Indonesië inde Veiligheidsraad Labour-parlementslid veroordeeld DE TOESTAND IN KASJMIR DE REGERING VOOR DUITSLAND w K ERSV KllWA oir r inu medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag- «Nud: VRIJDAG 31 OCTOBER 1947. Nederlands Legercommuniqué twee gewonden. Zoon van Bormann gearresteerd De Burgerstrijd In China Leden van anti-communis tische organisatie in Beieren gearresteerd Krappe overwinning voor Labour Extra suiker met St. Nicolaas en Kerstmis Papier inleveren om een weekb'ad te kunnen lezen Verklaringen van Generaal Clay Het proces tegen Maniu Sforza over een Latijnse Statenbond in Europa Verpakt uw pakjes naar Indië degelijk CHOLERA IN EGYPTE J v'l Tl Frankering bij Abonnement - Temeuzen Iets minder kond. Heest matige wind tussen Oost en Zuid-Oost. Veel be wolking maar geen regen van betekenis. Iets minder koud. Verschijnt dagr.ljjka 3de Jaargang No. 645. Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen AdvertentieprU»ï per mm 10 ct.; minimum per advertentie •Jl.BG. Inzending advertentie^ tot des namiddag^ 4 uur. Rubriek kl. advertenUeaj 5 regels 60 ct.; iedera regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blafl 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kw»rti.>i Ib de Veiligheidsraad is Woens- (jop het debat over Indonesië voortgezet. De Britse afgevaar- digde' Gadogan trok de resolutie, waarin werd aangedrongen op de vaststelling van een voorlopige demarcatielijn in, ten gunste van «pb Amerikaanse resolutie, waar- ra op partijen een beroep wordt p-edaan door gezamenlijk overleg t« komen tot naleving van de order staakt het vuren en de Commissie van Drie verzocht wordt partijen te helpen bij het bereiken van overeenstemming daarover. In de resolutie wordt de Commissie en partijen verzocht Tan officiële zijde is Woens dagavond medegedeeld, dat de Nederlandse verliezen van 29 Oct. bedroegen 2 gewonden. Op West-Midden en Oost-Java werd tegen rondzwervende benden opgetreden. Enkele Nederlandse posten en patrouilles werden be- ichaten. Op Noord-Sumatra von den verschillende schermutselin- g-e» plaats. De zeventienjarige zoon van Martin Bormann, Hitler's mede werker, ook Martin geheten, is, volgens persberichten uit Salz burg, te Kirchenstal, bij Lofer, gearresteerd. Hij verbleef sedert September J.l. te Kirchenstal on der de naam Martin Bergmann als landarbeider en student. De Oostenrijkse politie, welke hem arresteerde, heeft hem aan de Amerikaanse autoriteiten uitge leverd. Van de zijde der Chinese rege ring verneemt Reuter, dat <er «waar gevochten wordt om de Mandsjoerijse hoofdstad Tsjang- Tsjoen, waar de centrale Chinese regering versterkingen heen ge- aoBden heeft ten einde te trachten de communistische aanvallen in het Noorden en Westen af te slaan. Men neemt aan, dat de aanvallen der communisten op de voorsteden van Tsjang-Tsjoen de vernieling der vliegvelden tot doel hebben rm te voorkomen, da", re- <*enrgstroepen het belegerde gar nizoen van de strategisch belang rijke stad Kirin ontzetten. Volgens officiële regeringsmede Hngen, hebben de communisten bij Kirin honderdduizend man in de strijd geworpen. BH Tsjatsjeng in Noordweste lijk Honan zijn de gevechten weer opgelaaid, nadat van Zuidwest Sjantoeng uit communistische troepen onder leiding van Gene raal Tsjen Ja, die voor één der bekwaamste communistische stra tegen wordt gehouden. .binnen gedruppeld" zijn. In het gebied van Tapjen is, naar verluidt, een gehele commu nistische brigade in een val ge lopen en omsingeld door rege- it^stroepen. Oe Duitse politie heeft