zich Saterdag in Peru een ernstige aardbeving voorgedaan, waanbij tot dusver ten minste 41 perso nen om het leven zijn gekomen, terwijl 100 werden gewond. Velen, die onder neerstortend puin wer den bedolven, zijn vermist. Bij de stad Satipo, waar de aardbeving het hevigst was, ver oorzaakte zij een aardverschui ving, die de loop van de rivier Satipo verstoorde In de daar door ontstane vloedgolf zijn vele personen verdronken. De laatste aardbeving in Peru geschiedde een jaar geleden en toostte 400 personen het leven, terwijl een groot gebied geteis terd werd. De stad, die het meest van deze aardbeving te lijden had was Conchuos. In de thans in bewerking zijnde nieuiwe uitgave van de Encyclo paedia Britannica wordt het aan tal doden en vermisten van de legers van 57 Geallieerde mogend heden en vijanden in de tweede wereldoorlog op 15 millloen ge schat. De verliezen van de Sov jet-legers zouden 7.500.000 man bedragen, die van de Duitse legers 11.800.000, de Franse legers 200.000 •n Amerikaanse 295.000. Na de algemene neiging tot verhoging der prijzen doet de over de gehele linie verlaagde prij zen van de producten der Philips- fabrieken weldadig aan en willen wij hiervoor verwijzen naar de in ons blad voorkomende adverten tie, waarin Philips de prijswijzi gingen aankondigt. Dat Philips de prezen heeft kunnen verlagen schrijft zij in de allereerste plaats toe aan de krachtsinspanning van de em ploye's en aan de onmisbare hulp, welke zij van overheidsinstanties en van particuliere zijde heeft ontvangen. Teneinde aan de in Nederland bestaande behoefte aan thee tege moet te komen, heeft de A.M.V.J. het initiatief genomen om 1000 kistjes Javatihee, oogst '47, tegen kostprijs ter beschikking te stel- len voor een snelle verzending per K. L. M. naar Nederland. Op 6 November zal hiervoor een spe ciale vracht per Skymaster wor den ingesteld. Ieder kistje weegt bruto 3 kilo en bevat 4 pond thee. Het Nederlands communiqué van- Zaterdag meldt, dat de ver liezen aan Nederlandse zijde be droegen 6 gesneuvelden en 16 ge wonden. Op West-Java en Oost-Java werd krachtig opgetreden tegen omzwervende benden, die onze troepen aanvielen. Op Midden- Java waren Republikeinse strijd groepen in de randgebieden actief. Nederlandse detachementen bij Soemowono werden met automa tische wapens beschoten. Op Java en Sumatra werden Nederlandse posten door Republikeinse benden beschoten. Te Santiago wordt officieus gemeld, dat Dimitri Zjoekof, voormalig Sovjet ambassadeur in Child, en de groep fünctionnaris- sen van de Sovjet-ambassade op het ogenblik Chili nog niet mo gen verlaten „wegens de behan deling, die de Chileense diploma ten te Moskou hebben ontvan gen". Het congres der Nederlandse vereniging van ex-politieke ge vangenen, dat van 28 tot en met 31 October te Leiden gehouden werd, heeft o.m. tot het volgende besloten. 1. Bij de bevoegde autoriteiten worde met klem aangedrongen op het spoedig en waardig terug voeren van de stoffelijke over schotten der in Duitse gevangen schap overleden politieke gevan genen naar Nederland. 2. Afgezien van het uiteinde- De sympathie der Amerikaanse bevolking voor Nederland nam nog toe, daar geen land in Euro pa reeds zoveel voor de weder ophouw heeft gedaan, zijn in dustrie weder zo hoog heeft we ten op te voeren en zulk een voorname plaats in de lucht- en zeevaart inneemt, dat het de be wondering maar vooral het ver trouwen won van het Amerikaan se volk. Bij zijn bezoek aan AH bany en Washington, kreeg Mr. Hustinx, die gelijk men weet, ook dclor President Truman op het Witte Huis werd ontvangen, de indruk dat Amerika grote be langstelling heeft Ivoor de weder opbouw in Nederland, vooral ;n Nijmegen, doch dat men vooreerst niet te rekenen heeft op voorzie ning van bouwmaterialen uit Amerika, waar zelf ook een groot woningtekort is, daar er in en na de oorlog weinig gebouwd is ter wijl juist ook al gevolg van immigratie de bevolking sterk toegenomen is. Toch is men bereid te helpen. Albany dringt er zelfs op aan na de adoptatie van Nijmegen, inni ger verbinding tussen beide ste den tot stand te brengen en be reidt een actie voor om de kin deren van Nijmegen tegen Kerst mis te kunnen verblijden met speelgoed en klediing. De hulpverlening, welke louter een vrijfwilige is en op generlei verplichting rust, zal dank zij de good will, welke ons land geniet, in de toekomst grotere betekenis krijgen. Nederland heeft een uitsteken de naam in Amerika. Onze Am bassadeur Mr.é Van Kleffens ge niet in de Ver. Staten veel gezag. Ook in de Veiligheidsraad, aldus de burgemeester, wordt altijd met graagte naar Mr. Van Kleffens geluisterd. De steun, welke Ame rika aan Europa verleent, berust ook op economische overwegin gen. I.vb. met de bevordering der wereldwelvaart en het zoeken van nieuwe afzetgebieden, maakt Amerika contact met die volken waarmede het op basis van we derkerig vertrouwen en gezonde economische opbouw, kan sa menwerken. En tot de meest door de Amerikanen gewaardeerde landen behoort Nederland. Alvorens zich cp de „Queen Eli zabeth" in te schepen om terug te keren naar België, heeft de Bel gische Minister van Voedselvoor ziening, Moens de Fernig, Zater- j; j.l. verklaard, dat hij tijdens de besprekingen met Amerikaan se voedselexperts een meer realis tische kijk heef', gekregen op de wcreldgraansituatie, in het bijzon der op die van de Ver. Staten en Canada. Hij deelde mede, dat het niet wel mogelijk is geweest het ge wenste resultaat tc bereiken. De mogelijkheid bestaat, dat het over enkele weken noodzakelijk zal blij ken te zijn het huidige Belgische broodrantsoen te verlagen, aldus De Fernig. Hij zeide, dat de Amerikaanse December-graantoe wijzing, aan België, welke 17.000 ton tarwe en 12.000 ton bloem be draagt, beslist teleurstellend is. De Fernig, die optrad als verte genwoordiger van Benelux, ten einde grotere graantoewijzingen te verkrijgen, deelde mede, dat hij de Amerikaanse Minister van Landbouw, Clinton Anderson heeft verzocht zowel de Belgische als de Nederlandse graantoewijzing, welke laatste 33.500 ton bedraagt, te herzien. Hij zeide, dat indien de kleine toewijzingen worden gezien tegen de achtergrond van de huidige wereldbevoorradrng en die schrale oogstvooruitzlchten, hij niet geheel zonder hoop is, dat de toewijzingen nog zullen worden vergroot. Canada is op het ogen blik niet in staat aan Benelux graan te leveren. De Belgische vrees, dat het feit, dat het Ameri kaanse volk geneigd is om aan België te denken als één van de economische lichtpunten in Euro pa, een handicap bij de onderhan delingen vormt, is gebleken vol komen ongegrond te zijn, daar de Amerikaanse experts volledig op de hoogte zijn met de ernstige Belgische graanpositie, aldus De Fernig. De Belgische medewerker van De Fernig, J. Charles van Essche, vertrekt morgen naar Buenos Aires, terwijl de Nederlandse medewerker, Dr. J. Blink, reeds naai- Nederland is vertrokken. Dr. Mario de Pimentel Bramdao, voormalig ambassadeur van Bra- zLiè in de Sowjet-Unie, is Maan dag met 4 andere leden van de Braziliaanse ambassade, die zich nog in de Sow jet Unie bevonden, per vliegtuig uit Moskou naar Helsinki vertrokken om van daar door te reizen naar Stockholm Het vertrek, dat plaats had in he" ksder van het verbreken der di plomatieke betrekkingen tussen beide landen, werd bijgewoond door Bedell Smitb en Generaal Catroux, de Vmerikaanse en du Franse ambassadeur in de Sow- jet-Lrie, en Bravo, de Argentijn se zaakgelastigde. De Duitse Nieuwsdienst in de Amerikaanse zóne meldt, dat Werner Richter, voorzitter van de „Vereniging van burgers van Danzig", tijdens een vergadering te Bremen een beroep heeft ge daan op de zes h zeven duizend, te Bremen wonende