in Beie ren 10 personen gearresteerd, die leden zouden zijn van de Bendero- vicigroep, een anti-Sowjet-Rus- sische en anti-communistische or ganisatie, die het eerst in de Oekraine is opgetreden en vervol gens in Polen, Slowakije en Zuid- Oost-Europa haar werkzaamheden heeft uitgeoefend. Acht der ge arresteerden, onder wie een vrouw, waren gewapend met ge weren en Russische mitrailleurs. Naar verluidt bedraagt het totaal van de zich in de Ameri kaanse zöne bev'ndende Bendero- vici 95. Deze groep is genoemd naar Generaal Stefan Bender, lei der van de anti-Sowiet-Russische beweging „Vrij Oekraïne" en hoofd van de Oekrainse politie tijdens de bezetting der nazi's. Onlangs werd gemeld, dat Ge neraal Bender in het geheim kam pen voor verplaatste personen in de Amerikaanse zöne van Duits- laad bezocht. de order staakt het vuren uit te leggen als het vermijden van het gebruik van strijdkrachten om het gebied, dat op 4 Augustus in han den van een der partijen was, te vergroten Polen verzocht de Veiligheids raad Nederland te willen waar schuwen, dat de V. N. zich ge dwongen zouden kunnen zien eco nomische sancties, blokkade inbe grepen, toe te passen wanneer de Nederlandse strijdkrachten in ge breke blijven de door de Veilig heidsraad gegeven order om het vuren te staken op te volgen. De Poolse afgevaardigde, Julius Katz, zeide, dat het duidelijk is dat Nederland de order niet wil opvolgen. Hij diende een resoiu- tie in, waarin de Veiligheidsraad wordt verzocht er bij de Neder landse regering op aan te dringen al haar strijdkrachten uit Indone sisch gebied terug te trekken en de Nederlandse regering te wij zen op het feit, dat het niet vol doen aan de voorlopige maatrege len tot bijlegging van het geschil het noodzakelijk zou kunnen ma ken strengere maatregelen te -nemen. Nadat België en Australië had den verzocht, de Commissie van Drie alle mogelijke steun te ver lenen en geen oordeel over de kwestie te vellen alvorens de com missie rapport heeft uitgebracht, werd het debat tot Vrijdag ver- daagd. Met slechts een meerderheid van 24 stemmen is Donderdag morgen in het Lagerhuis het voor stel van de Labourregering tot intrekking van de verschaffing van het basis-rantsoen benzine aangenomen. Er werden 184 stemmen vóór en 160 stemmen tegen uitgebracht. De maatregel beoogt besparing van deviezen. Toen het resultaat van de stem ming bekend werd gemaakt, werd van de banken der oppositie ge roepen: „Treedt af". In verband met St. Nicolaas en Kerstmis zal twee maal een extra rantsoen van 200 gram suiker worden verstrekt Deze extra sui ker wordt voor alle leeftijdsgroe pen beschikbaar gesteld. On de eerste bladzijde van het te Stuttgart verschijnende econo mische weekblad „Wirtschafts- zeitung" heeft tengevolge van de heersende papierschaarste de vol gende bekendmaking gestaan: „Indien u dit blad nog verder wilt lezen, moet u zelf het nodige papier leveren om het te druk ken". Volgens het Turkse blad Tanin" is opnieuw een vliegtuig met Roemeense politieke vluchte lingen in Turkije geland. Er be vonden zich tien officieren van verschillende rangen in het toe stel. David, Weitsman, Labour-lid van het Britse parlement, is tot 12 maanden gevangenisstraf en een boete van 500 pond sterling veroordeeld wegens overtreding van de voorschriften van het mi nisterie van Handel voor de fabri- katie van toiletartikelen. Weitzmans broeder Adrian, die de leider van het complot zou zijn geweest, werd tot 3 jaar dwangarbeid veroordeeld en zijn twee andere broers Ellis Philip White en Joseph West werden