burgers van Danzig om te protesteren tegen het feit, dat „Polen zich ten on rechte van Danzig heeft mees ter gemaakt". Richter vroeg, dat de hungers van Danzig als „bevrijde natie" zullen worden beschouwd en eiste de status van „verplaatste perso nen" voor hen op. Christopher Mayheiw, de Britse onderstaatssecretaris van Buiten landse Zaken, heeft in het Parle ment meegedeeld, dat de leider der Poolse oppositie, Stanislaw Miko- lajcszyk, in Engeland is aangeko men. Hij heeft toestemming ge kregen voet op Britse bodem te zetten, In het Parlement werd hij deze mededeling gejuicht. In een interview verklaarde Mikolajczyk, dat hij 18 October had vernomen, dat hij van zijn parlementaire onschendbaarheid zou worden ontheven en kort daarop door een Pools militair Ge rechtshof ter dood zou worden veroordeeld. - Hij besloot hierop 't land te verlaten. ,jDe communisten in Polen wil len bloed vergieten, om hun macht te vergroten en ik heb dit willen voorkomen," aldus Mikolajczyk. „Als ik zou zijn veroordeeld, zou den leden van mijn partij tot re- pressailles zijn overgegaan, die in bloed zouden zijn gesmoord. Dat heb ik willen vermijden en daarom ben ik ontsnapt." Sprekende over zijn vlucht, zei Mikolajczyk: „Ik reisde eerst naar West Polen en vandaar door de Sowjetrussische zóne van Duitsland naar de Britse zóne, waar ik Zaterdag j.l. aankwam Eerst toen kon ik rustig 'n nacht slapen. Ik ben verder alleen in 'n vliegtuig van d-e R.A.F. in Enge land aangekomen. De vroegere Poolse partijleider zeide niets te weten over bet lot van zijn medewerkers, die met hem gevlucht zijn. Hij hoopte, dat zij nog in leven zijn en verwacht spoedig van hen te horen. Naar gisteren officieus te Was hington is bekend gemaakt, zal aan Stanislaw Mikolajczyk in de V. S. asyl worden verleend, indien hij zich daarheen wil hegeven. lijk rapport der commissie Vor- rink inzake de verstrekking van Rode Kruispakketten aan de ge vangenen, worde van de Rege ring geëist de schuldigen zonder onderscheid des persoons ter ver antwoording te roepen en straffen. 3. Aan de afgevaardigden van de Eerst© en Tweede Kamer wor de verzocht het onderzoek naar het Regeringsbeleid te Londen ook uit te strekken tot de ver waarlozing van de zorg, die be steed had moeten worden aan de in Duitse gevangenschap verke rende politieke gevangenen. 4. Als fascisme moet worden beschouwd ieder streven, dat tracht, onder welk voorwendsel ook, de wil van een minderheid met on-democratisehe middelen op te leggen aan een meerderheid. In deze geest zal getracht worden de democratische gedachte overal te verdiepen. 5. Op de oud-illegale werkers wordt een ernstig beroep gedaan om te komen tot een bundeling der gehele oud-illegaliteit. 6. Op de bevoegde instanties worde alle mogelijke aandrang uitgeoefend opdat de zuivering van het ambtenaren- en politie corps, alsmede van het bedrijfs leven, met alle ter hand staande middelen worde doorgevoerd. 7. Alle daartoe geschikte leden der vereniging, worden opgeroe pen om zich uit hoofde van sociaal plichtsbesef tegenover het Nederlandse volk beschikbaar te stellen voor de politieke en so ciale heropvoeding van politieke delinquenten. Volgens een correspondent van het Joego-Slavische Persbureau Tanjoeg, aldus meldt Tass uit Belgrado, hebben Italiaanse natio nalisten zich te Triest aan nieuiwe uitdagingen en gewelddaden schul dig gemaakt. Tijdens voorstellin gen in verschillende theaters al daar hebben Italiaanse fascisten nationalistische pamfletten ver spreid, tijdens het spelen van het orkest fascistische liederen aan geheven en andere onregelmatige daden gepleegd. Onder degenen, die hierover hun verontwaardiging te kennen gaven, werden harde klappen uitgedeeld. De bezet tingsautoriteiten treffen in dit verband geen enkele maatregel, aldus de correspondent. Weken, maanden, ja zelfs jaren verlopen, maar