voor 12 maanden naar de gevan genis gestuurd. West kreeg boven dien nog een boete van 500 pond sterling. Alfred Northcott, die met Weitzmans broeders terecht moest staan, hoorde 3 jaar gevangenis straf over zich uitspreken. De aanklager verklaarde, dat de onderneming waarbij alle beklaagden met uitzondering van Weitizman een functie bekleed den door middel van valse op gaven genoeg was toegewezen om meer dan twee millioen lippestifteri ten bedrage van 17.000 pond sterling te vervaar digen. Dit geschiedde tijdens dë oorlog toen de fabrikatie van cos metische artikelen onder scherpe contróle stond. Voor de oorlog had' de onder neming geen lippestlften gefabri ceerd, kon derhalve geen aan spraak maken op toewijzingen. Bovendien was de onderneming volgens de aanklager in een jaar tijds op wonderbaarlijke wijze van een kleine tot een bloeiende on derneming uitgegroeid. De zesde beklaagde werd door de jury vrijgesproken. Naar een correspondent van Reuter meldt, heeft een woord voerder van de regering van Pa kistan verklaard, dat men veilig kan aannemen, dat Pakistan de inlijving van Kasjmir bij India niet zal accepteren. Er zou een bedreiging van de wereldvrede uit kunnen voortvloeien, daar Kasj mir overwegend door Mohamme danen is bevolkt. Pakistan is zeer bezorgd over de jongste ge beurtenissen in Kasjmir, waar ge wapende lieden uit de oostelijke Pendsjaab (behoort bij India) de laatste weken een ware terreur -jegens de Mohammedaanse bevol king uitoefenen. De aankomst van Indisch troepen te Srinagar (de hoofdstad van Kasjmir) maakt de toestand waarschijnlijk nog ernstiger, aldus de woord voerder. Generaal Clay, de Amerikaanse militaire gouverneur in Duitsland, heeft volgens, het Duitse Nieuws bureau in de Amerikaanse zóne op een persconferentie gezegd, dat ingeval de conferentie van Ministers van Buitenlandse Zaken mislukte, „het onmogelijk zou zijn, millioenen mensen voor lange tijd zonder een eigen regering te laten." Betreffende de mogelijkheid van de vorming van een voorlopige regering verklaarde hij, dat deze in een dergelijk geval gevormd zou kunnen worden. Men moest evenwel, alvorens men dacht aan een mislukking der conferentie, vele mogelijkheden onder het oog zien. 'Generaal Clay verklaarde nogmaals, dat het wenselijk zou "Vin, e?n zo groot mogelijk deel van Duitsland niet alleen in eco nomisch maar ook in politiek op zicht te verenigen. De andere bezettende mogend heden konden zich aansluiten bij de Brits-Amerikaanse overeen komst inzake de productie van het Ruhr-gebied. De Duitse pers en radio zouden niet uitgenodigd worden om deel te nemen aan het propaganda-of- fensief tegen de communisten. Zij zcuden dit naar verkiezing kun nen doen. De verdediger van Maniu heeft de rechtbank verzocht het proces tegen y.i]n cliënt uit te stellen omdat enkele getuigen zich nog niet heibben gemeld. Maniu zelf verklaarde, dat hij geen tijd heeft gehad de acte van beschuldiging te bestuderen. De rechtbank heeft meegedeeld het proces niet te kunnen uitstellen, doch toege zegd, dat de betrokken getuigen noarmaals zullen worden gedag vaard. Op de klacht van Maniu is ge antwoord, dat hij de acte van be schuldiging reeds vier dagen in zijn bezit heeft, terwijl de wette- li k toegestane perioie normaal slechts 24 uur is. Aangaande de critiek op het ontmantelingsplan voor de Brfits- Amerkaanse zóne zeide Clay, flat dit plan een onderdeel vormde van internationale overeenkom sten, die nagekomen moesten worden. Er werden pogingen ge daan om het huidige voedsel rantsoen der Duitsers te verho gen. Tenslotte deelde Clay mede, dat bijzondere zuiveringsrecht banken zouden worden opgericht, die snel met de voormalige Duitse generaals en admiraals moesten afrekenen, opdat de Duitse offi cieren, die de geschiedenis der oorlog voor de V S. schreven en onder wie zich schuldigen bevon den, geen bijzondere voorrechten, die verleend worden aan Duitsers in Amerikaanse dienst, zouden genieten. Graaf Carlo Sforza, de Italiaan se Minister van Buitenlandse Zi- ken die thans voor een officieel bezoek in Engeland vertoeft, heeft op een vergadering van leden uit beide Huizen van het Britse parlement op de vraag, of :iet mogelijk zou zijn een Latijnse Statenbond in Europa te vormen, waarin opgenomen Italië, Frank rijk, Portugal, België en Spanje (wanneer dit iar.d tot de demo cratie mocht terugkeren)geant woord dat hj er altijd op zou staan dat de Frans-ItaPaanse Tolunie, die ongetwijfeld in één of twee generaties tot stand komt, de deur open brudt voor alle buurlanden, die wensen mee te doen. Hij voegde hieraan toe, dat de meerderheid van het Italiaan se volk het als haar plicht be schouwt naar een Europese Sta tenbond te streven. Er moet ech ter niet een te gedetailleerd plan daarvoor worden opgesteld. Sforza deed een beroep op En geland het leiderschap in Europa te aanvaarden en de Europese lan den solidair te maken. Verkenningsvliegtuigen van de Indische luchtmacht melden, dn versterkingen cn voorraden voor de overrompelaars van Kasjmir worden aangevoerd. Indische troepen, die de strijd met de in dringers hebben aangebonden, worden met artillerie bestookt. Naast de Indische troepen vech ten tienduizend man van de bur gerwacht van Kasjmir. Een klem aantal der indringers is terugge slagen, terwijl anderen de verdedi gers in de rug aanvallen. De be richten over de strijd zijn zo ver ward, dat zelfs het militaire hoofdkwartier geen duidelijk beeld van de toestand heeft. Reuter'a correspondent meldt het volgende: De R.A.E. heeft de Engelsen, die Srinagar wens ten te verlaten naar elders ge bracht. De stad zelf is geheel rustig. Sjeik Mohammed Abdoe- lah, het hoofd van de interim regering van Kasjmir, heeft ge last, dat de stad slechts verlaten mag worden met een speciale ver gunning „teneinde wegtrekken en paniek te verhinderen". De regering van India heeft Dakota's van luchtlijnen gerequi- reerd .vixir werk van nationaal belang". Indische troepen, die door de lucht naar Kasjmir zijn aangevoerd, zijn overgegaan tot gueriUataktiek bij de pogingen om de indringers te verdrijven. De schatting van het aantal dezer iaatsten varieert van drie- tot tienduizend. Zij hebben een on neembare positie aan de voet van de heuvel bij Srinagar ingeno men Bij de gevechten zouden de Indische troepen gesteund worden door de Koninklijke Indische Luchtmacht. Het grootste gedeelte van de bevolking van Kasjmir is Moham- medaans en de Hindoe-heerser, Sir Hri Singh, had de voorlopige aansluitnig bij India afgekondigd. De regering van India heeft be kend gemaakt, dat vliegtuigen van de Koninklijke Indische lucht macht Woensdag „met gunstig gevolg" de binnendringers heb ben bestookt. Naar verluidt, heb ben lagers van de Koninklijke In dische luchtmacht een colonne, die zich wilde aansluiten bij inval lers uit de noord-westelijke grens provincie (Pakestan) uiteenge jaagd. Dit geschiedde bij het dorp Pattan aan de weg van Baramoe- la naar Srinagar. Na de bekendmaking door Ma- haradja Sir Hari Singh van de aansluiting van Kasjmir bij India heeft het post- en telegraafbe- drrjf van India zich met de leiding