in de toestand in Oostenrijk met betrekking tot de moeilijkheden van het dagelijks leven is nauwelijks verandering merkbaar. De bezetting van het land door de Geallieerden, de moeilijkheden der levensmiddelen voorziening, evenals die van de Volgens door de Nederlandse Bank verstrekte gegevens be droeg de totale geldhoeveeiheid in Nederland per eind Juni j.l. 6950 millioen gld. tegen eind Maart 6713 millioen en eind December 1946 6579 millioen gld. Hiervan was de totale hoeveelheid char- taal geld (bankbiljetten, muntbil jetten en muntcirculatie) per eind Juni gróót 2946 millioen en de totale hoeveelheid giraal geld (crediteuren en deposito's der handelsbanken, lopende rekenin gen der locale boerenleenbanken alsmede saldi van de postchèque- 173 n hnrcers en girodienst en van het girokan- t. toor der gemeente Amsterdam) van Danzig die een regering^ in p.rnr)t 4004 miilioeT1 Het to- De „Vereniging van Danzig" die een groot 4004 millioen gld. ballingschap heeft gevormd, he- tale geblokkeerde tegoed per eind weert ongeveer 200.000 leden te Juni j i bedroeg 2054 millioen tellen. 'gld. De President van Peru heeft het door het kabinet ingediende verzoek om ontslag ingewilligd en een nieuw kabinet gevormd. S iiout-bij-nacht Roque Saldias is Minister-President, Enrique Sayan minister van Buitenlandse Zaken en Manuel Coria van Binnenland se Zaken. De wereldgezondheidsorga nisatie heeft 1.350.000 kubieke centimeter vaccine voor inenting tegen de cholera aan Egypte en Syrië uit Philadelphia verzonden. Meer dan 850 000 kubieke centi meter hiervan (voldoende voor meer dan 500.000 personen) is voor Egypte bestemd. De rest wordt per vliegtuig naar Damas cus verzonden. Op zeven November vertrekt uit Los Angeles een „sneeuwbal- trein" met acht wagons, geladen met voedsel voor Europa. Deze trein zal op weg naar New York, welke reis tien dagen zal duren gestadig groeien. De organisatorien van deze „vriendschapstrein" hopen, dat zelfs hele treinen zullen worden aangekoppeld. Columbia zal de betrekkin gen m#t de Sovjet-Unie niet ver breken en geen communistische propaganda verbieden, zolang de zé niet gericht is op omverwer ping, aldus verklaarde' de Oolum- biaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Dr. Domingo Escuerra, in antwoord op een desbetreffende voorstel van een conservatief senator. Generaal Haynes, comman dant van de Amerikaanse strijd krachten in het Middelandse Zee gebied, heeft medegedeeld, dat de terugtrekking der Amerikaanse troepen uit Italië, op 3 Decem ber a.s. voltooid zal zijn. De Griekse regering heeft een vergroting der Amerikaanse hulp gevraagd. De Amerikaanse hulpmissie in Griekenland heeft in overeenstemming daarmee aan Washington voorgesteld Grieken land de 87 millioen dollar, die oorspronkelijk voor Polen bestemd waren, toe té wijzen. Naar „Le Peuple" bericht, zou de Belgische Regering in overwe- en voor een gedeelte ging nemen een wereldtentoon stelling te organiseren. Dit is gebeurd nadat Frankrijk te kennnen had gegeven in 1953, het jaar, dat haar volgens de agen da toe kwam, geen wereldtentoon stelling te zullen inrichten. Na de algemene verkiezingen in Denemarken, waarhij de so ciaal-democraten de overwinning hebben behaald, zijn thans onder handelingen gaande tussen de agrarische partij „Venstre", en de conservatieven en radicalen voor het vormen van een „niet- socialistjsche" regering. Zoals men weet maakt de so ciaal-democratische leider, Hans Hedtoft, aanspraak op het pre mierschap maar in diplomatieke kringen is men van mening, dat de huidige premier, Kristensen, zijn ambt slechts ter beschikking van de sociaal-democraten zal stellen, indien de onderhandelin gen tussen de andere partijen geen succes hebben. Oostenrijkse economie in het alge meen, vormen nog steeds het ge sprek van de dag bij het volk en zijn de grootste zorgen van alle politieke en economische kringen. Dit betekent echter niet, dat de sedert 1918 kleiner geworden Donaustaat slechts met de alle daagse zorgen te kampen heeft. De kleine, maar daarom niet onbetekenend geworden opvolger van de eens zo belangrijke monar chie Oostenrijk-Hongarrje. neemt tegenwoordig meer dan ooit een sleutelpositie in Midden-Europa in, waar Noord en Zuid, vooral echter Oost en West in nauwste aanraking zijn en elkaar ontmoe ten. Er moet de nadruk op ge legd worden, dat Oostenrijk door zijn weliswaar interessante, maar tevens ook precaire, bijna delicate situatie geen van zijn betrekkin gen of verbindingen met het bui tenland mag veronachtzamen. Het land is te eng begrensd, om alleen van eigen hulpbronnen te kunnen leven. Daarom is Oos tenrijk op de invoer van onbe werkte producten, levensmiddelen ook afge werkte producten aangewezen. Tot het jaar 1938 kon de toen nog onafhankelijke staat zijn uit voer op een dergelijke wijze op hoeren, dat de resultaten van de handelsbalans met het buitenland niet onbevredigend waren. Wan neer de economische eenheid en orde van het land hersteld zullen zijn, zou tegelijkertijd het vroe gere evenwicht van de Oosten rijkse economische en financiële poliiek herkregen kunnen worden. De noodzaak van belangrijke im porten blijft echter voortbestaan. Tengevolge van de geographische ligging van Oostenrijk zal zijn behoefte vooral aan agrarische producten toch in hoofdzaak door invoeren uit de naburige landen, resp. uit het Oosten moeten wor den gedekt. De bijzondere strengheid van de afgelopen winter en de bijna ca- tastrophale uitwerkingen op in dustrie, handel en nijverheid, evenals op het leven van de en keling waren natuurlijk behalve nan de levensmiddelenschaarste sen do kolennood te wijten. De behoefte aan electrische energie kan evenwél door steeds verder opgebouwde en geëxploiteerde wa- terkrachtwerken in het land zelf, gedekt worden; Oostenrijk levert immers thans reeds electrische stroom aan het buitenland. On danks de vele exportgoederen, die nu reeds weliswaar binnen het kader van de grondstoffen- schaarste ter beschikking staan, kan de Oostenrijkse weder opbouw natuurlijk niet zonder bui tenlandse hulp voltooid worden. Maar het zijn niet alleen eco nomische problemen, die het land bezighouden en Oostenrijk de ver plichting opleggen, de beste be trekkingen, die maar mogelijk: zijn met alle buitenlandse staten te onderhouden. Oostenrijk als kruispunt in Midden-Europa is tegelijkertijd een brug voor de verschillende ideologieën. De Oostenrijkers hebben een bijaon- dere opdracht te vervullen; de opdracht, middelaars te zijn tus sen Oost en West en zij kunne* wanneer zij deze taak goed ver staan, evenals vroeger waarde volle bijdragen op het gebied van kunst en wetenschap leveren. In politieke kringen in Oosten rijk wordt steeds weer naar voren gebracht, dat politieke rust en economische zekerheid absolute voorwaarden vormen voor «en gunstige en organische ontwik keling van het land. Het sluiten van een vredesverdrag met Oos tenrijk op korte termijn be schouwt men als een aangelegen heid van de grootste betekenis. De Oostenrijkers wensen in de kring der Verenigde Naties te worden opgenomen, teneinde als gelijkgerechtigde partner aan de problemen te kunnen deelnemen, waarmee de wereld zich bezig houdt. Het lijkt echter aan twij fel onderhevig, of de binnenlandse toestand thans reeds in een zo danige volledige gelijkgerechtig- heid van Oostenrijk in de kring van de Verenigde Naties recht vaardigt. De Nazi-geest heeft zich in dit land klaarblijkelijk diep ingevreten en het moet wel de eerste taak der Oostenrijkers ziin dit vernietigende erfstuk ge heel en al uit te roeien, alvorens aan verdere grote stappen ge dacht kan worden. (Unicos Press.) Nadruk verboden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1