van het post- en telegraafverkeer in Kasjmir belast. Met de meest mogelrke spoed wordt nu gewerkt aan verbindingen met India. De regering van India heeft verder bekend gemaakt, dat de bevelheb ber van de Indische troepen, die per vliegtuig naar Srinagar wer den vervoerd, sneuvelde terwijl hb een terugtocht van zijn troepen voorbereidde, die ten westen van de hoofdstad gevaar liepen om singeld te worden. Intussen staan op het vliegveld Willingdon te New Delhi volledig uitgeruste manschappen klaar om naar Sri nagar te worden vervoerd. De komende feestdagen zullen een stroom van pakketjes uit Ne derland naar Indië doen gaan, al dus deelt de Persdienst van de P.T.T. mede. Reeds thans loopt het aantal beschadigde pakketten, tengevolge van onvoldoende ver pakking maandelijks in de hon derden. Alleen in het postkantoor Batn- via-C. al moesten per maand gemiddeld 750 pakketten worden overgepakt. Steeds weer worden pakketten met aan bederf onderhevige levensmiddelen aangetroffen, die tijdens het vervoer in een zodanige toestand zijn geraakt, dat niet alleen de overige inhoud van het pakket was bevuild, doch waar door ook andere pakketten in de zelfde zak, beschadigd werden. Voorts komt het heel dikwijl» voor, dat de douane-verklaringen onjuist en niet volledig zijn inge vuld, waardoor de inklaringswerk zaamheden worden bemoeilijkt. Een deugdelijke verpakking, die in alle opzichten voldoet aan de zware eisen van een langdurig scheepsvervoer naar en in de tro pen stelt, is dringend noodzakelijk, evenals het invullen van een dou- ane-verklaring, waarin de voor werpen van de inhoud staan ver meld. De laatste 24 uur zijn ia Egypte 442 personen aan cholera gestorven, terwijl 825 nieuwe ge vallen zijn gesignaleerd, zo luidt het communiqué van de Egypti sche regering De Britse radio meldt, dat de regering van Egypte heeft be sloten met het oog op de cholera- epidemie, die onrustbarende «vor men aanneemt, voor het gehele land de staat van beleg af te kon digen. De eerste gevallen van cholera zijn gesignaleerd ten oosten van Alexandrië, bij Bedoeinenstammen uit het westelijk deel van de woestijn. De autoriteiten nemen maatregelen ter isolering van de streek, om te voorkomen, dat de cholera naar de oasen overslaat, die tot dusver voor de plaag ge spaard zijn gebleven. Daar de Indische luchtmacht slechts over enkele toestellen be schikt, heeft de regering van In dia verzocht om onmiddellijk vliegtuigen van de burgerlucht vaart naar New Delhi te sturen. Sjeik Mohammed Abdoella, lei der van de nationale vergadering van Kasjmir, die de Indische con grespartij aanhangt, zal zich naar Jammoe (de Hindoese provincie van Kasjmir) begeven voor het voeren van onderhandelingen van een interim-regering. Mohammed Ali Djinna, Gou verneur-Generaal van Pakistan, heeft Donderdag op een openbare bijeenkomst o.m. verklaard: „Wij zijn het slachtoffer geworden van een listig en goed uitgevoerd com plot, dat in strijd is met de ele- mentarie beginselen van eer en ridderlijkheid. Wij danken de voorzienigheid, dat hij ons moed en vertrouwen geschonken heeft om deze machten van het kwaad te bestrijden. Denk geen ogenblik, dat Uw vijanden ooit erin zullen slagen hun oogmerken te verwe zenlijken. Men moet de toestand echter niet te licht opvatten. Geen macht ter aarde kan Pakistan ten val brengen. Ik kan U verzeke ren dat de wereld en in het biizon-- der de Mohammedaanse landen achter ons staan. Wij zrn de lan den dankbaar, die ons helpen." lg|U! ia tz; toil it'

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1